Zakoni Unsko-sanskog kantonaZAKON O POREZU NA IMOVINU I POREZU NA NASLIJEĐE I POKLON UNSKO-SANSKOG KANTONA

ZAKON O POREZU NA IMOVINU I POREZU NA NASLIJEĐE I POKLON

(“Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 4/2009 i 12/2018 i “Sl. novine FBiH”, br. 78/2020 – odluka US)

I – OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet)

Ovim Zakonom uređuje se porez na imovinu i porez na naslijeđe i poklon (u daljem tekstu: porez) na području Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) koje plaćaju fizička i pravna lica, postupak za utvrđivanje i naplatu, kao i postupak za povrat poreza.

Član 2

(Vrste poreza)

Ovim Zakonom se propisuju slijedeći porezi:

a) porez na imovinu,

b) porez na naslijeđe i poklon.

Član 3

(Raspored prihoda)

Porezi utvrđeni ovim Zakonom uplaćuju se na depozitni račun za javne prihode Unsko-sanskog kantona, a raspodjela se vrši u skladu sa posebnim zakonom.

II – POREZ NA IMOVINU

Član 4*

(Obveznici poreza na imovinu)

(1) Porez na imovinu plaćaju fizičko i pravno lice koji su vlasnici slijedeće imovine:

a) poslovnog prostora koji se izdaje pod zakup,

b) stambene zgrade ili stana koji se izdaju pod zakup,

c) zgrade ili stana za odmor i rekreaciju,

d) garaže koja se izdaje pod zakup,

e) putničkog vozila, osim taksi vozila,

f) motocikla,

g) autobusa i teretnih motornih vozila s prikolicom i bez prikolice,

h) plovnog objekta preko 7 m dužine.

(2) (prestalo da važi)

(3) Ako je imovina u vlasništvu više lica, svako od njih je obveznik poreza srazmjerno dijelu vlasništva.

Član 5*

(Način i visina plaćanja poreza na imovinu)

(1) Porez na imovinu plaća se godišnje u paušalnom iznosu, i to:

a) poslovni prostor koji se izdaje pod zakup

do 2 KM /m/2

b) stambenu zgradu ili stan koji se izdaju pod zakup

do 2 KM /m/2

c) zgradu ili stan za odmor i rekreaciju

do 2 KM /m/2

d) garažu koja se izdaje pod zakup

do 1 KM /m/2

e) putničko vozilo (osim taksi vozila):

do 1.600 preko kubika

1.600 kubika

1) do 2 godine starosti.

50 KM

70 KM

2) od 2 do 5 godina starosti.

35 KM

50 KM

3) od 5 do 10 godina starosti

25 KM

40 KM

4) preko 10 godina starosti

10 KM

20 KM

f) za motocikl:

1) preko 125 m3

50 KM

g) autobusa

100 KM

h) teretnih motornih vozila s prikolicom i bez prikolice:

1) do 3 t

70 KM

2) od 3 t do 10 t

100 KM

3) od 10 t do 15 t

130 KM

4) preko 15 t

170 KM

l) plovnog objekta preko 7 m dužine

300 KM

tač. m) – o )

(prestalo da važi)

(2) Visinu poreza iz prethodnog stava, tačke a) do d), utvrdit će općinska vijeća svojim propisom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

(3) Do donošenja propisa iz stava (2) ovog člana, porez na imovinu plaćat će se u iznosima navedenim u stavu (1) ovog člana.

Član 6

(Oslobađanje od plaćanja poreza na imovinu)

Porez na imovinu ne plaćaju:

a) Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton, općina, kao i njihovi organi i institucije;

b) strana država pod uslovom reciprociteta;

c) invalidno lice na putnički automobil koji je nabavljen uz porezne olakšice i oslobađanja;

d) obrazovna, zdravstvena, penzijska, naučna, kulturna, vjerska, humanitarna i sportska organizacija, udruženja i institucije;

e) pravne i fizičke osobe na naslijeđenu i poklonjenu pokretnu imovinu čija vrijednost ne prelazi 2.000 KM.

Član 7

(Plaćanje poreza na imovinu pri promjeni vlasnika)

Pri promjeni vlasnika imovine iz člana 4. ovog Zakona u toku kalendarske godine, novi vlasnik ne plaća porez na imovinu ako je taj porez plaćen od strane ranijeg vlasnika.

Član 8

(Razrez poreza na imovinu)

(1) Porez na imovinu razrezuje se unaprijed u godišnjem iznosu za imovinu zatečenu u vlasništvu poreznog obveznika na dan 1. januar godine za koju se razrez vrši, a za imovinu stečenu u toku godine u visini koja srazmjerno odgovara vremenu od dana sticanja te imovine do kraja godine.

