Zakoni Kantona SarajevoZAKON O UREĐENJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

ZAKON
O UREĐENJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
(“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 30/2017 i 46/2017)

I OPĆE ODREDBE

Član 1

(Djelokrug)

Ovim zakonom uređuje se organizacija i upravljanje saobraćaja na području Kantona Sarajevo, osnivanje, rad i nadležnosti Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo, osnivanje Sektora za sigurnost saobraćaja, izrada strateških dokumenata, finansiranje i praćenje sigurnosti saobraćaja, saobraćajna signalizacija i oprema ceste, dubinska analiza saobraćajnih nezgoda, identifikacija i sanacija opasnih mjesta na cestama, saobraćajna pravila, posebne mjere sigurnosti, obaveze u slučaju saobraćajne nezgode, organizovanje sportskih i drugih priredbi na cestama, nadzor i kaznene odredbe.

Član 2

(Odgovornost)

(1) Kantonalni organi uprave i institucije nadležne i odgovorne za stanje sigurnosti saobraćaja su: Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo), Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: MUP), Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, javna preduzeća kojima je povjereno upravljanje cestovnom mrežom, te drugi organi koji učestvuju u sistemu sigurnosti saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton).

(2) Jedinice lokalne samouprave na cestama u svojoj nadležnosti organizuju i vrše tehničku regulaciju saobraćaja uz prethodnu saglasnost Ministarstva, kao i kontrolu stanja i održavanja cesta kojima upravljaju, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme ceste na način da se osigura bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja, da otklanjaju sve nedostatke usljed kojih na nekim mjestima dolazi do saobraćajnih nezgoda i druge poslove propisane zakonom.

(3) Ministarstvo daje saobraćajnu saglasnost ili mišljenje na plansku dokumentaciju.

Član 3

(Vijeće i Sektor za sigurnost saobraćaja)

Vijeće za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Vijeće) i Ministarstvo – Sektor za sigurnost saobraćaja (u daljem tekstu: Sektor) imaju za cilj unapređenje svih aspekata sigurnosti saobraćaja, kroz praćenje i razmjenu evidencija i podataka o stanju u saobraćaju, a u saradnji sa svim institucijama uključenim u praćenje sigurnosti i upravljanja saobraćajem.

Član 4

(Dužnost učesnika u saobraćaju i obaveza MUP-a)

(1) Učesnik u saobraćaju je dužan da se na cesti ponaša na način kojim neće ometati, povrijediti ili ugroziti druge učesnike, kao i da preduzme sve potrebne mjere radi izbjegavanja opasnih situacija nastalih nepropisnim ponašanjem drugih učesnika u saobraćaju.

(2) Učesnicima u saobraćaju zabranjeno je da ometaju saobraćaj, oštećuju cestu, objekte i opremu ceste.

(3) U slučaju utvrđivanja oštećenja ceste i cestovnih objekata, te oštećenja i otuđenja saobraćajne signalizacije i opreme ceste, te drugih nedostataka na cesti koji ugrožavaju i ometaju odvijanje saobraćaja, MUP je obavezan da obavijesti organ nadležan za upravljanje, održavanje i zaštitu ceste, te preduzme mjere iz svoje nadležnosti na otkrivanju počinilaca tih djela kao i mjere na sankcionisanju u skladu sa važećim propisima.

Član 5

(Uslovi i nadležnost za održavanje cesta)

Ceste namijenjene za saobraćaj grade se tako da omogućuju siguran i nesmetan saobraćaj i da ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom i drugim propisima, a upravitelji cesta i drugi organi kojima je povjereno održavanje javnih cesta obavezni su da ih održavaju tako da se na istim u svim uslovima može odvijati siguran i nesmetan saobraćaj, te da trajno kontrolišu stanje i održavanje javnih cesta, objekata, saobraćajne signalizacije, odnosno saobraćajne opreme ceste.

Član 6

(Ograničenje i zabrane saobraćaja)

(1) Ministarstvo i MUP mogu da ograniče ili zabrane saobraćaj na cestama pod uslovima propisanim ovim zakonom, Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 i 8/17) (u daljem tekstu: ZOSS) i Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/10, 16/10 i 66/13), a u svrhu sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju, sprečavanja ili otklanjanja oštećenja ceste, izvođenja radova na cesti i zabrane saobraćaja radi smanjenja emisije štetnih gasova.

(2) Ograničenje, odnosno zabrana saobraćaja mora biti saopštena učesnicima u saobraćaju odgovarajućim saobraćajnim znacima, putem sredstava javnog informisanja ili na drugi pogodan način.

Član 7

(Uslovi za vozača u javnom prijevozu)

Pravna ili fizička lica i drugi organi koji obavljaju javni prijevoz dužni su osigurati da vozač njihovog motornog vozila ispunjava propisane zdravstvene uslove za sigurno upravljanje motornim vozilom i uslove propisane ZOSS-om i Zakonom o cestovnom prijevozu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 28/06 i 2/10).

II UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU SAOBRAĆAJA

1. Vijeće za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo

Član 8

(Osnivanje Vijeća)

U cilju podsticanja preventivnih i drugih aktivnosti u oblasti sigurnosti saobraćaja na cestama u Kantonu i razvijanju saobraćajne kulture sudionika u saobraćaju, osniva se Vijeće kao savjetodavno tijelo Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada).

Član 9

(Zadaci Vijeća)

Zadaci Vijeća su:

a) sudjelovanje u pripremi politika, strateških, planskih i programskih dokumenata iz oblasti sigurnosti saobraćaja na cestama, koordiniranje aktivnosti potrebnih za njihovu realizaciju,

b) praćenje realizacije,

c) priprema izvještajnih dokumenta iz oblasti sigurnosti saobraćaja na cestama,

d) praćenje i analiziranje stanja u oblasti sigurnosti saobraćaja na cestama,

e) predlaganje nadležnim tijelima i organizacijama mjera i aktivnosti koje je potrebno poduzeti s ciljem unapređenja sigurnosti saobraćaja na cestama,

f) sudjelovanje u aktivnostima koje se provode s ciljem obrazovanja i informiranja javnosti i

g) podizanja svijesti javnosti o značaju sigurnosti saobraćaja na cestama, kao i u drugim aktivnostima i akcijama koje se provode s ciljem prevencije i unapređenja sigurnosti saobraćaja na cestama.

Član 10

(Članovi Vijeća)

(1) Članove Vijeća imenuje Vlada iz reda stručnjaka iz oblasti cestovnog saobraćaja i drugih tehnoloških grana koje unapređuju funkcioniranje i sigurnost saobraćaja, Ministarstva, MUP-a, Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, javnih preduzeća i institucija.

(2) Organizacijsku, tehničku i administrativnu podršku radu Vijeća pruža Ministarstvo.

(3) Način rada i odlučivanja uređuje se Poslovnikom o radu Vijeća.

(4) Broj članova, način imenovanja predsjednika, djelokrug i način rada kao i finansiranje rada Vijeća, uređuje se aktom o osnivanju Vijeća koju donosi Vlada.

2. Sektor za sigurnost saobraćaja Kantona Sarajevo

Član 11

(Sektor)

(1) Sektor kao unutrašnja osnovna organizaciona jedinica u sastavu Ministarstva upravlja sistemom sigurnosti saobraćaja.

(2) Ministarstvo podnosi godišnji izvještaj o sigurnosti saobraćaja na području Kantona, Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština).

Član 12

(Zadaci Sektora)

Zadaci Sektora su:

a) kontinuirano praćenje stanja u oblasti sigurnosti saobraćaja, predlaganje, priprema, sprovođenje i kontrola sistema usvojenih mjera u cilju poboljšanja nivoa sigurnosti saobraćaja na mreži cesta i ulica na području Kantona, mapiranje opasnih dionica na mreži cesta i ulica u Kantonu,

b) podsticanje, podrška i koordinacija rada svih subjekata u sistemu sigurnosti saobraćaja, a posebno organa uprave u Kantonu, javnih preduzeća, organa jedinica lokalne samouprave, stručnih i naučno istraživačkih organizacija i institucija, nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih subjekata,

c) promocija sigurnosti saobraćaja, razvoj i unapređenje teoretskih i praktičnih znanja i ponašanja povezanih sa sigurnošću saobraćaja,

d) priprema nacrta strateških dokumenata,

e) ocjena i praćenje provođenja usvojenih strateških dokumenata,

f) korekcija predložene strategije, programa i akcionog plana za sprovođenje strategije;

g) priprema nacrta podzakonskih akata, standarda i smjernica koji se tiču sigurnosti saobraćaja, finansiranje aktivnosti vezanih za sigurnost saobraćaja,

h) donošenje upravnih akata iz oblasti organizacije i regulacije saobraćaja,

i) korišćenje i uvezivanje baza podataka od značaja za sigurnost saobraćaja u Kantonu,

j) podrška naučno istraživačkim institucijama u oblasti sigurnosti saobraćaja,

k) planiranje, provođenje, kontrola i ocjenjivanje medijskih aktivnosti – kampanja o sigurnosti saobraćaja,

l) učešće i organizacija domaćih i međunarodnih konferencija i skupova u okviru djelokruga rada Sektora,

m) praćenje realizacije uplate od strane stanica tehničkih pregleda na osnovu Pravilnika o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled (“Službene novine Federacije BiH”, br. 51/06, 26/07 i 70/07), a koje pripadaju Kantonu,

n) aktivno učestvovanje u edukaciji svih učesnika u saobraćaju u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i MUP-om.

Član 13

(Djelokrug Sektora)

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva uređuje se organizacija i djelokrug rada Sektora.

3. Strateški dokumenti u oblasti sigurnosti saobraćaja u Kantonu

Član 14

(Strateški dokumenti)

(1) Strategija sigurnosti cestovnog saobraćaja Kantona (u daljem tekstu: Strategija) i Program sigurnosti cestovnog saobraćaja Kantona (u daljem tekstu: Program) predstavljaju dokumente od strateškog značaja za Kanton.

(2) Strategiju donosi Skupština na prijedlog Vlade.

(3) Prijedlog strategije priprema Ministarstvo.

(4) Vlada donosi Program na prijedlog Ministarstva.

Član 15

(Izrada Strategije)

(1) Strategija sadrži najznačajnija obilježja postojećeg stanja sigurnosti saobraćaja, predviđanje stanja sistema i stanja sigurnosti saobraćaja, kao i načine njihovog ostvarivanja, opšte i dugoročne ciljeve, te ključne oblasti rada.

(2) Strategija se donosi za period od deset godina.

Član 16

(Donošenje Programa)

(1) Program obavezno sadrži detaljnu analizu postojećeg stanja sigurnosti saobraćaja, srednjoročne i kratkoročne ciljeve, zadatke i mjere, odgovorne subjekte za provođenje zadataka i mjera, rokove za provođenje zadataka i mjera, kao i potrebna finansijska sredstva za realizaciju zadataka i mjera.

(2) Program se donosi za period od pet godina.

Član 17

(Izvještaj o stanju sigurnosti saobraćaja)

Vlada podnosi Skupštini izvještaj o stanju sigurnosti saobraćaja najmanje jednom godišnje i on je javan.

4. Praćenje stanja sigurnosti saobraćaja u Kantonu

Član 18

(Prikupljanje podataka)

(1) U cilju neprekidnog praćenja stanja sigurnosti saobraćaja, Sektor koristi podatke iz postojećih sistema evidentiranja i praćenja najznačajnijih obilježja sigurnosti saobraćaja na kome se zasniva sistem upravljanja sigurnošću saobraćaja.

(2) Nadležni kantonalni organi uprave i drugi subjekti obavezni su da vode i u kontinuitetu obezbijede Sektoru nesmetan pristup podacima značajnim za sigurnost saobraćaja.

(3) Pravilnik o uslovima i načinu prikupljanja, evidentiranja i praćenja podataka o stanju sigurnosti saobraćaja propisuje ministar saobraćaja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministar).

