Zakoni Bosne i HercegovineZAKON O PREKRŠAJIMA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O PREKRŠAJIMA
(“Sl. glasnik BiH”, br. 41/2007, 18/2012, 36/2014, 81/2015 i 65/2020)

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1

(Predmet Zakona)

Ovim Zakonom propisuje se postupanje ovlašćenih organa u Bosni i Hercegovini kada odlučuju o prekršajima propisanim zakonima i drugim propisima institucija Bosne i Hercegovine i nadležnost i postupanje sudova u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: sudovi), radi odlučivanja o prekršajima propisanim zakonima i drugim propisima institucija Bosne i Hercegovine.

Član 2

(Definicija prekršaja)

(1) Prekršaji predstavljaju kršenja javnog poretka ili propisa o ekonomskom i finansijskom poslovanju utvrđena zakonom ili drugim propisom, za koje su određena obilježja prekršaja i za koje su propisane sankcije.

(2) Prekršaj može biti izvršen činjenjem ili nečinjenjem.

(3) Nehat izvršioca je dovoljan da se izvršilac smatra odgovornim za prekršaj, osim ako je odredbama o prekršajima propisano da će biti kažnjen za djelo učinjeno isključivo sa umišljajem.

(4) Prekršaj mogu učiniti fizička i pravna lica.

(5) Pokušaj izvršenja prekršaja nije kažnjiv, osim ako je kažnjavanje za pokušaj izričito propisano.

(6) Odredbe ovog zakona primjenjuju se na sva lica bez diskriminacije po bilo kom osnovu, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije (“Službeni glasnik BiH”, br. 59/09 i 66/16).

Član 3

(Značenje izraza)

(1) Posebni izrazi u smislu ovog Zakona imaju sljedeće značenje:

a) Ovlašćeni organ je:

1) nadležni policijski organ Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne Hercegovine, Republike Srpske, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine ili kantona;

2) inspektor ili lice ovlašćeno za obavljanje inspekcije; ili

3) ministarstvo, preduzeće ili drugo pravno lice koje ima javna ovlašćenja i u čiju nadležnost spada direktno ili indirektno sprovođenje bilo kojeg zakona ili propisa koji propisuje prekršaje.

b) Registar novčanih kazni je baza podataka o novčanim kaznama za prekršaje kao što je propisano u Zakonu o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka Bosne i Hercegovine.

c) Okrivljenije pravno ili fizičko lice protiv kojeg je pokrenut prekršajni postupak.

d) Oštećeni je pravno ili fizičko lice koje je pretrpjelo štetu koja je na bilo koji način nastala činjenjem prekršaja.

e) Sudje prvostepeni i drugostepeni sud nadležan da odlučuje o prekršajnim predmetima u skladu sa zakonima o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

f) Kažnjeni je lice za koje je konačnim prekršajnim nalogom ili pravosnažnim rješenjem o prekršaju ustanovljeno da je odgovorno za određeni prekršaj.

g) Uručenje poziva poštom je uručenje putem preporučene pošte na adresu fizičkog lica, koja se nalazi u Evidenciji prebivališta i boravišta građana Bosne i Hercegovine, koju vodi u okviru svoje nadležnosti Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ili na registrovanu adresu domaćeg pravnog lica ili predstavništva stranog lica u Bosni i Hercegovini.

(2) Upotreba muškog ili ženskog roda podrazumijeva uključivanje oba roda.

(3) Izrazi navedeni u članu 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Krivični zakon) koristiće se u ovom Zakonu, ukoliko se kontekstom jasno ne zahtijeva drugačije.

Član 4

(Propisivanje prekršaja)

Prekršaji se propisuju zakonima Bosne i Hercegovine i odlukama Savjeta ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: zakoni i drugi propisi Bosne i Hercegovine).

Član 5

(Prava lica okrivljenih za prekršaje)

(1) Svako ko je okrivljen da je učinio prekršaj ima pravo da zahtijeva da o njegovoj odgovornosti za učinjeni prekršaj odluči sud ukoliko je zahtjev podnesen u roku koji je propisan zakonom. Takva lica imaju pravo da:

a) se smatraju nevinim dok se ne dokaže njihova odgovornost u skladu sa zakonom;

b) u najkraćem roku budu obaviješteni, detaljno i na jeziku koji razumiju, o prirodi i razlogu optužbi protiv njih;

c) im se da odgovarajuće vrijeme i mogućnosti za pripremanje njihove odbrane;

d) se brane lično ili uz pomoć branioca po sopstvenom izboru, ili ukoliko nemaju dovoljno sredstava, da im se branilac obezbijedi besplatno kada to zahtijevaju interesi pravde;

e) ispitaju ili da se u njihovo ime ispitaju svjedoci koji ih terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njihovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ih terete i

f) dobiju besplatnu pomoć prevodioca ako ne razumiju jezik koji se upotrebljava u sudu.

Član 6

(Lišavanje slobode i jemstvo kao obezbjeđenje prisustva i plaćanja novčane kazne)

(1) Policijski službenik ili ovlašćeno službeno lice može lišiti slobode lice koje je osumnjičeno za izvršenje prekršaja, ali je dužno da takvo lice odmah, a najkasnije u roku od 12 sati izvede pred sud, kako bi se obezbijedilo njegovo prisustvo u sudu u slučaju kada:

a) lice odbije ili nije u mogućnosti da otkrije svoj identitet; ili

b) lice nije nastanjeno u Bosni i Hercegovini ili privremeno boravi u inostranstvu, a postoji sumnja da može pobjeći kako bi izbjeglo odgovornost za prekršaj ili

c) postoji opasnost da će lice nastaviti sa činjenjem prekršaja ili ponovo učiniti istovrsni prekršaj.

(2) Sud mora ispitati okrivljenog odmah, a najkasnije u roku od 12 sati.

