ZAKON O POŠTANSKIM USLUGAMA REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 30/2010 i 38/2010 – ispr.) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se: osnovni principi poštanske politike, uslovi za obavljanje poštanskih usluga, organizacija i funkcionisanje poštanskog saobraćaja, obaveze i odgovornost operatera poštanskog saobraćaja, prava i obaveze korisnika poštanskih usluga i druga pitanja u...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021