Član 19

(Postupanje sa prikupljenim podacima)

Sektor je dužan da na osnovu dostavljenih podataka:

a) sačini i dostavi Vijeću i Vladi periodične izvještaje o stanju sigurnosti saobraćaja u Kantonu,

b) organizuje i vrši periodične analize sistema i stanja sigurnosti saobraćaja,

c) predlaže mjere unapređenja sistema sigurnosti saobraćaja i prikupljanja podataka,

d) vrši publikovanje podataka od značaja za stanje sigurnosti saobraćaja u Kantonu.

Član 20

(Korištenje baza podataka)

(1) Sektor koristi podatke iz sljedećih baza:

a) baza podataka registrovanih vozila,

b) baza podataka stanica za tehnički pregled vozila,

c) baza podataka intenziteta i strukture saobraćaja,

d) baza podataka o cestama,

e) baza podataka vozača,

f) baza podataka auto-škola,

g) baza podataka izrečenih sankcija u saobraćaju,

h) baza podataka saobraćajnih nezgoda,

i) baza podataka povreda nastalih u saobraćajnim nezgodama i

j) baza podataka o obaveznim osiguranjima motornih vozila.

(2) Ako se ukaže potreba, Sektor je dužan da, pored navedenih baza podataka, uspostavi i druge baze u kojima će se evidentirati i pratiti obilježja sigurnosti saobraćaja koja nisu navedena u stavu (1) ovog člana.

(3) Sektor će pristupati bazi podataka, uspostavljenim zakonima i podzakonskim aktima na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i Kantona, a za čije vođenje su nadležni drugi organi nakon ostvarivanja zakonom i podzakonskim aktima predviđenim pretpostavkama za korištenje istih.

Član 21

(Finansiranje)

(1) Kanton i jedinice lokalne samouprave, u okviru svojih prava i dužnosti obezbjeđuju sredstva za finansiranje unapređenja sigurnosti saobraćaja.

(2) Izvori sredstava za finansiranje Sektora su:

a) budžet Kantona,

b) prihodi ostvareni po osnovu prikupljenih sredstava – naknada.

c) prihodi od stanica tehničkog pregleda na području Kantona,

d) naknada, donacije, sponzorstva i kreditna sredstava,

Član 22

(Korištenje finansijskih sredstava)

Sredstva iz člana 21. ovog zakona koriste se za:

a) provođenje projekata i aktivnosti definisanih strateškim dokumentima iz člana 14. stav (1) ovog zakona,

b) naučno-istraživački rad u oblasti sigurnosti saobraćaja i

c) rad Sektora i lokalnih tijela za sigurnost saobraćaja.

III CESTE

Član 23

(Način izvođenja radova)

(1) Preduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnoj cesti, prije početka izvođenja radova dužni su da postave privremenu saobraćajnu signalizaciju i osiguraju mjesto na kojem se radovi izvode, da održavaju saobraćajnu signalizaciju tokom izvođenja radova, za vrijeme trajanja radova organiziraju siguran saobraćaj na mjestu izvođenja radova, te da poslije završetka radova uklone sa javne ceste ostatke materijala, sredstva za rad, privremenu saobraćajnu signalizaciju i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvođenja radova.

(2) Saobraćajna signalizacija i oprema ceste iz stava (1) ovog člana postavlja se na osnovu Elaborata saobraćajne signalizacije i opreme ceste, ako se radi o saobraćajnoj signalizaciji i opremi ceste namijenjenoj označavanju radova na cesti koji treba biti izrađen od strane ovlaštenog projektanta.

(3) Ministar će donijeti poseban pravilnik o uslovima, načinu, sadržaju i ovlaštenju za izradu Elaborata iz stava (2) ovog člana.

Član 24

(Mjere za otklanjanje smetnji)

(1) U slučaju prekida ili ugrožavanja saobraćaja na javnoj cesti zbog nanosa, odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka, kao i u slučaju oštećenja kolovoza koja u većoj mjeri ugrožavaju sigurnost saobraćaja, nadležna institucija koja upravlja cestama odmah po saznanju, na uočenoj lokaciji, postavlja privremenu saobraćajnu signalizaciju, te preduzima mjere za otklanjanjem smetnji i uspostavljanje sigurnog saobraćaja.

(2) U slučaju događaja iz stava (1) ovog člana, saobraćajna signalizacija se postavlja u skladu sa odredbama člana 20. ZOSS-a i Pravilnika o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice (“Službeni glasnik BiH”, broj 16/07), ako ne postoje uslovi u pogledu vremena izrade Elaborata saobraćajne signalizacije i opreme ceste.

Član 25

(Praćenje stanja sigurnosti saobraćaja na javnoj cesti)

(1) Subjekat nadležan za upravljanje cestama dužan je da prati stanje sigurnosti saobraćaja na cesti, te vrši stručne analize opasnih mjesta na cesti i preduzima mjere za otklanjanje opasnih mjesta u skladu sa izvršenom stručnom analizom i pojedinačnim projektom.

(2) Upravitelj javne ceste je dužan pratiti stanje kolovoza i ažurirati bazu podataka o stanju javnih cesta.

(3) Upravitelji javnih cesta su dužni Ministarstvu dostavljati godišnji izvještaj o stanju na cestama kojima upravljaju.

(4) MUP je dužan Ministarstvu i nadležnim upraviteljima javnih cesta dostaviti informaciju o saobraćajnim nezgodama i posljedicama za prethodnu kalendarsku godinu.

(5) Ministar donosi Pravilnik o načinu i metodologiji izrade godišnjeg izvještaja o stanju sigurnosti saobraćaja iz stava (4) ovog člana.

(6) Ministar donosi Pravilnik o načinu definisanja i identifikaciji opasnih mjesta, načinu i kriterijumima za utvrđivanje prioriteta i otklanjanje opasnih mjesta.

Član 26

(Formiranje stručnog tima)

(1) U slučaju saobraćajne nezgode u kojoj je jedno ili više lica poginulo, Sektor formira nezavisni stručni tim, koji u roku od pet dana od dana kada se saobraćajna nezgoda dogodila izlazi na lice mjesta kako bi sagledao okolnosti i uzroke nastanka saobraćajne nezgode, te predloži eventualne mjere.

(2) Stručni tim iz stava (1) ovog člana dužan je da sačini izvještaj o saobraćajnoj nezgodi, koja za posljedicu ima poginulo lice, u roku od 15 dana od dana formiranja stručnog tima i isti dostavi Sektoru.

(3) Izvještaj iz stava (2) ovog člana može se koristiti isključivo u svrhu unapređenja stanja sigurnosti saobraćaja.

(4) Ministar posebnim aktom propisuje sastav i način rada stručnog tima iz stava (1) ovog člana.

IV DUŽNOSTI UČESNIKA U SAOBRAĆAJU

Član 27

(Prvenstvo prolaza)

Učesnici u saobraćaju su dužni da postupaju u skladu sa važećim propisima po sljedećem prioritetu:

a) naredbe i znakovi ovlašćenog lica,

b) svjetlosna saobraćajna signalizacija,

c) vozila pod pratnjom,

d) vozila sa prvenstvom prolaza,

e) vertikalna i horizontalna saobraćajna signalizacija,

f) šinska vozila i

g) pravilo desne strane.

Član 28

(Ponašanje učesnika u saobraćaju)

(1) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa saobraćajnom signalizacijom i kada se time odstupa od pravila saobraćaja.

(2) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa svjetlosnim saobraćajnim znakom i kada se značenje tog znaka razlikuje od značenja ostalih saobraćajnih znakova ili pravila saobraćaja.

(3) Međusobno prvenstvo prolaza sudionika u saobraćaju, koji na raskrsnici svjetlosnim saobraćajnim znakovima istodobno dobivaju pravo prolaza, regulira se pravilima saobraćaja.

(4) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema znacima ili naredbama koje daje ovlašteno lice i kad se time odstupa od svjetlosnog saobraćajnog znaka ili drugog saobraćajnog znaka ili pravila saobraćaja.

Član 29

(Zabranjene radnje vozaču motornog vozila)

(1) Vozaču motornog vozila za vrijeme vožnje nije dozvoljeno da u vozilu uključi audio – video uređaj, tako glasno, da ne može da čuje signale ostalih učesnika u saobraćaju, niti mu je dozvoljeno da upotrebljava slušalice za slušanje audio uređaja na oba uha.

(2) U motornom vozilu zabranjena je upotreba uređaja i sredstava za ometanje uređaja kojim se mjeri brzina kretanja motornih vozila.

V KRETANJE PO JAVNIM SAOBRAĆAJNIM POVRŠINAMA

Član 30

(Obaveze učesnika u saobraćaju)

Učesnici u saobraćaju: vozači motornih i drugih vozila, šinskih vozila, vozači bicikala i pješaci moraju prema licima sa invaliditetom i nemoćnim licima, te djeci, kao i licima koje prate ili prevoze lica sa invaliditetom i djecu postupati sa najvećom pažnjom.

Član 31

(Uključivanje vozila u saobraćaj)

(1) Ako se vozilo uključuje u saobraćaj na cestu, na mjestu na kojem je preglednost smanjena, vozač je dužan da uz pomoć drugog lica izvrši sigurno uključivanje u saobraćaj ili da na neki drugi način osigura sigurno uključenje na cestu.

(2) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije saobraćajnim znakom označena kao cesta s prvenstvom prolaza ako vozilom ulazi sa nekategorisane ceste, zemljane ceste ili ceste sa makadamskim zastorom na cestu s asfaltnim zastorom, ili ako na cestu ulazi s površine na kojoj se ne odvija saobraćaj.

Član 32

(Način uključenja na cestu)

(1) Ukoliko se makadamska ili zemljana cesta kao i pristupna cesta sa gradilišta, priključuje na asfaltnu cestu, priključak se mora asfaltirati u dužini minimalno 10 metara.

(2) Prije uključenja u saobraćaj sa površina definisanih u stavu (1) ovog člana, vozač je dužan da skine blato i druge materijale sa točkova i ostalih dijelova vozila koji mogu uticati na sigurnost saobraćaja.

(3) Prije početka upravljanja vozilom, vozač je dužan da očisti površine koje omogućavaju normalnu vidljivost vozaču, te da ukloni snijeg i led sa svih vanjskih površina vozila koji mogu uticati na sigurnost saobraćaja.

Član 33

(Radnje vozilom u saobraćaju)

(1) Zabranjeno je vozaču motornog vozila mijenjati saobraćajne trake na način da ugrožava sigurnost drugim vozačima i ostalim učesnicima u saobraćaju.”

(2) Zabranjeno je vozačima motocikla, lakog motocikla i mopeda upravljanje na jednom točku.

Član 34

(Saobraćaj u raskrsnici sa kružnim tokom)

Prilikom regulisanja saobraćaja u raskrsnici sa kružnim tokom potrebno je saobraćaj regulisati tako da vozila u kružnom toku imaju prvenstvo prolaza.

Član 35

(Obaveze kretanja pješaka)

(1) Lica koja prevoze djecu u dječijim kolicima, lica sa invaliditetom kao i lica koja voze lica sa invaliditetom moraju se kretati trotoarima ili po drugim površinama namijenjenim kretanju pješaka, a ako trotoar nema dovoljnu širinu ili ako nije izgrađen, invalidska pomagala i dječija kolica mogu se kretati i kolovozom.

(2) Trotoarima i drugim površinama, koje su namijenjene za kretanje pješaka mogu se kretati: pješaci, dječija prevozna sredstva (dječiji bicikl, tricikl) kojim upravljaju djeca do dvanaeste godine života brzinom koja nije veća od brzine hoda pješaka.

(3) Po kolovozu je zabranjeno kretanje pješaka ako je pod dejstvom alkohola.

(4) Smatrat će se da je pješak pod dejstvom alkohola ako se odgovarajućim sredstvima i aparatima za mjerenje alkoholisanosti utvrdi da količina alkohola u organizmu iznosi više od 0,8 g/kg ili kod kojeg se bez obzira na količinu alkohola u krvi, stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znake promijenjenog ponašanja izazvanog dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava.

