Zakoni Bosne i HercegovineZakoni Bosne i Hercegovini

Zakoni Bosne i Hercegovine, pravni propisi Bosne i Hercegovine

Lokalne jezične varijante zakona dostupne su u “Službenom listu Bosne i Hercegovine”, “Službenim novinama Federacije BiH”, “Službenom glasniku Republike Srpske” i “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

Ustav Bosne i Hercegovine
Ustav Federacije Bosne i Hercegovine sa amandmanima
Ustav Republike Srpske – BiH
Statut Brčko Distrikta BiH
Zakon o Advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine
Kodeks Advokatske etike
Statut Advokatske / Odvjetničke komore Federacije Bosne i Hercegovine
Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata Federacije BiH / Advokatska tarifa FBiH

Zakon o parničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine – (Sl. Nov. FBiH 53/03 i Sl. n. FBiH 73/05) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku FBiH („Sl. FBiH“, broj 98/15

Zakon o parničnom postupku FBiH(Integralni tekst sa izmjenama i dopunama iz 2015.g.)

Povelja o osnovnim načelima Europske odvjetničke profesije i kodeks ponašanja Europskih odvjetnika
Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći BiH („Službene glasnik BiH“ broj 83/16 od 04.11.2016)
Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 26/2016 od 04.04.2016) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 89/18 od 09.11.2018.)

Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 26/2016 i 89/18 – prečišćen tekst)

Zakon o zaštiti na radu Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 79/20 /30.10.2020.)

Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 48/16)
Zakon o radu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/2016 i 66/2018))
Zakon o radu Brčko distrikta BiH – aktuelni (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 34/2019 i 2/2021))
Zakon o radu Brčko distrikta BiH (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 19/2006 – prečišćen tekst, 19/2007, 25/2008, 20/2013, 31/2014 i 1/2015)
Zakon o faktoringu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 14/16)

Zakon o faktoringu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 123/20 od 28.12.2020)

Zakon o porezu na dobit Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/16 i 15/20)
Zakon o obligacionim odnosima u civilnom zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 51/15 od 15.6.2015. g)
Zakon o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 58/15 od 21.07.2015. g)
Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 81/14)
Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 71/14 od 03.09.2014.g.)
Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/18 od 24.07.2018.g.)
Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine Brčko distrikt BIH (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 29/2016 i 13/2019).)
Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“ broj 73/14 i 19/2017 – odluka US)

Zakon o inspekcijama Republike Srpske(„Službeni glasnik RS“ broj 18/20 od 13.03.2020g)

Zakon o obligacionim odnosima FBIH / RS – integralni tekst
Zakon o zaštiti žiranata u FBiH („Službene novine FBiH“ broj 100/13)
Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 39/14 od 19.05.2014.g.)
Zakon o amnestiji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 61/18)
Zakon o programu zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini – („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 36/14 od 12.05.2014)
Zakon o zaštiti tajnih podataka BiH – („Integralni tekst)
Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga – („Službene novine FBiH“ broj 31/14 od 23.4.2014.g.)
Zakon o finansijskom poslovanju FBiH – („Službene novine FBiH“ broj 48/16 od 22.6.2016..)
Zakon o prekršajima Federacije BiH – («Službene novine Federacije BiH», broj 63/14 od 6.8.2014.g.)
Zakon o prekršajima Republike Srpske – (“Sl. glasnik RS”, br. 63/2014, 36/2015 – odluka US, 110/2016, 100/2017 i 19/2021 – odluka US)
Zakon o prekršajima Bosne i Hercegovine – (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 41/07, 18/12, 36/2014, 81/2015 i 65/2020)
Zakon o prekršajima Brčko distrikta BiH – (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 24/2007 i 29/2016)
Zakon o elektroničkom dokumentu – (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 58/14 od 28.7.2014)
Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine – («Službene novine Federacije BiH», broj 71/14 od 10.07.2014)
Izborni zakon Bosne i Hercegovine prečišćeni tekst iz 2019.g.
Izborni zakon Republike Srpske – integralni tekst iz 2020g
Zakon o Vijeću ministara BiH («Službeni glasnik BiH», broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07, 24/08)
Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ‘(«Službeni glasnik BiH» broj 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 i 83/17)
Zakon o upravi BiH («Službeni glasnik BiH» broj 32/02, 102/09, 72/17)
Zakon o važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik BiH» broj 23/04)
Zakon o upravnom postupku BiH
Zakon o Centralnoj Banci Bosne i Hercegovine
Zakon o carinskim prekršajima BiH
Zakon o administativnim pristojbama / taksama BiH («Službeni glasnik BiH» br. br. 16/2002, 19/2002, 43/2004, 8/2006, 76/2006, 13/2007 – dr. odluka, 76/2007, 3/2008 – dr. odluka, 42/2008 – dr. odluka, 3/2010 – dr. odluka, 98/2012, 15/2014 – dr. odluka, 78/2014 – dr. odluka, 32/2017 – dr. odluka, 62/2017 – dr. odluka, 53/2017 – dr. odluka, 73/2017 – dr. odluka, 68/2019 – dr. odluka i 18/2020 – dr. odluka)
Zakon o republičkim administrativnim taksama (Prečišćen tekst zaključno sa izmenama iz Službeni gl. RS br. 65/13 )
Zakon o republičkoj upravi RS (Službeni glasnik RS br. 115/18 )
Zakon o administrativnim taksama RS (“Službeniglasnik Republike Srpske”, br. 100/2011, 103/2011 -ispravka 67/2013 i 123/2020)
Zakon o akcizama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 49/09, 49/14, 60/14, i 91/2017)
Zakon o koncesijama BiH
Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/2013 i 93/2017)
Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj (12/02, 19/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12)
Zakon o državnoj službi u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH broj: br. 29/2003, 23/2004, 39/2004, 54/2004, 67/2005, 8/2006, 77/2006 – odluka US, 34/2010 – odluka US, 45/2010 – dr. zakon, 4/2012, 99/2015 i 9/2017 – odluka US)
Zakon o državnoj službi u Brčko distriktu BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH» broj 09/14)
Zakon o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu («Službeni glasnik BiH broj 27/04, 63/04, 35/05, 49/09, 40/12)
Zakon o Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 50/04, 27/07 i 59/09)
Zakon o sudskoj policiji Bosne i Hercegovine («Integralni tekst)
Zakon o sudskoj policiji Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 77/20 /23.10.2020./)
Zakon o graničnoj kontroli («Službeni glasnik BiH», broj 53/09, 54/10 i 47/14)
Zakon o međunarodnom i medjuentitetskom cestovnom prevozu («Službeni glasnik BiH», broj 1/02 i 14/03)
Zakon o prevozu opasnih materija Republike Srpske («Službeni glasnik RS», broj 15/16)
Zakon o policijskim službenicima BiH («Službeni glasnik BiH», broj 27/04, 63/04, 5/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 07/12)
Zakon o Službi za poslove sa strancima («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», broj 54/05 i 36/08)
Zakon o tužilaštvu BiH («Sl. glasnik BiH» br. 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04, 49/09 i 97/09)
Zakon o Federalnom tužilaštvu Federacije BiH («Službene novine FBiH» br.19/03)
Zakon o javnim tužilaštvima Republike Srpske (Integralni tekst – važeći)
Zakon o tužilaštvima Republike Srpske (Integralni tekst – stari zakon)
Zakon o tužilaštvu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH 19/07)
Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH
Zakon o sportu u Bosni i Hercegovini
Zakon o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini
Zakon o međunarodnom privatnom pravu – Zakon o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima («Sl.listSFRJ», BR.43/082 I 72/82 – 1645 «Sl list R BiH» 2/92-5,13/94-189)

Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima («Službeni glasnik BiH», broj 53/09 i 58/13)

Zakon o finansiranju političkih partija Bosne i Hercegovine
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Bosne i Hercegovine, s druge strane.
Zakon o slobodi pristupa informacijama BiH («Službeni gl. BiH» broj 28/00, 45/06, 102/09, 62/11, 100/13)
Zakon pristupu informacijama FBiH (Sl. Novine FBiH broj 32/2001)
Zakon o slobodi pristupa informacijama RS (Službeni glasnik RS broj 20/2001)
Zakon o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj: 19, strana: 483)
Zakon o zaštiti od klevete Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH», broj 19/03 i 73/05 )
Zakon o zaštiti od klevete Republike Srpske
Zakon o zaštiti od klevete Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
Zakon o autorskom i srodnim pravima Bosne i Hercegovine Službeni glasnik BiH, broj 63; 3.august.2010.g.
Zakon o industrijskom dizajnu BiH (Službeni glasnik BiH, broj 53/10)
Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava BiH (Službeni glasnik BiH, broj 63/10)
Zakon o patentu BiH (Službeni glasnik BiH, broj 53/10)
Zakon o zaštiti topografije integriranog kola BiH (Službeni glasnik BiH, broj 53/10)
Zakon o zaštiti oznaka geografskog porijekla BiH (Službeni glasnik BiH, broj 53/10)
Zakon o žigu BiH (Službeni glasnik BiH, broj 53/10)
Odluka o sprovođenju carinskih mjera za zaštitu prava nosioca žiga („Službeni glasnik BiH“ broj 41/12)
Zakon o industrijskom vlasništvu u BiH (Službeni glasnik BiH, broj 3/02)
Zakon o Sudu Bosne i Hercegovine Ovo je neslužbena prečišćena verzija navedenog zakona, što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju s obzirom da je zvanična verzija sadržana u Službenom glasniku.
Zakon o parničnom postupku pred sudom Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 36/04, 84/07, 58/13 i 94/16 – integralni tekst)

Zakon o parlamentarnom nadzoru (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 25/18 od 20.4.2018)

Zakon o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 19/02, 88/07, 83/08 i 74/10)

Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 36/08 i 87/12)
Zakon o strancima (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 88/15)
Zakon o upavnom postupku BiH («Službeni glasnik BiH» broj 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09)
Zakon o eksproprijaciji FBiH (“Službene novine Federacije BiH“ 70/2007, 36/2010, 25/2012, 8/2015 – odluka US i 34/2016)
Zakon o eksproprijaciji Republike Srpske (“Sl. glasnik RS”, br. 112/2006, 37/2007, 66/2008 – ispr., 110/2008 i 106/2010 – odluka US, 121/2010 – odluka US, 2/2015 – odluka US i 79/2015)
Zakon o eksproprijaciji nekretnina u Brčko distriktu BiH (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 18/2018 – prečišćen tekst)
Zakon o komasaciji FBiH (“Službene novine Federacije BiH“ broj 57/16)
Zakon o zaštiti ličnih podataka (“«Službeni glasnik BiH» broj 49/06, 76/11 i 89/11)

Zakon o zaštiti potrošaća u BiH (“«Službeni glasnik BiH» broj 25/06 i 88/2015)

