ZAKON O RADU U KANTONU SARAJEVO (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 19/2000) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), uređuje se: – zaključivanje ugovora o radu sa pripravnikom na određeno vrijeme; – način polaganja stručnog ispita nakon završenog pripravničkog staža; – trajanje godišnjeg odmora za zaposlenike koji...

ZAKON O PRUŽANjU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 1/2012, 26/2014 i 40/2017) POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Sadržaj Zakona) Ovim zakonom regulišu se oblici ostvarivanja besplatne pravne pomoći, korisnici besplatne pravne pomoći, postupci u kojima se pruža besplatna pravna pomoć, organi pred kojima se pruža besplatna pravna pomoć, uslovi, kriteriji i...

ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU KANTONA SARAJEVO (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 24/2017 i 1/2018) DIO PRVI POGLAVLJE I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim zakonom propisuju se prinicipi planskog uređenja, korištenja, zaštite i upravljanja prostorom, osnove prostornog planiranja, vrste, sadržaj, način izrade i postupak donošenja planskih dokumenata, način provođenja planskih dokumenata, uređenje građevinskog...

ZAKON O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI KANTONA SARAJEVO (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 9/2000) Član 1 Inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti odgoja i obrazovanja u javnim ustanovama odgoja i obrazovanja (u daljem tekstu: odgojno-obrazovne ustanove) i preduzimanje mjera u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, vrši ministarstvo...

ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANjU U KANTONU SARAJEVO (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 26/2008 i 21/2009) POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet) (1) Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon) reguliše se predškolski odgoj i obrazovanje djece od šest mjeseci starosti do polaska u osnovnu školu (u daljnjem tekstu: predškolski...

ZAKON O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA KANTONA SARAJEVO (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 38/2018, 26/2019 i 39/2020) DIO PRVI – UVODNE ODREDBE POGLAVLJE I – OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim zakonom regulišu se policijska ovlaštenja i radno-pravni status policijskih službenika Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton). Član 2 (Policijski službenici) (1) Ovaj zakon primjenjuje se...

ZAKON O PLAĆAMA I NAKNADAMA ČLANOVA ORGANA UPRAVLjANjA I DRUGIH ORGANA INSTITUCIJA KANTONA SARAJEVO, KANTONALNIH JAVNIH PREDUZEĆA I JAVNIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 10/2016) DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim zakonom uređuju se: plaće i naknade članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona...

ZAKON O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 23/2017, 33/2017, 30/2019 i 34/2020) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet zakona) (1) Ovim zakonom uređuje se: a) obavljanje djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton); b) opća pitanja u vezi sa osnivanjem pravnih subjekata za osnovni...

ZAKON O ORGANIZACIJI I DJELOKRUGU ORGANA UPRAVE I UPRAVNIH ORGANIZACIJA KANTONA SARAJEVO (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 2/2012 – prečišćen tekst, 41/2012, 8/2015, 13/2017 i 50/2020) POGLAVLJE I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Osnivanje kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija) Ovim Zakonom osnivaju se organi uprave i upravne organizacije Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton),...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021