ZAKON O POREZU NA DOHODAK (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 60/2010, 14/2017 i 24/2020) DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet) (1) Ovim zakonom propisuje se način utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt). (2) Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021