OPOREZIVANJE POREZA NA DOBIT U FEDERACIJI BIH Porez na dobit utvđuje se i prijavljuje na osnovu poslovnih knjiga i evidencija koje se vode u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS/MSFI, kao i evidencija i korekcija koje su propisane Zakonom o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“, broj: 97/07, 14/08 i 39/09) i Pravilnikom...

APELACIJA   Predmet broj:   AP _____/__   Datum prijema: (popunjava Pisarnica Suda) 1.     PODNOSILAC APELACIJE a) Ime i prezime/naziv pravnog lica   c) Telefon/faks       b) Adresa apelanta Kontakt adresa za prepisku sa Ustavnim sudom   d) E-mail           2.     ZASTUPNIK PODNOSIOCA Popuniti ovaj dio samo ako advokat ili...

Jadranka Stanišić sudija Vrhovnog suda Republike Srpske   PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENjE U GRAĐANSKIM POSTUPCIMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU Kratak sadržaj: U radu se razmatra porijeklo, istorijski razvoj i pojam prava na pravično suđenje u građanskim postupcima, vrste i faze postupaka na koje se može primjeniti čl.6 st.1 Evropske konvencije za...

Strahinja M. Ćurković Sudija Vrhovnog suda Republike Srpske   PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U GRAĐANSKIM STVARIMA –   Sažetak Pravo na pravično suđenje u razumnom roku je jedan od segmenata prava na pravično suđenje zagarantovano članom 6 stav 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Države članice Savjeta Evrope...

Vesna Antonić, sudija Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske   POSEBNE ISTRAŽNE RADNjE U KONTEKSTU ČLANA 6. I 8. EVROPSKE KONVENCIJE O LjUDSKIM PRAVIMA I OSNOVNIM SLOBODAMA   Sažetak: Krivičnoprocesna zakonodavstva, međunarodnopravni akti, kao i krivičnopravne teorije, priznaju potrebu primjene savremenih naučnih i tehnoloških dostignuća u sprečavanju i suzbijanju kriminaliteta, pogotovo u segmentu njegovog otkrivanja i...

Staka Gojković, sudija Vrhovni sud Republike Srpske   RAZUMLjIVO I POTPUNO OBRAZLOŽENjE PRESUDE – OBAVEZNI STANDARDI OBRAZLOŽENOG PRESUĐIVANjA   Pravo na pravično suđenje iz člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda uključuje i pravo na obrazloženu sudsku odluku. Naime, pored izričito predviđenih garancija fer postupka, pravo na pravično suđenje sadrži i...

Ulazak u Njemačku Covid-19 28.03.2021g Upozorenja o putovanjima u rizična područja, propisi o karanteni i koronski hot-spotovi: koja pravila važe za ulazak u Njemačku? Dajemo odgovore na najvažnija pitanja. Unatoč lockdownu, njemačke granice ostaju otvorene i ulazak u zemlju je još uvijek moguć – ali ne i za turiste. Turističke vize se ne izdaju. Putovanje...

Notarski obrađena isprava u parničnom postupku Autor: Slavica Ćurić Notarski obrađena isprava u parničnom postupku Sudska praksa i rasterećenje sudova   1.  Uvod   Decentralizovana struktura državnog sistema BiH je u direktnoj vezi i sa načinom ostvarenja zaštite prava njenih građana. Ona otežava donošenje pojedinih propisa i njihovu primjenu na sve građane pod jednakim uslovima....

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021