Zakoni Republike SrpskeZAKON O SPORTU REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON O SPORTU REPUBLIKE SRPSKE
(“Sl. glasnik RS”, br. 79/2020)

GLAVA I
OSNOVNE ODREDBE

Predmet Zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se sistem organizacije sporta i druga pitanja od značaja za sport u Republici Srpskoj.

Opšti interes

Član 2

(1) Sport je djelatnost od opšteg interesa za Republiku Srpsku (u daljem tekstu: Republika).

(2) Opšti interes sporta za Republiku utvrđen je zbog njegovog neposrednog i posrednog uticaja na zdravlje i zdravstveni sistem, privredno-ekonomski razvoj, kulturni i socijalni ambijent i ukupan razvoj društva na temeljima opšteprihvaćenih civilizacijskih dostignuća na dobrobit svih građana.

Sportska djelatnost i aktivnost

Član 3

(1) Sportsku djelatnost predstavlja svaki oblik fizičke i mentalne aktivnosti koji doprinosi unapređenju i poboljšanju psihofizičkog razvoja učesnika u sportu i postizanju što boljih rezultata na sportskim takmičenjima.

(2) Mišljenje da li neka djelatnost i aktivnost spada u sportsku u određenoj grani sporta daje Ministarstvo porodice, omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa ovim zakonom, uvažavajući pravila međunarodnih sportskih asocijacija.

Osnovna načela

Član 4

Osnovna načela na kojima se zasniva ovaj zakon su:

1) dostupnost sporta,

2) sloboda izbora,

3) jednaka prava i obaveze,

4) posebna zaštita djece u sportu,

5) dostojanstvo i lični integritet,

6) podsticanje sportskog i opšteg razvoja Republike i jedinica lokalne samouprave,

7) autonomnost sportskih organizacija,

8) afirmacija duha olimpizma,

9) suprotstavljanje upotrebi nedozvoljenih stimulativnih sredstava,

10) sprečavanje svih oblika nasilja,

11) poštovanje međunarodnih sportskih pravila,

12) stručnost u radu,

13) ostvarivanje prava,

14) međunarodna zastupljenost.

Dostupnost sporta

Član 5

Bavljenje sportom je dostupno svim građanima i pod jednakim uslovima bez obzira na uzrast, rasu, nacionalnost, nivo fizičkih sposobnosti, stepen eventualne invalidnosti, pol, rod i bilo koje drugo lično svojstvo, političku i svaku drugu pripadnost ili opredjeljenje.

Sloboda izbora

Član 6

Nastup i rad u reprezentativnim selekcijama je dobrovoljan i zagarantovana je sloboda izbora reprezentacije u skladu sa Zakonom o ratifikaciji Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 60/07), ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje oblast državljanstva i pravilima međunarodnih sportskih asocijacija.

Jednaka prava i obaveze

Član 7

Sva lica u obavljanju sportske aktivnosti i djelatnosti imaju jednaka prava i obaveze, u skladu sa ovim zakonom.

Posebna zaštita djece u sportu

Član 8

Svi učesnici sportskog sistema Republike obavezni su sa posebnom pažnjom suprotstavljati se i prijaviti sve vrste zloupotreba, zlostavljanja, diskriminacije i nasilja nad djecom u sportu.

Dostojanstvo i lični integritet

Član 9

U bavljenju sportom svi građani imaju pravo na zaštitu dostojanstva i ličnog integriteta.

Podsticanje sportskog i opšteg razvoja Republike i jedinica lokalne samouprave

Član 10

Sport je djelatnost od opšteg interesa za čije se ostvarenje staraju Republika i jedinica lokalne samouprave.

Autonomnost

Član 11

Sportske organizacije i drugi oblici sportskog organizovanja u Republici samostalni su u uređivanju svojih unutrašnjih odnosa i samostalno donose sportska pravila, u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim sportskim pravilima.

Afirmacija duha olimpizma

Član 12

(1) Sportski sistem Republike temelji se na civilizacijskim dostignućima i načelima olimpizma, a svi učesnici u sportu obavezni su da svojim primjerom promovišu olimpizam.

(2) Sportska organizacija u obavljanju sportskih aktivnosti i djelatnosti, naročito se angažuje na afirmaciji duha olimpizma, podsticanju fer-pleja, unapređenju vaspitno-obrazovnog i stručnog rada u sportu, podsticanju i afirmaciji dobrovoljnog rada u sportu, borbi protiv lažiranja rezultata, suzbijanju nasilja i nedoličnog ponašanja i dopinga u sportu, u skladu sa zakonom i međunarodnim sportskim pravilima.

Suprotstavljanje upotrebi nedozvoljenih stimulativnih sredstava

Član 13

U sportskom sistemu Republike svi učesnici su obavezni da se suprotstavljaju upotrebi nedozvoljenih stimulativnih sredstava, a postupak kontrole sportista vrši se u skladu sa nadležnošću Republike i može se privremeno prepustiti drugom relevantnom tijelu.

Sprečavanje svih oblika nasilja

Član 14

S ciljem obezbjeđenja i zaštite života, ličnog integriteta i dostojanstva sportista, gledalaca i drugih učesnika sportskih manifestacija, te s ciljem zaštite njihove imovine i imovine drugih lica, Republika uređuje i obezbjeđuje, a nadležni sportski savezi sprovode mjere i aktivnosti na sprečavanju svih oblika nasilja.

Poštovanje međunarodnih sportskih pravila

Član 15

Republički sportski savezi i svi njihovi članovi u određenoj grani sporta obavezni su u obavljanju svojih sportskih aktivnosti i djelatnosti pridržavati se međunarodnih sportskih pravila utvrđenih za određenu granu sporta.

Stručnost u radu

Član 16

Sportski sistem Republike zasniva se na načelu stručnosti u radu kojom se obezbjeđuje efikasan sportski rezultat uz maksimalnu zaštitu sportista i posebno prilagođen pristup djeci i maloljetnim sportistima.

Ostvarivanje prava

Član 17

Sportska organizacija i sportista ostvaruju svoja sportska prava i obaveze preko republičkog sportskog saveza, a u skladu sa svojim statutom, odredbama ovog zakona i međunarodnim sportskim pravilima.

Međunarodna zastupljenost

Član 18

Republički sportski savezi ostvaruju svoja prava i obaveze u međunarodnim sportskim savezima samostalno ili preko sportskih saveza na nivou Bosne i Hercegovine i Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Zajedničkom izjavom iz Lozane o organizovanju sporta u Bosni i Hercegovini.

Oblast odnosa koji se uređuju Zakonom

Član 19

Prava i obaveze utvrđene ovim zakonom primjenjuju se na sve organizacije u oblasti sporta koje imaju svoje sjedište na teritoriji Republike i na svako obavljanje djelatnosti i aktivnosti na teritoriji Republike.

Shodna primjena zakona

Član 20

Na pitanja koja nisu uređena ovom zakonom shodno se primjenjuju propisi kojima je uređena oblast obligacionih odnosa, oblast rada, privrednih društava, javnih preduzeća, udruženja i fondacija i posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Izrazi i pojmovi koji se koriste u ovom zakonu

Član 21

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1) sportska aktivnost je svaki oblik fizičke aktivnosti koja obuhvata fizičko vježbanje, sportski trening, ostvarivanje rezultata na takmičenju, sportsko-rekreativna aktivnost, sportska manifestacija ili stručno usavršavanje i osposobljavanje građana, koja se obavlja samostalno ili u sportskoj i drugoj organizaciji u oblasti sporta,

2) sport za sve je oblast sporta koja promoviše bavljenje sportskom aktivnošću radi odmora i rekreacije, unapređenja zdravlja ili unapređenja sopstvenih rezultata djece, omladine i odraslih,

3) vrhunski sport je oblast sporta koja obuhvata sportsku aktivnost i djelatnost koja ostvaruje vrhunski sportski rezultat i kvalitet, u skladu sa republičkom kategorizacijom i međunarodnim standardima,

4) sportska organizacija je organizacija osnovana radi obavljanja sportskih aktivnosti i sa njima povezanih sportskih djelatnosti, a u svom sastavu ima sportiste,

5) sportista je lice koje se bavi sportskim aktivnostima,

6) sportista-amater je sportista koji se ne bavi sportskim aktivnostima u vidu zanimanja i kome osnovni cilj bavljenja sportskim aktivnostima nije zarada,

7) profesionalni sportista je sportista koji se bavi sportskom aktivnošću kao jedinim ili osnovnim zanimanjem,

8) sportista takmičar je sportista koji učestvuje na sportskom takmičenju kao član sportske organizacije ili samostalno, u skladu sa sportskim pravilima,

9) vrhunski sportista je sportista koji je, na osnovu ostvarenih vrhunskih sportskih rezultata na sportskim takmičenjima, rangiran u skladu sa republičkom kategorizacijom sportista i međunarodnim standardima u kategoriji vrhunskih sportista,

10) kategorisani sportista je sportista koji je na osnovu ostvarenih sportskih rezultata rangiran u skladu sa republičkom kategorizacijom sportista,

11) sportski stručnjak je lice koje ima završen prvi ciklus studija ili ekvivalent u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja i osposobljeno je za obavljanje stručnih poslova u određenoj grani sporta i za to posjeduje licencu republičkog sportskog saveza ili lice koje je osposobljeno za obavljanje određenih stručnih poslova u određenoj grani sporta i ima odgovarajuću licencu republičkog sportskog saveza,

12) stručnjak u sportu je lice drugih zanimanja i osposobljeno je za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu i doprinosi ostvarivanju sportskih aktivnosti i djelatnosti,

13) licenca je dozvola za rad u određenoj sportskoj grani ili grani sporta, koju izdaje republički sportski savez,

14) republički sportski savez je sportski savez koji djeluje na teritoriji Republike u koji su neposredno ili posredno učlanjena pravna lica obuhvaćena sportskim pravilima tog saveza,

15) sportski savez na nivou Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) je sportski savez koji se osniva u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast sporta u BiH, na osnovu odluka entitetskih sportskih saveza o dobrovoljnom udruživanju,

16) sportska manifestacija je određeni, planski pripremljen i sproveden, vremenski ograničen, sportski događaj, za koji postoji javni interes i na kojem učestvuje više sportista,

17) međunarodna sportska manifestacija je zvanična, prijateljska ili revijalna sportska manifestacija, svjetskog, evropskog i regionalnog značaja, koju organizuje i u njima učestvuju sportske organizacije i sportisti iz Republike,

18) sportsko takmičenje se odvija prema unaprijed utvrđenim i poznatim sportskim pravilima, koja mogu biti opštevažeća za konkretnu sportsku granu ili samo konkretnu sportsku manifestaciju u kojoj svaki učesnik teži postizanju što boljeg sportskog rezultata,

19) sportsko pravilo je opšti akt nadležnog republičkog sportskog saveza, kojim se uređuje obavljanje sportskih aktivnosti i djelatnosti i ostvarivanje utvrđenih sportskih ciljeva,

20) školski sport je sportska aktivnost i djelatnost koja se odvija u okviru vaspitno-obrazovnog procesa Republike,

21) univerzitetski sport je sportska aktivnost i djelatnost koja se odvija u okviru visokoškolskog sistema Republike,

22) rekreativni sport je sportska aktivnost i djelatnost koja se odvija s ciljem zadovoljenja potreba za očuvanjem, održavanjem i unapređenjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja i obogaćivanja slobodnog vremena, a može imati i takmičarski karakter,

23) sportska grana je kategorija sportske aktivnosti sa jasno definisanim pravilima i sistemom takmičenja,

24) grana sporta je potkategorija sportske grane sa manjim ili većim odstupanjima od pravila i sistema takmičenja,

25) dijete je, u skladu sa ovim zakonom, svako lice koje nije navršilo 18 godina života.

Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu

Član 22

Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za označavanje muškog i ženskog roda, podrazumijevaju oba roda.

GLAVA II
SISTEM ORGANIZACIJE SPORTA

Učesnici u sistemu sporta

Član 23

(1) Učesnici u sistemu sporta su fizička i pravna lica.

(2) Fizička lica u sistemu sporta su: sportisti, sportski stručnjaci, stručnjaci u sportu i lica koja učestvuju u organizaciji ili vođenju sportskog takmičenja.

(3) Pravna lica u sistemu sporta su udruženja građana i privredna društva.

Sportista

Član 24

(1) Sportista je lice koje se bavi sportom, priprema za sportska takmičenja i učestvuje u njima.

(2) Sportista može da se bavi sportskim aktivnostima samostalno ili u okviru organizacije u oblasti sporta.

(3) Sportista može da se bavi sportskim aktivnostima amaterski ili profesionalno.

Akti kojim se uređuju prava i obaveze sportista

Član 25

(1) Prava i obaveze sportiste-amatera uređuju se ovim zakonom, sportskim pravilima nadležnog republičkog sportskog saveza i opštim aktima sportske organizacije.

(2) Prava i obaveze sportiste-amatera kojem se obezbjeđuju novčana sredstva ili druga materijalna davanja za bavljenje sportom i učestvuje u takmičenjima uređuju se ovim zakonom, sportskim pravilima nadležnog republičkog sportskog saveza, opštim aktima sportske organizacije i ugovorom između sportiste takmičara-amatera i sportske organizacije.

(3) Prava i obaveze profesionalnog sportiste uređuju se ovim zakonom, sportskim pravilima nadležnog republičkog sportskog saveza, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu ili sportskom angažmanu između sportiste i sportske organizacije.

(4) Ugovor o sportskom angažmanu sa sportistom koji nije punoljetan može da se zaključi samo uz saglasnost roditelja, usvojitelja ili staratelja, u pisanoj formi.

(5) Sportski savezi utvrđuju sadržaj i način davanja pismene saglasnosti iz stava 4. ovog člana.

Sportista bez ugovora

Član 26

(1) Sportista koji nema zaključen ugovor sa sportskom organizacijom ili je rok njegovog važenja istekao, ne može biti uskraćeno pravo zaključenja ugovora o radu ili sportskom angažmanu sa drugom sportskom organizacijom, odnosno prelazak u drugu sportsku organizaciju i nastupanje na sportskim takmičenjima.

(2) Na sportske aktivnosti sportiste nije dozvoljeno da utiče spor između sportske organizacije iz koje sportista odlazi i sportske organizacije u koju prelazi o iznosu i plaćanju ugovorene naknade za transfer.

(3) Spor iz stava 2. ovog člana vodi se pred nadležnom sportskom arbitražom republičkog sportskog saveza po načelu efikasnosti zbog zaštite prava sportiste na pravovremeni angažman.

Ugovor između sportiste i sportske organizacije

Član 27

(1) Ugovor između sportiste i sportske organizacije zaključuje se u pisanoj formi i registruje se u skladu sa pravilima nadležnog republičkog sportskog saveza.

(2) Način i neophodne elemente registracije ugovora iz stava 1. ovog člana utvrđuje nadležni republički sportski savez.

(3) Sve statusne ugovorne promjene koje se odnose na raskid, rok važenja, disciplinske mjere kojima se suspenduje pravo nastupa i ustupanja sportiste drugoj sportskoj organizaciji, evidentiraju se kod nadležnog republičkog sportskog saveza.

(4) Sportska organizacija dužna je o promjenama iz stava 3. ovog člana obavijestiti republički sportski savez u roku od tri dana od dana nastale promjene ili narednog dana ako je promjena nastala u periodu prelaznog i registracionog roka utvrđenog kalendarom republičkog sportskog saveza.

(5) Spor po ugovoru između sportiste i sportske organizacije zbog neispunjenja ugovornih obaveza rješava se odlukom sportske arbitraže, po pitanju statusa sportiste.

(6) Zbog neispunjavanja ugovornih obaveza može se pokrenuti sudski postupak pred nadležnim sudom.

Radni odnos profesionalnog sportiste

Član 28

(1) Profesionalni sportista zasniva radni odnos sa sportskom organizacijom zaključivanjem ugovora o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast rada i ugovorom o sportskom angažmanu, u skladu sa ovim zakonom.

(2) Periodična davanja iz ugovora o radu ili sportskom angažmanu predstavljaju platu profesionalnog sportiste.

(3) Radno vrijeme, odmori i odsustva profesionalnog sportiste prilagođavaju se režimu priprema, odnosno takmičenja.

(4) Profesionalni sportista može biti privremeno upućen u drugu sportsku organizaciju ako da saglasnost, u pisanoj formi, i ako se o tome sporazumiju sportska organizacija sa kojom je u radnom odnosu ili je u sportskom angažmanu i sportska organizacija u koju se upućuje.

Jednokratne naknade

Član 29

(1) Profesionalni sportista i sportska organizacija, prilikom zaključivanja ugovora o radu ili ugovora o sportskom angažmanu, mogu posebno ugovoriti davanje jednokratnih naknada sportisti, i to:

1) naknada na ime zaključivanja ugovora,

2) naknada za korišćenje lika sportiste,

3) novčane i druge nagrade za poseban doprinos ostvarenom rezultatu.

(2) Visina ukupnih jednokratnih naknada iz stava 1. ovog člana može iznositi najviše jednu polovinu ukupnog iznosa ugovora.

Ugovor o osiguranju sportiste

Član 30

(1) Sportska organizacija dužna je da zaključi ugovor o osiguranju svog sportiste i lica koje obavlja stručne poslove u sportu od posljedica nesrećnog slučaja za vrijeme obavljanja sportske aktivnosti.

(2) Osigurana suma na koju mora biti ugovoreno obavezno osiguranje po jednom sportisti iz stava 1. ovog člana ne može biti niža od 3.000 KM za slučaj smrti sportiste i 6.000 KM za slučaj trajnog gubitka opšte radne sposobnosti sportiste, ili sposobnosti da se bavi sportskim aktivnostima.

(3) U slučaju da sportska organizacija nije zaključila ugovor iz stava 1. ovog člana, dužna je da nadoknadi štetu koju pretrpi sportista koji nije osiguran i lice koje nije osigurano, a koje obavlja stručne poslove u sportu.

Ugovor o sportskom angažmanu sportiste-amatera

Član 31

(1) Sportista-amater koji se bavi sportskim aktivnostima kao član sportskog udruženja, bez naknade i ugovora, ima prava utvrđena sportskim pravilima i opštim aktom sportske organizacije.

(2) Sportista-amater može zaključiti ugovor o sportskom angažmanu sa sportskom organizacijom pri čemu taj angažman nema karakter radnog odnosa.

