ZAKON O VJEŠTACIMA FBIH

(“Sl. novine FBiH”, br. 49/2005 i 38/2008)

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Predmet Zakona

Ovim Zakonom uređuju se uvjeti i postupak izbora i imenovanja vještaka koji u sudskom, upravnom i prekršajnom postupku obavljaju poslove vještačenja, prava i dužnosti vještaka, nadzor nad radom vještaka, vršenje nadzora nad poslovima vještačenja od pravnih lica, vođenje imenika vještaka, kao i druga pitanja od značaja za rad vještaka.

Član 2

Lice koje se smatra vještakom

U smislu ovog Zakona vještak je lice koje je imenovano za obavljanje poslova vještačenja u skladu sa odredbama ovog Zakona.

II – VJEŠTAK

Član 3

Uvjeti i postupak imenovanja vještaka

Za vještaka se može imenovati lice koje ispunjava sljedeće uvjete:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;

b) da ima odgovarajuće iskustvo i stručno znanje u određenoj oblasti;

c) da ima odgovarajuću školsku spremu;

d) da je lice sa dokazanim profesionalnim sposobnostima koje uživa reputaciju pažljivog, objektivnog i ekspeditivnog stručnjaka u određenoj oblasti i

e) da je lice koje se odlikuje integritetom i visokim moralnim kvalitetima.

Član 4

Objavljivanje javnog poziva

Federalni ministar pravde objavljuje javni poziv za imenovanje vještaka u “Službenim novinama Federacije BiH” i u tri najtiražnije dnevne novine koje se distribuiraju na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

Federalni ministar pravde objavit će javni poziv za imenovanje vještaka i na prijedlog jednog ili više sudova kada sudovi uoče u svom radu nedostatak vještaka za određenu oblast ili specijalnost.

Član 5

Podnošenje zahtjeva za imenovanje vještaka

Kandidat za imenovanje vještaka dužan je u zahtjevu navesti naučnu oblast (medicina, finansije i sl.), kao i užu specijalnost za koju podnosi zahtjev za imenovanje.

Uz zahtjev za imenovanje vještaka kandidat je dužan priložiti:

a) iscrpnu biografiju;

b) dokaze o ispunjavanju uvjeta iz člana 3. ovog Zakona, uključujući objavljene naučne radove, dokaze o učestvovanju u organiziranim oblicima usavršavanja;

c) najmanje tri pisma preporuke predsjednika sudova, sudija ili tužitelja pred kojima je podnosilac zahtjeva eventualno obavljao ranija vještačenja, ili rukovodilaca naučnih i drugih institucija i ustanova, odnosno drugih pravnih lica u kojima je podnosilac zahtjeva radio ili radi, odnosno za koje je obavljao stručne poslove i

d) popis posljednjih deset predmeta u kojima je obavljao poslove vještaka, ukoliko je te poslove već obavljao.

Član 6

Stručna komisija

Radi utvrđivanja prijedloga liste vještaka federalni ministar pravde imenuje Stručnu komisiju (u daljnjem tekstu: Komisija), koja se sastoji od stalnih članova koju čine: predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ili sudija kojeg on ovlasti, predsjednik Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine ili advokat kojeg on ovlasti, glavni federalni tužilac ili tužilac kojeg on ovlasti, predstavnik Federalnog ministarstva pravde i tri privremena člana koje iz reda vodećih stručnjaka u oblastima u kojima se vještačenja obavljaju imenuju stalni članovi većinom glasova.

Pored dokaza iz člana 5. stav 2. ovog Zakona koje podnosi kandidat, Komisija pribavlja i ostale podatke i informacije, uključujući evidencije sudova, preporuke i mišljenja strukovnih udruženja, udruženja vještaka, mišljenje sadašnjeg, odnosno bivšeg poslodavca o stručnosti kandidata koje smatra potrebnim kako bi se utvrdila stručnost kandidata.

Kandidat snosi troškove rada Komisije.

Visinu naknade za rad Komisije utvrđuje federalni ministar pravde.

Član 7

Kvalifikaciono testiranje kandidata

Komisija vrši kvalifikaciono testiranje kandidata. Testiranjem se provjerava sposobnost kandidata u skladu sa kriterijima navedenim u članu 9. ovog Zakona. Kvalifikaciono testiranje provodi se u formi pisanog ispitivanja. Stručna komisija može odlučiti da nakon pisanog ispitivanja obavi dodatno usmeno ispitivanje pojedinih kandidata koji nisu potpuno zadovoljili na pisanom ispitivanju, o čemu o svakom pojedinačnom slučaju odlučuje Komisija za kvalifikaciono testiranje kandidata iz te oblasti.

