Zakoni Brčko Distrikta BiHZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE
(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 22/2016 i 50/2018)

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet)

Ovim zakonom propisuje se oblast računovodstva i revizije, sticanje zvanja i licenciranje u računovodstvenoj i revizorskoj profesiji, organizacija i funkcionisanje sistema knjigovodstva i računovodstva, priprema i prezentovanje finansijskih izvještaja, revizija finansijskih izvještaja, formiranje i rad Vijeća za računovodstvo i reviziju Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, način vršenja nadzora nad radom pravnih lica i preduzetnika koji su registrovani za pružanje usluga računovodstva i revizije.

Član 2

(Definicije)

Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

a) “računovodstvo” je sistem čije funkcionisanje osigurava informacije o finansijskom položaju, uspješnosti poslovanja, tokovima gotovine, promjenama na kapitalu, druge finansijske i nefinansijske informacije značajne za eksterne i interne korisnike finansijskih izvještaja;

b) “knjigovodstvo” je evidentiranje, klasifikovanje i sumiranje poslovnih transakcija i čuvanje originalne poslovne dokumentacije koja pruža dokaze o tim transakcijama;

c) “revizija finansijskih izvještaja” je ispitivanje finansijskih izvještaja radi davanja mišljenja o tome da li oni objektivno i istinito, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza, rezultate poslovanja, tokove gotovine i promjene na kapitalu, u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima (u daljnjem tekstu: MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (u daljnjem tekstu: MSFI);

d) “Komisija za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine” (u daljnjem tekstu: Komisija), je Komisija koja je uspostavljena na nivou Bosne i Hercegovine;

e) “certificirani računovodstveni tehničar” je lice koje posjeduje certifikat izdat u skladu s ovim zakonom;

f) “certificirani računovođa” je lice koje posjeduje certifikat izdat u skladu s ovim zakonom;

g) “ovlašteni revizor” je nezavisno profesionalno lice koje obavlja reviziju u skladu s međunarodnim revizorskim standardima i ovim zakonom i koje posjeduje licencu izdatu od strane Direkcije za finansije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:Direkcija), nakon pribavljenog certifikata u skladu s ovim zakonom;

h) “računovodstveni i revizorski standardi” su standardi, prateća uputstva, objašnjenja i smjernice, principi profesionalne etike iz članova 35 i 36 ovog zakona objavljeni od strane Komisije;

i) “profesionalno tijelo” je nevladino, dobrovoljno profesionalno udruženje u Distriktu, priznato od strane Komisije, u skladu s članom 11 Zakona o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine;

j) „Vijeće za računovodstvo i reviziju Distrikta” je tijelo formirano u skladu s ovim zakonom, osnovano s ciljem praćenja primjene računovodstvenih i revizorskih standarda u Distriktu;

k) “certifikat” je javni dokument koji izdaje profesionalno tijelo, a kojim se dokazuje da je lice steklo odgovarajuće profesionalno zvanje;

l) “licenca” je javni dokument koji predstavlja odobrenje za rad u računovodstvenoj ili drugoj srodnoj profesiji izdato fizičkom ili pravnom licu u skladu sa ovim zakonom i Međunarodnim obrazovnim standardima;

m) “Registar finansijskih izvještaja” je centralni registar informacija o poslovanju i finansijskom položaju pravnih lica u Distriktu;

n) “Registar ovlaštenih revizora” (u daljnjem tekstu: Registar OR) je centralni izvor informacija koji sadrži podatke od značaja za pravilnu identifikaciju ovlaštenih revizora;

o) “Registar preduzeća ovlaštenih za reviziju” je registar koji vodi Direkcija za finansije Distrikta koji sadrži informacije o pravnim licima ovlaštenim za reviziju u Distriktu;

p) “Registar izvršenih ocjena boniteta” je standardizovana, javna i elektronska baza podataka iz finansijskih izvještaja o finansijskoj stabilnosti, likvidnosti i zaduženosti pravnih lica koja imaju sjedište na teritoriji Distrikta, izdatih od strane Direkcije za finansije.

Član 3

(Primjena)

Ovaj zakon primjenjuje se na:

a) sva pravna lica, uključujući preduzeća, društva za osiguranje, mikrokreditne organizacije, leasing društva, investicione fondove, društva za upravljanje investicionim fondovima, brokersko-dilerska društva, berze i banke i druge finansijske organizacije;

b) pravna lica i druge oblike organizovanja, koje je pravno lice sa sjedištem u Distriktu osnovalo u inostranstvu, ako propisima tih država nije, na poseban način, utvrđena obaveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja za ta pravna lica i oblike organizovanja;

c) podružnice i pogone pravnih lica sa sjedištem izvan Distrikta, ako se preko tih organizacionih jedinica ostvaruje prihod u Distriktu;

d) budžetske korisnike Distrikta i korisnike vanbudžetskih fondova.

Član 4

(Razvrstavanje pravnih lica)

(1) Pravna lica, zavisno od pokazatelja utvrđenih na dan sastavljanja finansijskih izvještaja u poslovnoj godini, razvrstavaju se na mala, srednja i velika.

(2) Kriteriji prema kojim se vrši razvrstavanje pravnih lica su:

a) prosječan broj zaposlenika u toku poslovne godine;

b) vrijednost imovine; i

c) visina prihoda.

(3) Prosječan broj zaposlenih izračunava se tako što se ukupan zbir zaposlenih krajem svakog mjeseca, uključujući i zaposlene izvan teritorije Distrikta, podijeli s brojem mjeseci u obračunskom periodu.

(4) Prosječna vrijednost poslovne imovine izračunava se tako što se zbir neto knjigovodstvene vrijednosti poslovne imovine na početku i na kraju obračunskog perioda podijeli sa brojem dva.

(5) Mala pravna lica su lica koja ispunjavaju minimalno dva od sljedećih uslova:

a) prosječan broj zaposlenih nije veći od pedeset (50);

b) prosječna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine nije veća od 1.400.000,00 KM;

c) ukupan godišnji prihod je manji od 2.800.000,00 KM.

(6) Srednja pravna lica su lica koja na dan sastavljanja finansijskih izvještaja ispunjavaju minimalno dva od sljedećih uslova:

a) prosječan broj zaposlenih u toku godine je veći od 50, a manji od 250;

b) prosječna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine nije veća od 5.500.000,00 KM;

c) ukupan godišnji prihod je manji od 11.000.000,00 KM.

(7) U srednja pravna lica razvrstavaju se i ona čije vrijednosti su veće od gornjeg iznosa jednog od uslova iz stava 6 ovog člana.

(8) Velika pravna lica su lica koja prelaze gornje vrijednosti iz minimalno dva uslova iz stava 6 ovog člana.

(9) U velika pravna lica razvrstavaju se, neovisno o kriterijima utvrđenim u stavu 2 ovog člana, u svakom slučaju:

a) banke;

b) mikrokreditne organizacije;

c) štedno-kreditne zadruge;

d) društva za osiguranje;

e) leasing društva;

f) društva za upravljanje investicionim fondovima;

g) društva za upravljanje obaveznim, odnosno dobrovoljnim penzijskim fondovima;

h) brokersko-dilerska društva;

i) druge finansijske organizacije.

(10) Novoosnovana pravna lica razvrstavaju se na osnovu podataka iz finansijskih izvještaja za tekuću poslovnu godinu, srazmjerno broju mjeseci poslovanja, a dobiveni podaci koriste se za tekuću i narednu poslovnu godinu.

(11) Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica u mala, srednja ili velika, izvršeno u skladu s odredbama ovog zakona, pravno lice dužno je uz godišnje finansijske izvještaje, dostaviti Sektoru za obradu finansijskih izvještaja i licenciranje.

DIO DRUGI – POSEBNE ODREDBE

POGLAVLJE I. ZVANJA U RAČUNOVODSTVENOJ I REVIZORSKOJ PROFESIJI

Član 5

(Zvanja, certifikacija i licenciranje)

(1) Zvanja u računovodstvenoj i revizorskoj profesiji Distrikta su:

a) certificirani računovodstveni tehničar (u daljnjem tekstu: CRT);

b) certificirani računovođa (u daljnjem tekstu: CR);

c) ovlašteni revizor (u daljnjem tekstu: OR).

(2) Certifikaciju CRT i CR vrši profesionalno tijelo, pod nadzorom Komisije, a certifikaciju za OR vrši Komisija.

(3) Licenciranje CRT i CR vrši profesionalno tijelo na osnovu dokaza o ispunjenim uslovima kontinuirane profesionalne edukacije u skladu s jedinstvenim Programom za sticanje kvalifikacija i obuku na nivou Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Program).

(4) Licenciranje se ne vrši za CRT i CR koji obavljaju računovodstvene poslove za interne potrebe preduzeća i drugih pravnih lica.

Član 6

(Program obuke i sticanje zvanja)

(1) Za računovodstvenu profesiju u Distriktu primjenjuje se jedinstveni Program.

(2) Usluge obuke kandidata za računovodstvenu profesiju, u skladu s Programom koji utvrđuje Komisija saglasno standardima i smjernicama Međunarodne federacije računovođa pružaju preduzeća iz privatnog sektora, profesionalna tijela i obrazovne ustanove u BiH koje ispunjavaju uslove koje utvrdi Komisija saglasno Zakonu o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj 42/04).

(3) Lica mogu steći zvanja iz člana 5 stava 1 ovog zakona, ako ispunjavaju uslove koje utvrđuje Komisija.

(4) Testiranje kandidata se vrši na osnovu Programa, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine, a koji je u skladu sa standardima i smjernicama MFR.

(5) Preduzeća iz privatnog sektora, profesionalna tijela i obrazovne ustanove iz stave 2 ovog člana, a koje pružaju usluge obuke kandidata za računovodstvenu profesiju, po završenoj obuci izdaju uvjerenje o pohađanoj obuci, broju sati te programu pružene obuke.