(3) Ugovorom o sportskom angažmanu koji nema karakter radnog odnosa, sportista-amater i sportska organizacija utvrđuju se:

1) sportski razvoj,

2) uslovi za trening i takmičenje,

3) zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje u skladu sa propisima kojima je uređena oblast zdravstvenog osiguranja,

4) redovno izvršavanje obaveza učešća na treningu, u takmičenju, poštovanje sportskih pravila i kodeksa ponašanja.

(4) Ugovor može da sadrži i klauzulu koja se odnosi na:

1) novčanu naknadu za bavljenje sportskim aktivnostima,

2) novčanu naknadu i druge naknade za postignute sportske rezultate,

3) naknadu troškova smještaja i ishrane za vrijeme sportskih priprema i sportskog takmičenja.

(5) Ugovorom može biti utvrđena i naknada za zaključivanje ugovora.

Ugovor o stipendiranju sportiste do 24. godine

Član 32

(1) Ugovorom o stipendiranju sportiste do 24. godine zaključenom sa sportskom organizacijom radi sportskog usavršavanja, u skladu sa sportskim pravilima, utvrđuju se:

1) novčana stipendija,

2) naknada troškova smještaja i ishrane za vrijeme sportskih priprema i sportskog takmičenja.

(2) Novčana naknada po ugovoru o stipendiranju sportiste do 24. godine smatra se stipendijom i oslobođena je poreskih davanja do iznosa od 75% prosječne plate nakon oporezivanja u Republici za prethodni mjesec, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast poreza na dohodak.

Zdravstveno osiguranje sportiste-amatera

Član 33

(1) Sportista-amater može ostvariti prava iz zdravstvenog osiguranja, u skladu sa propisima kojima se uređuje obavezno zdravstveno osiguranje.

(2) Obaveze po osnovu osiguranja iz stava 1. ovog člana mogu preuzeti sportske organizacije ili druga pravna lica, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa.

Odgovornost za štetu

Član 34

(1) Na odgovornost za štetu koju pretrpi sportista prilikom obavljanja sportskih aktivnosti ili je prouzrokuje drugom licu primjenjuju se opšta pravila o odgovornosti za štetu, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

(2) Pravo na naknadu štete iz stava 1. ovog člana ne obuhvata štetu koja je rezultat uobičajenih opasnosti i rizika obavljanja određene sportske aktivnosti.

Izlaganje nedozvoljenim aktivnostima i sredstvima

Član 35

(1) Pravnom i fizičkom licu zabranjeno je sportistu izložiti sportskim aktivnostima koje mogu da ugroze ili pogoršaju njegovo zdravstveno stanje.

(2) Sportisti je zabranjena upotreba nedozvoljenih stimulativnih sredstava, u skladu sa međunarodnim sportskim pravilima.

(3) Fizičkom licu u oblasti sporta je zabranjeno navođenje na upotrebu i davanje nedozvoljenih stimulativnih sredstava sportisti.

(4) Sportista je dužan da sarađuje sa nadležnim organom koji provjerava eventualnu upotrebu nedozvoljenih sredstava.

Saglasnost za učešće u reprezentaciji

Član 36

(1) Sportista državljanin Republike i BiH ima pravo da, na osnovu slobodno izražene volje, nastupa po pozivu u reprezentativnim selekcijama Republike, Republike Srbije i BiH, u skladu sa Zakonom o ratifikaciji Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije, ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje oblast državljanstva i pravilima međunarodnih sportskih asocijacija.

(2) Pravo iz stava 1. ovog člana ne isključuje pravo na promjenu državljanstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast državljanstva i sportskog državljanstva i pravilima međunarodnih sportskih asocijacija.

Sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu

Član 37

(1) Stručni rad u sportskim organizacijama i drugim organizacijama u oblasti sporta mogu obavljati isključivo sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu.

(2) Sportski stručnjaci su lica koja imaju završen prvi ciklus studija ili ekvivalent u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja i osposobljena su za obavljanje stručnih poslova u određenoj grani sporta i za to posjeduju licencu republičkog sportskog saveza ili lica koja su osposobljena za obavljanje određenih stručnih poslova u određenoj grani sporta i imaju odgovarajuću licencu republičkog sportskog saveza.

(3) Stručnjaci u sportu su lica drugih zanimanja i osposobljena su za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu i doprinose ostvarivanju sportskih aktivnosti i djelatnosti.

(4) Ministar porodice, omladine i sporta (u daljem tekstu: ministar) donosi pravilnik kojim se utvrđuje nomenklatura sportskih zanimanja i zvanja u oblasti sporta.

Stručni rad u sportu

Član 38

Stručni rad u sportu u smislu ovog zakona obuhvata:

1) planiranje, programiranje i sprovođenje sportskih aktivnosti djece i omladine, trening i takmičenje sportista, sportskog vaspitanja, rekreacije građana, obučavanja i sportskog usavršavanja, kineziterapijskog vježbanja,

2) kontrolu psihofizičkih i funkcionalnih sposobnosti učesnika u sportskim aktivnostima,

3) istraživačko-razvojni i naučnoistraživački rad u sportu, stručno-savjetodavni i stručno-informativni rad,

4) planiranje sportskih programa i projekata, dokumentovanje sportske stručne literature, pripremanje i uređivanje sekundarnih informacionih izvora u sportu,

5) kreiranje, planiranje i organizovanje propagandnih kampanja i akcija, odnosa s javnošću i kontakata sa sredstvima javnog informisanja u sportu,

6) izvještavanje sa sportskih takmičenja i manifestacija, pisanje informativnih i analitičkih novinskih članaka u oblasti sporta,

7) planiranje i sprovođenje sportskih takmičenja i manifestacija,

8) posredovanje u sportskim transferima,

9) sportski menadžment i organizovanje sportskog poslovanja,

10) sportsko suđenje,

11) briga o bezbjednosti, redu i sigurnosti na sportskim manifestacijama i u sportskim objektima,

12) sprečavanje dopinga u sportu,

13) staranje o zdravstvenom stanju sportista,

14) druge aktivnosti u funkciji sporta.

Stručni rad sa djecom

Član 39

(1) Stručno-vaspitni rad sa djecom do 14 godina mogu obavljati sportski stručnjaci koji imaju završen odgovarajući prvi ciklus studija ili ekvivalent u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i osposobljeni su za obavljanje stručnih poslova u određenoj grani sporta, za šta posjeduju licencu republičkog sportskog saveza.

(2) Lica koja su osposobljena za obavljanje određenih stručnih poslova u određenoj grani sporta i imaju odgovarajuću licencu republičkog sportskog saveza, a nemaju odgovarajući nivo visokog obrazovanja iz stava 1. ovog člana u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta mogu obavljati stručno-vaspitni rad sa djecom ukoliko uspješno završe program obuke za rad sa djecom do 14 godina u roku od 18 mjeseci od dana donošenja programa obuke.

(3) Republički sportski savezi u saradnji sa visokoškolskim ustanovama iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja utvrđuju program obuke iz stava 2. ovog člana.

(4) Lica pravosnažno osuđena za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece i radnje nasilja u porodici i porodičnoj zajednici na štetu djeteta ne mogu obavljati stručno-vaspitni rad sa djecom.

(5) Sportska organizacija obavezna je da prilikom prijema u radni odnos ili angažovanja određenog lica za obavljanje poslova u sportu koji dovode do kontakta sa djecom zatraži podatke iz stava 4. ovog člana od nadležnog organa koji tu evidenciju vodi.

Stručno osposobljavanje i usavršavanje i licenca za rad sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu

Član 40

(1) Sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu dužni su da planiraju i evidentiraju stručni rad koji obavljaju u sportskim organizacijama u skladu sa njihovim pravilima kojima se obavezno uređuje sadržina stručnih planova i evidencija realizacije stručnog rada.

(2) Sportske organizacije utvrđuju potrebu stručnog osposobljavanja i usavršavanja sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu i obezbjeđuju uslove za ostvarivanje tih potreba u skladu sa sportskim pravilima nadležnog republičkog sportskog saveza.

(3) Pod stručnim usavršavanjem i osposobljavanjem, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se sticanje znanja i vještina sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu, koje obuhvata kontinuiranu edukaciju u sportu.

(4) Nadležni republički sportski savez izdaje, obnavlja i oduzima licencu za rad sportskim stručnjacima i stručnjacima u sportu u skladu sa ovim zakonom, pravilima tog saveza i pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza i vodi evidenciju izdatih, obnovljenih i oduzetih licenci za rad.

(5) Nadležni republički sportski savez utvrđuje troškove izdavanja i obnavljanja licence i dozvole za rad.

(6) Poslovima stručnog osposobljavanja za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu mogu se baviti visokoškolske ustanove iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja, u skladu sa propisima kojim se uređuje djelatnost visokog obrazovanja i ovim zakonom.

(7) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje način i postupak obavljanja stručnog usavršavanja i osposobljavanja u okviru kontinuirane edukacije u sportu i način izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licence i dozvole za rad.

Ugovor o radnom i stručnom angažovanju sportskog stručnjaka i stručnjaka u sportu

Član 41

(1) Sportski stručnjak i stručnjak u sportu može zasnovati radni odnos sa sportskom organizacijom, zaključivanjem ugovora o radu, u skladu sa ovom zakonom i propisima kojima se uređuje oblast rada.

(2) Sportska organizacija može zaključiti sa sportskim stručnjakom i stručnjakom u sportu i ugovor o stručnom angažmanu koji nema karakter radnog odnosa.

(3) Sportski stručnjak i stručnjak u sportu prilikom zaključenja ugovora o radu sa sportskom organizacijom, ili ugovora o stručnom angažmanu, mogu posebno ugovoriti naknadu koja nemaju karakter plate kao što je: naknada za zaključenje ugovora, naknada za korišćenje lika sportskog stručnjaka ili stručnjaka u sportu, novčane nagrade i druge nagrade za postignute sportske rezultate.

Lice koje učestvuje u organizaciji ili vođenju takmičenja

Član 42

(1) Lice koje učestvuje u organizaciji i vođenju sportskog takmičenja ili sportske manifestacije, kao što je sportski sudija, sportski delegat i komesar, mora ispunjavati uslove propisane pravilima odgovarajućeg republičkog sportskog saveza i međunarodnog sportskog saveza.

(2) U organizaciji i vođenju sportskog takmičenja ili sportske manifestacije ne može učestvovati lice koje na bilo koji način učestvuje u priređivanju djelatnosti sportske kladionice.

(3) Vlasnik, zaposleni ili član organa jedne sportske organizacije ne može u isto vrijeme biti i vlasnik ili član organa druge sportske organizacije koja se takmiči u istoj sportskoj grani, u istom rangu takmičenja, ili biti u njoj zaposlen.

(4) Član organa sportske organizacije ne može biti, pored lica iz stava 2. ovog člana, ni lice koje poslovima i aktivnostima može neposredno da utiče na takmičenja u istom rangu takmičenja, niti da bude vlasnik sportskih kladionica.

Sportska organizacija

Član 43

Radi obavljanja sportskih aktivnosti i sportskih djelatnosti, sportska organizacija se može osnovati kao udruženje ili kao privredno društvo.

Druge sportske organizacije

Član 44

(1) Radi obavljanja sportske aktivnosti i sportske djelatnosti, mogu se osnovati i druge sportske organizacije koje su osnovane kao udruženja ili kao privredna društva i vrše obuku svojih članova.

(2) Ukoliko se obuka članova vrši u okviru jedne sportske grane, sportske organizacije su obavezne ispuniti sve uslove u skladu sa ovim zakonom i pravilima nadležnog republičkog sportskog saveza.

(3) Ukoliko sportska organizacija vrši obuku svojih članova u više različitih sportskih grana, obavezna je ispuniti posebne uslove koji se odnose na:

1) stručni kadar,

2) zdravstvenu zaštitu svojih članova,

3) objekte i prostor,

4) sportsku opremu,

5) posebnu zaštitu svojih članova.

(4) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje postupak utvrđivanja uslova iz stava 3. ovog člana.

Uslovi za obavljanje sportske aktivnosti i sportske djelatnosti

Član 45

(1) Sportska organizacija može obavljati sportske aktivnosti i sportske djelatnosti ako, pored uslova propisanih sportskim pravilima, ima i:

1) učlanjene ili ugovorom angažovane sportiste,

2) angažovane sportske stručnjake u zavisnosti od vrste djelatnosti,

3) obezbijeđen odgovarajući prostor, odnosno sportske objekte i sportsku opremu i

4) odgovarajuću unutrašnju organizaciju.

(2) Riječ “klub” može biti korišćena samo u nazivu sportske organizacije koja učestvuje u takmičenjima u okviru nadležnog sportskog saveza.

(3) Ukoliko sportska organizacija nije učlanjena u republički sportski savez, uslovi iz stava 1. ovog člana određuju se prema sportskim pravilima republičkog sportskog saveza.

(4) Ministar donosi pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana.

Sportska organizacija kao udruženje

Član 46

(1) Sportska organizacija kao udruženje (u daljem tekstu: sportsko udruženje), u smislu ovog zakona, jeste dobrovoljno udruženje organizovano na osnovu osnivačkog akta i statuta, zasnovano na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica.

(2) Na spontana i privremena povezivanja više lica radi ostvarivanja određenih sportskih ciljeva, bez izričito utvrđene organizacije i članstva, shodno se primjenjuju propisi, odnosno pravna pravila o ortakluku, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Organizacioni dijelovi sportskog udruženja

Član 47

(1) Sportsko udruženje može formirati jedan ili više organizacionih dijelova, sekcija, podružnica i sličan oblik organizovanja.

(2) Organizacioni dio sportskog udruženja nema svojstvo pravnog lica.

(3) Organizacioni dio ima mjesto obavljanja aktivnosti i djelatnosti i zastupnika, a poslove sa trećim licima obavlja u ime i za račun sportskog udruženja.

Osnivači sportskog udruženja

Član 48

Sportsko udruženje mogu osnovati najmanje tri fizička, odnosno pravna lica ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Osnivanje sportskog udruženja

Član 49

(1) Sportsko udruženje se osniva na osnivačkoj skupštini, usvajanjem i potpisivanjem osnivačkog akta i statuta.

(2) Osnivački akt sportskog udruženja sačinjava se u pisanoj formi i obavezno sadrži:

1) lična imena, odnosno nazive osnivača i njihove adrese, odnosno sjedišta,

2) osnovne ciljeve sportskog udruženja,

3) naziv i sjedište sportskog udruženja,

4) lično ime i adresu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje sportskog udruženja,

5) potpise osnivača i

6) datum usvajanja.

Period na koji se osniva sportsko udruženje

Član 50

(1) Sportsko udruženje osniva se na neodređeno ili određeno vrijeme.

(2) Ako u aktu osnivanja nije drugačije određeno, smatra se da je sportsko udruženje osnovano na neodređeno vrijeme.

Opšti akti sportskog udruženja

Član 51

(1) Opšti akti sportskog udruženja su: statut, pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

(2) Statut je osnovni opšti akt sportskog udruženja kojim se propisuje:

1) naziv i sjedište sportskog udruženja,

2) ciljevi i djelatnosti sportskog udruženja,

3) organi, njihova ovlašćenja, način izbora i opoziva, trajanje mandata i način odlučivanja,

4) oblik i sadržaj pečata,

5) postupak za izmjene i dopune statuta,

6) postupak za donošenje i izmjenu i dopunu drugih opštih akata sportskog udruženja,

7) zastupanje i predstavljanje sportskog udruženja,

8) ostvarivanje javnosti rada,

9) uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva, utvrđivanje visine članarine, prava, obaveze i odgovornost članova, posebno djece,

10) način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima i organ ovlašćen za nadzor nad korišćenjem sredstava,

11) način odlučivanja o statusnim promjenama i promjenama pravnog oblika,

12) postupanje sa imovinom sportskog udruženja u slučaju prestanka rada udruženja,

13) druga pitanja utvrđena zakonom.

(3) Statut sportskog udruženja dostupan je svakom članu sportskog udruženja.

(4) Opšti akti sportskog udruženja moraju biti usaglašeni sa sportskim pravilima.

(5) Drugi opšti akti sportskog udruženja moraju biti usaglašeni sa statutom.

(6) Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćena lica u sportskom udruženju moraju biti u skladu sa opštim aktima sportskog udruženja.

(7) Visina mjesečne članarine iz stava 2. tačka 9) ovog člana ne može biti veća od jedne desetine prosječne mjesečne plate nakon oporezivanja na nivou Republike utvrđene od republičkog organa nadležnog za poslove statistike za prethodnu budžetsku godinu.

Članstvo u sportskom udruženju

Član 52

(1) Članovi sportskog udruženja su osnivači i lica koja naknadno pristupe sportskom udruženju u skladu sa statutom.

(2) Svako lice može pod jednakim uslovima utvrđenim statutom da postane član sportskog udruženja.

(3) Statutom sportskog udruženja mogu se utvrditi kriterijumi, uslovi i postupak sticanja i gubitka posebnih prava pojedinih članova u upravljanju udruženjem, srazmjerno doprinosu u radu udruženja, za vrijeme dok taj poseban doprinos traje.

(4) Sportsko udruženje može imati različite kategorije članova, sa različitim pravima i obavezama, s tim da članovi iste kategorije moraju imati ista prava i obaveze, u skladu sa statutom.

(5) Izjavu o pristupanju, odnosno učlanjenju u sportsko udruženje dijete daje uz saglasnost roditelja, usvojitelja ili staratelja, u pisanoj formi.

(6) Sportski savez utvrđuje formu i načine davanja pismene saglasnosti iz stava 5. ovog člana.

(7) Sportsko udruženje vodi knjigu članova, uključujući i podatke o njihovom pravu upravljanja udruženjem.

Istupanje iz sportskog udruženja

Član 53

(1) Članovi sportskog udruženja imaju pravo da u svako doba istupe iz udruženja.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, sportskim pravilima nadležnog republičkog sportskog saveza može se propisati da je istupanje sportiste takmičara dozvoljeno samo po isteku određenog otkaznog roka, s tim da otkazni rok u sportskim granama ili granama sporta u kojima pravila predviđaju prelazni rok može da traje do početka prvog narednog prelaznog roka, a u ostalim sportskim granama ili granama sporta najviše šest mjeseci.

(3) Sportista ne može da istupi iz sportskog udruženja u slučaju kada se ugovorom obavezao da ostaje član do određenog roka, osim ako je sporazumno, odlukom nadležnog suda ili sportske arbitraže odlučeno drugačije.

(4) Članstvo u sportskom udruženju ne može se prenositi, niti naslijediti.

Isključivanje iz sportskog udruženja i disciplinski postupak

Član 54

(1) Član sportskog udruženja može biti isključen iz sportskog udruženja iz opravdanih razloga i po postupku utvrđenim statutom.

