ZAKON O KONCESIJAMA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA (“Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, br. 1/2013, 7/2016, 6/2018 i 9/2019) DIO PRVI – OPĆE ODREDBE Član 1 (1) Ovim se Zakonom uređuje pod kojim se uslovima domaćem i stranom pravnom licu i fizičkom licu koje obavlja registrovanu obrtničku djelatnost ili je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava, može dodijeliti koncesija, na...

ZAKON O GRAĐENjU (“Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, br. 4/2013) I. OPĆE ODREDBE Član 1 Predmet Zakona Ovim Zakonom uređuje se: izrada tehničke dokumentacije (u daljem tekstu: projektovanje), građenje, postupak izdavanja odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu, vršenje nadzora, održavanje građevine, te određuju tehnička i druga svojstva kojima moraju udovoljiti građevine na teritoriju Hercegovačko-neretvanskog kantona...

ZAKON O CESTOVNOM PREVOZU NA PODRUČJU HERCEGOVAČKO NERETVANSKOG KANTONA (“Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, br. 6/2013) I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim Zakonom bliže se uređuju uslovi, način i specifičnosti organizacije vršenja prevoza putnika i tereta na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i to: uslovi, način i postupak organizacije i obavljanja linijskog i vanlinijskog prevoza putnika,...

ZAKON O UGOSTITELjSKOJ DJELATNOSTI (“Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, br. 12/2017) I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim se Zakonom uređuju način i uslovi pod kojima pravna i fizička lica mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, osnivanje i prestanak rada ugostiteljskog objekta, razvrstavanje i kategorizacija ugostiteljskog objekta, ugostiteljske usluge u domaćinstvu, porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, te na plovnom...

ZAKON O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI (“Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, br. 3/2011) I. OPĆE ODREDBE Član 1 Ovim Zakonom se uređuje način i uvjeti za obavljanje turističke djelatnosti. Član 2 (1) Turistička djelatnost, u smislu ovog Zakona, je pružanje usluga i posredovanje u turističkom prometu. (2) Turističke usluge, u smislu ovog Zakona, su pružanje usluga putničke agencije,...

ZAKON O OBRTU (“Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, br. 6/2008) I – OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim Zakonom uređuju se uslovi, otvaranje obrta, registracija, poslovanje, zajedničko obavljanje, prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti (u daljem tekstu: obrta), obrazovanje, osposobljavanje za obavljanje obrta, organizovanje obrtnika i kontrola. Član 2 Obrt je samostalno, trajno i povremeno obavljanje dopuštenih i registrovanih...

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANjU U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU (“Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, br. 4/2012) I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) (1) Ovim Zakonom uređuje se djelatnost visokog obrazovanja, osnivanje, licenciranje, akreditiacija, finansiranje, organizacija i djelokrug rada visokoškolskih ustanova, izdavanje obrazovnih isprava, prava i obaveze studenata i druga bitna pitanja za uređenje sistema visokog obrazovanja u...

ZAKON O ORGANIZACIJI UPRAVE U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU (“Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, br. 9/2009) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim Zakonom uređuje se organizacija i način funkcionisanja organa i tijela uprave u Hercegovačkoneretvanskom kantonu (u daljem tekstu: Kanton) koji obuhvataju: položaj, ulogu, organizaciju, ovlaštenja i obaveze u vršenju upravnih, stručnih i drugih poslova, međusobne odnose organa...

ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA SA TARIFOM ADMINISTRATIVNIH TAKSI HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA (“Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, br. 2/2013, 12/2016 i 3/2020) POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim Zakonom uređuje se način plaćanja administrativnih taksi (u daljem tekstu: taksa) za spise i radnje kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, kao i pravnih lica koje imaju javna ovlaštenja...

ZAKON O POREZIMA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA (“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, br. 2/2009 i 3/2009 – ispr.) I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet) (1) Ovim Zakonom propisuju se porezi koji se plaćaju na teritoriju Hercegovačko-neretvanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), osim poreza na dohodak utvrđenog federalnim Zakonom o porezu na dohodak (“Službene novine F BiH”, broj: 10/08)...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021