(2) Porez na motorna vozila koja podliježu registraciji plaća se godišnje u paušalnom iznosu pri registraciji vozila.

(3) Bez dokaza o plaćenom porezu na motorno vozilo, vozilo se ne može registrovati.

Član 9

(Obaveza dostavljanja podataka)

Nadležni organ koji vodi evidenciju o imovini iz člana 4. ovog Zakona dužan je dostaviti nadležnom organu za oporezivanje podatke o vlasniku i njegovoj imovini.

Organi nadležni za izdavanje odobrenja za građenje objekata i za izdavanje upotrebnih dozvola za građevinske objekte dužni su o izdanim odobrenjima mjesečno obavještavati nadležni organ za oporezivanje na čijem području se vrši gradnja i na čijem je području prebivalište vlasnika.

III – POREZ NA NASLIJEĐE I POKLON

Član 10

(Predmet plaćanja poreza)

(1) Porez na naslijeđe i poklon plaća se na nekretninu koju nasljednik i poklonoprimac nasljeđuje, primi na poklon ili stekne po drugoj osnovi bez naknade, kao i na pravo uživanja, odnosno korištenja na nekretninu koju fizičko lice stiče na teritoriji Kantona na osnovu Zakon o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 80/14), odnosno ugovora.

(2) Porez na naslijeđe i poklon plaća se i na pokretnu stvar ako joj je pojedinačna vrijednost veća od 2.000,00 KM.

(3) Obveznik poreza na naslijeđe i poklon je i fizička osoba koja diobom primi više imovine nego što joj pripada po njenom suvlasničkom pravu na taj dio.

Član 11

(Obveznik poreza)

(1) Obveznik poreza na naslijeđe i poklon je fizičko lice i pravno lice koje na teritoriji Kantona naslijedi ili primi na poklon imovinu na koju se plaća porez na naslijeđe i poklon.

(2) Obveznik poreza na naslijeđe i poklon je i lice koje naslijedi ili primi na poklon pravo uživanja ili korištenja nekretnine.

Član 12

(Plaćanje poreza uslijed odricanja od nasljedstva i poklona)

Ako se nasljednik, odnosno poklonoprimac odrekne nasljedstva ili poklona ili ga ustupi, porez na naslijeđe i poklon plaća lice kojem je nasljedstvo ili poklon pripalo, ili mu je ustupljeno.

Član 13

(Nastajanje obaveze plaćanja)

(1) Obaveza plaćanja poreza na naslijeđe i poklon nastaje u trenutku pravosnažnosti rješenja o nasljeđivanju, odnosno u trenutku prijema poklona.

(2) Poklon se smatra primljenim u trenutku potpisivanja ugovora o poklonu, a ako ugovor nije zaključen, u trenutku kada je poklon primljen.

Član 14

(brisano)

Član 15

(Osnovica poreza)

(1) Osnovica poreza na naslijeđe i poklon je prometna vrijednost naslijeđene ili na poklon primljene imovine u trenutku nastanka porezne obaveze nakon odbitka dugova i troškova koji terete imovinu na koju se plaća ovaj porez.

(2) Osnovica iz stava (1) ovog člana umanjuje se i za iznos sredstava koje je nasljednik, odnosno poklonoprimac, uložio u imovinu koja je predmet naslijeđa ili poklona prije nastanka porezne obaveze.

https://advokat-prnjavorac.com

Član 16

(Utvrđivanje tržišne vrijednosti)

Prometna vrijednost naslijeđene ili na poklon primljene imovine utvrđuje se na način i po postupku utvrđenom Zakonom o porezu na promet nekretnina.

Član 17

(Stopa poreza)

(1) Porez na naslijeđe plaća se po stopi od 3%.

(2) Porez na poklon plaća se po stopi od 10%.

(3) U slučajevima iz člana 10. stav (3) ovog Zakona porez se plaća po stopi od 5%.

Član 18

(Oslobađanje od poreza)

Porez na naslijeđe i poklon ne plaća:

a) nasljednik, odnosno poklonoprimac prvog nasljednog reda, supružnik ako je drugog nasljednog reda, roditelj kada nasljeđuje i prima na poklon imovinu od djece i maloljetno dijete bez oba roditelja;

b) nasljednik drugog nasljednog reda kada nasljeđuje ili prima na poklon jednu stambenu zgradu, odnosno jedan stan, pod uslovom da je sa ostaviocem u trenutku njegove smrti, odnosno sa poklonodavcem u trenutku primitka poklona, živio u zajedničkom domaćinstvu i da on i članovi njegove obitelji nemaju drugi stan u vlasništvu;

c) nasljednik drugog nasljednog reda kada nasljeđuje ili prima na poklon obradivo poljoprivredno zemljište, ako mu je poljoprivreda osnovno zanimanje;

d) nasljednik, odnosno poklonoprimac, brat i sestra kao i učesnici diobe koji su stekli nekretnine rješenjem o nasljeđivanju u prvom nasljednom redu po pravu predstavljanja pod uslovom da se ta imovina ne može otuđiti u roku od 3 godine;

e) vjerske zajednice i humanitarne organizacije.

