Zakoni Brčko Distrikta BiHZAKON O TREZORU BRČKO DISTRIKTA BIH

ZAKON
O TREZORU BRČKO DISTRIKTA BIH
(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 52/2018 – prečišćen tekst, 3/2019 i 34/2019)

I. OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet)

Ovim zakonom se uspostavlja Trezor i propisuje njegovo osnivanje, organizacija, upravljanje i nadležnost.

Član 2

(Definicije)

U smislu ovog zakona izrazi koji se koriste imaju sljedeća značenja:

a) budžet – je akt definisan članom 2 Zakona o budžetu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o budžetu);

b) budžetski korisnik – je korisnik definisan članom 2 Zakona o budžetu;

c) interna kontrola – je kontrola definisana članom 2 Zakona o budžetu;

d) Novo zaduživanje – obuhvata cjelokupne procedure, uključujući pregovaranja oko uslova, pripremu dokumenata, neophodnih odobrenja i njihovo izvršenje, neophodno za stvaranje novih obaveza između korisnika i davaoca kredita, u skladu sa zakonom i drugim propisima;

e) Prognoza o zaduživanju – je procjena iznosa ukupnog zaduživanja za sljedeću fiskalnu godinu, kao i za naredne godine, a koja se zasniva na iznosima trenutno neizmirenih dugova, otplatnim planovima postojećih zaduženja i ukupnom projiciranju novih zaduživanja, koja će se desiti u narednim periodima;

f) javni prihod – je prihod definisan članom 2 Zakona o budžetu;

g) modifikovano načelo nastanka događaja – je načelo propisano članom 99 Zakona o budžetu;

h) Transakcijski računi – su bankovni računi otvoreni u poslovnim bankama od strane Trezora Brčko distrikta BiH i preko kojih se vrše svakodnevne transakcije vezane za troškove budžetskih korisnika;

i) Depozitni računi – su računi otvoreni u poslovnim bankama na koje se polažu i prikupljaju javni prihodi;

j) Račun za zaštitu i investiranje – je račun otvoren u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine ili u poslovnoj banci i čija je svrha prihvatanje i zaštita prikupljenih javnih prihoda;

k) Računi posebne namjene – su računi koje otvara Trezor Brčko distrikta na zahtjev budžetskih korisnika u svrhu izdvajanja sredstava za finansiranje specifičnih namjena (sredstva od izvršenog otkupa stanova ili od privatizacije preduzeća i imovine u svojini Brčko distrikta i sl.);

l) operativni plan budžetskog korisnika (u daljnjem tekstu: operativni plan) – je plan definisan Zakonom o budžetu;

m) dokument okvirnog budžeta (u daljnjem tekstu: DOB) – je akt definisan članom 2 Zakona o budžetu.

Član 3

(Status)

Trezor se uspostavlja kao organizaciona jedinica Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Direkcija za finansije), i nosi naziv: “Trezor”.

Član 4

(Pečat Trezora)

(1) Trezor ima svoj pečat, okruglog oblika, ispisan tekstom: “Bosna i Hercegovina, Brčko distrikt BiH, Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH, Trezor”.

(2) Bliže odredbe o broju, veličini, obliku, sadržaju i upotrebi pečata utvrdit će se aktom Trezora u skladu sa Zakonom o pečatu Brčko distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH” br. 12/01).

Član 5

(Nadležnosti)

Nadležnosti Trezora su:

a) Otvaranje i vođenje svih računa koji ulaze u sistem jedinstvenog računa Trezora;

b) Raspoređivanje naplaćenih javnih prihoda u skladu s utvrđenim propisima i pravilima;

c) Prijenos javnih prihoda s depozitnih računa na račune za zaštitu i investiranje i transakcijske račune;

d) Objedinjavanje sredstava u sistem jedinstvenog računa Trezora uključujući sredstva primljena s depozitnih računa, sredstva od grantova i kredita, kao i sredstva od ostalih finansijskih transakcija;

e) Izvršenje obaveza, isplata ili prijenos sredstava na osnovu odobrenog budžeta i operativnih planova;

