Službeni glasnik BiH, broj 33/21 Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeću, u predmetu broj AP 1965/19, rješavajući apelaciju E. O., na osnovu člana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 57. stav (2) tačka b), člana 59. st. (1) i (2) i člana 62. stav (1) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni...

Odluka Ustavnog suda BiH broj: U-1/21 Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom sazivu, u predmetu broj U-1/21, rješavajući zahtjev Željka Komšića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, na osnovu člana VI/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 57. stav (2) alineja b) i člana 59. st. (1) i (3) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine –...

Službeni glasnik BiH, broj 31/21 ČETVRTI ODJEL PREDMET CRNKIĆ I DRUGI protiv BOSNE I HERCEGOVINE (Aplikacija br. 38070/19 i 8 drugih – vidi priloženu listu) PRESUDA STRASBOURG 15. 4. 2021. godine Ova presuda je konačna, ali su u njoj moguće redakcijske izmjene. U predmetu Crnkić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Evropski sud za ljudska...

Stevan Petrovic protiv Srbije (br. 6097/16 i 28999/19), 20.4.2021. 2 Aplikant je Stevan Petrović, državljanin Srbije. Slučaj se odnosi na istražni protvor aplikanta kao osumnjičenog za pljačku, te naknadni istražni postupak. Aplikant, pozivajući se uglavnom na član 3., član 5. i član 6. stav 3. (c) (pravo na pravnu pomoć po vlastitom izboru), žali se...

Rempešić proti Hrvatske , O škrt Bunjevčevi ć proti v Hrvatske , Turkalj protiv Hrvatske i Novak protiv Hrvatske U predmetu Rempešić protiv Hrvatske, podnositelji zahtjeva prigovorili su da im je odbijanjem njihovog zahtjeva za otkup stana temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, povrijeđeno njihovo pravo na mirno uživanje vlasništva. Ispitujući...

Zustović protiv Hrvatske gdje je utvrđena povreda člana 6.1. EK. Predmet se ticao troškova upravnog spora. Također vas obavještavamo da je 21. aprila 2021., Italija ratifikovala Protokol br. 15 uz Konvenciju. Ova ratifikacija pokreće stupanje na snagu Protokola 15. u odnosu na sve države članice Vijeće Evrope, sa učinkom od 1. avgusta 2021. godine. Povreda...

Mirčetić protiv Hrvatske gdje je utvrđena povreda člana 6. st. 1. i 3.c) jer aplikantu nije bilo omogućeno da učestvuje na sjednici žalbenog vijeća u krivičnom postupku koji je vođen protiv njega za krivično djelo silovanja. Evropski sud je podsjetio na već postojeću praksu po sličnim pitanjima u predmetima protiv Hrvatske: Zahirović, Lonić, Arps, Bosak...

F.O. protiv Hrvatske gdje je utvrđena povreda člana 8. jer je država propustila ispuniti svoju pozitivnu obavezu, te nije adekvatno odgovorila na navode o verbalnom maltretiranju učenika od profesora. Povreda člana 8. EK Aplikant je F.O., hrvatski državljanin. Slučaj se odnosi na navodno verbalno maltretiranje aplikanta od nastavnika u javnoj školi i neuspjeh državnih vlasti...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021