Zakoni Bosne i HercegovineZAKON O POLjOPRIVREDI, ISHRANI I RURALNOM RAZVOJU BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O POLjOPRIVREDI, ISHRANI I RURALNOM RAZVOJU BOSNE I HERCEGOVINE

(“Sl. glasnik BiH”, br. 50/2008)

GLAVA I- OPŠTE ODREDBE

Član 1

(Predmet)

(1) Ciljevi ovog zakona su da utvrdi:

 1. a) okvir za institucionalne strukture, nadležnosti, odgovornosti, linije izvještavanja, propise, mehanizme koordinacije, procese konsultacija, prava, obaveze i sprovođenje mjera na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: BiH) koje su uključene u razvoj sektora poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja;
 2. b) okvir i mehanizme za jačanje konkurentnosti, kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te primjenu standarda koji su potrebni za ostvarivanje dinamičnijeg razvoja u sektoru poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja;
 3. c) okvir i mehanizme koji su potrebni za pripremu pridruživanja i ulaska u Evropsku uniju (u daljnjem tekstu: EU) i ispuni sve obaveze određene međunarodnim sporazumima u vezi sa sektorom poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja u BiH;
 4. d) okvir za obezbjeđivanje usklađenosti sektorskih strategija i agroekonomskih politika, posebnih mjera za sprovođenje i procedura za sprovođenja koji su potrebni za koordiniran razvoj sektora poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja BiH;
 5. e) okvirne ciljeve sektora poljoprivrede ishrane i ruralnog razvoja i definiše okvirne mjere koje su potrebne za njihovo ostvarenje.

(2) Ovim zakonom utvrđuju se definicije termina koji će se koristiti u sektorskim propisima, ciljevi, principi, mehanizmi razvoja politika u sektoru poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja, strukture i nadležnosti na svim nivoima vlasti, strukture i službe institucionalne podrške, njihove funkcije i veze, mehanizmi za monitoring i evaluaciju (praćenje i ocjenu), te upravni i inspekcijski nadzor.

Član 2

(Obim sektora)

Sektor poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja obuhvata:

 1. a) poljoprivredu i ishranu (primarnu proizvodnju, preradu i distribuciju poljoprivredno-prehrambenih proizvoda);
 2. b) ruralni razvoj;
 3. c) šumarstvo i proizvode šumarstva (u oblasti integracija u EU);
 4. d) ribarstvo i riblje proizvode;
 5. e) vodoprivredu (u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja);
 6. f) poljoprivrednu mehanizaciju, opremu i objekte;
 7. g) poljoprivredno zemljište;
 8. h) agrosredinu;
 9. i) trgovinu poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima (domaća i spoljna);
 10. j) veterinarstvo i zdravlje životinja (živa stoka);
 11. k) zdravlje i zaštitu bilja.

Član 3

(Značenje pojedinih izraza)

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

 1. a)poljoprivredni proizvodpodrazumijeva proizvode biljne proizvodnje, stočarstva i ribarstva, te proizvode prvog stepena njihove prerade. Lista poljoprivrednih proizvoda data je u Aneksu I, koji je sastavni dio ovog zakona;
 2. b)poljoprivredna djelatnostpodrazumijeva privrednu djelatnost koja obuhvata biljnu i stočarsku proizvodnju i s njima povezane uslužne djelatnosti u skladu sa standardnom klasifikacijom djelatnosti u BiH, te očuvanje zemljišta u dobrom poljoprivrednom stanju i stanju životne sredine;
 3. c)poljoprivredno gazdinstvopodrazumijeva proizvodnu jedinicu, i s tehničkog i privrednog gledišta, kojom se jednoobrazno rukovodi i koja se bavi proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda; ili održava zemljište koje se više ne koristi za proizvodnju u dobrom poljoprivrednom i stanju životne sredine. Gazdinstvo se može baviti i drugim dodatnim (nepoljoprivrednim) proizvodnim i uslužnim djelatnostima;
 4. d)nosilac poljoprivrednog gazdinstvapodrazumijeva fizičko ili pravno lice, ili grupu fizičkih i pravnih lica u skladu sa statusom koji ima grupa i njeni članovi prema zakonima u BiH, a čije se gazdinstvo nalazi na teritoriji BiH, te obavlja poljoprivrednu djelatnost i registrovano je u Registru poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac gazdinstva;
 5. e)agrosredinapodrazumijeva metode poljoprivredne proizvodnje koje su u skladu sa principima zaštite i poboljšanja kvaliteta životne sredine, krajolika i njegovih obilježja, prirodnih resursa, zemljišta i genetske raznolikosti;
 6. f)poljoprivredni otpadpodrazumijeva svaku supstancu koju poljoprivredni proizvođač odlaže ili namjerava ili je obavezan da odloži. Pod tim se ne podrazumijevaju fekalne materije, slama i ostale prirodne bezopasne materije iz poljoprivredne proizvodnje koje se dalje koriste u poljoprivrednoj proizvodnji ili za proizvodnju energije iz biomase koja se dobija kroz procese i metode koje ne štete životnoj sredini i ne ugrožavaju zdravlje ljudi;
 7. g)održivi razvojpodrazumijeva razvoj koji uz zadovoljavanje potreba sadašnjih ne ugrožava mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. To uključuje potrebu ograničavanja upotrebe resursa i proizvodnje otpada na nivo koji neće narušiti stabilnost i kvalitet ekosistema;
 8. h)ruralni razvojpodrazumijeva skup politika, mjera i aktivnosti čiji je cilj sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja i koje se planiraju i sprovode uz uvažavanje princip održivog razvoja i očuvanja i unapređenja kvaliteta životne sredine;
 9. i)plan ruralnog razvojapodrazumijeva niz mjera čiji je cilj poboljšanje konkurentnosti poljoprivrede i šumarstva; poboljšanje kvaliteta životne sredine i sela; podsticanje diverzifikovanja (raznolikosti) privrednih aktivnosti i poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima;
 10. j)ribarstvopodrazumijeva djelatnosti koje obuhvataju uzgoj, zaštitu, ribolov, promet i korišćenje ribe i riblje ikre, rakova, školjki i mekušaca, te drugih životinja u ribolovnim vodama;
 11. k)organski proizvodpodrazumijeva poljoprivredni proizvod koji je proizveden prema principima organske poljoprivredne proizvodnje, koji uključuju specifične metode organske proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu, kao i djelatnosti uključene u dalju preradu, pakovanje i označavanje proizvoda u skladu sa ciljevima, principima i pravilima određenim zakonom;
 12. l)poljoprivredno-prehrambeni biznispodrazumijeva svaku aktivnost bez obzira da li je profitna ili ne, ili da li je preduzima privatni ili javni subjekt, izvršavajući bilo koju od aktivnosti u pogledu bilo koje faze proizvodnje, prerade i distribucije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;
 13. m)ishranapodrazumijeva pristup i raspoloživost visokokvalitetne i zdravstveno ispravne hrane, odnosno svake materije ili proizvoda prerađenog, djelimično prerađenog ili neprerađenog, a namijenjenog konzumiranju ljudi ili se može očekivati da će ga ljudi konzumirati i odnosi se na sve proizvode agroindustrijskog kompleksa od njive do trpeze;
 14. n)autohtona vrsta i pasmine životinjapodrazumijeva skup životinja iste vrste, koje se, zbog zajedničkog porijekla i prilagođavanja specifičnim životnim prilikama, međusobno podudaraju u značajnim pasminskim oznakama i svojstvima, morfološke i fiziološke prirode. Ta svojstva životinje jedne pasminske grupe moraju bezbjedno prenositi na svoje potomstvo;
 15. o)tradicionalna proizvodnja i tradicionalni proizvod na bazi biljnih i životinjskih komponentipodrazumijeva proizvodnju biljnih, životinjskih i proizvoda na bazi bilja i životinjskih supstanci, koja se, u odnosu na konvencionalnu proizvodnju, razlikuje po načinu proizvodnog procesa, a u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom i bez obzira na mjesto porijekla. Tradicionalni proizvod je proizvod koji, u odnosu na slične proizvode iste kategorije, ima karakteristike koje ga razlikuju od ostalih konvencionalnih proizvoda, bez obzira na mjesto porijekla. Tradicionalni proizvod mora biti sačinjen od tradicionalne sirovine ili imati tradicionalan sastav ili tradicionalan način proizvodnje i/ili prerade;
 16. p)sljedivost (mogućnost praćenja)jeste mogućnost ulaženja u trag hrani, hrani za životinje, životinji koja proizvodi hranu, odnosno služi za proizvodnju hrane, sirovini ili materiji koja je namijenjena ugrađivanju ili se očekuje da će biti ugrađena u hranu ili hranu za životinje, u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije.

