U ovome tekstu obrađujemo način polaganja Pravosudnog ispita BiH.   Pravosudni ispit BiH se polaže pismeno i usmeno. Pismeni dio ispita polaže se iz krivično-pravne i građansko-pravne oblasti. Usmeni dio ispita polaže se iz:   Krivičnog prava (materijalno i procesno), Građanskog prava (materijalno i procesno), Porodičnog prava, Privrednog prava, Upravnog prava, Radnog prava, Ustavnog sistema...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021