Zakon o izvršnom postupku pred sudom Bosne i Hercegovine (Službeni gl. Bosne i Hercegovine br. 18/03)
Krivični zakon Bosne i Hercegovine – (“Službeni glasnik BiH”, br. 3/2003, 32/2003 – ispr., 37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 8/2010, 47/2014, 22/2015, 40/2015 i 35/2018)
Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine – (“Službeni glasnik BiH”, br. 3/2003, 32/2003 – ispr, 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009, 16/2009, 53/2009 – dr. zakon, 93/2009, 72/2013 i 65/2018)
Zakon o krivičnom postupku Federacije BiH – Integralni tekst «Službenim novinama FBiH» br. 35/2003, 56/2003 – ispr., 78/2004, 28/2005, 55/2006, 27/2007, 53/2007, 9/2009, 12/2010, 8/2013, 59/2014 i 74/2020)
Krivični zakon Federacije BiH – (Službene. novine Federacije BiH 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 i 76/14, 46/16 i 75/2017.)
Zakon o izvršenju krivičnih sankcija Federacije BiH – Integralni tekst („Službeni novine Federacije BiH“, broj 44/98), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/99) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine proglašenog Odlukom Visokog predstavnika od 20.2.2009. g. („Službene novine Federacije BiH“ broj 12/09).
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske – („Službene glasnik RS“, broj 53/ 12, 91/2017, 66/2018 i 15/2021)
Krivični zakonik Republike Srpske – (“Službeni glasnik RS” broj 64/2017, 104/2018 -odluka US i 15/2021)
Krivični zakon Republike Srpske – (“Službeni glasnik RS” broj 49/03, 70/06, 73/10)
Krivični zakon Brčko Distrikt, Bosna i Hercegovina – (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 19/2020 – prečišćen tekst)
Zakon o krivičnom postupku Brčko Distrikt, Bosna i Hercegovina – Ovo je službena prečišćena verzija navedenog zakona, objavljena u Službenom glasniku BD BiH br. 33/13 i 27/14)
Zakon o sudovima Republike Srpske – (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 37/2012, 14/2014 – odluka Ustavnog Suda, 44/2015, 39/2016 – odluka Ustavnog Suda i 100/2017)
Zakon o sudovima u Federaciji BiH – (“Službene novine Federacije BiH”, br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14)
Zakon o sudovima u Brčko distrikta BiH – ((“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 18/2020 – prečišćen tekst)
Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije BiH – (Službene novine FBiH, broj 6/95 i 37/03) i
Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja FBiH i Zakon o dopuni zakona o visini stope zatezne kamate FBiH – Službene novine FBiH broj 101/16
Zakon o visini stope zatezne kamate Federacije BiH – Službene novine FBiH broj 18/20
Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode Federacije BiH – Službene novine FBiH br. 48/2001, 52/2001 – ispr., 42/2006, 28/2013, 66/2014, 86/2015, 34/2018 i 99/2019)
Zakon o zateznoj kamati Repblike Srpske – (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 61/18)
Zakon Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera – Integralni tekst Ovo je službena prečišćena verzija Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, objavljena u Službenom glasniku BiH br. 12/10
Zakona o ustupanju predmeta od strane MKSJ/ICTY Tužilaštvu BiH i korištenju dokaza pribavljenih od strane MKSJ/ICTY u postupcima pred sudovima Bosne i Hercegovine – Integralni tekst sadrži tekst Zakona o ustupanju predmeta od strane MKSJ/ICTY Tužilaštvu BiH i korištenju dokaza pribavljenih od strane MKSJ/ICTY u postupcima pred sudovima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 61/04), i zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustupanju predmeta od strane MKSJ/ICTY Tužilaštvu BiH i korištenju dokaza pribavljenih od strane MKSJ/ICTY u postupcima pred sudovima Bosne i Hercegovine („Službene glasnik BiH“, br. 46/06, 53/06, 76/06).
Zakon o izvršnom postupku Federacije BiH – (“Službene novine Federacije BiH”, br. 32/2003, 52/2003 – ispr., 33/2006, 39/2006 – ispravka, 39/2009, 35/2012 i 46/2016 i “Službeni glasnik BiH”, br. 42/2018 – odluka Ustavnog Suda)
Zakon o izvršnom postupku Republike Srpske – Integralni tekst Objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 59 od 18. jula 2003, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/2013, 98/2014, 5/2017 – odluka US, 58/2018 – rješenje US BiH i 66/2018)
Zakon o izvršnom postupku Brčko Distrikta BiH – Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, br. 39/2013 i 47/2017)
Zakon o parničnom postupku Federacije BiH – Integralni tekst sadrži tekst Zakona o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 53/03), koji je stupio na snagu 5.11.2003. g. i zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 73/05, 19/06).
Zakon o parničnom postupku Republike Srpske – (“Službeni glasnik RS”, br. 58/2003, 85/2003, 74/2005, 63/2007, 105/2008 – odluka US, 45/2009 – odluka US, 49/2009 i 61/2013)
Zakon o izmirenju obaveza na osnovu računa stare devizne štednje u FBiH – (“Službene. novine FBiH”, br. 62/09, 42/11 i 92/13).
Zakona o upravnom postupku Federacije BiH – Integralni tekst – („Službeni novine Federacije BiH“, broj 2/98), koji je stupio na snagu 28.1.1998. g. i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 48/99).
Zakona o upravnim sporovima Federacije BiH – („Službene novine Federacije BiH“, broj 11/05).
Zakon o vanparničnom postupku Federacije BiH – Integralni tekst („Službene novine FBiH“, br. 2/1998, 39/2004, 73/2005 i 80/2014 – dr. zakon i 11/2021)
Zakon o vanparničnom postupku Republike Srpske – (“Službeni glasnik RS”, broj: 36/09 i 91/16)
Zakon o parničnom postupku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine – (Sl Glasnik Brčko Distrikta 28/2018)
Zakon o oružju i municiji u Brčko distriktu BiH – (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj 39/11, 2/12 i 6/13)
Zakon o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i robe posebne namjene – (“„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 53/16 od 22. jula 2016.)
Zakon o kontroli vanjskotrgovinskog prometa robe dvojne namjene – („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 53/16 od 22. jula 2016)
Zakon o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH – (“Službeni glasnik BiH” , broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17 i 9/18)
Zakon o cestama Federacije BiH – (“Službene novine Federacije BiH”, broj 12/10, 16/2010 – ispravak i 66/2013)
Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju FBiH – («Službene novine Federacije BiH», broj 57/20 od: 19.8.2020.)
Zakon o Visokom Sudskom i Tužilačkom Vijeću Bosne i Hercegovine – Integralni tekst („Službeni glasnik BiH“, broj 25/04), Zakona o izmjenama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH, broj 93/05), i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH, broj 15/08) proglašenog Odlukom Visokog predstavnika od 15.6.2007. g. („Službeni glasnik BiH, broj 48/07).
Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – Službeni glasnik BiH broj 32/10
Porodični zakon Federacije BiH – Integralni tekst sadrži tekst ZAKON o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine «Službene novine Federacije BiH», broj 31/14 (23.4.2014.))
Porodični zakon Republike Srpske