GLAVA II – CILjEVI I MJERE POLITIKE POLjOPRIVREDE, ISHRANE I RURALNOG RAZVOJA U BiH

Član 4

(Okvirni sektorski ciljevi u BiH)

(1) Ciljevi sektorske politike BiH su:

 1. a) aktiviranje neiskorišćenih prirodnih i ljudskih resursa, razvoj održivog konkurentnog i dinamičnog sektora poljoprivrede, šumarstva i ishrane;
 2. b) povećanje stepena zadovoljavanja potreba stanovništva sopstvenom hranom i zamjena uvoza hrane domaćom proizvodnjom za koju postoje prirodni i drugi uslovi te smanjenje spoljnotrgovinskog deficita poljoprivredno-prehrambenih proizvoda;
 3. c) obezbjeđivanje usklađivanja i integracije sektora u EU i globalno tržište;
 4. d) podsticanje diverzifikacije ekonomskih aktivnosti, poboljšanje zaposlenosti, te opštih uslova za ostvarenje prihoda i kvaliteta života u ruralnim područjima;
 5. e) obezbjeđivanje pristupa i raspoloživosti visokokvalitetne, pristupačne i bezbjedne hrane;
 6. f) obezbjeđivanje racionalne upotrebe i zaštite prirodnih resursa i biodiverziteta;
 7. g) omogućavanje primjerenog životnog standarda i pridonošenje stabilnosti poljoprivrednog dohotka i prehrambene bezbjednosti stanovništva koje se u što većoj mjeri podmiruje domaćim konkurentnim poljoprivrednim proizvodima.

Član 5

(Okvir mjera politike u poljoprivredi i ruralnom razvoju)

(1) Mjere podrške za poljoprivredu i ruralni razvoj za BiH postepeno će se prilagođavati na svim nivoima vlasti, s ciljem usklađivanja sa vrstama mjera u EU. Mjere se, u širem smislu, svrstavaju u sljedeće kategorije:

 1. a) mjere politike za podršku poljoprivrednih tržišta,
 2. b) mjere politike ruralnog razvoja.

(2) Mjere politike za podršku poljoprivrednih tržišta okvirno se dijele u sljedeće grupe:

 1. a)mjere za poboljšanje kvaliteta:uključuju određene proizvode za koje BiH ima konkurentsku prednost u oblasti proizvodnje, prerade i trgovine tih proizvoda;
 2. b)mjere direktne podrške poljoprivrednim gazdinstvima:uključuju plaćanja po hektaru i/ili po grlu (u vezi sa mjerama za povećanje poljoprivrednih gazdinstava i konkurentnosti);
 3. c)mjere spoljne trgovine:u skladu sa međunarodnim trgovinskim sporazumima.

(3) Mjere politike ruralnog razvoja dijele se u tri osnovne grupe, i to:

 1. a)mjere za povećanje konkurentnosti: uključuju mjere za povećanje investicija u poljoprivredna gazdinstva i prehrambenu industriju, podršku službama za edukovanje u sektoru, podršku ranom penzionisanju, podršku mladim poljoprivrednicima, podršku razvoju infrastrukture u ruralnim područjima i ostale slične mjere vezane za konkurentnost ruralnog područja,
 2. b)mjere za zaštitu ruralne okoline: uključuju mjere za manje povoljna ruralna područja, podršku programima agrosredine uključujući i organsku proizvodnju, integralnu proizvodnju, proizvodnju prihvatljivu za životnu sredinu, podršku dobrobiti životinja i druge mjere u vezi sa ruralnom okolinom,
 3. c)mjere za diverzifikovanje aktivnosti u ruralnim područjima i mjere za poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima: uključuju podršku dopunskim djelatnostima i nepoljoprivrednim uslugama, mjere za poboljšanje sela i očuvanje prirodnog i kulturnog nasljeđa u ruralnim područjima i s tim povezane mjere.

(4) Detaljne mjere podrške i mehanizmi za njihovo sprovođenje određuju se sektorskim strategijama za poljoprivredu, ishranu i ruralni razvoj u BiH i akcionim planovima, kao što je određeno u čl. 7. i 12. ovog zakona.

Član 6

(Primjena okvirnih ciljeva i mjera)

(1) Ciljevi i mjere određeni u Glavi II čl. 4. i 5. ovog zakona obezbjeđuju okvir za razvoj i sprovođenje svih sektorskih politika, propisa, programa i mjera koje se preduzimaju na svim nivoima uprave u BiH.

(2) Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) odgovorno je da obezbijedi da su sve sektorske politike, propisi, programi i mjere koje se preduzimaju na svim nivoima uprave u BiH u skladu sa ovim okvirnim ciljevima i mjerama.

