Zakoni Federacije Bosne i HercegovinePravilnik o službenoj legitimaciji, znački sudske policije i legitimaciji kadeta sudske policije u FBiH

Službene novine Federacije BiH, broj 34/21

Na osnovu člana 80. stav (4) Zakona o sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 77/20), na prijedlog direktora Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI, ZNAČKI SUDSKE POLICIJE I LEGITIMACIJI KADETA SUDSKE POLICIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I – OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet pravilnika)

Ovim pravilnikom propisuje se izgled službene legitimacije službenika Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: službena legitimacija), značke Sudske policije službenika Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: značka Sudske policije) i legitimacije kadeta Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: legitimacija kadeta), način izdavanja, zamjene i vođenja evidencije o izdatim legitimacijama i značkama, kao i način nošenja legitimacija i znački.

Član 2.
(Svrha izdavanja)

(1) Službena legitimacija i značka Sudske policije se izdaje službenicima Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: službenik Sudske policije), radi dokazivanja svojstva službenika Sudske policije, obavljanja poslova i primjene ovlaštenja u skladu sa Zakonom o sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o sudskoj policiji).

(2) Legitimacija kadeta se izdaje kadetima tokom pohađanja obuke za rad u Sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sudska policija), a radi dokazivanja svojstva kadeta Sudske policije.

II – LEGITIMACIJA I ZNAČKA SUDSKE POLICIJE U FEDERACIJI BiH

Član 3.
(Službena legitimacija)

(1) Službena legitimacija se izrađuje u polaroid tehnici kompjuterskog sistema ili drugoj odgovarajućoj tehnici, pravougaonog oblika, dimenzija 54×86 mm, u osnovi bijele boje.

(2) Prednja strana službene legitimacije je sljedećeg izgleda:

a) u gornjem lijevom uglu u tri reda, fontom “Times New Roman”, velikim slovima veličine “6,74” na bosanskom i hrvatskom jeziku, latinicom, ispisano je: “BOSNA I HERCEGOVINA, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, SUDSKA POLICIJA”; “BOSNA I HERCEGOVINA, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, SUDBENA POLICIJA”;

b) u gornjem desnom uglu u tri reda, fontom “Times New Roman”, velikim slovima, veličine “6,74” na srpskom jeziku, ćirilicom, ispisano je: “БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, СУДСКА ПОЛИЦИЈА”

c) između elemenata iz tačke a) i b), ovog stava nalazi se amblem Sudske policije dimenzija 16,9×13,8 mm;

d) ispod elemenata iz tačke a), b) i c), ovog stava u centralnom dijelu u dva reda, fontom “Arial Bold”, velikim slovima, veličine “11,8” na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, latinicom i ćirilicom, ispisano je: “SLUŽBENA LEGITIMACIJA”/ “SLUŽBENA ISKAZNICA”/ “СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”.

e) na donjoj lijevoj strani se nalazi fotografija nosioca službene legitimacije, dimenzija 26×22 mm;

f) ispod elemenata iz tačke d) ovog stava, u označenom polju pravougaonih dimenzija 7×50 mm, latinicom i ćirilicom, upisano je: “Ime i prezime”/ “Име и презиме” u koje se upisuje ime i prezime službenika Sudske policije;

g) ispod elemenata iz tačke f) ovog stava, u označenom polju pravougaonih dimenzija 7×50 mm, latinicom i ćirilicom, upisano je: “Dužnost”/ “Дужност” u koji se upisuje dužnost nosioca službene legitimacije;

h) ispod elemenata iz tačke g) ovog stava, u označenom polju pravougaonih dimenzija 8×13 mm, latinicom i ćirilicom, upisano je: “Broj”/ “Број” u koji se upisuje broj službene legitimacije;

i) u donjem desnom uglu, u ravnini broja službene legitimacije nalazi se polje pravougaonih dimenzija 8×30 mm u kojem je upisano zvanje osobe ovlaštene za izdavanje službene legitimacije, koje se nakon potpisa ovjerava pečatom.

(3) Na poleđini službene legitimacije na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, latinicom i ćirilicom, napisan je tekst:

“OVLAŠTENJA”

“Nosilac ove službene legitimacije je službenik Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine i ovlašten je obavljati poslove i primjenjivati ovlaštenja u skladu sa Zakonom o sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.”

“OVLASTI”

“Nositelj ove službene iskaznice je službenik Sudbene policije u Federaciji Bosne i Hercegovine i ovlašten je obnašati poslove i primjenjivati ovlasti sukladno Zakonu o sudbenoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.”

“ОВЛАШЋЕЊА”

“Носилац ове службене легитимације је службеник Судске полиције у Федерацији Босне и Херцеговине и овлаштен је обављати послове и примјењивати овлаштења у складу са Законом о судској полицији у Федерацији Босне и Херцеговине.”.

Član 4.
(Značka Sudske policije)

(1) Značka Sudske policije se izrađuje od mesinga debljine 2 mm, koji je zaštićen od promjena izazvanih uticajem atmosferskih prilika i to hemijskim putem (pasivizacija), a na poleđini značke Sudske policije se nalazi pričvršćivač sa vijkom.