(3) Svako lišavanje slobode može biti određeno samo ako se isti cilj ne može ostvariti drugom mjerom i mora biti razumno i u skladu sa prirodom učinjenog prekršaja, a mora se voditi računa o starosti i drugim ličnim svojstvima tog lica, tako da dužina trajanja lišavanja slobode odgovara okolnostima. Svako lice lišeno slobode u skladu sa odredbama ovog člana mora biti u najkraćem roku obaviješteno, detaljno i na jeziku koji razumije, o razlozima za lišavanje slobode, kao i o prekršaju koji mu se stavlja na teret.

(4) Radi obezbjeđenja prisustva pred sudom, policija ili drugi ovlašćeni organ može zahtijevati od lica koje je okrivljeno za prekršaj, a koje nema prebivalište u Bosni i Hercegovini ili koje privremeno boravi u inostranstvu i želi da napusti Bosnu i Hercegovinu prije okončanja postupka, a za koje postoji sumnja da može pobjeći kako bi izbjeglo odgovornost za prekršaj, da preda svoj pasoš ili drugi identifikacioni dokument do pojavljivanja na sudu, ali ne duže od 72 sata. Uz prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sudu će biti predat i pasoš ili drugi identifikacioni dokument.

(5) Radi obezbjeđenja plaćanja novčane kazne, licu koje je okrivljeno za prekršaj koje nema prebivalište u Bosni i Hercegovini ili koje privremeno boravi u inostranstvu, a želi da napusti Bosnu i Hercegovinu prije okončanja postupka, a za koje postoji sumnja da može pobjeći kako bi izbjeglo odgovornost za prekršaj, sudija može naložiti da položi novčanu garanciju u visini maksimalne kazne koja može biti izrečena za takav prekršaj.

Član 7

(Primjena prekršajnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine)

Prekršajno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine primjenjuje se prema svakome ko učini prekršaj na teritoriji Bosne i Hercegovine, ili na njenom plovilu, ili civilnom vazduhoplovu, bez obzira gdje se nalazi u vrijeme izvršenja.

Član 8

(Propisi koji se primjenjuju)

(1) Postupajući po prekršajima propisanim zakonom ili drugim propisom Bosne i Hercegovine, sudovi primjenjuju odgovarajući zakon o prekršajima koji je u primjeni u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, te primjenjuju materijalno-pravne propise i krivične odredbe zakona ili propisa Bosne i Hercegovine koji propisuju prekršaj.

(2) Na sva opšta materijalnopravna pitanja prekršajnog zakonodavstva, koja nisu propisana Glavom II ovog Zakona, primjenjuje se zakon o prekršajima koji je u primjeni u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, kao primjenjivo pravo suda koji vodi postupak.

Član 9

(Stvarna nadležnost)

Za postupanje po prekršajima propisanim zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine stvarno su nadležni sudovi u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

Član 10

(Mjesna nadležnost)

(1) Za vođenje prekršajnog postupka mjesno je nadležan sud na čijem je području prekršaj učinjen.

(2) Ako je očigledno da će se postupak sprovesti lakše ili da će troškovi postupka biti manji ili ako za to postoje drugi opravdani razlozi, postupak se može sprovesti i pred sudom na čijem je području učinilac otkriven ili uhvaćen ili pred drugim sudom.

Član 11

(Posebna mjesna nadležnost)

Ako je prekršaj učinjen na plovilu ili vazduhoplovu Bosne i Hercegovine, za vođenje prekršajnog postupka mjesno je nadležan sud na čijem se području nalazi domaća luka u kojoj se završava putovanje učinioca prekršaja, a ako je učinilac prekršaja član posade plovila ili vazduhoplova, sud na čijem se području nalazi matična luka plovila ili vazduhoplova.

Član 12

(Pomoćna nadležnost)

Ako se mjesna nadležnost suda ne može odrediti prema mjestu izvršenja prekršaja, mjesno je nadležan sud na čijem području učinilac ima prebivalište ili boravište, odnosno sud na čijem području je sjedište domaćeg pravnog lica ili predstavništva stranog lica u Bosni i Hercegovini.

Član 13

(Nadležnost suda pred kojim je ranije pokrenut postupak)

Ako bi, prema odredbama čl. 10. i 11. ovog Zakona, istovremeno bila nadležna dva ili više sudova, nadležan je sud pred kojim je ranije pokrenut postupak, ali će svaki sud na svom području preduzeti radnje koje ne trpe odgađanje.

Član 14

(Nadležnost za saučesnike i spajanje i razdvajanje postupka)

(1) Sud koji je nadležan za učinioca, nadležan je i za saučesnike.

(2) Za učinioca i saučesnike sprovešće se jedan postupak, ali se iz važnih razloga postupci protiv pojedinih saučesnika mogu razdvojiti i sprovesti odvojeno.

(3) Kada se pokreću ili vode postupci protiv istog lica za više prekršaja ili protiv više lica za isti prekršaj, na spajanje i razdvajanje postupka primjenjuju se odredbe zakona o prekršajima koji su u primjeni u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

Član 15

(Sukob nadležnosti)

Sukob nadležnosti za vođenje prekršajnog postupka i odlučivanje o prekršajnim predmetima rješava se u skladu sa zakonima o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

Član 15a

(Prekršajna odgovornost pravnih lica i odgovornih lica u pravnim licima)

(1) Ovim zakonom uređuje se prekršajna odgovornost pravnih lica i odgovornih lica u pravnim licima.

(2) Prekršajna odgovornost pravnog lica prestaje prestankom njegovog postojanja, a u slučaju postojanja njegovog pravnog sljedbenika, za prekršaj odgovara njegov sveukupni pravni sljedbenik. Ako je sljedbenika više, sud će utvrditi koji od njih, s obzirom na prirodu sljedbeništva, odgovara za prekršaj.

https://advokat-prnjavorac.com

(3) Odredbe ovog zakona kao i drugih propisa koji se odnose na prekršajnu odgovornost pravnog lica i u njemu odgovornih lica primjenjuju se i na s njima izjednačene subjekte: predstavništva i poslovne jedinice domaćih i stranih lica, druge subjekte koji nemaju pravnu sposobnost, ali samostalno nastupaju u pravnom prometu, te na odgovorna lica u tim subjektima.

Član 15b

(Osnova odgovornosti pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu)

(1) Pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu prekršajno su odgovorni za povrede propisa o prekršaju.