Član 7

(Profesionalno tijelo)

(1) Profesionalno tijelo definisano ovim zakonom provodi jedinstveni program za sticanje kvalifikacija i zvanja u računovodstvenoj profesiji i dužno je donijeti provedbene propise kojima se utvrđuju:

a) uslovi, način i naknade za sticanje zvanja u računovodstvenoj i revizorskoj profesiji;

b) kvalifikovanje i profesionalni razvoj računovođa i revizora;

c) kontinuirana edukacija i kontrola kvaliteta rada njegovih članova;

d) izdavanje certifikata i licenci za zvanja u profesiji.

(2) Na provedbene propise profesionalnog tijela saglasnost daje Vlada Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Vlada Distrikta) po prethodno pribavljenom mišljenju Direkcije.

(3) Profesionalna tijela osnovana u Distriktu dužna su sarađivati s Komisijom u vezi sa svim pitanjima propisana ovim zakonom.

(4) Aktivnosti provedene saglasno Zakonu o računovodstvu i reviziji BiH od strane profesionalnih tijela osnovanih u Federaciji BiH ili Republici Srpskoj te priznatih od strane Komisije, priznaju se u Distriktu bez dodatnih uslova.

Član 8

(Priznavanje certifikata i licenci)

(1) Lice kojem su certifikat i licenca izdati u jednom od entiteta ima pravo da vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izvještaje u Distriktu.

(2) Pravna i fizička lica ovlaštena za reviziju, koja imaju certifikat i licencu izdatu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine smatraju se kvalifikovanim za dobijanje odgovarajuće licence u Distriktu, bez dodatnih uslova.

(3) Lica iz stava 2 ovog člana podnose zahtjev za izdavanje licence Direkciji, s dokazima da ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom.

Član 9

(Nostrifikacija stečenih zvanja)

(1) Komisija vrši certifikaciju lica koja su stekla zvanja izvan BiH, nakon što dokažu da su ispunila MFR-ove uslove edukacije u zemlji u kojoj su stekla kvalifikacije kao i da ispunjavaju uslove stručne spreme, radnog iskustva te da posjeduju znanja o pravnoj regulativi i poreznom sistemu u BiH odnosno Distriktu u skladu s Programom.

(2) Lica iz stava 1 ovog člana mogu zahtijevati nostrifikaciju stečenih zvanja od strane profesionalnih tijela u Distriktu, na način koji utvrđuje Komisija, uz dokazivanje postojanja uslova utvrđenih Programom.

Član 10

(Sektor za obradu finansijskih izvještaja i licenciranje)

(1) Sektor za obradu finansijskih izvještaja i licenciranje je organizacioni dio Ureda direktora Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH koji je nadležan za:

a) prijem, evidentiranje i obradu finansijskih izvještaja;

b) arhiviranje podataka;

c) upravljanje bazom arhiviranih podataka i zaštitu baze podataka i dokumenata koji su arhivirani;

d) uspostavljanje posebne evidencije obveznika preuzimanjem javnih podataka sudskog registra;

e) vođenje Registra finansijskih izvještaja;

f) osiguranje trajnog i kontinuiranog pristupa finansijskim i drugim izvještajima i dokumentima pohranjenim u Registar finansijskih izvještaja;

g) formalno-pravnu, računsku i logičku kontrolu finansijskih izvještaja predatih u Registar finansijskih izvještaja;

h) nalaganje odgovarajućih ispravki u predatim finansijskim izvještajima u postupku formalno- pravne, računske i logičke kontrole tih izvještaja;

i) sumiranje podataka iz preuzetih finansijskih izvještaja i odgovarajuću analizu i prezentaciju dobijenih podataka;

j) prepis finansijskih izvještaja i drugih dokumenata pohranjenih u Registar finansijskih izvještaja i izdavanje izvoda iz Registra finansijskih izvještaja, na zahtjev zainteresovanih lica;

k) ocjenu boniteta obveznika, vođenje evidencije i izdavanje potvrda o bonitetu, na zahtjev zainteresovanih lica;

l) uspostavljanje i vođenje Registra izvršenih ocjena boniteta;

m) vođenje Registra OR i Registra pravnih lica ovlaštenih za reviziju;

n) nadzor iz oblasti razvoja računovodstvene i revizorske profesije;

o) druge poslove predviđene ovim i drugim propisima.

(2) Za obavljanje poslova iz stava 1 tački: f), g), j), k) i l) ovog člana naplaćuje se novčana naknada koja predstavlja prihod budžeta Brčko distrikta BiH i uplata se vrši na jedinstveni račun Trezora Brčko distrikta BiH.

(3) Odluku o visini naknade iz stava 2 ovog člana donosi direktor Direkcije uz saglasnost Vlade Distrikta.

(4) Direktor direkcije donosi pravilnik kojim se utvrđuje:

a. uslovi i način za ovlašteno pristupanje i korištenje izvještaja i dokumenata iz Registra za finansijsko izvještavanje, kao i druga pitanja od značaja za njegovo funkcionisanje;

b. metodologija za provođenje formalno-pravne, računske i logičke kontrole finansijskih izvještaja predatih u Registar za finansijsko izvještavanje, kao i način i rokove za ispravku grešaka otkrivenih u postupku kontrole tih izvještaja;

c. metodologija za ocjenu boniteta obveznika i druge postupke od značaja za uspostavljanje i funkcionisanje Registra izvršenih ocjena boniteta.

POGLAVLJE II. SISTEM RAČUNOVODSTVA I KNJIGOVODSTVA

Član 11

(Opći akt pravnih lica)

(1) Lica predviđena odredbom člana 3 općeg akta:

a) uređuju organizaciju računovodstva na način koji omogućava sveobuhvatno evidentiranje, kao i sprječavanje i otkrivanje pogrešno evidentiranih poslovnih promjena;

b) uređuju interne računovodstvene kontrolne postupke; c) utvrđuju računovodstvene politike;

d) određuju lica koja su odgovorna za zakonitost, ispravnost, sastavljanje i kontrolu knjigovodstvenih isprava o svakoj poslovnoj promjeni;

e) uređuje kretanje knjigovodstvenih isprava i utvrđuje rokove za njihovo dostavljanje na daljnju obradu;

f) utvrđuju postupke pripreme, sastavljanja i prezentacije finansijskih izvještaja;

g) propisuju postupke prikupljanja, obrade i prezentovanja podataka u vezi s pripremom i sastavljanjem godišnjih izvještaja o poslovanju, finansijskih podataka za statističke, porezne i druge potrebe;

h) uređuju i druga pitanja od značaja za uspostavljanje efikasnog sistema knjigovodstva i računovodstva u pravnom licu;

i) uređuju postupak i druga pitanja vezana za popis imovine i obaveza.

(2) Sistem računovodstva uređen općim aktom iz stava 1 ovog člana će biti zasnovan na računovodstvenim principima:

a) tačnosti, istinitosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti, i pravovremenosti;

b) pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja; i

c) drugim principima utvrđenim MRS-ima.

Član 12

(Obaveze pravnih lica)

(1) Pravna lica su dužna voditi i čuvati knjigovodstvene evidencije i dokumente koje pružaju dovoljne, odgovarajuće i kompletne dokaze o njihovim transakcijama.

(2) Pravno lice je dužno osigurati vođenje računovodstvenih i knjigovodstvenih evidencija u poslovnim knjigama isključivo na osnovu dokumentacije po osnovu nastalog poslovnog događaja.

Član 13

Član 13 brisan amandmanom.

Član 14

(Knjigovodstvene isprave)

(1) Knjigovodstvena isprava je:

a) pisani dokaz ili memorisani elektronski zapis o nastalom poslovnom događaju, koja je potpisana od strane lica koje je ovlašteno za sastavljanje i kontrolu knjigovodstvene isprave, a služi kao osnov za knjiženje u poslovnim knjigama;

b) isprava primljena telefaksom, kopija originalne isprave ili isprava na elektronskom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto čuvanja originalne isprave, odnosno razlog upotrebe kopije i ako je potpisana od lica ovlaštenog za zastupanje pravnog lica ili lica na koje je to ovlaštenje preneseno.

(2) Knjigovodstvena isprava mora biti potpuna, istinita, računski tačna i uredna, sastavljena tako da omogućava potpun uvid u sadržaj odnosno vjerodostojnost dokumenta.

Član 15

(Vjerodostojnost knjigovodstvene isprave)

(1) Vjerodostojnom se smatra ona knjigovodstvena isprava na osnovu koje, treće lice koje nije sudjelovalo u poslovnom događaju, može nedvosmisleno i bez ikakvih sumnji utvrditi prirodu i sadržaj poslovnog događaja.

(2) Odgovorno lice u pravnom licu svojim potpisom jamči da je knjigovodstvena isprava vjerodostojna i ispravna.

Član 16

(Sačinjavanje knjigovodstvene isprave)

(1) Knjigovodstvena isprava sačinjava se za poslovni događaj koji je nastao, vezan je za poslovanje pravnog lica i odražava se na promjenu pozicije imovine, obaveza, kapitala, prihoda i rashoda.

(2) Knjigovodstvena isprava može biti eksterne i interne prirode.

(3) Eksterna knjigovodstvena isprava je isprava dostavljena u pravno lice spolja, a odnosi se na poslovni odnos s trećim licem koje je istu sačinilo, i može biti: faktura, izvještaj o novčanim promjenama na žiroračunu, odobravanje kasa skonta, izvještaj o obračunatoj kamati, tovarni list, dokument o osiguranju robe, otpremnica, dostavnica i slično.

(4) Interna knjigovodstvena isprava se ispostavlja unutar pravnog lica i služi za dokumentiranje svih promjena na sredstvima i obavezama prema izvorima sredstava, kao što su: prijemnica, otpremnica, zapisnik, popisne liste, dokumenti o povratu, otpisu, rashodu, promjeni cijene, nalog blagajni za naplatu ili isplatu, isplatna lista, trebovanje sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda, alata i slično.

(5) Knjigovodstvena isprava sačinjena u formi elektronskog zapisa može umjesto potpisa ovlaštenog lica koje zastupa pravno lice ili lica na koje je preneseno ovlaštenje sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku lica ovlaštenog za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana u skladu s propisima o elektronskom potpisu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

(6) Lica koja sačinjavaju i/ili su zadužena za prijem knjigovodstvenih isprava, dužna su da potpisanu ispravu i drugu dokumentaciju u vezi s nastalom poslovnom promjenom dostave računovodstvu odmah po izradi, odnosno prijemu, a najkasnije u roku od sedam dana od dana nastanka poslovne promjene, odnosno dana prijema.

