ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Službene novine Federacije BiH, broj 75/21 od 22.09.2021g POGLAVLJE I – OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet zakona) Ovim zakonom uređuju se sadržaj, način i uslovi za obavljanje obrtničke djelatnosti (u daljem tekstu: obrt), srodnih djelatnosti i domaće radinosti, osnivanje, poslovanje, zajedničko obavljanje i prestanak...

ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA FBiH Službene novine Federacije BiH, broj 75/21 od 22.09.2021   I. OPŠTE ODREDBE Član 1. (Predmet uređenja) (1) Ovim Zakonom uređuju se uslovi za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina, prava i obaveze posrednika, agenata posredovanja i nalogodavaca u prometu nekretnina, opšti uslovi poslovanja, sklapanje ugovora o posredovanju u...

Zakon o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine Službene novine Federacije BiH, broj 75/21 od 22.09.2021g DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet Zakona) (1) Ovim zakonom uređuju se pojam i status roditelja njegovatelja, uslovi za priznavanje statusa roditelja njegovatelja, pravo roditelja njegovatelja na materijalnu podršku u vidu mjesečne naknade i pripadajućih doprinosa,...

Službene novine Federacije BiH, broj 34/21 Na osnovu člana 80. stav (4) Zakona o sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 77/20), na prijedlog direktora Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donosi PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI, ZNAČKI SUDSKE POLICIJE I LEGITIMACIJI KADETA...

Disciplinski pravilnik Na temelju člana 12. stav 4. Zakona o advokaturi/odvjetništvu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 40/02, 29/03, 18/05 i 68/05) Skupština advokatske/odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 14.04.2018. godine, donijela je   DISCIPLINSKI PRAVILNIK   I OPŠTE ODREDBE Član 1.   Ovim pravilnikom reguliše se pokretanje i vođenje...

Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata Na osnovu člana 31 Zakona o advokaturi i člana  41 Statuta Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine, na Skupštini Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 18.10.2003.g. i na osnovu Odobrenja Federalnog ministarstva pravde broj : 01-130/97 / Službene novine FBIH broj 22/04  od 24.04.2004  i...

Zakon o advokaturi Federacije BIH I-OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom se uređuje organizacija i položaj advokata koji osigurava pružanje stručne pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava, obaveza i pravnih interesa. Član 2. Advokatura je nezavisna profesionalna djelatnost koja se organizira i funkcioniše u skladu sa ovim zakonom i...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021