Zakoni Brčko Distrikta BiHZAKON O POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 18/2020 – prečišćen tekst i 41/2020)

PRVI DIO – OPŠTE ODREDBE

Član 1

(Predmet)

Ovim zakonom propisuju se policijski poslovi u nadležnosti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikt), nadležnost, organizacija i rukovođenje Policijom Distrikta (u daljem tekstu: Policija), imenovanje, sastav, nadležnost i šefa Policije (u daljem tekstu: Nezavisni odbor), disciplinsku odgovornost šefa Policije i zamjenika šefa Policije (u daljem tekstu: zamjenik), međusobne odnose Policije sa drugim policijskim organima i drugim relevantnim organima u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH) i druga pitanja od značaja za organizaciju, rad i ostvarivanje zadataka Policije i prava zaposlenih.

Član 2

(Zaposleni u Policiji)

(1) Struktura zaposlenih u Policiji odražava sastav stanovništva Distrikta.

(2) Struktura privremenih komisija, drugih stručnih, radnih i upravnih tijela koja se formiraju u Policiji, formiraju se u skladu sa stavom 1 ovog člana.

Član 3

(Status Policije)

(1) Policija je institucija Distrikta i operativno je samostalna.

(2) Policija ima status budžetskog korisnika i finansira se iz budžeta Distrikta.

Član 4

(Sjedište i pečat)

(1) Sjedište Policije je u gradu Brčko.

(2) Policija ima pečat.

(3) Oblik, izgled, izrada i upotreba pečata propisani su Zakonom o pečatu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

DRUGI DIO – PRINCIPI POLICIJSKE SLUžBE

Član 5

(Profesionalno djelovanje)

Policija djeluje isključivo na profesionalnim osnovima, ne zastupa, ne štiti i ne podriva interese bilo koje političke stranke, registrovane organizacije ili udruženja bilo kojeg konstitutivnog ili drugog naroda u BiH.

Član 6

(Informisanje i izvještavanje gradonačelnika i Skupštine Distrikta)

(1) Šef Policije podnosi gradonačelniku i Skupštini Distrikta:

a) godišnji pismeni izvještaj o radu Policije i

b) informaciju od značaja za bezbjednost u Distriktu svakih šest mjeseci ili češće ukoliko to šef Policije ili gradonačelnik smatraju potrebnim.

Član 7

(Informisanje javnosti)

(1) Da bi obezbijedila povjerenje javnosti, Policija redovno informiše javnost o svojim aktivnostima i pitanjima koja su od opšte važnosti, od važnosti za preduzeća i druga pravna lica i o mjerama koje Policija namjerava da primjeni pri rješavanju ovih pitanja.

(2) Radi obezbjeđenja transparentnosti rada Policije i u interesu javne bezbjednosti šef Policije obavještava fizička i pravna lica o svim informacijama od interesa za zaštitu tih lica.

(3) Završni izvještaji o kriminalu i aktivnostima Policije redovno se objavljuju i dostupni su javnosti.

(4) Policija obavlja svoje zadatke u skladu sa zakonom, na način koji omogućava uvid javnosti i sredstava javnog informisanja.

(5) Policija ne smije direktno ni indirektno otkrivati bilo kakve informacije o istražnim radnjama ili namjerama da vrši istražne radnje bez odobrenja nadležnog tužilaštva.

Član 8

(Poštovanje prava privatnosti)

Policija je dužna:

a) da poštuje pravo privatnosti pojedinca prilikom prikupljanja i davanja informacija;

b) da garantuje i štiti tajnost ličnih podataka u skladu s međunarodno priznatim načelima o osnovnim pravima, sa Ustavom BiH, Statutom Distrikta i zakonima.

Član 9

(Postupak informisanja)

Informisanje iz članova 6 i 7 ovog zakona Policija vrši u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama, Zakona o zaštiti ličnih podataka, Zakona o zaštiti tajnih podataka, drugih zakona i podzakonskih akata iz te oblasti.

Član 10

(Povjerljivi dokumenti)

(1) Dokumenti koje sačini ili čuva Policija smatraju se povjerljivim, i koriste se samo za potrebe Policije.

(2) Dokumenti koje sačinjava Policija prilikom izvođenja krivične istrage ili o licima koje su u pritvoru, daju se javnosti na uvid u skladu sa zakonom.

(3) Dokumenti koji treba da se koriste u sudskim postupcima prosljeđuju se nadležnom tužilaštvu ili sudovima, u skladu sa zakonom.

(4) Pristup ostalim dokumentima Policije ili dokumentima koje čuva Policija daju se na uvid sudskim nalogom.

Član 11

(Pritužbe, molbe i predlozi u vezi sa radom Policije)

(1) Fizička i pravna lica mogu na rad Policije uložiti pritužbe, molbe i predloge Jedinici za profesionalne standarde, Kancelariji za žalbe i pritužbe građana Vlade Distrikta i Komisiji Skupštine Distrikta za javnu bezbjednost i nadzor nad radom Policije.

(2) Policija je dužna da razmotri podneske iz stava 1 ovog člana i podnosioce obavijesti o sprovedenom postupku u zakonom propisanom roku.

(3) Kancelarija za žalbe i pritužbe građana Vlade Distrikta prati postupak po zaprimljenim pritužbama građana na rad Policije.

(4) Evidenciju o pritužbama iz stava 1 ovog člana vodi Kancelarija za žalbe i pritužbe građana Vlade Distrikta.

(5) Rad Jedinice za profesionalne standarde utvrđuje se podzakonskim aktom koji donosi šef Policije.