Član 17

(Kontrola formalne, suštinske i računske ispravnosti knjigovodstvene isprave)

(1) Knjigovodstvena isprava se prije knjiženja kontroliše:

a) u pogledu formalne, suštinske i računske ispravnosti;

b) da li je ovjerena od ovlaštenih lica u pravnom licu.

(2) Kontrola formalne ispravnosti knjigovodstvene isprave polazi od toga da li je isprava sastavljena u skladu s propisima, MRS i općim aktom pravnog lica.

(3) Suštinskom kontrolom knjigovodstvene isprave utvrđuje se suštinska ispravnost isprave, koja se sastoji u ispitivanju stvarnog nastanka poslovne promjene te sadržaja i obima poslovne promjene kako je naznačena u samoj ispravi.

(4) Kontrola računske ispravnosti knjigovodstvene isprave podrazumijeva računsku kontrolu matematičkih operacija dijeljenja, množenja, sabiranja i oduzimanja, na osnovu kojih su dobijeni rezultati na ispravi.

(5) Neispravna knjigovodstvena isprava vraća se licu koje je izdalo knjigovodstvenu ispravu radi otklanjanja nedostataka.

Član 18

(Ispravke u knjigovodstvenim ispravama)

(1) Ispravke u knjigovodstvenim ispravama u tekstu ili brojevima ne smiju se vršiti na način da dovode u sumnju vjerodostojnost knjigovodstvene isprave.

(2) Ispravku precrtavanjem vrši isto lice koje je izdalo knjigovodstvenu ispravu i koje ispravku istovremeno vrši na svim primjercima izdate knjigovodstvene isprave, što potvrđuje svojim potpisom, uz naznačavanje datuma ispravke.

(3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, knjigovodstvene isprave o novčanim poslovnim događajima neće se ispravljati i iste se imaju poništiti i izdati nove.

Član 19

(Postupanje sa knjigovodstvenom ispravom)

(1) Uredno likvidirana i ispravna knjigovodstvena isprava se knjiži odnosno upisuju podaci u poslovne knjige knjigovodstvenom tehnikom.

(2) Lica koja vode poslovne knjige, poslije provedene kontrole i primljenih knjigovodstvenih isprava, dužna su da knjigovodstvene isprave proknjiže u poslovnim knjigama narednog dana, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema knjigovodstvene isprave.

Član 20

(Poslovne knjige)

(1) Poslovne knjige su jednoobrazne evidencije o stanju i promjenama na imovini, obavezama, kapitalu, prihodima i rashodima pravnih lica.

(2) Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu i predstavljaju osnov za izradu godišnjih i polugodišnjih finansijskih izvještaja.

(3) Poslovne knjige vode se u skladu s načelima sistema dvojnog knjigovodstva, uvažavajući načela urednosti, ažurnosti, dokumentovanosti i vjerodostojnosti.

(4) Poslovne knjige mogu se voditi na slobodnim listovima, povezane ili prenijete na neki od elektronskih medija, tako da se po potrebi mogu odštampati ili prikazati na ekranu.

(5) Poslovne knjige čine:

a) dnevnik;

b) glavna knjiga;

c) pomoćne knjige.

(6) Dnevnik je poslovna knjiga u koju se unose knjigovodstvene promjene, hronološki, prema vremenskom redoslijedu njihovog nastanka, a može se uspostaviti kao jedinstvena poslovna knjiga ili više knjiga koje su namijenjene za evidentiranje promjena na pojedinim skupinama bilansnih ili vanbilansnih pozicija.

(7) Glavna knjiga je sistemska knjigovodstvena evidencija promjena nastalih na finansijskom položaju i uspješnosti poslovanja, odnosno promjena nastalih na imovini, obavezama, kapitalu, rashodima, prihodima i rezultatu poslovanja i vanbilansne evidencije.

(8) Pomoćne knjige su analitičke evidencije koje se vode za nematerijalna sredstva, postrojenja i opremu, investicione nekretnine, dugoročne finansijske plasmane, zalihe, potraživanja, gotovinu i gotovinske ekvivalente, obaveze, kapital i drugo.

Član 21

(Kontni okvir i kontni plan)

(1) Poslovne promjene knjiže se na analitičkim računima koji po svom sadržaju i bilansnoj pripadnosti odgovaraju računima iz propisanog kontnog okvira.

(2) Kontni okvir i sadržaj računa u kontnom okviru za sva pravna lica utvrđuje direktor Direkcije pravilnikom, na prijedlog Vijeća za računovodstvo i reviziju Brčko distrikta BiH.

(3) Detaljan kontni plan utvrđuje se općim aktom pravnog lica i usaglašava se sa utvrđenim kontnim okvirom.

Član 22

(Glavna knjiga)

(1) Glavnu knjigu čini skup svih konta koja su otvorena tokom poslovne godine, u skladu sa potrebama pravnog lica, radi osiguranja podataka za godišnje finansijske izvještaje.

(2) Glavna knjiga se sastoji od dva odvojena dijela i to:

a) bilansne evidencije;

b) vanbilansne evidencije.

(3) Predmet knjigovodstvene obrade podataka u glavnoj knjizi u dijelu bilansne evidencije su poslovni događaji pod uslovom da:

a) se poslovni događaj stvarno dogodio i kao takav pripada prošlosti poslovanja;

b) se učinak poslovnog događaja može izraziti u novčanim iznosima;

c) promjena nastala poslovnim događajem utiče na poziciju sredstava, obaveza, kapitala, troškova, rashoda, prihoda i rezultata poslovanja;

d) se nastanak poslovnog događaja može dokazati vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom.

(4) Glavna knjiga vanbilansnih evidencija obuhvata određene poslovne događaje koji u trenutku nastanka nemaju uticaja na promjene u bilansu stanja i bilansu uspjeha, ali osiguravaju dodatne informacije o korištenju tuđe imovine, budućih potencijalnih obaveza, kontrole pojedinih poslovnih poduhvata i informisanja.

(5) Kod primjene metode elektronske obrade podataka, glavna knjiga se vodi na način da se može izvršiti kontrola knjiženja.

Član 23

(Pomoćne knjige)

(1) Pomoćne knjige se u pravilu vode posebno.

(2) U pomoćnim knjigama u kojima se vodi evidencija o materijalnoj imovini, imovina se iskazuje u količinama i novčanim iznosima.

(3) Druge pomoćne knjige koje dopunjavaju podatke o nekoj poziciji u glavnoj knjizi ili osiguravaju bilo koje druge podatke su knjiga:

a) blagajne, odnosno dnevnik blagajne;

b) ulaznih faktura (KUF);

c) izlaznih faktura (KIF);

d) deviznih sredstava;

e) izdatih čekova;

f) dospijeća mjenica i dr.

(4) U dnevnik blagajne se unose poslovne promjene koje nastaju po osnovu gotovine i drugih vrijednosti koje se vode u blagajni pravnog lica.

(5) Dnevnik blagajne zaključuje se na kraju svakog radnog dana i dostavlja se računovodstvu najkasnije u roku od sedam dana od dana zaključivanja.

Član 24

(Vođenje poslovnih knjiga)

(1) U poslovne knjige unose se podaci po principu nastanka poslovnih događaja, a na osnovu vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava.

(2) Poslovne knjige otvaraju se početkom svake poslovne godine prijenosom stanja iz bilansa sastavljenog na kraju prethodne poslovne godine ili na osnovu početnog bilansa kod novoosnovanih pravnih lica, s danom sticanja statusa pravnog lica i prilikom provođenja statusnih promjena u skladu s ovim zakonom.

(3) Pozicije koje se ne nalaze u početnom bilansu otvaraju se u poslovnim knjigama u toku godine nastankom poslovnog događaja, a na osnovu vjerodostojne knjigovodstvene isprave.

(4) Poslovne knjige vode se na način da osiguraju:

a) kontrolu unesenih podataka;

b) ispravnost unosa podataka;

c) čuvanje podataka;

d) mogućnost korištenja podataka;

e) mogućnost uvida u promet i stanje na računima glavne knjige;

f) mogućnost uvida u vremenski nastanak obavljenog unosa poslovnih događaja.

(5) Ispravka unesenog podatka provodi se kao nova knjigovodstvena stavka.

(6) Poslovni događaji nastali između dana bilansa i dana upisa u sudski registar obuhvataju se u poslovnim knjigama prethodnog pravnog lica ili novog pravnog lica, što se utvrđuje odlukom o statusnoj promjeni.

Član 25

(Lica koja vode poslovne knjige)

(1) Uslovi koje mora ispunjavati lice koje vodi poslovne knjige, sastavlja finansijske izvještaje i koje je supotpisnik finansijskih izvještaja u skladu s članom 38 ovog zakona utvrđuju se općim aktom pravnog lica.

(2) Ako pravno lice nema zaposlenog CR ili CRT onda može vođenje poslovnih knjiga povjeriti ugovorom uz određenu naknadu drugom pravnom licu ili preduzetniku registrovanom za pružanje računovodstvenih usluga koji ima zaposlenog najmanje jednog CR, s tim da tako angažovano lice osigura arhiviranje i čuvanje povjerene mu dokumentacije u svom sjedištu.

(3) Stav 2 ovog člana ne odnosi se na banke i druge finansijske organizacije, društva za osiguranje, davaoce finansijskog leasinga, penzijske fondove, otvorene fondove pravnih lica za investicijsko bankarstvo, berze, brokersko-dilerska društva i kasina.

https://advokat-prnjavorac.com

Član 26

(Popis imovine i obaveza)

(1) Pravno lice je dužno izvršiti popis imovine i obaveza s ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje i da se u poslovnim knjigama izvrši usklađivanje stvarnog stanja s knjigovodstvenim stanjem, na početku poslovanja i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina ili neki drugi obračunski period, određen u skladu s ovim zakonom.