Postupak kvalifikacionog testiranja uređuje se posebnim pravilnikom koji donosi federalni ministar pravde.

Član 8

(brisano)

Član 9

Kriteriji za imenovanje vještaka

Komisija provjerava da li je kandidat sposoban za obavljanje poslova vještaka uzimajući u obzir naročito sljedeće kriterije:

a) stručno znanje i radne rezultate;

b) dokazanu stručnu sposobnost zasnovanu na dosadašnjim rezultatima u karijeri, uključujući i učestvovanje u organiziranim oblicima usavršavanja;

c) sposobnost dokazanu kroz objavljene naučne radove i kroz aktivnosti u stručnim udruženjima;

d) radnu sposobnost i sposobnost da stručno i jasno obrazloži dati nalaz;

e) sposobnost da nepristrasno, savjesno, revnosno, odlučno i odgovorno obavlja poslove vještaka;

f) ponašanje van posla, integritet i ugled.

Nakon provedenog kvalifikacionog testiranja kandidata i ocjene dokaza iz člana 5. i člana 6. stav 2. ovog Zakona i stečenog uvjerenja – saznanja da su određeni kandidati sposobni za obavljanje poslova vještaka, Komisija utvrđuje prijedlog liste vještaka koju dostavlja federalnom ministru pravde.

Član 10

Imenovanje vještaka

Vještaka rješenjem imenuje i razrješava federalni ministar pravde, na prijedlog Komisije.

Kandidat koji nije predložen od Komisije ne može biti imenovan za vještaka.

Vještak se imenuje na period od šest godina i može biti ponovo imenovan.

Rješenje o imenovanju dostavlja se vještaku.

Član 11

Lista vještaka

Lista vještaka nije obavezujuća za sud ili drugi organ koji vodi postupak, odnosno druge učesnike u postupku, osim ako je drugačije predviđeno propisima kojima se uređuju pravila postupka.

Član 12

Sadržaj i objavljivanje liste vještaka

Lista vještaka sadrži: prezime i me imenovanog vještaka, njegovo prebivalište i adresu, uslužni telefonski broj, kao i oblast, grupu, odnosno podgrupu vještačenja uključujući užu specijalizaciju za koju je vještak imenovan.

Lista vještaka dostavlja se svim sudovima i tužilaštvima na području Federacije.

Lista iz stava 1. ovog člana, kao i sve promjene te liste objavljuje se u “Službenim novinama Federacije BiH”, kao i na oglasnoj tabli u sjedištu Federalnog ministarstva pravde i na oglasnim tablama sudova i tužilaštava u Federaciji.

Član 13

Neimenovani kandidat

Kandidatu koji ne bude imenovan za vještaka federalni ministar pravde donosi rješenje kojim se odbija njegov zahtjev za imenovanje.

Rješenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se kandidatu u roku od osam dana.

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

Član 14

Imenik vještaka

Federalno ministarstvo pravde vodi evidenciju o imenovanim vještacima u obliku knjige pod nazivom “Imenik vještaka” (u daljnjem tekstu: Imenik).

U Imenik se unose sljedeći podaci: redni broj upisa, prezime, ime jednog od roditelja i ime vještaka, njegovo prebivalište, adresa stanovanja i uslužni telefonski broj, zanimanje, a ako je vještak zaposlen naziv poslodavca, te za koju se oblast, grupu odnosno podgrupu, uključujući užu specijalizaciju vještačenja, se imenuje za vještaka, broj i datum rješenja o imenovanju, broj i datum rješenja o izricanju mjere, broj i datum rješenja o razrješenju dužnosti vještaka, datum i mjesto davanja Svečane izjave i napomena.

Uz Imenik se prilažu rješenja i ostali relevantni dokumenti o vještacima, kao i potpisani tekst Svečane izjave iz člana 16. ovog Zakona.

Imenik je javna knjiga.

Član 15

Promjena podataka

Vještak je dužan o promjeni podataka iz člana 14. stav 2. ovog Zakona obavijestiti Federalno ministarstvo pravde odmah a najkasnije u roku od osam dana.

Član 16

Svečana izjava

Lice koje je imenovano za vještaka prije početka vršenja dužnosti daje Svečanu izjavu federalnom ministru pravde u pisanoj formi.