(5) Za vrijeme kretanja kolovozom, prelaska preko kolovoza i prelaska preko obilježenog pješačkog prelaza pješak ne smije da koristi mobilni telefon niti da ima slušalice u oba uha.

Član 36

(Ograničenje kretanja pješaka sa teretom i organizovanih kolona pješaka)

(1) Pješaci koji nose glomazne predmete ili predmete koji mogu zaprljati ili ozlijediti prolaznike, moraju biti naročito pažljivi i ne smiju ometati i ugrožavati učesnike u saobraćaju.

(2) Ako pješaci po ulicama i cestama nose predmete duže od tri metra ti predmeti moraju biti na krajevima vidno označeni (crvenim trakama).

(3) Organizovana kolona pješaka, izuzev pogrebne povorke, ne može biti duža od 50 metara.

(4) Noću i danju za vrijeme smanjene vidljivosti, kao i u drugim slučajevima kada je to potrebno radi sigurnosti saobraćaja, pješaci koji se kreću kolovozom u organizovanoj koloni, osim pogrebnih, moraju se kretati u koloni po jedan i moraju posjedovati reflektirajuće površine na odjeći ili obući.

Član 37

(Trotoari)

(1) Radi sigurnosti pješaka trotoari moraju biti široki najmanje 1,6 m, ako nisu u istom nivou sa kolovozom ceste ili su od kolovoza odvojeni na drugi način.

(2) Izuzetno, u urbanistički izgrađenim prostorima, već izgrađeni trotoari mogu biti uži.

(3) Zabranjeno je postavljanje saobraćajne signalizacije, stubova javne rasvjete, stubova kontakne mreže, elektro stubova, reklamnih panoa i slično, na površinama namijenjenim kretanju pješaka na način kojim se ometa kretanje pješaka.

(4) Kiosci, štandovi i drugi privremeni objekti na javnim površinama uz trotoar koji je uži od 2,5 metra, moraju biti odmaknuti od vanjske ivice trotoara minimalno 1 metar.

(5) Izuzetno, u urbanistički izgrađenim prostorima, za kioske, štandove i druge privremene objekte na javnim površinama sa već ranije izdatim zakonski urednim dozvolama za rad, ova udaljenost od vanjske ivice trotoara može biti manja.

(6) Ministarstvo nadležno za provođenje ove zakonske odredbe će za objekte iz stava (5) odrediti rok za usklađivanje sa odredbama ovog zakona najduže tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovog zakona.

Član 38

(Elementi pristupačnosti)

(1) Za osiguranje uslova nesmetanog kretanja lica sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti u javnom saobraćaju, moraju se obezbijediti elementi pristupačnosti na: stajalištima i peronima, parkirališnim mjestima, javnim pješačkim površinama, semaforiziranim raskrsnicama, pješačkim prelazima, pješačkim ostrvima i raskrsnicama.

(2) Za osiguranje elemenata pristupačnosti iz stava (1) ovog člana nadležan je Upravitelj javnih saobraćajnih površina na kojima se isti moraju obezbijediti.

Član 39

(Biciklističke staze)

(1) Radi sigurnosti biciklista, biciklističke staze moraju biti višim nivoom ili na drugi način odvojene od kolovoza i obilježene horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

(2) Ako za vožnju bicikla ne postoji posebno izgrađena staza, tada se za vožnju mora koristiti kolovoz u širini od najviše jednog metra od desne ivice kolovoza.

(3) Izuzetno, ako je na desnoj strani kolovoza smještena tramvajska ili željeznička pruga a ne postoji posebno izgrađena biciklistička staza, kretanje biciklista bit će omogučeno po postojećim pješačkim stazama koje bi bile obilježene kao staze za pješake i bicikliste posebnom saobraćajnom signalizacijom u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka nacesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašćena osoba (“Službeni glasnik BiH”, broj 16/07).

(4) Zabranjuje se kretanje bicikala i mopeda na površinama koje su namijenjene za kretanje pješaka, kao i električnih balansirajućih skutera na jedan ili dva točka.

(5) Na izgrađenim biciklističkim stazama i biciklističkim trakama obavezno je poštivanje postavljene saobraćajne signalizacije i definisanog smjera kretanja.

(6) Vozač koji pri skretanju vozila presjeca biciklističku stazu ili biciklističku traku koja se pruža uzduž kolovoza kojim se kreće, dužan je propustiti bicikl i moped koji se kreće biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom u istom ili suprotnom smjeru, osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije definisano.

(7) Prilikom planiranja, projektovanja i gradnje novih saobraćajnica u Kantonu, obavezno je planirati izgradnju biciklističkih staza.

Član 40

(Snabdijevanje)

(1) Snabdijevanje poslovnih objekata na području Općina Stari Grad i Centar (glavne primarne saobraćajnice na dionici Vijećnica – Marijin Dvor u oba smjera i u ulicama unutar ovog prstena) vrši se u terminima od: 00:00-07:00, 09:30-11:30 i 17:30- 19:30 sati.

(2) Snabdijevanje poslovnih objekata na području Kantona Sarajevo koji se nalaze izvan područja iz stava (1) ovog člana i koji se ne nalaze u pješačkoj zoni i ulicama zabranjenim za saobraćaj, vrši se tokom cijelog dana u skladu sa odredbama ZOSS-a.

(3) Snabdijevanje objekata koji se nalaze u pješačkim zonama vrši se do 09:00 sati za tekući dan, uz odobrenje koje izdaje Ministarstvo ili ako saobraćajnim znakom nije drugačije regulisano.

Član 41

(Odvoz smeća)

(1) Odvoz smeća na području iz člana 40. stav (1) ovog zakona vrši se u terminima od: 09:00-11:00 i 18:00-20:00 sati i tokom noći u vremenu od 22:00 – 07:00 sati po prioritetima.

(2) Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo dužno je plan i program odvoza smeća uskladiti sa odredbama ovog zakona.

(3) Odvoz smeća iz pješačkih zona vrši se isključivo ekološkim vozilima ili motornim vozilima ukupne mase do 3.500 kg.

(4) Zabranjeno je parkiranje vozila na način kojim se onemogućuje pristup vozilima za odvoz smeća.

(5) Zabranjeno je postavljanje kontejnera na kolovozu, obilježenim pješačkim prelazima, obilježenim javnim parking mjestima i trotoarima.

VI ZONE SA OGRANIČENIM SAOBRAĆAJEM MOTORNIH VOZILA

Član 42

(Zabrane i ograničenja)

Ministarstvo propisuje zabrane i ograničenja saobraćaja u pojedinim dijelovima Kantona kao i posebne uslove odvijanja saobraćaja.

Član 43

(Ulazak i kretanje vozila u pješačkim zonama)

(1) U pješačkim zonama Kantona izuzetno se mogu kretati vozila kojim je to odobreno rješenjem Ministarstva.

(2) Vozači vozila iz stava (1) ovog člana moraju pri kretanju pješačkom zonom davati prednost pješacima i po potrebi zaustaviti vozilo.

(3) Najveća dopuštena brzina kretanja vozila u pješačkoj zoni je 10 km/h.

(4) Maksimalno zadržavanje u pješačkoj zoni biće definisano rješenjem Ministarstva.

(5) Odobrenje iz stava (1) ovog člana izdaje se najduže za tekuću kalendarsku godinu.

(6) Uz rješenje iz stava (1) ovog člana, Ministarstvo izdaje i iskaznicu.

Član 44

(Iznimno odobrenje kretanja vozila u pješačkim zonama i ulicama zabranjenim za saobraćaj)

(1) Ministarstvo donošenjem rješenja u izuzetnim i opravdanim slučajevima odobrit će kretanje vozila i zadržavanje do 30 minuta u pješačkim zonama i ulicama zabranjenim za odvijanje saobraćaja u sljedećim slučajevima:

a) održavanja čistoće, odvoženja komunalnog otpada i zimskog održavanja,

b) održavanja komunalne infrastrukture,

c) deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije,

d) održavanja električnih i telekomunikacionih objekata i uređaja,

e) dopreme robe za snabdijevanje prodavnica, tržnica i ugostiteljskih objekata, hotela i sl.,

f) dopreme plina i ogrjeva,

g) prijevoza pokućstva,

h) prijevoza građevinskog materijala, te odvoz građevinskog otpada,

i) prijevoza novca i drugih vrijednosti, te poštanskih pošiljaka,

j) državnog, kantonalnog, gradskog i vjerskog protokola,

k) vjerskih manifestacija u vjerskim objektima,

l) prijevoza opreme radi održavanja priredbi,

m) prijevoza opreme za radio i televizijske prijenose i snimanja,

n) prijevoza lica koje zaključuju brak i lica koje sudjeluju u sklapanju braka,

o) prijevoza lica sa invaliditetom i bolesnih lica,

p) prijevoza uže porodice radi odlaska na dženazu/sahranu,

r) prijevoza posmrtnih ostataka od strane pokopnih društava,

s) vozila koja koriste zaštitarske agencije,

t) službenih vozila ambasada na području Kantona,

u) vozila stanara čiji vlasnici imaju garažu u ovim ulicama ili imaju dvorište koje služi za parkiranje vozila,

v) službenih vozila državnih, entiteskih, kantonalnih organa i jedinica lokalne samouprave,

z) po diskrecionoj osnovi.

(2) Ministarstvo donošenjem rješenja u izuzetnim i opravdanim slučajevima odobrit će parkiranje vozila u određenom trajanju na trotoarima u sljedećim slučajevima:

a) prijevoza pokućstva i kancelarijskog namještaja,

b) prijevoza građevinskog materijala, te odvoza građevinskog otpada,

c) prijevoza novca i drugih vrijednosti, te poštanskih pošiljaka,

d) prijevoza opreme radi održavanja priredbi,

e) prijevoza opreme za radio i televizijske prijenose i snimanja,

f) prijevoza lica sa invaliditetom i bolesnih lica,

g) prijevoza posmrtnih ostataka od strane pokopnih društava,

h) vozila koja koriste zaštitarske agencije,

i) po diskrecionoj osnovi.

(3) Ministarstvo donošenjem rješenja u izuzetnim i opravdanim slučajevima odobrit će kretanje vozila u ulicama sa ograničenim saobraćajem za određenu kategoriju vozila.

(4) Odobrenje će se izdati za vozila koja su u vlasništvu podnosioca zahtjeva ili na osnovu ugovora o leasingu.

(5) Naknada za izdavanje odobrenja definisat će se posebnim pravilnikom.

Član 45

(Vozila u zabranjenim zonama)

Odobrenje iz člana 44. ovog zakona nije potrebno vozilima sa pravom prvenstva prolaza definisanim članom 126. ZOSS-a.

Član 46

(Vatrogasni prilazi i prolazi)

(1) Organi nadležni za odobravanje korištenja javnih saobraćajnih površina dužni su pri donošenju rješenja za zauzimanje javne površine osigurati minimalne tehničke uslove za vatrogasne prilaze i prolaze u skladu sa Pravilnikom o uslovima za vatrogasne prilaze i prolaze za stambene i druge zgrade i objekte i za sve prostore koji se smatraju građevinama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/12).

(2) Ravni vatrogasni prilaz predviđen za jednosmjerno kretanje vatrogasnih vozila treba biti širine najmanje tri metra.

Član 47

(Ukupna masa vozila koja se kreću pješačkim zonama)

(1) Kretanje pješačkim zonama odobrit će se motornim vozilima čija ukupna masa ne prelazi 3.500 kg.

(2) Kretanje pješačkim zonama može se odobriti elektrovučnim prijevoznim sredstvima čija ukupna masa ne prelazi 2.000 kg sa prikolicom ukupne mase do 600 kg i koja se kreću na meko pumpanim gumama.

(3) U posebno opravdanim i izuzetnim slučajevima Ministarstvo može odobriti kretanje teretnih vozila ukupne mase veće od 3.500 kg (po potrebi vršiti posebne mjere zaštite pločnika – prekrivanje drvenim oblogama i sl.).