(2) Pravno lice koje po bilo kojem pravnom osnovu posjeduje tuđu imovinu, dužno je takvu imovinu posebno popisati te primjerak tako popisanih sredstava dostaviti pravnom licu kome ta sredstva pripadaju.

(3) Popisna lista iz stava 2 ovog člana čini sastavni dio isprava o popisu pravnog lica kojem pripada tako popisana imovina.

(4) Popis imovine i obaveza tokom poslovne godine obavezno se provodi u slučaju:

a) promjene cijena proizvoda i robe;

b) statusnih promjena u skladu sa Zakonom o preduzećima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o preduzećima), kao što su: spajanje, pripajanje ili dijeljenje;

c) otvaranja stečajnog postupka;

d) pokretanja postupka likvidacije.

(5) U slučajevima iz stava 4 ovog člana popis se provodi sa stanjem na dan nastanka statusne ili druge promjene.

(6) Pravna lica koja su predmet statusnih ili drugih promjena izrađuju finansijske izvještaje za period od 1. januara do datuma statusne ili druge promjene.

(7) Popis se obavlja tokom godine i zbog primopredaje dužnosti odgovornog lica u pravnom licu i ne oslobađa pravno lice od obaveze popisa sredstava i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine.

(8) Pravna lica u stečaju i likvidaciji nisu obveznici popisa sa stanjem na dan 31. decembra i ova pravna lica provode popis imovine i obaveza na dan otvaranja stečajnog postupka, odnosno pokretanja postupka likvidacije.

(9) Pravno lice može svojim aktom predvidjeti duže periode za vršenje popisa materijala u bibliotekama, kao što su: knjige, fotografije, filmovi, arhivska građa i slično, s tim da ti periodi ne mogu biti duži od pet godina.

Član 27

(Postupak provođenja popisa imovine i obaveza)

(1) Općim aktom iz člana 11 utvrđuje se postupak provođenja popisa imovine i obaveza koji se odnosi na: imenovanje komisije, način i rokove popisa, način usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.

(2) Ako se popis imovine i obaveza vrši prije 31. decembra, lica koja vrše popis dužna su da na osnovu knjigovodstvenih isprava naknadno unesu u popisne liste podatke o promjenama koje su nastale između dana popisa i 31. decembra tekuće godine kao i da izvrše usklađivanje i sravnjenje knjigovodstvenog i stvarnog stanja sa 31. decembrom.

(3) Podatke iz knjigovodstva u popisne liste unose lica odgovorna za popis koja sastavljaju izvještaj o obavljenom popisu odnosno o utvrđenim razlikama između stvarnog i knjigovodstvenog stanja.

(4) Izvještaj iz stava 3 ovog člana lica odgovorna za popis dužna su dostaviti nadležnom licu odnosno službi pravnog lica najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka poslovne godine.

Član 28

(Obračun amortizacije)

(1) Na kraju poslovne godine sastavlja se konačan obračun amortizacije.

(2) Sastavljanje konačnog obračuna amortizacije zasniva se na stvarnom stanju utvrđenom na osnovu popisa stalnih sredstava pravnog lica.

(3) Stalna sredstva se sistematski otpisuju primjenom godišnjih amortizacionih stopa koje proističu iz procijenjenog vijeka trajanja stalnog sredstva ili primjenom amortizacionih kvota utvrđenih na osnovu planiranog korištenja stalnih sredstava.

Član 29

(Usaglašavanje potraživanja i obaveza)

(1) Pravna lica su dužna, prije sastavljanja finansijskih izvještaja, usaglasiti međusobna potraživanja i obaveze s pravnim licima s kojima su u poslovnom odnosu (u daljnjem tekstu: konfirmacija salda).

(2) Povjerilac je dužan da prije sastavljanja finansijskih izvještaja dostavi dužniku spisak neplaćenih računa.

(3) Kao dokaz postojanja određenog stanja potraživanja i obaveza koriste se knjigovodstveni podaci pravnih lica koji se unose i potvrđuju odgovarajućom knjigovodstvenom ispravom odnosno izvodom otvorenih stavki, čije međusobno usaglašavanje mora biti na 31. 12. ili u posljednjem kvartalu poslovne godine.

(4) Primalac konfirmacije je dužan pošiljaocu u ulozi dužnika, povjerioca ili njegovom revizoru odgovoriti na konfirmaciju u roku od osam dana, a ukoliko u predviđenom roku ne odgovori, konfirmacija će se smatrati potvrđenom od strane tog lica.

(5) Stanje obaveza i potraživanja se utvrđuje na posljednji dan posljednjeg kvartala poslovne godine.

(6) Pravna lica su dužna u bilješkama obrazložiti pojedinačna stanja sumnjivih i spornih potraživanja, planirati aktivnosti i način rješavanja istih.

Član 30

(Zaključivanje poslovnih knjiga)

(1) Poslovne knjige se zaključuju poslije knjiženja svih poslovnih promjena i obračuna na dan završetka poslovne godine najkasnije do roka za dostavljanje finansijskih izvještaja, kao i u slučajevima:

a) statusnih promjena;

b) prestanka poslovanja;

c) u drugim slučajevima u kojima je neophodno zaključiti poslovne knjige.

(2) Pomoćne knjige koje se koriste više od jedne godine zaključuju se po prestanku njihovog korištenja, osim knjige inventara koja se zaključuje otuđenjem sredstva.

(3) Ako se poslovne knjige vode kao elektronski zapis, glavna knjiga se nakon zaključivanja na kraju poslovne godine mora zaštititi na način da:

a) u glavnoj knjizi nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova;

b) je glavnu knjigu moguće u svakom trenutku odštampati na papiru u nepromijenjenom obliku;

c) glavna knjiga sadrži elektronski potpis u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu ili se ista štampa i uvezuje na način da nije moguća izmjena pojedinih ili svih njenih dijelova ili listova i da je potpisana i ovjerena od strane odgovornog lica u pravnom licu i arhivirana.

Član 31

(Utvrđivanje finansijskog rezultata)

(1) Na osnovu evidencija iz poslovnih knjiga koje se zaključuju na kraju poslovne godine, utvrđuje se:

a) stanje imovine;

b) stanje obaveza i kapitala; i

c) finansijski rezultat s prihodima i rashodima obračunskog perioda na koji se taj rezultat odnosi.

(2) Raspoređivanje dobiti i gubitka, pravno lice vrši u skladu s odredbama Zakona o preduzećima i ovog zakona te općeg akta, a na osnovu odluke nadležnog organa u pravnom licu.

Član 32

(Način čuvanja knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga, izvještaja i ostale dokumentacije)

(1) Knjigovodstvene isprave čuvaju se u izvornom materijalnom obliku, u obliku elektronskog zapisa ili na mikrofilmu, a predstavljaju osnov upisa u poslovne knjige.

(2) Knjigovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijski izvještaji čuvaju se u poslovnim prostorijama pravnog lica, odnosno kod drugog lica ukoliko je istom povjereno vođenje poslovnih knjiga.

(3) Ako se poslovne knjige vode na računaru, uporedno s memorisanim podacima, osigurava se i memorisanje softvera u primjeni kod izrade poslovnih knjiga, kako bi podaci bili dostupni kontroli.

(4) Pri otvaranju postupka likvidacije ili stečaja, knjigovodstvene isprave i poslovne knjige zapisnički se predaju likvidacionom, odnosno stečajnom upravniku.

Član 33

(Rokovi čuvanja knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga, izvještaja i ostale dokumentacije)

(1) Isprave koje se čuvaju trajno su:

a) platne liste ili analitičke evidencije o platama u vezi s plaćanjem doprinosa;

b) kupoprodajni ugovori koji predstavljaju osnov sticanja odnosno otuđenja nekretnina;

c) godišnji računovodstveni obračuni;

d) finansijski izvještaji;

e) konsolidovani finansijski izvještaji;

f) izvještaji o izvršenoj reviziji;

g) svi interni akti od uticaja na finansijsko poslovanje.

(2) Knjigovodstvene isprave na osnovu kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu čuvaju se najmanje jedanaest godina.

(3) Knjigovodstvene isprave na osnovu kojih su podaci uneseni u pomoćne knjige čuvaju se najmanje sedam godina.

(4) Glavna knjiga i dnevnik čuvaju se najmanje jedanaest godina, a pomoćne knjige najmanje sedam godina.

(5) Periodični obračuni, isprave platnog prometa putem ovlaštenih finansijskih institucija čuvaju se najmanje pet godina.

(6) Godišnji izvještaj o poslovanju čuva se u originalnom obliku najmanje jedanaest godina nakon isteka poslovne godine.

(7) Pomoćni obračuni, prodajni i kontrolni blokovi čuvaju se dvije godine.

(8) Preduzeća ovlaštena za reviziju čuvaju dokumentaciju na osnovu koje je izvršena revizija najmanje šest godina.

(9) Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige i u koje su podaci iz isprava uneseni.

POGLAVLJE III. FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Član 34

(Računovodstveni standardi finansijskog izvještavanja)

Računovodstveni standardi finansijskog izvještavanja su principi i pravila sačinjavanja i prezentovanja finansijskih izvještaja koji se primjenjuju na sva pravna lica iz članova 3 i 4 ovog zakona, a obuhvaćaju:

a) MRS i MSFI;

b) Međunarodne računovodstvene standarde za javni sektor (u daljnjem tekstu: MRSJS);

c) prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (u daljnjem tekstu: OMRS);

d) MRS za mala i srednja preduzeća.

Član 35

(Standardi revizije i načela profesionalne etike)

Standardi revizije i načela profesionalne etike profesionalnih računovođa i revizora koji se primjenjuju na cijeloj teritoriji Distrikta, a koje donosi MFR su:

a) Međunarodni standardi revizije (u daljem tekstu: MSR);

b) Kodeks etike za profesionalne računovođe; i

c) prateća uputstva, objašnjenja i smjernice.

Član 36

(Sastavljanje finansijskih izvještaja za poslovnu godinu)

(1) Pravna lica finansijske izvještaje sastavljaju i prezentuju za poslovnu godinu, za period od 1. januara. do 31. decembra tekuće godine s uporedivim podacima za prethodnu godinu.