GLAVA III – NADLEŽNOSTI NA SVIM NIVOIMA VLASTI U SEKTORU POLjOPRIVREDE, ISHRANE I RURALNOG RAZVOJA

Član 7

(Nadležnosti Ministarstva)

Ministarstvo je nadležno za:

 1. a) definisanje okvira agroekonomskih politika u saradnji sa nedležnim organima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko Distrikt BiH);
 2. b) obezbjeđivanje efektivnog harmonizovanja, koordinacije, sprovođenja i praćenja strategija u BiH i akcionih planova za sektor poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja;
 3. c) donošenje strategija koje obezbjeđuju:

1) preciznu definiciju širih i posebnih ciljeva sektora,

2) očekivane rezultate sektora (kriterijumi uspješnog djelovanja) koji se utvrđuju na precizan, pouzdan i mjerljiv način,

3) okvir mjera politike i mehanizama sprovođenja,

4) mehanizme monitoringa i evaluacije, uključujući utvrđivanje mjera uspješnosti, indikatora, institucija odgovornih za prikupljanje podataka i procedure evaluacije;

 1. d) redovno (najmanje jednom godišnje) monitoring i evaluaciju sprovođenja strategija i ocjenu pojedinačnih agroekonomskih politika, njihove efektivnosti i efikasnosti, te njihov doprinos sveukupnim ciljevima sektora, i finansijski i ekonomski, te davanje smjernica za usklađivanje mjera u skladu sa rezultatima takvih analiza;
 2. e) koordiniranje svih instrumenata politike kako bi se obezbijedilo da su u skladu sa strategijama sektora u BiH i odgovarajućim međunarodnim sporazumima;
 3. f) redovno revidiranje i ažuriranje strategija BiH i akcionih planova (i/ili u skladu sa ciklusima politike EU) uz potpunu konsultaciju i dogovor sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH i drugim odgovarajućim institucijama;
 4. g) obezbjeđivanje harmonizacije i koordinacije sektorskih programa, zakona, propisa i mjera neophodnih za pregovaranje i ispunjavanje odgovarajućih međunarodnih obaveza, uključujući sve neophodne uslove u vezi sa evropskim integracijama na svim nivoima vlasti;
 5. h) obezbjeđivanje uspostavljanja i koordiniranje svih neophodnih institucija i drugih tijela, koordiniranje razvoja neophodnih mjera i procedura za ispunjavanje međunarodnih obaveza i trgovinskih standarda u onome što se odnosi na sektor poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja BiH i njihovog usklađivanja i integracije u EU;
 6. i) obezbjeđivanje uspostavljanja i razvoja neophodnih mehanizama konsultacije, komunikacije, koordinacije i saradnje sa vlastima na svim nivoima koji su relevantni za efektivno upravljanje sektorom poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja BiH;
 7. j) obezbjeđivanje promocije i širenje naučnih saznanja i inovativnih praksi u sektoru poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja BiH u koordinaciji sa svim ostalim relevantnim tijelima;
 8. k) obezbjeđivanje ispunjenja, dosljednost i obuhvatnost svih obaveza izvještavanja prema međunarodnim sporazumima i domaćim zakonima i propisima, a u vezi sa sektorom poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja BiH;
 9. l) obezbjeđivanje pripreme godišnjih izvještaja o stanju u sektoru;
 10. m) obezbjeđivanje efektivnog koordiniranja svih inspekcijskih službi u sektoru poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja u BiH;
 11. n) usmjeravanje i nadzor Kancelarije za veterinarstvo BiH, Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja i Uprave za harmonizaciju sistema plaćanja, čija se prava i obaveze određuju zakonima i drugim propisima;
 12. o) obezbjeđivanje koordinacije sa Agencijom za bezbjednost hrane BiH kao što je određeno članom 11. ovog zakona.

Član 8

(Nadležnosti organa entiteta i Brčko Distrikta BiH)

Organi entiteta i Brčko Distrikta BiH nadležni su za:

 1. a) definisanje, upravljanje i sprovođenje posebnih strategija sektora, agroekonomskih politika, programa i mjera na teritorijama entiteta i Brčko Distrikta BiH, izvršavanje svih zakonodavnih, upravnih i drugih zadataka koji se odnose na efektivno upravljanje u sektoru poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja;
 2. b) obezbjeđivanje usklađenosti svojih strategija, akcionih planova, politika, programa, zakona i drugih propisa u skladu sa utvrđenim okvirima BiH;
 3. c) preduzimanje svih radnji i uspostavljanje i efektivno djelovanje svih neophodnih mehanizama za uspješno sprovođenje strategija BiH i zakona u utvrđenim vremenskim okvirima;
 4. d) podržavanje Ministarstva u obavljanju efektivnog monitoringa i evaluacije sprovođenja strategija i pojedinačnih politika, njihove efektivnosti i efikasnosti, te njihovog doprinosa ukupnim finansijskim i ekonomskim ciljevima sektora, te usklađivanje mjera politike sa rezultatima analiza i preporuka;
 5. e) podržavanje razvoja svih neophodnih institucija i drugih tijela kako bi obezbijedili ispunjavanje međunarodnih obaveza i trgovinskih standarda u onome što se odnosi na sektor poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja i njihove harmonizacije i integracije u EU;
 6. f) podržavanje i aktivno učešće u uspostavljanju i razvoju neophodnih mehanizama konsultacije, komunikacije, koordinacije i saradnje sa svim nivoima vlasti koji su relevantni za efektivno upravljanje sektorom poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja BiH;
 7. g) podržavanje i aktivan doprinos u ispunjavanju, dosljednosti i obuhvatnosti svih obaveza izvještavanja prema međunarodnim sporazumima, domaćim zakonima i drugim propisima, a u vezi sa onim što se odnosi na sektor poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja BiH;
 8. h) podržavanje i pomoć Ministarstvu u obezbjeđivanju jedinstvene primjene procedure rada i mjera u upravnom i inspekcijskom nadzoru u sektoru poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja;
 9. i) pružanje informacija kako bi podržali pripremu godišnjeg izvještaja BiH u skladu sa vremenskim rasporedom Ministarstva i zadovoljavanje zahtjeva za informacijama kako bi podržali međunarodne obaveze izvještavanja BiH.

Član 9

(Nadležnosti kantona i opština)

Organi kantona i opština nadležni su za:

 1. a) obezbjeđivanje efektivnog usklađivanja, koordiniranja, sprovođenja i monitoringa strategija, agreoekonomskih politika, programa i budžetskih planova u skladu sa strateškim okvirima i operativnim planovima BiH i entiteta;
 2. b) podržavanje konsultativnog procesa za razvoj sektorskih strategija i akcionih planova obezbjeđivanjem učešća u određenim radnim timovima i aktivnim učešćem u javnim raspravama;
 3. c) obezbjeđivanje neophodnih informacija za djelovanje sistema monitoringa i evaluacije BiH, kao i za korišćenje prikupljenih podataka za poboljšanje procesa godišnjeg planiranja i sprovođenja politika;
 4. d) godišnje prilagođavanje i redefinisanje mjera politike/programa u skladu sa nalazima sistema monitoringa i evaluacije BiH;
 5. e) obezbjeđivanje efektivne i efikasne saradnje sa svim institucijama odgovornim za upravljanje sektorom poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja, uključujući i Savjetodavno vijeće određeno u članu 18. ovog zakona i druge relevantne institucije;
 6. f) obezbjeđivanje da preduzete akcije prati jasan konsultativni proces, te da rad bude javan;
 7. g) pripremu i dostavljanje nadležnim organima entiteta godišnje izvještaje o uspješnosti djelovanja agroekonomskih politika, o evaluaciji njihovog uticaja na sektor poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja, kako bi podržali sistem monitoringa i evaluacije BiH u skladu sa svim zahtjevima

Član 10

(Upravne organizacije u okviru Ministarstva)

(1) Upravne organizacije u okviru Ministarstva su:

 1. a) Kancelarija za veterinarstvo BiH;
 2. b) Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja;
 3. c) Kancelarija za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja.

