Zakoni Unsko-sanskog kantonaZAKON O PREDŠKOLSTVU UNSKO-SANSKOG KANTONA

ZAKON
O PREDŠKOLSTVU
(“Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 3/1997, 6/2005, 23/2011 i 17/2019)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Pod predškolskom ustanovom, u smislu ovog zakona, podrazumjeva se ustanova u kojoj se vrši odgoj, obrazovanje, smještaj, ishrana i njega djece od jedne godine starosti do polaska u osnovnu školu, jednom od vrsta predškolskog odgoja i obrazovanja.

Predškolska ustanova ima svojstvo pravnog lica.

Član 2

Predškolski odgoj i obrazovanje djece od jedne godine starosti do polaska u osnovnu školu (u daljem tekstu: predškolski odgoj i obrazovanje) je integralni dio jedinstvenog odgojno-obrazovnog sistema koji se realizuje osnovama programa predškolskog odgoja i obrazovanja i drugim programima prilagođenim djeci predškolskog uzrasta na koje se programski nadovezuju odgoj i obrazovanje u osnovnoj školi.

Član 3

Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja je od posebnog društvenog interesa.

II. OSNIVANJE I RAD

Član 4

Predškolsku ustanovu može osnovati domaće pravno ili fizičko lice u svim oblicima svojine, a na osnovi strategije razvoja predškolstva koju utvrđuje Skupština Unsko-Sanskog Kantona (u daljem tekstu: Skupština).

Strano pravo ili fizičko lice može osnovati predškolsku ustanovu na osnovi strategije razvoja predškolstva i po odobrenju Ministarstva obrazovanja, nauke, vjere i sporta Unsko-Sanskog Kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa zakonom.

Javnu predškolsku ustanovu u državnoj svojini osniva Skupština Kantona.

Skupština Kantona može osnovati javnu predškolsku ustanovu zajedno s preduzećem, ustanovom, vjerskom zajednicom i drugim pravnim ili fizičkim, pod uvjetom da je njen osnivački ulog veći od 50% sredstava.

Član 5

Predškolska ustanova se organizuje i radi u skladu s pedagoškim standardima za predškolski odgoj i obrazovanje (u daljem tekstu, normativi).

Pedagoške standarde i normative utvrđuje Ministarstvo.

Član 6

Osnivač javne predškolske ustanove osigurava potrebna sredstva za osnivanje i početak rada ustanove u skladu s pedagoškim standardima i normativima, te sredstva za bruto plaće zaposlenicima i topli obrok.

Osnivač javne predškolske ustanove osigurava sredstva za osnivanje i početak rada prema pedagoškim standardima i normativima.

Aktom o osnivanju predškolske ustanove utvrđuje se naziv osnivača i ustanove, djelatnost, način osiguravanja sredstava za rad, međusobna prava i obaveze i druga pitanja od značaja za rad ustanove.

Član 6a

Roditelji djece koja pohađaju javnu predškolsku ustanovu učestvuju u sufinansiranju rada javne predškolske ustanove. Visina naknade se utvrđuje u zavisnosti od socijalnog statusa roditelja.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta se obavezuje da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donese Pravilnik o kriterijima za učešće roditelja u sufinansiranju rada javnih predškolskih ustanova kojim će se bliže urediti udio roditelja u sufinansiranju.

Na Pravilnik iz prethodnog stava suglasnost daje Vlada Unsko-sanskog kantona.

Član 7

Predškolska ustanova, u zavisnosti od vrste programa predškolskog odgoja i obrazovanja koji se u njoj ostvaruje i dužine boravka djece, može se organizovati kao jaslice, vrtić, zabavište, igraonica, putujući vrtić i sl,kao samostalni ili kombinovani oblici rada.

Član 8

Predškolska ustanova može se osnovati:

– ako postoji dovoljan broj djece za formiranje najmanje jedne odgojne grupe, u skladu s pedagoškim standardima,

– ako je osiguran dovoljan broj stručnog kadra u skladu sa zakonom, pedagoškim standardima i programima predškolskog odgoja i obrazovanja koji se u predškolskoj ustanovi realizuju,

– ako su osigurani prostor, oprema i didaktička sredstva u skladu s normativima.

