ZAKON O PREMJERU I KATASTRU NEPOKRETNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 34/2006, 110/2008, 15/2010, 60/2011 – dr. zakon i 6/2012 – dr. zakon) I – OSNOVNE ODREDBE Predmet regulisanja Član 1 (1) Ovim zakonom uređuju se poslovi službene geodezije koji su u nadležnosti Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (u daljem tekstu: Uprava), a koji...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021