TREĆI DIO – POLICIJSKI POSLOVI U NADLEžNOSTI DISTRIKTA

Član 12

(Poslovi Policije)

Poslovi Policije u nadležnosti Distrikta su:

a) zaštita života i imovine;

b) zaštita ljudskih prava i sloboda građana zagarantovanih Ustavom BiH i Statutom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

c) sprečavanje, otkrivanje i istraživanje krivičnih djela i prekršaja koji nisu u isključivoj nadležnosti drugih policijskih organa BiH;

d) poslovi i zadaci koji se odnose na održavanje javnog reda i mira;

e) obezbjeđenje određenih ličnosti i objekata u Distriktu;

f) poslovi i zadaci koji se odnose na održavanje javnih skupova;

g) poslovi bezbjednosti saobraćaja na putevima Distrikta i drugi poslovi u oblasti bezbjednosti saobraćaja utvrđeni zakonom;

h) poslovi kontrole nabavke, držanja i nošenja oružja i municije i vođenja propisanih evidencija;

i) drugi poslovi i zadaci koje Policiji povjeri tužilac Distrikta i druga tužilaštva u BiH;

j) poslovi koji se odnose na oblast proizvodnje, prometa i skladištenja eksplozivnih materija, koji su u nadležnosti Distrikta;

k) poslovi koji se odnose na rad agencija za zaštitu ljudi i imovine;

l) sprovođenje propisa o oružju i municiji;

m) inspekcijski nadzor u oblastima iz svoje nadležnosti;

n) upravni i drugi stručni poslovi utvrđeni zakonom ili drugim propisima;

o) drugi poslovi i zadaci stavljeni u njenu nadležnost u skladu sa zakonom.

Član 13

(Vršenje poslova Policije)

U vršenju poslova Policija:

a) sprovodi zakone i ostale propise Distrikta u okviru svojih nadležnosti;

b) vrši nadzor u pogledu izvršavanja zadataka u vezi sa bezbjednošću građana povjerenih drugim tijelima Distrikta, preduzećima i drugim pravnim licima;

c) podnosi izvještaje Skupštini Distrikta i gradonačelniku o svojim aktivnostima određenim u Statutu i zakonima Distrikta;

d) organizuje, održava i razvija povezan i funkcionalan sistem veza i razmjene i zaštite informacija sa institucijama BiH i entiteta;

e) vodi računa o uvođenju i primjenjivanju modernih naučnih metoda u sprečavanju kriminala i preduzima odgovarajuće mjere za sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela;

f) vrši pretresanje i privremeno oduzimanje imovine i predmeta, lišava slobode lica;

g) prikuplja, analizira i koristi kriminalističko-obavještajne informacije i podatke koristeći informante i druge operativne izvore podataka i informacija;

h) obezbjeđuje, čuva i vrši nadzor nad dokazima na mjestu izvršenja krivičnog djela i obezbjeđuje prostor oko mjesta izvršenja krivičnog djela da bi spriječila da se dokazi oštete, unište ili izgube;

i) vrši poslove privođenja, dovođenja, sprovođenja i obezbjeđenja sudskih procesa po nalogu suda;

j) vrši nabavku naoružanja, opreme i materijalno-tehničkih sredstava za potrebe Policije, koja se obezbjeđuju iz budžeta Distrikta;

k) sprovodi neophodne naučne i istraživačke poslove za obezbjeđenje policijskih aktivnosti;

l) dostavlja nadležnim organima vlasti BiH operativne informacije i statističke podatke u vezi sa zadacima koji su iz nadležnosti organa vlasti BiH, a povjereni su Policiji;

m) razvija programe:

1. za ispunjavanje zahtjeva pravnih i fizičkih lica Distrikta za obavljanje policijskih poslova;

2. koji podržavaju aktivno učešće stanovništva u sprečavanju kriminala;

3. za dokumentovanje i istragu prijavljenih krivičnih djela;

4. za kooperativne istražne aktivnosti sa drugim organima Distrikta, organima entiteta i organima BiH, koji spro-vode zakone;

5. podrške Tužilaštvu Distrikta;

n) sarađuje s Komisijom za javnu bezbjednost i nadzor nad radom Policije koju imenuje Skupština Distrikta i obezbjeđuje joj sve radne izvještaje koje ona zahtjeva;

o) obavlja druge zadatke neophodne za obavljanje poslova navedenih u članu 12 ovog zakona.

Član 14

(Povjereno vršenje poslova)

(1) U slučaju kada je Policiji povjereno vršenje poslova iz nadležnosti institucija BiH, Policija primjenjuje zakone i propise BiH.

(2) Nadležna institucija BiH koja povjeri vršenje poslova i zadataka, vrši nadzor nad sprovođenjem propisa iz stava 1 ovog člana.

Član 15

(Ličnosti i objekti pod posebnom zaštitom)

(1) Ličnosti i objekti koji se posebno štite određuju se podzakonskim aktom koji donosi Vlada Distrikta, na predlog šefa Policije.

(2) Šef Policije odlučuje o obliku zaštite iz stava 1 ovog člana.

Član 16

(Pružanje pomoći institucijama Distrikta i pravnim licima)

(1) Policija je dužna da pruža pomoć i obezbjeđuje izvršenje poslova iz nadležnosti organa Distrikta, institucija Distrikta i pravnih lica kojima je Distrikt povjerio vršenje javnih ovlašćenja, pod uslovom da se prilikom izvršenja tih poslova i zadataka naiđe na fizički otpor ili se takav otpor može osnovano očekivati.