Tekst Svečane izjave glasi: “Izjavljujem da ću dužnost vještaka vršiti časno i savjesno po svom najboljem znanju i da ću u radu postupati u skladu sa zakonom, drugim propisima i pravilima struke.”

Tekst Svečane izjave iz stava 2. ovog člana potpisuje vještak a čuva se u Federalnom ministarstvu pravde.

Lice koje je imenovano za vještaka stupa na dužnost potpisivanjem Svečane izjave.

Član 17

Pečat

Vještak ima pečat okruglog oblika, promjera 38 milimetara, koji se može upotrebljavati samo u vršenju dužnosti vještaka.

Troškove izrade pečata snosi vještak.

Tekst pečata ispisan je na jednom od jezika i pisama koji su u službenoj upotrebi u Federaciji i sadrži: ime i prezime vještaka, oznaku “vještak” sa naznakom oblasti, grupe odnosno podgrupe uključujući užu specijalizaciju vještačenja za koju je vještak imenovan i mjesto prebivališta vještaka.

Otisak pečata i svojeručni potpis vještak deponuje u Federalnom ministarstvu pravde.

Član 18

Ponovno imenovanje

Nakon isteka perioda od šest godina vještak je dužan podnijeti zahtjev za ponovno imenovanje i na prijedlog Komisije mandat mu se svaki put nakon isteka ovog perioda produžava za period od narednih šest godina, osim ako u konkretnom slučaju Komisija, uzimajući u obzir kriterije predviđene članom 9. ovog Zakona, ne odredi drugačije.

Vještak čiji mandat nije produžen na način iz stava 1. ovog člana briše se iz Imenika i sa liste vještaka, što se bez odlaganja objavljuje u skladu sa članom 12. stav 3. ovog Zakona.

Član 19

Nadzor nad radom vještaka od organa koji vodi postupak

Predsjednici sudova, odnosno organa koji vodi postupak, prate rad vještaka i o svojim zapažanjima, odnosno primjedbama i izrečenim novčanim kaznama obavještavaju federalnog ministra pravde, te predlažu utvrđivanje odgovornosti vještaka u skladu sa ovim Zakonom.

Član 20

Primjedbe na rad vještaka

Stranke, odnosno punomoćnici stranaka, kao i stručna udruženja i udruženje vještaka mogu podnijeti primjedbe na rad vještaka. Primjedbe se pisano podnose federalnom ministru pravde.

Član 21

Obavještavanje Komisije

Ukoliko u skladu sa članom 27. ovog Zakona ne donese rješenje o razrješenju vještaka, federalni ministar pravde dostavlja primjedbe iz čl. 19. i 20. ovog Zakona Komisiji radi njihovog razmatranja i predlaganja, odnosno izricanja odgovarajućih mjera.

Član 22

Periodična ocjena rada vještaka

Komisija vrši periodičnu ocjenu rada vještaka i predlaže, odnosno izriče odgovarajuće mjere o čemu obavještava federalnog ministra pravde.

Član 23

Prikupljanje podataka

Komisija pribavlja podatke i informacije, uključujući evidencije sudova, mišljenja stručnih udruženja, udruženja vještaka, razgovor sa vještakom, razgovor sa podnosiocem primjedbi koje smatra neophodnim za vršenje periodične ocjene rada vještaka, odnosno razmatranje primjedbi iz člana 21. ovog Zakona.

Član 24

Obavještavanje relevantnih institucija

Kada smatra da je to potrebno federalni ministar pravde o primljenim primjedbama, odnosno izrečenim mjerama obavještava i stručna udruženja, udruženje vještaka, odnosno druge institucije i ustanove.

Član 25

Mjere

U slučajevima kada vještak poslove vještačenja obavlja nestručno ili nesavjesno, ne poštuje rokove utvrđene za obavljanje poslova vještačenja bez opravdanog razloga, kao i kada ne poštuje sud ili stranke, ne preuzima dodijeljene mu predmete, ili kada na njegov rad ima drugih ozbiljnih prigovora, ili kada ne postupi u skladu sa članom 15. ovog Zakona, Komisija može rješenjem izreći mjeru javne opomene koja se bez odlaganja objavljuje u skladu sa članom 12. stav 3. ovog Zakona.

Komisija može federalnom ministru pravde predložiti razrješenje vještaka.

Član 26

Prigovor na rješenje o izricanju mjere

Protiv rješenja o izricanju mjere iz člana 25. stav 1. ovog Zakona može se uložiti prigovor federalnom ministru pravde u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Prigovor iz stava 1. ovog člana ne zadržava izvršenje rješenja, a rješenje po prigovoru je konačno.

