Položaj oštečenog u krivičnom postupku u BIH autorica: mr Ljiljana FILIPOVIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine   mr Ljiljana FILIPOVIĆ sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine      POLOŽAJ OŠTEĆENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU     Zaštita interesa žrtve u okviru krivičnog postupka   Stupanje na snagu važećeg Zakona o krivičnom postupku Federacije...

Ujednačavanje sudske prakse u BiH Autor: Amir Jaganjac, Predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Cilj ovog uvodnog izlaganja je da inicira raspravu na temu „Usaglašavanje sudske prakse u BiH“, dakle njegova svrha ima praktični karakter da motiviše učesnike Konferencije da se i sami uključe u raspravu o ovoj temi. U pripremi materijala za   uvodno...

Održavanje pretresa pred drugostepenim sudom Autor: Amir Jaganjac, Predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine  Tema: „Održavanje pretresa pred drugostepenim sudom“   Sažetak:  Stupanjem na snagu Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, 2003. godine u naše krivično procesno zakonodavstvo, uveden je čitav niz instituta koji  predstavljaju   potpuno novi način uređenja krivične procedure.  U...

OPOREZIVANJE POREZA NA DOBIT U FEDERACIJI BIH Porez na dobit utvđuje se i prijavljuje na osnovu poslovnih knjiga i evidencija koje se vode u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS/MSFI, kao i evidencija i korekcija koje su propisane Zakonom o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“, broj: 97/07, 14/08 i 39/09) i Pravilnikom...

APELACIJA   Predmet broj:   AP _____/__   Datum prijema: (popunjava Pisarnica Suda) 1.     PODNOSILAC APELACIJE a) Ime i prezime/naziv pravnog lica   c) Telefon/faks       b) Adresa apelanta Kontakt adresa za prepisku sa Ustavnim sudom   d) E-mail           2.     ZASTUPNIK PODNOSIOCA Popuniti ovaj dio samo ako advokat ili...

Jadranka Stanišić sudija Vrhovnog suda Republike Srpske   PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENjE U GRAĐANSKIM POSTUPCIMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU Kratak sadržaj: U radu se razmatra porijeklo, istorijski razvoj i pojam prava na pravično suđenje u građanskim postupcima, vrste i faze postupaka na koje se može primjeniti čl.6 st.1 Evropske konvencije za...

Strahinja M. Ćurković Sudija Vrhovnog suda Republike Srpske   PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU U GRAĐANSKIM STVARIMA –   Sažetak Pravo na pravično suđenje u razumnom roku je jedan od segmenata prava na pravično suđenje zagarantovano članom 6 stav 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Države članice Savjeta Evrope...

Vesna Antonić, sudija Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske   POSEBNE ISTRAŽNE RADNjE U KONTEKSTU ČLANA 6. I 8. EVROPSKE KONVENCIJE O LjUDSKIM PRAVIMA I OSNOVNIM SLOBODAMA   Sažetak: Krivičnoprocesna zakonodavstva, međunarodnopravni akti, kao i krivičnopravne teorije, priznaju potrebu primjene savremenih naučnih i tehnoloških dostignuća u sprečavanju i suzbijanju kriminaliteta, pogotovo u segmentu njegovog otkrivanja i...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021