Porodični zakon Republike Srpske integralni tekst – «Službeni glasnik Republike Srpske broj: 54/2002, 41/2008 i 63/2014)

Porodični zakon Brčko Distrikta BiH
Zakon o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 80/14)
Zakon o naslijeđivanju Bosne i Hercegovine
Zakon o nasljeđivanju Republike Srpske – (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/2009, 55/2009 – ispravka i 91/2016, 28/2019 – odluka Ustavnog Suda i 82/2019)
Zakon o nasljeđivanju Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 36/2017)
Zakon o konkurenciji BiH – Službeni glasnik BiH br. 48/05, 76/07 i 80/09
Zakon o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine – Prečišćeni tekts iz 2017g.
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH», broj 20/13 /13.03.2013.
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske – Službeni glasnik Republike Srpske 102/12, 108/2013, 82/2015 i 84/19).
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Brčko distrikt BIH – (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 7/2018)
Zakon o vlasničko-pravnim odnosima Federacije Bosne i Hercegovine
Zakon o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine
Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine
Zakon o uređenju prostora i građenju Republike Srpske – «(“Službeni glasnik RS”, br. 40/2013, 2/2015 – odluka US, 106/2015, 3/2016 – ispr. i 104/2018 – odluka Ustavnog Suda)
Zakon o elektronskom potpisu u Bosni i Hercegovini
Zakon o elektronskom dokumentu FBiH – «Službene novine Federacije BiH», broj 55/13 od 17.7.2013.
Zakon o elektronskom dokumentu RS – «Službeni glasnik Republike Srpske», broj 116/15
Zakon o elektronskom potpisu RS – «Službeni glasnik Republike Srpske», broj 116/15
Zakon o Notarima Federacije Bosne i Hercegovine
Tarifa o nagradama i naknadama notara FBiH
Zakon o Notarima Brčko Distrikta (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH” br. 9/2003 i 17/2006)
Zakon o Notarima Republike Srpske – prečišćen tekst 2019
Zakon o pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine
Zakon o federalnom pravobranilaštvu
Zakon o premjeru i katastru nekretnina SR BiH
Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske – “Službeni glasnik Republike Srpske” broj 6/12 iz 2012)
Zakon o Službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine
Zakon o Advokaturi Republike Srpske– Službeni glasnik Republike Srpske 30/07 Objavljeno 20.04.2007
Zakon o Advokaturi Republike Srpske– Službeni glasnik Republike Srpske 80/15 Objavljeno 10.09.2015
Zakon o advokatskoj djelatnosti u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine
Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata Republike Srpske BiH/ Advokatska tarifa RS
Kodeks etike advokata advokatske komore Republike Srpske
Disciplinski pravilnik advokatske komore Federacije BiH
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti advokata Republike Srpske
Zakon o rjesavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja (“Službeni list Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije”, br. 43/1982, 72/1982)
Zakon o podsticanju razvoja malih i srednjih preduzeća RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 64/02, 34/06 i 119/08)
Zakon o javnom redu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 11/15)
Zakon o razvoju malih i srednih preduzeća RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 50/13)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske (“Službeni glasnik RS”, br. 134/2011, 82/2013, 96/2013 – odluka US i 103/2015)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH (“Službene novine FBiH” br. 13/2018)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH (“Službene novine FBiH” br. 29/98, 49/00, 32/01, 29/03, 73/05, 59/06, 4/09)
Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima (“Službene novine FBiH” broj 104/16 od 30.12.2016.)
Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (“Službene novine Federacije BiH”, broj 42/09)
Zakon o radu FBiH (prečišćeni tekst – “Službene novine Federacije BiH” br. 43/99, 32/00 i 29/03)
Zakon o vijeću uposlenika FBiH “Službene novine Federacije BiH” br. 38/2004)
Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)
Zakon o zdravstvenom osiguranju RS (“Službeni glasnik RS”, br. 18/1999, 51/2001, 70/2001, 51/2003, 57/2003 – ispr.,17/2008, 1/2009, 106/2009, 39/2016 – odluka US i 110/2016)
Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 41/10)
Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 54/05, 62/08)
Zakon o štrajku FBiH (“Službene novine Federacije BiH” br. 14/2000)
Zakon o štrajku zaposlenih u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 41/16 od 3.06 2016. )
Zakon o poreznoj upravi FBiH (SL. Novine FBiH br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15)
Zakon o porezu na dobit FBiH (Službene novine FBIH br. 97 od 31.12.2007., 14/08, 39/09)
Zakon o porezu na dobit Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15 i 1/17)
Zakon o porezu na dobit Brčko distrikt BIH (“Sl. glasnik Brčko d. BiH”, br. 60/2010, 57/2011, 33/2012 i 30/2020))
Zakon o odgođenom plaćanju poreskog duga RS (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15)
Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 94/15)
Zakon o porezu na dohodak FBiH (”Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08 i 9/10, 44/11)
Zakon o porezu na dohodak Republike Srpske (”Službni glasnik Republike Srpske”, br. 60/2015, 5/2016 – ispr., 66/2018, 105/2019 i 123/2020)
