ZAKONO POREZU NA IMOVINU, NASLIJEĐE I POKLON (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, br. 9/2009 i 13/2011 – autentično tumačenje) DIO PRVI – OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet) Ovim zakonom uređuje se porez na imovinu, naslijeđe i poklon (u daljem tekstu: porez) na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), koji plaćaju fizička i pravna lica, postupak...

ZAKON O OSNOVNOJ ŠKOLI (“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona” br. 3/2018) DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Zakonom o osnovnoj školi (u daljem tekstu: Zakon), uređuje se obavljanje djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja, osnivanje i rad osnovne škole, organizacija i finansiranje osnovne škole, prava i obaveze učenika i njihovih roditelja-staratelja-usvojitelja, upravljanje i rukovođenje...

ZAKON O SREDNjOJ ŠKOLI (“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona” br. 9/2017) DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) (1) Ovim Zakonom uređuje se obavljanje djelatnosti srednjeg obrazovanja i odgoja, osnivanje, organizacija i finansiranje srednje škole, prava i obaveze učenika, roditelja/staratelja, upravljanje i rukovođenje u srednjoj školi, rad stručnih organa u srednjoj školi, status nastavnika,...

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU (“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona”, br. 6/2009, 9/2013, 13/2013, 4/2015, 5/2018, 4/2019 i 19/2020) DIO PRVI – UVODNE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) Ovim zakonom uređuju se sistem, uvjeti i način obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje ove djelatnosti na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem...

ZAKON O OBRAZOVANjU ODRASLIH Zeničko-dobojskog Kantona (“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona” br. 5/2014 i 13/2018) DIO I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Zakonom o obrazovanju odraslih (u daljem tekstu: Zakon) uređuje se: a) obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih; b) opća pitanja u vezi sa organizacijom, finansiranjem, upravljanjem i rukovođenjem procesom obrazovanja odraslih; c) uvjeti koje mora...

ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA (“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona”, br. 17/2008 i 9/2011 – autentično tumačenje) DIO I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet) Ovim zakonom određuju se komunalne djelatnosti, načela, način obavljanja i finansiranja, te druga pitanja od značaja za uspješno obavljanje komunalnih djelatnosti na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton). DIO II. KOMUNALNE DJELATNOSTI...

ZAKON O RADU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA (“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona” br. 1/2017) DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim zakonom se uređuju pitanja od značaja za rad i ostvarivanje prava po osnovu rada u Zeničko-dobojskom kantonu, za koja je Zakonom o radu “Službene novine FBiH” br: 26/16, u (daljem tekstu: Federalni zakon), utvrđena...

ZAKON O INSPEKCIJAMA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA (“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona”, br. 6/2011) DIO PRVI – OPĆI DIO POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim Zakonom uređuje se vršenje poslova inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Kantonalne uprave za inspe-kcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kantonalna uprava), radi osiguranja izvršenja kantonalnih i drugih zakona i drugih...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021