Član 19

(Oslobađanje predmeta od poreza)

(1) Porez na naslijeđe i poklon ne plaća se na:

a) predmete domaćinstva;

b) imovinu na koju nasljednik, odnosno poklonoprimac, ne može steći pravo vlasništva, pravo uživanja, odnosno korištenja;

c) imovinu koja je naslijeđena ili na poklon primljena, a koju porezni obveznik ustupi bez naknade Državi Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine, Kantonu, općini, njihovim organima i institucijama, vjerskoj instituciji i humanitarnoj organizaciji.

(2) Porez plaćen prije ustupanja naslijeđa ili poklona ne vraća se.

Član 20

(Oslobađanje od poreza između bivših supružnika)

Porez na naslijeđe i poklon ne plaća se kad se uređuju imovinski odnosi bivših supružnika.

Član 21

(Organi obavezni za dostavljanje rješenja i ugovora)

Sudovi, organi kantonalne uprave i notari dužni su rješenja o nasljeđivanju i ugovore o poklonu nepokretne imovine dostaviti nadležnom organu za oporezivanje u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti rješenja, odnosno ovjere ugovora.

IV – PODNOŠENJE PRIJAVE, OBRAČUN I RAZREZ POREZA, ROK I MJESTO PLAĆANJA

Član 22

(Obaveza podnošenja porezne prijave na imovinu)

(1) Obveznik poreza na imovinu dužan je nadležnom organu za oporezivanje podnijeti poreznu prijavu sa podacima potrebnim za utvrđivanje visine poreza.

(2) Oblik i sadržaj porezne prijave iz stava (1) ovog člana propisuje ministar Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: ministar finansija).

Član 23

(Rok podnošenja porezne prijave na imovinu)

(1) Obveznik poreza na imovinu dužan je podnijeti prijavu za razrez poreza najkasnije do 31. januara tekuće godine za koju se vrši utvrđivanje poreza.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, obveznik poreza na imovinu koja podliježe registraciji ne podnosi poreznu prijavu, a porez plaća prilikom registracije.

Član 24

(1) Obveznik poreza na imovinu koji je već jednom podnio prijavu za razrez poreza na imovinu nije dužan podnositi godišnju prijavu u slučaju da nije bilo promjena u stanju imovine.

(2) Ako obveznik poreza na imovinu u toku godine stekne imovinu na koju se plaća porez na imovinu, dužan je o tome podnijeti prijavu nadležnom organu za oporezivanje u roku od 15 dana od dana sticanja imovine.

Član 25

(Rok podnošenja porezne prijave na naslijeđe i poklon)

(1) Obveznici poreza na naslijeđe i poklon dužni su poreznu prijavu za razrez poreza podnijeti u roku od 15 dana od dana prijema poklona, odnosno od dana pravosnažnosti rješenja o naslijeđu.

(2) (brisano)

Član 26

(Organi obavezni za dostavljanje podataka)

(1) Banka, organ uprave, sud i drugo pravno i fizičko lice dužni su na zahtjev nadležnog organa za oporezivanje dostaviti podatke kojima raspolažu, ako su ti podaci od značaja za utvrđivanje njihove porezne obaveze ili poreznih obaveza drugih lica sa kojima su u poslovnom odnosu.

(2) Nadležna općinska služba koja izdaje odobrenje za građenje i upotrebnu dozvolu dužna je primjerak tog odobrenja dostaviti i nadležnom organu za oporezivanje.

Član 27

(Organ razrezivanja poreza na imovinu)

Porez na imovinu obračunava i razrezuje nadležni organ za oporezivanje na temelju podataka iz porezne prijave.

Član 28

(Organ razrezivanja poreza na naslijeđe i poklon)

(1) Porez na naslijeđe i poklon razrezuje nadležan organ za oporezivanje na čijem području se nalazi naslijeđena ili na poklon primljena imovina.

(2) Ako naslijeđena imovina, odnosno poklon, sadrži samo pokretnu imovinu, porez razrezuje nadležan organ za oporezivanje u prebivalištu poreznog obveznika.