Član 9

Predškolska ustanova se upisuje u registar predškolskih ustanova, koji vodi Ministarstvo (u daljem tekstu: registar).

U registru se može upisati samo ona ustanova koja ispunjava uvjete iz člana 8. ovog zakona.

Bliže odredbe o postupku utvrđivanja uvjeta, sadržaju i načinu upisa i vođenju registra utvrđuje ministar za obrazovanje, nauku, vjeru i sport Unsko- Sanskog Kantona (u daljem tekstu: ministar).

Član 10

Predškolska ustanova može početi nakon upisa u registar.

Član 11

Predškolska ustanova može vršiti statusne promjene uz saglasnost osnivača i Ministarstva.

Statusnim promjenama ne može se umanjiti dostignuti stepen razvoja predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine.

Član 12

Rad predškolske ustanove je javan.

Predškolska ustanova ima svoj pečat, prema Zakonu o pečatima.

Bliži opis, vrsta, način upotrebe i čuvanja pečata regulišu se pravilima ustanove.

III. UPRAVLJANJE

Član 13

Predškolskom ustanovom upravlja upravni odbor, a rukovodi direktor.

Organ kontrole poslovanja u predškolskoj ustanovi je nadzomi odbor.

Član 14

Upravni odbor predškolske ustanove ima najmanje 5, a najviše 9 članova.

Jedna trećina članova upravnog odbora imenuje se iz reda stručnog kadra predškolske ustanove, jedna trećina iz reda korisnika usluga, a jednu trećinu imenuje osnivač.

Članovi upravnog odbora imenuju se na 4 godine i mogu biti ponovo imenovani.

Nadležnosti upravnog odbora su:

– donosi pravila predškolske ustanove,

– imenuje i raziješava direktora

– utvrđuje planove razvoja i godišnje planove rada ustanove,

– donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,

– donosi opći akt o imutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opće akte, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove,

– odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, ako zakonom nije određeno da njima odlučuje drugi organ ustanove,

– usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora,

– rješava sva pitanja odnosa s osnivačem,

– odlučuje o prigovorima radnika na rješenja kojima je drugi organ, određen pravilima ustanove, odlučio o pravu, odgovornosti i obavezama radnika iz radnih odnosa,

– podnosi osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj o svom radu,

– vrši izbor, prijem i odlučuje o prestanku rada stračnih radnika,

– odlučuje o prigovorima korisnika usluga na rad ustanove i stručnih radnika,

– vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

Član 15

Direktora predškolske ustanove imenuje i raziješava upravni odbor, uz prethodnu saglasnost osnivača.

Za direktora predškolske ustanove može biti imenovano lice koje pored općih uvjeta ima i višu ili visoku školu nastavnog smjera i najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

Član 16

Upravni odbor predškolske ustanove raspisuje konkurs za izbor direktora u sredstvima javnog informisanja.

Konkurs sadrži uvjete iz prethodnog člana, trajanje konkursa i izbor i način obavještavanja kandidata o izboru.

Direktora imenuje upravni odbor ustanove na period od četiri godine, uz prethodnu saglasnost osnivača.

Izuzetno, mandat direktora može biti i kraći od vremenskog perioda iz prethodnog stava, u slučaju da lice koje je imenovano na poziciju direktora u toku mandata ispuni uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Po isteku mandata, po istom postupku isto lice može biti još dva puta izabrano za direktora predškolske ustanove.

Član 17

Ako se na konkursu ne izabere direktor, upravni odbor imenuje vršioca dužnosti, bez konkursa.

Vršilac dužnosti ima sva prava i dužnosti direktora.

Vršilac dužnosti se imenuje na šest mjeseci, a samo u izuzetno opravdanim uvjetima na godinu dana.