(4) Odredbe stava (1) ovog člana ne odnose se na vozila kantonalnih javnih preduzeća u slučajevima hitnih intervencija, uz saglasnost Ministarstva.

Član 48

(Zloupotreba rješenja i iskaznice)

U slučajevima zloupotrebe rješenja odnosno iskaznice iz čl. 43. i 44. ovog zakona policijski službenik MUP-a oduzeće izdatu iskaznicu, istu dostaviti Ministarstvu, što je osnov za uskraćivanje ponovnog izdavanja istog za tekuću kalendarsku godinu.

VII ORGANIZACIJA I REGULACIJA SAOBRAĆAJA

Član 49

(Organizacija saobraćaja)

(1) Ministarstvo donošenjem rješenja po službenoj dužnosti ili po zahtjevu nadležnog upravitelja cesta odobrava provođenje nove organizacije saobraćaja, kao i obezbjeđenje tehničko – tehnološkog jedinstva cesta. Novom organizacijom saobraćaja u smislu ovog zakona smatraju se:

a) promjene saobraćajnog toka (uvođenje jednosmjernih i dvosmjernih ulica, preusmjeravanje saobraćajnog toka, promjene korištenja saobraćajnih traka itd.),

b) promjene signalnog plana na semaforu,

c) promjene u organizaciji ili načinu korištenja parking prostora,

d) druge promjene koje utiču na izmjene funkcionisanja kantonalnog saobraćajnog sistema u cjelini,

e) određivanje prioriteta prvenstva prolaza i ograničenje brzine,

f) izmjene i dopune saobraćajnog projekta,

g) određivanje zona smirenog saobraćaja,

h) vođenje elektronske evidencije saobraćajne signalizacije na području Kantona.

(2) Uz zahtjev nadležnog upravitelja cesta potrebno je dostaviti prijedlog rješenja regulacije saobraćaja sa definisanim mikrolokacijama saobraćajne signalizacije u grafičkom prikazu i tekstualnom opisu.

Član 50

(Tehnička regulacija saobraćaja)

(1) Tehničkom regulacijom saobraćaja u smislu ovog zakona smatra se postavljanje, uklanjanje, zamjena i održavanje saobraćajne signalizacije (horizontalne, vertikalne i svjetlosne) i druge opreme na cesti i ulici, kao i savremenih informaciono-komunikacijskih sistema za podršku inteligentnog transportnog sistema koji omogućava efikasnije upravljanje saobraćajem, na osnovu saobraćajnog projekta.

(2) Ministarstvo odobrava postavljanje nove saobraćajne signalizacije (horizontalne, vertikalne i svjetlosne) na osnovu dostavljenog saobraćajnog projekta iz stava (1) ovog člana.

(3) Saobraćajna saglasnost donesena od strane Ministarstva po službenoj dužnosti ili na osnovu zahtjeva stranke u postupku, a koja se odnosi na tehničku regulaciju saobraćaja na regionalnim, lokalnim i nekategorisanim cestama na području Kantona kao i na magistralnim cestama koje prolaze kroz uže gradsko jezgro Kantona a koje su ugovorom povjerene na održavanje i zaštitu nadležnoj kantonalnoj ustanovi za ceste, su obavezujuća za upravitelje navedenih cesta.

(4) Upravitelj cesta je dužan voditi i ažurirati bazu podataka saobraćajne signalizacije i redovno dostavljati Ministarstvu.

Član 51

(Dužnosti i obaveze vlasnika instalacija i drugih materijalnih dobara)

Vlasnici i upravitelji instalacija i drugih materijalnih dobara dužni su osigurati ispravnost dijelova instalacija (šahtovi, rešetke, šiberi, poklopci, instalacije u trupu saobraćajnice, tramvajske šine, itd.) koje se nalaze na javnim saobraćajnim površinama.

Član 52

(Izmjena režima saobraćaja)

(1) Izdavanjem rješenja Ministarstvo može privremeno izmijeniti režim odvijanja saobraćaja na javnoj cesti, ako se radovi na izgradnji, rekonstrukciji ili sanaciji javne ceste ili objekata i instalacija u zaštitnom pojasu, ne mogu izvesti bez obustave saobraćaja, kao i izmijeniti tok saobraćaja radi obezbjeđenja sigurnog dolaska/odlaska vozila do mjesta izvođenja radova, odnosno drugih opravdanih razloga koje će cijeniti Ministarsvo.

(2) Rješenje za izmjenu režima saobraćaja prilikom izvođenja radova izdaje se u skladu sa elaboratom privremene regulacije saobraćaja u toku izvođenja radova na javnoj cesti koji je izrađen od strane ovlaštenog projektanta.

(3) U slučaju sanacionih radova iz stava (1) ovog člana, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti elaborat iz stava (2) ovog člana, predloženu dinamiku radova i ugovor o izvođenju radova.

(4) U slučaju izvođenja radova izgradnje ili rekonstrukcije javne ceste ili objekata i instalacija u zaštitnom pojasu iz stava (1) ovog člana, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti elaborat iz stava (2) ovog člana, predloženu dinamiku radova, ugovor o izvođenju radova, rješenje nadležnog općinskog organa o prokopu javne površine i odobrenje za izvođenje radova.

(5) Podnosilac zahtjeva za izmjenu režima saobraćaja dužan je zahtjev podnijeti minimalno sedam dana prije planiranog početka izvođenja radova.

(6) U slučaju hitne intervencije na javnoj cesti na otklanjanju kvara na instalacijama, javna komunalna preduzeća dužna su odmah angažirati nadležnu Policijsku upravu radi regulacije saobraćaja, a u toku 24 h podnijeti službeni zahtjev Ministarstvu za izdavanje odobrenja za izmjenu režima saobraćaja.

(7) Istekom razloga za privremenu izmjenu režima saobraćaja, a najkasnije do odobrenog termina, podnosioc zahtjeva je dužan ukloniti saobraćajnu signalizaciju za uspostavu privremne izmjene režima saobraćaja, te uspostaviti saobraćajnu signalizaciju koja je bila prije privremene izmjene režima saobraćaja.

(8) Podnosilac zahtjeva ne može otpočeti sa radovima na javnoj cesti bez rješenja iz stava (1) ovog člana.

(9) Podnosilac zahtjeva dužan je rješenje iz stava (1) ovog člana ispoštovati u cijelosti.

(10) Naknadu za provođenje postupka izmjene režima saobraćaja utvrđuje Vlada posebnim zaključkom.

Član 53

(Uslovi i ograničenja privremenog zauzimanja javnih saobraćajnih površina)

(1) Prilikom privremenog zauzimanja javnih saobraćajnih površina moraju biti zadovoljeni i sljedeći saobraćajni uslovi i ograničenja:

a) širina slobodnog prolaza za pješake mora iznositi najmanje 1,6 m;

b) ne smije se ugrožavati ugao preglednosti na raskrsnici, protočnost ili sigurnost motornog i pješačkog saobraćaja.

(2) U izuzetnim slučajevima iz stava (1) ovog člana može se odobriti zauzimanje trotoara i parkirališta kod gradnje, rekonstrukcije i popravke građevinskih objekata i instalacija kada ove radove nije moguće realizirati na drugi način.

(3) U izuzetnim slučajevima iz stava (1) tačka b) ovog člana može se odobriti zauzimanje dijela saobraćajne trake, ako postoje saobraćajni uslovi za nesmetano odvijanje saobraćaja.

(4) Ministarstvo donosi rješenje o izmjeni privremenog režima saobraćaja, a na osnovu prethodno pribavljenog rješenja nadležnog općinskog organa za privremeno zauzimanja javnih saobraćajnih površina.

Član 54

(Uslovi i ograničenja za korištenje stajališta javnog gradskog prevoza)

(1) Stajališta, terminale i terminuse za ulazak ili izlazak putnika u javnom linijskom prijevozu putnika na području Kantona, mogu koristiti prijevoznici pod jednakim uslovima.

(2) Sredstva javnog linijskog prijevoza putnika na području Kantona (tramvaj, trolejbus, autobus, minibus) mogu koristiti samo stajališna mjesta upisana u redu vožnje.

(3) Ministarstvo će utvrditi Daljinar sa udaljenostima i minimalnim vremenom vožnje između autobuskih stanica i stajališnih mjesta, između terminusa i stajališnih mjesta prema rangu linija i vrsti prijevoznog sredstva koja mogu koristiti stajališno mjesto i Registar stajališnih mjesta na području Kantona Sarajevo.

(4) Za korištenje stajališta iz stave (3) ovog člana plaćat će se naknada.

(5) Daljinar i Registar iz stava (3) ovog člana su javni dokumenti i isti će biti objavljeni u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” i na službenoj web stranici Ministarstva.

(6) Prilikom utvrđivanja reda vožnje, prijevoznici su obavezni pridržavati se Daljinara iz stava (3) ovog člana.

(7) U javnom vanlinijskom prijevozu putnika na području Kantona, prijevoznici mogu koristiti stajališta utvrđena Registrom iz stava (5) ovog člana, samo za prijem i ispuštanje putnika.

(8) Postojeća stajališta, terminali i terminusi se upisuju u Registar iz stava (3) ovog člana.

(9) Nova stajališna mjesta, terminali i terminusi će se upisati u Registar iz stava (3) na osnovu ispunjavanja kriterija koje pravilnikom o kriterijima za ispunjavanje uslova za registraciju novih stajališnih mjesta, terminala i terminusa propisuje ministar.

(10) Ministar će donijeti Pravilnik o kriterijima i visini naknade za korištenje stajališta javnog prijevoza putnika na području Kantona.

Član 55

(Probna vožnja)

(1) Organizator probne vožnje, kojom se testiraju novi tipovi vozila i slično, obavezan je prethodno pribaviti rješenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za probnu vožnju.

(2) Zahtjev za donošenje rješenja o ispunjenosti uslova za probnu vožnju sadrži: vrstu i tip vozila; svrhu probe; ime i prezime vozača i broj njegove vozačke dozvole; podatke o licima koja će se za vrijeme vožnje nalaziti u vozilu; naziv ceste i relaciju na kojoj se probna vožnja vrši; vrijeme izvođenja probne vožnje; naznaku odredaba iz zakona od kojih će se odstupati za vrijeme probne vožnje i posebne mjere sigurnosti koje je organizator probne vožnje dužan da preduzme o svom trošku, podatke o osiguravaču, broju polise osiguranja od autoodgovornosti i minimalnim trajanjem osiguranja koje bi bilo jednako trajanju vremena probne vožnje.

(3) Rješenje iz stava (1) ovog člana sadrži mjere sigurnosti, odnosno mjere osiguranja koje organizator mora preduzeti o svom trošku, mjere koje mora preduzeti prilikom ispitivanja novoproizvedenih motornih vozila, kao i imena lica koja se moraju nalaziti u vozilu za vrijeme probne vožnje.

(4) Rješenje iz stava (1) ovog člana donosi MUP – Uprava policije ili nadležna policijska uprava uz prethodnu saglasnost Ministarstva.

(5) Ako, tokom probne vožnje, dođe do oštećenja ceste ili cestovnih objekata uzrokovanih probnom vožnjom, organizator probne vožnje dužan je otkloniti oštećenja ceste ili cestovnih objekata o svom trošku.

(6) Motorno vozilo kojim se vrši probna vožnja, pored registarskih, odnosno probnih tablica, mora biti na prednjem i zadnjem dijelu posebno obilježeno natpisom “PROBNA VOŽNJA”.

(7) Troškove donošenja rješenja iz stava (1) ovog člana snosi organizator probne vožnje u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju vrste pružanja usluga po zahtjevu trećih lica, visine naknada i cijena, raspodjele i korištenja vlastitih prihoda.