(2) Značka Sudske policije je osmokrakog oblika, zlatno žute boje, prečnika dimenzija 70 mm, u osnovi sa početkom iz sredine simetrično raspoređena polja u obliku sunčevih zraka, čiji se kraci stepenasto završavaju.

(3) U unutrašnjem dijelu značke Sudske policije na zamišljenoj kružnici prečnika 50 mm u ispupčenim okvirima tamno plave boje, širine 5 mm, u zlatno žutoj boji na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, latinicom i ćirilicom, simetrično je naveden polukružni natpis: “SUDSKA POLICIJA” / “SUDBENA POLICIJA” / “СУДСКА ПОЛИЦИЈА”.

(4) Ispod natpisa iz stava (3) ovog člana, u gornjem centralnom dijelu značke u polukružnom ispupčenom okviru tamno plave boje, širine 6 mm, u zlatno žutoj boji na latinici i ćirilici simetrično u dva reda, ispisano je: “FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE” / ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ”.

(5) Ispod natpisa iz stava (4) ovog člana, na sredini značke Sudske policije u tamno plavoj boji naslikana je vaga prečnika 22 mm, a ispod vage se u ispupčenom okviru zlatno žute boje dimenzija 15×6 mm i u ravni sa natpisom iz stava (3) ovog člana, nalazi trocifreni broj značke, ispisan tamno plavom bojom.

Član 5.
(Legitimacije kadeta)

(1) Prednja strana legitimacije kadeta je identičnog izgleda kao službena legitimacija, izuzev u dijelu iz člana 3. stav (2) tačke d) ovog pravilnika, gdje je umjesto teksta “SLUŽBENA LEGITIMACIJA”, u dva reda, fontom “Arial Bold”, velikim slovima, veličine “11,8” na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, latinicom i ćirilicom, ispisano: “LEGITIMACIJA KADETA” / “ISKAZNICA KADETA” / “ЛЕГИТИМАЦИЈА КАДЕТА”.

(2) Na poleđini legitimacije kadeta na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, latinicom i ćirilicom napisan je tekst: “Nosilac ove legitimacije je lice koje pohađa obuku za rad u Sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine” / “Nositelj ove iskaznice je lice koje pohađa obuku za rad u Sudbenoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine” / “Носилац ове легитимације је лице којe похађа обуку за рад у Судској полицији у Федерацији Босне и Херцеговине”.

III – IZDAVANJE, ZAMJENA I VOĐENJE EVIDENCIJE

Član 6.
(Izdavanje legitimacija i značke Sudske policije)

(1) Službenu legitimaciju i značku Sudske policije direktoru Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: direktor) izdaje predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

(2) Službenu legitimaciju i značku Sudske policije službenicima Sudske policije izdaje direktor.

(3) Legitimaciju kadeta, kandidatima koji pohađaju obuku za rad u Sudskoj policiji izdaje direktor.

Član 7.
(Broj legitimacija i značke Sudske policije)

(1) Službeniku Sudske policije izdaje se službena legitimacija i značka istog broja.

(2) Broj legitimacije kadeta određuje se iz evidencije propisane u članu 8. stav (2) ovog pravilnika.

Član 8.
(Evidencije)

(1) O izdatim službenim legitimacijama i značkama Sudske policije vodi se evidencija koja sadrži:

a) ime i prezime službenika Sudske policije;

b) broj službene legitimacije i značke Sudske policije;

c) naziv organizacione jedinice službenika Sudske policije;

d) radno mjesto – dužnost službenika Sudske policije;

e) datum i godina izdavanja;

f) rubrika za napomene.

(2) O izdatim legitimacijama kadeta vodi se evidencija koja sadrži:

a) ime i prezime kadeta;

b) broj legitimacije;

c) datum i godina izdavanja;

d) rubrika za napomene.

(3) Evidencije iz stava (1) i (2) ovog člana se vodi u Sektoru za pravne, računovodstvene i opće poslove Sudske policije.

Član 9.
(Gubitak i ponovno izdavanje)

(1) U slučaju gubitka službene legitimacije ili značke Sudske policije, službenik Sudske policije je dužan putem rukovodioca osnovne organizacione jedinice, najkasnije u roku od tri dana, obavijestiti direktora.

(2) Prilikom dostavljanja obavještenja iz stava (1) ovog člana, rukovodilac osnovne organizacione jedinice je obavezan dostaviti i pisanu izjavu službenika Sudske policije na okolnosti gubitka službene legitimacije ili značke Sudske policije.

(3) U slučaju gubitka legitimacije kadeta, isti je dužan putem neposredno pretpostavljenog odmah, a najkasnije u roku od tri dana, obavijestiti direktora o navedenoj činjenici i o tome sačiniti pisanu izjavu.