Član 18

Direktor predškolske ustanove, pored poslova i zadataka utvrđenih zakonom obavlja i sljedeće poslove:

– predlaže upravnom odboru program rada predškolske ustanove,

– podnosi upravno odboru izvještaj o radu predškolske ustanove,

– odlučuje o raspoređivanju stručnih radnika unutar ustanove, kao i prijem i raspoređivanje ostalih radnika u nastavi,

– rukovodi radom stručnog vijeća,

– obavlja i druge poslove i zadatke predviđene ovim zakonom i pravilima predškolske ustanove.

Član 19

Upravni odbor može razriješiti direktora i prije isteka roka na koji je imenovan:

– na lični zahljev,

– ako su zbog provođenja akata ili odluke koju je donio, nastale veće štete za ustanovu, korisnike usluga ili radnike zaposlene u predškolskoj ustanovi,

– ako upravni odbor urvrdi da predškolska ustanova ne ostvaruje uspješno programske zadatke.

U slučajevima iz alineje 2. i 3. raziješenje direktora može od upravnog odbora zahtijevati osnivač.

Član 20

Organ kontrole poslovanja u predškolskoj ustanovi je nadzomi odbor, koji ima tri člana.

Predsjednika i članove nadzomog odbora, na rok od četiri godine, imenuje osnivač.

Nadzomi odbor analizira izvještaje o poslovanju predškolske ustanove, nadzire upotrebu sredstava za rad, provjerava i pregleda zakonitost vođenja knjigovodstvene dokumentacije i obavlja i druge poslove iz domena poslovanja predškolske ustanove.

Izvještaj o svom radu i nalazima nadzomi odbor, najmanje jednom godišnje, podnosi osnivaču, upravnom odbom i direktoru predškolske ustanove.

Član 21

Pravilima predškolske ustanove definišu se sva bitna pitanja njenog rada, a posebno odredbe o: nazivu i sjedištu ustanove, osnivaču ustanove, obavezama ustanove prema osnivaču, djelatnosti ustanove i o načinu i uvjetima obavljanja te djelatnosti, odnosu prema korisnicima usluga, statusnim promjenama, način raspoređivanja sredstava za rad, broju članova upravnog odbora, imenovanju i raziješavanju direktora, o drugim organima ustanove i o njihovim pravima, obavezama i odgovornostima, uvjetima i načinu njihovog izhora i raziješenja, općim aktom koji se donose u ustanovi i načinu njihovog donošenja, licima ovlašćenim da, pored direktora, zastupaju ustanovu i njihovim ovlašćenjima i odgovornosti načinu ostvarivanja javnosti rada, ovlašćenjima u pravnom prometu,ako dio ustanove ima potrebu da tako djeluje i posebno iskazuje tako ostvarena sredstva u skladu sa zakonom i drugim pitanjima utvrđenim zakonom.

Član 22

Predškolska ustanova prestaje raditi ako ne postoji potreba za njenim radom ili ako ne ispunjava uvjete i zadatke zbog kojih je osnovana.

Kad osnivač utvrdi da predškolska ustanova ne ispunjava uvjete koji su propisani ovim zakonom, odredit će rok u kojem se nedostaci moraju otkloniti.

Ukoliko se nedostaci ne otklone u određenom roku, osnivač donosi odluku o prestanku rada predškolske ustanove.

Aktom o prestanku rada određuje se rok o prestanku rada, koji ne može biti kraći od tri mjeseca.

U periodu do prestanka rada predškolske ustanove treba osigurati smještaj djece u drugim predškolskim ustanovama te osigurati uvjete za zaštitu imovine ustanove i prava njenih radnika.

Član 23

Nadzor nad zakonitošću rada i donesenih propisa u predškolskoj ustanovi vrši Ministarstvo.

IV. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

Član 24

U predškolskoj ustanovi, u okviru osnova programa predškolskog odgoja i obrazovanja, u istoj ustanovi ili posebno, realizuju se primarni,kraći, specijalizirani, specijalni i kompezacioni programi.

Svakim od navedenih programa odgojno-obrazovnog rada utvrđuju se ciljevi i zadaci, sadržaj i vrsta, obim, oblici i trajanje odgojno-obrazovnog rada te profil i školska sprema stručnih radnika koji realizuju program.