(2) O načinu i obimu pružanja pomoći u skladu sa stavom 1 ovog člana odlučuje rukovodilac nadležne organizacione jedinice Policije.

(3) Kada prosudi da se prilikom pružanja pomoći iz stava 1 ovog člana može očekivati organizovani masovni fizički otpor ili upotreba oružja, rukovodilac iz stava 2 ovog člana, dužan je da pribavi pismenu saglasnost šefa Policije.

(4) Način pružanja pomoći iz stava 1 ovog člana utvrđuje se podzakonskim aktom koji donosi šef Policije.

Član 17

(Pružanje stručne pomoći)

Policija pruža stručnu pomoć pravnim licima, kada pravno lice, na osnovu zakona ili drugih propisa, osigurava bezbjednost:

a) na određenom području;

b) u određenoj prostoriji;

c) na manifestacijama ili

d) prilikom javnih skupova.

Član 18

(Pružanje pomoći u vanrednim situacijama)

Policija pruža pomoć organima uprave, pravnim i fizičkim licima i u slučajevima opšte opasnosti uzrokovane prirodnim nepogodama, epidemijama i drugim vanrednim okolnostima.

ČETVRTI DIO – UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA POLICIJE I NADLEŽNOSTI NJENIH ORGANIZACIONIH JEDINICA

Član 19

(Unutrašnja organizacija Policije)

(1) Policija se sastoji od najmanje sljedećih organizacionih jedinica:

a) Jedinice opšte policije;

b) Jedinice saobraćajne policije;

c) Jedinice kriminalističke policije;

d) Jedinice za istraživanje ratnih zločina;

e) Jedinica specijalne policije;

f) Operativno-komunikacijskog centra;

g) Jedinice za profesionalne standarde;

h) Jedinica za administrativno-finansijske i kadrovske poslove;

i) Jedinica za sprečavanje i suzbijanje terorizma i ekstremnog nasilja.

(2) Šef Policije može Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (u daljem tekstu: Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji) utvrditi i druge organizacione jedinice koje bi na odgovarajući način obezbijedile vršenje poslova i zadataka iz nadležnosti Policije.

Član 20

(Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji)

(1) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji donosi šef Policije uz prethodnu saglasnost Vlade Brčko distrikta BiH.

(2) Pravilnikom se utvrđuju:

a) organizacione jedinice i nadležnosti organizacionih jedinica;

b) sistematizacija radnih mjesta uključujući: naziv radnog mjesta, opis poslova, uslove za obavljanje poslova, činove za radna mjesta policijskih službenika kao i druge elemente;

c) rukovođenje organizacionim jedinicama te posebna prava i ovlašćenja državnih službenika i namještenika Policije;

d) programiranje i planiranje rada;

e) ovlašćenja i odgovornosti rukovodećih policijskih službenika i državnih službenika prilikom obavljanja dužnosti;

f) broj kadeta za radna mjesta policijskih službenika i pripravnika za radna mjesta državnih službenika i namještenika i uslove za prijem pripravnika;

g) ostala pitanja vezana za unutrašnju organizaciju i način rada Policije.

PETI DIO – RUKOVOĐENJE POLICIJOM

Član 21

(Rukovođenje Policijom)

(1) Šef Policije predstavlja Policiju i rukovodi radom Policije.

(2) Šef Policije je odgovoran za svoj rad Skupštini Distrikta.

(3) Šef Policije sprovodi operativne aspekte politike Distrikta u vezi s javnom bezbjednošću koju donosi gradonačelnik uz saglasnost Skupštine Distrikta.

(4) Skupština Distrikta i gradonačelnik ne mogu izdati direktnu naredbu o operativnim stvarima šefu Policije.

(5) Šef Policije ima jednog zamjenika.

(6) Zamjenik za svoj rad odgovara šefu Policije.

(7) Šef Policije ima jednog pomoćnika.

(8) Pomoćnik šefa Policije za svoj rad odgovara šefu Policije.

Član 21a

(Glavni savjetnik šefa Policije)

(1) Šef Policije može imati najviše tri glavna savjetnika, koje imenuje na osnovu profesionalnih kriterija i razrješava radi neizvršavanja poslova utvrđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

(2) Glavni savjetnik ne može, u vrijeme imenovanja, biti zaposlen na bilo kojem drugom radnom mjestu.

(3) Mandat glavnog savjetnika vezan je za mandat šefa Policije koji ga je imenovao.

(4) Glavni savjetnik nema izvršna ovlaštenja.

Član 22

(Nadležnosti šefa Policije)

(1) Nadležnosti šefa Policije su da:

a) organizuje rad i obezbjeđuje zakonito i efikasno funkcionisanje Policije;

b) upravlja, usmjerava i nadgleda operativne i druge aktivnosti Policije;

c) odlučuje u upravnim stvarima iz nadležnosti Policije;

d) donosi pravilnike, interne naredbe, naredbe, instrukcije, smjernice i druge akte radi sprovođenja poslova iz članova 12 i 13 ovog zakona;

e) predlaže Vladi Distrikta donošenje novih ili izmjenu postojećih propisa iz nadležnosti Policije;

f) odlučuje o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika za lakšu povredu službene dužnosti;

g) obavještava gradonačelnika:

1. o ozbiljnim prijavama na rad zaposlenih u Policiji, nakon sprovođenja prethodnih istražnih radnji;

