Zakoni Republike SrpskeZAKON O POMILOVANJU REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON
O POMILOVANJU
(“Sl. glasnik RS”, br. 34/2006)

Član 1

Ovim zakonom propisuju se krivična djela za koja se pomilovanje ne može dati, oblici pomilovanja i postupak u vezi sa pomilovanjem za krivična djela iz nadležnosti sudova Republike Srpske.

Član 2

Predsjednik Republike Srpske (u daljem tekstu: Predsjednik Republike) može osuđenim licima dati pomilovanja:

a) za krivičnopravne sankcije koje je izrekao sud u Republici Srpskoj;

b) za pravne posljedice osuda.

Član 3

Pomilovanje se ne može dati za krivična djela genocida, ratnih zločina niti zločina protiv čovječnosti.

Član 4

Pomilovanjem se poimenično određenom licu:

a) daje potpuno ili djelimično oslobađanje od izvršenja kazne ili zamjenjuje izrečena kazna blažom kaznom ili uslovnom osudom;

b) ukida ili određuje kraće trajanje izrečene mjere bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti;

v) ukida određena pravna posljedica osude ili određuje njeno kraće trajanje;

g) određuje brisanje osude.

Član 5

Davanjem pomilovanja ne utiče se na prava trećih lica koja se zasnivaju na osudi.

Član 6

U slučaju da se pomilovanjem zamjenjuje izrečena kazna uslovnom osudom, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Krivičnog zakona o uslovima za izricanje uslovne osude, njenom djelovanju i opozivanju, s tim što se uz uslovnu osudu ne određuje zaštitni nadzor niti se nalaže ispunjenje posebnih obaveza.

Član 7

Brisanje osude pomilovanjem nije ograničeno visinom izrečene kazne niti vrstom krivičnog djela za koje je izrečena osuda, osim krivičnih djela iz člana 3. ovog zakona.

Brisanje osude pomilovanjem ima isto djelovanje kao brisanje osude po Krivičnom zakonu.

Član 8

Postupak za pomilovanje pokreće se molbom za pomilovanje (u daljem tekstu: molba) osuđenog lica.

Molbu može podnijeti i lice ovlašćeno prema Zakonu o krivičnom postupku na podnošenje žalbe u korist optuženog.

Molba ne zadržava izvršenje krivičnopravne sankcije.

Član 9

Molba se može podnijeti nakon pravosnažnosti presude.

Molba se može ponoviti nakon jedne godine od dana posljednje odluke o ranijoj molbi, a ako je izrečena kazna zatvora jednu godinu ili blaža kazna, molba se može ponoviti nakon šest mjeseci od dana posljednje odluke o ranijoj molbi.

Ako je izrečena kazna dugotrajnog zatvora molba se može ponoviti nakon tri godine od dana posljednje odluke o ranijoj molbi.

Član 10

Molba treba da sadrži:

a) lične podatke osuđenog lica (ime i prezime uključujući i prijašnja imena i prezimena, imena i prezimena roditelja, datum i mjesto rođenja, prebivalište, državljanstvo i slično);

b) zakonski naziv krivičnog djela i član Krivičnog zakona;

v) podatke o presudi;

g) podatke o pravosnažno izrečenoj krivičnopravnoj sankciji;

d) podatke o naknadi ili umanjenju štete prouzrokovane krivičnim djelom i o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom;

e) nalazi li se osuđeno lice na izdržavanju kazne, odnosno je li novčana kazna izvršena;

ž) činjenični opis krivičnog djela;

z) navod kakva je bila izjava o krivici;

i) podatke o porodičnim prilikama osuđenog lica (broj djece, posebno maloljetne, obaveze izdržavanja i slično);

j) podatke o radu i obrazovanju osuđenog lica, uz navođenje izvora izdržavanja u slučaju nezaposlenosti;

k) podatke o ranijoj osuđivanosti;

l) navod postoje li neizvršene finansijske obaveze prema javnom budžetu;

m) navodi postoje li neizvršene obaveze izdržavanja.