(2) Opštim aktima sportskog udruženja mora biti obezbijeđeno pravo na žalbu na odluku organa upravljanja udruženja kojom je odlučivano o pravima i obavezama članova udruženja, osim ako je za donošenje odluke nadležna sportska arbitraža u skladu sa ovim zakonom.

(3) Članu sportske organizacije mogu se izreći disciplinske mjere i sankcije u skladu sa zakonom, sportskim pravilima i opštim aktima sportske organizacije, s tim da mu ne može biti izrečena sankcija za disciplinski prekršaj koji, prije nego što je učinjen, nije bio opštim aktom sportske organizacije, odnosno disciplinskim pravilnikom utvrđen kao disciplinski prekršaj i za koji nije bila propisana kazna, ako zakonom nije drugačije propisano.

(4) Član sportskog udruženja ima u disciplinskom postupku pravo na:

1) vođenje postupka bez odugovlačenja i sa što manje troškova,

2) nezavisnost,

3) stručnost i nepristrasnost organa koji odlučuje o odgovornosti,

4) branioca o ličnom trošku,

5) izjašnjenje i izvođenje dokaza,

6) obrazloženu odluku, u pisanoj formi,

7) žalbu.

Upravljanje sportskim udruženjem

Član 55

Članovi upravljaju sportskim udruženjem neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika u organima udruženja, na način utvrđen statutom udruženja.

Organi upravljanja sportskim udruženjem

Član 56

(1) Sportsko udruženje sa više od 20 članova u seniorskoj konkurenciji ima organe upravljanja, izabrane od skupštine udruženja, na način određen statutom.

(2) Organi upravljanja sportskog udruženja su upravni odbor i nadzorni odbor koji čine najmanje tri člana.

(3) Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje sportskog udruženja je član organa upravljanja sportskog udruženja.

(4) Odluke organa upravljanja sportskog udruženja donose se većinom glasova od ukupnog broja članova organa upravljanja, a može se propisati i kvalifikovana većina za određene odluke od posebnog interesa za sportsko udruženje.

Skupština sportskog udruženja

Član 57

(1) Skupština je najviši organ sportskog udruženja i čine je, ako statutom nije drugačije određeno, svi članovi sportskog udruženja, sa jednakim pravom glasa.

(2) Skupština sportskog udruženja se saziva najmanje jednom godišnje.

(3) Mandat članova skupštine traje do pet godina.

(4) Skupština sportskog udruženja odlučuje o:

1) donošenju statuta sportskog udruženja, njegove izmjene i dopune i druge akte određene statutom sportskog udruženja,

2) usvajanju finansijskog izvještaja,

3) statusnim promjenama i promjenama pravnog oblika sportskog udruženja,

4) prestanku rada sportskog udruženja,

5) davanju saglasnosti na pravne radnje preduzete u ime sportskog udruženja prije njegovog upisa u registar registarskog suda,

6) biranju i razrješavanju dužnosti članove organa upravljanja i lica ovlašćena za zastupanje i predstavljanje,

7) utvrđivanju godišnjeg plana i programa rada sa finansijskim planom,

8) potvrđivanju godišnjih finansijskih izvještaja i izvještaja o radu koji sačinjavaju organi upravljanja ili ovlašćeno lice,

9) drugim pitanjima utvrđenim zakonom i statutom sportskog udruženja.

(5) Sportsko udruženje mora dostavljati statusne izmjene nadležnim organima u kojim se vode sudski i sportski registri.

(6) Odluka skupštine o promjeni statuta, statusnim promjenama i prestanku rada sportskog udruženja donosi se većinom glasova od ukupnog broja članova skupštine, ako statutom nije utvrđeno da je za donošenje odluke potreban veći broj glasova.

Vanredna sjednica skupštine sportskog udruženja

Član 58

(1) Sazivanje vanredne sjednice skupštine sportskog udruženja može tražiti najmanje jedna polovina članova skupštine.

(2) Zahtjev za sazivanje vanredne sjednice skupštine dostavlja se predsjedniku skupštine, u pisanoj formi, sa potpisima članova koji čine najmanje polovinu broja članova skupštine.

(3) Uz zahtjev za sazivanje vanredne sjednice, dostavlja se prijedlog dnevnog reda.

(4) Vanredna sjednica se saziva najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(5) Ukoliko predsjednik skupštine ne sazove vanrednu sjednicu skupštine, to mogu učiniti podnosioci zahtjeva.

(6) O statusnim promjenama usvojenim na vanrednoj sjednici podaci se dostavljaju sudskom i sportskom registru, hitno i bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana usvojenih promjena.

Zastupanje i predstavljanje sportskog udruženja

Član 59

(1) Sportsko udruženje ima lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje sportskog udruženja (u daljem tekstu: ovlašćeno lice), izabrano, odnosno imenovano na način utvrđen statutom.

(2) Ovlašćeno lice odgovara za zakonitost rada sportskog udruženja, organizuje i vodi aktivnosti i poslovanje sportskog udruženja, brine se o urednom vođenju propisanih evidencija i poslovnih knjiga, sprovodi odluke organa upravljanja sportskog udruženja.

Informisanje o radu sportskog udruženja

Član 60

Ovlašćeno lice je dužno da informiše skupštinu i organe upravljanja sportskog udruženja o aktivnostima i djelatnostima sportskog udruženja i njegovom finansijskom poslovanju, najmanje jednom godišnje.

Nadzorni odbor sportskog udruženja

Član 61

(1) Sportsko udruženje koje statutom ima više od 20 članova skupštine ima nadzorni odbor.

(2) Nadzorni odbor iz stava 1. ovog člana vrši kontrolu finansijskog poslovanja i godišnjeg završnog računa.

(3) Članovi nadzornog odbora ne mogu biti članovi skupštine i organa upravljanja.

(4) Sportsko udruženje može imati revizora sa nadzornim ovlašćenjima utvrđenim u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

(5) Statutom se mogu odrediti i drugi organi sportskog udruženja.

Član organa sportskog udruženja

Član 62

(1) Član organa sportskog udruženja može biti samo član sportskog udruženja.

(2) Lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i lica pravosnažno osuđena za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djeteta i radnje nasilja u porodici, ili prekršaje u vezi sa sportom, ne mogu vršiti funkcije ovlašćenog lica ili člana organa upravljanja sportskog udruženja.

(3) Odluke organa upravljanja sportskog udruženja obavezno se unose u knjigu odluka sportskog udruženja.

(4) Odluku iz stava 3. ovog člana obavezno potpisuje i izabrano lice za učešće u organima upravljanja sportskog udruženja.

Sukob interesa

Član 63

(1) Ovlašćeno lice i član organa upravljanja sportskog udruženja dužni su da postupaju savjesno, pažljivo i lojalno prema sportskom udruženju i da poštuju druge dužnosti utvrđene ovim zakonom i opštim aktima sportskog udruženja.

(2) Lica iz stava 1. ovog člana koja imaju lični interes ne smiju koristiti sportsko udruženje za lično bogaćenje, odnosno lične potrebe.

(3) Ovlašćeno lice sportskog udruženja ne može biti direktno ili indirektno angažovano u drugoj konkurentskoj sportskoj organizaciji.

(4) Lični interes u smislu stava 2. ovog člana postoji ako je član organa upravljanja sportskog udruženja, odnosno ovlašćeno lice ili član njegove porodice:

1) ugovorna strana u pravnom poslu sa sportskim udruženjem,

2) vlasnik ili na drugi način u poslovnom odnosu sa licem iz pravnog posla ili radnje koje zaključuje ugovor sa sportskim udruženjem, ili koje ima finansijske interese u tom poslu ili radnji, po osnovu kojih se razumno može očekivati da utiču na postupanje člana organa upravljanja, odnosno ovlašćenog lica, suprotno interesu sportskog udruženja,

3) pod kontrolnim uticajem strane iz pravnog posla ili radnje ili lica koje ima finansijski interes u pravnom poslu ili radnji, tako da se osnovano može očekivati da to utiče na postupanje člana organa upravljanja, odnosno ovlašćenog lica, suprotno interesu sportskog udruženja.

(5) Pravni posao između ovlašćenog lica i sportskog udruženja može da se zaključi po odobrenju organa upravljanja sportskog udruženja ili drugog organa određenog statutom.

(6) Povreda sukoba interesa i zabrana konkurencije iz st. 2. i 3. ovog člana daje sportskom udruženju pravo na naknadu štete i pravo da se poslovi koje lice izvrši za svoj račun priznaju kao poslovi izvršeni za račun sportskog udruženja.

(7) Statutom sportskog udruženja uređuje se zastupanje udruženja u slučaju sukoba interesa između sportskog udruženja i ovlašćenog lica.

Izuzeci od prava glasanja

Član 64

Član organa upravljanja sportskog udruženja, odnosno ovlašćeno lice nema pravo glasa na sjednici organa upravljanja sportskog udruženja kada se odlučuje o:

1) pokretanju spora ili odustajanju od spora protiv njega,

2) odobravanju poslova između njega i sportskog udruženja u slučaju sukoba interesa, odnosno postojanja ličnog interesa pri odlučivanju,

3) njegovoj odgovornosti ili razrješenju.

Naziv, sjedište i simboli sportskog udruženja

Član 65

(1) Sportsko udruženje ima naziv i sjedište, a može imati i skraćeni naziv.

(2) Sportsko udruženje može imati svoj znak, logotip i druge simbole u skladu sa statutom.

(3) Naziv sportskog udruženja mora biti na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj, a može biti i na stranom jeziku, odnosno može da sadrži i pojedine strane riječi, ako one čine ime, odnosno naziv osnivača i kao takve su uobičajene.

(4) U istoj jedinici lokalne samouprave i pod istim imenom ne mogu se registrovati u jednoj sportskoj grani ili grani sporta dva sportska udruženja, izuzev ako se radi o ženskoj i muškoj kategoriji članstva.

(5) Sjedište sportskog udruženja mora biti na teritoriji Republike, s tim da se kao sjedište određuje ono mjesto iz kojeg se upravlja aktivnostima i djelatnostima udruženja.

(6) U poslovnoj korespondenciji i javnom pismenom istupanju sportsko udruženje uz svoj naziv navodi i svoje sjedište.

(7) Simboli vizuelnog identiteta sportskog udruženja moraju se jasno razlikovati od simbola drugih sportskih organizacija i ne smiju dovoditi u zabludu identitet i ciljeve sportskog udruženja.

(8) Simboli vizuelnog identiteta sportskog udruženja ne mogu da sadrže simbole strane države ili međunarodne organizacije.

Upotreba naziva sportskog udruženja

Član 66

(1) Ogranak sportskog udruženja u pravnom prometu istupa pod nazivom sportskog udruženja i svojim nazivom.

(2) Naziv sportskog udruženja može se prenijeti na drugo lice samo u okviru statusne promjene ili promjene pravne forme sportskog udruženja, u skladu sa ovim zakonom.

(3) Naziv novoosnovanog sportskog udruženja mora se jasno razlikovati od naziva drugih sportskih udruženja koja su upisana ili uredno prijavljena za upis u registar kod nadležnog organa za registraciju.

(4) Naziv sportskog udruženja ne smije dovoditi u zabludu o tome o kakvoj se vrsti pravnog lica radi i ciljeve sportskog udruženja.

(5) Iz naziva sportskog udruženja mora biti vidljivo da je to sportska organizacija.

(6) Naziv sportskog udruženja može da sadrži službeni naziv Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, jedinice lokalne samouprave ili teritorijalne jedinice, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa.

(7) Naziv sportskog udruženja ne može da sadrži ime strane države ili međunarodne organizacije.

(8) Naziv sportskog udruženja može sadržavati i lično ime određenog lica samo uz njegovu saglasnost ili saglasnost nasljednika.

Upis sportskog udruženja u registar

Član 67

(1) Sportsko udruženje stiče svojstvo pravnog lica upisom sudski registar.

(2) Sportsko udruženje stiče pravo obavljanja sportskih aktivnosti i djelatnosti ispunjavanjem uslova iz člana 45. ovog zakona i upisa u sportski registar.

(3) Zahtjev za upis u sportski registar sportska organizacija podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja o upisu u sudski registar.

(4) Na osnovu zahtjeva iz stava 3. ovog člana, ministar donosi rješenje o upisu u sportski registar.

(5) Nakon upisa u sportski registar, sportska organizacija stiče pravo na obavljanje sportskih aktivnosti i djelatnosti.

(6) Zabranjen je rad organizaciji koja se bavi aktivnostima iz oblasti sporta, a nije upisana u sportski registar.

Podaci koji se upisuju u sudski registar

Član 68

U sudski registar upisuje se osnivanje i prestanak rada sportskog udruženja, statusne promjene i promjene pravne forme sportskog udruženja, podaci o vođenju stečajnog postupka nad sportskim udruženjem, kao i drugi podaci utvrđeni aktom o registraciji i zakonom kojim se uređuje registracija udruženja i fondacija.

Podaci koji se upisuju u sportski registar

Član 69

U sportski registar obavezno se upisuju sljedeći podaci o sportskom udruženju:

1) naziv, sjedište i adresa,

2) podaci o pravnom i fizičkom licu osnivaču,

3) datum osnivanja,

4) sportska grana ili grana sporta kojoj pripada,

5) ime, prezime, datum i mjesto rođenja, prebivalište i funkcija lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje,

6) ciljevi udruživanja i osnivanja,

7) naziv suda i broj pod kojim je udruženje upisano u sudski registar.

Postupak upisa sportskog udruženja u sportski registar

Član 70

(1) Sportsko udruženje podnosi zahtjev Ministarstvu za upis u sportski registar u obliku registracione prijave.

(2) Uz registracionu prijavu sportsko udruženje prilaže:

1) dokaz o identitetu osnivača, foto-kopiju lične karte ili pasoša fizičkog lica, odnosno izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice ili foto-kopija rješenja o upisu u nadležni registar,

2) osnivački akt sportskog udruženja,

3) statut sportskog udruženja,

4) rješenje nadležnog registarskog suda,

5) ovjeren potpis ovlašćenog lica,

6) saglasnost na naziv sportskog udruženja u slučajevima propisanim ovim zakonom,

7) spisak organa upravljanja sportskog udruženja,

8) zapisnik sa sjednice skupštine,

9) saglasnost republičkog sportskog saveza za upis u sportski registar.

(3) Registracionu prijavu podnosi ovlašćeno lice sportskog udruženja.

(4) Registraciona prijava se podnosi Ministarstvu u jednom primjerku, u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rješenja nadležnog registarskog suda o upisu u sudski registar.

(5) Sportsko udruženje je dužno da prijavi Ministarstvu svaku promjenu podataka koji se upisuju u sportski registar u roku od 30 dana od dana nastale promjene, odnosno izdavanja rješenja nadležnog registarskog suda o upisu promjena u sudski registar.

(6) Ministar donosi Pravilnik o postupku upisa, sadržaju i načinu vođenja sportskog registra.

Imovina sportskog udruženja

Član 71

(1) Imovinu sportskog udruženja čine:

1) dobrovoljni prilozi i pokloni koji imaju novčanu vrijednost,

2) nepokretnosti upisane u javnim evidencijama kao svojina sportskog udruženja,

3) finansijska sredstva iz budžeta Republike,

4) subvencije,

5) ugovori sa fizičkim i pravnim licima,

6) prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnog prihoda,

7) prihodi od usluga, sponzora i drugih komercijalnih, marketinških, poslovnih i privrednih djelatnosti i aktivnosti,

8) prihod stečen putem ostvarivanja ciljeva i aktivnosti sportskog udruženja, članarina,

9) ostali prihodi.

(2) Sportsko udruženje raspolaže svojom imovinom u skladu sa statutom i zakonom.

(3) Imovina iz stava 1. ovog člana je svojina sportskog udruženja i ne može se dijeliti između članova udruženja.

(4) Nepokretnosti upisane u javnim evidencijama kao državna, odnosno društvena svojina s pravom korišćenja i upravljanja u korist sportskog udruženja, stupanjem na snagu ovog zakona upisaće se kao svojina jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se te nepokretnosti nalaze.

(5) Jedinice lokalne samouprave sa imovinom iz stava 4. ovog člana mogu raspolagati uz prethodnu saglasnost Vlade.

(6) Izuzetno od stava 5. ovog člana, jedinica lokalne samouprave nepokretnosti iz stava 4. ovog člana mogu dati na korišćenje i zakup registrovanom sportskom udruženju i organizaciji uz ispunjavanje sljedećih kriterijuma:

1) razvijenost sportske grane,

2) javni interes,

3) tradicija sportskog udruženja,

4) ukupni postignuti rezultati,

5) broj članova i simpatizera,

6) uticaj rada sportskog udruženja na društveni i privredni razvoj,

7) značaj za Republiku i jedinicu lokalne samouprave.

(7) Ministar, uz saglasnost Vlade, donosi pravilnik kojim se detaljnije propisuju kriterijumi i postupak davanja na korišćenje i zakup sportskim udruženjima i organizacijama nepokretnosti namijenjenih za obavljanje sportskih djelatnosti i aktivnosti.

(8) Odluku o davanju na korišćenje i zakup donosi skupština grada, odnosno opštine na prijedlog gradonačelnika, odnosno načelnika uz prethodno sproveden postupak propisan pravilnikom iz stava 7. ovog člana.

(9) U slučaju da jedinica lokalne samouprave utvrdi da ne postoji interes za obavljanje sportske djelatnosti na nepokretnostima iz stava 4. ovog člana, uz mišljenje Ministarstva i Pravobranilaštva Republike Srpske dostavlja se Vladi na saglasnost prijedlog da se nepokretnost koristi u druge svrhe.

Poslovne knjige i finansijski izvještaji sportskog udruženja

Član 72

Sportsko udruženje obavezno vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast računovodstva i revizije.

Odgovornost sportskog udruženja

Član 73

(1) Za svoje obaveze sportsko udruženje odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

(2) Organi sportskog udruženja su dužni da upravljaju imovinom sportskog udruženja sa pažnjom dobrog privrednika.

(3) Za sportske organizacije koje imaju preko 20 članova nadzorni odbor utvrđuje da li su se pravni poslovi zaključivali u skladu sa stavom 2. ovog člana, odnosno skupština prilikom usvajanja godišnjeg izvještaja za sportske organizacije koje nemaju nadzorni odbor.

Sukob interesa prilikom glasanja

Član 74

Član organa sportskog udruženja ne može glasati u stvarima u kojim njegovi imovinski interesi, interesi njegovog bračnog druga ili njegovog srodnika do trećeg stepena mogu biti u suprotnosti sa imovinskim interesima sportskog udruženja.