Član 56

(Način uklanjanja bespravno postavljenih predmeta i uređaja)

(1) Svi bespravno postavljeni predmeti i uređaji na javnim parkinzima kojima upravlja ministarstvo i javnim cestama (pokretni uređaji i naprave, kiosci, prikolice, štandovi, tezge, frižideri, reklamni i drugi panoi, natpisi firmi, obavještenja, cestokazi, stubići, ograde, posude za cvijeće, predmeti i uređaji za dječiju igru, građevinski materijal, ogrijev, stolovi, stolice, klupe, tende, suncobrani, i slični predmeti i uređaji) moraju se ukloniti.

(2) Rješenje o uklanjanju predmeta i uređaja iz stava (1) ovog člana donosi nadležni komunalni inspektor ili nadležni inspektor za ceste.

(3) Rok uklanjanja istih ne može biti duži od osam dana, s tim ako isti ugrožavaju saobraćaj ili živote ljudi moraju se ukloniti odmah.

(4) Ako korisnik odnosno vlasnik bespravno postavljenog predmeta ili uređaja ne postupi po rješenju inspektora i sam ih ne ukloni, iste će ukloniti nadležna inspekcija na rizik i trošak vlasnika odnosno korisnika, uključujući i troškove prijevoza i skladištenja, a ako je došlo do oštećenja javne površine uključuju se i troškovi dovođenja javne površine u prvobitno stanje.

(5) Uklonjene predmete vlasnici odnosno korisnici dužni su preuzeti u roku od 30 dana uz namirenje nastalih troškova, a u suprotnom će se isti prodati na javnoj licitaciji radi izmirenja troškova.

Član 57

(Uslovi i ograničenja izlaganja motornih vozila)

(1) Ovlašteni prodavci motornih vozila mogu na osnovu rješenja Ministarstva vršiti izlaganje ili promociju vozila na javnim površinama definisanim rješenjem.

(2) Prodaja i izlaganje vozila može se vršiti samo na mjestu određenom za tu svrhu.

Član 58

(Vođenje životinja)

(1) Vlasnik, odnosno lice koje vodi životinju po cesti dužan je da je vodi i obezbjeđuje na način da životinja ne ugrozi sigurnost saobraćaja.

(2) U toku vožnje zabranjeno je voditi životinje iz vozila, odnosno sa vozila ili privezati životinju za vozilo u pokretu.

(3) Ako se životinja prevozi u motornom vozilu, prevoz se mora vršiti na način da se ne ometa sigurnost saobraćaja.

Član 59

(Nadzor nad životinjama)

(1) Zabranjeno je ostavljanje životinja na cesti bez nadzora, kao i hranjenje, zadržavanje ili prikupljanje životinja na javnim cestama.

(2) Gonič ili vodič životinja mora biti sposoban da goni ili vodi životinje.

(3) U slučaju da cesta nema izgrađen prelaz, gonjenje ili vođenje životinja preko ceste dozvoljeno je na preglednom dijelu ceste.

(4) Prelaženje životinja u stadu ili krdu preko javne ceste moraju obezbjeđivati najmanje dva goniča koji se nalaze s obje strane ceste.

Član 60

(Uslovi vođenja životinja)

(1) Vodič stoke, ukoliko stoku vodi javnom cestom, mora biti lice sa navršenih 16 godina života.

(2) Stoku koja se kreće javnom cestom vodič stoke mora da drži što je moguće bliže desnoj ivici ceste.

(3) Stoka se ne smije ostavljati na cesti ili uz cestu bez nadzora vodiča stoke.

(4) Gonjenje, vođenje i odmor životinja zabranjen je po površinama namijenjenim kretanju pješaka, odnosno biciklista.

(5) Životinje koje su pored ceste moraju biti pod stalnim nadzorom goniča ili vodiča i obezbijeđene tako da ne mogu izaći na cestu.

Član 61

(Vođenje životinja u grupama)

Stoka se na javnoj cesti smije voditi u grupama i na takvom odstojanju između grupa da takvo kretanje bitno ne utiče na prohodnost ceste i sigurnost saobraćaja koji se odvija tom cestom.

Član 62

(Uslovi za jahanje životinja)

(1) Na javnim cestama zabranjeno je jahanje životinja licima mlađim od 16 godina.

(2) Lice koje jaše životinju na javnoj cesti dužno je kontrolisati životinju na kojoj jaše.

(3) Ako za jahanje životinje ne postoji posebno izgrađena staza, tada se za jahanje može koristiti kolovoz u širini od najviše jedan metar od desne ivice kolovoza.

(4) Gonič, odnosno vodič životinje, jahač ili drugo lice koje vodi životinju dužan je da ukloni sve materije koje je životinja nanijela na cestu.

Član 63

(Saobraćaj traktora)

(1) U saobraćaju na regionalnoj i lokalnoj cesti, na saobraćajnici u naselju i nekategorisanoj cesti, traktor može vući najviše dva priključna vozila koja su namijenjena za traktorsku vuču, registrovana kao priključna vozila koja vuče traktor.

(2) U saobraćaju na magistralnoj cesti traktor može vući najviše jedno priključno vozilo.

(3) Priključno vozilo mora biti priključeno uz traktor tako da je odstojanje između traktora i priključnog vozila uvijek jednako i tako da omogućava njihovo sigurno učestvovanje u saobraćaju.

Član 64

(Prijevoz lica na traktoru, motokultivatoru i priključnom vozilu)

(1) Za vrijeme vožnje na traktoru i motokultivatoru može se nalaziti samo vozač.

(2) U saobraćaju na javnoj cesti, na priključnom vozilu koje vuče traktor dozvoljen je prevoz najviše pet lica koja utovaraju ili istovaraju teret ili obavljaju poljoprivredne ili druge radnje.

(3) U saobraćaju na javnoj cesti, u priključnom vozilu koje vuče motokultivator, dozvoljen je prevoz najviše tri lica koja utovaraju ili istovaraju teret ili obavljaju poljoprivredne ili druge radnje.

(4) Licima iz st. (2) i (3) ovog člana zabranjeno je da se nalaze na krutoj vezi (rudi) za vrijeme kretanja vozila, stajanje na vozilu, sjedenje na stranicama vozila ili na nestabilnom teretu.

Član 65

(Uređaji za označavanje traktora, radne mašine, motokultivatora i priključnih vozila)

(1) U saobraćaju na javnoj cesti, traktorom, radnom mašinom i motokultivatorom može se vuči samo priključak namijenjen za priključivanje na to vozilo.

(2) Traktor, radna mašina i motokultivator u saobraćaju na cesti moraju imati na prednjoj strani uključena kratka svjetla za osvjetljavanje ceste, a na zadnjoj strani poziciona svjetla i katadiopter.

(3) Priključna vozila na zadnjoj strani moraju imati poziciona svjetla i katadiopter.

(4) Traktor, radna mašina i motokultivator moraju imati propisana stop-svjetla koja su povezana sa uređajem za zaustavljanje.

(5) Svjetla za osvjetljavanje ceste, poziciona svjetla, katadiopteri i stop-svjetla iz st. (2), (3) i (4) ovog člana moraju odgovarati propisima za motorna vozila i priključna vozila i moraju biti postavljena u skladu s tim propisima.

(6) Na traktoru i motokultivatoru za vrijeme vožnje po javnoj cesti mora biti upaljeno žuto rotaciono svjetlo.

Član 66

(Turistički voz)

(1) U parkovima, hotelsko-turističkim i sličnim naseljima, na cesti na kojoj je zabranjen ili se ne vrši saobraćaj, ili se saobraćaj vrši u turističke svrhe, motorno vozilo može vući najviše pet priključnih vozila namijenjenih prevozu lica u sjedećem položaju uz ispunjavanje propisanih sigurnosno-tehničkih uslova (turistički voz).

(2) Zabranjeno je kretanje turističkog voza saobraćajnicama na kojima je dozvoljen saobraćaj motornim vozilima.

(3) Prevoz lica turističkim vozom se obavlja po utvrđenom itinereru i redu vožnje a na osnovu rješenja Ministarstva.

(4) Ministarstvo ovjerava predloženi red vožnje i cjenovnik.

(5) Turističkim vozom može upravljati lice koje ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom D kategorije.

(6) Vučno vozilo i priključna vozila turističkog voza moraju biti tehnički ispravna, a vozač kod sebe mora posjedovati policu obaveznog osiguranja.

(7) Najveća dozvoljena brzina kretanja turističkog voza je 20 km/h.

(8) Najveća dužina turističkog voza je 41 metar.

Član 67

(Saobraćaj zaprežnih vozila)

(1) Vozač zaprežnog vozila mora, dok vozi ili vodi zapregu, u periodu od prvog sumraka do potpunog svanuća, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, nositi svjetloodbojni prsluk.

(2) Vozač zaprežnog vozila treba da upravlja vozilom sve vrijeme dok se vozilo kreće po cesti i dužan je da vozilo drži što bliže desnoj ivici kolovoza.

(3) Zaprežno vozilo ne smije da se ostavlja bez nadzora na cesti ili uz cestu.

(4) Vozač i pratilac zaprežnog vozila mogu biti lica koja nisu mlađa od 16 godina života i koja su sposobna da kontrolišu upregnute životinje.

(5) Zaprežno vozilo mora biti opremljeno ispravnim uređajima za kočenje.

(6) Zaprežnom vozilu nije dozvoljeno dodavati priključna vozila.

Član 68

(Zabrana kretanja motornih sanki)

(1) Zabranjeno je kretanje motornim sankama u vlasništvu fizičkih i pravnih lica po javnoj cesti i površinama namijenjenim za kretanje pješaka, osim službenim motornim sankama u službi ski centra i službi za hitne intervencije.

(2) Radi sprječavanja nanošenja štete na prirodi, zabranjeno je kretanje motornih sanki u prirodi osim na specijalizovanim stazama i površinama koje su posebno obilježene i pripremljene za tu vrstu kretanja.

VIII PRIJEVOZ LICA MOTORNIM I PRIKLJUČNIM VOZILIMA

Član 69

(Prijevoz lica u zatvorenom prostoru)

(1) Zabranjeno je prevoziti lica u zatvorenom prostoru vozila, koje se ne može otvoriti s unutrašnje strane.

(2) Izuzetno od odredbe iz stava (1) ovog člana, dozvoljeno je u policijskom, vojnom ili vozilu pravosudnih organa prevoziti lice lišeno slobode.

Član 70

(Ponašanje lica za vrijeme kretanja vozila)

(1) Za vrijeme kretanja vozila zabranjeno je uskakati u vozilo, iskakati iz vozila, otvarati vrata, naginjati se van vozila, kačiti se za vozilo i voziti na spoljnim dijelovima vozila.

(2) Izuzetno od odredbe iz stava (1) ovog člana, na spoljnim dijelovima motornog i priključnog vozila mogu se voziti lica koja obavljaju poslove svog radnog mjesta u vezi sa namijenom vozila, na vozilima vatrogasne službe, elektrodistribucije i komunalne djelatnosti, ako je na tim vozilima ugrađena platforma za stajanje i držači.

Član 71

(Obaveze vozača za vrijeme obavljanja javnog prijevoza putnika)

(1) Vrata vozila javnog prevoza nije dozvoljeno otvarati, odnosno držati otvorenim tokom kretanja vozila.

(2) Zabranjeno je započeti kretanje vozilom javnog prijevoza putnika dok putnici sigurno ne uđu odnosno izađu iz vozila i dok vrata vozila ne budu zatvorena.

(3) Zabranjeno je u vozilima javnog prijevoza putnika konzumiranje duhanskih i alkoholnih proizvoda.

Član 72

(Prijevoz lica u tovarnom prostoru teretnog vozila)

(1) U teretnom vozilu, osim u teretnom vozilu policije i oružanih snaga, u prostoru za smještaj tereta, dozvoljeno je prevoziti najviše pet lica koja utovaraju ili istovaraju teret ili obavljaju poljoprivredne ili druge radnje.

(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, u prostoru za smještaj tereta dozvoljeno je da se prevoze i više od pet lica radi evakuacije ili pružanja hitne medicinske pomoći pri spasavanju lica i imovine.