Uz podatke i navode iz stava 1. ovog člana, molba treba da sadrži i:

a) obrazloženje;

b) izjavu kojom podnosilac potvrđuje da su podaci i navodi u molbi istiniti po najboljem saznanju;

v) izjavu da će osuđeno lice poštovati pravni poredak Republike Srpske i Bosne i Hercegovine;

g) datum podnošenja, potpis i adresu podnosioca.

https://advokat-prnjavorac.com

Član 11

Molba se predaje Ministarstvu pravde Republike Srpske (u daljem tekstu: Ministarstvo). Ako je molba predata drugom organu ili ustanovi za izvršenje krivičnopravnih sankcija, taj organ, odnosno ustanova, će bez odgađanja dostaviti molbu Ministarstvu.

Osuđeno lice koje se nalazi na izdržavanju kazne zatvora molbu upućuje Ministarstvu preko uprave ustanove za izvršenje krivičnopravnih sankcija u kojoj osuđeno lice izdržava kaznu. Uprava je dužna pri dostavljanju molbe Ministarstvu priložiti izvještaj o fizičkom i psihičkom stanju, psihološkom profilu i ponašanju osuđenog lica, uključujući i druge podatke koji bi mogli biti značajni za odlučivanje po molbi.

Član 12

Ako je molba podnesena od neovlašćenog lica ili je podnesena prije proteka roka iz člana 9. ovog zakona, Ministarstvo će o tome obavijestiti podnosioca molbe, a molbu će, zajedno s pisanim obavještenjem, dostaviti Predsjedniku.

Član 13

Ministarstvo će utvrditi da ne postoje razlozi za vođenje postupka pomilovanja:

a) kada je, nakon podnošenja molbe kazna ili mjera sigurnosti već izvršena u odnosu na osuđeno lice;

b) ako je lice koje je ovlašćeno na podnošenje molbe povuklo podnesenu molbu;

v) ako je osuđeno lice na koje se molba odnosi umrlo;

g) ako je donesena odluka suda povodom vanrednog pravnog lijeka.

Ako se molba odnosi na brisanje osude, odredbe iz stava 1. t. a) i v) ovog člana ne primjenjuju se.

Član 14

Ministarstvo će o molbi obavijestiti upravu ustanove za izvršenje krivičnopravnih sankcija i sud koji je vodio prvostepeni krivični postupak, i od njih zatražiti podatke i informacije koje mogu biti značajne za sastavljanje izvještaja o molbi.

Organi iz stava 1. ovog člana obavezni su bez odgađanja dostaviti podatke i informacije koje je zatražilo Ministarstvo, a mogu dostaviti i druge podatke i informacije koje mogu biti značajne za odlučivanje o molbi.

Uz dostavu podataka, organi iz stava 1. ovog člana dostavljaju i svoje obrazloženo mišljenje o pomilovanju, a posebno naznačenim razlozima za i protiv pomilovanja.

Ministarstvo može podatke i informacije koje je podnosilac molbe naveo u molbi provjeriti i kod drugih organa, ustanova, organizacija i drugih pravnih lica, te od njih zatražiti i druge podatke koji bi mogli biti značajni za odlučivanje o molbi.

Član 15

Ministarstvo sastavlja izvještaj o molbi koji sadrži:

a) lične podatke osuđenog lica (ime i prezime uključujući i prijašnja imena i prezimena, imena i prezimena roditelja, prebivalište, državljanstvo, datum i mjesto rođenja i slično);

b) podatke o fizičkom i psihičkom stanju osuđenog lica i njegovom psihološkom profilu;

v) podatke o porodičnim prilikama osuđenog lica (broj djece, posebno maloljetne, obaveza izdržavanja i slično);

g) podatke o radu i obrazovanju osuđenog lica;

d) činjenični opis krivičnog djela i njegov zakonski naziv uz navođenje člana Krivičnog zakona;

e) podatke o presudi, podatke o pravosnažno izrečenoj krivičnopravnoj sankciji uz navođenje okolnosti koje je sud uzeo u obzir prilikom izbora vrste i visine kazne kao i olakšavajuće, odnosno otežavajuće okolnosti;