(2) Propisom o prekršaju može se za prekršaj propisati prekršajna odgovornost samo pravnog lica.

(3) Sud će utvrditi prekršajno odgovornim pravno lice i u slučaju kada se utvrdi postojanje pravnih ili stvarnih prepreka za utvrđivanje odgovornosti odgovornog lica ili se ne može utvrditi ko je odgovorno lice.

Član 15c

(Odgovorno lice)

(1) Odgovorno lice u smislu ovog zakona je fizičko lice koje vodi poslove pravnog lica ili mu je povjereno obavljanje određenih poslova iz oblasti djelovanja pravnog lica.

(2) Propisom o prekršaju može se propisati koje odgovorno lice u pravnom licu odgovara za određeni prekršaj.

(3) Odgovorno lice prekršajno odgovara za počinjeni prekršaj i u slučaju ako nakon počinjenja prekršaja prestane da radi u pravnom licu ili ako je nakon počinjenja prekršaja pravno lice prestalo da postoji.

Član 15d

(Isključenje i ograničenje odgovornosti pravnih lica)

(1) Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine i kanton ne mogu prekršajno odgovarati.

(2) Jedinice lokalne samouprave odgovaraju za prekršaje koji su počinjeni radnjama koje ne ulaze u izvršavanje njihovih javnih ovlašćenja.

(3) Isključenje odgovornosti Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, kantona i jedinica lokalne samouprave prema st. (1) i (2) ovog člana ne isključuje mogućnost prekršajne odgovornosti odgovornog lica za taj prekršaj u organima iz st. (1) i (2) ovog člana.

Član 16

(Primjena odredaba Krivičnog zakona i Zakona o krivičnom postupku)

(1) Ukoliko nije drugačije propisano odredbama ovog Zakona, sljedeće odredbe Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06 i 55/06) primjenjivaće se mutatis mutandis na prekršaje: “Nužna odbrana” i “Krajnja nužda”; “Saučesnici”; “Podstrekavanje”; “Pomaganje”; “Granice krivične odgovornosti i kažnjivosti saučesnika”; “Uračunljivost”; “Umišljaj”; “Nehat”; “Stvarna zabluda”; “Pravna zabluda” i “Odgovornost pravnih lica”.

(2) Ukoliko nije drugačije propisano odredbama ovog Zakona, sljedeće odredbe Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06 i 76/06 – u daljnjem tekstu: Zakon o krivičnom postupku) primjenjivaće se mutatis mutandis u prekršajnom postupku: “Osnovni principi”; “Nadležnost suda”; “Izuzeće”; “Branilac”; “Pretres stana i drugih prostorija i lica”; “Privremeno oduzimanje predmeta i imovine”; “Ispitivanje osumnjičenog”; “Saslušanje svjedoka”; “Uviđaj i rekonstrukcija”; “Vještačenje”; “Podnesci i zapisnici”; “Rokovi”; “Troškovi krivičnog postupka”; “Imovinsko-pravni zahtjevi”; “Glavni pretres”; “Žalba na prvostepenu presudu”; “Ponavljanje postupka”; “Postupak prema maloljetnicima” i “Postupak za primjenu mjera bezbjednosti, za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i za opozivanje uslovne osude”.

(3) U slučaju bilo kakvih nesaglasnosti između odredaba Krivičnog zakona iz stava (1) ovog člana i odredaba Zakona o krivičnom postupku iz stava (2) ovog člana i ovog Zakona, primjenjivaće se odredbe ovog Zakona. Upućivanje na odredbe Zakona o krivičnom postupku koje se odnose na tužioca na odgovarajući način će se primjenjivati na svaki ovlašćeni organ.

II – MATERIJALNOPRAVNE ODREDBE

Član 17

(Vrijeme i mjesto izvršenja prekršaja)

(1) Prekršaj je izvršen u vrijeme kada je učinilac radio ili bio dužan da radi, bez obzira kada je posljedica činjenja ili propuštanja nastupila.

(2) Prekršaj je izvršen kako u mjestu gdje je učinilac radio ili bio dužan da radi, tako i u mjestu gdje je posljedica njegovog činjenja ili propuštanja potpuno ili djelimično nastupila.

(3) Prekršaj je, u slučaju saučesništva, izvršen u mjestu određenom u stavu (2) ovog člana i u mjestu gdje je učesnik radio ili bio dužan da radi ili u mjestu gdje je, prema očekivanju učesnika, trebalo da nastupi posljedica njegovog činjenja ili propuštanja.

Član 18

(Vrste sankcija)

(1) Sljedeće sankcije mogu biti izrečene licu odgovornom za učinjeni prekršaj:

a) novčana kazna;

b) uslovna osuda;

c) ukor;

d) zaštitne mjere.

(2) Sljedeće mjere mogu biti izrečene kao posljedica odgovornosti za učinjeni prekršaj:

a) oduzimanje imovinske koristi;

b) obaveza naknade štete;

c) kazneni poeni;

d) lišavanje slobode radi naplate novčane kazne.

Član 19

(Novčana kazna)

(1) Novčana kazna može se propisati u određenom rasponu ili u fiksnom iznosu.

(2) Fizičkom licu može se propisati novčana kazna u najmanjem iznosu od 30,00 KM, odgovornom licu u pravnom licu u najmanjem iznosu od 50,00 KM, a pravnom licu u najmanjem iznosu od 500,00 KM.

(3) Zakonom se može propisati fizičkom licu novčana kazna u najvećem iznosu od 10.000,00 KM, odgovornom licu u pravnom licu novčana kazna u najvećem iznosu od 20.000,00 KM, a pravnom licu novčana kazna u najvećem iznosu od 200.000,00 KM.

(4) Drugim propisom može se propisati fizičkom licu novčana kazna u najvećem iznosu od 3.000,00 KM, odgovornom licu u pravnom licu novčana kazna u najvećem iznosu od 5.000,00 KM, a pravnom licu novčana kazna u najvećem iznosu od 10.000,00 KM.