Zakon o porezu na nepokretnosti Republike Srpske (”Službni glasnik Republike Srpske”, br. 91/15)
Zakon o porezu na dohodak Brčko distrikt BiH (”Službeni glasnik Brčko distrikt BiH”, br. 60/2010, 14/2017 i 24/2020)
Zakon o porezu na nekretnine Brčko distrikt BiH (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 27/2007 i 52/2018)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost FBiH (“Službeni glasnik BiH” br.9/05, 35/05 i 100/08)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost BiH
Pravilnik o primjeni Zakon o porezu na dodanu vrijednost BiH (Službeni glasnik BIH br. 93/05, 21/06, 60/06, 06/07,100/07, 35/08, 65/10)
Zakon o doprinosima FBiH (Službene novine FBiH 35/1998, 54/2000, 16/2001, 37/2001, 48/2001 – dr. zakon, 1/2002, 17/2006, 14/2008, 91/2015, 104/2016, 34/2018, 99/2019 i 4/2021)
Zakon o doprinosima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 114/2017 i 112/2019)
Zakon o deviznom poslovanju FBiH (Službene novine FBIH br. 47 od 04/08/2010)
Zakon o deviznom poslovanju Republike Srpske (“Sl. glasnik RS”, br. 96/2003, 123/2006, 92/2009, 20/2014 i 20/2018)
Zakon o deviznom poslovanju Brčko distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 23/2016)
Odluka o iznošenju strane gotovine i čekova (“Službene novine Federacije BiH”, broj 47/10)
Odluka o naćinu i uvjetima naplate za rezidente i nerezidente (“Službene novine Federacije BiH”, broj 47/10)
Odluka o plaćanju, naplati i prijenosu u devizama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 47/10)
Odluka o uvjetima i naćinu obavljanja mjenjačkih poslova
Zakon o računovodstvu i reviziji BiH (Službeni glasnik BiH 42/04)
Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH (Službene novine FBIH 15/2021)
Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH (Službene novine FBIH 83/09)
Zakon o unutrašnjoj trgovini FBiH (Službene novine FBiH 40/10 i 79/17)
Zakon o radu RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03 i 20/07)
Zakon o radu Brčko Distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH” brojevi 08/03, 33/04 i 29/05)
Zakon o rudarstvu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”,br. 62/18)
Zakon o rudarstvu RS (“Službeni glasnik Republike Srpske”,br.10/95,18/95, 10/98, 63/02, 69/02 i 86/03)
Zakon o rudarstvu FBiH
Zakon o stočarstvu FBiH (“Službene novine Federacije BiH», broj 66/13 /28.8.2013./)
Zakon o stočarstvu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske», broj 44/15)
Zakon o električnoj energiji RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 66/02; 29/03; 86/03; 111/04; 60/07; 114 /07)
Zakon o električnoj energiji u FBiH („Službene novine Federacije BiH br: 66/13 od 28.08.2013.)
Zakon o energetskoj efikasnosti Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 22/17 (24.3.2017.).)
Zakon o energetskoj efikasnosti RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 59/13)
Zakon o zaštiti životne sredine RS(”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 53/02 i 109/05)
Zakon o veterinarstvu u Republici Srpskoj (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 75/2017)
Zakon o transfuzijskoj djelatnosti (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/15)
Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske (integralni tekst – (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 124/2008, 3/2009 – ispr., 58/2009, 95/2011, 60/2015, 18/2016 – odluka Ustavnog suda, 107/2019 i 1/2021 – odluka Ustavnog suda)
Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske i Zakon o izmjenama i dop. zakona o stvarnim pravima RS
Zakon o stvarnim pravima Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH br: 66/13 i 100/13)
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko distrikta BiH(“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, br. 11/2001, 8/2003, 40/2004 i 19/2007) )
ORJENTACIONI KRITERIJI i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete (‘Na sjednici Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH održanoj dana 27.01.2016 g. razmatrani su i prihvaćeni)
Zakon o hraniteljstvu Federacije BiH (”Službene novine FBiH”, broj 19/17 (15.3.2017.)
Zakon o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 12/2004)
Zakon o društvima za osiguranje u privatnome osiguranju (”Službene novine FBiH”, br. 24/05 i 36/10)
Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju RS (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 82/15)
Zakon o osiguranju imovine i lica FBiH
Zakon o posredovanju u privatnome osiguranju (“Službene novine FBiH”, br. 22/05)
Zakon o osiguranju Federacije BIH (“«Službene novine Federacije BiH», broj 23/17 (29.3.2017.)
Zakon o društvima za osiguranje RS (”Sl. glasnik Republike Srpske br. 17/05, izmjene u br. 01/06 i 64/06)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obaveznim osiguranjima od odgovornosti RS (”Sl. glasnik Republike Srpske” br. 12/09)
Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obaveznim osiguranjima od odgovornosti (“Sl. glasnik Republike Srpske” br. 17/05, izmjene u br. 64/06)
Zakon o posredovanju u osiguranju RS (“Sl. glasnik Republike Srpske” br. 17/05, izmjene u br. 64/06)
Zakon o tržištu vrijednostnih papira FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 85/08, 109/12)
Zakon o investicijskim fondovima FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 85/08 i 25/17)
Zakon o investicionim fondovima RS (“Službeni glasnik RS”, br. 92/2006, 82/2015 i 94/2019)
Zakon o stečajnom postupku FBiH („Službene novine Federacije BiH“ br: 29/03, 33/04, 42/06, 4/17 i odluka Ustavnog suda 52/2018))