(2) Zavisno pravno lice čije matično pravno lice sa sjedištem u inostranstvu ima poslovnu godinu različitu od kalendarske godine, može sastavljati i prezentovati finansijske izvještaje za period koji je različit od perioda iz stava 1 ovog člana, uz prethodno pismeno obavještenje direktoru Direkcije.

(3) Pravno lice kod kojeg nastane statusna promjena, finansijske izvještaje sastavlja s datumom statusne promjene.

(4) Poslovni događaji nastali između dana bilansa i dana upisa u sudski registar obuhvataju se u finansijskim izvještajima pravnog prethodnika pravnog lica, pravnog sljedbenika pravnog lica ili novog pravnog lica, što se utvrđuje odlukom o statusnoj promjeni.

(5) Finansijski izvještaji sastavljaju se i u slučaju otvaranja, odnosno zaključenja postupka stečaja ili likvidacije pravnog lica.

Član 37

(Sadržaj godišnjeg finansijskog izvještaja)

(1) Godišnji finansijski izvještaj čini:

a) bilans stanja, odnosno izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda;

b) bilans uspjeha, odnosno izvještaj o ukupnom rezultatu za period;

c) izvještaj o tokovima gotovine;

d) izvještaj o promjenama na kapitalu;

e) bilješke uz finansijske izvještaje.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, mala preduzeća godišnje finansijske izvještaje prezentuju kroz:

a) bilans stanja, odnosno izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda;

b) bilans uspjeha, odnosno izvještaj o ukupnom rezultatu za period.

(3) Uz godišnji finansijski izvještaj korisnicima finansijskih izvještaja se prezentuju i posebni izvještaji sačinjeni u skladu sa zahtjevom Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

Član 38

(Ovjeravanje i potpisivanje finansijskih izvještaja)

Finansijski izvještaj pravnog lica ovjerava se potpisom i pečatom CR ili CRT koji sadrži naziv “certificirani računovođa” i „certificirani računovodstveni tehničar”, njegovo ime i prezime i broj važeće licence, izuzev za CR i CRT iz člana 5 stava 4 ovog zakona, pri čemu finansijske izvještaje za srednja i velika pravna lica ovjerava CR, a za mala pravna lica ovjeravaju CR ili CRT.

Član 39

(Polugodišnji finansijski izvještaji)

(1) Velika i srednja pravna lica mogu sačinjavati i prezentovati polugodišnje finansijske izvještaje, tj. finansijske izvještaje pripremljene za obračunski period od 1. januara do 30. juna tekuće godine.

(2) Pravna lica čijim se papirima od vrijednosti trguje na tržištima kapitala ili su u postupku pripreme za izlazak na ta tržišta, obavezna su sačinjavati i prezentovati polugodišnje finansijske izvještaje ako je takva obaveza predviđena propisima kojima se uređuje poslovanje papirima od vrijednosti.

(3) Polugodišnji izvještaj obuhvata:

a) bilans stanja, odnosno izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda;

b) bilans uspjeha, odnosno izvještaj o ukupnom rezultatu za period;

c) izvještaj o tokovima gotovine;

d) izvještaj o promjenama na kapitalu;

e) bilješke uz finansijske izvještaje, pripremljene u skladu s relevantnim MRS.

Član 40

(Sadržaj i forma finansijskih izvještaja)

(1) Pravna lica koja knjigovodstvo vode na sredstvima za automatsku obradu podataka, finansijski izvještaj mogu predati i na propisanoj formi obrazaca štampanim na računaru s tim da uz takve obrasce, istovjetne podatke podnesu i na elektronskom mediju.

(2) Poslovne knjige, finansijske izvještaje i druge finansijske informacije prezentovane od strane lica na koja se odnose odredbe ovog zakona izražavaju se u novčanoj jedinici i na jezicima koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

(3) Direktor Direkcije, na prijedlog Vijeća za računovodstvo i reviziju, donosi Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja saglasno odredbama člana 10 Zakona o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine

Član 41

(Godišnji izvještaji o poslovanju)

(1) Pravna lica su obavezna pripremati godišnje izvještaje o poslovanju koji daju objektivan prikaz poslovanja pravnog lica i njegov položaj, uključujući i opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se suočava kao i mjera preduzetih na zaštiti životne sredine.

(2) Godišnji izvještaj o poslovanju obavezno sadrži:

a) poslovne događaje nastale u periodu od završetka prethodne poslovne godine do datuma predaje finansijskog izvještaja;

b) procjenu očekivanog budućeg razvoja pravnog lica;

c) informacije o otkupu vlastitih akcija i udjela;

d) korištene finansijske instrumente, ako je to značajno za procjenu finansijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravnog lica.

Član 42

(Godišnji izvještaj o poslovanju velikih pravnih lica te pravnih lica čiji su vrijednosni papiri uvršteni na organizovano tržište vrijednosnih papira)

Mala pravna lica nemaju obavezu da pripremaju godišnji izvještaj o poslovanju, ali su informacije o otkupu vlastitih dionica dužna navesti u bilješkama uz finansijske izvještaje.

Član 43

(Konsolidovani finansijski izvještaji)

(1) Konsolidovani finansijski izvještaji su finansijski izvještaji grupe pravnih lica u kojoj određeno pravno lice, koje je matično preduzeće, ima nad jednim ili više pravnih lica, koja su zavisna preduzeća, pravo upravljanja finansijskim i poslovnim politikama tako da od njih ostvaruje koristi, a prikazani su kao jedinstveni.

(2) Konsolidovane finansijske izvještaje sastavlja matično preduzeće.

(3) Matičnim preduzećem smatra se pravno lice koje ispunjava najmanje jedan od sljedećih uslova:

a) ima većinsko vlasništvo dionica ili udjela koji daju pravo glasa u drugom pravnom licu;

b) ima pravo imenovati, odnosno opozvati većinu članova uprave ili nadzornog odbora drugog pravnog lica, koje je zavisno preduzeće;

c) ima pravo značajnog uticaja nad drugim pravnim licem, na osnovu ugovora ili drugog pravnog odnosa;

d) ako je većina članova uprave ili nadzornog odbora zavisnog preduzeća, koji su tu funkciju obavljali u prošloj poslovnoj godini i još uvijek je obavljaju do sastavljanja godišnjih finansijskih izvještaja, bila imenovana isključivo radi ostvarenja prava glasa matičnog preduzeća;

e) ima udio ili pravo u odlučivanju u zavisnom preduzeću na osnovu dogovora s drugim vlasnicima udjela ili prava u odlučivanju na način da kontrolira većinu s pravom glasa u zavisnom preduzeću.

(4) Na sastavljanje konsolidovanih finansijskih izvještaja primjenjuju se članovi 35, 37, 39, 41 i 42 ovog zakona.

(5) Konsolidovani finansijski izvještaj ne uključuje finansijski položaj zavisnog preduzeća, ako to nema značajan uticaj na finansijski položaj i uspješno poslovanje matičnog preduzeća.

(6) U slučaju iz stava 5 ovog člana pravno lice u bilješkama uz finansijske izvještaje navodi razloge izostavljanja podataka o finansijskom položaju zavisnog pravnog lica odnosno obrazloženje nedostatka uticaja tog pravnog lica, finansijski položaj i uspješno poslovanje matičnog pravnog lica.

(7) Detaljni uslovi i pravila konsolidacije finansijskih izvještaja utvrđeni su relevantnim MRS i MSFI.

(8) Izuzetno od odredaba ovog člana, ako ukupna vrijednost imovine ili ukupan prihod na nivou grupe povezanih pravnih lica kako je precizirano odredbom stava 3 ovog člana, ne računajući efekte internih transakcija između tih lica, zadovoljavaju kriterije iz člana 4 ovog zakona na način da bi grupa pravnih lica bila razvrstana u kategoriju malih pravnih lica, obaveza pripreme i prezentacije konsolidovanih finansijskih izvještaja na nivou ovakve grupe ne postoji.

Član 44

(Rokovi izrade konsolidovanih finansijskih izvještaja)

(1) Obaveza za izradu konsolidovanog finansijskog izvještaja nastaje prvog mjeseca nakon isteka mjeseca u kome je formiran statusni oblik povezivanja.

(2) Obaveza za izradu konsolidovanog finansijskog izvještaja prestaje krajem mjeseca u kome je statusni oblik povezivanja prestao da postoji.

(3) Izrada konsolidovanog finansijskog izvještaja vrši se jedanput godišnje, s prikazom stanja poslovnog rezultata na kraju poslovne godine.

Član 45

(Rokovi za predaju polugodišnjih i godišnjih finansijskih izvještaja, godišnjih izvještaja o poslovanju i konsolidovanih finansijskih izvještaja)

(1) Godišnji finansijski izvještaji iz člana 37, polugodišnji finansijski izvještaji iz člana 39 i godišnji izvještaji o poslovanju iz člana 41 ovoga zakona predaju se Direkciji za finansije, Sektoru za obradu finansijskih izvještaja i licenciranje.

(2) Polugodišnji finansijski izvještaji predaju se najkasnije 31. jula tekuće godine.

(3) Godišnji finansijski izvještaji i godišnji izvještaji o poslovanju se predaju najkasnije 60 dana po završetku poslovne godine za prethodnu godinu.

(4) Konsolidovane finansijske izvještaje matično preduzeće iz člana 43 stava 3 ovog zakona, sa sjedištem u Distriktu, dužno je sačiniti i predati Direkciji za finansije, Sektoru za obradu finansijskih izvještaja i licenciranje, najkasnije 120 dana od kraja poslovne godine.

(5) Rok za predaju revizorskog izvještaja s priloženim finansijskim izvještajima koji su bili predmet revidiranja je najkasnije do kraja tekuće godine za prethodnu godinu.

(6) Izuzetno, finansijske izvještaje nisu dužna podnijeti pravna lica koja su osnovana u tekućoj poslovnoj godini i koja, nakon registracije osnivanja, do 31. decembra tekuće poslovne godine nisu imala drugih promjena na računu osim uplate obaveznog kapitala.