(3) Licima iz stava (1) ovog člana zabranjeno je stajati u vozilu, sjediti na stranicama karoserije, nestabilnom teretu ili teretu koji prelazi visinu tovarnog sanduka.

(4) Lica mlađa od 16 godina života mogu se prevoziti na vozilima iz stava (1) ovog člana samo uz pratnju punoljetnog lica.

Član 73

(Zabrana prijevoza lica motornim i priključnim vozilima)

U saobraćaju na cesti zabranjeno je prevoziti lice:

a) u tovarnom prostoru teretnog vozila koje nema stranice na karoseriji,

b) u tovarnom prostoru teretnog vozila kojim se prevoze životinje,

c) u tovarnom prostoru teretnog vozila sa automatskim istovarivačem,

d) priključnim vozilom za prevoz tereta koje vuče teretno vozilo,

e) kamp-prikolicom koju vuče motorno vozilo,

f) priključnim vozilom koje vuče traktor, kada traktor vuče više od jednog priključnog vozila,

g) vozilom kojim se prevoze opasne materije, osim lica sa posebnom dozvolom,

h) na teretu u tovarnom prostoru teretnog vozila.

IX POSEBNE MJERE SIGURNOSTI

Član 74

(Učešće djece u saobraćaju)

(1) Učesnici u saobraćaju su dužni da obrate naročitu pažnju na djecu u saobraćaju.

(2) Osnovna škola, u saradnji sa nadležnom policijskom upravom obavezna je da organizuje i sprovodi dodatne mjere sigurnosti na mjestu i u vrijeme na kome se očekuje veći broj djece koja samostalno učestvuju u saobraćaju.

(3) Dijete do šest godina starosti može da učestvuje u saobraćaju kao pješak na kolovozu samo ako ima kao neposrednog pratioca lice starije od 16 godina.

(4) Od prvog sumraka do potpunog svanuća, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti tokom kretanja po kolovozu neosvijetljene ili slabo osvijetljene ceste, dijete mora imati na vidnom mjestu obilježje sa retroreflektivnim karakteristikama.

(5) Zabranjeno je licu voditi dijete na način da dijete bude bliže ivici kolovoza u odnosu na lice koje ga vodi.

Član 75

(Zona vaspitno-obrazovnih ustanova)

(1) Zona vaspitno-obrazovnih ustanova je dio ceste ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini vaspitno-obrazovnih ustanova i kao takva obilježena je odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom.

(2) Brzina kretanja vozila u zoni iz stava (1) ovog člana u naselju se može ograničiti do 30 km/h, a van naselja do 50 km/h u vremenu od 7 do 20 sati.

(3) Nadležni upravitelj ceste, dužan je u zoni iz stava (1) ovog člana primjeniti posebna tehnička sredstva za zaštitu djece (postavljanje posebnih objekata na cesti za smirivanje saobraćaja, zaštitne ograde za pješake koja sprečava direktan izlazak djece na kolovoz, itd.).

Član 76

(Dužnosti u slučaju saobraćajne nezgode)

(1) Ovlašćeno lice koje vrši uviđaj saobraćajne nezgode podvrgnuće neposredne učesnike u saobraćajnoj nezgodi kontroli pomoću sredstava i aparata na licu mjesta ili će ih uputiti na stručni pregled u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi utvrđivanja postojanja alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu.

(2) Učesnici saobraćajne nezgode u kojoj je jedno ili više lica povrijeđeno ili poginulo, u slučaju da odbiju pregled u zdravstvenoj ustanovi radi utvrđivanja postojanja alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu iz stava (1) ovog člana, prisilno će se odvesti u skladu sa odredbama koje reguliše krivični postupak.

(3) Zabranjeno je konzumiranje alkohola, lijekova i drugih opojnih sredstava licima koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi do okončanja postupka uviđaja.

Član 77

(Obaveza učesnika u saobraćajnoj nezgodi)

(1) U slučaju saobraćajne nezgode, koja za posljedicu ima samo materijalnu štetu, kad na mjestu nezgode nema vlasnika vozila ili vlasnika druge oštećene stvari, vozač je dužan vlasniku vozila ili druge oštećene stvari ostaviti podatke o sebi i vozilu kojim je prouzrokovao saobraćajnu nezgodu.

(2) Ako jedan od učesnika saobraćajne nezgode u kojoj je pričinjena manja materijalna šteta zahtijeva da policija izvrši uviđaj na licu mjesta, svi učesnici su dužni da sačekaju policiju.

(3) U slučaju iz stava (2) ovog člana policija je dužna da izađe na mjesto saobraćajne nezgode, obezbijedi lice mjesta i izvrši uviđaj.

X SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA CESTAMA

Član 78

(Odobravanje održavanja sportskih i drugih priredbi ili aktivnosti na cestama)

(1) Sportske i druge priredbe ili druge aktivnosti (brdske auto-trke, motociklističke trke, biciklističke trke, atletski maratoni, protestne šetnje i marševi, umjetničke perfomanse te druge aktivnosti) na cestama u Kantonu mogu se održavati uz prethodno pribavljeno rješenje MUP-a.

(2) Rješenje iz stava (1) ovog člana na području dvije i više općina, donosi nadležna služba MUP-a, a za područje jedne općine nadležna policijska uprava.

(3) Rješenje iz stava (1) ovog člana donosi se uz prethodnu saglasnost Ministarstva o izmjeni režima saobraćaja.

Član 79

(Podnošenje zahtjeva za odobravanje i zabrana održavanja sportskih i drugih priredbi ili aktivnosti na cestama)

(1) Postupak podnošenja zahtjeva za donošenje rješenja iz člana 78. ovog zakona definisan je ZOSS-om.

(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana sadrži sljedeće podatke: naziv i sjedište organizatora, program i pravila takmičenja ili aktivnosti, relacija na kojoj će se održavati sportska priredba ili aktivnost, datum i vrijeme održavanja, mjere za obezbjeđenje učesnika u saobraćaju, učesnika aktivnosti i gledalaca i saglasnost nadležnog sportskog ili drugog saveza.

(3) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosilac je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju: rješenje o svojoj registraciji kod nadležnog organa, saglasnost nadležnog sportskog ili drugog saveza, plan sanitetskog i protivpožarnog obezbjeđenja i redarske službe i ime odgovornog lica takmičenja ili aktivnosti.

(4) Donosilac rješenja iz člana 78. ovog zakona odbiće zahtjev za održavanjem sportske i druge priredbe ili aktivnosti, ako nisu ispunjeni uslovi propisani zakonom.

(5) Organizatoru je zabranjeno da počne sa održavanjem sportske i druge priredbe ili aktivnosti na cesti ako nije preduzeo sve mjere sigurnosti naložene rješenjem iz člana 78. ovog zakona.

(6) Lica koja obezbjeđuju sportsku i drugu priredbu ili aktivnost na cesti ili dijelu ceste moraju nositi odjeću koja je uočljiva na većem odstojanju, a od prvog sumraka do potpunog svanuća, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti dodatno obilježena materijalima ili predmetima koji odbijaju svjetlost.

Član 80

(Primjena drugih propisa prilikom održavanja sportskih i drugih priredbi ili aktivnosti na cestama)

Odredbe propisa kojima se uređuje javno okupljanje građana i sprečavanje nasilja na sportskim priredbama shodno se primjenjuju i za sportske i druge priredbe na cesti ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Član 81

(Troškovi angažovanja policijskih službenika prilikom održavanja sportskih i drugih priredbi ili aktivnosti na cestama)

Troškove angažovanja policijskih službenika na obezbjeđenju sportske i druge priredbe i aktivnosti snosi organizator u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju vrste pružanja usluga po zahtjevu trećih lica, visine naknada i cijena, raspodjele i korištenja vlastitih prihoda.

XI SAOBRAĆAJ U MIROVANJU

Član 82

(Način organizacije parkiranja)

(1) Zabranjeno je parkirati na kolovozu vozila u dvostrukom redu, osim bicikla, mopeda, lakog motocikla i motocikla bez bočne prikolice.

(2) Prikolice za kampovanje bez vučnog vozila parkiraju se samo na zato određenom mjestu.

(3) Vozilima čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg nije dozvoljeno parkiranje na javnim površinama u naseljima, osim na mjestima koja su označena kao parkiralište za teretna vozila.

Član 83

(Parkiranje)

(1) Na cesti ili dijelu ceste može se vremenski ograničiti parkiranje.

(2) Zona vremenski ograničenog parkiranja se označava saobraćajnom signalizacijom.

Član 84

(Jedinstven sistem parkiranja)

(1) Ministarstvo utvrđuje jedinstven sistem javnog parkiranja na području Kantona i nadležno je za:

a) planiranje, organizaciju i unapređenje javnog parkiranja u Kantonu Sarajevo,

b) upravljanje javnim parkinzima na području Kantona,

c) nadzor funkcionisanja javnih parkinga na području Kantona,

d) otvaranje novih parkinga i

e) uspostavljanje jedinstvenog sistema naplate parkiranja.

(2) Parkiranje vozila može se organizovati na:

a) javnim parkinzima,

b) javnim garažama,

c) rezervisanim parking mjestima,

d) javnim parkinzima i garažama u privatnom vlasništvu.

(3) Na javnim parkinzima zabranjeno je:

a) parkiranje vozila koje nije registrovano,

b) parkiranje neispravnog ili havarisanog vozila i zbog dotrajalosti neupotrebljivih vozila ili vozila koji nemaju svoj vlastiti pogon,

c) zauzimanje parking mjesta putem ograđivanja (parking barijere, ograde, i razni predmeti koji fizički ometaju parkiranje).

(4) Ministarstvo po službenoj dužnosti rješenjem utvrđuje javne parking prostore.

(5) Sredstva od naplate javnih parkinga će se koristiti za:

a) plaćanje komunalne usluge za održavanje javnog parking prostora,

b) unapređenje investicionog održavanja parkirališta,

c) unapređenje parkirališta izvan užeg centra grada i čistih vidova prevoza

(6) Bliže odredbe o organizaciji parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama i izgradnji novih parkinga uredbom propisuje Vlada, na prijedlog Ministarstva.

(7) Bliže odredbe o organizaciji jedinstvenog sistema naplate parkiranja uredbom propisuje Vlada, na prijedlog Ministarstva.

(8) Raspodjela sredstava prikupljena od naplate javnih parkinga i garaža u zavisnosti od ukupnog broja parking mjesta po općinama vršit će se po odredbama Uredbe o organizaciji parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama i izgradnji novih parkinga, u kojoj će biti uključeno Ministarstvo i općine.

(9) Za unapređenje investicionog održavanja parkirališta i za unaprijeđenje parkirališta izvan užeg centra grada, i čistih vidova prijevoza utvrđuje se posebna naknada.

XII USLOVI ZA STICANJE VOZAČKE DOZVOLE ZA VOZAČA TRAMVAJA

Član 85

(Vozači tramvaja)

(1) Tramvajem može upravljati vozač koji ima dozvolu za upravljanje tramvajem koju izdaje MUP.

(2) Kada upravlja tramvajem vozač mora imati kod sebe dozvolu za upravljanje tramvajem i vozačku dozvolu i dužan je da je stavi na uvid ovlašćenom licu.

(3) Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, donosi pravilnik kojim se reguliše: način i uslovi organizovanja ispita za vozača tramvaja, uslovi za sticanje prava upravljanja tramvajem, izdavanje vozačke dozvole za vozača tramvaja, obrazac i sadržaj vozačke dozvole za vozača tramvaja, kategorija i način upisa kategorije, postupak i način izdavanja, produženja važenja i zamjene vozačke dozvole za vozača tramvaja kao i način vođenja evidencije o izdatim vozačkim dozvolama za vozača tramvaja.

XIII UKLANJANJE OŠTEĆENIH, DOTRAJALIH, NAPUŠTENIH I NEREGISTROVANIH VOZILA I OLUPINA

Član 86

(Zabrana parkiranja oštećenih, dotrajalih, napuštenih i neregistrovanih vozila i olupina)

(1) Zabranjeno je na javnoj cesti, parking prostoru, javnoj garaži, trotoaru i drugim saobraćajnim površinama parkirati oštećena, dotrajala, napuštena i neregistrovana vozila i olupine, nanositi blato na cestu sa savremenim kolovozom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i materije koji mogu da ometaju ili ugrožavaju saobraćaj ili zagađuju okolinu.