2. o suspendovanim radnicima Policije;

h) organizuje sistem unutrašnje kontrole i inspekcije radi nadzora i koordiniranja aktivnosti organizacionih jedinica i zaposlenih;

i) utvrđuje predlog budžeta za Policiju;

j) odlučuje o korišćenju sredstava i nabavci opreme I materijalno-tehničkih sredstava za namjene određene budžetom Policije;

k) daje preporuke u vezi s realizacijom budžeta;

l) obavještava javnost o radu Policije;

m) donosi programe, informacije, analize i druge materijale iz djelokruga rada Policije;

n) obezbjeđuje saradnju sa drugim policijskim organima, agencijama za sprovođenje zakona i drugim organima u BiH;

o) obezbjeđuje i ostvaruje saradnju između Policije i ostalih organa Distrikta;

p) organizuje jedinstven sistem izvještavanja i obrade podataka neophodnih za vršenje nadležnosti Policije;

q) organizuje potražnu djelatnost;

r) predlaže ukupan broj radnika u Policiji;

s) osniva upravne i druge stručne komisije i radna tijela koja su zadužena za izvršavanje posebnih poslova u okviru rada Policije;

t) donosi programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u Policiji i brine se o implementaciji tih programa;

u) vrši raspoređivanje zaposlenih radi profesionalnijeg i efikasnijeg funkcionisanja Policije;

v) nadzire rad i daje godišnju ocjenu rada zamjenika prema ocjenama: ne zadovoljava, zadovoljava, dobar, vrlo dobar ili izvrstan;

w) imenuje i razrješava glavnog savjetnika;

x) preduzima odgovarajuće mjere radi regulisanja javnog okupljanja građana ili drugih posebnih događaja;

y) obavlja određene zadatke koji su vezani za ličnu bezbjednost određenih građana, javnih službenih lica I lica kojima je potrebna posebna zaštita;

z) odlučuje o nabavci opreme, naoružanja i materijalnotehničkih sredstava za namjene utvrđene budžetom Policije;

aa) preduzima i druge mjere radi profesionalnog rukovođenja Policijom.

(2) Šef Policije može da ovlasti zamjenika, rukovodioca organizacione jedinice ili drugog radnika da vrše određene poslove iz stava 1 ovog člana.

Član 23

(Nadležnosti zamjenika)

Nadležnosti zamjenika su da:

a) zamjenjuje šefa Policije u vrijeme njegove odsutnosti;

b) pomaže šefu Policije u izvršavanju poslova iz člana 22 ovog zakona;

c) neposredno rukovodi poslovima Policije na operativnom nivou;

d) obavlja i druge poslove i zadatke utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Član 23a

(Nadležnosti pomoćnika šefa Policije)

Nadležnosti pomoćnika šefa Policije su da:

a) koordinira sa zamjenikom, poslovima Policije na operativnom nivou;

b) pomaže šefu Policije u izvršenju nadležnosti iz člana 22 stava 1 ovog zakona;

c) zamjenjuje šefa Policije u vrijeme njegove odsutnosti, na osnovu pisanog ovlaštenja šefa Policije, vršeći poslove iz člana 22 stava 1 ovog Zakona;

d) utvrđuje neusklađenost podzakonskih i opštih akata Policije, o čemu odmah obavještava šefa Policije.

Član 24

(Zamjena šefa Policije)

(1) Za poslove iz člana 23 stava 1 tačke a ovog zakona zamjenik ostvaruje pravo na naknadu razlike plate do nivoa osnovne plate šefa Policije, ukoliko ga mijenja u periodu dužem od šezdeset (60) dana neprekidno.

(2) Ako zamjenik nije u mogućnosti da izvršava poslove iz člana 23 stava 1 tačke a ovog zakona, izvršava ih policijski službenik s najvišim činom i najdužim stažom u tom činu.

Član 25

(Realizacija budžeta Policije)

(1) Šef Policije donosi odluku, kojom u okviru budžetom odobrenih sredstava odobrava finansijska sredstva potrebna za rad Policije.

(2) Šef Policije je odgovoran za namjensko trošenje i realizaciju budžeta Policije.

Član 26

(Primjena posebnih zakona kojima su uređena budžetska pitanja)

Na postupak planiranja, izrade, donošenja i realizacije budžeta Policije kao i druga pitanja koja se odnose na odgovornost za računovodstvo, internu kontrolu, nadzor i zakonitost raspolaganja budžetskim sredstvima, primjenjuju se odredbe posebnih propisa iz ovih oblasti.

ŠESTI DIO – IZBOR, IMENOVANJE ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA I PRAĆENJE RADA ŠEFA POLICIJE

ODJELJAK A. NEZAVISNI ODBOR

Član 27

(Nezavisni odbor)

(1) Nezavisni odbor je stalno tijelo Skupštine Distrikta.

(2) Nezavisni odbor:

a) objavljuje javni konkurs za radno mjesto šefa Policije i zamjenika;

b) predlaže gradonačelniku:

1. kandidate za šefa Policije i zamjenika,

2. smjenu šefa Policije i zamjenika;

c) razmatra predlog:

1. za smjenjivanje šefa Policije i zamjenika prije isteka mandata;

2. šefa Policije za smjenu zamjenika;

d) ocjenjuje rad šefa Policije.

Član 28

(Sastav Nezavisnog odbora)

(1) Nezavisni odbor ima sedam članova koji se biraju iz reda istaknutih stručnjaka iz:

a) oblasti pravnih, društvenih i kriminalističkih nauka;

b) organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava ili drugih srodnih oblasi.

(2) Četiri člana Nezavisnog odbora su lica s prebivalištem u Distriktu, a tri člana s prebivalištem u entitetima BiH.