(7) Pravno lice iz stava 6 ovog člana dužno je do kraja februara tekuće godine podnijeti Izjavu o izostanku aktivnosti u prethodnoj poslovnoj godini.

Član 46

(Obrada i dostavljanje finansijskih izvještaja)

(1) Direkcija za finansije, Sektor za obradu finansijskih izvještaja i licenciranje će:

a) podatke iz dostavljenih finansijskih izvještaja iz člana 45 ovog zakona obraditi na način podesan za ocjenu imovinskog, prinosnog i finansijskog položaja pravnih lica;

b) obrađene podatke dostaviti Direkciji za finansije, Poreznoj upravi BiH (u daljnjem tekstu: Porezna uprava) u roku od 60 dana od isteka rokova za predaju finansijskih izvještaja;

c) dostaviti Poreznoj upravi podatke o pravnim licima koja nisu postupila u skladu s članom 45 ovog zakona.

(2) Podaci iz stava 1 tačke a) ovog člana su javni i dostupni svim pravnim i fizičkim licima.

POGLAVLJE IV – NADZOR

Član 47

(Nadležnost za vršenje nadzora)

(1) Direkcija za finansije, Porezna uprava je ovlaštena obavljati nadzor nad aktivnostima pravnih lica, radi provjere da li se aktivnosti od značaja za organizaciju i funkcionisanje sistema računovodstva i knjigovodstva obavljaju u skladu s odredbama ovog i drugih relevantnih zakona i propisa donesenih na osnovu tih zakona.

(2) Obavještenje o namjeri obavljanja nadzora Direkcija je dužna dostaviti najkasnije 8 (osam) dana prije početka nadzora. Izuzetno, ako se svrha ne bi mogla obaviti drugačije, obavještenje se dostavlja neposredno prije nadzora. Obavještenje mora sadržavati predmet nadzora.

(3) Nadzor se vrši: praćenjem, prikupljanjem knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga, godišnjih finansijskih izvještaja i drugih poreznih i statističkih izvještaja, provjerom sistema koji obveznik primjenjuje za obradu podataka u vezi s računovodstvenim poslovima odnosno direktnim nadzorom kod obveznika.

(4) Ukoliko se u toku postupka nadzora utvrde određene nepravilnosti Direkcija može preduzeti sljedeće mjere:

a) donijeti rješenje o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti;

b) podnijeti prijavu za pokretanje prekršajnog ili krivičnog postupka.

(5) Protiv rješenja iz stava 4 tačke a) ovog člana stranka kod koje je obavljen nadzor ima pravo uložiti žalbu u roku od 15 dana od dana donošenja rješenja direktoru Direkcije.

(6) Direktor Direkcije će odlučiti po žalbi iz stava 5 ovog člana u roku od 15 dana od dana njenog podnošenja.

(7) Žalba odlaže izvršenje rješenja.

(8) Protiv drugostepenog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

(9) Nadzor obavljaju i druge institucije ukoliko su posebnim propisom ovlaštene za obavljanje nadzora nad aktivnostima pojedinih pravnih lica na koja se primjenjuju odredbe ovog zakona.

Član 48

(Dužnosti pravnog lica prilikom vršenja nadzora)

(1) Pravno lice je dužno:

a) ovlaštenom licu omogućiti provođenje nadzora nad knjigovodstvenim ispravama, poslovnim knjigama, godišnjim finansijskim izvještajima, drugim poreznim i statističkim izvještajima i sistemom koji primjenjuje za obradu podataka;

b) ovlaštenim licima staviti na raspolaganje odgovarajuće prostorije u kojima mogu nesmetano i bez prisutnosti drugih lica obaviti nadzor računovodstvenih poslova.

(2) Odgovorno lice u pravnom licu i zaposlenici koji obavljaju računovodstvene poslove dužni su na zahtjev ovlaštenog lica dati na uvid sve knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, godišnje finansijske izvještaje, porezne i statističke izvještaje i druge informacije o računovodstvenim poslovima bitnim za obavljanje nadzora kao i odazvati se na davanje usmene izjave ukoliko to zahtijeva nadležni organ.

POGLAVLJE V – VIJEĆE ZA RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU BRČKO DISTRIKTA BiH

Član 49

(Vijeće za računovodstvo i reviziju)

(1) Vijeće za računovodstvo i reviziju Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće) osniva se s ciljem:

a) unapređenja i razvoja računovodstvene i revizorske profesije;

b) primjene međunarodne računovodstvene i revizorske regulative kao i harmonizacije sa standardima utvrđenim od strane Komisije;

c) zaštite općeg i pojedinačnog interesa u obavljanju poslova u toj oblasti.

(2) Vijeće se sastoji od sedam članova od kojih četiri posjeduju zvanje OR a tri zvanje CR koji čine:

a) jedan član iz reda univerzitetskih profesora, koji je redovan profesor iz oblasti računovodstva i revizije,

b) dva člana iz reda zaposlenika iz Direkcije,

c) dva člana iz reda zaposlenih Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH

d) dva člana iz reda drugih lica koja svojim praktičnim i teoretskim iskustvom u predmetnoj oblasti mogu da doprinesu efikasnijem radu Vijeća.

(3) Gradonačelnik Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) imenuje članove Vijeća na prijedlog direktora Direkcije.

(4) Članovi Vijeća se imenuju na period od četiri godine i po isteku tog perioda mogu biti ponovo imenovani, s tim da ne mogu biti imenovani više od dva puta.

(5) Članovi Vijeća između sebe biraju predsjednika, većinom glasova.

(6) Vijeće ili pojedine članove Vijeća razrješava gradonačelnik na prijedlog direktora Direkcije ili na prijedlog Vijeća.

(7) Način, uslovi i postupak imenovanja Vijeća utvrđuju se podzakonskim aktom koji donosi direktor Direkcije.

Član 50

(Nadležnosti i odgovornosti Vijeća)

(1) Nadležnosti Vijeća su da:

a) prati proces primjene računovodstvenih i revizijskih standarda;

b) daje inicijative za odgovarajuća i blagovremena rješenja radi što efikasnije primjene računovodstvenih i revizorskih standarda u Distriktu, a uz saglasnost Komisije za računovodstvo i reviziju BiH;

c) izvještava direktora Direkcije o stanju u vezi s primjenom računovodstvenih i revizorskih standarda;

d) učestvuje u pripremi strategije, izradi smjernica i akcionog plana za poboljšanje kvaliteta finansijskog izvještavanja u Distriktu;

e) sarađuje s Komisijom za računovodstvo i reviziju BiH, domaćim i stranim obrazovnim ustanovama koje u svom sastavu imaju katedru za računovodstvo i reviziju, kao i sa stranim i domaćim profesionalnim asocijacijama, tijelima i organizacijama iz tih oblasti;

f) utvrđuje kriterije za obrazovanje cijena revizorskih usluga;

g) obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti, u skladu s ovim zakonom.

(2) Kriteriji iz stava 1 tačke f) ovog zakona objavljuju se u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

(3) Vijeće podnosi godišnji izvještaj o radu Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH. Direktor Direkcije, nakon prijema godišnjeg izvještaja izvještava Vladu i Skupštinu o radu Vijeća za računovodstvo i reviziju.

Član 51

(Finansiranje i naknade članovima Vijeća)

(1) Naknada za rad predsjednika i članova Vijeća osigurava se iz budžeta Distrikta sa koda Direkcije.

(2) Visinu naknade predsjedniku i članovima Vijeća određuje Vlada na prijedlog direktora Direkcije.

(3) Administrativne poslove za potrebe Vijeća obavlja Direkcija.

POGLAVLJE VI. REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Član 52

(Revizija finansijskih izvještaja)

(1) Obaveznoj reviziji finansijskih izvještaja podliježu finansijski izvještaji i konsolidovani finansijski izvještaji pravnih lica razvrstanih u velika, te finansijski izvještaji pravnih lica čijim se papirima od vrijednosti trguje ili se vrši priprema za njihovo emitovanje na organizovanom tržištu papira od vrijednosti. (2) Obaveznoj reviziji finansijskih izvještaja podliježu i finansijski izvještaji svih pravnih lica za koje je to propisano posebnim propisima kojim se uređuje njihovo poslovanje.

(3) Pravna lica razvrstana kao mala mogu odlučiti da se revizija njihovih finansijskih izvještaja vrši u skladu s odredbama ovog zakona.

(4) Revizija finansijskih izvještaja obavlja se u skladu s ovim zakonom i MSR uz poštivanje Kodeksa profesionalne etike revizora i pravila revizorske struke i drugih pravila i propisa koji regulišu ovu oblast.

Član 53

(Preduzeća ovlaštena za reviziju)

(1) Reviziju finansijskih izvještaja u Distriktu obavljaju pravna lica odnosno preduzeća ovlaštena za poslove revizije u skladu s ovim zakonom (u daljnjem tekstu: preduzeća ovlaštena za reviziju).

(2) Reviziju finansijskih izvještaja obavljaju lica koja imaju profesionalno zvanje ovlašteni revizor, koja posjeduju licencu za rad na poslovima revizije finansijskih izvještaja i koja su zaposlena ili angažovana od preduzeća za reviziju.

(3) Preduzeća ovlaštena za reviziju osnivaju se u skladu s odredbama ovog zakona i zakona kojima se uređuju pitanja u vezi s osnivanjem, poslovanjem i prestankom poslovanja preduzeća.

(4) Licence, preduzećima koja su licencirana u skladu s odredbama zakona o računovodstvu i reviziji u entitetima izdaju se u skladu s uslovima uzajamnog priznavanja kvalifikacija na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, definisanim u Zakonu o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine.

(5) Većinsko pravo glasa i većinsko učešće u kapitalu u preduzeću ovlaštenom za reviziju mogu imati isključivo ovlašteni revizori ili drugo preduzeće ovlašteno za reviziju u svojstvu osnivača.

(6) Preduzeće ovlašteno za reviziju može obavljati usluge revizije samo ako u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom ima najmanje jednog OR s važećom licencom.

