Službeni glasnik BiH, broj 94/14 Na osnovu člana 103. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 22/14) i tačke XIX Odluke o izmjenama i dopunama Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 57/14), Redakciona komisija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je utvrdila Prečišćeni tekst Pravila Ustavnog suda Bosne i...

PRAVILNIK O ULASKU I BORAVKU STRANACA U BOSNI I HERCEGOVINI (“Sl. glasnik BiH”, br. 25/2016) GLAVA I – OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet Pravilnika) Ovim Pravilnikom propisuje se: postupanje prilikom ulaska stranaca u Bosnu i Hercegovinu (u daljem tekstu: BiH); odbijanja ulaska, ovjere pozivnog pisma, izdavanja vize na granici, produženja, poništenja i ukidanja vize, odobrenja...

PRAVILNIK O DOZVOLAMA KONTROLORA VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA, ORGANIZACIJAMA ZA OBUKU I VAZDUHOPLOVNO-MEDICINSKIM CENTRIMA (“Sl. glasnik BiH”, br. 38/2017 i 77/2019) Član 1 (Predmet) (1) Ovim pravilnikom se utvrđuju: a) uslovi za izdavanje, suspenziju i oduzimanje dozvola kontrolora vazdušnog saobraćaja i učenika kontrolora vazdušnog saobraćaja, pripadajućih ovlaštenja, dodatnih ovlaštenja, odobrenja uz ovlaštenje i posebnih ovlaštenja i privilegija...

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOM NADZORU LICA PROFESIONALNO IZLOŽENIH JONIZUJUĆEM ZRAČENjU (“Sl. glasnik BiH”, br. 68/2015) DIO PRVI – OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet) Ovim pravilnikom se propisuju uslovi koje zdravstvene ustanove moraju ispunjavati za obavljanje poslova zdravstvene kontrole lica profesionalno izloženih jonizujućem zračenju (u daljem tekstu: profesionalno izložena lica) i lica na obuci, učenika i studenata;...

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM USLOVIMA KOJE MORA ISPUNjAVATI VOZAČ MOTORNOG VOZILA (“Sl. glasnik BiH”, br. 13/2007 i 89/2016) Član 1 (Predmet) Ovim Pravilnikom utvrđuju se zdravstveni uslovi koje mora ispunjavati vozač motornog vozila (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Član 2 (Utvrđivanje zdravstvenih uslova) Zdravstveni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za vozača, odnosno vozač motornih vozila za upravljanje...

ODLUKA O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNjAVATI OVLAŠTENI VETERINARSKI DIJAGNOSTIČKI LABORATORIJI (“Sl. glasnik BiH”, br. 25/2004 i 16/2005) I- OPŠTE ODREDBE Član 1 Predmet Ovom odlukom propisuju se uslovi u vezi prostorija, tehničke opremljenosti i stručne osposobljenosti zaposlenika koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za provođenje dijagnostičkih ispitivanja zaraznih bolesti, otkrivanje ostataka štetnih materija u životinjama i...

PRAVILNIK O OZNAČAVANjU ŽIVOTINjA I ŠEMI KONTROLE KRETANjA ŽIVOTINjA U BOSNI I HERCEGOVINI (“Sl. glasnik BiH”, br. 28/2003) I – OPŠTE ODREDBE Član 1 Značenje termina 1. U pravilniku se koriste slijedeći termini: “životinja” označava domaću životinju koja pripada vrsti goveda, uključujući bivola (bubalus bubalus) i bizona (bison bison); “označavanje životinja” označava stavljanje ušnih markica, tetovaže i...

ZAKONO VETERINARSTVU U BOSNI I HERCEGOVINI (“Sl. glasnik BiH”, br. 34/2002) I – OPŠTE ODREDBE Član 1 Predmet Ovaj zakon reguliše koje državne službe, službe Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine moraju planirati, sprovesti, nadgledati, kontrolisati, ažurirati putem ovog zakona i podzakonskih akata, zarazne bolesti životinja, veterinarsku preventivu,...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021