Korišćenje imovine sportskog udruženja

Član 75

(1) Imovina sportskog udruženja može da se koristi za ostvarivanje njegovih ciljeva definisanih statutom.

(2) Imovina sportskog udruženja ne može se dijeliti njegovim članovima.

(3) Neto dobit ostvarena obavljanjem djelatnosti sportskog udruženja koristi se isključivo za ostvarivanje ciljeva iz stava 1. ovog člana.

Sticanje dobiti sportskog udruženja

Član 76

(1) Sportsko udruženje može da, radi pribavljanja sredstava potrebnih za ostvarivanje svojih sportskih ciljeva, obavlja i privrednu i drugu djelatnost sa ciljem sticanja dobiti, u skladu sa zakonom.

(2) Sportsko udruženje može radi obavljanja djelatnosti iz stava 1. ovog člana osnovati privredno društvo u skladu sa ovim zakonom.

(3) Dobit ostvarena od privrednih i drugih djelatnosti sportskog udruženja ili osnovanog privrednog društva od strane sportskog udruženja, može se koristiti isključivo za ostvarenje osnovnih ciljeva i zadataka i ne može se dijeliti između osnivača i članova udruženja.

Raspodjela imovine nakon prestanka rada sportskog udruženja

Član 77

(1) Za slučaj prestanka rada sportskog udruženja, statutom se može propisati da se njegova imovina raspodjeljuje drugim udruženjima u oblasti sporta.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, u slučaju transformacije sportskog udruženja u sportsko privredno društvo, kada se imovina prenosi na privredno društvo.

(3) Udruženja iz stava 1. ovog člana dužna su da dobijena sredstava ili imovinu upotrijebe za ostvarivanje sportskih ciljeva.

(4) Ukoliko nadležni organ sportskog udruženja ne donese odluku o raspodjeli imovine do dana brisanja iz sudskog registra, nadležni sud će donijeti odluku o raspodjeli preostale imovine u skladu sa odredbama zakona.

Prestanak rada sportskog udruženja

Član 78

(1) Sportsko udruženje prestaje sa radom:

1) ako nadležni organ sportskog udruženja donese odluku o prestanku rada ili odluku o pripajanju, spajanju, podjeli, odvajanju i transformaciji,

2) ako se broj članova smanji ispod broja potrebnog za osnivanje, a skupština ne donese odluku u roku od tri mjeseca od dana nastupanja ove okolnosti,

3) ako skupština sportskog udruženja nije održana u dvije kalendarske godine uzastopno, odnosno ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom za održavanje skupštine sportskog udruženja,

4) ako mu je izrečena mjera zabrane obavljanja sportskih aktivnosti i djelatnosti zbog toga što ne ispunjava uslove za njihovo obavljanje, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove,

5) ako je pravosnažnom odlukom nadležnog suda utvrđeno da je registracija osnivanja sportskog udruženja bila ništavna,

6) ako mu je zabranjen rad,

7) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, osnivačkim aktom ili statutom sportskog udruženja koji su navedeni kao osnov za prestanak rada i

8) stečajem.

(2) Odredbe stava 1. t. 3) i 4) ovog člana o prestanku rada sportskog udruženja se primjenjuju nakon sprovedenog inspekcijskog nadzora ovlašćenog organa.

(3) Sportsko udruženje prestaje sa radom kada nadležni sud donese rješenje o prestanku njegovog rada.

(4) Nadležni sud obavještava Ministarstvo o prestanku rada sportskog udruženja i brisanju iz sudskog registra.

Stečajni postupak nad sportskim udruženjem

Član 79

(1) Nad sportskim udruženjem koje je platežno nesposobno sprovodi se stečajni postupak, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak.

(2) Ako je nad sportskim udruženjem sproveden stečajni postupak, organ koji je taj postupak sproveo u roku od 15 dana od dana okončanja postupka dostavlja nadležnom sudu i registarskom sudu dokaz o tome, nakon čega se, po službenoj dužnosti, sprovodi brisanje sportskog udruženja iz sudskog registra.

Statusne promjene sportskog udruženja

Član 80

(1) Statusne promjene sportskog udruženja su pripajanje, spajanje, podjela, odvajanje i transformacija.

(2) Statusnom promjenom sportsko udruženje prenosi cijelu svoju imovinu ili njen dio na jedno ili više postojećih ili novih sportskih udruženja, i privredno društvo, koja su njegovi pravni sljedbenici.

(3) U istoj statusnoj promjeni može da se kombinuje pripajanje, spajanje, podjela i odvajanje.

(4) Sportska udruženja koja učestvuju u ligaškim sportskim takmičenjima mogu vršiti statusne promjene ako se statusnom promjenom ne utiče na regularnost takmičenja i uz prethodnu saglasnost nadležnog republičkog sportskog saveza.

Obaveza sačinjavanja finansijskog izvještaja

Član 81

Svako sportsko udruženje koje učestvuje u statusnoj promjeni sačinjava finansijski izvještaj prema stanju na dan statusne promjene, u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

Pripajanje i spajanje sportskih udruženja

Član 82

(1) Pripajanjem se prenosi cijela imovina, uključujući sva prava i obaveze jednog sportskog udruženja, koje je pripojenik, na drugo sportsko udruženje koje je pripojilac, na osnovu ugovora o pripajanju.

(2) Spajanjem se osniva novo sportsko udruženje na koje se prenosi cijela imovina, uključujući sva prava i obaveze dva ili više sportskih udruženja koja se spajaju.

Upis pripajanja sportskog udruženja u registar

Član 83

(1) U sudski registar i sportski registar, pripajanjem jednog ili više sportskih udruženja drugom, upisuje se sjedište sportskog udruženja koje je pripojilac.

(2) Na upis pripajanja primjenjuju se odredbe ovog zakona i zakona kojim se uređuje oblast udruženja i fondacija.

(3) Upisom pripajanja u nadležne registre prestaju da postoje pripojena sportska udruženja.

(4) Upisom pripajanja zaposleni i članovi pripojenika postaju zaposleni i članovi pripojioca.

Prijava za upis pripajanja sportskog udruženja u sportski registar

Član 84

Uz prijavu za upis pripajanja u sportski registar, pored dokumentacije propisane ovim zakonom o upisu za osnivanje sportskog udruženja, prilažu se i:

1) odluke skupština sportskih udruženja koja učestvuju u pripajanju o prihvatanju zaključenja ugovora o pripajanju (u istovjetnom tekstu),

2) ugovor o pripajanju,

3) rješenje o upisu u sportski registar sportskih udruženja koja se pripajaju,

4) oglas o namjeri pripajanja objavljen u sredstvima javnog informisanja koji izlazi na teritoriji Republike i

5) saglasnost nadležnog republičkog sportskog saveza.

Ugovor o pripajanju sportskog udruženja

Član 85

(1) Ugovor o pripajanju sadrži:

1) nazive i sjedišta sportskih udruženja,

2) odredbe u vezi sa prenosom sportske imovine i obaveza sportskog udruženja koje se pripaja tačan opis dijelova imovine i obaveza koji se prenose, pri čemu je dozvoljeno upućivanje na posebne isprave,

3) odredbe o pravima članova sportskog udruženja koje se pripaja.

(2) Povjerioci sportskih udruženja koja učestvuju u pripajanju mogu, u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju postupka pripajanja, zahtijevati obezbjeđenje svojih potraživanja ili njihovu isplatu.

(3) Obezbjeđenjem povjerilaca iz stava 2. ovog člana smatra se izjava zastupnika sportskih udruženja koja učestvuju u pripajanju da će se imovinom tih sportskih udruženja upravljati odvojeno, do namirenja povjerilaca svakog sportskog udruženja posebno, u protivnom, nadležni sud može poništiti pripajanje na zahtjev povjerilaca.

Spajanje sportskih udruženja

Član 86

(1) Na spajanje sportskih udruženja shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o pripajanju, a na novonastalo sportsko udruženje – odredbe o osnivanju sportskog udruženja.

(2) Upisom novog sportskog udruženja u registar suda i sportski registar prestaju da postoje sportska udruženja koja su se spojila.

(3) Upisom novog sportskog udruženja u sudski i sportski registar imovina spojenih sportskih udruženja prelazi na novo sportsko udruženje.

(4) Zaposleni i članovi sportskih udruženja koja su se spojila postaju zaposleni i članovi novog sportskog udruženja.

Podjela sportskog udruženja

Član 87

(1) Podjela sportskog udruženja je statusna promjena kojom se sportsko udruženje dijeli na više udruženja, čime ono prestaje da postoji.

(2) Odluka o podjeli sportskog udruženja ima pravno dejstvo akta o osnivanju.

(3) Podjelom sportsko udruženje dijeli svoju imovinu na više dijelova koju prenosi na više sportskih udruženja.

(4) Dijelovi imovine sportskog udruženja koje se dijeli mogu da se:

1) pripoje postojećem sportskom udruženju,

2) spoje sa postojećim sportskim udruženjem uz osnivanje novog sportskog udruženja,

3) osnuju kao nova sportska udruženja,

4) neki pripoje jednom ili više postojećih sportskih udruženja, a drugi osnuju kao jedno ili više sportskih udruženja, sa ili bez spajanja sa postojećim udruženjem.

Odvajanje sportskog udruženja

Član 88

(1) Odvajanje je statusna promjena kojom se od sportskog udruženja odvaja njegov dio, a sportsko udruženje ostaje da postoji kao pravno lice.

(2) Odvajanjem, sportsko udruženje prenosi jedan ili više dijelova svoje imovine na jedno ili više novih odvajanjem, odnosno osnivanjem nastalih sportskih udruženja, ili postojećih sportskih udruženja kojim se pripaja odvojeno sportsko udruženje.

(3) Na podjelu i odvajanje primjenjuju se odredbe ovog zakona o osnivanju, spajanju i pripajanju sportskih udruženja.

(4) U slučaju podjele ili odvajanja, za obaveze sportskog udruženja koje su postojale prije upisa podjele, odnosno odvajanja u nadležne registre, solidarno odgovara svako učestvujuće sportsko udruženje koje postoji nakon upisa podjele, odnosno odvajanja.

(5) Sportsko udruženje kome je prenesen dio imovine podjelom ili odvajanjem, kao opšti pravni sljedbenik stupa u sve pravne odnose podijeljenog sportskog udruženja, odnosno sportskog udruženja od kojeg je odvojen njegov dio sa trećim licima, a u vezi sa prenesenim dijelom imovine.

Upis u registar odvajanjem nastalog sportskog udruženja

Član 89

(1) Sportska udruženja nastala podjelom, odnosno odvajanjem upisuju se u sudski i sportski registar nakon zaključenja ugovora o diobnom bilansu o razgraničenju sredstava, i definisanju prava i obaveza između novoosnovanih sportskih udruženja.

(2) Diobnim bilansom iz stava 1. ovog člana regulišu se i pitanja koja se odnose na status članova sportskog udruženja i zaposlenih lica.

(3) Sportsko udruženje ne prestaje sa radom odvajanjem njegovog dijela.

(4) Sportsko udruženje iz stava 3. ovog člana dužno je da uskladi svoj statut u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana.

Transformacija sportskog udruženja u sportsko privredno društvo

Član 90

Transformacija sportskog udruženja u sportsko privredno društvo je proces dobrovoljne statusne promjene pravne forme organizovanja iz sportskog udruženja u javno preduzeće organizovano u formi akcionarskog društva (u daljem tekstu: sportsko privredno društvo).

Pravo na transformaciju

Član 91

Pravo na transformaciju imaju sportska udruženja koja su upisana u sudski registar i sportski registar.

Prenos prava i obaveza sportskog udruženja na sportsko privredno društvo

Član 92

Transformacijom sportsko udruženje prenosi sva prava i obaveze na sportsko društvo iz člana 90. ovog zakona i nastavlja obavljati djelatnost u skladu sa zakonom kao sportsko privredno društvo.

Naziv transformisanog privrednog društva

Član 93

(1) U pravnom sistemu Republike ne mogu biti registrovane u isto vrijeme dvije sportske organizacije u istoj sportskoj grani ili grani sporta sa istim ili sličnim nazivom i ako se radi o različitim formama pravnog lica kao privrednog društava, odnosno udruženja građana, osim do okončanja postupka iz člana 90 ovog zakona.

(2) Naziv sportske organizacije ne smije dovoditi u zabludu o tome o kakvoj se vrsti pravnog lica radi i koji su ciljevi sportske organizacije.

Odluka o transformaciji

Član 94

(1) Odluku o transformaciji donosi skupština udruženja uz prethodnu saglasnost skupštine jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi sjedište sportske organizacije (u daljem tekstu: nadležna jedinica lokalne samouprave).

(2) Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) razloge za transformaciju,

2) period u kom je potrebno da se izvrši transformacija i

3) podatke o licu koje stupa na mjesto vlasnika kapitala i donosi sva neophodna akta za upis sportskog privrednog društva u registar poslovnih subjekata.

Osnivač sportskog privrednog društva koje nastaje transformacijom

Član 95

(1) Svojstvo osnivača sportskog privrednog društva, na osnovu odluke iz člana 94. ovog zakona, stiče jedinica lokalne samouprave.

(2) Odluka o osnivanju sportskog privrednog društva obavezno sadrži elemente utvrđene propisima kojima se uređuje oblast javnih preduzeća, privrednih društava, registracija poslovnih subjekata i tržište za hartije od vrijednosti.

Upis u registar poslovnih subjekata i pravne posljedice transformacije

Član 96

(1) Sportsko privredno društvo se upisuje u registar poslovnih subjekata okružnog privrednog suda.

(2) Registracijom i upisom u registar poslovnih subjekata transformacije sportskog udruženja u sportsko privredno društvo nastupaju sljedeće pravne posljedice:

1) sportsko udruženje kao udruženje građana prestaje sa radom bez sprovođenja postupka za utvrđivanje činjenica za prestanak rada koje su propisane zakonom kojim se uređuje rad udruženja i

2) imovina udruženja iz tačke 1) ovog stava, koje prestaje sa radom transformacijom u sportsko privredno društvo, uključujući i nenamirena potraživanja prema trećim licima prelazi na sportsko privredno društvo.

(3) Sportsko privredno društvo obavezno je u roku od 30 dana od dana izvršenog upisa u registar poslovnih subjekata sportskog privrednog društva, ovjerenu fotokopiju rješenja o izvršenom upisu dostaviti registru udruženja građana radi donošenja konačnog rješenja o prestanku rada i brisanja navedenog udruženja iz registra.

(4) Sportsko privredno društvo nastalo transformacijom je pravni sljedbenik sportskog udruženja iz kojeg se transformisalo.

(5) Ministar, uz saglasnost ministra privrede i preduzetništva, donosi pravilnik kojim se detaljnije uređuje postupak transformacije iz sportskog udruženja u sportsko privredno društvo.

Pravni osnov za brisanje iz registra udruženja

Član 97

Na osnovu rješenja nadležnog registarskog suda o upisu sportskog privrednog društva u registar poslovnih subjekata briše se rješenje o upisu sportskog udruženja u sudski registar i sportski registar.

Organizacija za obavljanje sportske djelatnosti

Član 98

(1) Organizaciju za obavljanje sportske djelatnosti može osnovati fizičko ili pravno lice u obliku privrednog društva, a fizička lica i u odgovarajućem obliku obavljanja preduzetništva, u skladu sa propisima kojim je uređena oblast preduzetništva.

(2) Fizičko lice iz stava 1. ovog člana koje se bavi stručnim radom u oblasti sporta mora imati odgovarajuće sportsko zvanje u skladu sa ovim zakonom.

(3) Sportsko privredno društvo može obavljati sportsku djelatnost ako:

1) ima obezbijeđen odgovarajući prostor, odnosno objekat,

2) ima odgovarajuću opremu,

3) ima angažovane sportske stručnjake u zavisnosti od vrste djelatnosti,

4) ispunjava uslove bezbjednosti u obavljanju djelatnosti, uključujući i odgovarajuću dokumentaciju i

5) ima unutrašnju organizaciju, odnosno službe propisane za pravna lica.

(4) Postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 3. ovog člana sprovodi se u skladu sa Pravilnikom iz člana 45. stav 4. ovog zakona.

(5) Sportista može da se profesionalno bavi sportskim djelatnostima i aktivnostima u individualnim sportovima i kao samostalni profesionalni sportista, odnosno preduzetnik u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim sportskim pravilima.

(6) Nadležni registracioni organ jedinice lokalne samouprave dostavlja rješenje o upisu samostalnog profesionalnog sportiste Ministarstvu u roku od osam dana od dana upisa.

GLAVA III
SPORTSKI SAVEZI

Republički sportski savezi

Član 99

(1) Sportske organizacije, područni, gradski i opštinski sportski savezi, samostalni profesionalni sportisti i stručna udruženja u određenoj sportskoj grani ili grani sporta, mogu se, radi uređivanja pitanja od zajedničkog interesa, udruživati u republičke sportske saveze za jednu ili više grana sporta.

(2) Najmanje tri organizacije iz stava 1. ovog člana upisane u sportski registar, mogu osnovati republički sportski savez.

(3) Republički sportski savez koji brojem okupljenih članova, sportskim i društvenim položajem ili drugim okolnostima ima dominantan položaj u određenoj sportskoj grani, obavezan je da primi u članstvo lica iz stava 1. ovog člana koja ispunjavaju uslove određene statutom republičkog sportskog saveza za prijem u članstvo.

(4) Sportske organizacije koje okupljaju lica sa invaliditetom mogu se udruživati po sportskim granama ili po drugom kriterijumu u skladu sa sportskim pravilima nadležnih međunarodnih sportskih saveza lica sa invaliditetom.

(5) Republički sportski savezi u okviru svojih sportskih djelatnosti obezbjeđuju neophodnu podršku srodnim republičkim sportskim savezima lica sa invaliditetom, u svrhu podsticanja lica sa invaliditetom da se bave sportom, kao i unapređenja uslova za bavljenje sportom lica sa invaliditetom.

(6) Osnovna sredstva za rad republičkog sportskog saveza obezbjeđuju se iz budžeta Republike.

Upis republičkog sportskog saveza u sportski registar

Član 100

(1) Republički sportski savez se upisuje u sportski registar, a pravo obavljanja sportskih djelatnosti i aktivnosti stiče nakon što ispuni uslove u skladu sa ovim zakonom.

(2) Ministar rješenjem utvrđuje pravo republičkog sportskog saveza na obavljanje sportskih djelatnosti i aktivnosti.