Član 27

Razrješenje dužnosti

Rješenjem federalnog ministra pravde vještak će se razriješiti dužnosti:

a) ako sam zahtijeva da bude razriješen;

b) ako bude osuđen na kaznu zatvora za djelo koje ga čini nepodobnim za vršenje dužnosti vještaka;

c) ako se naknadno utvrdi da ne ispunjava uvjete iz člana 3. ovog Zakona;

d) ako su povrede obavljanja poslova vještačenja predviđene članom 25. stav 1. ovog Zakona naročito ozbiljne prirode;

e) ako izgubi radnu sposobnost za daljnje vršenje dužnosti vještaka i

f) iz razloga predviđenih članom 44. ovog Zakona.

U slučajevima iz stava 1. tač. od c) do e) ovog člana rješenje o razrješenju federalni ministar pravde donosi na prijedlog Komisije.

U postupku donošenja rješenja o razrješenju vještaku mora biti omogućeno da se izjasni o činjenicama i okolnostima na kojima treba da se zasniva rješenje o razrješenju.

Protiv rješenja o razrješenju nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

Vještak koji je razriješen dužnosti briše se iz Imenika i sa liste vještaka, što se bez odlaganja objavljuje u skladu sa članom 12. stav 3. ovog Zakona.

Član 28

Principi izricanja mjera

Prilikom izricanja mjera naročito se uzimaju u obzir sljedeće činjenice:

a) težina učinjene povrede obavljanja poslova vještačenja i njene posljedice;

b) stepen odgovornosti;

c) okolnosti pod kojima je povreda učinjena;

d) dosadašnji rad i ponašanje vještaka;

e) sve druge okolnosti koje mogu uticati na odluku o težini i vrsti mjere.

Član 29

Nezavisnost u radu

Vještak je samostalan i nezavisan u obavljanju vještačenja i u radu je dužan pridržavati se pravila struke, zakona, drugih propisa i međunarodnih standarda.

U slučajevima u kojima je sud, ili drugi organ koji vodi postupak dužan naknaditi troškove vještačenja, sud odnosno drugi organ izmiruje troškove vještaku u najkraćem mogućem roku.

Član 30

Dnevnik obavljenih vještačenja

Vještak je dužan voditi evidenciju u obliku knjige pod nazivom “Dnevnik obavljenih vještačenja” (u daljnjem tekstu: Dnevnik).

U Dnevnik se unose sljedeći podaci: redni broj upisa, broj i datum akta suda ili drugog organa, privredna društva i druga pravna lica na čiji zahtjev se obavlja vještačenje, odnosno prezime, ime i adresa lica koje zahtijeva vještačenje i datum zahtjeva, kao i predmet vještačenja i kratka oznaka sadržine vještačenja, iznos naplaćene naknade troškova vještaka, nagrade za vještačenje i napomena.

Član 31

Angažiranje vještaka druge struke

Ako se u postupku vještačenja pojavi potreba za izuzetno složenim vještačenjima ili timskim vještačenjima, a vještak ocijeni da je za utvrđivanje činjenica neophodno angažiranje vještaka druge struke, dužan je odmah o tome pisano obavijestiti onoga ko je naredio vještačenje radi angažiranja vještaka odgovarajuće struke.

Član 32

Pridržavanje rokova

Vještak je dužan pridržavati se roka koji mu je utvrđen za obavljanje poslova vještačenja.

Ako vještak iz objektivnih razloga ne može dovršiti vještačenje u utvrđenom roku, dužan je podnijeti organu, odnosno sudu koji je odredio vještačenje, najkasnije deset dana prije isteka roka, izvještaj o razlozima zbog kojih nije u mogućnosti dovršiti vještačenje, kratki prikaz rezultata do tada obavljenih radnji, kao i navesti rok do kojeg će obaviti vještačenje, osim ako je drugačije predviđeno propisima kojima se uređuju pravila postupka.

U složenijim vještačenjima u kojima je određen duži rok za vještačenje vještak je dužan podnijeti organu, odnosno sudu koji je odredio vještačenje svakog mjeseca od dana povjerenog vještačenja kratki izvještaj o rezultatima do tada obavljenih radnji, osim ako je drugačije predviđeno propisima kojima se uređuju pravila postupka.