(3) Tri člana Nezavisnog odbora iz stava 2 ovog člana su obavezno lica s prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine i lica s prebivalištem u Republici Srpskoj.

(4) Članovi Nezavisnog odbora ne mogu biti aktivni policijski službenici iz bilo koje teritorijalne nadležnosti u BiH.

(5) Struktura Nezavisnog odbora odražava sastav stanovništva na teritoriji Distrikta.

(6) U sastavu Nezavisnog odbora moraju biti lica oba pola.

Član 29

(Kriterijumi za članstvo u Nezavisnom odboru)

Lice može biti član Nezavisnog odbora pod uslovom:

a) ima najmanje VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus visokog obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva:

1. u oblasti pravnih, društvenih i kriminalističkih nauka ili

2. u organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava ili drugih srodnih oblasti;

b) nije stariji od šezdeset dvije (62) godine života;

c) u posljednjih deset godina nije član političke stranke;

d) da u posljednjih sedam godina nije bilo na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci, niti je postavljano na bilo koju poziciju od strane političke stranke;

e) da u posljednjih sedam godina nije bilo član izvršnog ili zakonodavnog tijela;

f) da nije pravosnažno osuđeno za krivično djelo, osim krivičnog djela iz oblasti bezbjednosti saobraćaja počinjenog iz nehata;

g) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak, osim krivičnog djela iz oblasti bezbjednosti saobraćaja počinjenog iz nehata;

h) da mu nije izrečena pravosnažna disciplinska sankcija za teže povrede službene dužnosti.

Član 30

(Sukob interesa)

(1) Član Nezavisnog odbora ne smije biti u sukobu interesa.

(2) Sukob interesa iz stava 1 ovog člana, postoji kada lice predloženo za imenovanje ima lični interes u policijskim pitanjima koji može uticati na zakonitost, transparentnost, objektivnost i nepristrasnost u vršenju svoje funkcije u Nezavisnom odboru.

Član 31

(Izbor i imenovanje članova Nezavisnog odbora)

(1) Na predlog Komisije za izbor, imenovanje i mandatskoimunitetske komisije Skupštine Distrikta (u daljem tekstu: Komisija), Skupština Distrikta imenuje Nezavisni odbor.

(2) Nezavisni odbor se imenuje na period od pet godina.

(3) Za člana Nezavisnog odbora isto lice može biti imenovano uzastopno najviše dva puta.

(4) Postupak izbora Nezavisnog odbora pokreće se tri mjeseca prije isteka mandata postojećeg Nezavisnog odbora.

(5) Ukoliko mandat Nezavisnog odbora istekne prije imenovanja novog Nezavisnog odbora, postojeći Nezavisni odbor poslove iz svoje nadležnosti nastavlja vršiti do imenovanja novog nezavisnog odbora.

(6) Prvo imenovanje za člana Nezavisnog odbora je vremenski period u kojem je član Nezavisnog odbora prvi put imenovan na period od pet godina, u skladu sa ovim zakonom.

(7) Drugo imenovanje za člana Nezavisnog odbora je vremenski period u kojem je član Nezavisnog odbora drugi put, uzastopno, imenovan na period od pet godina, u skladu sa ovim zakonom.

Član 32

(Finansiranje Nezavisnog odbora)

(1) Rad Nezavisnog odbora finansira se iz budžeta Skupštine Distrikta.

(2) Član Nezavisnog odbora ima pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad, koju utvrđuje Skupština Distrikta posebnim aktom.

Član 33

(Smjena članova Nezavisnog odbora)

(1) Skupština Distrikta smjenjuje člana Nezavisnog odbora ako:

a) prestane ispunjavati bilo koji od uslova na osnovu kojih je imenovan za člana Nezavisnog odbora ili

b) je po ocjeni nadležne zdravstvene institucije proglašen trajno nesposobnim za obavljanje svojih dužnosti.

(2) Član Nezavisnog odbora je dužan da obavijesti Komisiju o promijenjenim okolnostima koje mogu uticati na njegovo članstvo.

(3) Svako lice može da obavijesti Komisiju o postojanju osnova za smjenu iz stava 1 ovog člana.

(4) Komisija je dužna u roku od petnaest (15) dana od dana saznanja da utvrdi postojanje osnova za smjenu iz stavova 1 i 2 ovog člana.

(5) Ukoliko utvrdi da su ispunjeni uslovi za smjenu iz stava 4 ovog člana, Komisija odmah pokreće postupak izbora novog člana.

Član 34

(Ostavka člana Nezavisnog odbora)

(1) Član Nezavisnog odbora može podnijeti ostavku.

(2) Ostavka se podnosi Skupštini Distrikta.

(3) Ostavka člana Nezavisnog odbora ne utiče na rad Nezavisnog odbora.

(4) Član Nezavisnog odbora u ostavci nastavlja da obavlja svoje dužnosti dok Skupština Distrikta ne izvrši imenovanje novog člana.

(5) Komisija je dužna odmah nakon podnošenja ostavke iz stave 1 ovog člana da započne postupak izbora novog člana.

Član 35

(Obaveza tajnosti)

Članovi Nezavisnog odbora su obavezni da čuvaju tajnost podataka i činjenica koje prikupe tokom rada u Nezavisnom odboru, i nakon isteka članstva u Nezavisnom odboru.

Član 36

(Rad Nezavisnog odbora)

(1) Nezavisni odbor je dužan najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana imenovanja da održi konstitutivnu sjednicu, usvoji Poslovnik o radu Nezavisnog odbora i izabere predsjednika.