(2) Ministarstvo utvrđuje jasne mehanizme koordinacije, smjernice i procedure za izvještavanje za sve upravne organizacije u okviru Ministarstva, a u skladu sa najboljim praksama EU, obezbjeđujući da upravne organizacije ostanu glavne komponente za svrhe eksternog izvještavanja, na način propisan zakonom.

(3) Ministarstvo uspostavlja efektivne mehanizme za saradnju i koordiniranje svih institucija koje pružaju usluge podrške upravnim organizacijama, u sektoru poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja, u okviru Ministarstva.

(4) Ministarstvo koordinira i učestvuje u procesu razvoja:

 1. a) sveukupnih politika za odgovarajući sektor u kojem djeluju upravne organizacije;
 2. b) novih propisa i akata o sprovođenju, a u skladu sa ispunjavanjem obaveza prema zahtjevima EU u oblastima u kojima djeluju upravne organizacije.

Član 11

(Agencija za bezbjednost hrane BiH i politika ishrane)

(1) Ministarstvo učestvuje u procesu izrade tehničkih i drugih propisa u oblasti bezbjednosti hrane zajedno sa relevantnim institucijama odgovornim za upravljanje politikama iz oblasti zdravstva u BiH, a kojim koordinira Agencija za bezbjednost hrane BiH (u daljnjem tekstu: Agencija), u skladu sa svojim nadležnostima određenim Zakonom o hrani (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/04)

(2) Ministarstvo pruža podršku subjektima u poslovanju sa hranom kako bi se osposobili za ispunjavanje uslova određenih u Glavi VII Zakona o hrani – “Obaveze subjekata u poslovanju sa hranom”.

(3) Ministarstvo učestvuje u upravljanju rizikom i upravljanju krizama kao dio integrisane mreže organizacija, kojom koordinira Agencija, a koje djeluju u oblasti bezbjednosti hrane, kao što je propisano članom 54.1. h) Zakona o hrani.

(4) Ministarstvo, Agencija i druga nadležna ministarstva, uz konsultacije sa ostalim relevantnim organizacijama, nadležni su za zajedničko pripremanje i podnošenje predloga za obezbjeđivanje postepenog razdvajanja nadležnosti za upravljanje rizikom i procjenu rizika za bezbjednost hrane na državnom nivou te vremenskog okvira za sprovođenje.

Član 12

(Ruralni razvoj)

(1) Osnove za realizovanje politike ruralnog razvoja BiH određuju se Strateškim planom ruralnog razvoja BiH (u daljnjem tekstu: Strateški plan BiH).

(2) Strateškim planom BiH definišu se ciljevi ruralnog razvoja, utvrđuju programi, mjere i druge aktivnosti za postizanje ovih ciljeva, uspostavljaju mehanizmi monitoringa i evaluacije, te okvirno utvrđuju potrebna finansijska sredstva i procedure za njihovo korišćenje. Strateški plan BiH osnova je za usmjeravanje svih planova i programa ruralnog razvoja donesenih na svim nivoima vlasti u BiH.

(3) Odluku o pristupanju izradi Strateškog plana BiH donosi Ministarstvo. Nacrt strateškog plana BiH izrađuje interresorna komisija čiji sastav određuje Ministarstvo i relevantni organi entiteta i Brčko Distrikta BiH.

(4) Strateški plan BiH usvaja Parlamentarna skupština BiH na predlog Savjeta ministara BiH za period od najviše sedam godina.

(5) Ministarstvo priprema i jednom godišnje izvještava Parlamentarnu skupštinu BiH o realizaciji Strateškog plana BiH.

(6) Nadležni organi entiteta i Brčko Distrikta BiH pripremaju programe ruralnog razvoja i dostavljaju ih na usvajanje zakonodavnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH. Programi ruralnog razvoja entiteta i Brčko Distrikta BiH treba da budu usaglašeni za Strateškim planom BiH.

(7) Entiteti i Brčko Distrikt BiH, svojim programima ruralnog razvoja, utvrđuju prioritete, obime i mehanizme finansiranja programa ruralnog razvoja, a na osnovu planiranih i raspoloživih budžetskih i drugih sredstava, i uz usaglašenost sa Strateškim planom BiH.

(8) Kantoni u Federaciji BiH, na osnovu ovog i drugih zakona, te u skladu sa raspoloživim budžetskim i drugim sredstvima, mogu pripremati, usvajati i realizovati programe ruralnog razvoja.

(9) Jedinice lokalne samouprave, na osnovu ovog i drugih relevantnih zakona, mogu planirati i u skladu sa raspoloživim budžetskim i drugim sredstvima realizovati projekte i mjere ruralnog razvoja.

(10) Svi nivoi vlasti na kojima se utvrđuju i usvajaju planovi, programi, projekti i mjere ruralnog razvoja odgovorni su za utvrđivanje regulatornih i operativnih mehanizama za odobravanje, realizaciju, nadzor nad realizacijom i izvještavanje o realizovanim programima, projektima i mjerama ruralnog razvoja.

(11) Svi nivoi vlasti na kojima se utvrđuju i usvajaju planovi ruralnog razvoja obavezni su da, na zahtjev Ministarstva, sarađuju i obezbjeđuju informacije o planiranim i realizovanim programima, projektima i mjerama ruralnog razvoja.

(12) Ministarstvo obezbjeđuje da su sve odluke u vezi sa planiranjem, na svim nivoima vlasti, donesene u dogovoru, koordinaciji i saradnji, te uz aktivno učešće predstavnika svih odgovornih institucija i zainteresovanih strana koje su uključene u ruralni razvoj, a u skladu sa dobrim praksama EU.

(13) S ciljem obezbjeđivanja efektivnog usklađivanja i koordinacije prilikom sprovođenja Strateškog plana BiH, Ministarstvo će uspostaviti organizacionu jedinicu za koordinaciju ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Jedinica ruralnog razvoja), koja obavlja sljedeće poslove:

 1. a) koordinira, prikuplja, grupiše i objedinjuje podatke o aktuelnom stanju ruralnih područja u BiH;
 2. b) koordinira, izrađuje specifične mjere ruralnog razvoja potrebne za obezbjeđivanje efektivnog sprovođenja Strateškog plana BiH;
 3. c) obezbjeđuje podrške i smjernice svim nivoima uprave u razvoju integrisanih programa ruralnog razvoja uz korišćenje učesničkog metoda planiranja prema dobrim praksama EU, a u suglasnosti sa Strateškim planom BiH;
 4. d) pruža podršku u planiranju okvirnih budžeta za programe ruralnog razvoja, čija sredstva se obezbjeđuju u BiH, od međunarodne zajednice i korisnika programa ruralnog razvoja;
 5. e) razvija procedure ocjene, odobravanja, plaćanja i kontrole vezano za specifične mjere ruralnog razvoja u saradnji sa Kancelarijom za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja;
 6. f) pruža podršku nižim nivoima vlasti u koordinaciji dogovorenih programa ruralnog razvoja sa drugim ministarstvima i ostalim zainteresovanim stranama;
 7. g) razvija i sprovodi efektivni sistem monitoringa i evaluacije programa ruralnog razvoja uključujući Komitet za monitoring ruralnog razvoja BiH i obezbjeđuje službu sekretarijata za podršku njegovom funkcionisanju;
 8. h) u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH, priprema i obezbjeđuje sve relevantne izvještaje o progresu u implementiranju Strateškog plana BiH i povezanih programa na svim nivoima vlasti, koje proizlaze iz međunarodnih obaveza.