Član 25

Primarnim programom predškolskog odgoja i obrazovanja utvrđuju se obim i oblici odgojno – obrazovnog rada s djecom normalnog psihofizičkog razvoja, od jedne do tri godine starosti i od tri godine starosti do polaska u školu (u daljem tekstu: primarni program).

Primarni program obavezno se realizuje u javnim predškolskim ustanovama, predškolskim ustanovama u kojima djeca borave više od tri sata i ustanovama socijalne zaštite u kojima borave djeca bez roditelja ili roditeljskog staranja.

Član 26

Kraći programi predškolskog odgoja i obrazovanja sadrže kontinuirane ili povremene aktivnosti koje se mogu organizovati jednom ili više puta u sedmici, u trajanju od tri sata, u skladu s potrebama i interesima porodice i djeteta (u daljem tekstu: kraći program).

Član 27

Specijalizirani programi predškolskog odgoja i obrazovanja sadrže odgojno-obrazovni rad iz muzičke i likovne umjetnosti, sporta, lutkarstva, stranih jezika, rekreacije i drugih oblasti koje su u funkciji zadovoljavanja posebnih interesa i sklonosti djece (u daljem tekstu: specijalizirani program).

Član 28

Specijalnim programom predškolskog odgoja i obrazovanja utvrđuju se ciljevi, zadaci, sadržaji i oblici odgojno – obrazovnog rada za djecu koja imaju lakše smetnje u psihofizičkom razvoju i traumatiziranu djecu od jedne godine starosti do polaska u osnovu školu, a najduže do napunjenih deset godina starosti djeteta (u daljem tekst: specijalni program).

Član 29

Kompnezacionim programom predškolskog odgoja i obrazovanja utvrđuju se ciljevi, zadaci, obim, sadržaji, oblici, odgojno-obrazovnog rada za djecu koja u svojoj porodici nemaju uvjete za normalan razvoj, kao što su djeca mentalno, fizički ili na drugi način hendikepiranih roditelja, djeca društveno neprilagođenih roditelja, djeca posebno ugroženih socijalnih kategorija, djeca roditelja posebno niskog obrazovnog nivoa i druga djeca koja zbog uvjeta u kojima žive ne mogu uspješno pratiti druge programe predškolskog odgoja i obrazovanja starosti od jedne godine do polaska u osnovnu školu (u daljem tekstu: kompenzacioni program).

Član 30

Primarni, specijalni i kompenzacioni program utvrđuje Ministarstvo, kraći i specijalizirani program utvrđuje predškolska ustanova u saradnji s osnivačem i uz odobrenje Ministarstva.

Član 31

S ciljem zadovoljenja posebnih interesovanja, a u skladu s načelom dobrovoljnosti slobodnog razvoja ličnosti, roditelj ili staratelj djeteta može se opredjeliti za vjersku pouku u predškolskoj ustanovi.

Program vjerske pouke donosi Ministarstvo na prijedlog vjerskih zajednica, a program odgojno – obrazovnog rada realizuje odgajatelj čiji je profil utvrđen programima odgojno – obrazovnog rada.

Član 32

Programi predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruju se po odgojnim grupama koje se formiraju u skladu s pedagoškim standardima.

U izuzetnim slučajevima, a uz saglasnost upravnog odbora, broj djece u grupama može biti starosno mješovit i veći ili manji od propisanog.

Član 33

Realizacija primarnih, specijalnih i kompenzacioni programa vrši se po školskim godinama, koje traje od 1. septembra tekuće do 31. augusta naredne godine.

Programi iz prethodnog stava realizuju se po polugodištima.

Prvo polugodište traje od 1. septembra do 31. decembra, a drugo od 1. febmara do 31. maja.

Slobodne aktivnosti, koje se okvimo određuju svakim od programa iz prvog stava ovog zakona, realizuju se tokom januara (zimski period) i juna, jula i augusta (ljetni period).

Član 34

Prijem djece u predškolsku ustanovu vrši direktor.