Član 33

Čuvanje službene tajne

Podaci koje vještak sazna prilikom vršenja dužnosti vještaka predstavljaju službenu tajnu. https://advokat-prnjavorac.com

Podatke iz stava 1. ovog člana vještak može iznositi samo u okviru vršenja dužnosti vještaka.

Član 34

Obuka za vještake

Nakon imenovanja vještak je dužan završiti obuku o obavljanju poslova vještačenja prema pravilniku koji donosi federalni ministar pravde.

Član 35

Daljnje stručno usavršavanje

Podatke o daljnjem stručnom usavršavanju i specijalizaciji vještak dostavlja organu koji vodi evidenciju vještaka.

Organ koji vodi evidenciju vještaka dužan je podatke iz stava 1. ovog člana unijeti u sve relevantne dokumente i o svim eventualnim promjenama blagovremeno obavijestiti sudove i tužilaštva sa područja Federacije.

Član 36

Obavezno osiguranje

Vještaci se obavezno osiguravaju od odgovornosti za štetu pričinjenu u toku obavljanja poslova vještačenja. Minimalni iznos osiguranja, vrstu osigurane štete i obim rizika koji se pokriva određuje Federalno ministarstvo pravde.

Član 37

Tarifa o nagradi i naknadi troškova za rad vještaka

Za obavljeno vještačenje, vještacima pripada nagrada i naknada troškova za rad. Nagrade i naknade troškova za rad vještaka utvrđuju se Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad vještaka (u daljnjem tekstu: Tarifa).

Tarifu donosi Federalno ministarstvo pravde, uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva finansija. Tarifa se objavljuje u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Ako nije drugačije ugovoreno vještak ima pravo na nagradu za obavljeno vještačenje i naknadu troškova nastalih u vezi sa obavljanjem poslova vještaka u skladu sa odredbama Tarife, osim ako je drugačije predviđeno propisima kojima se uređuju pravila postupka.

Sudovi i drugi organi u odluci o troškovima postupka određuju nagradu i naknadu za obavljene poslove vještačenja prema odredbama Tarife koja je važila u momentu obavljanja poslova vještačenja, odnosno u skladu sa ugovorenom nagradom i naknadom ako je ugovoreni iznos manji od onoga koji je predviđen Tarifom, osim ako je drugačije predviđeno propisima kojim se uređuju pravila postupka.

III – PRAVNO LICE ZA OBAVLJANJE POSLOVA VJEŠTAČENJA

Član 38

Privredno društvo za obavljanje poslova vještačenja

Za obavljanje vještačenja u jednoj ili više oblasti Federacija, kanton, grad ili općina, ili drugo pravno ili fizičko lice mogu osnovati privredno društvo za obavljanje poslova vještačenja.

Privredno društvo iz stava 1. ovog člana kao pravno lice osniva se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03) za pružanje određenih profesionalnih usluga odgovarajuće struke.

Član 39

Uvjeti za upis u Imenik pravnih lica za obavljanje poslova vještačenja

Privredno društvo za obavljanje poslova vještačenja iz člana 38. ovog Zakona može se upisati u Imenik pravnih lica za obavljanje poslova vještačenja iz člana 40. ovog Zakona ako za obavljanje poslova vještačenja u određenoj oblasti raspolaže timom stručnih lica koja ispunjavaju uvjete iz člana 3. ovog Zakona i odgovarajućim tehničkim sredstvima za obavljanje tih poslova.

Rješenje o ispunjavanju uvjeta iz stava 1. ovog člana donosi federalni ministar pravde po pribavljenom mišljenju Komisije, a na zahtjev subjekta iz stava 1. ovog člana.

Pravna lica upisuju se u Imenik pravnih lica za obavljanje poslova vještačenja (u daljnjem tekstu: Imenik pravnih lica), koji vodi Federalno ministarstvo pravde.

Član 40

Imenik pravnih lica

U Imenik pravnih lica unose se sljedeći podaci: redni broj upisa, naziv i sjedište privrednog društva za obavljanje poslova vještačenja, broj telefona, oblast, grupa odnosno podgrupa, uključujući užu specijalizaciju vještačenja, kao i imena stručnih lica kojima privredno društvo raspolaže za određenu oblast vještačenja, broj i datum rješenja o ispunjavanju uvjeta za upis u Imenik pravnih lica, broj i datum rješenja o upisu u javni registar, broj i datum rješenja o prestanku ispunjavanja uvjeta za upis u Imenik pravnih lica i napomena.