Član 13

(Odgovornost i obaveze za harmonizaciju sistema plaćanja)

(1) S ciljem obezbjeđivanja harmonizacije sistema plaćanja koje obavljaju nadležni organi entiteta i Brčko Distrikta BiH, u svrhu podrške mjerama politike u sektoru poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja, Ministarstvo je odgovorno za dosljednost, transparentnost i koordinaciju sistema plaćanja.

(2) S ciljem jačanja i harmonizovanja postojećih sistema plaćanja, praksi i procedura u entitetima i Brčko Distriktu BiH, Ministarstvo ispunjava sljedeće zadatke:

 1. a) u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH, razvija pravni okvir za uspostavljanje i razvoj institucionalnih struktura za podršku u sprovođenju mjera politike i privlačenja sredstava EU i sredstava iz drugih međunarodnih fondova;
 2. b) uspostavlja jedinstvene prakse i procedure funkcija odobravanja, izvršenja i računovodstvenih transakcija u sektoru poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja, koje će biti primijenjene u entitetima i Brčko Distriktu BiH;
 3. c) usaglašava sistem upravne kontrole u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH, koji će obezbijediti transparentnost i dostupnost podataka o svim mjerama podrške i isplatama;
 4. d) u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH, uspostavlja funkcije kontrole;
 5. e) promoviše ujednačenu primjenu procedura za isplate i zahtjeve na svim nivoima, a koji su u skladu sa pravilima EU;
 6. f) koordinira obuku osoblja na svim nivoima kako bi se obezbijedila jedinstvena primjena procedura i ispravno sprovođenje mjera;
 7. g) pruža pomoć u uspostavljanju registara iz člana 14. ovog zakona i drugih evidencija i koordinira rad odgovarajućih službi tehničkih timova na svim nivoima u svrhu konzistentne primjene sistema referentne registracije i sistema skladištenja podataka u okviru sveobuhvatnog tehničkog okvira;
 8. h) ostvaruje komunikaciju sa platnim organizacijama i drugim internim i eksternim organima u pogledu procedura i razmjene podataka u statističke i druge svrhe po zahtjevu;
 9. i) uspostavlja efektivni harmonizovani sistem monitoringa i evaulacije, u skladu sa najboljom evropskom praksom;
 10. j) identifikuje i pomaže u razvoju drugih relevantnih službi s ciljem promovisanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;
 11. k) identifikuje i pomaže u razvoju i sprovođenje mjera uvozno-izvoznog režima i intervencije na tržištu.

Član 14

(Registri)

(1) S ciljem sprovođenja mjera za pružanje podrške razvoju sektora poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja, kao i za potrebe planiranja i analiza u oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja, Ministarstvo koordinara uspostavljanjem i razvojem jedinstvenih registara, a sprovođenje vrše nadležni organi entiteta i Brčko Distrikta BiH, u skladu sa zahtjevima Evropske unije, kako slijedi:

 1. a)Registar poljoprivrednih gazdinstava BiH: ovaj registar uvodi sistem za identifikaciju podnosilaca zahtjeva za sredstva podrške. Ovim registrom će takođe biti obezbijeđena ključna referenca u sistemu registra identifikovanja životinja, uspostvaljanjem utvrđenog i jedinstvenog sistema za evidentiranje identiteta svakog poljoprivrednog proizvođača koji podnese zahtjev za podršku.
 2. b)Registar klijenata BiH: u ovom registru evidentira se identitet i registrovanje lica koja ostvaruju pravo na sredstva iz mjera podrške ili druge usluge vlade. On će sadržavati evidenciju svih pravnih i fizičkih lica koja primaju sredstva podrške u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju iz budžetskih sredstava BiH. Ovom evidencijom obuhvaćeni su i trgovci, uvoznici, izvoznici i prerađivači poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
 3. c)Registar identifikovanja životinja BiH: ovaj registar odnosi se na sistem identifikovanja i registrovanja životinja, i primarno registrira goveda, sitnu stoku i druge životinje, koristeći registar poljoprivrednih gazdinstava kao ključnu referencu za obezbjeđivanje jedinstvenog sistema identifikovanja životinja.
 4. d)Sistem identifikovanja zemljišnih parcela BiH: ovim registrom obezbjeđuje se jedinstven identifikacioni sistem poljoprivrednih zemljišnih parcela i evidentira njihov geografski položaj, veličinu granice i druge relevantne informacije.

(2) Procedure upisa, održavanja i brisanje podataka iz registara iz stava (1) ovog člana propisuje Savjet ministara BiH, u suradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH.

(3) Osim navedenih registara iz stava (1) ovog člana, mogu se voditi drugi registri i evidencije u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima.

(4) Osnovica za vođenje registara i evidencija, te njihovo povezivanje je jedinstveni identifikacioni broj koji je obavezan za sve registre i evidencije iz stava (1) ovog člana. Strukturu jedinstvenog identifikacionog broja propisuje Savjet ministara BiH.

(5) Upis u registre je obavezan za sva fizička i pravna lica koja žele da ostvaruju korist od mjera podrške i drugih usluga u sektoru poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja.

(6) Ministarstvo je odgovorno da obezbijedi koordinaciju, usklađivanje i integraciju registara, protok informacija, njihov međusobni odnos i povezanost, te njihovo postepeno usklađivanje sa zahtjevima EU. Svaku promjenu sistema, procesa i procedura registrovanja odobrava ministar, u saradnji sa entitetima i Brčko Distriktom BiH.

Član 15

(Baze podataka)

(1) Ministarstvo je nadležno za uspostavljanje integrisanog sistema baze podataka za povezivanje registarskih podataka i ostalih relevantnih informacionih sistema s ciljem obezbjeđivanja tehničke usaglašenosti postojećih i novih baza podataka, u skladu sa najboljim praksama EU.

(2) Ministarstvo može zatražiti i koristiti postojeće izvore podataka koji su dostupni na svim nivoima vlasti, iz djelokruga javnih institucija i agencija, i drugih ovlašćenih tijela. Ove informacije daju se na raspolaganje besplatno, u razumnom roku koji odrede Ministarstvo i relevantna institucija.

(3) Ministarstvo će obezbijediti nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH i drugim ovlašćenim organizacijama i pružaocima javnih usluga podatke iz svojih baza podataka, uključujući mape i planove, kako bi se podržalo sprovođenje relevantnih mjera podrške, te drugim državnim organima, ako su im potrebni podaci za izvršavanje zadataka određenih zakonom.