Prijem se vrši na osnovi ljekarskog uvjerenja da dijete može pratiti program za koji se uvjerenje izdaje i da ne boluje od zarazne bolesti.

Prvenstvo za upis u javnu predškolsku ustanovu imaju djeca bez jednog ili oba roditelja, a posebno djeca poginulih boraca i žrtava rata, djeca ratnih vojnih invalida s invalidnošću preko 50%, djeca koja, u skladu s posebnim zakonom, ostvaruju pravo na pomoć i smještaj kao i drugim slučajevima koje odredi osnivač.

Član 35

Predškolska ustanova je dužna da djeci osigura uvjete ishrane u skladu sa zahtjevima njihovih roditelja ili staratelja, radi omogućavanja potpunog ispoljavanja i ostvarivanja njihovih vjerskih prava.

Član 36

O realizaciji programa odgojno-obrazovnog rada, upisu djece i drugim aktivnostima predškolske ustanove vodi se posebna dokumentacija.

Bliže odredbe o vrsti obrazaca, načinu vođenja i čuvanju donosi ministar.

V. ODGAJATELJI, STRUČNI SARADNICI I SARADNICI

Član 37

Realizaciju programa odgojno-obrazovnog rada u predškolskoj ustanovi vrše odgajatelji i drugi stručni radnici stručne spreme IV, V, VI, i VII stepena, čiji se profil precizno definiše svakim programom odgojno – obrazovnog rada.

Odgovarajuća stručna sprema se utvrđuje na osnovi stručnog zvanja upisanog u diplomu.

Član 38

Za obavljanje pedagoških, pedagoško-psiholoških i drugih poslova vezanih za realizaciju programa odgojno-obrazovnog rada predškolska ustanova, u skladu s pedagoškim standardima, ima pedagoga, koji ima status stručnog saradnika.

Član 39

Za realizaciju programskih sadržaja za djecu od jedne do tri godine starosti program njege realizuju njegovateljice sa završnom medicinskom školom pedijatrijskog ili drugog srodnog usmjerenja, a program odgojno – obrazovnog rada realizuje odgajatelj čiji je profil utvrđen programima odgojno – obrazovnog rada.

Član 40

Odgajatelje i druge stručne saradnike, na osnovi javnog konkursa, bira upravni odbor, na prijedlog direktora.

Za izbor odgajatelja vjerske pouke potrebno je prethodna saglasnost vjerske zajednice.

Izuzetno, ukoliko se ne može na navedeni način osigurati odgajatelj ili stručni radnik koji ispunjava propisane uvjete za rad u predškolskoj ustanovi,može se izabrati i drugo lice druge srodne stručne spreme ili student viših godina odgovarajućeg studija, ali najviše od godinu dana.

Izbor ostalih radnika u predškolskoj ustanovi vrši direktor ustanove.

Bliže odredbe o mjestu, načinu i vremenu raspisivanja konkursa te o načinu izbora odgajatelja, drugih stručnih i ostalih radnika regulišu se pravilima predškolske ustanove.

Član 41

Ako direktor, pedagog, Pedagoški zavod koji vrši stručni nadzor, prosvjetni inspektor ili drugi organ koji vrši kontrolu nad zakonitostima rada utvrdi da stručni radnik ne izvršava svoje zadatke u skladu s ovim zakonom i drugim propisima ili duže vrijeme ne postiže zadovoljavajuće rezultate u svom radu, upravni odbor će pokrenuti postupak za provjeru radnih sposobnosti takvog radnika.

U slučaju iz prethodnog stava upravni odbor će imenovati stručnu komisiju sastavljenu od lica pedagoške, nastavne ili druge stručnosti, s tim što u sastavu komisije mora biti najmanje jedno lice struke radnika čiju stručnost treba preispitati.

Ukoliko komisija kod lica za koje se preispituje stručnost ustanovi nesposobnost za rad, upravni odbor može donijeti odluku o prestanku radnog odnosa za takvo lice.