f) Transfer privremenih viškova gotovine između računa Trezora s ciljem izmirivanja kratkoročnih zahtjeva za gotovinom potrebnih za izvršenje budžeta;

g) Izrada budžeta;

h) Održavanje sistema računovodstva i izvještavanja, te računovodstvene evidencije u skladu s međunarodno priznatim standardima za računovodstvo u javnom sektoru;

i) Centralizovani obračun i isplate plaća za budžetske korisnike;

j) Kontrola izvršenja budžeta;

k) Uspostavljanje informatičkih i funkcionalnih postupaka za upravljanje finansijskim informacijama, te razvijanje i održavanje finansijskog informacionog sistema;

l) Zaduživanje i upravljanje javnim dugom u skladu s članovima 94 i 95 Zakona o budžetu;

m) Srednjoročne makroekonomske projekcije i fiskalna politika u skladu s članom 36 Zakona o budžetu;

n) Program javnih investicija u skladu s članovima 51 i 52 Zakona o budžetu.

II. NAČIN RADA TREZORA

Član 6

(Rukovođenje Trezorom)

(1) Trezorom rukovodi direktor Trezora kojeg imenuje gradonačelnik Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: gradonačelnik).

(2) U rukovođenju Trezorom direktor Trezora:

a) organizuje rad Trezora u skladu sa zakonom;

b) odgovara za izvršavanje obaveza Trezora;

c) predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u Trezoru;

d) ostvaruje i druga prava i obaveze predviđene ovim zakonom i drugim propisima.

(3) Direktor Trezora za svoj rad odgovara neposredno direktoru Direkcije za finansije.

(4) Direktor Trezora ima status rukovodećeg državnog službenika na mandatni period.

(5) Direktor se imenuje na mandat od četiri godine, s tim da može biti ponovo izabran, ali ne duže od dva mandata uzastopno.

Član 7

(Izrada Budžeta)

(1) Trezor je odgovoran za izradu budžeta u skladu sa Zakonom o budžetu.

(2) Na osnovu utvrđenih stavova gradonačelnika i Vlade Brčko distrikta BiH, direktor Direkcije za finansije na prijedlog direktora Trezora dostavlja budžetskim korisnicima instrukcije u skladu s kojima su dužni da planiraju DOB i godišnji budžet.

(3) Instrukcije iz stava 2 ovog člana sadrže:

a) Instrukciju I čiji je sadržaj propisan članom 38 Zakona o budžetu;

b) Instrukciju II čiji je sadržaj propisan članom 41 Zakona o budžetu.

Član 8

(Planiranje izvršenja Budžeta)

(1) Budžetski korisnik dostavlja prijedlog operativnog plana u skladu s članom 83 Zakona o budžetu.

(2) Rashodi i izdaci budžetskog korisnika utvrđuju se u skladu s članom 84 Zakona o budžetu.

(3) Direktor Direkcije za finansije na prijedlog direktora Trezora dostavlja uputstvo budžetskim korisnicima o načinu sačinjavanja i okvirnim iznosima kvartalnih finansijskih planova.

Član 9

(Izvori podataka)

Trezor prikuplja neophodne podatke u svrhu planiranja gotovinskih tokova, i to:

a) krajnje stanje na jedinstvenom računu Trezora krajem dana za prethodni period,

b) prognoze o svim prihodima;

c) prognoziranje svih izdataka;

d) projekcije inostrane pomoći i pozajmljivanja;

e) kretanja ključnih makroekonomskih parametara i

f) prognoze otplate duga.

Član 10

(Planovi gotovinskih tokova)

(1) Na osnovu podataka iz člana 9 ovog zakona Trezor priprema godišnje i kvartalne planove gotovinskih tokova iskazane po mjesecima za izvršenje budžeta.

(2) Planovima gotovinskih tokova utvrđuju se iznosi sredstava do kojih će se odobriti operativni plan iz člana 8 ovog zakona.

