ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI, BROJ: 01-02-320/18 (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 7/2018) Član 1 Daje se saglasnost na Odluku Upravnog odbora JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH o usvajanju Cjenovnika usluga parkiranja u Brčko distriktu BiH, broj: 01-UO-003/18 od 31. 1. 2018. godine, uz sljedeći uslov izmjene Cjenovnika usluga parkiranja u Brčko distriktu...

ODLUKA O NAČINU ORGANIZOVANJA, UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA JAVNIH PARKIRALIŠTA U BRČKO DISTRIKTU BIH (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 7/2018, 43/2018, 54/2018 i 14/2019) I. OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom Odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja, upravljanja, korištenja i način naplate na javnim parkiralištima na području Brčko distrikta BiH. Član 2 Djelatnost iz člana...

ZAKON O PUTEVIMA BRČKO DISTRIKTA BIH (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 22/2018 – prečišćen tekst) I. OPĆE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravni položaj puteva u Brčko distriktu BiH, izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i zaštita puteva, upravljanje, finansiranje, koncesija na putevima, kao i nadzor nad izvršavanjem odredaba zakona i drugih propisa donesenih na...

ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 25/2020 – prečišćen tekst) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom utvrđuju se načela, način obavljanja komunalnih djelatnosti, organizacija obavljanja komunalnih djelatnosti i način njihovog finansiranja. Član 2 Kao djelatnosti od posebnog društvenog interesa, u smislu ovog zakona smatraju se: 1. proizvodnja i isporuka vode...

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 19/2020 – prečišćen tekst) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Zdravstveno osiguranje, kao dio socijalnog 1. osiguranja građana, jedinstveni je sistem u okviru koga građani – ulaganjem sredstava na načelima uzajamnosti i solidarnosti, u okviru Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u...

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 52/2018 – prečišćen tekst, 34/2019 i 16/2020) DIO PRVI – OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet) Ovim zakonom propisuju se osiguranje zdravstvene zaštite, načela zdravstvene zaštite, prava i obaveze građana i pacijenata u ostvarivanju zdravstvene zaštite, nivoi zdravstvene zaštite, osnivanje,...

ZAKON O ŠUMAMA BRČKO DISTRIKTA BIH (“Sl. glasnik Brčko Distrikta BiH”, br. 14/2010 i 26/2016) DIO PRVI – OPĆE ODREDBE (Predmet) Član 1 Ovim zakonom propisuju se očuvanje, zaštita i jačanje općekorisnih funkcija šuma, planiranje u šumarstvu, upravljanje šumama, ekonomske funkcije, finansiranje obnove i unapređenje šuma na teritoriji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021