(2) Predsjednik se bira iz reda članova Nezavisnog odbora.

(3) Konstitutivnoj sjednici Nezavisnog odbora obavezno je prisustvo svih članova.

(4) Stručna služba Skupštine Distrikta pruža administrativnu I tehničku pomoć Nezavisnom odboru.

(5) Nezavisni odbor informiše Skupštinu Distrikta o svom radu svakih šest mjeseci.

(6) Nezavisni odbor podnosi godišnji izvještaj o svom radu Skupštini najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

(7) Nezavisni odbor se sastaje najmanje jednom mjesečno.

(8) Na zahtjev Skupštine Distrikta Nezavisni odbor sačinjava dodatne informacije o svom radu.

(9) Predsjednik Nezavisnog odbora saziva sjednice u skladu sa odredbama ovog zakona na:

a) vlastitu inicijativu ili

b) obrazloženu inicijativu člana.

(10) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Nezavisnog odbora najkasnije:

a) tri mjeseca prije isteka mandata šefa Policije ili zamjenika;

b) petnaest (15) dana nakon smjene šefa Policije ili zamjenika.

Član 37

(Odlučivanje)

(1) Nezavisni odbor ima kvorum ukoliko je prisutno pet članova.

(2) Odluka Nezavisnog odbora donesena je ako za nju glasaju najmanje četiri člana.

(3) Izuzetno, odluka o izboru, predlog o smjeni šefa Policije i zamjenika i godišnjoj ocjeni rada šefa Policije su doneseni ako za njih glasa najmanje pet članova.

ODJELJAK B – POSTUPAK IZBORA I IMENOVANJA ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA

Član 38

(Uslovi za radno mjesto šefa Policije i zamjenika)

(1) Uslovi za radno mjesto šefa Policije i zamjenika su da:

a) je državljanin BiH;

b) je zdravstveno sposoban za vršenje poslova i zadataka;

c) ima najmanje VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus visokog obrazovanja;

d) ima status policijskog službenika i najmanje tri godine radnog iskustva u činu glavnog inspektora ili višem činu;

e) nije pravosnažno osuđen za krivično djelo, osim za krivično djelo iz oblasti bezbjednosti saobraćaja počinjeno iz nehata;

f) protiv njega nije pokrenut krivični postupak, osim krivičnog djela iz oblasti bezbjednosti saobraćaja počinjenog iz nehata;

g) se na njega ne odnosi odredba člana IX 1 Ustava BiH;

h) za vrijeme trajanja mandata ne ispunjava uslove za penzionisanje propisane zakonom;

i) nije član, niti je bio član političke stranke ili na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou, niti je bio postavljen na bilo koju poziciju od strane političke stranke ili član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou, nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o policijskim službenicima) ili odgovarajućeg zakona koji propisuje prava i obaveze policijskih službenika u policijskom organu gdje je zaposlen u vrijeme prijavljivanja na konkurs;

j) nije pravosnažno disciplinski kažnjavan za teže povrede službene dužnosti.

(2) Kandidati za radno mjesto šefa Policije i zamjenika mogu biti policijski službenici svih policijskih tijela u BiH.

Član 39

(Postupak izbora kandidata)

(1) Nezavisni odbor sprovodi postupak izbora šefa Policije i zamjenika i dužan je da:

a) donosi odluku o raspisivanju javnog konkursa;

b) objavljuje konkurs u sredstvima javnog informisanja;

c) razmatra primljene prijave i priprema listu kandidata koji ispunjavaju uslove;

d) priprema pitanja za kandidate;

e) obavlja razgovor s kandidatima;

f) ocjenjuje kandidate;

g) dostavi gradonačelniku rang-listu najuspješnijih kandidata koji zadovoljavaju kriterijume izbora iz člana 43 ovog zakona (u daljnjem tekstu: rang-lista) uz obavezujuću preporuku za izbor i imenovanje prvorangiranog kandidata (u daljnjem tekstu: obavezujuća preporuka).

(2) U toku postupka izbora i imenovanja primjenjuju se principi transparentnosti i zakonitosti.

Član 40

(Pokretanje postupka izbora)

(1) Postupak izbora šefa Policije ili zamjenika započinje najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata šefa Policije ili zamjenika.

(2) Nezavisni odbor donosi odluku o pokretanju postupka izbora i raspisuje konkurs, najkasnije u roku od petnaest (15) dana od prvog dana roka iz stava 1 ovog člana.

Član 41

(Objavljivanje konkursa za šefa Policije i zamjenika)

(1) Konkurs se objavljuje u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH i u najmanje tri dnevna lista koja se distribuiraju na cijeloj teritoriji BiH.

(2) Rok za podnošenje prijava na konkurs iz stava 1 ovog člana je petnaest (15) od dana zadnjeg objavljivanja.

(3) Konkurs sadrži:

a) opis poslova šefa Policije ili zamjenika;

b) uslove propisane ovim zakonom;

c) dokumente koji se prilažu kao dokaz ispunjavanja uslova konkursa;

d) dokumente koji se pribavljaju po službenoj dužnosti;

e) naznaku da su kandidati obavezni da prilože dokumente kojima dokazuju ispunjavanje uslova konkursa;

f) rok za podnošenje i način podnošenja prijava.