(5) Za prekršaj koji počini pojedinac obavljajući samostalnu poslovnu djelatnost, zakonom se može propisati novčana kazna u najvećem iznosu od 20.000,00 KM, a drugim propisom novčana kazna u najvećem iznosu od 6.000,00 KM.

(6) Za prekršaj iz oblasti poreza i carina, novčane kazne mogu se propisati u višestrukom iznosu poreske ili carinske obaveze koja je trebalo da bude plaćena, ili kao procenat ili višestruki iznos vrijednosti robe koja je predmet prekršaja, ali ne u iznosu većem od 200.000,00 KM.

Član 20

(Zaštitne mjere)

(1) Zaštitne mjere mogu se propisati samo zakonom.

(2) Za prekršaj se mogu propisati sljedeće zaštitne mjere:

a) oduzimanje predmeta;

b) zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti;

c) potpuna ili djelimična zabrana upravljanja motornim vozilom i

d) vanbolničko liječenje od ovisnosti.

(3) Zakonima koji propisuju prekršaje mogu se odrediti dodatne vrste zaštitnih mjera.

Član 21

(Sticaj)

(1) Ako okrivljeni jednom ili sa više radnji učini više prekršaja, novčana kazna će biti utvrđena za svaki pojedini prekršaja, a onda će se izreći jedinstvena novčana kazna na osnovu tako utvrđenih novčanih kazni.

(2) Izrečena jedinstvena novčana kazna iz stava (1) ovog člana mora biti veća od svake pojedine utvrđene novčane kazne, ali ne smije preći zbir utvrđenih novčanih kazni.

Član 22

(Zastarjelost pokretanja i vođenja postupka)

(1) Za prekršaj propisan zakonom ili drugim propisom Bosne i Hercegovine prekršajno gonjenje ne može se preduzeti kada od izvršenja prekršaja protekne:

a) za prekršaje za koje je propisana novčana kazna u iznosu do 3.000,00 KM – kad protekne jedna godina od dana kada je prekršaj izvršen;

b) za prekršaje za koje je propisana novčana kazna u iznosu većem od 3.000,00 KM – kad proteknu dvije godine od dana kada je prekršaj izvršen.

(2) Zakonom se mogu za određene prekršaje u oblasti poreza, carina, finansija, rada i zaštite na radu odrediti duži rokovi od rokova iz stava (1) ovog člana, ali ne duži od tri godine.

Član 23

(Zastarjelost izvršenja zaštitnih mjera)

Zaštitna mjera neće se izvršiti kada protekne jedna godina od dana konačnosti prekršajnog naloga, odnosno pravosnažnosti rješenja kojim je izrečena.

Član 24

(Izvršenje zaštitne mjere javnog objavljivanja odluke)

Zaštitna mjera javnog objavljivanja odluke suda izvršava se u sredstvima javnog informisanja dostupnih na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Član 25

(Tok i prekid zastarjelosti)

(1) Zastarjelost za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka počinje teći od dana kada je prekršaj izvršen, a zastarjelost za izvršenje zaštitne mjere od dana konačnosti prekršajnog naloga, odnosno pravosnažnosti rješenja kojim je zaštitna mjera izrečena.

(2) Zastarjelost se prekida svakom radnjom ovlašćenog organa za postupak odnosno za izvršenje, preduzetom radi gonjenja izvršioca prekršaja, odnosno izvršenja zaštitne mjere.

(3) Svakim prekidom zastarjelost počinje ponovo teći, ali bez obzira na prekide, zastarjelost u svakom slučaju nastaje kada protekne dva puta onoliko vremena koliko je predviđeno u čl. 22 i 23. ovog Zakona.

III – PREKRŠAJNI POSTUPAK

Član 26

(Prekršajni postupak)

(1) Prekršajni postupak može pokrenuti ovlašćeni organ na sljedeći način:

a) izdavanjem prekršajnog naloga; ili

b) podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu.

(2) Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka može se podnijeti samo u slučajevima kada ne postoje uslovi za izdavanje prekršajnog naloga određeni u članu 27. ovog Zakona.

IV – PREKRŠAJNI NALOG

Član 27

(Izdavanje prekršajnog naloga)

(1) Ovlašćeni organ će izdati prekršajni nalog ako ustanovi da je prekršaj iz njegove nadležnosti utvrđen na jedan od sljedećih načina:

a) neposrednim opažanjem ovlašćenog službenog lica prilikom inspekcije, nadzora i pregleda;

b) podacima koji su dobijeni uređajima za nadzor ili mjerenje;

c) prilikom inspekcijskog ili drugog nadzora pregledom dokumentacije, prostorija i robe ili na drugi zakonit način ili

d) na osnovu priznanja okrivljenog o izvršenju prekršaja u nekom drugom sudskom ili administrativnom postupku.

(2) Prekršajni nalog može se izdati samo u slučajevima kada odgovarajući zakon ili drugi propis određuje fiksnu novčanu kaznu, kada novčana kazna može biti izračunata korišćenjem matematičke formule, ili kada ovlašćeni organ odluči da izrekne minimalnu novčanu kaznu, odnosno zaštitnu mjeru u najkraćem trajanju ili zaštitnu mjeru oduzimanje predmeta određenu takvim zakonom ili drugim propisom.

(3) Ako okrivljeni izvrši više prekršaja u sticaju, tada ovlašćeni organ može prekršajnim nalogom izreći jedinstvenu novčanu kaznu primjenom člana 21. ovog Zakona, a ako je za samo jedan od izvršenih prekršaja predviđena zaštitna mjera, može izreći i tu zaštitnu mjeru u najkraćem predviđenom trajanju.

(4) Ovlašćeni organ koji je izdao prekršajni nalog može u svako vrijeme ispraviti greške u pisanju ili ostale očigledne greške, po službenoj dužnosti ili na prijedlog strana u postupku.

(5) Prekršajni nalog ne može biti izdat prema maloljetniku.