(2) Fizičko ili pravno lice koje postupi suprotno stavu (1) ovog člana snosi troškove uklanjanja vozila i olupina, otpadaka, predmeta i materija koje je ostavilo, nanijelo blato ili bacilo otpatke ili predmete na cestu, parking-prostor ili neku drugu saobraćajnu površinu.

(3) Parkiranje vozila i olupina u smislu stava (1) ovog člana smatra se period u kojem je vozilo i olupina parkirano na javnoj cesti, parking prostoru, javnoj garaži, trotoaru i drugim saobraćajnim površinama duže od 30 dana od dana evidentiranja od strane ovlaštenog policijskog službenika.

(4) Evidentiranje vozila i olupina iz stava (1) ovog člana mogu vršiti i komunalni redari sačinjavanjem službene zabilješke i dostavljanjem iste nadležnoj policijskoj upravi.

(5) Oštećeno vozilo u smislu stava (1) ovog člana smatra se vozilo na kojem su oštećeni vitalni dijelovi i sklopovi i koje se ne može samostalno kretati na cesti.

(6) Napušteno vozilo iz stava (1) ovog člana smatra se vozilo za koje se u postojećim evidencijama registrovanih vozila ne može utvrditi vlasnik.

Član 87

(Premještanje oštećenih, dotrajalih, napuštenih i neregistrovanih vozila i olupina)

(1) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo i olupina premjesti na drugo mjesto ako je parkirano na površinama iz člana 86. ovog zakona, osim iz javne garaže.

(2) Parkirana oštećena, dotrajala napuštena i neregistrovana vozila i olupine iz javne garaže dužan je ukloniti vlasnik ili upravitelj javne garaže.

(3) Ovlašćeno službeno lice odrediće da se vozilo i olupina premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost saobraćaja ili ometa normalno odvijanje saobraćaja.

Član 88

(Ovlaštenje za premještanje oštećenih, dotrajalih, napuštenih i neregistrovanih vozila i olupina)

(1) Premještanje vozila i olupina iz člana 87. ovog zakona obavlja MUP ako nije drugačije određeno ovim zakonom.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, uz prethodnu saglasnost MUP-a, premještanje vozila i olupina obavljaju organizacija, pravno ili fizičko lice koje ovlasti nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova.

(3) Troškove premještanja vozila i olupina u slučajevima iz člana 87. ovog zakona snosi vlasnik vozila i olupine.

(4) Visinu troškova premještanja vozila i olupina i lokaciju odlaganja vozila i olupina iz člana 86. stav (1) ovog zakona i način utvrđivanja vlasništva te drugih pitanja vezanih za vozila i olupine iz člana 86. stav (1) ovog zakona utvrdit će Vlada.

(5) Ukoliko vlasnik iz člana 86. stav (2) ili člana 87. stav (2) postupi u skladu sa naređenjem u propisanom roku, premještanje vozila ili olupine može obaviti u svojoj organizaciji, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

(6) Ako vlasnik vozila ili olupine iz člana 86. stav (1) nije poznat, vozilo će se ukloniti na trošak Kantona

XIV TRAMVAJSKA INFRASTRUKTURA

Član 89

(Tramvajska infrastruktura)

(1) Tramvajska infrastruktura sastoji se od tramvajskih stajališta, pruge i postrojenja koja pripadaju tramvajskoj pruzi, uključujući elektrovučne podstanice i kontaktnu mrežu sa nosačima.

(2) Tramvajska pruga je objekat po kojem vozi tramvaj, a čine je donji i gornji stroj pruge, signalno-sigurnosna, telekomunikacijska, stabilna i ostala postrojenja, uređaji i oprema na pruzi, pružni pojas, te objekti na pruzi sa zemljištem što služi tim objektima.

(3) Tramvajsko stajalište je uređena i označena saobraćajna površina namijenjena za zaustavljanje tramvaja na kojoj se putnicima omogućava da sigurno i nesmetano uđu ili izađu iz vozila.

(4) Stajališni ili putnički peron je površina na pješačkoj stazi (pločniku) ili na posebno izgrađenom ostrvu uz tramvajsku prugu namijenjen čekanju tramvaja, s kojeg putnici ulaze u tramvaj i izlaze iz njega i sastavni je dio stajališta.

Član 90

(Pružni i zaštitni pojas)

(1) Pružni pojas je pojas sa obje strane tramvajske pruge potreban za nesmetano održavanje širine prema projektu pruge, a najmanje jedan metar mjereno od linije koja spaja krajnje tačke poprečnog profila pruge.

(2) Pružni zaštitni pojas uz tramvajsku prugu je pojas na kojem važi poseban režim gradnje i uspostavlja se radi zaštite pruge i sigurnosti saobraćaja na njoj od štetnih utjecaja i različitih aktivnosti u prostoru pored pruge.

(3) Pružni zaštitni pojas se uspostavlja na dijelu tramvajske pruge kada je pruga smještena u posebnom pojasu (zelenom pojasu) između dva odvojena kolovoza primarnih gradskih saobraćajnica na području Kantona.

(4) U postupku izdavanja odobrenja za građenje ili urbanističke saglasnosti za građenje objekata i instalacija unutar pružnog zaštitnog pojasa tijelo mjerodavno za prostorno uređenje obavezno je zatražiti odobrenje od upravitelja tramvajske infrastrukture.

(5) Pružni zaštitni pojas u smislu stava (2) ovoga člana mjeri se od vanjske ivice pružnog pojasa tako da je širok sa svake strane 6 metara.

(6) Kada u pružni zaštitni pojas ulazi kolovoz javne ceste, pružni zaštitni pojas se računa do ivice javne ceste.

(7) Za korištenje pružnog zaštitnog pojasa korisnik je dužan plaćati naknadu čiju visinu će utvrditi Vlada.

(8) Održavanje saobraćajnih površina koje koriste zajednički drumska vozila i šinska vozila (tramvaji) vršit će upravitelj ceste i upravitelj tramvajske infrastrukture i to;

a) upravitelj ceste je u obavezi održavati završni sloj asfaltne površine,

b) upravitelj tramvajske infrastructure je u obavezi održavati šine i donji stroj pruge

(9) Upraviteljem tramvajske infrastrukture smatra se operater usluge javnog prevoza putnika u tramvajskom saobraćaju u Kantonu.

XV JAVNA RASVJETA I ZELENILO

Član 91

(Javna rasvjeta uz ceste)

(1) Svjetiljke javne rasvjete ne smiju biti postavljene tako da izazivaju blještanje.

(2) Rasvjeta, svjetleće reklame i natpisi koji se nalaze uz ulice bez obzira na njihovu udaljenost ne smiju izazivati blještanje. Sijalice i rasvjetna tijela javne rasvjete moraju se održavati tako da je osigurana kvalitetna osvijetljenost, a najmanje 80% osvijetljenosti od projektom predviđene javne rasvjete.

(3) Svjetleće reklame ne smiju svjetlost usmjeravati u pravcu uzdužne osi javne ceste prema vozačima, niti emitirati istu, u isprekidanim intervalima.

(4) Ministarstvo rješenjem izdaje saglasnost na projekat javne rasvjete uz javne ceste, kao i saglasnost za postavljanje svijetlećih reklama i natpisa uz ceste.

Član 92

(Javna rasvjeta u zoni pješačkih prelaza, raskršća i prilaza)

(1) Na mjestima gdje postoji javna rasvjeta pješački prelaz mora biti postavljen u odnosu na svjetiljku tako da je pješak osvijetljen sa one strane sa koje nailaze vozila.

(2) Raskršća, prilazi raskršćima, obilježeni pješački prelazi, i stajališta javnog saobraćaja moraju biti osvijetljeni sa najmanje 50% jačim osvjetljenjem od osvjetljenja ulice.

(3) Najveća udaljenost svjetiljke od pješačkog prelaza ne smije biti veća od 10 metara, pri tome vodeći računa da je osigurana prosječna luminacija caste najmanje 2cd/m, najmanje 50 m ispred i 50 m iza pješačkog prelaza.

Član 93

(Održavanje javnog zelenila)

(1) Pravno lice nadležno za održavanje zelenila u cestovnom pojasu javne ceste u Kantonu dužno je brinuti da krošnje stabala i drugo rastinje ne zaklanjaju rasvjetna tijela javne rasvjete, saobraćajne znakove i svjetlosnu saobraćajnu signalizaciju, da ne ometaju preglednost na raskrsnicama te da ne ulaze u slobodne profile kolovoza, pješačkih hodnika, biciklističkih staza i tramvajske pruge odnosno, da ne smetaju mrežnim uređajima tramvajskog i trolejbuskog gornjeg voda.

(2) Fizičko ili pravno lice koje je vlasnik zelenila i rastinja unutar svoje parcele, a koje ometa odvijanje saobraćaja na javnoj cesti, ulazi u cestovni pojas, smanjuje preglednost i zaklanja saobraćajnu signalizaciju, dužno je istu održavati na način da ne ugrožava sigurnost saobraćaja.

XVI ZONE UŽEG GRADSKOG JEZGRA

Član 94

(Ograničenja saobraćaja u užem gradskom jezgru)

(1) Vlada može posebnom uredbom propisati zonu užeg gradskog jezgra (crvena zona) u kojoj će saobraćaj motornim vozilima biti dozvoljen uz plaćanje posebne naknade (vinjeta).

(2) Zona iz stava (1) ovog člana uvodi se sa ciljem povećanja sigurnosti saobraćaja, smanjenja emisije štetnih gasova, rješavanja problema parkiranja vozila i smanjenja gužvi u užem gradskom jezgru.

(3) Ograničenje iz stava (1) ovog člana se ne odnosi na vozila javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika i vozila obuhvaćena čl. 125. i 126. ZOSS-a.

(4) Naknada iz stava (1) ovog člana je namjenski prihod budžeta Kantona i koristit će se za unapređenje sigurnosti saobraćaja i zaštite životne sredine.

Član 95

(Ograničenja saobraćaja u užem gradskom jezgru)

Vlada može u slučaju prekomjerne emisije štetnih čestica u zraku donijeti poseban propis kojim se zabranjuje ili ograničava saobraćaj motornih vozila na području Kantona za pojedine kategorije vozila.

XVII FINANSIRANJE

Član 96

(Namjenska sredstva)

(1) Radi ostvarivanja općeg interesa u oblasti saobraćaja ustanovljavaju se finansijska sredstva za unapređenje saobraćaja i saobraćajne infrastrukture.

(2) Sredstva iz stava (1) ovog člana obezbjeđuju se iz:

a) budžeta Kantona,

b) naknada iz člana 44. stav (5) ovog zakona,

c) naknada iz člana 52. stav (10) ovog zakona,

d) naknada iz člana 54. stav (10) ovog zakona,

e) naknada iz člana 84. stav (9) ovog zakona,

f) naknada iz člana 90. stav (7) ovog zakona,

g) naknada iz člana 94. stav (1) ovog zakona,

h) naknada koje su utvrđene drugim propisima iz oblasti saobraćaja.

Član 97

(Uplata sredstava)

(1) Sredstva iz člana 96. stav (2) ovog zakona se uplaćuju na depozitni račun Kantona.

(2) Uplata prihoda vrši se u skladu sa propisima Federalnog ministarstva finansija o uplati javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na području Kantona.

Član 98

(Finansiranje iz namjenskih sredstava budžeta)

Iz namjenskih sredstava budžeta Kantona prikupljenih po osnovu naknada iz člana 96. stav (2) tač. b) do f) ovog zakona finansira se unapređenje saobraćajne infrastrukture.