Član 16

(Statistike i informacije u poljoprivredi)

(1) Ministarstvo uspostavlja Odbor za koordinaciju informacija u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Odbor za KIP), koji je nadležan za:

 1. a) koordiniranje razvoja usklađenog i integrisanog informacionog sistema u poljoprivredi BiH, uz konsultacije nadležnih organa države, entiteta i Brčko Distrikta BiH;
 2. b) koordiniranje postepenog uvođenja informacionog sistema u poljoprivredi u skladu sa EU, koji uključuje ali se ne ograničava na popis u poljoprivredi BiH, Mrežu računovodstvenih podataka BiH (u daljnjem teksu: MRP) i Komitet za monitoring MRP-a, Poljoprivredni tržišni informacioni servis, te druge informacije koje zahtijeva EU i druge međunarodne organizacije;
 3. c) koordiniranje između različitih struktura koje rade na pitanjima statistike u poljoprivredi i službama informisanja na svim nivoima;
 4. d) uspostavljanje, koordiniranje i određivanje odgovornosti specifičnih tehničkih radnih grupa s ciljem podrške radu Odbora za KIP;
 5. e) davanje saglasnosi i koordiniranje ugovorenih usluga koje pružaju treća lica, na zahtjev, a s ciljem podrške funkcionisanju Odbora za KIP ;
 6. f) nadgledanje efektivnosti pružanja, monitoringa i evaluacije ugovorenih usluga, na zahtjev;
 7. g) koordiniranje sa Agencijom za statistiku BiH i EUROSTAT-om u razvoju informacionih sistema u sektoru;
 8. h) usklađenost u radu sa drugim aktivnostima (projektima i programima) u poljoprivredi i statistici, na zahtjev;
 9. i) uspostavljanje i obezbjeđivanje korišćenja zajedničkih standarda i metodologija za prikupljanje statističkih podataka, te njihovo objedinjavanje i širenje, uključujući redovno publikovanje, na svim nivoima uprave, u saradnji sa svim nadležnim organima;
 10. j) priprema i redovno dostavljanje izvještaja svim relevanatnim organima o radnim planovima Odbora za KIP, te o aktivnostima i rezultatima;
 11. k) upravljanje Sekretarijatom Odbora za KIP, određenim u stavu (2) ovog člana.

(2) Ministarstvo uspostavlja Sekretarijat Odbora za KIP, koji će biti nadležan za obezbjeđivanje službe za podršku Odboru za KIP, kako bi mu se omogućilo izvršavanje funkcija i obaveza određenih u stavu (1) ovog člana.

(3) Ministarstvo obezbjeđuje sredstva za izvršavanje funkcija Odbora za KIP i Sekretarijata određenih u st. (1) i (2) ovog člana.

Član 17

(Poljoprivredni tržišni informacioni servis)

(1) Ministarstvo, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH, uspostavlja Poljoprivredni tržišni informacioni servis BiH (u daljnjem tekstu: PTIS).

(2) Ministar određuje strukturu i organizaciju PTIS-a kao javnog servisa i obezbjeđuje njegovo finansiranje.

(3) PTIS je nadležan za prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka o količinama i cijenama određenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, poljoprivrednog zemljišta na bh. i međunarodnom tržištu.

(4) Ministar utvrđuje reprezentativna tržišta za poljoprivredne i prehrambene proizvode te poljoprivredno zemljište na osnovu ekonomskog i finansijskog značaja robe u domaćoj i spoljnoj trgovini BiH.

(5) Nadležni organi države, entiteta i Brčko Distrikta BiH obavezni su da redovno dostavljaju podatke PTIS-u radi objedinjavanja reprezentativnih podataka za BiH, a u skladu sa EU i drugim međunarodnim zahtjevima, te u formatu pogodnom za razmjenu podataka sa drugim zemljama.

(6) Ministar utvrđuje izvore javnih i privatnih informacija koje će biti unesene u PTIS, te obaveze fizičkih i pravnih lica za obezbjeđivanje podataka i odgovarajuću naknadu. Ministar takođe propisuje vrstu, obim i učestalost dostavljanja, prikupljanja i objavljivanja podataka.

(7) Obaveze PTIS-a iz stava (1) ovog člana ne odnose se na obaveze iz djelokruga Agencije za statistiku BiH.

(8) PTIS može naplaćivati naknadu za svoje usluge do one mjere do koje su konkurentni privatnim preduzećima. Ove naknade prihod su budžeta BiH.

https://advokat-prnjavorac.com

GLAVA IV – DRUGE RELEVANTNE INSTITUCIONALNE STRUKTURE I SLUŽBE U OKVIRU SEKTORA

Član 18

(Savjetodavno vijeće)

(1) S ciljem obezbjeđivanja efektivnih mehanizama konsultacije, učešća, koordinacije i legitimnosti donošenja odluka u sektoru poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja, osniva se Savjetodavno vijeće kao stručno tijelo.

(2) Savjetodavno vijeće ima mandat da daje mišljenja, preporuke i savjete koje razmatra Ministarstvo.

(3) Savjetodavno vijeće ima 15 priznatih stručnjaka, uključujući predstavnike relevantnih naučnih institucija (šest), predstavnike privatnog poljoprivrednog sektora (tri), poljoprivredne industrije (dva), prehrambene industrije (dva), i nevladinih organizacija koje djeluju u sektoru (dva).

(4) Savjet ministara BiH, na predlog Ministarstva, uz saglasnost nadležnih organa entiteta i Brčko Distrikta BiH, imenuje članove Savjetodavnog vijeća, na period od četiri godine.

(5) Ministarstvo je dužno da obezbijedi uslove za efikasan rad Savjetodavnog vijeća, a prema planu njegovog poslovanja.

(6) Savjetodavno vijeće ima zadatak da:

 1. a) se uključi u diskusiju o sektorskoj strategiji i politici u oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja, kojim se određuju vizija i misija sektora, te da predlaže pravce dugoročnog razvoja sektora,
 2. b) savjetuje odgovorne institucije u vezi sa svim pitanjima koja zahtijevaju odluku o sektorskoj politici ili strateškim pravcima,
 3. c) daje mišljenja i preporuke za predložene propise, međunarodne sporazume i inicijative, te druga relevantna pitanja,
 4. d) analizira sve izvještaje specijalizovanih tijela navedenih u ovom zakonu, uključujući nalaze sistema monitoringa i evaluacije Ministarstva, određene u članu 22. ovog zakona, i implikacije na predloženo preusmjeravanje mjera politike koje se primjenjuju u sektoru,
 5. e) obezbjeđuje smjernice za definisanje prioriteta u istraživanju i stručnoj obuci u oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja,
 6. f) razvija smjernice za projekte i programe stručne obuke i istraživanja, u pogledu selekcije, implemetacije, monitoringa i evaluacije u skladu sa sektorskim strategijama BiH.