Član 42

Lice koje neposredno radi s djecom mora najmanje jednom godišnje biti ljekarski pregledano.

Lice koje boluje od zarazne ili duševne bolesti, ili ima ozbiljne psihičke poremećaje, ne može obavljati neposredan rad s djecom.

Lice koje se alkoholizira ili drogira ne može raditi u predškolskoj ustanovi.

Troškove ljekarskog pregleda snosi osnivač.

Član 43

Raspored radnog vremena odgajatelja i drugih stučnih radnika u okviru 42-satne radne sedmice reguliše se, u skladu s pedagoškim standardima, godišnjim programom rada koji, za svaku školsku godinu, upravni odbor predškolske ustanove donosi do 30.septembra.

Bliže odredbe o sadržaju godišnjeg programa rada regulišu se pravilima predškolske ustanove.

Član 44

Odgajatelji i pedagog koriste, u pravilu, godišnji odmor u periodu u kome se ne realizuju sadržaji odgojno-obrazovnog rada a odmor traje najmanje 30 radnih dana.

Radnici iz prethodnog stava koji, zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga, što procjenjuje direktor, ne iskoriste godišnji odmor u navedenom vremenu, mogu odmor iskoristiti do 30. juna naredne godine, u trajanju od 30 radnih dana.

Ostali radnici koriste godišnji odmor shodno odredbama zakona i pravilima predškolske ustanove.

Član 45

Odgajatelj i pedagog koji prvi put zasnivaju radni odnos u predškolskoj ustanovi obavezni su da nakon jedne godine, a prije kraja druge godine neposrednog odgojno-obrazovnog rada, polože stučni ispit.

Stručni ispit polaže se pred komisijom koju imenuje ministar.

Način polaganja stručnog ispit, sadržaji, predmeti koji se polažu, rad mentora, obrasci za polaganje, oblik i vrsta uvjerenja o položenom stučnom ispitu bliže se regulišu propisom koji donosi Ministarstvo.

VI. STRUČNI ORGANI

Član 46

Stručni organi u predškolskoj ustanovi su:

– stručno vijeće i

– stručni aktiv.

Član 47

Stručno vijeće čine svi stručni radnici u predškolskoj ustanovi.

Stručno vijeće obavlja slijedeće poslove:

– stara se o organizaciji i realizaciji programa odgojno-obrazovnog rada,

– utvrđuje program stručnog usavršavanja odgajatelja i stara se njegovoj realizaciji

– učestvuje u izradi i donošenju godišnjeg programa rada,

– razmatra izvještaje o radu predškolske ustanove,

– prati rad stručnih aktiva,

– obavlja i druge poslove iz svoje oblasti.

Stručnim vijećem rukovodi direktor predškolske ustanove.

Član 48

Stručni aktivi formiraju se od stručnih radnika po uzrasnim grupama u kojim se realizuje isti program njege i odgojno-obrazovnog rada.

Stručni aktivi obavljaju slijedeće poslove:

– staraju se o usklađivanju rada istih uzrasnih grupa,

– preduzimaju potrebne mjere za uspješnu realizaciju programa odgojno-obrazovnog rada u svom aktivu,

– prate cjelokupni razvoj aktivnosti djece i u tom smislu predlažu odgovarajuće mjere s ciljem uspješnog rada,

– planiraju, prate i realizuju programe stručnog usavršavanja stručnih radnika,

– obavljaju i druge poslove iz područja svog rada.

Stručnim aktivom rukovodi pedagog ili direktor.

VII. STRUČNI NADZOR

Član 49

Stručni nadzor u smislu ovog zakona je nadzor nad ostvarivanjem primarnog, specijalnog i kompenzacionog programa, nad primjenom pedagoških standarda i normativa, radom odgajatelja i drugih stručnih radnika radi daljeg unapređivanja predškolskog odgoja i obrazovanja.

Stručni nadzor posebno obuhvata:

– praćenje realizacije osnova programa predškolskog odgoja i obrazovanja,

– praćenje rada odgajatelja i drugog stručnog kadra,

– pružanje stručne pomoći u planiranju i organizaciji i odgojno-obrazovnog rada u psihofizičkom razvoju djece

Član 50

Stručni nadzor vrši Pedagoški zavod.

