Autor clanka je sudija: Dr Branko Morait, sudija Suda Bosne i Hercegovine Objavljeno u Bilten sudske prakse suda BIH 2021g. broj 11/2021 [b][size=200]PRIMJERENA GRAĐANSKO-PRAVNA SANKCIJA ZBOG POVREDE PRAVA LIČNOSTI[/size][/b] Prava ličnosti su apsolutna građanska prava i kao takva su nematerijalna, neprenosiva, ne prestaju odricanjem ili nevršenjem, ne mogu zastarjeti niti se prinudno izvršavati. Od Jeringa...

Autor clanka je Hilmo Vučinić, sudija Apelacionog odjeljenja Suda BiH Ena Granić Čizmo, stručna saradnica Apelacionog odjeljenja Suda BiH Objavljeno u Bilten sudske prakse suda BIH 2021g. broj 11/2021 Krivično djelo: Primanje/davanje nagrade i li drugog oblika koris ti za trgovinu utjecajem Korupcija je nesumnjivo prisutna u Bosni i Hercegovini, s tendencijom rasta, te njena...

[b][size=200]Institut zastarjelosti u BiH[/size][/b] Autor clanka je: Dr Miloš Babić, profesor Pravnog fakulteta i sudija Suda Bosne i Hercegovine, u penziji Lejla Džaferbegović, pravna savjetnica Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine Objavljeno u Bilten sudske prakse suda BIH 2021g. broj 11/2021 INSTITUT ZASTARJELOSTI Bosni i Hercegovini 1. Pojam i krivično-pravna priroda Zastarjelost je institut krivičnog...

Položaj oštečenog u krivičnom postupku u BIH autorica: mr Ljiljana FILIPOVIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine   mr Ljiljana FILIPOVIĆ sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine      POLOŽAJ OŠTEĆENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU     Zaštita interesa žrtve u okviru krivičnog postupka   Stupanje na snagu važećeg Zakona o krivičnom postupku Federacije...

Ujednačavanje sudske prakse u BiH Autor: Amir Jaganjac, Predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Cilj ovog uvodnog izlaganja je da inicira raspravu na temu „Usaglašavanje sudske prakse u BiH“, dakle njegova svrha ima praktični karakter da motiviše učesnike Konferencije da se i sami uključe u raspravu o ovoj temi. U pripremi materijala za   uvodno...

Održavanje pretresa pred drugostepenim sudom Autor: Amir Jaganjac, Predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine  Tema: „Održavanje pretresa pred drugostepenim sudom“   Sažetak:  Stupanjem na snagu Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, 2003. godine u naše krivično procesno zakonodavstvo, uveden je čitav niz instituta koji  predstavljaju   potpuno novi način uređenja krivične procedure.  U...

OPOREZIVANJE POREZA NA DOBIT U FEDERACIJI BIH Porez na dobit utvđuje se i prijavljuje na osnovu poslovnih knjiga i evidencija koje se vode u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS/MSFI, kao i evidencija i korekcija koje su propisane Zakonom o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“, broj: 97/07, 14/08 i 39/09) i Pravilnikom...

APELACIJA   Predmet broj:   AP _____/__   Datum prijema: (popunjava Pisarnica Suda) 1.     PODNOSILAC APELACIJE a) Ime i prezime/naziv pravnog lica   c) Telefon/faks       b) Adresa apelanta Kontakt adresa za prepisku sa Ustavnim sudom   d) E-mail           2.     ZASTUPNIK PODNOSIOCA Popuniti ovaj dio samo ako advokat ili...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021