ž) podatke o izvršenju kazne i druge krivičnopravne sankcije, a za lica koja nisu upućena na izdržavanje kazne, podatke o razlozima zbog kojih osuđeno lice nije upućeno na izdržavanje kazne i za koji period je odgođeno izvršenje, da li je osuđeno lice na uslovnom otpustu i do kada;

z) podatke o ponašanju osuđenog lica (o pridržavanju pravila i naredbi uprave ustanove za izvršenje krivičnopravnih sankcija, odnosu prema drugim osuđenim licima i zaposlenicima, o pogodnostima i mjerama disciplinskog kažnjavanja i slično);

i) podatke o ranijoj osuđivanosti (za koja krivična djela, na kakvu kaznu i drugu krivičnopravnu sankciju i da li je kazna i druga krivičnopravna sankcija izvršena);

j) podatke o naknadi ili umanjenju štete prouzrokovane krivičnim djelom i o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom;

k) stručnu ocjenu o ličnim svojstvima osuđenog lica, stručnu procjenu o sklonosti ponavljanju činjenja krivičnih djela i ocjenu o tome u kojoj je mjeri izvršeni dio kazne i druge krivičnopravne sankcije uticao na osuđeno lice;

l) obrazloženo mišljenje o pomilovanju ustanove za izvršenje krivičnopravnih sankcija i suda koji je vodio prvostepeni krivični postupak (član 14. stav 3. ovog zakona).

Član 16

Ministarstvo dostavlja Predsjedniku Republike molbu zajedno s izvještajem o molbi iz člana 15. ovog zakona, te obrazloženim prijedlogom Ministarstva pravde za odluku o pomilovanju.

Član 17

Odluka o pomilovanju sadrži:

a) ime i prezime, imena roditelja, državljanstvo, datum i mjesto rođenja lica na koje se odluka odnosi;

b) godinu prvostepene presude, godinu pravosnažnosti presude, koja je kazna i druga krivičnopravna sankcija izrečena te za koje krivično djelo, uz navođenje njegovog zakonskog naziva i člana Krivičnog zakona;

v) oblik pomilovanja koji se daje;

g) vrijeme za koje se smanjuje kazna, krivičnopravna sankcija ili pravna posljedica osude, ako se radi o tim oblicima pomilovanja.

Član 18

Odluku o pomilovanju Predsjednik Republike dostavlja licu na koje se odnosi putem Ministarstva.

O odluci iz stava 1. ovog člana Ministarstvo je obavezno obavijestiti podnosioca molbe, sud koji je vodio prvostepeni krivični postupak, te upravu ustanove za izvršenje krivičnopravnih sankcija.

Član 19

O odluci o pomilovanju Predsjednik Republike obavještava javnost putem sredstava javnog informisanja. Ako se odluka o pomilovanju odnosi na lice koje je bilo maloljetno u vrijeme počinjenja krivičnog djela, prilikom obavještenja javnosti navodi se prvo slovo imena i prezime umjesto cijelog imena i prezimena i ne navode se imena roditelja.

Odluka o pomilovanju objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Uz svaku odluku o pomilovanju u “Službenom glasniku Republike Srpske” objavljuje se i podatak da li je mišljenje suda koji je vodio prvostepeni krivični postupak, te prijedlog Ministarstva bio pozitivan ili negativan.

Član 20

Jednom godišnje Predsjednik Republike obavještava Narodnu skupštinu Republike Srpske o odlukama o pomilovanju donesenim tokom prethodne kalendarske godine.

Obavještenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se do 31. marta svake godine za prethodnu kalendarsku godinu, a sadrži broj datih pomilovanja, zakonske nazive krivičnih djela za koja su pomilovanja data i član Krivičnog zakona, te oblik datih pomilovanja, kao i navod da li je mišljenje suda koji je vodio prvostepeni krivični postupak te prijedlog Ministarstva bilo pozitivan ili negativan za svako pomilovanje.

Obavještenje iz stava 2. ovog člana dostavlja se i sredstvima javnog informisanja.

Član 21

Radi efikasnog postupanja po molbi, ministar pravde Republike Srpske osniva Komisiju za pomilovanja.

Komisiju za pomilovanja čini pet članova, koji ne mogu biti lica koja su nosioci pravosudnih funkcija (sudije i tužioci).

Komisija za pomilovanja osnovaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 22

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021