(7) Preduzeće ovlašteno za reviziju koje u radnom odnosu ima jednog OR ne može obavljati reviziju finansijskih izvještaja:

a) akcionarskih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji je godišnji prihod veći od 8,000.000,00 KM, po isteku jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona;

b) pravnih lica i javnih akcionarskih društava čije papire od vrijednosti se nalaze na tržištu papira od vrijednosti,

c) banaka, investicijskih fondova i društava, osiguravajućih društava, brokerskih društava; i

d) drugih pravnih lica, koja obavljaju finansijske usluge i za koje zakon koji uređuje obavljanje tih poslova određuje dodatni obim revizije finansijskih i konsolidovanih izvještaja.

(8) Preduzeće ovlašteno za reviziju je dužno osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi pravnim licima moglo pričiniti netačnim revizorskim izvještajem.

(9) Za štetu koju preduzeće ovlašteno za reviziju može da prouzrokuje obavljanjem revizije minimalna svota pokrića po štetnom događaju iznosi 50.000,00 KM.

(10) Za štetu koju preduzeće ovlašteno za reviziju može da prouzrokuje obavljanjem revizije kod banaka, leasing društava, investicijskih fondova i društava za osiguranje minimalna svota pokrića po štetnom događaju iznosi 500.000,00 KM.

Član 54

(Revizija finansijskih izvještaja od strane ovlaštenih revizora)

(1) Reviziju finansijskih izvještaja obavljaju lica koja imaju profesionalno zvanje ovlašteni revizor, posjeduju važeću licencu za rad na poslovima revizije finansijskih izvještaja i koja su zaposlena ili ih je angažovalo preduzeće za reviziju.

(2) OR odgovara za:

a) pravilnost obavljanja revizije;

b) sastavljanje izvještaja o reviziji; i

c) davanje revizorskog mišljenja u skladu s međunarodnim revizorskim standardima i ovim zakonom.

(3) Za potrebe obavljanja revizije iz specifičnih područja preduzeće za reviziju može angažovati vanjske eksperte koji nemaju zvanje ovlaštenog revizora, uz saglasnost pravnog lica kod kojeg se revizija obavlja.

Član 55

(Ugovor o reviziji)

(1) Pravno lice vrši izbor preduzeća ovlaštenog za reviziju.

(2) Međusobna prava i obaveze preduzeća ovlaštenog za reviziju i pravnog lica kod kojeg se obavlja revizija, uređuju se ugovorom o reviziji.

(3) Ugovor iz stava 2 ovog člana se zaključuje pismeno.

(4) Preduzeće ovlašteno za reviziju ne može ugovorene poslove revizije ustupiti drugom preduzeću ovlaštenom za reviziju.

(5) Isto preduzeće za reviziju ne može obavljati reviziju u istom pravnom licu uzastopno duže od pet godina.

(6) Preduzeća ovlaštena za reviziju će Direkciji, najkasnije do 15. januara tekuće godine, dostaviti kopije ugovora o reviziji zaključenih tokom prethodne godine.

(7) Za obavljenu reviziju plaća se naknada utvrđena ugovorom o reviziji i koja se usklađuje s kriterijima za obrazovanje cijena revizorskih usluga iz člana 50 stava 1 tačke f).

(8) U slučaju da kriteriji za obrazovanje cijena revizorskih usluga nisu utvrđeni od strane nadležnog tijela, ugovorne strane će se saglasiti o primjeni cijene koja je važeća u jednom od entiteta.

(9) Preduzeće ovlašteno za reviziju koje u toku obavljanja revizije ostane bez minimalno jednog OR na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, dužno je da prekine daljnji rad i obavijesti Direkciju i pravno lice kod koga obavlja reviziju o toj promjeni u roku od osam dana kako bi to lice moglo reviziju povjeriti drugom pravnom licu.

Član 56

(Revizorski izvještaj)

(1) U revizorskom izvještaju izražava se mišljenje o tome da li finansijski izvještaji istinito i objektivno prikazuju po svim materijalno značajnim pitanjima finansijsko stanje i rezultate poslovanja pravnog lica, promjene na kapitalu i tokove gotovine u obračunskom periodu na koji se odnosi revidirani finansijski izvještaj, kao i da li su izvještaji sastavljeni u skladu sa MRS odnosno MSFI.

(2) Mišljenje OR mora biti izraženo u skladu sa MSR i može biti:

a) pozitivno;

b) mišljenje sa rezervom;

c) negativno.

(3) OR se može suzdržati od davanja mišljenja.

(4) Revizorski izvještaj sastavlja i potpisuje ovlašteni revizor u svoje ime i ovlašteni zastupnik u ime preduzeća ovlaštenog za reviziju.

(3) Revizorskom izvještaju prilažu se finansijski izvještaji koji su bili predmet revidiranja.

(4) OR koji je sastavljao revizorski izvještaj, može na poziv ili na lični zahtjev prisustvovati sjednici organa upravljanja pravnog lica kada se razmatra izvještaj o obavljenoj reviziji tog pravnog lica radi davanja dodatnih objašnjenja.

(5) Kopije revidiranih isprava i spisi nastali u toku revizije su povjerljivi, vlasništvo su preduzeća ovlaštenog za reviziju i ovlaštenog revizora koji je obavljao reviziju i mogu se koristiti samo za potrebe revizije te podliježu zaštiti tajnosti podataka.

(6) OR, preduzeće ovlašteno za reviziju i druga lica koja su radila i kojima su na bilo koji način bili dostupni povjerljivi podaci u toku revizije ne smiju ih iznositi niti omogućiti trećim licima da se njima koriste. Izuzetno, mogu se koristiti za potrebe provjere kvaliteta rada koju obavlja Direkcija.

(7) Preduzeće ovlašteno za reviziju dužno je omogućiti uvid u dokumentaciju iz stava 6 ovog člana radi razjašnjenja i utvrđivanja činjenica za potrebe krivičnog postupka, samo na osnovu prethodne pismene naredbe suda sastavljene shodno odredbama Zakona o krivičnom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 57

(Licenca preduzeća ovlaštenog za reviziju i licenca OR)

(1) Preduzeće podnosi Direkciji zahtjev za izdavanje licence.

(2) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana preduzeće podnosi:

a) odluku o osnivanju, odnosno drugi osnivački akt;

b) statut preduzeća;

c) akt kojim je uređena metodologija obavljanja usluge revizije;

d) podatke o osnivaču preduzeća;

e) podatke o licima koja kod društva za reviziju zasnivaju radni odnos i dokaz o zapošljavanju ovlaštenog revizora s važećom licencom ili više njih na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u preduzeću (fotokopija ugovora o radu);

f) podatke o drugim revizorima angažovanim na druge načine od strane preduzeća.

(3) Ako je osnivač preduzeća pravno lice iz entiteta ili strano pravno lice, uz zahtjev za izdavanje licence pored dokumenata iz stava 2 ovog člana, podnosi i ispravu izdatu od nadležnog tijela entiteta ili matične države kojom se ovlašćuje za obavljanje usluga revizije.

(4) Direkcija izdaje licencu preduzeću u roku 30 dana od dana prijema zahtjeva.

(5) Direkcija donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje licence ukoliko utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za obavljanje revizije propisani zakonom.

(6) Direkcija ima ovlaštenje izdati, obnoviti i oduzeti licencu za obavljanje usluga revizije finansijskih izvještaja, u slučaju da za obavljanje poslova revizije nisu ispunjeni uvjeti predviđeni ovim zakonom kao i uslovima utvrđenim od strane Komisije.

(7) Direktor Direkcije donosi pravilnik, kojim utvrđuje postupak za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence OR i preduzećima za reviziju.

Član 58

(Registar preduzeća ovlaštenih za reviziju)

(1) Direkcija za finansije, Sektor za obradu finansijskih izvještaja i licenciranje vodi Registar preduzeća ovlaštenih za reviziju kojima je saglasno ovom zakonu izdata licenca.

(2) Registar preduzeća ovlaštenih za reviziju obavezno sadrži:

a) firmu i adresu preduzeća;

b) oblik organizovanja;

c) ime osnivača i njegovo/njihovo učešće u kapitalu preduzeća ovlaštenog za reviziju;

d) ime lica ovlaštenog za zastupanje preduzeća;

e) imena stalno zaposlenih ili na drugi način angažovanih OR.

(3) U Registar preduzeća ovlaštenih za reviziju, preduzeće ovlašteno za reviziju je dužno prijaviti sve promjene podataka relevantnih za ovlaštenje za obavljanje revizije finansijskih izvještaja, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

(4) Podaci koji se upisuju u Registar preduzeća ovlaštenih za reviziju su javni.

Član 59

(Registar OR)

(1) Direkcija za finansije, Sektor za obradu finansijskih izvještaja i licenciranje vodi Registar ovlaštenih revizora kojima je u skladu s ovim zakonom te uslovima predviđenim od strane Komisije izdata licenca.

(2) Registar OR obavezno sadrži:

a) ime i prezime ovlaštenog revizora;,

b) adresu sjedišta društva u kojem je OR zaposlen odnosno od kojega je na drugi način angažovan;

c) naziv tijela koje je certificiralo OR;

d) broj i datum izdavanja licence;

e) rok važenja licence; i

f) druge podatke od značaja za pravilnu identifikaciju OR.

(3) Podaci koji se upisuju u Registar OR su javni.

Član 60

(Oduzimanje licence preduzeću ovlaštenom za reviziju i OR)

(1) Direktor Direkcije donosi rješenje o oduzimanju licence i brisanju iz Registra preduzeća ovlaštenih za reviziju ako:

a) to preduzeće obavlja oblik revizije koji nije u skladu s odredbama ovog zakona;

b) je licenca izdata na osnovu neistinitih podataka;

c) po isteku roka važenja licence nije podnesen zahtjev za obnavljanje licence;

d) usluge revizije pruža povezanom pravnom licu ili u odnosu na to pravno lice postoje neke druge smetnje definisane Kodeksom;

e) se na način propisan u članu 53 stavovima 9 i 10 ovog zakona ne osigura od odgovornosti za štetu koju može prouzrokovati sačinjavanjem revizorskog izvještaja.