(3) Na osnivanje, upis u sportski registar, obavljanje sportskih djelatnosti i aktivnosti, sticanje sredstava i ostvarivanje prihoda, rješavanje sporova, odgovornosti, zabranu diskriminacije, kao i na druga pitanja u vezi sa radom republičkog sportskog saveza shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na sportska udruženja.

Cilj osnivanja i reprezentativnost

Član 101

(1) Republički sportski savez je najviši oblik udruživanja u Republici u odgovarajućoj sportskoj grani ili grani sporta.

(2) Republički sportski savezi osnivaju se prvenstveno sa ciljem:

1) razvoja sportske grane i grane sporta, odnosno sportskih djelatnosti i aktivnosti u području svog djelovanja,

2) usklađivanja aktivnosti svojih članova,

3) reprezentovanja sporta u području svog djelovanja,

4) stvaranja uslova za postizanje vrhunskih sportskih rezultata,

5) učešća u unapređenju stručnog rada sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu,

6) podsticanja bavljenja sportom, posebno djece i omladine u svom području djelovanja,

7) organizovanja i vođenja sportskih takmičenja i

8) organizovanja sportskih kampova.

(3) Republički sportski savez koji okuplja više od polovine registrovanih sportskih organizacija iz sportskog registra u određenoj sportskoj grani, vrši funkciju reprezentativnog udruženja poslodavaca koja podrazumijeva ovlašćenje za zaključenje posebnog kolektivnog ugovora za sportsku granu ili granu sporta za koju je nadležan u skladu sa zakonom.

Sportska pravila

Član 102

(1) Nadležni republički sportski savez utvrđuje sportska pravila u odgovarajućoj sportskoj grani ili grani sporta, a u skladu sa međunarodnim sportskim pravilima.

(2) Sportskim pravilima iz stava 1. ovog člana utvrđuje se:

1) sistem, propozicije, pravila i kalendar takmičenja,

2) pravila za organizovanje sportskih takmičenja,

3) uslovi za učešće na sportskim takmičenjima i postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova,

4) uslovi za učešće na republičkom ligaškom sportskom takmičenju, odnosno ligaškom sportskom takmičenju na nivou Bosne i Hercegovine i postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova,

5) način i postupak registrovanja ugovora između sportiste i sportske organizacije,

6) uslovi za organizovanje i učešće sportskih organizacija u takmičenjima na području više država ili više regiona različitih država,

7) uslovi za učlanjenje klubova,

8) uključivanje zainteresovanih organizacija u niže oblike organizovanja,

9) način rada i pravila sportske arbitraže,

10) uslovi i način registrovanja sportista i sportskih trenera za sportsku organizaciju, uključujući i registrovanje stranih sportista,

11) mjere za sprečavanje negativnih pojava u sportu,

12) zdravstvenu zaštitu sportista,

13) disciplinski postupak i disciplinske mjere,

14) status sportista i prelasci sportista u domaće i inostrane sportske organizacije, uključujući ustupanje sportista između sportskih organizacija,

15) uslovi za vršenje posredovanja u prelascima sportista iz jedne u drugu sportsku organizaciju,

16) status sudija, suđenje na takmičenjima i status drugih službenih lica na takmičenjima,

17) program kontinuirane edukacije u sportu radi stručnog usavršavanja i osposobljavanja i licenciranja sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu,

18) druga pitanja utvrđena međunarodnim sportskim pravilima.

(3) Sportska pravila, sistem i kalendar takmičenja za mlađe kategorije takmičara do seniora, u okviru nadležnih republičkih sportskih saveza obavezno se prilagođavaju njihovom psihofizičkom uzrastu, mogućnostima i slobodnom vremenu u najboljem interesu djeteta.

(4) Nadležni republički sportski savez u okviru svog djelovanja vodi evidenciju aktivnih sportskih organizacija koje su u sistemu takmičenja i evidenciju sportskih organizacija koji nisu u sistemu takmičenja.

(5) Nadležni republički sportski savez dužan je da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu sportskih pravila iz stava 2. ovog člana, dostavi primjerak tih pravila Ministarstvu.

Međunarodni sportski savez

Član 103

Na međunarodne sportske saveze, koji imaju sjedište na teritoriji Republike, primjenjuju se odredbe ovog zakona, a koje se odnose na republičke sportske saveze.

Područni, gradski i opštinski sportski savezi

Član 104

(1) Sportske organizacije mogu se radi uređivanja i ostvarivanja sportskih pitanja od zajedničkog interesa, u zavisnosti od razvijenosti sporta i sistema takmičenja, udruživati u sportske saveze na gradskom, opštinskom i područnom nivou (u daljem tekstu: sportski savezi nižeg nivoa organizovanja).

(2) U sportske saveze nižeg nivoa organizovanja iz stava 1. ovog člana mogu se udruživati i druge zainteresovane organizacije, u skladu sa statutom nadležnog republičkog sportskog saveza.

(3) Na osnivanje, upis u registar i obavljanje sportskih aktivnosti i djelatnosti, kao i na druga pitanja u vezi sa radom sportskog saveza nižeg nivoa organizovanja, primjenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na sportska udruženja, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

(4) Sportski savezi nižeg nivoa organizovanja iz stava 1. ovog člana upisuju se u sportski registar.

Sportska arbitraža

Član 105

(1) Republički sportski savezi, osim za sporove za koje je određena isključiva nadležnost suda ili međunarodne sportske arbitraže, osnivaju sportsku arbitražu kao način rješavanja sportskih sporova između svojih članova.

(2) Sportska arbitraža odlučuje o sporovima iz stava 1. ovog člana u skladu sa sportskim pravilima i statutima republičkih sportskih saveza.

(3) Spor pred sportskom arbitražom je hitan.

Stručna i druga udruženja u oblasti sporta

Član 106

(1) Sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu mogu se, radi uređivanja i ostvarivanja stručnih sportskih pitanja od zajedničkog interesa, udruživati u stručna sportska udruženja.

(2) Udruženja iz stava 1. ovog člana smatraju se sportskim ukoliko ispune uslove sportskog saveza u određenoj grani sporta.

(3) Sportske organizacije, sportska društva, sportski savezi i druga pravna i fizička lica mogu, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa u oblasti sporta, osnivati druga udruženja u oblasti sporta koja se smatraju sportskim ukoliko ispune uslove za upis u sportski registar.

(4) Sportisti Republike Srpske imaju pravo da se udružuju u svoje posebne organizacije radi ostvarivanja svojih specifičnih interesa, u skladu sa zakonom i pravilima međunarodnih sportskih asocijacija kojim pripadaju.

Ustanove u oblasti sporta

Član 107

(1) Javne ustanove u oblasti sporta mogu, u skladu sa propisom kojim se uređuju javne službe, osnivati Republika ili jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: osnivač).

(2) Ustanove u oblasti sporta mogu osnivati druga pravna i fizička lica, pod uslovima propisanim zakonom.

(3) Ustanove iz st. 1. i 2. ovog člana mogu obavljati sportsku djelatnost ako imaju obezbijeđen odgovarajući prostor, odnosno opremu, odgovarajuće sportske stručnjake u zavisnosti od vrste djelatnosti, ako ispunjavaju uslove bezbjednosti za obavljanje djelatnosti i ako imaju odgovarajuću unutrašnju organizaciju, odnosno službu.

(4) Postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 3. ovog člana sprovodi se u skladu sa Pravilnikom iz člana 45. stav 4. ovog zakona.

GLAVA IV
OPŠTI INTERES I PROGRAMI U OBLASTI SPORTA

Opšti interes u oblasti sporta

Član 108

(1) Opštim interesom u oblasti sporta smatra se:

1) obezbjeđivanje uslova za pripremu, učešće i ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata sportista na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i drugim zvaničnim međunarodnim sportskim takmičenjima,

2) aktivnosti republičkih sportskih saveza preko kojih se ostvaruju opšti interes u oblasti sporta,

3) izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata koji su od posebnog značaja za razvoj sporta na području Republike, vodeći računa o regionalnoj pokrivenosti,

4) naučni skupovi i istraživačko-razvojni i naučnoistraživački projekti u sportu,

5) unapređenje stručnog rada i stručno osposobljavanje u oblasti sporta kroz kontinuiranu edukaciju u sportu,

6) unapređenje zdravstvene zaštite sportista,

7) unapređenje rekreativnog sporta, promocija i podsticanje bavljenja sportom svih građana Republike, a naročito djece, žena, omladine, lica sa invaliditetom, sportskih veterana i zaposlenih,

8) sprečavanje negativnih pojava u sportu, kao što su doping, nasilje i nedolično ponašanje,

9) organizacija međunarodnih i republičkih sportskih manifestacija od posebnog značaja za Republiku,

10) aktivnosti na ispunjavanju međunarodnih obaveza u oblasti sporta i razvoj sporta u dijaspori,

11) obezbjeđivanje uslova za organizovanje i održavanje školskih i studentskih takmičenja na teritoriji Republike,

12) unapređenje izdavaštva i javnog informisanja u sportu od republičkog značaja,

13) obezbjeđenje uslova za rad školskih sportskih sekcija,

14) stvaranje uslova i organizovanje sportskih škola, centara i sportskih kampova od posebnog značaja za razvoj sporta u Republici,

15) stipendije za usavršavanje vrhunskih sportistaamatera i novčana pomoć vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama,

16) sportska priznanja Republike Srpske,

17) djelatnosti i programi organizacija u oblasti sporta čiji je osnivač Republika.

(2) Za ostvarivanje opšteg interesa u oblasti sporta iz stava 1. ovog člana, obezbjeđuju se sredstva u budžetu Republike i jedinica lokalne samouprave.

Programi i projekti u oblasti sporta

Član 109

(1) Opšti interes iz oblasti sporta iz člana 108. ovog zakona realizuje se kroz finansiranje ili sufinansiranje određenih programa i projekata (u daljem tekstu: programi), ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

(2) Programe iz stava 1. ovog člana dostavljaju nosioci programa u smislu ovog zakona prema dinamici utvrđenoj programskim kalendarom u skladu sa ovim zakonom.

Ugovor o realizaciji programa

Član 110

(1) Ministarstvo zaključuje ugovor o realizovanju programa sa nosiocima odobrenog programa, odnosno predlagačem programa, kojim se obavezno utvrđuje:

1) naziv i sjedište nosioca programa,

2) vrsta i sadržaj programa,

3) vrijeme realizacije programa, odnosno obavljanja aktivnosti,

4) ciljevi i očekivani rezultati,

5) iznos dodijeljenih sredstava,

6) vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad odvijanjem realizacije programa,

7) obaveze nosioca programa koje se odnose na namjensko korišćenje sredstava i realizacije programa,

8) obaveze nosioca programa koje se odnose na podnošenje izvještaja o realizaciji programa,

9) obaveze nosioca programa koje se odnose na dokazivanje realizacije programa i namjenskog korišćenja sredstava,

10) obaveze nosioca programa koje se odnose na publicitet programa.

(2) Ukoliko se nosilac odobrenog programa ne odazove pozivu za zaključenje ugovora u roku od 15 dana od dana obavještenja, smatraće se da je odustao od prijedloga programa.

Podnošenje prijedloga programa

Član 111

(1) Prijedloge godišnjeg programa svojih aktivnosti mogu podnijeti republički sportski savezi i sportske organizacije, preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta.

(2) Prijedlog programa izgradnje, rekonstrukcije, sanacije i opremanja sportskih objekata ili terena podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta, sportskog objekta ili terena uz saglasnost vlasnika zemljišta, sportskog objekta ili terena.

(3) Prijedlog stipendiranja za sportsko usavršavanje vrhunskih sportista priznanja za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta, dodjele nagrada i novčane pomoći vrhunskim sportistima i organizacija kampova za perspektivne sportiste, podnosi nadležni republički sportski savez.

(4) Prijedlog programa organizovanja međunarodne sportske manifestacije od posebnog značaja za Republiku podnosi učesnik u sistemu sporta koji ima saglasnost za kandidovanje i organizovanje te manifestacije, obezbijeđenu u skladu sa ovim zakonom.

https://www.medijator-prnjavorac.com/

(5) Prijedlog istraživačko-razvojnih i naučnoistraživačkih projekata u sportu podnose visokoškolske ustanove akreditovane u Republici, instituti i ustanove koje se bave istraživačko-razvojnim i naučnoistraživačkim radom u oblasti sporta.

(6) Prijedloge programa kontinuirane edukacije u sportu podnose republički sportski savezi i organizacije u oblasti sporta, visokoškolske ustanove akreditovane u Republici i ustanove, koji imaju saglasnost za sprovođenje kontinuirane edukacije u sportu u skladu sa ovim zakonom.

Uslovi i kriterijumi

Član 112

(1) Prijedlozi programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta odobravaju se, a visina sredstava za dodjelu utvrđuje se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1) nosilac programa je obavezan da obezbijedi za realizaciju programa dio sopstvenih sredstava, kao i sredstava drugih lica ukoliko iz realizacije programa za njih nastaju očigledno izračunljive koristi,

2) program se finansira samo ako se ne može u dovoljnoj mjeri realizovati bez sredstava iz budžeta Republike i ako je davanje sredstava opravdano i prema osnovu i prema visini,

3) program se finansira u iznosima i pod uslovima koji obezbjeđuju, odnosno koji su podobni da se uz najmanji utrošak sredstava iz budžeta Republike postignu namjeravani rezultati,

4) program obavezno mora biti od republičkog ili šireg lokalnog značaja i obavezno se mora odnositi na oblasti utvrđene ovim zakonom,

5) sportska grana ili grana sporta u okviru koje se realizuje program obavezno mora da ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u skladu sa članom 108. ovog zakona,

6) nosilac programa obavezno mora da bude registrovan u skladu sa ovim zakonom, da isključivo ili pretežno posluje na neprofitnoj osnovi, ako ovim zakonom nije drugačije određeno, da ima sjedište u Republici, da je direktno odgovoran za pripremu i izvođenje programa, da je prethodno obavljao sportsku djelatnost najmanje godinu dana i da je sa uspjehom realizovao odobreni program iz prethodne godine,

7) nosilac programa ne smije da bude u postupku likvidacije, stečaja ili pod privremenom zabranom obavljanja djelatnosti; ima blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema fondovima obaveznog osiguranja; bude u posljednje dvije godine pravosnažnom presudom osuđen za krivično djelo ili prekršaj u vezi sa obavljanjem djelatnosti i zloupotrebe službenog položaja,

8) između programa organizovanja, odnosno učešća na sportskim manifestacijama, pod jednakim uslovima, prioritet imaju programi koji se odnose na sportske manifestacije višeg ranga,

9) između programa učešća na velikim međunarodnim sportskim manifestacijama, pod jednakim uslovima, prioritet imaju programi čijom realizacijom se očekuje postizanje plasmana sportista iz Republike u prvu trećinu takmičara po rezultatima,

10) pod jednakim uslovima, prioritet imaju programi republičkih sportskih saveza u odnosu na programe sportskih organizacija,

11) prije odobravanja sredstava mora se utvrditi da li se predloženi program finansira ili će se finansirati iz drugih javnih sredstava,

12) aktivnosti i mjere, po pravilu, obavezno moraju biti u okvirima republičkog programa razvoja sporta,

13) program obavezno mora biti u skladu sa opštim aktima podnosioca prijedloga programa i sportskim pravilima,

14) prijedlog programa i dostavljena dokumentacija obavezno mora da ispunjava propisane formalne uslove, a navedeni podaci moraju biti potpuni i istiniti,

15) finansiranje aktivnosti republičkog sportskog saveza preko kojih se ostvaruju opšti interesi u oblasti sporta može da obuhvati samo dio zarade zaposlenih i materijalnih troškova, u zavisnosti od stručnosti posla, upotrebljivosti za sport, primjenjivosti posla i izraženosti javnog interesa za određeni posao u sportu,

16) sredstva se, po pravilu, isplaćuju jednokratno, a izuzetno u ratama,

17) troškovi realizacije programa obavezno moraju biti opravdani i u neposrednoj vezi sa ciljevima realizacije programa, odnosno opravdani direktni troškovi, s tim da se suma koja ne prelazi 10% od opravdanih direktnih troškova realizacije programa može obezbijediti za pokriće administrativnih dodatnih troškova nosioca programa za potrebe realizacije programa na ime opravdanih indirektnih troškova,

18) program obavezno mora da odgovara uobičajenim mjerilima koja određuju broj učesnika u programu i resurse potrebne za realizaciju određene vrste programa, uključujući i potrebna novčana sredstva,

19) završeni programi mogu se izuzetno finansirati iz sredstava budžeta Republike samo ako je riječ o troškovima koje nosilac programa ne može da namiri i koje nije mogao da predvidi.

(2) Prioritet, pod jednakim uslovima, imaju programi koji ispunjavaju kriterijume iz stava 1. ovog člana, a koji su strukturne i razvojne prirode.

(3) Ministar pravilnikom propisuje postupak utvrđivanja uslova iz stava 1. ovog člana, način izrade i dostavljanja izvještaja o realizaciji programa, način i postupak odobrenja programa i dodjele sredstava i način i postupak kontrole i analize realizacije odobrenih programa. https://advokat-prnjavorac.com

Programski kalendar

Član 113

Programski kalendar se izvršava prema sljedećoj dinamici:

1) 1. jun – nosioci programa dostavljaju svoje prijedloge programa Ministarstvu,

2) 1. jul – ministar formira stručnu komisiju za izbor programa koja analizira i ocjenjuje podnesene prijedloge programa,

3) 15. jul – Ministarstvo utvrđuje objedinjeni prijedlog programa realizacije opšteg interesa u oblasti sporta, na prijedlog stručne komisije, za narednu budžetsku godinu,

4) 15. decembar – Ministarstvo revidira prijedloge godišnjih programa i usklađuje ih sa sredstvima utvrđenim u budžetu Republike za narednu budžetsku godinu,

5) 30. decembar – Ministarstvo obavještava nosioce programa o visini odobrenih sredstava po programima.

Nadzor nad realizacijom programa

Član 114

(1) Ministarstvo vrši nadzor nad realizacijom programa i namjenskim korišćenjem odobrenih sredstava.

(2) Ministarstvo jednom godišnje izvještava Vladu Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) o korišćenju sredstava budžeta Republike za ostvarivanje programa iz stava 1. ovog člana

(3) Korisnici sredstava budžeta Republike za realizaciju programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta utvrđen ovim zakonom dužni su da Ministarstvu u rokovima utvrđenim ugovorom o realizovanju programa, a najmanje jednom godišnje, dostave izvještaj o svom radu sa potrebnom dokumentacijom, odnosno o ostvarivanju programa ili dijelova programa i korišćenju sredstava budžeta Republike.