(3) Direktor Trezora obavještava direktora Direkcije za finansije o potrebi preduzimanja mjera za održavanje likvidnosti, ukoliko se na osnovu analize novčanih tokova, odnosno realizacije rashoda i prihoda tokom jednog kvartala ustanovi da postoji opasnost nastanka nelikvidnosti budžeta.

Član 11

(Zahtjevi za plaćanje)

(1) Na osnovu odobrenog operativnog plana iz člana 8 ovog zakona, budžetski korisnici u skladu s procedurama Trezora, pripremaju i dostavljaju pravilno ovlaštene transakcije koje se odnose na zahtjeve za plaćanje, zajedno s neophodnom knjigovodstvenom dokumentacijom i listom prioriteta.

(2) Budžetski korisnici su odgovorni za ispravnost dostavljene knjigovodstvene dokumentacije.

Član 12

(Izvršenje budžeta)

(1) Trezor u pogledu izvršenja budžeta:

a) razmatra zahtjeve iz stava 1 člana 11 ovog zakona;

b) realizuje zahtjeve koji su u skladu s odobrenim operativnim planom, raspoloživim sredstvima i prioritetima za plaćanje;

c) realizuje odobrene platne zahtjeve;

d) informiše budžetske korisnike o statusu izvršenih plaćanja i o iznosima sredstava koje ostaju raspoloživa u budžetu po klasifikacijskim pozicijama.

(2) Knjigovodstvene isprave se čuvaju kod budžetskih korisnika.

(3) Budžetski korisnici su dužni obavijestiti dobavljače i druge zainteresovane strane o stanjima njihovih isplata.

(4) Trezor u kvartalnim periodima izvještava direktora Direkcije za finansije o izvršenju Budžeta.

Član 13

(Centralizovana isplata plaća)

(1) Trezor vrši centralizovan obračun i isplatu plaća za budžetske korisnike, na način da:

a) uspostavlja i održava centralizovani sistem obračuna plaća;

b) procjenjuje potrebna sredstva za isplatu plaća bazirana na utvrđenom nivou plaća i ostalim neophodnim informacijama koje obezbijede budžetski korisnici, kao i iznosima obaveza po osnovu poreza i doprinosa;

c) vrši obračun i kontrolu plaća i

d) izvršava isplatu plaća i obaveza po osnovu poreza i doprinosa.

(2) Budžetski korisnici su odgovorni za formalnu, računsku i suštinsku ispravnost dokumentacije za obračun plaća.

(3) Direktor Direkcije za finansije na prijedlog direktora Trezora donosi pravilnik o načinu obračuna i isplate plata budžetskim korisnicima.

Član 14

(Računovodstvena metodologija)

(1) Trezor je obavezan da razvija i održava kontni plan i budžetsku klasifikaciju propisanu članom 29 Zakona o budžetu koja se koristi za evidentiranje i izvještavanje o finansijskim transakcijama i o stanju finansijske imovine i obaveza Brčko distrikta BiH.

(2) Kontni plan za budžet sadrži klasifikaciju aktive i pasive, prihoda i rashoda.

(3) Utvrđivanje i uspostavljanje jedinstvenog sistema konta Trezora zasniva se na međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor i posebnom zakonu.

(4) U skladu s računovodstvenim pravilima Trezor definiše interne i eksterne zahtjeve za izvještavanjem.

(5) Trezor periodično procjenjuje računovodstvenu metodologiju i po potrebi predlaže neophodne izmjene.

Član 15

(Finansijski izvještaji)

(1) Trezor je dužan izraditi finansijske izvještaje u skladu s pravilnikom iz člana 100 Zakona o budžetu.

(2) Priprema i izrada finansijskih izvještaja zasniva se na međunarodno priznatim standardima za računovodstvo javnog sektora.

(3) Trezor izrađuje kvartalne izvještaje o izvršenju budžeta, godišnji izvještaj o izvršenju budžeta, kao i godišnji finansijski izvještaj.

(4) Direktor Direkcije za finansije na prijedlog direktora Trezora donosi Uputstvo o pripremi i izradi dodatnih finansijskih izvještaja Trezora.

