Zakoni Brčko Distrikta BiHZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE

ZAKON
O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE
(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 2/2002, 25/2008 i 33/2018)
Član 1

Ovim zakonom utvrđuje se visina stopa zatezne kamate u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:”Distrikt”) u slučaju kada dužnik zakasni sa ispunjenjem novčane obaveze.

Član 2

Odredbe ovog zakona primjenjuju se na sve slučajeve u kojima zatezna kamata nije regulisana drugim zakonom.

Član 3

(1) Dužnik koji zakasni sa ispunjenjem novčane obaveze duguje pored glavnice i zateznu kamatu na iznos duga do dana isplate po kamatnoj stopi utvrđenoj ovim zakonom.

(2) Stopa zatezne kamate sastoji se od:

1) koeficijenta rasta potrošačkih cijena u Distriktu za period za koji se računa kamata i

2) fiksne stope od 0,03% dnevno.

(3) Koeficijent rasta potrošačkih cijena određuje nadležni organ za statistiku.

Član 4

(1) Obračun zatezne kamate vrši se tako da se fiksna stopa od 0,03% dnevno množi s brojem dana zakašnjenja, a zatim uvećava za koeficijent rasta potrošačkih cijena za period za koji se računa zatezna kamata i tako utvrđena stopa množi se s iznosom glavnog duga.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana na iznos poreznih prihoda koji nije plaćen u zakonom propisanom roku kao i povrat istih od strane Porezne uprave plaća se zatezna kamata po fiksnoj stopi od 0,03% za svaki dan kašnjenja bez uvećanja za koeficijent rasta potrošačkih cijena za period za koji se računa zatezna kamata.

(3) Glavnim dugom iz stava 1 ovog člana smatra se glavnica bez pripisa zatezne kamate.

(4) Koeficijent rasta potrošačkih cijena za prvi i posljednji mjesec utvrđuje se proporcionalno broju dana za koji se utvrđuje zatezna kamata u tom mjesecu.

(5) Na isti način utvrđuje se zatezna kamata u slučaju da je period za koji se utvrđuje zatezna kamata kraći od mjesec dana.

(6) Ako za određeni mjesec za koji se utvrđuje zatezna kamata podatak o koeficijentu rasta potrošačkih cijena nije dostupan, uzima se podatak za najbliži prethodni mjesec.

(7) Iznos zatezne kamate za ukupan period za koji se računa zatezna kamata ne može preći iznos glavnog duga.

Član 5

Danom stupanja na snagu ovog zakona na teritoriji Distrikta prestaje da važi Zakon o visini stope zatezne kamate (“Službene novine Federacije BiH”, br.27/98) i Zakon o visini stope zatezne kamate (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.19/01).

Član 5a

Započeti postupci za utvrđivanje visine stope zatezne kamate koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu pravosnažno okončani okončat će se u skladu s odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od objavljanja u “Službenom glasniku Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine”.

Samostalni član Zakona o izmjenama
Zakona o visini stope zatezne kamate

(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 25/2008)

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog (8.) dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko distrikta BiH”.

Samostalni član Zakona o izmjeni i dopuni
Zakona o visini stope zatezne kamate

(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 33/2018)

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu prvog narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021