Zakoni Zeničko-dobojskog kantonaZAKON O RADU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

ZAKON
O RADU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
(“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona” br. 1/2017)

DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(Predmet Zakona)

Ovim zakonom se uređuju pitanja od značaja za rad i ostvarivanje prava po osnovu rada u Zeničko-dobojskom kantonu, za koja je Zakonom o radu “Službene novine FBiH” br: 26/16, u (daljem tekstu: Federalni zakon), utvrđena mogućnost uređivanja kantonalnim propisom i to:

a) polaganje stručnog ispita pripravnika;

b) pravo na odsustvo sa rada uz naknadu plaće u slučajevima koji nisu regulisani Federalnim zakonom;

c) formiranje mirovnog vijeća, sastav i način rada kao i druga pitanja koja se odnose na rad mirovnog vijeća;

d) nadzor nad primjenom zakona i druga pitanja od značaja za primjenu ovog zakona.

Član 2

(Pojmovi i definicije)

Pojmovi i definicije korišteni u ovom zakonu imaju isto značenje kao i pojmovi i definicije korišteni u Federalnom zakonu.

Član 3

(Gramatička terminologija)

Gramatička terminologija korištenja muškog i ženskog roda u ovom zakonu podrazumjeva oba roda.

DIO DRUGI – PRIPRAVNICI

Član 4

(Polaganje stručnog ispita pripravnika)

(1) Nakon završenog pripravničkog staža poslodavac je dužan omogućiti pripravniku polaganje stručnog ispita.

(2) Stručni ispit se polaže pred ispitnom komisijom koju formira poslodavac, a ispitna komisija se sastoji od 3 člana koji moraju imati isti ili viši stepen stručne spreme koju ima pripravnik, a najmanje jedan član komisije mora biti iste struke kao i pripravnik.

(3) Pripravniku koji položi stručni ispit ispitna komisija izdaje uvjerenje, odnosno potvrdu o položenom stručnom ispitu.

(4) Pripravniku koji ne položi stručni ispit poslodavac je obavezan u roku od jednog mjeseca omogućiti ponovno polaganje stručnog ispita bez obaveze obnavljanja ugovora o radu sa pripravnikom.

Član 5

(Polaganje stručnog ispita lica angažovanih bez zasnivanja radnog odnosa)

Lica primljena kod poslodavca na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa imaju pravo na polaganje stručnog ispita pod istim uslovima kao i pripravnici.

DIO TREĆI – PLAĆENO ODSUSTVO

Član 6

(Pravo na plaćeno odsustvo)

(1) Radnik ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu plaće i pored slučajeva propisanih Federalnim zakonom u toku jedne kalendarske godine u slučaju:

a) smrti roditelja bračnog odnosno vanbračnog partnera,

b) sklapanja braka djeteta,

c) selidbe.

(2) Radnik ima pravo na plaćeno odustvu sa rada u slučaju smrti člana uže porodice, bez obzira da li je iskoristio pravo iz stava (1) ovog člana.

Član 7

(Dužina plaćenog odsustva)

Dužinu plaćenog odsustva po osnovu člana 6. ovog zakona utvrđuje poslodavac, pravilnikom o radu i ugovorom o radu u skladu sa kolektivnim ugovorom.

DIO ČETVRTI – MIROVNO VIJEĆE

Član 8

(Postupak mirenja)

(1) U slučaju spora o zaključivanju, primjeni, izmjeni ili dopuni odnosno otkazivanju kolektivnog ugovora ili drugog sličnog spora u vezi kolektivnog ugovora (kolektivni radni spor) ako strane nisu dogovorile način mirnog rješavanja spora, provodi se postupak mirenja u skladu sa ovim zakonom.

(2) Mirenje provodi mirovno vijeće.

Član 9

(Sastav i način rada mirovnog vijeća)

(1) Mirovno vijeće za područje kantona sastoji se od tri člana i to: predstavnika poslodavca, predstavnika sindikata i predstavnika kojeg uz prethodnu konsultaciju sa reprezentativnim sindikatima i udruženjima poslodavaca za teritoriju Zeničko-dobojskog kantona izaberu strane u sporu sa liste koju utvrđuje kantonalni ministar nadležan za poslove rada.

(2) Lista članova mirovnog vijeća utvrđuje se za period od četiri godine, uz prethodnu konsultaciju reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca za teritoriju kantona.

https://advokat-prnjavorac.com

(3) Mirovno vijeće donosi poslovnik o radu kojim će urediti način donošenja odluka iz svog djelokruga rada.

(4) Administrativne poslove za mirovno vijeće formirano za područje Zeničko-dobojskog kantona vrši kanto-nalno ministarstvo nadležno za poslove rada.

(5) Naknadu troškova za člana izabranog sa liste iz stava (2) ovog člana snosi kantonalno ministarstvo nadležno za poslove rada.

Član 10

(Prijedlog mirovnog vijeća)

(1) Strane u sporu mogu prihvatiti ili odbiti prijedlog mirovnog vijeća, a ako ga prihvate prijedlog ima pravnu snagu i dejstvo kolektivnog ugovora.

(2) O ishodu i rezultatima mirenja strane u sporu su dužne izvijestiti kantonalno ministarstvo nadležno za poslove rada u roku od tri dana od dana završetka mirenja.

DIO PETI – NADZOR

Član 11

(Organ koji vrši nadzor)

Nadzor nad primjenom ovog zakona i donesenih propisa na osnovu istog vrši kantonalni inspektor rada.

Član 12

(Upute poslodavcima i radnicima)

Pored poslova inspekcijskog nadzora, inspektor rada je dužan da daje upute poslodavcima i radnicima o najefikasnijem načinu primjene zakonskih propisa.

DIO ŠESTI – KAZNENE ODREDBE

Član 13

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se poslodavac-pravno lice ako:

a) radniku ne omogući korištenje plaćenog odsustva prema članu 6. ovog zakona;

b) onemogući ili pokuša onemogućiti kantonalnog inspektora rada u provođenju nadzora (član 11.).

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se poslodavac-fizičko lice novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM.

Član 14

Ako je prekršaj iz člana 13. ovog zakona učinjen prema maloljetnom radniku najniži i najviši iznos novčane kazne se uvećava dvostruko.

DIO SEDMI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15

(Prestanak važenja zakona)

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o radu u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 11/02; 11/05 i 9/10).

Član 16

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021