Član 41a

(Dokazi o ispunjavanju uslova konkursa)

(1) Dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 38 stava 1 ovog zakona su:

a) prijava u kojoj kandidat opisuje na koji način ispunjava uslove konkursa;

b) uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci;

c) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od tri mjeseca;

d) za potreban nivo obrazovanja, odnosno traženu stručnu spremu:

1. diploma, a za kandidate koji su stekli diplomu po bolonjskom obrazovnom procesu i dodatak diploma ili drugi dokument kao što je: uvjerenje, potvrda, svjedočanstvo i drugo, izdati od obrazovnih institucija u BiH;

2. akt o nostrifikaciji diplome, odnosno ekvivalenciji za diplome stečene u inostranstvu;

3. diploma ili drugi dokument kao što je: uvjerenje, potvrda i slično, koji su izdati od ovlaštenih obrazovnih institucija, a koji prema potvrdi nadležnog organa ne podliježu nostrifikaciji prema propisima BiH;

e) uvjerenje, potvrda ili drugi dokument kojim se dokazuje status policijskog službenika;

f) za radno iskustvo u traženom činu:

1. uvjerenje, potvrda ili drugi dokument o dužini radnog iskustva u traženom činu, ovjereni od strane poslodavca, zajedno s ovjerenom kopijom radne knjižice;

2. potvrda nadležnog penzijskog osiguranja ili drugog nadležnog organa;

g) uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od tri mjeseca;

h) ovjerena izjava da se na njega ne odnosi odredba člana IX Ustava BiH;

i) uvjerenje, potvrda ili drugi dokument od poslodavca da ne ispunjava uslove za prestanak radnog odnosa radi penzionisanja;

j) ovjerena izjava da nije član niti je bio član političke stranke ili na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojem nivou, niti je bio postavljen na bilo koju poziciju od političke stranke ili član zakonodavnog ili izvršnog tijela na bilo kojem nivou, nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima ili odgovarajućeg zakona koji propisuje prava i obaveze policijskih službenika u policijskom organu gdje je zaposlen u vrijeme prijave na konkurs;

k) uvjerenje, potvrda ili drugi dokumenat kojim se dokazuje da nisu izrečene pravomoćne sankcije za teže povrede službene dužnosti.

(2) Nezavisni odbor po službenoj dužnosti pribavlja uvjerenje o nekažnjavanju.

(3) Dokaze iz stava 1 ovog člana, u originalu ili ovjerenoj kopiji, kandidat podnosi uz prijavu iz člana 41 stava 2 ovog zakona.

Član 42

(Postupak izbora)

(1) Podnesene prijave Nezavisni odbor razmatra i u roku od pet dana od dana zatvaranja konkursa utvrđuje koji kandidati ispunjavaju uslove.

(2) Kandidate koji ispunjavaju uslove Nezavisni odbor u roku od deset dana poziva na intervju.

(3) Nezavisni odbor je dužan da obavijesti kandidata koji ne ispunjava uslove konkursa, o uslovu koji ne ispunjava, u roku od osam dana od dana isteka roka iz stava 1 ovog člana.

Član 43

(Kriterijumi izbora)

(1) Kandidati iz člana 42 stava 2 ovog zakona dostavljaju predlog programa rada šefa Policije ili zamjenika za vrijeme trajanja mandata.

(2) Nezavisni odbor obavlja intervju s kandidatima iz stava 1 ovog člana.

(3) Pored ocjena programa rada iz stava 1 ovog člana i intervjua iz stava 2 ovog člana, u postupku izbora Nezavisni odbor cijeni i sljedeće kvalifikacije:

a) akademska zvanja;

b) godine policijskog iskustva na rukovodećim radnim mjestima, stručna usavršavanja i dokazane sposobnosti rukovođenja složenim policijskim operacijama;

c) ocjenu rada u posljednje tri godine;

d) poznavanje stranog jezika i ostale kvalifikacije.

(4) Pored dokumentacije kojom dokazuje ispunjavanje uslova iz člana 38 stava 1 ovog zakona, kandidat koji se poziva na razgovor dostavlja dokumentaciju kojom dokazuje kvalifikacije iz stava 3 ovog člana.

(5) Nezavisni odbor rangira kandidate prema sljedećem redoslijedu:

a) ocjena kvalifikacije iz stava 3 ovog člana;

b) programa rada iz stava 1 ovog člana;

c) rezultata razgovora.

(6) Prije nego što gradonačelniku dostavi rang-listu uz obavezujuću preporuku, Nezavisni odbor poziva sve candidate s rang-liste da u roku od pet dana dostave dokaze kojima se potvrđuje ispunjavanje svih uslova iz konkursa, osim:

a) uvjerenja o nekažnjavanju, koje se pribavlja po službenoj dužnosti i

b) uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti koje dostavlja samo imenovani kandidat.

Član 44

(Dostavljanje rang-liste uz obavezujuću preporuku)

Nezavisni odbor dostavlja gradonačelniku rang-listu uz obavezujuću preporuku iz člana 39 stava 1 tačke g) ovog zakona u roku od petnaest (15) dana od dana završetka intervjua.

Član 45

(Ponavljanje postupka izbora)

(1) Ukoliko samo jedan kandidat ispunjava uslove iz člana 38 ovog zakona Nezavisni odbor je dužan da ponovi postupak izbora iz člana 39 ovog zakona u roku od osam dana.

(2) Postupak izbora u slučaju iz stava 1 ovog člana ponavlja se samo jednom.

Član 46

(Saglasnost Skupštine)

(1) Najkasnije u roku od osam dana od prijema rang-liste uz obavezujuću preporuku iz člana 44 ovog zakona, gradonačelnik rang-listu uz obavezujuću preporuku dostavlja Skupštini Distrikta na davanje saglasnosti.