Član 28

(Sadržaj prekršajnog naloga)

(1) Prekršajni nalog donosi se u pisanoj formi i mora sadržavati sljedeće podatke:

a) naziv: prekršajni nalog;

b) naziv ovlašćenog organa koji ga je izdao;

c) ime i svojstvo službenog lica koje ga je izdalo;

d) jedinstveni broj koji odredi ovlašćeni organ;

e) datum izdavanja i datum uručenja kao što je određeno u članu 29. stav (3) ovog Zakona;

f) prekršaj koji je učinio okrivljeni, naziv propisa i član koji određuje prekršaj;

g) kada je okrivljeni fizičko lice – ime i prezime, i ako je poznata, stalna adresa, jedinstveni matični broj, kao i mjesto zaposlenja, a za strance i broj pasoša;

h) kada je okrivljeni pravno lice – naziv i sjedište, kao i jedinstveni identifikacioni broj za domaća pravna lica, a za strana lica naziv, sjedište i broj registra ili druge evidencije u državi sjedišta stranog lica, a ako strano lice ima predstavništvo u Bosni i Hercegovini, broj upisa u Registar predstavništava stranih lica u Bosni i Hercegovini;

i) mjesto, datum i vrijeme kada je prekršaj učinjen;

j) utvrđenu sankciju, uključujući novčanu kaznu i/ili zaštitnu mjeru;

k) iznos naknade štete, ako se taj iznos može odrediti cjenovnikom i troškovi postupka ako su isti određeni zakonom u fiksnom iznosu;

l) uputstvo da se novčana kazna, šteta i troškovi trebaju platiti, ili da okrivljeni mora zatražiti sudsko odlučivanje o prekršajnom nalogu u roku od osam dana od dana uručenja;

m) uputstvo o načinu plaćanja novčane kazne, štete i troškova; i

n) potpis ovlašćenog predstavnika ovlašćenog organa.

(2) Ako je prekršaj učinjen u saobraćaju i uključuje motorno vozilo, prekršajni nalog treba da sadržava sljedeće dodatne podatke:

a) registarski broj vozila i broj saobraćajne dozvole;

b) broj vozačke dozvole vozača, ako je poznat;

c) broj kaznenih poena koje zakon propisuje za takav prekršaj.

(3) Prekršajni nalog će, uz ostalo, sadržavati sljedeća uputstva:

a) da okrivljeni ima pravo da podnese zahtjev za sudsko odlučivanje o prekršajnom nalogu, naznačavajući kojem sudu i u kojem roku okrivljeni treba da podnese zahtjev;

b) da kazna koju je izrekao sud može biti veća od one koja je izrečena prekršajnim nalogom;

c) da će okrivljeni biti dužan da naknadi sudske troškove u slučaju kada zatraži sudsko odlučivanje o prekršajnom nalogu ako sud utvrdi da je on odgovoran za prekršaj naveden u prekršajnom nalogu;

d) da će u slučaju prekršaja iz oblasti saobraćaja za koje zakon propisuje dodjeljivanje kaznenih poena, prihvatanje odgovornosti ili utvrđivanje odgovornosti od suda rezultirati dodjeljivanjem tih kaznenih poena.

(4) Prekršajni nalog sadrži pouku da, ukoliko lice protiv kojeg je izdat prekršajni nalog prihvati odgovornost i najkasnije u roku od osam dana od dana prijema prekršajnog naloga plati polovinu izrečene novčane kazne, oslobađa se plaćanja druge polovine izrečene novčane kazne.

(5) Prekršajni nalog sadržavaće određeno mjesto na kojem će se okrivljeni potpisati u slučaju da zahtijeva sudsko rješavanje u skladu sa članom 32. ovog Zakona.

(6) Ako postoji dogovor između ovlašćenog organa i suda, prekršajnim nalogom može se odrediti datum i vrijeme usmenog pretresa, koji ne može biti kraći od osam dana od datuma izdavanja prekršajnog naloga.

(7) Svaki ovlašćeni organ može da ima svoj obrazac prekršajnog naloga. Obrazac takvog prekršajnog naloga treba da odobri Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.

(8) Obrasci prekršajnog naloga koje su odobrila entitetska ministarstva pravde mogu se koristiti u primjeni ovog Zakona ako sadrže elemente iz st. (1) do (4) ovog člana i ako Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine odobri njihovo korišćenje.

Član 29

(Uručenje prekršajnog naloga)

(1) Prekršajni nalog sastoji se od originala i najmanje dvije kopije. Original zadržava ovlašćeni organ u svojoj evidenciji. Dvije kopije uručuju se okrivljenom.

(2) Prekršajni nalog može se uručiti okrivljenom:

a) lično;

b) putem pošte;

c) pričvršćivanjem ili ostavljanjem prekršajnog naloga na sigurnom i vidnom mjestu na motornom vozilu, ako se prekršaj koji je učinjen odnosi na nepropisno parkiranje motornog vozila.

(3) Kada je prekršajni nalog uručen lično, datum uručenja je datum kada ga je okrivljeni primio. Kada je prekršajni nalog uručen putem pošte, smatraće se da je dostavljanje izvršeno po proteku pet radnih dana ako se uručenje vrši u Bosni i Hercegovini i 10 radnih dana ako se uručenje vrši van teritorije Bosne i Hercegovine nakon što ga je ovlašćeni organ predao na poštu. Kada je prekršajni nalog ostavljen na motornom vozilu, datum uručenja je datum kada je ostavljen na motornom vozilu.

Član 30

(Prihvatanje odgovornosti)

(1) U svim slučajevima okrivljeni može prihvatiti odgovornost za prekršaj tako što će platiti kaznu i sve druge obaveze koje su utvrđene prekršajnim nalogom u određenom roku, ili obavijestiti ovlašćeni organ o svom prihvatanju sankcije koja je određena u prekršajnom nalogu, ako je prekršajnim nalogom specifikovano da je takvo obavještenje prihvatljiva alternativa. Svako lice koje prihvati odgovornost u skladu sa ovim članom ne može kasnije odbijati odgovornost ili se žaliti na visinu kazne ili vrstu bilo koje sankcije ili troškova.

(2) Ako lice prihvati odgovornost za prekršaj i u roku od osam dana od dana prijema prekršajnog naloga plati polovinu od punog iznosa izrečene novčane kazne utvrđene prekršajnim nalogom, oslobađa se plaćanja druge polovine izrečene novčane kazne.

