Sudska praksaZustović protiv Hrvatske

Zustović protiv Hrvatske gdje je utvrđena povreda člana 6.1. EK. Predmet se ticao troškova upravnog spora.

Također vas obavještavamo da je 21. aprila 2021., Italija ratifikovala Protokol br. 15 uz Konvenciju. Ova ratifikacija pokreće stupanje na snagu Protokola 15. u odnosu na sve države članice Vijeće Evrope, sa učinkom od 1. avgusta 2021. godine.

Povreda člana 6.1. EK

Aplikantica je Nisveta Zustović. Državljanka je Hrvatske, rođena 1957. godine i živi u Kršanu (Hrvatska).

Slučaj se odnosi na upravni postupak i upravni spor koji je vođen povodom aplikanticinog zahtjeva za invalidsku penziju. Naime, nadležni upravni sud je meritorno riješio zahtjev aplikantice u njenu korist, ali je odbacio njen zahtjev za naknadu troškova postupka na osnovu Zakona o upravnim sporovima, u kojem je u to vrijeme bilo propisano da svaka strana u postupku sudske revizije upravnog akta treba snositi svoje troškove. Tu odredbu je kasnije Ustavni sud ukinuo jer nije saglasna sa Ustavom Hrvatske.

Aplikantica se poziva na član 6. stav 1. (pravo na pravično suđenje) i žali se da joj je povrijeđeno pravo na pravično suđenje zbog nemogućnosti da ostvari naknadu troškova sudskog postupka u kojem su domaći sudovi presudili u njenu korist.

Evropski sud je utvrdio povredu člana 6.1. Evropske konvencije. Država mora snositi troškove postupka u sporu protiv aplikantice koji potiču iz radnji vezanih za vršenje njenih javnih ovlaštenja.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021