ZAKON O UREĐENJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 30/2017 i 46/2017) I OPĆE ODREDBE Član 1 (Djelokrug) Ovim zakonom uređuje se organizacija i upravljanje saobraćaja na području Kantona Sarajevo, osnivanje, rad i nadležnosti Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo, osnivanje Sektora za sigurnost saobraćaja, izrada strateških dokumenata,...

ZAKON O UPRAVLJANJU ZAJEDNIČKIM DIJELOVIMA ZGRADE (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 19/2017 i 17/2018 – ispr.) POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet) (1) Ovim zakonom utvrđuju se zajednički dijelovi zgrade, uzajam- ni odnosi etažnih vlasnika, obaveza održavanja posebnog dijela zgrade, upravljanje zajedničkim dijelovima zgrade, odlučivanje etažnih vlasnika, obaveze javnih preduzeća, Grada Sarajeva (u daljem...

ZAKON O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA KANTONA SARAJEVO (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 1/2016, 6/2019 – autentično tumačenje, 26/2019, 31/2019 i 39/2020) POGLAVLJE I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) Ovim Zakonom se utvrđuju unutrašnji poslovi iz nadležnosti Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton); nadležnost, organizacija i rukovođenje Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljem tekstu:...

ZAKON O TURIZMU (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 19/2016, 31/2017 i 34/2017 – ispr.) DIO PRVI – TURISTIČKA DJELATNOST POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) Ovim zakonom uređuje se planiranje i razvoj turizma, turistički subjekti, obavljanje turističke djelatnosti, utvrđuju mjere na promociji i razvoju turizma na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton),...

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 23/2017 i 30/2019) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) (1) Ovim zakonom uređuje se srednje obrazovanje svih učenika doraslih za srednje obrazovanje, obrazovanje odraslih i stručno usavršavanje koje se ostvaruje u ustanovama srednjeg obrazovanja, nakon završene osnovne škole. (2) Ovaj zakon posebno uređuje: a)...

ZAKON O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 38/2014 – prečišćen tekst, 38/2016, 44/2017 i 28/2018) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se: – djelatnost socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom; – iznosi novčanih i drugih davanja...

ZAKON O RUDARSTVU (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 29/2012) I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) (1) Ovim Zakonom uređuje se pravni status rudnog blaga, odnosno mineralnih sirovina, način i uslovi upravljanja mineralnim sirovinama, zaštita, izvođenje rudarskih radova, mjere zaštite na radu, obustava izvođenja i trajni prekid rudarskih radova, tehnička dokumentacija i projektovanje, rudarska mjerenja...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021