O obavljenom stručnom nadzoru podnosi se izvještaj stručnom vijeću i upravnom odboru ustanove u kojoj se realizuju programi predškolskog odgoja i obrazovanja i Ministarstvu.

VIII. POTREBE I INTERESI UNSKO-SANSKOG KANTONA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

Član 51

Zajamčena prava, potrebe i interesi Unsko-Sanskog Kantona u predškolskom odgoju i obrazovanju u smislu ovog zakona su:

– ostvarivanje primarnog i specijalnog programa i socijalne zaštite određenih kategorija korisnika usluga u predškolskoj ustanovi,

– ostvarivanje primarnog programa, smještaj, ishrana i njega u ustanovama socijalne zaštite za djecu bez roditeljskog staranja,

– ostvarivaje posebne zaštite prava i interesa invalidne djece, djece porodica šehida, ratnih vojnih invalida i civilni žrtava rata i djece boraca.

– ostvarivanje specijalnog programa, smještaj, ishrana i njega u specijalnim zavodima i ustanovama socijalne zaštite u kojima su smještena lahko i umjereno mentalno retardirana djeca i djeca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju.

Član 52

Dio sredstava za realizaciju primarnog i specijalnog programa u javnoj predškolskoj ustanovi te sredstava za realizaciju primarnog i specijalnog programa, smještaj, ishranu i njegu u ustanovama socijalne zaštite za djecu bez roditeljskog staranja i u specijalnim zavodima i ustanova socijalne zaštite u kojima su smještena djeca sa smetnjama u psihifizičkom razvoju osigurava osnivač.

Dio sredstava u predškolskoj ustanovi osiguravaju korisnici usluga.

Nadležno kantonalno ministarstvo za poslove socijalne zaštite može, s ciljem socijalne zaštite određenih kategorija korisnika usluga, osloboditi navedene kategorije u cijelosti ili djelomično, od plaćanja troškova, s tim što je dužno predškolskoj ustanovi kompenzirati iznos tih troškova.

Član 53

Sredstva za rad javne predškolske ustanove osiguravaju se na osnovi godišnjeg programa rada i izvještava o njegovoj realizaciji,a na osnovi kriterija i parametara koje će posebnim propisom utvrditi Vlada na prijedlog Ministarstva.

Sredstva za realizaciju kraćih i specijaliziranih programa osiguravaju korisnici usluga.

Sredstva za realizaciju kompenzacionih programa osiguravaju korisnici usluga.

Sredstva za realizaciju kompenzacionih programa osiguravaju subjekti koji iskažu interes, potrebu ili zahtjev za uvođenjem takvih programa u predškolskoj ustanovi.

Član 54

Predškolska ustanova može sticati sredstva i iz:

– pružanja intelektualnih, kulturnih, prostornih i drugih usluga,

– prodaje samostalno proizvedenih materijalnih dobara,

– donacija, zavještanja, legata i drugih oblika pomoći,

– drugih izvora, pri čemu se ni jedan od navedenih oblika sticanja dodatnih sredstava ne smije negativno odraziti na realizaciju osnovne djelatnosti predškolske ustanove.

IX. KAZNENE ODREDBE

Član 55

Novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 BHD odnosno od 1.000 do 2.000 DEM kaznit će se za prekršaj predškolska ustanova ako:

1) otpočne rad prije upisa u registar (član 10.),

2) ne ostvaruje primarni, specijalni i kompenzacioni program koji je donijelo Ministarstvo (član 30.).

Za prekršaj iz prethodnog stava kaznit će se i odgovorno lice u predškolskoj ustanovi novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 BHD odnosno od 100 do 200 DEM.

Član 56

Novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 BHD odnosno od 1.000 do 2.000 DEM kaznit će se specijalni zavod i ustanova socijalne zaštite u kojoj su smještena djeca sa smetnjama u psihičkom i fizičkom razvoju, lako mentalno retardirana djeca ili djeca bez roditeljskog staranja, ako ne ostvaruje primarni, specijalni i kompenzacioni program koji je donijelo Ministarstvo (član 30.).

