Voronkov protiv Rusije Voronkov v. Russia (br. 2) (br. 10698/18), 2.3.2021. Povreda člana 6.1. EK Aplikant je Valeriy Yakovlevich Voronkov, ruski državljanin, rođen 1939. godine u Samari (Rusija) u kojoj i danas živi. Slučaj se tiče neodlučivanja o aplikantovom predmetu na nacionalnom nivou u situaciji kada su se dva suda oglasila nenadležnim za postupanje. U...

Pavel Shishkov protiv Rusije Pavel Shishkov v. Russia (br. 78754/13), 2.3.2021. Nema povrede člana 8. EK Aplikant je Pavel Grigoryevich Shishkov, ruski državljanin, rođen 1989. godine u Moskvi, u kojoj i danas živi. Slučaj se odnosi na odbijanje vlasti da aplikantu priznaju pravo da se brine o kćerci V. koja je smještena u udomiteljsku porodicu,...

R.R. i drugi protiv Mađarske (br. 36037/17), 2.3.2021. Povreda člana 3. EK Povreda člana 5.1. i 5.4. EK Aplikanti su R.R., S.H., M.H., R.H. i A.R., jedan iranski i četvero afganistanskih državljana.Oni su peteročlana porodica. U 2017. godini su stigli u Mađarsku i tamo podnijeli zahtjev za azil. Slučaj se odnosi na njihovo zatvaranje u...

Delić protiv Bosne i Hercegovine 59181/18, 2.3.2021.1 Povreda člana 6.1 EK Povreda člana 13. EK   Aplikant je Sanel Delić, državljanin Bosne i Hercegovine.   Slučaj se odnosi na dužinu trajanja parničnog postupka kojeg je aplikant pokrenuo pred domaćim sudovima radi naknade štete.   Dana 22. februara 2007. godine, bračni partneri K.S. i R.S. su...

    Šta je ugovor o radu?   Ugovor o radu zaključuje se u pismenoj formi i može biti zaključen na određeno ili neodređeno vrijeme. Ugovor o radu na određeno vrijeme ne može se zaključiti na period duži od dvije godine.   Ugovor o radu može se zaključiti na određeno vrijeme u slučajevima (Zakon o...

    Šta da radim ukoliko mi bivši supružnik ne isplaćuje dogovoreno izdržavanje za naše dijete?   Da bi postojalo krivično djelo izbjegavanja izdržavanja potrebno je da je obaveza izdržavanja utvrđena na osnovu izvršne odluke suda ili izvršnog poravnanja zaključenog pred nadležnim organom. Presuda je izvršna ukoliko  je  postala  pravosnažna  i  ako  je  protekao  rok...

Šta da radim ako otac djeteta ne želi priznati očinstvo?   Majka djeteta koje je rođeno van braka prilikom upisa djeteta u matičnu knjigu rođenih dužna je dati izjavu o tome koga smatra ocem djeteta. Nakon toga matičar će organu starateljstva dostaviti zapisnik sa izjavom majke. Organ starateljstva nakon dobijenog zapisnika dužan je pozvati osobu...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021