(4) Sektor za pravne, računovodstvene i opće poslove Sudske policije će po prijemu obavještenja i u konsultaciji sa direktorom poduzeti radnje da se izgubljena službena legitimacija, značka Sudske policije ili legitimacija kadeta proglasi nevažećom, a nakon toga se službeniku Sudske policije, odnosno kadetu, u skladu sa procedurom propisanom ovim pravilnikom, izdaje nova legitimacija ili značka Sudske policije.

Član 10.
(Zamjena legitimacija i značke Sudske policije)

(1) U slučaju oštećenja službene legitimacije, značke Sudske policije ili legitimacije kadeta ili promjene podataka u istoj, službenik Sudske policije, odnosno kadet, će putem neposrednog rukovodioca dostaviti zahtjev za zamjenu legitimacije ili značke Sudske policije, u kojem će navesti razlog dostavljanja predmetnog zahtjeva i uz isti priložiti dokaz o promjeni podataka.

(2) Nakon zaduženja službenika Sudske policije novom službenom legitimacijom, značkom Sudske policije ili zaduženja kadeta legitimacijom, isti je raniju legitimaciju ili značku Sudske policije obavezan, putem rukovodioca osnovne organizacione jedinice, dostaviti referentu za skladištenje i čuvanje materijalno-tehničkih sredstava i opreme iz člana 8. stav (3) ovog pravilnika, koji će jednom godišnje organizovati uništavanje neupotrebljivih legitimacija i znački Sudske policije.

(3) Uništavanje neupotrebljivih legitimacija i znački Sudske policije provodi komisija koju na prijedlog Sektora za pravne, računovodstvene i opće poslove Sudske policije, posebnim rješenjem imenuje direktor.

Član 11.
(Oduzimanje legitimacija i značke Sudske policije)

(1) Službenik Sudske policije kojem prestane radni odnos u Sudskoj policiji ili se privremeno udalji iz službe ili sa radnog mjesta ili izgubi status službenika Sudske policije, obavezan je odmah službenu legitimaciju i značku Sudske policije predati neposrednom rukovodiocu.

(2) Kadet Sudske policije u slučaju gubitka tog statusa dužan je odmah legitimaciju kadeta predati neposrednom rukovodiocu.

(3) Rukovodilac iz stava (1) i (2) ovog člana legitimaciju i značku Sudske policije dužan je najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sektoru za pravne, računovodstvene i opće poslove Sudske policije.

(4) Službene legitimacije i značke Sudske policije za službenike Sudske policije koji su privremeno udaljeni iz službe ili sa radnog mjesta deponuju se i čuvaju u sjedištu osnovne organizacione jedinice do donošenja odgovarajuće odluke o radno-pravnom statusu službenika Sudske policije.

(5) Nakon završene obuke za rad u Sudskoj policiji, kadetu se oduzima legitimacija kadeta, te se istom nakon položene zakletve izdaje službena legitimacija i značka Sudske policije u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

IV – NOŠENJE LEGITIMACIJA I ZNAČKE SUDSKE POLICIJE

Član 12.
(Nošenje legitimacija i značke Sudske policije)

(1) Službenik Sudske policije službenu legitimaciju i značku Sudske policije nosi u svim slučajevima kada izvršava službene poslove i kada nosi službeno oružje.

(2) Službenik Sudske policije prilikom nošenja uniforme, značku Sudske policije iz člana 4. ovog pravilnika nosi na prednjoj gornjoj lijevoj strani jakne i košulje.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana na službenoj uniformi se može nositi i značka koja je vezena ili urađena u termo štampi i bez broja, ukoliko je to predviđeno opisnim izgledom uniforme.

(4) U slučajevima kada službenik Sudske policije poslove obavlja u civilnom odijelu, službenu legitimaciju i značku Sudske policije nosi u namjenskom novčaniku (etui) izrađenom od kože ili ako je to primjereno u odnosu na vrstu službenog zadatka zakačenu na odgovarajućem mjestu (kaiš pantalona, okovratnik ili sl.).

(5) Kadet Sudske policije legitimaciju nosi tokom obuke.

V – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.
(Obrazac legitimacija i značke Sudske policije)

Obrasci legitimacija i značke Sudske policije odštampani su uz ovaj pravilnik i njegov su sastavni dio (Obrazac 1. – službena legitimacija, Obrazac 2. – značka Sudske policije, Obrazac 3. – legitimacija kadeta).

Član 14.
(Zamjena postojećih službenih legitimacija)

U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, za sve službenike Sudske policije će se izvršiti zamjena službenih legitimacija izdatih u skladu sa propisom iz člana 15. ovog pravilnika.

Član 15.
(Prestanak važnosti)

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o službenoj legitimaciji i znački službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, broj Su-Sp-111/10 od 21.04.2010. godine.

Član 16.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i objavit će se na oglasnim tablama organizacionih jedinica Sudske policije i u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj Su-Sp-44/21
19. aprila 2021. godine
Sarajevo

Predsjednica
Vrhovnog suda Federacije BiH

Vesna Stanković – Ćosović, s. r.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021