ZAKON O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 63/2014, 36/2015 – odluka US, 110/2016 i 100/2017) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet Zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se: pojam prekršaja, uslovi za propisivanje prekršaja i prekršajnih sankcija, prekršajna odgovornost, prekršajni postupak i postupak izvršenja prekršajnih sankcija. Pojam prekršaja Član 2 (1) Prekršaji su protivpravna...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021