Član 31

(Propuštanje)

(1) Ako je prekršajni nalog pravilno dostavljen u skladu sa odredbama člana 29. ovog Zakona i ako okrivljeni u roku koji je određen u prekršajnom nalogu ne prihvati odgovornost za prekršaj u skladu sa odredbama člana 30. ovog Zakona ili ne zatraži odlučivanje o predmetu pred sudom, smatraće se da je okrivljeni prihvatio odgovornost propuštanjem, i prekršajni nalog će postati konačan i izvršan.

(2) Kada je novčana kazna određena zbog propuštanja u skladu sa ovim članom, ovlašćeni organ koji je izdao prekršajni nalog odrediće dodatnu taksu za naplatu u iznosu od 20,00 KM.

(3) U slučaju kada je prekršajni nalog uručen u skladu sa članom 29. stav (2) tačka c) ovog Zakona, ovlašćeni organ će obavijestiti vlasnika vozila ličnim uručenjem ili putem pošte da takav prekršajni nalog postaje konačan i izvršan u roku od 10 dana od datuma obavještavanja.

Član 32

(Postupak po zahtjevu za odlučivanje pred sudom)

(1) Okrivljeni koji primi prekršajni nalog i želi da se o predmetu odluči pred sudom mora da:

a) zatraži sudsko odlučivanje tako što će na odgovarajućem mjestu potpisati jednu kopiju prekršajnog naloga i dostaviti je sudu u roku određenom u prekršajnom nalogu,

b) se pojavi pred sudom na dan i u vrijeme određeno za usmeni pretres po prekršajnom nalogu, ili, ako datum nije naveden, onda na dan koji je sud odredio za usmeni pretres.

(2) Ako okrivljeni zahtijeva sudsko odlučivanje, sankcije određene u prekršajnom nalogu smatraće se ništavnim. Sud može izreći bilo koju sankciju koju zakon dozvoljava, uključujući i strožu sankciju.

Član 33

(Lica koja nemaju prebivalište u Bosni i Hercegovini)

Okrivljenom koji nema prebivalište u Bosni i Hercegovini a koji primi prekršajni nalog može se ponuditi mogućnost da plati novčanu kaznu i troškove platnog prometa u najbližoj policijskoj stanici ili u kancelariji ovlašćenog organa. Ako okrivljeni ne plati novčanu kaznu, smatraće se da je podnio zahtjev za sudsko rješavanje i tada predstavnik ovlašćenog organa može odmah izvesti okrivljenog pred nadležni sud. Ako nije moguće okrivljenog odmah izvesti pred sud, tada predstavnik ovlašćenog organa može preduzeti one radnje kojim bi se obezbijedilo njegovo pojavljivanje, u skladu sa članom 6. ovog zakona.

V – ZAHTJEV ZA POKRETANjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Član 34

(Podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka)

U slučajevima kada nije moguće izdati prekršajni nalog, ovlašćeni organ može pokrenuti prekršajni postupak protiv okrivljenog podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu.

Član 35

(Sadržaj zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka)

(1) Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka treba da bude na standardnom obrascu koji propisuje ministar pravde Bosne i Hercegovine i sadrži sljedeće podatke:

a) naziv ovlašćenog organa koji podnosi zahtjev;

b) prekršaj koji se okrivljenom stavlja na teret i naziv i član propisa koji propisuje prekršaj;

c) kada je okrivljeni fizičko lice – ime i prezime i, ako je poznata, stalnu adresu, jedinstveni matični broj, kao i mjesto zaposlenja, a za strance i broj pasoša;

d) kada je okrivljeni pravno lice – naziv i sjedište, kao i jedinstveni identifikacioni broj;

e) činjenični opis radnji koji određuje pravnu kvalifikaciju prekršaja, mjesto, datum i vrijeme izvršenja prekršaja i druge okolnosti neophodne za određivanje prekršaja;

f) procijenjenu visinu naknade štete i druge troškove;

g) prijedlog dokaza koji treba da se izvedu;

h) potpis ovlašćenog prestavnika ovlašćenog organa.

(2) Podnosilac zahtjeva jednu kopiju zahtjeva dostavlja sudu, a drugu kopiju dostavlja okrivljenom, lično ili putem pošte.

(3) Podnosilac zahtjeva može odustati od zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka sve do donošenja rješenja o prekršaju.

(4) Ako je zahtjev nerazumljiv ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, sud će pozvati podnosioca da u određenom roku, a najkasnije u roku od osam dana, ispravi, odnosno dopuni zahtjev, a ako to ne učini, zahtjev će biti odbačen. U pozivu za ispravku, odnosno dopunu podneska podnosilac će biti upozoren na posljedice propuštanja.

Član 36

(Sporazum o sankciji)

(1) Ovlašćeni organ uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka može priložiti ponudu okrivljenom da prihvati predloženu sankciju, koja može biti novčana kazna i/ili predložene zaštitne mjere. Ako okrivljeni prihvati predloženu sankciju ili ako se ovlašćeni organ i okrivljeni sporazumiju o drugoj sankciji prije donošenja odluke o prekršaju, ovlašćeni organ će podnijeti sudu na odobrenje pisani sporazum koji sadrži detalje o sankciji, potpisan od okrivljenog i ovlašćenog predstavnika ovlašćenog organa. U opravdanim slučajevima sporazumom o sankciji može se predvidjeti i plaćanje novčane kazne u ratama u roku do šest mjeseci. Sud će odobriti sporazum između okrivljenog i ovlašćenog organa ako utvrdi da on ispunjava zakonske uslove.

(2) Za sve što nije regulisano ovim članom, analogno se primjenjuju odredbe člana 231. Zakona o krivičnom postupku.

(3) Sporazum o sankciji koji sud odobri može izvršiti ovlašćeni organ u skladu sa odredbama Glave VII ovog Zakona.