(3) Ako se naslijeđena ili na poklon primljena nepokretna imovina nalazi na području dvije ili više općina, razrez poreza vrši nadležan organ za oporezivanje prema mjestu gdje se imovina nalazi.

Član 29

(Postupak uslijed netačnosti podataka u prijavi)

Ako nadležan organ za oporezivanje u postupku razreza poreza ustanovi da podaci koje je obveznik poreza naveo u poreznoj prijavi ne odgovaraju stvarnom stanju, utvrdit će osnovicu poreza po svojim nalazima na način utvrđen u Zakonu o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 33/02 i 28/04) (u daljem tekstu: Zakon o poreznoj upravi).

Član 30

(Rokovi za razrezivanje poreza)

(1) Porez na imovinu, izuzev poreza na motorna vozila koja podliježu registraciji, razrezuje se na način propisan članom 40. Zakona o poreznoj upravi, a najkasnije do 30. aprila unaprijed za tekuću godinu.

(2) Porez na naslijeđe i poklon razrezuje se u roku od 30 dana od dana podnošenja porezne prijave.

(3) Nadležan organ za oporezivanje dužan je obvezniku poreza dostaviti rješenje o razrezu poreza na naslijeđe i poklon.

Član 31

(Rok i mjesto plaćanja poreza na imovinu)

(1) Porez na imovinu plaća se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave, izuzev poreza na motorna vozila koji se plaća odmah pri registraciji vozila za godinu dana unaprijed.

(2) Porez na nepokretnu imovinu plaća se prema mjestu gdje se imovina nalazi, a porez na pokretnu imovinu plaća se prema mjestu prebivališta poreznog obveznika.

Član 32

(Rok i mjesto plaćanja poreza na naslijeđe i poklon)

Porez na naslijeđe i poklon plaća se u roku od 90 dana od dana prijema rješenja, i to za nekretnine prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, a za pokretnu imovinu prema mjestu prebivališta poreznog obveznika.

V – PRINUDNA NAPLATA, KAMATA, POVRAT, ŽALBA, ZASTARA

Član 33

(Primjena Zakona o poreznoj upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine)

Prinudna naplata poreza, zatezne kamate, povrat poreza, žalbeni postupak i zastare vršit će se po odredbama Zakona o poreznoj upravi.

VI – KAZNENE ODREDBE

Član 34

(Kaznene odredbe za pravno lice, organ, odnosno javnu službu)

(1) Novčanom kaznom u visini od 500,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se pravno lice, organ, odnosno javna služba ako:

a) ne dostavi podatke o vlasniku i njegovoj imovini (član 9. Zakona);

b) u roku ne dostavi rješenje o nasljeđivanju i ugovor o poklonu (član 21. Zakona);

c) ne podnese ili u roku ne podnese prijavu za razrez poreza (član 23. i 23. Zakona);

d) na zahtjev nadležnog organa za oporezivanje ne dostavi podatke kojima raspolaže (član 26. Zakona);

e) u roku ne plati porez (član 31. i 32 Zakona).

(2) Novčanom kaznom za prekršaj propisan u stavu (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu, organu, odnosno javnoj službi u visini od 50,00 KM do 3.000,00 KM.

Član 35

(Kaznene odredbe za fizičko lice)

Novčanom kaznom od 30,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj porezni obveznik fizičko lice ako:

a) ne podnese ili u roku ne podnese prijavu za razrez poreza;

b) na zahtjev nadležnog organa za oporezivanje ne dostavi podatke kojima raspolaže.

VII – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 36

(Obaveze do stupanja na snagu ovog Zakona)

Porezne obaveze koje su nastale do dana stupanja na snagu ovog Zakona izvršit će se prema propisima koji su važili u momentu nastanka porezne obaveze.

Član 37

(Provedbeni propisi)

Ministar finansija donijet će provedbeni propis iz člana 22. stav (2) ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu istog.

Član 38

(Primjena federalnih propisa)

Ako ovim Zakonom pojedina pitanja iz oblasti poreza nisu regulisana, shodno se primjenjuje Zakon o poreznoj upravi.

Član 39

(Prestanak važenja propisa)

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o porezima Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 9/99, 8/00 i 3/07), osim odredaba kojima su regulisani porezni obveznici poreza na imovinu, prijavljivanje, razrez i plaćanje poreza na imovinu, a koje će se primjenjivati do 31.12.2009. godine.

Član 40

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.

Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon

(“Sl. glasnik Unsko-sanskog kantona”, br. 12/2018)

Član 8

Svi slučajevi, odnosno postupci koji do dana stupanja na snagu ovog Zakona nisu pravomoćno okončani završit će se po odredbama koje su bile na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

Član 9

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021