(4) Nosilac programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u završnom izvještaju o realizaciji programa vrši i procjenu postignutih rezultata u odnosu na postavljene ciljeve.

(5) Ministarstvo može obustaviti dalje finansiranje programa, odnosno jednostrano raskinuti ugovor o realizovanju programa ako korisnik iz stava 2. ovog člana ne dostavi izvještaj u ugovorenom ili traženom, odnosno ostavljenom roku.

(6) Korisniku sredstava budžeta Republike za realizaciju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta ne mogu biti odobrena sredstva za realizaciju novog programa prije nego što podnese izvještaj u skladu sa stavom 2. ovog člana.

(7) Sportske organizacije koje su iz budžetskih sredstava dobila sredstva za realizovanje programa, najmanje jednom godišnje, izvještaj o svom radu i o obimu i načinu sticanja i korišćenja sredstava čine dostupne javnosti i taj izvještaj dostavljaju Ministarstvu, a na svim dokumentima i medijskim promocijama u vezi sa realizovanim programima mora biti istaknuto da se program finansirao sredstvima iz budžeta Republike.

(8) Nosilac odobrenog programa dužan je da poslije završetka realizacije programa čuva svu evidenciju, odnosno dokumentaciju koja se odnosi na realizovanje programa, sve do isteka perioda od sedam godina, počev od dana kada je program završen.

(9) Nosilac odobrenog programa dužan je da namjenski koristi sredstva dobijena iz budžeta Republike.

Povrat budžetskih sredstava

Član 115

(1) Sredstva dobijena iz budžeta Republike za realizovanje programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta obavezno se moraju vratiti ukoliko nosilac programa:

1) netačno i nepotpuno obavijesti davaoca sredstava o bitnim okolnostima u vezi sa odobrenjem i realizovanjem programa,

2) ne izvrši program ili ga izvrši u nebitnom dijelu,

3) upotrijebi sredstva nenamjenski, u potpunosti ili djelimično ili se ne pridržava propisanih ili ugovorenih mjera koje su utvrđene radi osiguranja realizacije programa,

4) ne dostavi u predviđenim rokovima potrebne izvještaje i dokaze,

5) spriječi ili onemogući sprovođenje propisanih, odnosno ugovorenih kontrolnih mjera.

(2) Ministarstvo po završetku odobrenog programa vrši analizu odobrenog programa i postizanja planiranih efekata, i u slučaju da ocijeni da planirani efekti nisu postignuti u bitnom dijelu, zatražiće od nadležnog organa nosioca programa da utvrdi odgovornost lica koja su realizovala program.

(3) Nosilac programa je dužan da vrati sredstva ili dio sredstava ako je program djelimično realizovan ili je realizovan sa bitnim zakašnjenjem, izuzev ako su realizovanim aktivnostima postignuti bitni efekti programa, a po zahtjevu Ministarstva.

(4) Nosilac programa iz st. 1, 2. i 3. ovog člana ne može dobijati sredstva iz budžeta Republike i jedinice lokalne samouprave za realizaciju svojih programa dvije godine od kada je utvrđeno postojanje okolnosti iz st. 1, 2. i 3. ovog člana.

Savjet za razvoj sporta

Član 116

(1) Ovim zakonom osniva se Savjet za razvoj sporta kao stručno i savjetodavno tijelo u oblasti sporta.

(2) Članove Savjeta za razvoj sporta imenuje Vlada, na prijedlog ministra, a članovi su predstavnici vrhunskih sportista i istaknutih stručnjaka iz pojedinih stručnih, odnosno naučnih oblasti od značaja za sport, na period od četiri godine i sa mogućnošću ponovnog izbora.

(3) Prilikom imenovanja članova iz stava 2. ovog člana, osiguraće se ravnopravna zastupljenost polova.

(4) Savjet za razvoj sporta, uz prethodnu saglasnost ministra, donosi Poslovnik o radu kojim se utvrđuje organizacija i način rada Savjeta za razvoj sporta.

Reprezentativnost

Član 117

(1) Ako je u jednoj sportskoj grani, u skladu sa zakonom, registrovano više republičkih sportskih saveza, sufinansiraju se programi onog republičkog sportskog saveza kojim se ostvaruje opšti interes.

(2) Ako se u jednoj sportskoj grani, zbog svoje specifičnosti, samostalno organizuje neka od grana sporta, ministar može, na zahtjev najmanje tri sportske organizacije, utvrditi pravo na formiranje i reprezentativnost granskog saveza u toj grani sporta ukoliko u toj grani sporta u tom sportu postoji formirana međunarodna sportska asocijacija.

(3) Ministar donosi rješenje kojim jednom u toku kalendarske godine utvrđuje:

1) preko kojih se republičkih sportskih saveza ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici,

2) sportske grane i grane sporta u Republici,

3) sportske grane koje su od posebnog značaja za Republiku.

(4) Ministar donosi rješenje iz stava 3. ovog člana na osnovu podataka o:

1) organizaciji saveza,

2) broja učlanjenih organizacija i sportista,

3) ekonomske snage,

4) medijskog i društvenog uticaja, razvijenosti sportske grane, republičke i međunarodne organizovanosti i tradicije, kao i sportskih rezultata.

Republička kategorizacija u sportu

Član 118

(1) Pod republičkom kategorizacijom podrazumijeva se kategorizacija sportova, sportista i sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu, na nivou Republike.

(2) Republičkom kategorizacijom sportova utvrđuju se kriterijumi za kategorisanje i određuje kategorija sportskih grana i grana sporta na osnovu ostvarenih rezultata, masovnosti, republičke i međunarodne tradicije, zastupljenosti i popularnosti, zdravstvenog, socijalnog i drugog uticaja na učesnike, finansijskog značaja i finansijske samostalnosti, promotivni i marketinški potencijal, pristupačnosti pojedinih sportskih grana i grana sporta i drugih značajnih faktora.

(3) Republičkom kategorizacijom sportista utvrđuju se kriterijumi za kategorisanje sportista na osnovu rezultata, uzrasta, pola i republičke kategorizacije sportova, i uređuje način dodjeljivanja odgovarajuće kategorije sportskog statusa, statusa vrhunskog sportiste, statusa perspektivnog sportiste i druga statusa rangiranja sportista u Republici.

(4) Republičkom kategorizacijom sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu utvrđuju se kriterijumi i mjerila za kategorisanje sportskih stručnjaka na osnovu kvaliteta rada, ostvarenih rezultata, stepena stručnosti i republičke kategorizacije sportova i uređuje način dodjeljivanja odgovarajuće kategorije sportskog statusa.

(5) Sportski status može steći lice koje ima državljanstvo Republike.

(6) Ministar donosi Pravilnik o kategorizaciji sportova, sportista i sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu iz st. 2, 3. i 4. ovog člana.

Kategorizacija na lokalnom nivou

Član 119

Jedinice lokalne samouprave utvrđuju kategorizaciju sportova, sportista i sportskih stručnjaka za svoje područje, polazeći od utvrđene republičke kategorizacije.

Sistematski pregled sportiste

Član 120

(1) Svi sportisti, bez obzira na starosnu dob, registrovani kod nadležnog republičkog sportskog saveza i aktivni u sportskom sistemu Republike, obavezni su da se podvrgnu utvrđivanju zdravstvene sposobnosti najmanje za period od jedne godine ako pravilima republičkog sportskog saveza nije određen kraći period.

(2) Sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu koji treniraju bilo koju sportsku selekciju ili pojedinca takmičara u sportskom sistemu Republike dužni su da se podvrgnu utvrđivanju zdravstvene sposobnosti najmanje jednom u periodu od godinu dana.

(3) Lica koja učestvuju u organizaciji i vođenju sportskog takmičenja na način da sprovode sportska pravila republičkog sportskog saveza i u direktnom su kontaktu sa sportistima takmičarima dužni su da se podvrgnu utvrđivanju zdravstvene sposobnosti na način i u obimu kako to utvrdi strukovna organizacija ili republički sportski savez kojem pripadaju.

(4) Prethodni sistematski pregled sportiste takmičara se vrši prije početka bavljenja određenim sportskim aktivnostima, odnosno prije prve registracije za određenu sportsku organizaciju.

(5) Periodični opšti i posebni sistematski pregledi se sprovode s ciljem kontrole zdravlja i sposobnosti tokom bavljenja određenom sportskom aktivnošću i njima se utvrđuje opšta zdravstvena sposobnost sportiste i posebna zdravstvena sposobnost u odnosu na konkretnu sportsku granu, odnosno disciplinu.

(6) Vanredni, odnosno kontrolni sistematski pregledi se obavljaju:

1) prema medicinskim indikacijama,

2) na osnovu prethodnog ili periodičnog sistematskog pregleda,

3) prije nastupa učesnika u sportskim disciplinama u kojima to određuju sportska pravila nadležnih republičkih sportskih saveza,

4) poslije teže bolesti ili povreda nastalih tokom sportskih aktivnosti ili iz drugih razloga,

5) na zahtjev sportske organizacije, republičkog sportskog saveza, sportskog trenera, klupskog doktora medicine, sportskog inspektora ili samog sportiste takmičara,

6) kod kontrole pola,

7) nakon prekida bavljenja sportom duže od godinu dana,

8) nakon isteka kazne zbog povrede antidoping pravila.

(7) Pregledima iz st. 4, 5. i 6. ovog člana utvrđuje se opšta zdravstvena sposobnost sportiste i posebna zdravstvena sposobnost u odnosu na konkretnu sportsku granu, odnosno disciplinu.

(8) Preglede navedene u st. 4, 5. i 6. ovog člana obavlja ovlašćeni doktor medicine – specijalista medicine sporta.

Pravilnik o zdravstvenoj zaštiti sportista

Član 121

(1) Sportske organizacije i pojedinci koji organizuju sistematsko fizičko vježbanje, sportsku aktivnost i takmičenja, dužni su da obezbijede zdravstvenu zaštitu svojim članovima i učesnicima u takmičenju u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj zaštiti sportista, koji donosi ministar zdravlja i socijalne zaštite uz saglasnost ministra.

(2) Pravilnikom iz stava 1. ovog člana uređuje se način, vrsta, obim i dinamika u kojima se sprovode sistematski pregledi za sve takmičare koji učestvuju u sistemu takmičenja, shodno pravilima republičkih sportskih saveza kojima se definiše dinamika pregleda.

Zavod za medicinu rada i sporta

Član 122

(1) Javna zdravstvena ustanova Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske (u daljem tekstu: Zavod) je ovlašćena zdravstvena ustanova čija je nadležnost, između ostalog, zdravstvena zaštita sportista u Republici u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast zdravstvene zaštite.

(2) Zahtjev za sistematski pregled koji predstavlja uslov za nastup na takmičenju u skladu sa sportskim pravilima podnosi se Zavodu najkasnije 30 dana prije početka takmičenja.

(3) Zavod je dužan da obezbijedi pravovremeno obavljanje sistematskih pregleda koji predstavljaju uslov za nastup sportista Republike na takmičenjima.

(4) Zavod, u skladu sa ovim zakonom i propisima kojim se uređuje oblast zdravstvene zaštite, može dio sistematskih pregleda obaviti u saradnji sa domovima zdravlja, o čemu vodi evidenciju.

Troškovi sistematskog pregleda sportiste

Član 123

(1) Ministarstvo snosi troškove prethodnih sistematskih pregleda i periodičnih opštih i posebnih sistematskih pregleda jednom godišnje za:

1) sportistu do 18 godina,

2) sportistu sa invaliditetom,

3) kategorisanog sportistu.

(2) Troškove prethodnih i periodičnih opštih i posebnih sistematskih pregleda sportista starijih od 18 godina snose sportske organizacije, sportisti pojedinci ili jedinice lokalne samouprave.

(3) Vanredni ili kontrolni sistematski pregledi sportista finansiraju se ličnim učešćem samih sportista ili sportskih organizacija.

Evidencija o zdravstvenoj zaštiti sportiste

Član 124

(1) O utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti sportiste takmičara vodi se evidencija, unošenjem podataka u medicinsku dokumentaciju, od dana prve registracije za određenu sportsku organizaciju.

(2) Sadržaj obrasca i način vođenja medicinske dokumentacije iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje statistika evidencija u oblasti zdravstva.

(3) Zavod je dužan dostavljati Ministarstvu godišnji izvještaj o evaluaciji zdravstvenog stanja sportista takmičara.

Stipendije u sportu

Član 125

(1) Sportistima sa posebnim zaslugama za razvoj sporta u Republici može se dodijeliti stipendija radi sportskog usavršavanja, u skladu sa kategorizacijom sportista.

(2) Način i kriterijumi dodjele stipendija iz stava 1. ovog člana propisuje se Pravilnikom iz člana 118. stav 6. ovog zakona.

Evidencije u sportu

Član 126

(1) Radi organizovanog i sistematskog praćenja stanja u sportu i dugoročnog planiranja njegovog razvoja u Republici, vode se sljedeće evidencije:

1) kategorisanih sportista,

2) preduzetnika u sportu,

3) organizacija u oblasti sporta,

4) sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu,

5) realizatora programa i programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta,

6) sportskih objekata,

7) međunarodnih sportskih manifestacija od značaja za Republiku.

(2) Evidencije iz stava 1. ovog člana trajno se čuvaju.

(3) Evidencije iz stava 1. ovog člana vode se kao republički sportski informaciono-dokumentacioni sistem, primjenom elektronskih sredstava za obradu i skladištenje podataka.

(4) Organizacije i pojedinci u oblasti sporta dužni su da podnesu Ministarstvu prijavu za upis evidencije, osim ako nije drugačije određeno ovim zakonom.

(5) Svaka promjena podataka koji se vode u evidenciji prijavljuju se Ministarstvu u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

(6) Sportske organizacije vode evidencije svojih članova i o podacima koji se upisuju u evidencije iz stava 1. ovog člana i druge evidencije, u skladu sa zakonom.

(7) Sportske organizacije i druge organizacije i ustanove koje se bave kontinuiranom edukacijom u sportu vode evidencije o stručnom usavršavanju i osposobljavanju.

(8) Sportske organizacije vode evidencije o opštim aktima organizacije.

(9) Ministar donosi pravilnik kojim se uređuje sadržaj i način vođenja evidencije iz st. 1. i 8. ovog člana.

Potrebe i interesi građana u oblasti sporta u jedinici lokalne samouprave

Član 127

Potrebe i interesi građana za čije se ostvarivanje obezbjeđuju sredstva u budžetu jedinice lokalne samouprave, u skladu sa ovim zakonom, jesu:

1) podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sporta za sve, odnosno bavljenja građana sportom, posebno djece, omladine, žena i lica sa invaliditetom,

2) izgradnja, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji jedinice lokalne samouprave, a posebno javnih sportskih terena u stambenim naseljima, ili u njihovoj blizini i školskih sportskih objekata, i nabavka sportske opreme i rekvizita,

3) organizacija sportskih takmičenja od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave,

4) sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima,

5) učešće sportskih organizacija sa teritorije jedinice lokalne samouprave na međunarodnim takmičenjima,

6) školski i univerzitetski sport,

7) djelatnost organizacija u oblasti sporta čiji je osnivač ili član jedinica lokalne samouprave,

8) aktivnosti sportskih organizacija, sportskih društava, udruženja, opštinskih i gradskih sportskih saveza na teritoriji jedinice lokalne samouprave od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave,

9) unapređenje zaštite zdravlja sportista i obezbjeđivanje adekvatne sportsko-zdravstvene edukacije sportista, posebno mladih, uključujući i antidoping edukaciju,

10) stipendiranje za sportsko usavršavanje kategorisanih sportista, posebno perspektivnih sportista,

11) sprečavanje negativnih pojava u sportu,

12) sprečavanje svih oblika nasilja nad djecom u sportu,

13) unapređenje naučnoistraživačkog rada u sportu,

14) namjensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata,

15) nagrade i priznanja za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta.

Sportsko priznanje Republike Srpske

Član 128

(1) Sportista, državljanin Republike, sa mjestom prebivališta u Republici, koji je kao reprezentativac SFRJ osvojio medalju na olimpijskim igrama, svjetskim i evropskim prvenstvima u olimpijskim sportovima Međunarodnog olimpijskog komiteta – IOC disciplinama u seniorskoj konkurenciji, može ostvariti pravo na Sportsko priznanje Republike Srpske (u daljem tekstu: Priznanje) ukoliko je imao prijavljeno mjesto prebivališta na teritoriji Republike do 3. oktobra 2007. godine.

(2) Sportisti, državljaninu Republike, koji kao reprezentativac Republike ili Bosne i Hercegovine osvoji medalju na olimpijskim igrama, svjetskim i evropskim prvenstvima u olimpijskim sportovima Međunarodnog olimpijskog komiteta – IOC disciplinama u seniorskoj konkurenciji, a u trenutku osvajanja medalje ima mjesto prebivališta na teritoriji Republike, dodjeljuje se Priznanje.

(3) Pravo na priznanja iz st. 1. i 2. ovog člana imaju i sportisti sa invaliditetom koji su osvojili medalju na paraolimpijskim igrama Međunarodnog paraolimpijskog komiteta – IPC.

Obračun mjesečnog novčanog primanja

Član 129

Priznanje se dodjeljuje u vidu diplome i mjesečnog novčanog primanja u iznosu:

1) tri prosječne plate nakon oporezivanja u Republici za decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, za zlatnu medalju na olimpijskim i paraolimpijskim igrama ili za svjetski rekord u olimpijskim disciplinama,

2) dvije i po prosječne plate nakon oporezivanja u Republici za decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, za srebrnu medalju na olimpijskim i paraolimpijskim igrama ili za zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u olimpijskim disciplinama,

3) dvije prosječne plate nakon oporezivanja u Republici za decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, za bronzanu medalju na olimpijskim i paraolimpijskim igrama ili za srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu, kao i zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u olimpijskim disciplinama,

4) jedne i po prosječne plate nakon oporezivanja u Republici za decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, za bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu ili srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u olimpijskim disciplinama i

5) jedne prosječne plate nakon oporezivanja u Republici za decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, za bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u olimpijskim disciplinama.

Ostvarivanje prava na Priznanje

Član 130

(1) Sportista kojem se dodjeljuje Priznanje ostvaruje pravo na Priznanje prestankom takmičarskog bavljenja sportom, a najranije nakon navršenih 40 godina.

(2) Sportista koji se takmičarski bavi sportom preko navedene starosne granice iz stava 1. ovog člana stiče pravo na priznanje po prestanku takmičarskog bavljenja sportom.