VI – EVIDENCIJA I BRISANjE SANKCIJA

Član 37

(Vođenje evidencije)

(1) Sud koji donosi rješenje o prekršaju i ovlašćeni organ koji izda prekršajni nalog će bez odgađanja, u elektronskoj formi, unijeti u prekršajnu evidenciju podatke o sankcijama koje su izrečene fizičkom, pravnom i odgovornom licu.

(2) Sud koji primi zahtjev za sudsko odlučivanje, u skladu sa članom 31. ovog Zakona, taj podatak će bez odgađanja, u elektronskoj formi, unijeti u prekršajnu evidenciju i brisati sankcije izrečene odnosnim prekršajnim nalogom.

(3) Sud koji primi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka će, u skladu sa članom 34. ovog zakona, taj podatak u elektronskoj formi unijeti u prekršajnu evidenciju.

(4) Novčana kazna neće se brisati iz prekršajne evidencije dok se vodi kao dug u Registru novčanih kazni, u skladu sa članom 39. ovog Zakona. Zaštitne mjere neće se brisati iz prekršajne evidencije dok se ne izvrše ili dok ne istekne rok zastarijevanja.

(5) Posebnim zakonom mogu se propisati duži rokovi za brisanje sankcija iz prekršajne evidencije.

(6) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije donosi ministar pravde Bosne i Hercegovine.

(7) Ovlašćeni organi iz člana 3. stav (1) tačka a) ovog zakona mogu voditi sopstvenu prekršajnu evidenciju, a sami propisuju sadržaj i način vođenja te evidencije, u skladu s ovim zakonom i Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, br. 49/06, 76/11 i 89/11).

Član 38

(Brisanje sankcija)

(1) Kažnjavanje pravnog lica, fizičkog lica i odgovornog lica na novčanu kaznu briše se iz evidencije ex lege ako kažnjeno pravno lice, fizičko lice i odgovorno lice u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti odluke kojom je izrečena kazna ne učini novi prekršaj.

(2) Pravnom licu, fizičkom licu i odgovornom licu koje je više puta bilo kažnjeno za prekršaj brisaće se ranije kazne ako u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti odluke kojom je izrečena posljednja kazna ne učini novi prekršaj.

Član 39

(Davanje podataka iz evidencije)

(1) Podaci iz evidencije za kažnjena lica mogu se dati samo ako za to postoje opravdani razlozi.

(2) Podaci iz evidencije za kažnjena lica mogu se dati samo drugom sudu, nadležnom tužilaštvu, organima unutrašnjih poslova i organima inspekcije, u vezi sa krivičnim postupkom ili postupkom za prekršaj koji se vodi protiv lica koje je ranije bilo kažnjavano za prekršaj, organima nadležnim za izvršenje sankcija za prekršaje ili nadležnim organima koji učestvuju u postupku brisanja kazne.

(3) Na obrazložen zahtjev nadležnog organa vlasti ili lica mogu se dati podaci iz evidencije za kažnjeno lice ako još traju određene pravne posljedice kazne ili zaštitne mjere ili ako za to postoji opravdan interes zasnovan na zakonu.

(4) Ako je odluka o kazni brisana, podaci o toj odluci ne daju se nikom, osim sudu, nadležnom tužilaštvu u vezi sa postupkom za prekršaj koji se vodi protiv lica čija je odluka brisana.

(5) Niko nema pravo da traži od građana da podnesu dokaze o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti za prekršaje.

(6) Građanima se na njihov lični zahtjev mogu davati podaci o njihovom kažnjavanju ili nekažnjavanju za prekršaje.

VII – IZVRŠENjE KAZNI

Član 40

(Unos podataka o kaznama u Registar novčanih kazni)

(1) Sve novčane kazne i troškovi postupka koji su izrečeni na osnovu konačnog i izvršnog prekršajnog naloga ili pravosnažnog i izvršnog rješenja o prekršaju upisaće se u Registar novčanih kazni i biti evidentirani kao dug koji kažnjeni duguje odgovarajućem nivou vlasti kojem se kazna plaća.

(2) Novčane kazne i troškovi postupka evidentiraju se kao dug u registru novčanih kazni dok kažnjeni ne plati puni iznos novčane kazne i troškova postupka. Novčana kazna i troškovi postupka će u svakom slučaju biti brisani iz Registra novčanih kazni po proteku pet godina od dana kada su prekršajni nalog ili rješenje o prekršaju postali konačni i izvršni.

Član 41

(Posljedice upisa kazne u Registar novčanih kazni)

(1) Dok se ne plate sve novčane kazne i troškovi koji su evidentirani u Registru novčanih kazni, kažnjenom se neće dozvoliti:

a) registracija ili produženje važnosti registracije motornog vozila;

b) izdavanje ili produženje važnosti vozačke dozvole;

c) učestvovanje na javnom tenderu;

d) promjena registracije pravnog lica ili registracije samostalne preduzetničke djelatnosti.

Član 42

(Izvršenje prekršajnih sankcija i postupak prinudne naplate)

(1) Svaki ovlašćeni organ je odgovoran za praćenje izvršenja novčanih kazni i drugih mjera izrečenih prekršajnim nalogom ili putem sporazuma o sankciji.

(2) Sudovi će pratiti izvršenje novčanih kazni i drugih mjera izrečenih rješenjem o prekršaju.

(3) Ako pravno lice prestane da postoji nakon pravosnažnosti odluke o prekršaju, prekršajne sankcije izvršiće se u odnosu na pravnog sljedbenika. O izvršenju prekršajne sankcije protiv pravnog sljedbenika sud će donijeti posebno rješenje, protiv kojeg je dozvoljena žalba. Uložena žalba odlaže izvršenje rješenja.

(4) Ako se utvrdi da kažnjeni izbjegava da plati novčanu kaznu, ovlašćeni organ ili sud mogu zatražiti od poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine da primijeni postupak prinudne naplate koji je određen u odgovarajućem zakonu o poreskim upravama za bilo koji iznos evidentiran u Registru novčanih kazni, na isti način na koji je ovlašćena za naplatu poreskih obaveza. Poreska uprava može sprovesti takav postupak prinudne naplate bez potrebe da kažnjenom uruči nalog za plaćanje.