XVIII NADZOR

Član 99

(Upravni nadzor)

Ministarstvo vrši upravni nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega kao i upravni nadzor u obavljanju poslova određenih ovim zakonom koji predstavljaju vršenje javnih ovlaštenja.

Član 100

(Inspekcijski nadzor)

Poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem odredbi ovog zakona vrše:

a) Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo i to:

– kantonalna inspekcija za ceste,

– kantonalna saobraćajna inspekcija,

– kantonalna komunalna inspekcija,

svaka inspekcija iz svoje nadležnosti.

b) nadležne općinske inspekcije i to:

– općinska inspekcija za ceste,

– općinska komunalna inspekcija,

– općinska građevinska inspekcija,

svaka inspekcija iz svoje nadležnosti.

c) nadležna gradska inspekcija,

d) poslove nadzora nad provođenjem odredbi ovog zakona koje se odnose na sigurnost saobraćaja vrše policijski službenici ovlašteni od strane MUP-a.

XIX OVLAŠTENJA ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH AKATA

Član 101

(Ovlaštenja)

Poslove provođenja odredbi ovog zakona, svako u okviru svoje nadležnosti utvrđenih ZOSS-om, Zakonom o inspekcijama i ovim zakonom obavljaju:

a) Ministarstvo,

b) MUP,

c) Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo,

d) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo,

e) Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo,

f) Javna preduzeća kojima je povjereno upravljanje cestovnom mrežom i

g) Općinske inspekcije za ceste, građevinske i komunalne inspekcije.

h) Drugi organi koji učestvuju u sistemu sigurnosti saobraćaja na cestama u Kantonu.

Član 102

(Donošenje podzakonskih akata)

(1) Vlada će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

a) Uredbu o organizaciji parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama i izgradnji novih parkinga;

b) Propis o visini troškova premještanja vozila i olupina i lokaciji odlaganja vozila i olupina iz člana 86. stav (1) ovog zakona i način utvrđivanja vlasništva te drugih pitanja vezanih za vozila i olupine iz člana 86. stav (1) ovog zakona;

c) Propis o naknadi za provođenje postupka izmjene režima saobraćaja;

d) Propis o korištenju pružnog zaštitnog pojasa.

(2) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

a) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva;

b) Pravilnik o uslovima i načinu prikupljanja, evidentiranja i praćenja podataka o stanju sigurnosti saobraćaja;

c) Pravilnik o definisanju i identifikaciji opasnog mjesta, načinu i kriterijumima za utvrđivanje prioriteta i otklanjanje opasnog mjesta;

d) Pravilnik o naknadama za izdavanje odobrenja za kretanje vozila i zadržavanje u pješačkim zonama, ulicama zabranjenim za odvijanje saobraćaja i zadržavanje na trotoarima;

e) Pravilnik o registraciji novih stajališnih mjesta, terminala i terminusa, izradi daljinara i registra stajališta;

f) Pravilnik o kriterijima i visini naknade za korištenje stajališta javnog prijevoza putnika na području Kantona;

g) Pravilnik o uslovima, načinu, sadržaju i ovlaštenju za izradu Elaborata privremene regulacije saobraćaja u toku izvođenja radova na javnoj cesti;

h) Pravilnik o načinu i metodologiji izrade godišnjeg izvještaja o stanju sigurnosti saobraćaja;

i) Pravilnik o kriterijima za ispunjavanje uslova za registraciju novih stajališnih mjesta, terminala i terminusa;

(3) Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo će u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o organizovanju obuke, provođenju ispita za vozača tramvaja, izgled vozačke dozvole za vozača tramvaja i način vođenja evidencije istih.

XX KAZNENE ODREDBE

Član 103

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 3.000 KM kaznit će se pravno lice za prekršaj ako:

a) postupi suprotno odredbama člana 23. st. (1) i (2) ovog zakona,

b) postupi suprotno odredbama člana 24. stav (1) ovog zakona,

c) postupi suprotno odredbama člana 32. stav (1) ovog zakona,

d) postupi suprotno odredbama člana 37. stav (3) ovog zakona,

e) postupi suprotno odredbama člana 40. ovog zakona,

f) postupi suprotno odredbama člana 41. ovog zakona,

g) postupi suprotno odredbama člana 43. stav (1) ovog zakona,

h) postupi suprotno odredbama člana 44. ovog zakona,

i) postupi suprotno odredbama člana 47. ovog zakona,

j) postupi suprotno odredbama člana 50. stav (4) ovog zakona,

k) postupi suprotno odredbama člana 51. ovog zakona,

l) postupi suprotno odredbama člana 52. st. (6), (7), (8) i (9) ovog zakona,

m) postupi suprotno odredbama člana 54. stav (2) ovog zakona,

n) postupi suprotno odredbama člana 55. st. (1) i (5) ovog zakona

o) postupi suprotno odredbama člana 56. stav (4) ovog zakona,

p) postupi suprotno odredbama člana 57. st. (1) i (2) ovog zakona,

r) postupi suprotno odredbama člana 63. ovog zakona,

s) postupi suprotno odredbama člana 64. ovog zakona,

t) postupi suprotno odredbama člana 65. ovog zakona,

u) postupi suprotno odredbama člana 66. ovog zakona,

v) postupi suprotno odredbama člana 68. ovog zakona,

z) postupi suprotno odredbama člana 78. stav (1) ovog zakona,

aa) postupi suprotno odredbama člana 79. st. (5) i (6) ovog zakona,

bb) postupi suprotno odredbama člana 85. stav (1) ovog zakona,

cc) postupi suprotno odredbama člana 86. ovog zakona,

dd) postupi suprotno odredbama člana 93. st. (1) i (2) ovog zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 1.000 KM kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu za prekršaj ako:

a) postupi suprotno odredbama člana 23. ovog zakona,

b) postupi suprotno odredbama člana 40. ovog zakona,

c) postupi suprotno odredbama člana 41. ovog zakona,

d) postupi suprotno odredbama člana 43. stav (1) ovog zakona,

e) postupi suprotno odredbama člana 50. stav (4) ovog zakona,

f) postupi suprotno odredbama člana 51. ovog zakona,

g) postupi suprotno odredbama člana 52. st. (6), (7), (8) i (9) ovog zakona,

h) postupi suprotno odredbama člana 54. stav (2) ovog zakona,

i) postupi suprotno odredbama člana 57. st. (1) i (2) ovog zakona,

j) postupi suprotno odredbama člana 63. ovog zakona,

k) postupi suprotno odredbama člana 64. ovog zakona,

l) postupi suprotno odredbama člana 65. ovog zakona,

m) postupi suprotno odredbama člana 66. ovog zakona,

n) postupi suprotno odredbama člana 68. ovog zakona,

o) postupi suprotno odredbama člana 78. stav (1) ovog zakona.

Član 104

Novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 2.000 KM kaznit će se lice koje obavlja samostalnu djelatnost – obrt za prekršaj ako:

a) postupi suprotno odredbama člana 37. st. (3) i (6) ovog zakona,

b) postupi suprotno odredbama člana 40. ovog zakona,

c) postupi suprotno odredbama člana 44. ovog zakona,

d) postupi suprotno odredbama člana 47. ovog zakona,

e) postupi suprotno odredbama člana 48. ovog zakona

f) postupi suprotno odredbama člana 54. stav (2) ovog zakona,

g) postupi suprotno odredbama člana 56. stav (4) ovog zakona,

h) postupi suprotno odredbama člana 57. st. (1) i (2) ovog zakona,

i) postupi suprotno odredbama člana 63. ovog zakona,

j) postupi suprotno odredbama člana 64. ovog zakona,

k) postupi suprotno odredbama člana 65. ovog zakona,

l) postupi suprotno odredbama člana 66. ovog zakona,

m) postupi suprotno odredbama člana 67. ovog zakona,

n) postupi suprotno odredbama člana 68. ovog zakona,

o) postupi suprotno odredbama člana 69. stav (1) ovog zakona,

p) postupi suprotno odredbama člana 78. stav (1) ovog zakona.

Član 105

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 300 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice – vozač motornog vozila ako postupi suprotno odredbama člana 33. ovog zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 50 KM do 250 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice – vozač motornog vozila ako:

a) postupi suprotno odredbama člana 29. ovog zakona,

b) vozači bicikala i pješaci postupaju suprotno članu 30. ovog zakona,

c) postupi suprotno odredbama člana 31. ovog zakona ukoliko dođe do saobraćajne nezgode,

d) postupi suprotno odredbama člana 32. st. (2) i (3) ovog zakona,

e) postupi suprotno odredbama člana 35. ovog zakona,

f) postupi suprotno odredbama člana 36. ovog zakona,

g) postupi suprotno odredbama člana 37. stav (3) ovog zakona,

h) postupi suprotno odredbama člana 39. st. (2), (3), (4) i (5) ovog zakona,

i) postupi suprotno odredbama člana 40. ovog zakona,

j) postupi suprotno odredbama člana 41. ovog zakona,

k) postupi suprotno odredbama člana 43. ovog zakona,

l) postupi suprotno odredbama člana 44. ovog zakona,

m) postupi suprotno odredbama člana 47. ovog zakona,

n) postupi suprotno odredbama člana 56. stav (4) ovog zakona,

o) postupi suprotno odredbama člana 57. st. (1) i (2) ovog zakona,

p) postupi suprotno odredbama člana 58. ovog zakona,

r) postupi suprotno odredbama člana 59. ovog zakona,

s) postupi suprotno odredbama člana 60. ovog zakona,

t) postupi suprotno odredbama člana 61. ovog zakona,

u) postupi suprotno odredbama člana 62. ovog zakona,

v) postupi suprotno odredbama člana 63. ovog zakona,

z) postupi suprotno odredbama člana 64. ovog zakona,

aa) postupi suprotno odredbama člana 65. ovog zakona,

bb) postupi suprotno odredbama člana 66. ovog zakona,

cc) postupi suprotno odredbama člana 67. ovog zakona,

dd) postupi suprotno odredbama člana 68. ovog zakona,

ee) postupi suprotno odredbama člana 69. stav (1) ovog zakona,

ff) postupi suprotno odredbama člana 70. stav (1) ovog zakona,

gg) postupi suprotno odredbama člana 71. ovog zakona,

hh) postupi suprotno odredbama člana 72. st. (1), (3) i (4) ovog zakona,

ii) postupi suprotno odredbama člana 73. ovog zakona,

jj) postupi suprotno odredbama člana 74. ovog zakona,

kk) postupi suprotno odredbama člana 76. stav (3) ovog zakona,

ll) postupi suprotno odredbama člana 77. st. (1) i (2) ovog zakona,

mm) postupi suprotno odredbama člana 78. stav (1) ovog zakona,

nn) postupi suprotno odredbama člana 79. st. (5) i (6) ovog zakona,

oo) postupi suprotno odredbama člana 85. st. (1) i (3) ovog zakona,

pp) postupi suprotno odredbama člana 86. ovog zakona,

rr) postupi suprotno odredbama člana 93. stav (2). ovog zakona.

XXI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 106

(Upravni postupci)

(1) Protiv upravnog akta donesenog na osnovu ovog zakona može se izjaviti žalba Vladi Kantona Sarajevo, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(2) Za sve upravne postupke pokrenute na osnovu ovog zakona primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/98 i 48/99).

Član 107

(Započeti postupci)

Postupci započeti prije donošenja ovog zakona okončat će se po propisima po kojima su započeti.

Član 108

(Primjena ZOSS-a)

Za sva pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom, a odnose se na sigurnost saobraćaja u Kantonu Sarajevo, primjenjivaće se odredbe ZOSS-a.

Član 109

(Gramatička terminologija)

Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu u ovom zakonu bez diskriminacije se odnose na muškarce i žene.

Član 110

(Usklađivanje propisa)

Nadležni gradski i općinski organi dužni su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje propise sa odredbama ovog zakona.

Član 111

(Prestanak važenja propisa)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o preuzimanju i izmjenama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 14/97), Zakona o preuzimanju i izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 14/97) i Odluke o sigurnosti i organizaciji prometa (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 14/97).

Član 112

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021