(7) Savjetodavno vijeće biće odgovorno da obezbijedi da se odluke donose na transparentan način i putem konsultacija, te da budu dostupne javnosti.

(8) Savjetodavno vijeće obavezno je da Ministarstvu podnosi polugodišnji i godišnji izvještaj o radu, te da postupi po svim pitanjima na zahtjev Ministarstva, Savjeta ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH.

Član 19

(Savjetodavne službe u sektoru)

(1) Ministarstvo uspostavlja mehanizme za koordiniranje i promovisanje privatnih i javnih savjetodavnih službi na svim nivoima vlasti kako bi se podržalo sprovođenje mjera ruralnog razvoja i poljoprivrednih politika i programa širom BiH.

(2) Ministarstvo je odgovorno da u sektoru definiše standarde koji se odnose na kvalitet usluga koje pružaju savjetodavne službe i zaposleni kako bi se obezbijedio kvalitet usluga na svim nivoima vlasti za pružaoce savjetodavnih usluga, uključujući sistem njihovog stalnog edukovanja i obuke, te javnog priznavanja i evidentiranja.

(3) Ministarstvo je odgovorno za organizovanje obuke savjetnika u oblasti primjene jedinstvenih procedura za ispunjavanje aplikacija za plaćanja, na način koji odredi Kancelarija za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja, te za certifikovanje savjetnika koji pružaju takve usluge poljoprivrednicima, na zahtjev.

(4) Ministarstvo obezbjeđuje sve potrebne uslove za primjenu sistema za pružanja kvalitetnih usluga kako bi se omogućila transparentnost i sljedivost u skladu sa najboljim praksama iz EU.

(5) Ministarstvo pruža podršku politici transfera tehnologije obezbjeđivanjem potrebnih uslova za organizovanje obaveznih godišnjih ciklusa obuke i edukacije za pružaoce savjetodavnih usluga.

(6) Ministarstvo je odgovorno za obezbjeđivanje uspostavljanja elektronskih resursa potrebnih za poboljšanje transfera tehnologije, ruralnog razvoja i poljoprivrednih savjetodavnih službi.

(7) Ministarstvo je odgovorno za pripremu polugodišnjih izvještaja o radu, kako bi se podržao razvoj postojećih i novih službi, te ispunile obaveze sistema monitoringa i evaluacije.

Član 20

(Referentne laboratorije i druga tijela za testiranje)

(1) Ministarstvo razvija detaljan plan za postepeni razvoj troškovno- efektivnog i efikasnog sistema referentnih laboratorija i drugih tijela za testiranje (u daljnjem tekstu: laboratorije), u skladu sa potrebama BiH i mogućnosti da ispunjava obaveze prema domaćim, međunarodnim i sporazumima EU.

(2) Ministarstvo ima pravo da određene zadatke povjerava laboratorijama izvan BiH, ako takve ne postoje u BiH.

(3) Ministarstvo koordinira akreditovanje laboratorija u sektoru poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja, u skladu sa međunarodnim zahtjevima.

(4) Ministarstvo utvrđuje procedure za saradnju i koordiniranje sa laboratorijama, u skladu sa najboljim praksama iz EU.

(5) Ministarstvo određuje minimalne zahtjeve u pogledu kvaliteta usluga koje pružaju laboratorije i uslova koje moraju ispuniti kako bi dobili odobrenje za obavljanje određenih zadataka.

(6) Laboratorije imaju odgovornosti da osiguraju efektivnu saradnju, koordinaciju i odobrenje svih institucija odgovornih za sektorsko upravljanje, a posebno upravljanje rizikom i kriznim situacijama u oblasti sigurnosti hrane i poljoprivrede.

(7) Laboratorije su odgovorne za pripremu polugodišnjeg izvještaja o radu i njegovo podnošenje Ministarstvu, pružanje podrške u pripremi godišnjeg izvještaja BiH, kao i podržavanje sistema monitoringa i evaluacije BiH u skladu sa njihovim zahtjevima i precizno određenim smjernicama i vremenskim rasporedom.

Član 21

(Robne rezerve na entitetskom i kantonalnom nivou)

(1) Ministarstvo ima odgovornost da uspostavlja vezu sa organizacijama koje upravljaju robnim rezervama na entitetskom i kantonalnom nivou (u daljnjem tekstu: robne rezerve), te im pruža pomoć kako bi uskladili svoje aktivnosti sa strategijama sektora u BiH.

(2) Ministarstvo predlaže strateške smjernice za djelovanje robnih rezervi, kao i procedure za koordinaciju, saradnju i sprovođenje politika intervencije i izvještavanja u skladu sa praksama politike EU.

(3) Robne rezerve pružaju podršku u pripremi godišnjeg izvještaja BiH i obezbjeđuju sve relevantne i tražene podatke Ministarstvu i sistemu monitoringa i evaluacije, a na osnovu njihovih zahtjeva, prema utvrđenom vremenskom okviru.

(4) Robne rezerve obezbjeđuju transparentnost i mogućnost praćenja svakodnevnog rada u skladu sa propisima BiH i dobrim praksama EU.

GLAVA V – MONITORING, EVALUACIJA I IZVJEŠTAVANjE

Član 22

(Monitoring i evaluacija)

(1) Ministarstvo, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH, uspostavlja sistem monitoringa i evaluacije BiH za sektor i slijede smjernice i najbolje prakse EU kojima se progresivno uvodi Zajednički okvir za monitoring i evaluaciju EU.

(2) Sistem monitoringa i evaluacije BiH omogućava transparentan mehanizam za ocjenu uticaja politika koje se primjenjuju na svim nivoima vlasti u pogledu njihove socijalne, finansijske i ekonomske efikasnosti.

(3) Rezultati ocjena pojedinačnih i ukupnih mjera politike objavljivaće se i uključivaće preporuke o potrebi prilagođavanja i poboljšanja.

(4) Na osnovu izvještaja monitoringa i evaluacije koji se daju odgovarajućim organima uprave na pregled i razmatranje, postići će se sporazum između Ministarstva i nadležnog organa o prilagođavanju koje treba da se uvede i vremenskom rasporedu tog prilagođavanja.

Član 23

(Godišnji izvještaji BiH u sektoru)

(1) Ministarstvo sačinjava godišnji izvještaj o stanju u sektoru poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja BiH za prošlu godinu.

(2) Izvještaj se zasniva na prethodno dostavljenim izvještajima koje pripremaju nadležni organi entiteta i Brčko Distrikta BiH.

(3) Ministarstvo dostavlja izvještaj Savjetu ministara BiH na razmatranje, najkasnije do 30. maja tekuće godine, a Savjet ministara BiH dostavlja ga Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje najkasnije do 30. juna tekuće godine.

(4) Nadležni organi entiteta i Brčko Distrikta BiH obavezni su da Ministarstvu dostavljaju godišnji izvještaj o sektoru poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja najkasnije do 30. marta tekuće godine.

(5) Godišnji izvještaj sadrži ocjenu stanja u sektoru poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja, mjere sektorske politike koje su preduzete u prošloj godini, te predlog i način sprovođenja mjera politike u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju za naredni period.