Sportista koji ostvaruje pravo na sportsko priznanje u drugoj državi

Član 131

Sportista koji prima novčanu naknadu za sportsko priznanje u nekoj od država koje su nastale raspadom bivše SFRJ nema pravo na Priznanje.

Rješenje o dodjeli Priznanja

Član 132

(1) Rješenja o dodjeli Priznanja donosi ministar.

(2) Pravo na Priznanje ostvaruje se od dana donošenja rješenja iz stava 1. ovog člana.

(3) Nosilac Priznanja dužan je svojim ponašanjem i učešćem u društvenim aktivnostima štititi ugled sporta Republike, u skladu sa olimpijskim načelima i načelima ovog zakona.

Nosioci Priznanja koji su ranije stekli pravo na Priznanje

Član 133

(1) Za nosioce priznanja koji su stekli pravo na novčanu naknadu u skladu sa važećim zakonom o sportu Ministarstvo može, preko nadležnog organa, pokrenuti inicijativu za utvrđivanje vjerodostojnosti prijave mjesta prebivališta u Republici.

(2) Nosioci priznanja koji su stekli pravo u skladu sa važećim Zakonom o sportu, nastavljaju primati novčanu naknadu u skladu sa ovim zakonom.

Nagrade u sportu

Član 134

(1) Nagrada za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta i nagrada za životno djelo utvrđuje se rješenjem ministra.

(2) Nagrade iz stava 1. ovog člana dodjeljuju se sportistima i sportskim radnicima koji su svojim radom i rezultatima doprinijeli razvoju i ugledu sporta Republike.

(3) Nagrada se dodjeljuje na inicijativu republičkog sportskog saveza iz sporta u kome je rad i rezultat ostvaren, u iznosu ne većem od pet prosječenih plata nakon oporezivanja u Republici za prethodni mjesec, jednokratno.

Podrška zaslužnim sportistima i sportskim radnicima

Član 135

Izuzetno od člana 134. ovog zakona, ministar može, u vidu jednokratne godišnje naknade, dodijeliti sredstva u visini najviše do dvije prosječne plate nakon oporezivanja za prethodni mjesec u Republici, kao oblik podrške zaslužnim sportistima i sportskim radnicima preko 50 godina starosti.

Strategija razvoja sporta Republike Srpske

Član 136

(1) Strategiju razvoja sporta Republike (u daljem tekstu: Strategija) donosi Narodna skupština Republike Srpske, za period osam godina, odnosno dva olimpijska ciklusa, na prijedlog Vlade.

(2) Strategijom se utvrđuju:

1) stanje u oblasti sporta koje postoji u trenutku donošenja Strategije,

2) osnovni principi na kojima se zasniva razvoj sporta u Republici,

3) kratkoročni, periodični i dugoročni sportsko-razvojni ciljevi u periodu za koji se donosi, kao i nosioci realizacije tih ciljeva,

4) sadržina, obim i procijenjena vrijednost aktivnosti na realizovanju postavljenih sportsko-razvojnih ciljeva,

5) obaveze i zadaci nosilaca javne vlasti svih nivoa i nosilaca sportskih programa na realizaciji postavljenih sportsko-razvojnih ciljeva,

6) program izgradnje sportskih objekata i terena od posebnog značaja za Republiku.

(3) Sredstva za realizaciju Strategije obezbjeđuju se u budžetu Republike i u budžetu jedinica lokalne samouprave.

(4) Jedinica lokalne samouprave, u roku od šest mjeseci od usvajanja Strategije, utvrđuje program razvoja sporta na svojoj teritoriji, u skladu sa Strategijom.

GLAVA V
SPORTSKE PRIREDBE

Sportska priredba

Član 137

(1) Pod pojmom sportske priredbe podrazumijeva se organizacija sportskog takmičenja ili sportske manifestacije.

(2) Organizovanjem sportskog takmičenja ili sportske manifestacije može se baviti sportska organizacija i drugo lice upisano u sportski registar pod uslovima utvrđenim ovim zakonom i sportskim pravilima.

Obaveze organizatora sportske priredbe

Član 138

(1) Organizator je dužan da:

1) osigura nesmetano i bezbjedno održavanje sportskog takmičenja ili sportske manifestacije,

2) preduzme mjere koje omogućavaju predupređenje rizika nastanka štete za sportiste, gledaoce i druge učesnike sportskog takmičenja ili sportske manifestacije i treća lica,

3) preduzme potrebne bezbjednosne mjere za sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim takmičenjima i manifestacijama, u skladu sa zakonskim propisima kojim se uređuje ta oblast i sportskim pravilima,

4) preduzme potrebne mjere za sprečavanje dopinga na sportskoj priredbi u skladu sa sportskim pravilima,

5) da prijavi održavanje sportske priredbe u skladu sa propisima kojima se uređuje javno okupljanje građana.

(2) Organizator sportskog takmičenja ili manifestacije odgovara za štetu koja nastane sportistima, gledaocima i drugim učesnicima, kao i trećim licima zbog kršenja obaveza iz stava 1. ovog člana, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za naknadu štete.

(3) Nadležni republički sportski savez koji je dao saglasnost, odnosno dozvolu ili naložio da se određeno sportsko takmičenje ili manifestacija održi iako nisu bili ispunjeni svi propisani uslovi, solidarno je odgovoran sa organizatorom za štetu koju na sportskom takmičenju ili manifestaciji pretrpi neko od učesnika ili treće lice usljed propusta u organizaciji.

(4) Sportska takmičenja ili manifestacije koje se organizuju na teritoriji Republike pod rukovodstvom međunarodnog sportskog saveza, organizuju se i sprovode u skladu sa ovim zakonom i sportskim pravilima tog saveza.

Zabrana za odgovorna lica organizatora takmičenja

Član 139

Odgovorna lica organizatora takmičenja ne mogu biti lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, niti lica pravosnažno osuđena za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djeteta i radnje nasilja u porodici i porodičnoj zajednici na štetu djece, niti lica pravosnažno osuđena za prekršaje u vezi sa sportom.

Uslovi za organizaciju takmičenja

Član 140

(1) Sportsko takmičenje ili manifestacija može da se organizuje ukoliko organizator ima obezbijeđen odgovarajući objekat, odnosno teren ili prostor, opremu, stručna i druga lica i ako ispunjava druge uslove u skladu sa zakonskim propisima i sportskim pravilima.

(2) Sportista, sportska organizacija, sportski trener, sportski sudija, sportski delegat, odnosno drugo stručno i službeno lice, može da učestvuje na sportskom takmičenju ili manifestaciji ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom i sportskim pravilima.

(3) Sportski sudija, sportski delegat i drugo službeno lice, može ostvariti pravo na naknadu troškova i naknadu za obavljanje svojih dužnosti, u skladu sa pravilima nadležnog republičkog sportskog saveza.

(4) Naknada troškova i obavljanja dužnosti iz stava 3. ovog člana, ne odnosi se na sportsko takmičenje ili manifestaciju koja se organizuje pod rukovodstvom međunarodnog sportskog saveza na teritoriji Republike.

(5) Sportskoj organizaciji je zabranjeno da organizuju bilo koje takmičenje ili manifestaciju koja se zasniva na “slobodnoj borbi” dva ili više lica.

Kandidovanje za organizovanje međunarodnog sportskog takmičenja

Član 141

(1) Sportska organizacija se može kandidovati za organizovanje međunarodnog sportskog takmičenja na teritoriji Republike.

(2) Prije podnošenja kandidature za organizaciju takmičenja iz stava 1. ovog člana kod međunarodnog sportskog saveza, sportska organizacija je dužna da:

1) formira inicijativni odbor za pripremu kandidature,

2) pripremi projekat realizacije, odnosno plan o organizovanju i finansiranju takmičenja,

3) mišljenje jedinice lokalne samouprave,

4) pribavi saglasnost republičkog sportskog saveza i

5) pribavi saglasnost Ministarstva.

Međunarodna sportska takmičenja

Član 142

Međunarodna sportska takmičenja u smislu ovog zakona su:

1) olimpijske i paraolimpijske igre,

2) svjetsko i evropsko prvenstvo,

3) mediteranske igre,

4) univerzijada,

5) svjetski kup i finalni turnir svjetske lige,

6) zimski i ljetni olimpijski festival mladih Evrope,

7) evropski i svjetski olimpijski festivali mladih,

8) balkansko i drugo regionalno prvenstvo,

9) finale i finalni turnir evropskog klupskog takmičenja i

10) kriterijumski i kvalifikacioni međunarodni sportski turnir.

Kriterijumi za saglasnost na podnošenje kandidature

Član 143

Pri odlučivanju o saglasnosti na podnošenje kandidature za organizovanje međunarodnog sportskog takmičenja u Republici, uzimaju se u obzir sljedeći kriterijumi:

1) uticaj na razvoj i širenje sportske grane ili grane sporta u kojoj će se takmičenje održati,

2) broj direktnih posmatrača događaja,

3) ekonomska opravdanost,

4) interes javnosti i ovlašćenih emitera za televizijski prenos i radio-prenos, i drugim načinima medijskog izvještavanja,

5) afirmacija vrijednosti sporta Republike,

6) takmičenje treba da se organizuje u sportskoj grani ili grani sporta koja ima organizacionu i takmičarsku tradiciju u Republici.

GLAVA VI
ŠKOLSKI I UNIVERZITETSKI SPORT

Školski i univerzitetski sport

Član 144

(1) Školski sport, u smislu ovog zakona, obuhvata organizovane nastavne i vannastavne sportske aktivnosti u oblasti školskog fizičkog vaspitanja, uključujući i školska sportska takmičenja koja se sprovode u okviru vaspitno-obrazovnog procesa na osnovu nastavnog plana i programa utvrđenih u skladu sa zakonom koji propisuje tu oblast.

(2) Univerzitetski sport, u smislu ovog zakona, obuhvata sportske aktivnosti studenata i studentska sportska takmičenja.

(3) Organizovano vannastavno bavljenje sportskim aktivnostima učenika i studenata sprovodi se kroz školske, odnosno studentske sportske sekcije, koje organizuju škole i visokoškolske ustanove na teritoriji Republike.

(4) Organizovane školske nastavne i vannastavne sportske aktivnosti iz st. 1. i 2. ovog člana imaju prioritet u vezi sa korišćenjem školskih i univerzitetskih sportskih sala, terena ili prostora u odnosu na aktivnosti lica izvan škole ili visokoškolske ustanove.

(5) Škole, visokoškolske ustanove, nastavnici, profesori, učenici i studenti mogu osnivati i odgovarajuće školske, odnosno studentske sportske organizacije, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje rad udruženja i fondacija.

Školski sportski savez

Član 145

(1) Škole mogu osnivati opštinske ili gradske školske sportske saveze za područje jedinice lokalne samouprave, u skladu sa ovim zakonom, uz prethodnu saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture.

(2) Opštinski ili gradski školski sportski savezi osnivaju Savez za školski sport Republike Srpske, u skladu sa ovim zakonom.

(3) Jedinica lokalne samouprave obezbjeđuje sredstva za razvoj školskog sporta, odnosno finansira takmičenja i rad opštinskih, odnosno gradskih školskih sportskih saveza.

(4) Republika obezbjeđuje sredstva za finansiranje organizacije regionalnih, republičkih i međunarodnih takmičenja u okviru Međunarodne sportske školske federacije i za rad Saveza za školski sport Republike Srpske.

Studentski sportski savez

Član 146

(1) Savezi studenata osnivaju studentske sportske saveze na nivou univerziteta, u skladu sa ovim zakonom.

(2) Studentski sportski savezi osnivaju Univerzitetski sportski savez Republike Srpske, u skladu sa ovim zakonom.

(3) Jedinica lokalne samouprave obezbjeđuje sredstva za razvoj studentskog sporta, odnosno finansira takmičenja i rad opštinskog, odnosno gradskog studentskog sportskog saveza.

(4) Republika finansira organizacije studentskih sportskih takmičenja na nivou univerziteta, kao i rad Univerzitetskog sportskog saveza Republike.

Osnivanje školskog i univerzitetskog sportskog saveza

Član 147

(1) Organizacija, pravila i način osnivanja opštinskog, odnosno gradskog školskog sportskog saveza i Saveza za školski sport Republike Srpske, kao i način i uslovi za održavanje i organizaciju školskih sportskih takmičenja u Republici, uređuju se Pravilnikom o organizovanju školskog sporta Republike Srpske.

(2) Ministar donosi Pravilnik iz stava 1. ovog člana, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra prosvjete i kulture.

(3) Organizacija, pravila i način osnivanja studentskog sportskog saveza i Univerzitetskog sportskog saveza Republike, kao i način i uslovi za održavanje i organizaciju studenskih sportskih takmičenja u Republici, uređuju se Pravilnikom o organizaciji studenskih sportskih takmičenja Republike Srpske.

(4) Ministar donosi Pravilnik iz stava 3. ovog člana, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo.

Zdravstvena sposobnost za bavljenje školskim sportom

Član 148

Zabranjeno je uključiti učenike i studente u vannastavne sportske aktivnosti i sportska takmičenja ako prethodno nije utvrđena njihova zdravstvena sposobnost za bavljenje sportom.

GLAVA VII
SPORTSKI OBJEKTI

Sportski objekat

Član 149

(1) Sportski objekat je uređena i opremljena površina i građevinski objekat namijenjen obavljanju sportske aktivnosti i djelatnosti.

(2) Sportski objekat, pored prostora namijenjenog sportskim aktivnostima, obavezno mora imati i prateći prostor – sanitarni, garderobni, spremišni, gledališni i drugi prateći prostor, i ugrađenu građevinsku opremu i sportsku opremu.

(3) Sportski objekat sa pratećim prostorom obavezno mora biti pristupačan licima sa invaliditetom.

Klasifikacija sportskog objekta prema vrsti prostora

Član 150

(1) Prema vrsti prostora u kome se obavlja sportska aktivnost, sportski objekat može biti:

1) zatvoreni sportski objekat,

2) otvoreni sportski teren.

(2) Sportski objekat koji u svom sastavu ima i zatvorene i otvorene sportske prostore iz stava 1. ovog člana u kojima se obavljaju sportske aktivnosti razvrstava se prema pretežnoj površini otvorenog ili zatvorenog dijela prostora.

(3) Zatvoreni sportski objekat je objekat koji predstavlja fizičku, funkcionalnu i tehničko-tehnološku cjelinu sa svim instalacijama, postrojenjima i opremom namijenjenim za obavljanje određenih sportskih aktivnosti, kao što su hale, bazeni, balon-sale i slični objekti.

(4) Otvoreni sportski teren je posebno uređena površina namijenjena za obavljanje određenih sportskih aktivnosti koja je, u skladu sa ovim zakonom, klasifikovana kao javni sportski teren.

(5) Izuzetno, za potrebe obavljanja treninga i realizacije takmičenja, javni put, rijeka i jezero smatraju se otvorenim sportskim terenom u skladu sa ovim zakonom.

Prostorni i urbanistički plan

Član 151

Prostorni i urbanistički plan jedinice lokalne samouprave sadrži mrežu sportskih objekata, odnosno vrstu, broj i razmještaj sportskih objekata za područje na koje se odnose, a pri planiranju izgradnje stambenog naselja, obavezno se planira izgradnja sportskog objekta ili terena koji služi djeci, omladini i građanima.

Obaveze vlasnika sportskog objekta

Član 152

(1) Vlasnik, odnosno držalac sportskog objekta (u daljem tekstu: vlasnik) dužan je:

1) da ga koristi u skladu sa propisima i namjenom sportskog objekta,

2) da ga održava u tehnički ispravnom stanju i da obezbijedi odgovarajuće sanitarno-higijenske uslove,

3) da preduzme mjere kojim se predupređuje rizik nastanka štete za korisnike i treća lica i kojim se utiče na povećane rizike.

(2) Pri izgradnji, rekonstrukciji i održavanju kapitalnih sportskih objekata obavezno se poštuju pravila nadležnih međunarodnih sportskih saveza.

(3) Vlasnik sportskog objekta je dužan da obezbijedi pristupačnost sportskog objekta licima sa invaliditetom.

(4) Pri izgradnji, rekonstrukciji i održavanju sportskih objekata koji su namijenjeni i organizovanju sportskih takmičenja ili manifestacija, obavezno se poštuju pravila nadležnih republičkih sportskih saveza.

Školski i ostali sportski objekti

Član 153

(1) Dio škole, odnosno visokoškolske ustanove namijenjen za ostvarivanje nastavnog plana i programa fizičkog vaspitanja učenika i studenata, odnosno školska sportska sala, školski sportski teren ima status sportskog objekta, u smislu ovog zakona.

(2) Sportski objekat iz stava 1. ovog člana može se davati na korišćenje drugim licima samo kada su zadovoljene potrebe nastavnih i vannastavnih sportskih školskih aktivnosti, u skladu sa godišnjim programom rada škole ili visokoškolske ustanove.

(3) Prioritet u korišćenju školskih sportskih objekata su školska djeca i omladina u okviru redovnog fizičkog vaspitanja, školske sportske sekcije, sportski klubovi, odnosno njihovi članovi i takmičari, a ukoliko su sve njihove potrebe za sportskim aktivnostima zadovoljene, u preostalim terminima mogu ih koristiti i lica i udruženja koja se sportom bave rekreativno.

(4) Objekat i uređena površina koja je nezamjenjiv uslov za obavljanje sportskih aktivnosti na određenom području, kao što su planinarski dom, hangar za takmičarske čamce i drugo, ima status sportskog objekta, u smislu ovog zakona.

Koncesija

Član 154

Radi racionalnijeg i potpunijeg ostvarivanja opšteg interesa, odnosno potreba građana na određenoj teritoriji, utvrđenih ovim zakonom, izgradnja, održavanje i korišćenje sportskih objekata ili njihova rekonstrukcija i modernizacija može biti predmet koncesije, pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim se uređuju koncesije.

Namjena i promjena namjene sportskog objekta

Član 155

(1) Namjena sportskog objekta za koji postoji odgovarajuća urbanistička dokumentacija ne može se promijeniti.

(2) Ministarstvo, po pribavljanju saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove urbanizma i mišljenja jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi objekat, izuzetno, može odobriti privremenu ili trajnu promjenu namjene sportskog objekta, ili njegovog dijela namijenjenog izvođenju sportskih aktivnosti, ukoliko je ispunjen jedan od sljedećih uslova:

1) da je na odgovarajući način obezbijeđeno obavljanje sportskih aktivnosti na području na kojem se nalazi objekat,

2) da više ne postoji potreba za konkretnim sportskim objektom,

3) da je promjena namjene u javnom interesu u bitno većoj mjeri nego što je održavanje namjene objekta,

4) da objekat služi samo ličnim sportskim aktivnostima vlasnika, njegovih srodnika ili gostiju.