Član 16

(Kontrola izvršenja budžeta)

Trezor je odgovoran za potvrdu raspoloživosti sredstava za sve rashode i izdatke, kao i za kontrolu ispravnosti i kompletnosti dokumentacije koja prati izvršenje rashoda i izdataka svih budžetskih korisnika.

Član 17

(Izdavanje garancija i kreditno ugovaranje)

Trezor učestvuje u pripremi izdavanja garancija Brčko distrikta BiH i ugovaranja kreditnih aranžmana između Distrikta i:

a) Bosne i Hercegovine;

b) entiteta;

c) inostranih kreditora;

d) domaćih kreditora.

Član 18

(Evidencije i izvještaji o dugu)

(1) Trezor priprema evidencije i pojedinačne kvartalne izvještaje koji se odnose na dug uključujući:

a) ukupan iznos pojedinačnih zaduženja i ostatak duga po njima;

b) rokove dospijeća za sve otplate glavnice i kamata koje treba da se izvrše;

c) neizvršene obaveze propisanih ugovorom o zaduživanju;

d) ukupan iznos garancija koje je izdao Brčko distrikt BiH.

(2) Trezor vodi evidenciju i prati aktivnosti oko zaduživanja Brčko distrikta BiH. Ovo uključuje pripremanje i slanje obavještenja o isplatama i zahtjevima za isplatu.

Član 19

(Prognoza o zaduživanju)

Trezor sudjeluje u pripremi prognoze o zaduživanju, vodi zvanične registre i čuva originalnu dokumentaciju o novom zaduživanju.

Član 20

(Investiranje neangažovanih sredstava)

Trezor evidentira i investira neangažovana sredstva od odobrenih projekata i nadzire investiranja u skladu s dokumentima o investiranju.

III. GLAVNA KNJIGA TREZORA

Član 21

(Vođenje Glavne knjige Trezora)

(1) Glavna knjiga trezora je sistematska evidencija transakcija i poslovnih aktivnosti, prihoda, izdataka, stanja imovine, izvora sredstava i obaveza Brčko distrikta BiH, koja sa JRT predstavlja osnovni sistem upravljanja javnim izdacima Brčko distrikta BiH.

(2) Sve finansijske transakcije koje se odnose na budžet evidentiraju se posredstvom sistema Glavne knjige Trezora.

(3) Trezor je ovlašten da uspostavi i vodi Glavnu knjigu Trezora i neophodne pomoćne knjige prema modifikovanom načelu nastanka događaja u skladu sa Zakonom o budžetu i Zakonom o računovodstvu i reviziji u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

(4) Na prijedlog direktora Trezora, direktor Direkcije za finansije donosi Pravilnik o uspostavljanju i vođenju Glavne knjige trezora i Pravilnik o informatičkoj i funkcionalnoj zaštiti računovodstvenog sistema Glavne knjige trezora i pomoćnih knjiga – modula.

(5) Trezor je dužan održavati centralnu aplikaciju informatičkog i funkcionalnog računovodstvenog sistema Trezora.

Član 22

(Odgovornosti budžetskih korisnika i Trezora)

(1) Budžetski korisnici su odgovorni za tačnost knjigovodstvenih isprava na osnovu kojih su podaci dostavljeni u Trezor ili su uneseni u pomoćne i Glavnu knjigu Trezora.

(2) Budžetski korisnici koji su direktno povezani s računovodstvenim trezorskim sistemom, odgovorni su za tačnost unosa podataka s obrazaca za trezorsko poslovanje u pomoćne knjige – module.

(3) Budžetski korisnici su odgovorni za sprovođenje i ispravnost postupka popisa sredstava i izvora sredstava.

(4) Trezor je odgovoran za ispravnost unosa u trezorski sistem primljenih obrazaca za trezorsko poslovanje, za tačnost unosa podataka s obrazaca za trezorsko poslovanje u pomoćne i Glavnu knjigu Trezora i za prijenos podataka iz pomoćnih knjiga – modula u Glavnu knjigu Trezora.