Zakon o stečajnom postupku RS („Službeni glasnik RS“ br. 67/02; 77/02; 38/03; 96/03; 68/07; 12/10 i 16/10)
Zakon o stečaju Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ br. 16/16; od 11.02.2016)
Zakon o preuzimanju dioničkih društava FBiH
Zakon o preuzimanju dioničkih društava FBiH(„Službene novine Federacije BiH“ br: 77/15 od 07.10.2015.
Zakon o privrednim društvima Federacije BiH – (“Službene novine Federacije BiH”, br. 81/15)
Zakon o privrednim društvima Federacije BiH – Neslužbeni prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 07/09, 75/13)
Zakon o likvidacinom postupku FBiH («Službene novine Federacije BiH», broj 29/03)
Zakon o likvidacinom postupku Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 82/19)
Zakon o likvidacinom postupku Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 64/02)
Zakon o privatizaciji preduzeća FBiH («Integralni tekst»)
Zakon o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama (Službene novine Federacije BiH», broj 55/12 od 27.6.2012.)
Zakon o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije («Integralni tekst»)
Zakon o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka FBiH («Integralni tekst»)
Zakon o privrednim društvima Republike Srpske (“Sl. glasniku RS”, br. 127 od 31.12.2008, 58/09, 100/11, 67/13, 100/2017 i 82/2019).
Okvirni Zakon o registraciji poslovnih subjekata u BiH, (Službeni glasnik BiH br. 42/04)
Zakona o politici direktnih stranih ulaganja BiH (Službeni glasnik BiH br. broj 17/98, 13/03, 48/10 i 22/2015
Zakon o stranim ulaganjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj 61/01, 50/03 i 77/15)
Zakon o stranim ulaganjima Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj 21/18 od 19.03.2018)
Zakon o stranim ulaganjima Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj 25/02 i 24/04, 52/11 i 68/13)
Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH, (Službene novine FBiH br. 27/05 68/05, 43/09 i 63/14)
Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (Službeni glasnik RS broj 67/13, 15/16 i 84/2019)
Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Brčko distriktu BiH (Službeni gl. Brčko distrikt BiH broj 15/05)
Zakon o APIF Republike Srpske (Službeni glasnik RS br. 96 od 27. oktobra 2005, 74/10, 68/13)
Zakon o klasifikaciji djelatnosti u BiH, (Službeni glasnik BiH br. 76/06)
Zakon o izmjeni Zakona o klasifikaciji djelatnosti u BiH, (Službeni glasnik BiH br. 100/08)
Zakon o izmjenama Zakona o klasifikaciji djelatnosti u BiH, (Službeni glasnik BiH br. 32/10)
Zakon o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u RS, Službeni glasnik RS br. 74/10
Zakon o klasifikaciji djelatnosti u BD, (Službeni glasnik BD br. 8/07)
Zakon o izmjenama Zakona o klasifikaciji djelatnosti u BD, (Službeni glasnik Brčko Distrikt br. 59/10)
Informacija o novoj klasifikaciji djelatnosti BiH
Odluka o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010, (Službeni glasnik BiH br. 47/10)
Klasifikacija djelatnosti BiH 2010, (Službeni glasnik BiH br. 59/10)
Uredba o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, (Službeni glasnik RS br. 119/10)
Klasifikacija djelatnosti sa opisima za Republiku Srpsku
Zakon o Ustavnom sudu Republike Srpske (“Službeni glasnik RS” broj 104/11)
Zakon o volontiranju RS (“Službeni glasnik RS” broj 89 / 13)
Zakon o uslugama RS (“Službeni glasnik RS” broj 89 / 13)
Zakon o javnim putevima RS (“Službeni glasnik RS” broj 89 / 13)
Klasifikacija – Skraćena lista naziva djelatnosti za Republiku Srpsku
Obrazac prijave za registraciju poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini
Zakon o matičnim knjigama Federacije BiH (“Službene novine FBiH” broj 37/12 i 80/14)
Zakon o matičnim knjigama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 111/09 i 43/13 i 66/18)
Zakon o matičnim knjigama Brčko distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH” broj 58/11)
Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga FBiH (“Službeni glasnik Federacije BiH” broj 51/13, 55/2013, 82/2013 i 6/2015))
Zakon o ličnom imenu FBiH, (“Službene novine FBiH” broj 7/12)
Zakon o ličnom imenu Republike Srpske, (“Službeni glasnik RS” broj 82/19)
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti , (Sl. glasnik BiH, br. 53/09)
Zakon o stomatološkoj djelatnosti FBIH (Službene novine Federacije BiH», broj 37/12 (03.05.2012. )
Zakon o vinu FBiH («Službene novine Federacije BiH», broj 55/12 (27.06.2012.)
Zakon o volontiranju FBiH («Službene novine Federacije BiH», broj 110/12 (21.12.2012. )
Zakon o zapošljavanju stranaca FBiH
Zakon o liječništvu FBiH, «Službene novine Federacije BiH», broj 56/13 /17.07.2013./
Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom FBIH «Službene novine Federacije BiH», broj 59/18 (27.7.2018.)
Zakon o igrama na sreću (Službene novine Federacije BiH», broj 48/15)
Zakon o igrama na sreću Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske», broj 22/19)
Zakon o bankama Federacije BiH (“«Službene novine Federacije BiH», broj 27/17 (12.4.2017.)
Zakon o bankama FBiH (“Sl. nov. FBiH” broj 39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03, 19/03 i 28/03)
Zakon o bankama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 3/16)
Zakon o mikrokreditnim organizacijama FBiH ((“Službene novine Federcije BiH”, br. 9/96, 27/98, 20/00- visoki predstavnik (45/00 – potvrda Parlament), 58/02 – visoki predstavnik, 13/03 – visoki predstavnik, (19/03- potvrda Parlament), 47/06 – visoki predstavnik, 59/06, 48/08, 34/12 i 77/12)