(3) Odredbe st. 1. i 2. ovog člana odnose se i na slučajeve potpunog ili djelimičnog rušenja sportskog objekta, ili zatvaranje objekta za korišćenje u sportske svrhe (osim ako su u pitanju mjere rekonstrukcije ili održavanja koje ne traju duže od godinu dana), kao i izmjene mogućnosti korišćenja sportskog objekta na način da objekat može da koristi značajno manji broj lica nego ranije.

(4) Dopuštena je promjena namjene dijela pratećeg prostora sportskog objekta, uključujući i zemljište koje pripada sportskom objektu, pod uslovom da nije u pitanju garderobni, sanitarni, gledališni, parking-prostor i sličan prostor, da promjene ne ugrožavaju izvođenje i praćenje sportskih aktivnosti i da ne umanjuju funkcionalnost objekta.

(5) Nadležni organ jedinice lokalne samouprave daje saglasnost na promjenu iz stava 4. ovog člana.

Odgovornost za štetu usljed nedostataka sportskog objekta

Član 156

Za štetu koja nastane sportistima, gledaocima, drugim učesnicima i trećim licima usljed nedostataka sportskog objekta, kao što je loše održavanje, rđava konstrukcija, manjkava izgradnja i sa njima povezani nedostaci, odgovara se po opštim pravilima o objektivnoj odgovornosti.

Javni sportski teren

Član 157

(1) Javni sportski teren, u smislu ovog zakona, posebno je uređena površina namijenjena za određene sportske aktivnosti, kao što su trim-staze, skijališta, planinarske staze, biciklističke staze, ribolovne staze, plaže, otvoreni sportski tereni u naseljenim mjestima i slični tereni, dostupni građanima pod jednakim uslovima.

(2) Javni sportski teren mora biti uređen, obilježen, opremljen i održavan u stanju koje osigurava odgovarajući nivo sportskih aktivnosti i bezbjedno korišćenje, u skladu sa zakonom.

(3) Vlasnik javnog sportskog terena može da obavlja djelatnost, odnosno poslove u vezi sa korišćenjem terena:

1) da uredi, obilježi, opremi i održava teren tako da je bezbjedan za korisnike,

2) da na terenu obezbijedi odgovarajuću signalizaciju, tako da se ona ne može lako ukloniti i da odgovara stvarnim uslovima korišćenja terena,

3) da uredi pravila o redu na terenu i da obezbijedi odgovarajući broj stručno osposobljenih i jasno označenih lica za održavanje reda na terenu u svojstvu redara, ako to priroda korišćenja terena zahtijeva,

4) da obezbijedi odgovarajući broj spasilaca, ako priroda korišćenja terena zahtijeva,

5) da obezbijedi pružanje hitne medicinske pomoći na terenu, ako to priroda korišćenja terena zahtijeva.

(4) Vlasnik javnog sportskog terena dužan je da prekine sa korišćenjem terena ili dijela terena i da to na pogodan način objavi, ukoliko nastupe okolnosti koji ugrožavaju bezbjednost na terenu, sve dok traju okolnosti zbog kojih je prekinuto korišćenje terena.

(5) Ovlašćeno lice vlasnika javnog sportskog terena dužno je da upozori, odnosno udalji sa terena ili njegovog dijela, lica koja se ne pridržavaju pravila utvrđenih ovim zakonom i pravila o redu na terenu, a ako ona postupe suprotno nalozima ili pruže fizički otpor, da o tome bez odlaganja obavijeste ovlašćeno lice organa nadležnog za unutrašnje poslove.

(6) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje postupak utvrđivanja uslova iz stava 3. ovog člana.

GLAVA VIII
NADZOR

Upravni i inspekcijski nadzor

Član 158

(1) Upravni nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Republička uprava za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Inspektorat) putem nadležnih inspektora.

Nadležnost za vršenje nadzora

Član 159

(1) Inspekcijski nadzor u oblasti sporta vrši:

1) inspektor nadležan za oblast sporta (u daljem tekstu: inspektor za sport),

2) inspektor nadležan za oblast zdravlja u dijelu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti sportista i ispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti prema zahtjevima Zavoda,

3) inspektor nadležan za rad u vezi sa radnim odnosima fizičkih lica u sportu i zaposlenih u sportskim organizacijama,

4) inspektor nadležan za poreze u vezi sa izvršavanjem poreskih obaveza sportskih subjekata,

5) inspektor nadležan za građevinarstvo u vezi sa sportskim objektima.

(2) Pravna i fizička lica u oblasti sporta dužna su da omoguće nadležnom inspektoru obavljanje inspekcijskog nadzora i postupe po njegovom nalogu.

Sadržaj vršenja nadzora

Član 160

U sprovođenju nadzora nad pravnim i fizičkim licima u oblasti sporta inspektor za sport utvrđuje stanje u vezi sa obavljanjem sportskih djelatnosti i aktivnosti u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa kojim se uređuje inspekcijski nadzor, a naročito:

1) da li su sportske i druge organizacije u oblasti sporta organizovane u skladu sa odredbama ovog zakona,

2) da li se poštuju propisi o upisu u odgovarajući registar,

3) da li sportske organizacije imaju propisana opšta akta i da li su ona usklađena sa zakonom i drugim propisima,

4) usklađenost tijela upravljanja i nadzora sportske organizacije sa ovim zakonom i opštim aktima sportske organizacije,

5) da li su odluke i drugi opšti akti sportskih organizacija doneseni u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima,

6) da li lice koje obavlja stručne poslove u sportu ispunjava za to propisane uslove,

7) da li sportska organizacija koja obavlja i druge djelatnosti ima propisano odobrenje za obavljanje tih djelatnosti,

8) da li se sportska takmičenja i manifestacije organizuju u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona,

9) da li sportske organizacije vode propisane evidencije i da li dostavljaju nadležnom organu propisane podatke,

10) da li su ispunjeni uslovi iz člana 78. stav 1. t. 3) i 4) ovog zakona,

11) da li su ispunjeni uslovi za obavljanje sportskih djelatnosti i aktivnosti.

Ovlašćenja u vršenju nadzora

Član 161

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor za sport ovlašćen je da sportskoj i drugoj organizaciji u oblasti sporta:

1) naloži otklanjanje nedostataka i nepravilnosti nastalih neizvršavanjem ili nepravilnom primjenom zakona i drugih propisa,

2) naloži da se upišu u odgovarajući registar ukoliko nisu registrovani, odnosno prijave nastale izmjene,

3) naloži donošenje propisanih opštih akata, odnosno njihovo usklađivanje sa zakonom i drugim propisima,

4) naloži da se organ upravljanja i nadzora nad radom sportske organizacije uskladi sa ovim zakonom i opštim aktima sportske organizacije,

5) naloži da se odluke i drugi opšti akti sportskih organizacija usklade sa ovim zakonom i drugim propisima,

6) naloži da se za obavljanje stručnih poslova u sportu angažuje lice koje ispunjava propisane uslove,

7) naloži vođenje i uredno održavanje propisane evidencije i dostavljanje nadležnom organu propisanih podataka,

8) naloži održavanje sportskih takmičenja i manifestacija u skladu sa ovim zakonom i na osnovu njega donesenih propisa,

9) naloži da kod nadležnog suda podnesu prijavu radi brisanja iz sudskog registra ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom za održavanje skupštine sportskog udruženja,

10) zabrani rad jer ne ispunjava uslove za obavljanje sportske djelatnosti ili aktivnosti, odnosno u roku određenom u rješenju o otklanjanju nepravilnosti ne ispuni te uslove,

11) preduzme druge mjere i radnje za koje je ovlašćen ovim zakonom i drugim propisima.

Nadzor Ministarstva i jedinice lokalne samouprave

Član 162

Ministarstvo vrši nadzor nad realizacijom programa i namjenskim korišćenjem odobrenih sredstava iz budžeta Republike, a jedinica lokalne samouprave nad realizacijom programa i namjenskim korišćenjem odobrenih sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

GLAVA IX
KAZNENE ODREDBE

Novčane kazne

Član 163

(1) Novčanom kaznom od 2.000 KM do 6.000 KM kazniće se za prekršaj sportska organizacija ili drugo pravno lice ako:

1) ne zaključi ugovor o osiguranju sportiste od posljedica nesrećnog slučaja za vrijeme obavljanja sportske aktivnosti (član 30. stav 1),

2) izloži sportistu sportskim aktivnostima koje mogu da ugroze ili pogoršaju njegovo zdravstveno stanje (član 35. stav 1),

3) angažuje za obavljanje stručnog rada lice koje nije sportski stručnjak, odnosno stručnjak u sportu (član 37. st. 1. i 2),

4) bavi se poslovima kontinuirane edukacije u sportu suprotno odredbama ovog zakona (član 40),

5) obavlja sportske aktivnosti i djelatnosti iako ne ispunjava propisane uslove (član 45),

6) izabere ili imenuje organe upravljanja suprotno odredbama ovog zakona i statutu sportske organizacije (čl. 56, 57. i 61),

7) se bavi aktivnostima iz oblasti sporta, a nije upisano u sportski registar (član 67. stav 6),

8) ne prijavi Ministarstvu svaku promjenu podataka koji se upisuju u sudski registar (član 70. stav 5),

9) ne vodi poslovne knjige, ne sastavlja i ne podnosi finansijske izvještaje u skladu sa ovim zakonom (član 72),

10) koristi imovinu suprotno odredbama člana 75. ovog zakona,

11) obavlja privredne ili druge djelatnosti suprotno odredbama ovog zakona (član 76),

12) ne poštuje obavezu dostavljanja potrebne dokumentacije u postupku obaveznog preoblikovanja (član 84),

13) ne primi u članstvo organizaciju koja ispunjava uslove za prijem u članstvo u skladu sa statutom republičkog sportskog saveza (član 99. stav 3),

14) ne koristi namjenski sredstva dobijena iz budžeta Republike (član 114. stav 9),

15) dozvoli učešće na sportskom takmičenju ili manifestaciji sportisti kojem nije utvrđena zdravstvena sposobnost (član 120),

16) ne preduzme mjere koje mu omogućavaju predupređenje rizika nastanka štete za sportiste, gledaoce, druge učesnike i treća lica na sportskom takmičenju ili manifestaciji (član 138. stav 1),

17) imenuje kao odgovorno lice za organizatora takmičenja lice pravosnažno osuđeno za krivična djela i prekršaje (član 139),

18) organizuje sportsko takmičenje ili manifestaciju iako ne ispunjava propisane uslove (član 140 st. 1. i 2),

19) organizuje sportsko takmičenje ili manifestaciju koja se zasniva na slobodnoj borbi dva ili više lica (član 140. stav 5),

20) kandiduje se za organizovanje velikog međunarodnog takmičenja ili manifestacije na teritoriji Republike iako ne ispunjava propisane uslove (član 143),

21) ne obezbijedi prioritet organizovanja školskim i studentskim nastavnim i vannastavnim sportskim aktivnostima u vezi sa korišćenjem školskih i univerzitetskih sportskih sala i terena (član 144. stav 4),

22) uključi učenike i studente u vannastavne sportske aktivnosti i sportska takmičenja bez prethodno utvrđene zdravstvene sposobnosti za bavljenje sportom (član 148),

23) promijeni namjenu sportskog objekta bez odgovarajuće saglasnosti suprotno odredbama ovog zakona (član 155).

(2) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u sportskoj organizaciji ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 100 KM do 500 KM.

Novčane kazne

Član 164

(1) Novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazniće se za prekršaj sportska organizacija ili drugo pravno lice ako:

1) zaključi sa maloljetnim sportistom ugovor suprotno odredbama člana 25. stav 4. ovog zakona,

2) ne registruje ugovor sa sportistom kod nadležnog republičkog sportskog saveza (član 27. stav 1),

3) ne obavijesti bez odlaganja nadležni republički sportski savez o ništavosti, poništenju, prijevremenom sporazumnom raskidu ugovora ili raskidu ugovora između sportske organizacije ili sportiste (član 27. stav 4),

4) ne zaključi ugovor o radu sa sportistom koji se profesionalno bavi sportskim aktivnostima u toj sportskoj organizaciji (član 28. stav 1),

5) ne omogući sportisti učešće u reprezentativnim selekcijama u skladu sa članom 36. ovog zakona,

6) ne utvrdi potrebu stručnog osposobljavanja i usavršavanja sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu (član 40. stav 2),

7) ne vodi knjigu članova (član 52. stav 7),

8) imenuje ovlašćeno lice ili člana organa upravljanja sportskog udruženja suprotno odredbama člana 62. stav 2. ovog zakona,

9) u pravnom saobraćaju ne koristi naziv i skraćeni naziv u obliku u kojem je upisan u nadležne registre (član 65. stav 1),

10) ne sačini izvještaj o svom radu i obimu i načinu sticanja i korišćenja sredstava dostupnim javnosti i taj izvještaj ne dostavi Ministarstvu (član 114),

11) ne vodi evidenciju o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti sportiste takmičara (član 124. stav 1),

12) ne podnese prijavu za upis u evidencije (član 126. stav 4),

13) ne vodi propisane evidencije (član 126. st. 6, 7. i 8),

14) ne obezbijedi pristupačnost sportskog objekta licima sa invaliditetom (član 152. stav 3),

15) ne uskladi svoju organizaciju, rad i opšta akta u roku utvrđenom članom 166. stav 1. ovog zakona.

(2) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u sportskoj organizaciji ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 100 KM do 500 KM.

Novčane kazne

Član 165

Novčanom kaznom od 50 KM do 300 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) izloži sportistu aktivnostima koje mogu da ugroze njegovo zdravlje (član 35. stav 1),

2) obavlja stručni rad iako ne ispunjava propisane uslove (član 37),

3) ne planira i ne evidentira stručni rad (član 40. stav 1),

4) kao nadležno lice ne sazove vanrednu skupštinu sportskog udruženja (član 58),

5) učestvuje u sportskom takmičenju ili manifestaciji iako mu nije utvrđena zdravstvena sposobnost (član 120. st. 1. i 2),

6) organizuje sportsko takmičenje ili manifestaciju iako ne ispunjava uslove propisane članom 140. stav 1. ovog zakona,

7) učestvuje u sportskom takmičenju ili manifestaciji koja se zasniva na slobodnoj borbi dva ili više lica (član 140. stav 5),

8) koristi sportski objekat suprotno odredbi člana 152. ovog zakona,

9) promijeni namjenu sportskog objekta bez odgovarajuće saglasnosti i suprotno odredbama člana 155. st. 1, 2. i 3. ovog zakona,

10) promijeni namjenu dijela pratećeg prostora sportskog objekta suprotno odredbama člana 155. st. 4. i 5. ovog zakona.

GLAVA X
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Obaveza i rok usklađivanja sa odredbama Zakona

Član 166

(1) Postojeće sportske organizacije, pravna i fizička lica u oblasti sporta koji su registrovani prije stupanja na snagu ovog zakona dužni su da se preregistruju i usklade svoju organizaciju, rad i opšta akta sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Sportske organizacije iz stava 1. ovog člana koje se ne preregistruju i usklade svoju organizaciju, rad i opšta akta sa odredbama ovog zakona u roku naznačenom u stavu 1. ovog člana gube status sportske organizacije, kao i prava obavljanja sportskih aktivnosti i djelatnosti.

Upis u sportski registar

Član 167

Postupak upisa u sportski registar započet prije stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa odredbama zakona koji je tada bio na snazi.

Važenje saglasnosti za organizaciju velikih sportskih manifestacija

Član 168

Saglasnosti za organizaciju sportskih manifestacija od značaja za Republiku izdate u skladu sa važećim zakonom važe i nakon stupanja na snagu ovog zakona.

Program obuke

Član 169

Republički sportski savez dužan je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona da donese Program obuke za rad sa djecom do 14 godina (član 39).

Pravo na Sportsko priznanje Republike Srpske

Član 170

Sportisti koji su stekli pravo na Sportsko priznanje Republike Srpske prema zakonu koji je važio do stupanja na snagu ovog zakona nastavljaju ostvarivati to pravo u skladu sa ovim zakonom.

Donošenje pravilnika i podzakonskih akata

Član 171

(1) Ministar će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

1) Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja (član 37. stav 4),

2) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija u sportu (član 126. stav 9),

3) Pravilnik o organizovanju školskog sporta Republike Srpske (član 147. stav 1),

4) Pravilnik o organizaciji studenskih sportskih takmičenja Republike Srpske (član 147. stav 4),

5) Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova za obavljanje djelatnosti, odnosno poslova u vezi sa korišćenjem javnog sportskog terena (član 157. stav 6).

(2) Ministar će u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

1) Pravilnik o načinu i postupku obavljanja stručnog usavršavanja i osposobljavanja u okviru kontinuirane edukacije u sportu i o načinu izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licence i dozvole za rad (član 40. stav 7),

2) Pravilnik o kategorizaciji sportova, sportista i sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu (član 118. stav 6).

(3) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

1) Pravilnik o kriterijumima i postupku davanja na korišćenje i zakup sportskom udruženju nepokretnosti namijenjenih za obavljanje sportskih djelatnosti i aktivnosti (član 71. stav 7) i

2) Pravilnik o uslovima i kriterijumima za finansiranje realizacije programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta (član 112. stav 3).

(4) Ministar će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

1) Pravilnik o ispunjenosti posebnih uslova za sportske organizacije koje vrše obuku svojih članova u više sportskih disciplina (član 44. stav 4),

2) Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje sportskih djelatnosti i aktivnosti (član 45. stav 4),

3) Pravilnik o postupku upisa, sadržaju i načinu vođenja sportskog registra (član 70. stav 6),

4) Pravilnik o postupku transformacije iz sportskog udruženja u sportsko privredno društvo (član 96. stav 5).

(5) Do donošenja propisa navedenih u st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana primjenjivaće se podzakonski propisi doneseni na osnovu Zakona o sportu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 4/02, 66/03, 73/08 i 102/08) koji nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Pravilnik o zdravstvenoj zaštiti sportista

Član 172

Ministar zdravlja i socijalne zaštite, uz prethodnu saglasnost ministra, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, donosi Pravilnik o zdravstvenoj zaštiti sportista (član 121. stav 1).

Prestanak važenja Zakona

Član 173

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o sportu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 4/02, 66/03, 73/08 i 102/08).

Stupanje na snagu Zakona

Član 174

Ovaj zakon objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a stupa na snagu 1. januara 2021. godine.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021