Član 23

(Pomoćne knjige)

(1) Budžetski korisnici vode pomoćne knjige na zahtjev Trezora (koje čine sastavni dio sistema Glavne knjige Trezora) i svu originalnu dokumentaciju transakcija u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji Brčko distrikta BiH.

IV. JEDINSTVENI RAČUN TREZORA

Član 24

(Definicija)

Jedinstveni račun trezora (u daljnjem tekstu: JRT) je sveobuhvatni račun Trezora koji se sastoji od depozitnih računa, računa za investiranje i zaštitu sredstava, transakcijskih računa i računa za posebne namjene, na kojem su zabilježene sve finansijske operacije i na kome se nalaze sva budžetska sredstva.

Član 25

(Uspostavljanje JRT-a)

Na prijedlog direktora Trezora, direktor Direkcije za finansije, donosi Pravilnik o načinu uspostavljanja i održavanja sistema jedinstvenog računa Trezora, kojem će se definisati postupci oko otvaranja, vođenja i korištenja, kao i zatvaranja svih računa koji su u nadležnosti Trezora.

Član 26

(Depozitni računi)

(1) Svi porezni i neporezni prihodi, kao i ostali javni prihodi koji pripadaju budžetu, prikupljaju se na depozitnima računima Trezora.

(2) Način i postupak uplaćivanja javnih prihoda koji pripadaju budžetu propisuje se na osnovu Odluke o uplatnim računima prihoda budžeta i fondova Brčko distrikta BiH, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda, koju donosi direktor Direkcije za finansije.

(3) S depozitnog računa se mogu isplatiti više ili pogrešno uplaćeni javni prihodi koji se odnose na tekuću fiskalnu godinu.

(4) Na prijedlog direktora Trezora, direktor Direkcije za finansije donosi Pravilnik o načinu povrata više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda budžeta Brčko distrikta BiH.

(5) Trezor vrši raspodjelu prikupljenih javnih prihoda s depozitnih računa u skladu s Budžetom i odlukama Skupštine Brčko distrikta BiH i gradonačelnika.

Član 27

(Račun za zaštitu i investiranje)

(1) Trezor je ovlašten da otvori račun za zaštitu i investiranje sredstava, na koji se vrši prihvatanje sredstava u cilju njihove zaštite i investiranja, a koji se može otvoriti u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: CBBiH) ili u nekoj od poslovnih banaka.

(2) Putem CBBiH i poslovne banke u kojoj je otvoren račun za zaštitu i investiranje sredstava, se vrši prijenos sredstava s računa za investiranje i zaštitu sredstava na transakcijske račune Trezora otvorene u poslovnim bankama na dnevnoj, sedmičnoj ili mjesečnoj osnovi.

Član 28

(Transakcijski računi)

(1) Trezor otvara transakcijske račune u poslovnim bankama s kojih se vrši plaćanje svih izdataka.

(2) Stanje na ovim transakcijskim računima je sastavni dio JRT.

Član 29

(Računi posebnih namjena)

(1) Trezor je ovlašten da, na osnovu zahtjeva budžetskih korisnika, otvara račune posebnih namjena na koje se izdvajaju sredstva iz posebnih izvora i čija je namjena posebno određena (sredstva od izvršenog otkupa stanova ili od privatizacije preduzeća i imovine u svojini Brčko distrikta BiH i sl.).

(2) Budžetski korisnici nemaju ovlaštenje da otvaraju i zatvaraju račune posebnih namjena bez saglasnosti Trezora.

Član 30

(Investiranje sredstava)

Investiranje neangažovanih novčanih sredstava vrši se u skladu s članom 92 Zakona o budžetu.

Član 31

(Naplata i isplata putem JRT-a)

(1) Budžetski korisnici odgovorni su za potpuno i blagovremeno uplaćivanje svih prihoda i naknada na JRT.

(2) Troškovi budžetskih korisnika se ne mogu isplatiti s JRT-a ukoliko to nije odobreno budžetom ili nekim drugim propisom.