Za prekršaj iz prethodnog stava kaznit će se i odgovorno lice novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 BHD odnosno od 100 do 200 DEM.

Član 57

Novčanom kaznom od 80.000 do 120.000 BHD odnosno od 800 do 1.200 DEM kaznit će se predškolska ustanova i drugo fizičko i pravno lice koje realizuje kraće specijalizirane programe (član 30.) bez saglasnosti Ministarstva.

Za prekršaj iz prethodnog stava kaznit će se i odgovorno lice novčanom kaznom od 8.000 do 12.000 BHD odnosno od 80 do 120 DEM.

Član 58

Novčanom kaznom od 100.000 do 150.000 BHD odnosno od 1.000 do 1.500 DEM kaznit će se predškolska ustanova ako :

1) na propisan način ne vodi dokumentaciju o radu predškolske ustanove (član 36.),

2) do 30. septembra ne sačini godišnji program rada (član 43.).

Za prekršaj iz prethodnog stava kaznit će se i odgovorno lice novčanom kaznom od 10.000 do 15.000 BHD odnosno od 100 do 150 DEM.

Član 59

Novčane kazne iz članova 55., 56., 57. i 58. ovog zakona naplaćuje se u protuvrijednosti jedne od valuta koje su u zvaničnoj upotrebi u BiH a po srednjem tečaju koji utvrđuje i objavljuje Centralna banka BiH na dan uplate računa.

Od osnivanja Centralne banke BiH primjenjivat će se srednji tečaj koji objavljuje i utvrđuje Narodna banka BiH.

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 60

Skupština Kantona odlučit će o zadržavanju, odnosno preuzimanju prava osnivača, samostalno ili s drugim pravnim ili fizičkim licima, nad zatečenom predškolskom ustanovom s ovog područja u roku od 90 dana od dana objavljivanja ovog zakona.

Ako Skupština Kantona ne zadrži pravo osnivača nad predškolskom ustanovom iz prethodnog stava, ponudit će u roku od 60 dana od donošenja takve odluke drugom pravnom ili fizičkom licu preuzimanje prava osnivača nad takvom predškolskom ustanovom.

U slučaju da subjekt iz stava 1. i 2. ovog člana ne preuzmu pravo osnivač, Skupština Kantona će u roku od narednih 30 dana donijeti odluku o prestanku rada takve predškolske ustanove.

Aktom o prenošenju prava osnivača nad javno predškolskom ustanovom i aktom o prestanku rada te ustanove uređuju se način zaštite prava korisnika usluga, zaposlenih radnika, imovine i druga pitanja od značaja za promjenu osnivača, odnosno prestanka rada predškolske ustanove.

Član 61

Ministarstvo će donijeti pedagoške standarde i normative (član 5.), primarne, specijalne i kompenzacione programe (član 30.), propise o načinu vođenja dokumentacije u predškolskoj ustanovi (član 36.) i propise o načinu polaganja stručnih ispita (član 45.) u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona, a kriterije o načinu finansiranja javne predškolske ustanove u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona.

Član 62

Lica sa završenom školom za odgajatelje te učiteljskom školom i pedagoškom akademijom, koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona zatečena u predškolskoj ustanovi, mogu nastaviti rad kao odgajatelji s djecom od jedne godine starosti do polaska u školu.

Licima koja rade kao odgajatelji, koja nemaju položen stručni ispit, a imaju više od deset godina radnog staža, priznaje se stručni ispit i izdaje posebno uvjerenje, dok ostali odgajatelji treba da polože stručni ispit u roku od dvije godine od donošenja propisa o polaganju stručnog ispita (član 45.).

Član 63

Na sva organizaciona i druga pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona o ustanovama i drugih zakona čije se odredbe odnose na predškolske ustanove.

Član 64

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u “Službenom glasniku Unsko-Sanskog Kantona”.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021