Službene novine Federacije BiH, broj 34/21 Na osnovu člana 80. stav (4) Zakona o sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 77/20), na prijedlog direktora Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donosi PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI, ZNAČKI SUDSKE POLICIJE I LEGITIMACIJI KADETA...

Disciplinski pravilnik Na temelju člana 12. stav 4. Zakona o advokaturi/odvjetništvu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 40/02, 29/03, 18/05 i 68/05) Skupština advokatske/odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 14.04.2018. godine, donijela je   DISCIPLINSKI PRAVILNIK   I OPŠTE ODREDBE Član 1.   Ovim pravilnikom reguliše se pokretanje i vođenje...

Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata Na osnovu člana 31 Zakona o advokaturi i člana  41 Statuta Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine, na Skupštini Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 18.10.2003.g. i na osnovu Odobrenja Federalnog ministarstva pravde broj : 01-130/97 / Službene novine FBIH broj 22/04  od 24.04.2004  i...

Zakon o advokaturi Federacije BIH I-OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom se uređuje organizacija i položaj advokata koji osigurava pružanje stručne pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava, obaveza i pravnih interesa. Član 2. Advokatura je nezavisna profesionalna djelatnost koja se organizira i funkcioniše u skladu sa ovim zakonom i...

STATUT Advokatske komore Federacije BiH  Na osnovu člana 12. stav 4. i člana 13. stav 6. Zakona o advokaturi Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 40/02, 29/03, 18/05 i 68/05), Skupština Advokatske komore Federacije BiH je dana 09.04.2011. godine usvojila Izmjene i dopune Statuta AKFBiH, a Upravni odbor Advokatske komore Federacije BiH sačinjava i...

ZAKONA O REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA FBiH Proglašava se Zakon o Registru finansijskih izvještaja, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 14.10.2020. godine i na sjednici Doma naroda od 11.01.2021. godine. Broj 01-02-1-40-01/21 22. januara 2021. godine Sarajevo Predsjednik Marinko Čavara, s. r. ZAKON O REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA POGLAVLJE I....

ZAKON O VINU (“Sl. novine FBiH”, br. 55/2012) I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Sadržaj Zakona) Ovim zakonom uređuju se: proizvodnja, prerada, kvalitet i promet grožđa vinskih sorti plemenite loze Vitis vinifera, proizvodnja, prerada, kvalitet i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina koji se koriste u proizvodnji vina, označavanje vina sa geografskim porijeklom, razvrstavanje...

ZAKON O VETERINARSTVU Federacije BiH (“Sl. novine FBiH”, br. 46/2000) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se zaštita zdravlja životinja, veterinarsko-zdravstvena preventiva u prometu i proizvodnji, veterinarska zaštita za dobrobit životinja, organizacija i provođenje veterinarske djelatnosti, naknade i troškovi, nadzor nad provođenjem zakona, kazne i druga pitanja od značaja za organizaciju i...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021