(6) Godišnji izvještaj izrađuje Ministarstvo ili od njega ovlašćeno pravno lice ili ustanova, u skladu sa propisima koje donosi ministar.

(7) Godišnji izvještaj o stanju u sektoru poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja u prethodnoj godini objavljuje se u formi službene publikacije Ministarstva.

GLAVA VI – INSPEKCIJSKI NADZOR

Član 24

(Upravni i inspekcijski nadzor)

(1) Ministarstvo vrši upravni nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega, kao i upravni nadzor nad institucijama, ustanovama i organizacijama u obavljanju poslova određenih ovim zakonom.

(2) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vrše nadležni organi entiteta i Brčko Distrikta BiH posredstvom nadležnih inspekcijskih službi.

(3) Ministarstvo u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH obezbjeđuje redovnu obuku inspektora i jedinstvenu primjenu procedura rada i mjera u sektoru poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja u skladu sa zahtjevima integracije u EU.

(4) Inspekcijske službe u sektoru poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja u nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH sarađuju sa Ministarstvom, upravnim organizacijama u njegovom sastavu, kantonalnim službama, institutima i drugim organizacijama, te stručnjacima za poljoprivredu u BiH i inostranstvu.

GLAVA VII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25

(Rok za donošenje propisa i uspostavljanje institucija)

(1) Ministarstvo je dužno da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona sačini strategije BiH, kao i akcione planove za poljoprivredu, ishranu i ruralni razvoj, u skladu sa članom 7. ovog zakona.

(2) Nadležni organi entiteta i Brčko Distrikta BiH te niži nivoi vlasti dužni su da počnu usklađivati svoje propise u sektoru poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja sa ovim zakonom i da obezbijede odgovarajuća sredstva, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(3) Ministarstvo i nadležni organi entiteta i Brčko Distrikta BiH, osim propisa predviđenih pojedinim članovima ovog zakona, mogu u roku od godinu dana donijeti i druge propise potrebne za primjenu ovog zakona.

(4) Ministarstvo je dužno da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donese podzakonske akte propisane ovim zakonom.

(5) Ministarstvo će uspostaviti organizacione jedinice za koordinaciju informacija u poljoprivredi, ruralnom razvoju i monitoringu i evaluaciji, kao što je određeno u ovom zakonu, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(6) Ministarstvo će u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH početi uspostavljati poljoprivredni tržišni informacioni sistem u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(7) Ministarstvo će uspostaviti Savjetodavno vijeće u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ovog zakona.

Član 26

(Usklađivanje propisa)

Zakonski i podzakonski propisi koji se primjenjuju u oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja biće usklađeni sa ovim zakonom najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 27

(Stupanje Zakona na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

PRILOG I

LISTA

Broj u Briselskoj nomenklaturi Opis proizvoda
Poglavlje 1 Žive životinje
Poglavlje 2 Meso i jestivi mesni otpaci
Poglavlje 3 Riba, ljuskari i mekušci
Poglavlje 4 Mliječni proizvodi; ptičja jaja; prirodni med
Poglavlje 5
05.04 Crijeva, mokraćni mjehuri i stomaci životinja (osim ribe), cijeli i njihovi dijelovi
05.15 Proizvodi životinjskog porijekla, koji nisu pomenuti niti uključeni na drugom mjestu; mrtve životinje iz Glave 1 ili Glave 3, neupotrebljive za ljudsku ishranu
Poglavlje 6 Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće
Poglavlje 7 Jestivo povrće, određeno korijenje i gomolji
Poglavlje 8 Voće za jelo i jezgrasto voće; kora lubenica ili citrusa
Poglavlje 9 Kafa, čaj i začini osim mate-čaja (heading No 0903)
Poglavlje 10 Žitarice
Poglavlje 11 Proizvodi mlinske industrije; slad i skrob; gluten; inulin
Poglavlje 12 Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnevlje, sjeme i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna hrana
Poglavlje 13
ex 13.03 Pektin
Poglavlje 15
15.01 Masnoće i druge prečišćene svinjske masnoće; prečišćene masnoće peradi
15.02 Neprečišćene masnoće goveda, ovaca ili koza; loj (uključujući “premijer xus”) koji se dobija iz ovih masnoća
15.03 Stearin od svinjske masnoće, oleostearin i lojni stearin; ulje od svinjske masti, oleo ulje i ulje od loja, nemulgovano, nemiješano niti na drugi način pripremljeno
15.04 Masti i ulja riba i morskih sisara, prečišćeni ili neprečišćeni
15.07 Nehlapiva biljna ulja, u tečnom ili čvrstom stanju, sirova, rafinirana ili prečišćena
15.12 Masti i ulja životinjskog ili biljnog porijekla, hidrogenizirani, ali dalje nepripremljeni
15.13 Margarin, preparati od masti i druge pripremljene jestive masnoće
15.17 Ostaci od razlaganja masnih supstanci, životinjskih ili biljnih voskova
Poglavlje 16 Prerađevine od mesa, ribe, ljuskara ili mekušaca
Poglavlje 17
17.01 Šećer od šećerne trske i šećerne repe u čvrstom stanju
17.02 Ostali šećeri, šećerni sirupi; umjetni med (bez obzira da li je pomiješan sa prirodnim medom); karamelni
17.03 Melase sa dodatkom ili bez dodatka boje
17.05 Aromatizirani ili obojeni šećeri, sirupi i melase, ali neuključujući voćne sokove koji sadrže dodati šećer u bilo kojem omjeru
Poglavlje 18
18.01 Kakao u zrnu, cijeli ili lomljeni, sirovi ili prženi
18.02 Ljuske, kore, opne i ostali otpaci kakaa
Poglavlje 20 Proizvodi od povrća, voća i ostalih dijelova biljke
Poglavlje 22
22.04 Mošt od grožđa, u fermentaciji ili sa fermentacijom bez dodavanja alkohola
22.05 Vino od svježeg grožđa; mošt od grožđa sa fermentacijom bez dodavanja alkohola
22.07 Druga fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovača i medovina)
ex 22.08
ex 22.09 Etilni alkohol ili neutralni alkohol, bez obzira da li je denaturisan, bilo koje jačine, dobijen iz poljoprivrednih proizvoda navedenih u dodatku I ugovora, osim likera i drugih alkoholnih pića i miješanih alkoholnih pripravaka (poznato kao “ekstrakti koncentrata”) za proizvodnju pića
ex 22.10 Sirće i zamjene sirćeta
Poglavlje 23 Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana
Poglavlje 24
24.01 Neprerađeni duvan, duvanski otpaci
Poglavlje 45
45.01 Pluto prirodno, sirovo, drobljeno, granulirano ili mljeveno; otpaci od pluta
Poglavlje 54
54.01 Lan, sirovi ili prerađeni ali nepredena; kučina i laneni otpaci (uključujući predivo i raščupane tekstilne materijale)
Poglavlje 57
57.01 Konoplja (Cannabis sativa), sirova ili prerađivana ali neprerađena; kučina i otpaci od konoplje (uključujući otpatke od prediva i raščupane tekstilne materijale)
Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021