Zakon o lizingu FBiH («Službene novine FBiH broj 85 od 26.12.2008. g.) i Zakon o dopuni zakona o lizingu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu FBiH («Službene novine FBiH broj 104/16 od 30.12.2016.)

Zakon o unutrašnjem platnom prometu FBiH (Službene novine Federacije BiH», broj 48/15)
Zakon o agenciji za bankarstvo FBiH («Službene novine Federacije BiH», broj 75/17 (04.10.2017 )
Zakon o agenciji za bankarstvo FBiH («Službene novine Federacije BiH», broj 111/12 /26.12.2012./ )
Zakon o agenciji za bankarstvo RS («Službeni glasnik Republike Srpske broj 59/13 )
Zakon o tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske (integralni tekst)
Zakon o agenciji za za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH
Pravila postupanja ombudsmena za bankarski sistem Federacije Bosne i Hercegovine
Zakon o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine (“Sl. Glasnik BiH broj 20/02, 18/05, 100/08, 75/09 i 58/13”)
Zakon o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/20)
Zakon o čeku FBiH (Službene novine Federacije BiH, br. 32/00)
Zakon o mjenici FBiH (Službene novine Federacije BiH, 32/00, 28/03)
Zakon o mjenici Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske 32 od 14.07.2001)
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH (Službene novine FBiH, broj 35/09)
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva FBiH (Službene novine Federacije BiH, br 19/06) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Službene novine FBiH, broj 25/09)
Zakon o vještacima Federacije BiH
Zakon o vještacima Republike Srpske
Zakon o arhivskoj građi i arhivu Bosne i Hercegovine
Zakon o upotrebi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br: 30/03, 42/04, 50/08 i 76/11)
Zakon o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br: 39/09)
Zakon o agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br: 43/09)
Zakon o arhivskoj građi FBiH
Zakon o poljoprivrednim savjetodavnim službama („Službene novine FBiH“ broj 66/13 /28.8.2013./
Zakon o poljoprivrednom zemljištu FBiH („Službene novine FBiH“ broj 52/09)
Zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji („Službene novine FBiH“ broj 72/16)
Zakon o zaštiti prirode („Službene novine FBiH“ broj 66/13 /28.8.2013./
Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine
Zakon o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 52/14 /05.06.2014./
Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 100/13 od 23.12.2013)
Zakon o hemikalijama Federacije BiH («Službene novine Federacije BiH», broj 77/20 /23.10.2020./)
Austrijski građanski zakonik ( OGZ ) – Objavljen 01.juna.1811g.
Uredba o stalnim sudskim tumačima FBiH
Pravilnik o uslovima, načinu i postuku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distrikt BiH
Zakon o geološkim istraživanjima RS – (Službeni glasnik RS broj: 110/13)
Zakon o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH – (Integralni tekst)
Zakon o platama i naknadama sudija i tužilaca u Federaciji BiH – (Integralni tekst)
Zakon o platama i naknadama sudija i tužilaca u Brčko distrikt BiH – (Integralni tekst)
Zakon o platama i naknadama sudija i tužilaca u Republici Srpskoj – (Službeni glasnik RS broj: 66/18)
Zakon o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske – (Službeni glasnik RS broj: 66/18)
Zakon o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske – (Službeni glasnik RS broj: 31/14)
Zakon o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS – (Službeni glasnik RS broj: 31/14)
Zakon o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske – (Službeni glasnik RS broj: 31/14)
Zakon o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture RS – (Službeni glasnik RS broj: 31/14)
Zakon o poreskom postupku Republike Srpske – (Službeni glasnik RS broj: 78/20 od 24.08.2020)
Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske – (Službeni glasnik RS broj: 62/17)
Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju – (Službeni glasnik RS broj: 62/17)
Zakon o postupku medijacije BiH – (Službeni glasnik BiH broj: 37/04)
Zakona o jedinstvenom matičnom broju – (Službeni glasnik BiH broj: 32/01, 63/08, 103/11, 87/13 i 84/2015)
Pravilnik o načinu određivanja jedinstvenog matičnog broja stranim državljanima (“Službeni glasnik BiH”, br. 39/02,  2/09),
Zakon o putnim ispravama BiH – (Službeni glasnik BiH broj: 4/97, 1/99, 9/99, 19/01, 27/00, 32/00, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13)
Zakon o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine – (Službeni glasnik BiH broj: br. 32/01, 56/08, 58/15)
Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH – (“Sl. glasnik BiH”, br. 44/2003, 52/2004, 34/2007, 4/2008, 50/2008 – dr. zakon, 49/2009, 32/2013 i 91/2017)
Zakon o ličnoj karti državljana BiH – (Službeni glasnik BiH broj: 32/01, 16/02, 32/07, 53/07, 56/08 i 18/12)
Zakon o državljanstvu BiH – (Službeni glasnik BiH broj: 4/97,13/97,41/02,6/03, 14/03, 76/09, 87/13)
Zakon o državljanstvu FBiH – (Službene novine Federacije BiH br. 43/01 i 22/09, 80/11)
Zakon o državljanstvu Republike Srpske – (“Službeni glasnik RS” br: 17/00, 64/05, 58/09, 18/10)
Zakon o azilu u Bosni i Hercegovini – (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 11/16 od 19.02 2016.)
Zakon o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini – (“Sl. glasnik BiH”, br. 33/2004, 56/2008 i 62/2011)
Zakon o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka BiH– (integralni tekst)
Zakon o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj – (“Službeni glasnik RS” br: 58/16 i 82/2019)
Zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama RS – (“Službeni glasnik RS” br: 106/15)
Zakon o hrani – (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 19/17 od 27.02.2017.g.)
Zakon o turizmu Republike Srpske – (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 45/17 od 18.05.2017.g.)
Zakon o ugostiteljstvu Republike Srpske – (“Službeni glasnik Republike Srpske” br: 45/17 od 18.05.2017.g.)
Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju – (“Službeni glasnik RS” br: 41/18 od 25.05.2018.g.)
Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – (“Službeni glasnik RS” br: 44/17 od 16.05.2017.g.)
Zakon o upotrebi znakovnog jezika Republike Srpske – (“Službeni glasnik RS” br: 62/18.g.)
Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata RS – (“Službeni glasnik RS” br: 62/18.g.)
Zakon o željeznicama Republike Srpske – (“Službeni glasnik RS” br: 19/17 od 27.02.2017.g.)

Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica – (“Službene novine FBiH 33/04, 56/05,70/07, 9/10 i 90/17)

Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine FBiH broj 54/19 /31.7.2019.)
Zakon Brčko distrikata BiH o izboru i promjeni entitetskog državljanstva – («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH» broj 32/09)
Zakon o Gradu – TuzlaZenicaŠiroki BrijegBihać – («Službene novine Federacije BiH», broj 80/14) Zakon o Gradu Zvornik, Zakon o gradu Istočno Sarajevo
Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa – (Službeni list SRBiH broj: 37/1971, 39/75 i 42/89 )
Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske – («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 52/19)
Zakon o pečatima organa i institucija Republike Srpske – («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 54/19)
Zakon o socijalnom stanovanju Republike Srpske – («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 54/19)
Zakon o socijalnoj zaštiti Republike Srpske – («Službeni glasnik Republike Srpske», 37/2012, 90/2016 i 94/2019))
Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBiH – (“Službene novine FBiH”, br. 36/1999, 54/2004, 39/2006, 14/2009, 7/2014 – rješenje US BiH, 45/2016, 19/2017 – drugi zakon i 40/2018)

Zakon o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompentencijama Republike Srpske – («Službeni glasnik Republike Srpske», 8/20)

Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica FBiH – (“Službene novine Federacije BiH“, broj 28/20)
Zakona o upravnoj inspekciji Republike Srpske – (Službeni glasnik Republike Srpske broj 99/20 od 13.10.2020g)
Zakon o zaštiti prava na sudjenje u razumnom roku Republike Srpske – (Službeni glasnik Republike Srpske broj 99/20 od 13.10.2020g)
Zakon o slobodnim zonama Republike Srpske – (Službeni glasnik Republike Srpske broj broj: 15/21 od 03.03.2021)
Zakon o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju Republike Srpske – (Službeni glasnik Republike Srpske broj 99/20 od 13.10.2020g)
Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti Republike Srpske – (Službeni glasnik Republike Srpske broj 99/20 od 13.10.2020g)
Zakon o sudskim taksama Republike Srpske
Zakon o sudskim taksama Brčko distrikt BiH
Zakon o sudskim taksama Kantona Sarajevo
Zakon o administrativnim taksama Kantona Sarajevo
Zakon o sudskim taksama Tuzlanskog Kantona
Zakon o sudskim taksama Hercegovačko neretvanskog kantona
Zakon o sudskim taksama Zeničko-dobojskog kantona
Zakon o sudskim taksama pred sudom Bosne i Hercegovine
Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju Bosne i Hercegovine
Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju Republike Srpske
Pravilnik o ulasku i boravku stranaca u BiH
Pravni pojmovi
Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021