Izvod iz Imenika pravnih lica u obliku Spiska pravnih lica za obavljanje poslova vještačenja upisanih u Imenik pravnih lica (u daljnjem tekstu: Spisak pravnih lica) objavljuje se u “Službenim novinama Federacije BiH”, kao i na oglasnoj tabli u sjedištu Federalnog ministarstva pravde i na oglasnim tablama sudova i tužilaštava u Federaciji.

Spisak pravnih lica sadrži: naziv i sjedište privrednog društva za obavljanje poslova vještačenja, broj telefona i oblast, grupu odnosno podgrupu, uključujući užu specijalizaciju vještačenja.

Član 41

Promjena podataka

Privredno društvo za obavljanje poslova vještačenja koje je upisano u Imenik pravnih lica dužno je o promjeni podataka iz člana 40. stav 1. ovog Zakona obavijestiti Federalno ministarstvo pravde.

Član 42

Rješenje o prestanku ispunjavanja uvjeta za upis u Imenik pravnih lica

Ako utvrdi da je pravno lice koje je upisano u Imenik pravnih lica prestalo ispunjavati uvjete za upis u Imenik pravnih lica, Federalno ministarstvo pravde po pribavljenom mišljenju Komisije donosi rješenje o prestanku ispunjavanja uvjeta za upis, a to pravno lice bez odlaganja briše iz Imenika pravnih lica i sa Spiska pravnih lica.

Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana žalba nije dozvoljena, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

Član 43

Dužnost obavljanja poslova vještačenja

Privredno društvo za obavljanje poslova vještačenja iz člana 38. ovog Zakona, koje je upisano u Imenik pravnih lica, dužno je obaviti vještačenje koje mu povjeri sud, ili drugi organ koji vodi postupak ako predmet vještačenja spada u njegovu djelatnost.

IV – KAZNENE ODREDBE

Član 44

Neopravdano odbijanje obavljanja poslova vještačenja

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice iz člana 38. ovog Zakona ako neopravdano odbije vještačenje, osim ako je drugačije predviđeno propisima kojima se uređuju pravila postupka.

Odgovorno lice u pravnom licu iz člana 38. ovog Zakona kaznit će se za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 1.000 KM, osim ako je drugačije predviđeno propisima kojima se uređuju pravila postupka.

V – OSTALE ODREDBE

Član 45

Obavljanje poslova vještačenja

Poslove vještačenja u Federaciji mogu obavljati vještaci sa teritorije cijele Bosne i Hercegovine.

Izuzetno, ukoliko u Bosni i Hercegovini nema vještaka odgovarajuće struke, ili postoje drugi pravni ili stvarni razlozi zbog kojih vještaci iz Bosne i Hercegovine ne mogu obavljati poslove vještačenja u konkretnom predmetu, poslove vještačenja u Federaciji može u pojedinačnim slučajevima obavljati i vještak iz druge države koji prema zakonu te države ispunjava uvjete za obavljanje poslova vještačenja.

Član 46

Rad Komisije

Stalni članovi Komisije većinom glasova donose Poslovnik o radu koji uređuje unutrašnje funkcioniranje Komisije, a posebno pobliže uređuje postupak izbora i imenovanja vještaka, vršenje periodične procjene rada vještaka, predlaganje i izricanje mjera, vođenje evidencije i druga pitanja vezana za rad Komisije.

Poslovnik o radu je javni dokument i objavljuje se u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Komisija donosi odluke većinom glasova svih članova, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Administrativne poslove Komisije obavlja Federalno ministarstvo pravde.

VI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 47

Imenovanje vještaka prema odredbama ovog Zakona

Imenovanje vještaka obavit će se u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Vještaci postavljeni po dosadašnjim propisima nastavljaju sa vršenjem dužnosti do imenovanja vještaka prema odredbama ovog Zakona, odnosno do završetka već započetog vještačenja.

Član 48

Primjena odredaba ovog Zakona

Odredbe člana 29., čl. od 31. do 33., člana 37. i člana 44. ovog Zakona na odgovarajući način primjenjuju se i na vještake iz člana 38. ovog Zakona, te na vještake koji nisu obuhvaćeni članom 2. ovog Zakona.

Član 49

Provedbeni propisi

Pravilnike iz člana 7. stav 2. i člana 34. ovog Zakona federalni ministar pravde dužan je donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 50

Prestanak primjene dosadašnjih propisa

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje primjena svih propisa kojima su uređena pitanja o vještacima, a koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 51

Stupanje na snagu

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021