Član 32

(Poslovanje s bankama)

(1) Za otvaranje depozitnih računa, računa za zaštitu i investiranje, računa posebnih namjena i transakcijskih računa, kao i dobivanje ostalih usluga poslovnih banaka potrebnih za poslovanje Trezora i funkcionisanje JRT-a, mora se doći putem ugovora dodijeljenog javnim nadmetanjem.

(2) Ugovorima zaključenim s poslovnim bankama se moraju jasno definisati usluge banke koje se pružaju, potrebni izvještaji i rokovi za njihovo dostavljanje i sve naknade koje će ta banka naplaćivati.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33

(Provedbeni propisi)

(1) Direktor Direkcije za finansije će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, uskladiti postojeće, i donijeti nove sljedeće akte:

a) Pravilnik o načinu uspostavljanja i održavanja sistema jedinstvenog računa Trezora (član 25);

b) Pravilnik o informatičkoj i funkcionalnoj zaštiti računovodstvenog sistema Glavne knjige Trezora i pomoćnih knjiga – modula (član 21 stav 4);

c) Pravilnik o načinu obračuna i isplate plaća budžetskim korisnicima (član 13 stav 3);

d) Pravilnik o načinu povrata više ili pogrešno uplaćenih prihoda budžeta Brčko distrikta BiH (član 26 stav 4);

e) Odluku o uplatnim računima prihoda budžeta i fondova Brčko distrikta BiH, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda (član 26 stav 2).

f) Uputstvo budžetskim korisnicima o načinu sastavljanja i okvirnim iznosima operativnih planova (član 8 stav 3)

g) Uputstvo o pripremi i izradi dodatnih finansijskih izvještaja Trezora (član 15 stav 4).

(2) Do momenta usklađivanja, odnosno donošenja novih propisa iz stava 1 ovog člana, primjenjivat će se sljedeći propisi u dijelu u kome nisu u suprotnosti s ovim zakonom:

a) Pravilnik o računovodstvu budžeta Brčko distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH” br. 8/02);

b) Pravilnik o knjigovodstvu budžeta Brčko distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH” br. 8/02);

c) Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta Brčko distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH” br. 8/02);

d) Pravilnik o povratu više ili pogrešno uplaćenih prihoda budžeta Brčko distrikta BiH (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH” br. 22/04);

e) Odluka o uplatnim računima prihoda budžeta i fondova Brčko distrikta BiH, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 1/01, 2/01, 10/01, 14/02, 19/02, 10/05, 13/05 i 25/06).

Član 33a

(Prijelazne odredbe)

(1) Gradonačelnik će imenovati Komisiju za izbor direktora Trezora u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Lice, koje je u momentu stupanja na snagu ovog zakona zaposleno na radnom mjestu direktora Trezora, nastavit će obavljati poslove tog radnog mjesta, kao rukovodeći državni službenik, do okončanja postupka izbora direktora Trezora u skladu sa Zakonom o Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH.

(3) Lice iz stava 2 ovog člana ima pravo prijaviti na javni konkurs za izbor direktora Trezora.

(4) Na pitanja radno-pravnog statusa lica iz stava 2 ovog člana, ukoliko ne bude imenovano na poziciju direktora Trezora, primjenjuju se odredbe Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH.

Član 34

(Prestanak primjene drugih propisa)

Danom stupanja na snagu ovog zakona stavlja se van snage Zakon o Upravi prihoda Brčko distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH” br. 2/01, 2/03, 42/04 i 25/05).

Član 35

(Stupanje na snagu)

Zakon o trezoru Brčko distrikta BiH stupio je na snagu 2.2.2007. godine, njegove izmjene i dopune: 17.7.2007 godine, 20.2.2008. godine i 28.9.2017 godine.

Samostalni član Zakona o dopuni
Zakona o Trezoru Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 3/2019)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o Trezoru Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 34/2019)

Član 14

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a primjenjivat će se od 1.1.2020. godine.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021