2) Direktor Direkcije donosi rješenje o oduzimanju licence za obavljanje usluga revizije OR i brisanju iz Registra OR u slučaju da:

a) je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje licence dao neistinite podatke;

b) po isteku roka važenja licence nije podnio zahtjev za obnavljanje licence;

c) je kažnjen za krivična djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja;

d) podnese zahtjev za brisanje iz Registra.

(3) Rješenja iz stavova 1 i 2 ovog člana konačna su u upravnom postupku i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.

Član 61

(Sukob interesa)

(1) Preduzeće ovlašteno za reviziju i OR ne mogu obavljati reviziju kod pravnog lica:

a) u kojem su vlasnici udjela ili akcija;

b) u kojem je preduzeće ovlašteno za reviziju učestvovalo u vođenju poslovnih knjiga ili izradi finansijskih izvještaja za godinu za koju se obavlja revizija;

c) ako su preduzeće ovlašteno za reviziju i pravno lice povezani na način da bi mogla postojati sumnja u nezavisnost i nepristranost revizije;

d) u kojem je OR član nadzornog odbora, uprave ili zaposlenik njegov bračni drug, njegov srodnik po krvi u pravoj liniji do drugog stepena,

e) ako postoje druge okolnosti koje dovode do sumnje u njegovu nezavisnost i nepristranost.

(2) Preduzeće ovlašteno za reviziju i OR ne mogu obavljati reviziju kod pravnog lica kod kojeg je za godinu za koju se obavlja revizija bilo angažovano od pravnog lica za usluge:

a) u vezi s procjenom vrijednosti pravnog lica;

b) aktuarske usluge;

c) interne revizije;

d) menadžerske usluge i usluge ljudskih resursa;

e) pravne i stručne usluge koje se odnose na proces revizije;

f) savjetodavne, brokerske, dilerske ili investicione usluge.

POGLAVLJE VII. NADZOR NAD RADOM PREDUZEĆA OVLAŠTENIH ZA REVIZIJU

Član 62

(Nadzor nad radom preduzeća ovlaštenih za reviziju)

(1) Vijeće za računovodstvo i reviziju vrši nadzor nad radom preduzeća ovlaštenog za reviziju, sa sjedištem u Brčko distriktu BiH, najmanje jednom u pet godina.

(2) Nadzor iz stava 1 ovog člana vrši se angažovanjem pravnih lica koja posjeduju profesionalne kvalifikacije potrebne za obavljanje poslova nadzora.

(3) Lice iz stava 2 ovog člana u postupku vršenja nadzora ima pravo i obavezu da u poslovnim prostorijama preduzeća ovlaštenog za reviziju izvrši uvid u opće i pojedinačne akte preduzeća, kao i evidencije i drugu dokumentaciju s ciljem utvrđivanja činjenica koje su od posebnog značaja za kvalitetno vršenje nadzora, a posebno:

a) o osnivačima preduzeća ovlaštenog za reviziju;

b) o angažovanim licenciranim OR u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim i skraćenim radnim vremenom, kao i broj ukupno angažovanih revizora po drugim osnovama;

c) blagovremenom dostavljanju podataka o zaključenim ugovorima o reviziji saglasno zakonu;

d) o ugovorenim osiguranjima za štetu;

e) o primjeni aktualnih revizorskih standarda saglasno utvrđenim standardima od strane Komisije;

f) o internoj kontroli kvaliteta u obavljanju profesije; i

g) u druge podatke i evidencije od značaja za kvalitetno provođenje nadzora.

(4) Preduzeće ovlašteno za reviziju je dužno da omogući nadzor licu iz stava 2 ovog člana.

(5) O izvršenom nadzoru lice iz stava 2 ovog člana sastavlja pisani izvještaj.

(6) Izvještaj iz stava 5 ovog člana dostavlja se Direkciji i preduzeću ovlaštenom za reviziju kod kojeg je izvršen nadzor.

Član 63

(Postupanje u slučaju povrede Zakona)

Ako se u postupku nadzora nad radom preduzeća ovlaštenog za reviziju utvrdi da su općim ili pojedinačnim aktom ili preduzetom radnjom povrijeđene odredbe ovog zakona, lice kojem je povjereno da izvrši nadzor ima obavezu obavijestiti o utvrđenim nepravilnostima Vijeće i Direkciju radi daljnjeg postupanja.

POGLAVLJE VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Član 64

(Pravna lica)

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice, ako:

a) ne izvrši razvrstavanje u skladu s članom 4 ovog zakona;

b) ne sastavlja i ne kontroliše knjigovodstvene isprave prije unosa u poslovne knjige u skladu s članovima 16 i 17 ovog zakona;

c) ispravke u knjigovodstvenim ispravama vrši suprotno odredbama člana 18 ovog zakona;

d) ne postupi s knjigovodstvenom ispravom u skladu s odredbama člana 19 ovog zakona;

e) ne vodi poslovne knjige u skladu s članom 20, 21 stavom 1, 22, 23 i 24 ovog zakona;

f) općim aktom povjeri vođenje poslovnih knjiga licu suprotno odredbama člana 25 ovog zakona;

g) ne izvrši popis imovine i obaveza na način i u rokovima iz člana 26 ovog zakona;

h) ne izvrši usaglašavanje potraživanja i obaveza, na način propisan članom 29 ovog zakona;

i) ne čuva knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, izvještaje i ostalu dokumentaciju u rokovima i na način u skladu s članovima 32 i 33 ovog zakona;

j) ne sastavlja i ne prezentuje finansijske izvještaje u skladu s članovima 36, 37 i 39 ovog zakona;

k) finansijski izvještaji nisu ovjereni i potpisani u skladu s članom 38 ovog zakona;

l) ne izrađuje godišnji izvještaj o poslovanju u skladu s članovima 41 i 42 ovog zakona;

m) ne sastavi i preda konsolidovane finansijske izvještaje u skladu s članovima 43 i 44 ovog zakona;

n) ne preda finansijske izvještaje i godišnje izvještaje o poslovanju, te mišljenje revizora i druge dokumente u rokovima propisanim članom 45 ovog zakona;

o) ne omogući vršenje nadzora u skladu s članom 48 ovog zakona;

p) ne osigura reviziju svojih finansijskih izvještaja u skladu s članom 52 ovog zakona.

(2) Za prekršaje iz stava 1 ovog člana kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500,00 KM do 3.000,00 KM.

Član 65

(Preduzeća ovlaštena za reviziju)

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj preduzeće ovlašteno za reviziju, ako:

a) na području Distrikta pruža usluge revizije bez prethodno ispunjenih uslova ili suprotno uslovima propisanim odredbama članova 53 i 61 ovog zakona;

b) izvještaj o izvršenoj reviziji ne sastavlja na način propisan odredbama člana 56 stavova 1 i 2 ovog zakona;

c) prekrši obavezu zaštite tajnosti podataka iz člana 56 stavova 5, 6 i 7 ovog zakona;

d) ovlaštenom licu ne omogući nadzor u skladu s članom 62 ovog zakona;

e) ne otkloni nedostatke utvrđene tokom nadzora u skladu s članom 63 ovog zakona.

(2) Za prekršaje iz stava 1 ovog člana kaznit će se odgovorno lice u preduzeću ovlaštenom za reviziju novčanom kaznom od 500,00 KM do 3.000,00 KM.

Član 66

(Ovlašteni revizori)

Novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj OR ako:

a) sastavi i potpiše izvještaj o izvršenoj reviziji koji nije sastavljen na način propisan članom 56 stavovima 1 i 2 ovog zakona;

b) prekrši obavezu zaštite tajnosti podataka iz člana 56 stavova 5 i 6 ovog zakona.

DIO TREĆI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 67

(Priznavanje stečenih zvanja)

Licima koja su do stupanja na snagu ovog zakona stekla stručna zvanja u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i entiteta priznaju se stečena zvanja CRT, CR i OR.

Član 68

(Donošenje podzakonskih akata)

(1) U roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona direktor Direkcije dužan je donijeti:

a) pravilnik o kontnom okviru i sadržaju računa u kontnom okviru (član 21 stav 2);

b) pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja (član 40 stav 3);

c) pravilnik kojim se propisuju uslovi i način za ovlašteno pristupanje i korištenje izvještaja i dokumente iz Registra za finansijsko izvještavanje, kao i druga pitanja od značaja za njegovo funkcionisanje (član 10 stav 4 tačka a);

d) pravilnik kojim se propisuje metodologija za provođenje formalno-pravne, računske i logičke kontrole finansijskih izvještaja predatih u Registar za finansijsko izvještavanje, kao i način i rokove za ispravku grešaka otkrivenih u postupku kontrole tih izvještaja (član 10 stav 4 tačka b);

e) pravilnik kojim se propisuje metodologija za ocjenu boniteta obveznika i druge postupke od značaja za uspostavljanje i funkcionisanje Registra izvršenih ocjena boniteta (član 10 stav 4 tačka c);

f) pravilnik kojim se uređuje izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licenci OR i preduzećima ovlaštenim za reviziju (član 57 stav 7).

(2) Vijeće je dužno donijeti podzakonski akt iz člana 50 stava 1 najkasnije šest mjeseci od dana uspostavljanja Vijeća.

Član 69

(Usklađivanje akata profesionalnog tijela)

(1) Profesionalno tijelo koje je osnovano u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 06/06 i 19/07) nastavlja s radom u skladu s odredbama ovog zakona.

(2) Profesionalno tijelo iz stava 1 ovog člana dužno je uskladiti svoje akte s odredbama ovog zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 70

(Stavljanje van snage)

Stupanjem na snagu ovog zakona stavlja se van snage Zakon o računovodstvu i reviziji u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 06/06 i 19/07).

Član 71

(Stupanje na snagu i početak primjene)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH, a primjenjivat će se od dana početka primjene provedbenih propisa (podzakonskih akata) iz člana 68 stava 1 ovog zakona.

Samostalni član Zakona o izmjeni
Zakona o računovodstvu i reviziji u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine

(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 50/2018)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021