(5) Ako je novčana kazna izrečena pravnom licu ili ako se utvrdi da je to efikasan način obezbjeđenja naplate, sud koji je izrekao novčanu kaznu sprovešće direktno prinudnu naplatu blokiranjem računa pravnog lica u skladu sa odredbama zakona o izvršnom postupku.

(6) Ako se utvrdi da za prekršaj indirektnih poreza kažnjeni izbjegava da plati novčanu kaznu ili mjeru naplate protivvrijednosti robe izrečene rješenjem suda, sud će od Uprave za indirektno oporezivanje zatražiti da sprovede postupak prinudne naplate po Zakonu o postupku prinudne naplate indirektnih poreza (“Službeni glasnik BiH”, br. 89/05 i 62/11).

Član 43

(Lišavanje slobode zbog neplaćanja)

(1) Kažnjeni koji u roku ne plati u potpunosti ili djelimično novčanu kaznu koja mu je određena rješenjem o prekršaju ili prekršajnim nalogom biće prinuđen na plaćanje određivanjem lišavanja slobode, ako sud smatra da je to jedini razuman i efikasan način koji će primorati kažnjenog da plati iznos na koji je obavezan. O lišavanju slobode zbog neplaćanja sud odlučuje rješenjem koje se protiv kažnjenog može donijeti samo jedanput za odnosni prekršaj. Ovo lišavanje slobode može odrediti sud po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovlašćenog organa ili poreske uprave (Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili Brčko Distrikta BiH). Sud će obavijestiti podnosioca prijedloga o svojoj odluci i o izvršenju lišavanja slobode.

(2) Sud može odrediti lišavanje slobode do 15 dana. Vrijeme za koje je kažnjeni lišen slobode neće uticati na plaćanje iznosa koji duguje. Kažnjeni će biti odmah oslobođen nakon plaćanja punog iznosa novčane kazne.

(3) Lišavanje slobode po odredbama ovog člana ne može biti određeno kažnjenom koji može dokazati da nije u mogućnosti da plati novčanu kaznu.

(4) Protiv rješenja o lišavanju slobode kažnjeni može uložiti žalbu drugostepenom sudu u roku od osam dana od dana prijema rješenja o lišavanju slobode. Prvostepeni sud dužan je da žalbu dostavi dugostepenom sudu u roku od tri dana od dana prijema žalbe. Drugostepeni sud mora donijeti odluku po žalbi u roku od 15 dana od dana prijema spisa. Žalba odgađa izvršenje.

(5) Prije početka izvršenja rješenja o lišavanju slobode, kažnjeni može sudu predložiti da obavlja poslove za opšte dobro ili poslove za dobro lokalne zajednice kao zamjenu za plaćanje novčane kazne. Sud će voditi listu takvih poslova u saradnji sa nadležnim kompetentnim organima vlasti. Prilikom odlučivanja o prijedlogu, sud će razmotriti sve okolnosti slučaja, kao i finansijske uslove i mogućnost kažnjenog da plati novčanu kaznu.

(6) Ako sud usvoji prijedlog iz stava (5) ovog člana, izdaće nalog za obustavljanje izvršenja lišavanja slobode za vrijeme dok ne istekne rok za obavljanje takvog posla. Ako kažnjeni obavi previđeni posao, lišavanje slobode se neće izvršiti i novčana kazna će se brisati iz Registra novčanih kazni i neće biti naplaćena. Ako kažnjeni uopšte ne obavi predviđeni posao, rješenje o lišavanju slobode će biti izvršeno, a ako ga obavi samo djelimično, sud će cijeniti da li je svrsishodno izvršiti lišavanje slobode i o tome donijeti odgovarajući nalog.

VIII – OSTALE ODREDBE

Član 44

(Prihod budžeta Bosne i Hercegovine)

(1) Novčane kazne i sredstva pribavljena prodajom oduzetih predmeta za prekršaje koji su propisani zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine prihod su budžeta Bosne i Hercegovine, a novčane kazne i sredstva pribavljena prodajom oduzetih predmeta za prekršaje propisane zakonima entiteta Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, gradova i opština prihodi su budžeta navedenih nivoa vlasti.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, novčane kazne i sredstva pribavljena prodajom oduzetih predmeta kao i sredstva od naplate protivvrijednosti robe, za prekršaje iz oblasti indirektnih poreza koji su propisani zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine, prihod su Jedinstvenog računa za koji je odgovorna Uprava za indirektno oporezivanje.

(3) Izuzetno od stava (1) ovog člana, novčane kazne i sredstva pribavljena prodajom oduzetih predmeta za prekršaje koji su propisani Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18) i drugim propisima iz oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima prihod su budžeta onog nivoa vlasti iz kojeg se finansira ovlašćeni organ koji u okviru svoje nadležnosti obezbjeđuje njihovo sprovođenje.

Član 45

(Troškovi prekršajnog postupka)

Troškovi vođenja prekršajnog postupka prihod su budžeta iz kojeg se finansira ovlašćeni organ koji je izdao konačan prekršajni nalog, odnosno sud koji je izdao pravosnažno rješenje.

Član 46

(Posredovanje)

Sud može predložiti posredovanje preko posrednika, ako bi to bilo svrsishodno s obzirom na sadržaj imovinskopravnog zahtjeva oštećenog.

Član 47

(Obaveza pružanja pravne pomoći i ostvarivanja službene saradnje u postupku izvršenja prekršajnih sankcija)

U postupku izvršenja sankcija, sudovi i ostali ovlašćeni organi dužni su da uzajamno pružaju pravnu pomoć i ostvaruju službenu saradnju u skladu sa Zakonom o pravnoj pomoći i službenoj saradnji u krivičnim stvarima između Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 19/02), i sa propisima koji regulišu izvršenje prekršajnih sankcija.

IX – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 48

(Prestanak važenja ranijeg zakona)

Početkom primjene ovog Zakona prestaje da važi Zakon o prekršajima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 20/04).

Član 49

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjivaće se od dana početka primjene entitetskih zakona o prekršajima.

Samostalni član Zakona o dopuni
Zakona o prekršajima

(“Sl. glasnik BiH”, br. 18/2012)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021