(2) Ukoliko gradonačelnik ne uputi rang-listu uz obavezujuću preporuku Skupštini u roku iz stava 1 ovog člana, Nezavisni odbor rang-listu uz obavezujuću preporuku u roku od osam dana od dana isteka roka iz stava 1 ovog člana dostavlja Skupštini Distrikta na davanje saglasnosti.

(3) Skupština Distrikta daje saglasnost za izbor i imenovanje prvorangiranog kandidata za šefa Policije, odnosno zamjenika navedenog u obavezujućoj preporuci.

Član 47

(Imenovanje šefa Policije i zamjenika)

(1) Gradonačelnik donosi odluku o imenovanju prvorangiranog kandidata za šefa Policije, odnosno zamjenika navedenog u obavezujućoj preporuci u roku od osam dana od dana prijema saglasnosti Skupštine Distrikta.

(2) Postupak izbora i imenovanja šefa Policije i zamjenika provodi se u skladu sa ovim zakonom.

(3) Prilikom izbora i imenovanja šefa Policije i zamjenika supsidijarno se primjenjuju odredbe Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.

(4) Odluka iz stava 1 ovog člana objavljuje se u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

(5) Imenovani šef Policije i zamjenik daju pismenu izjavu o imovinskom stanju koja je dostupna javnosti.

(6) Mandat šefa Policije ili zamjenika je pet godina i može se obnoviti uzastopno, samo jedanput.

(7) Prvi mandat je vremenski period u kojem je šef Policije ili zamjenik prvi put imenovan na mandat u trajanju od pet godina, u skladu sa ovim zakonom.

(8) Drugi mandat je vremenski period u kojem je šef Policije ili zamjenik drugi put imenovan na mandat u trajanju od pet godina, u skladu s ovim zakonom.

ODJELJAK C – PRAĆENJE RADA ŠEFA POLICIJE

Član 48

(Ocjenjivanje rada šefa Policije)

(1) Šef Policije se stručno ocjenjuje godišnjom ocjenom.

(2) Nezavisni odbor priprema godišnju pismenu ocjenu rada šefa Policije prema ocjenama: ne zadovoljava, zadovoljava, dobar, vrlo dobar ili izvrstan.

(3) Ocjenu iz stava 2 ovog člana usvaja Skupština Distrikta najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Ocjena iz stava 2 ovog člana sa izvještajem o ocjenjivanju dostavlja se šefu Policije i gradonačelniku radi informisanja.

https://advokat-prnjavorac.com

Član 48a

(Nespojivost sa službenim dužnostima)

(1) Šef Policije i zamjenik ne mogu zauzimati položaj, vršiti funkciju ili aktivnost nespojivu s njihovim službenim dužnostima, a posebno:

a) ne mogu biti nosioci niti kandidati za bilo kakvu javnu funkciju;

b) ne mogu obavljati nikakvu dodatnu aktivnost uz naknadu, osim uz odobrenje gradonačelnika;

c) ne mogu biti članovi političke stranke niti slijediti uputstva političkih stranaka.

(2) Šefu Policije i zamjeniku prestaje radni odnos kada se prijave kao kandidati za izbornu javnu funkciju ili od trenutka kad su imenovani na položaj unutar bilo kojeg organa vlasti u BiH u skladu sa odredbom stava 1 tačke a) ovog člana, osim u slučaju imenovanja na poziciju rukovodioca i zamjenika rukovodioca policijskih organa u BiH.

(3) Šef Policije i zamjenik, nakon imenovanja, u skladu sa ovim zakonom daju informacije o funkcijama i djelatnostima koje vrše oni i članovi njihove uže porodice, kao i podatke o imovini kojom oni ili članovi njihove uže porodice raspolažu.

(4) Članovi uže porodice, u smislu stava 3 ovog člana, jesu bračni ili vanbračni drug šefa Policije ili zamjenika, njihovi srodnici po krvi u pravoj liniji, usvojitelj i usvojenik, staratelj i štićenik te dijete bračnog druga (pastorak).

(5) Svi podaci iz stava 3 ovog člana pohranjuju se u kadrovskoj evidenciji Policije u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima o zaštiti ličnih podataka.

Član 49

(Pristup informacijama)

(1) Nezavisni odbor radi ocjenjivanja šefa Policije:

a) uzima u razmatranje dokumente relevantne za rad šefa Policije;

b) zahtijeva od bilo koje institucije Distrikta ili organizacione jedinice Policije sve informacije za koje smatra da su neophodne za ocjenu rada šefa Policije.

(2) Nezavisni odbor ima pravo pristupa informacijama koje nisu zaštićene Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o zaštiti tajnih podataka.

ODJELJAK D – POSTUPAK SMJENE ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA

Član 50

(Pokretanje postupka smjene šefa Policije i zamjenika)

Nezavisni odbor je dužan da pokrene postupak smjene šefa Policije ili zamjenika ukoliko:

a) su ispunjeni uslovi za prestanak radnog odnosa;

b) su u postupku prijavljivanja na konkurs navedeni neistiniti podaci;

c) je njihov rad ocijenjen godišnjom ocjenom “ne zadovoljava”;

d) su pravosnažno osuđeni za krivično djelo osim krivičnog djela iz oblasti sigurnosti saobraćaja počinjenog iz nehata;

e) im je izrečena pravosnažna disciplinska sankcija za težu povredu službene dužnosti;

f) više ne ispunjavaju neki od uslova za imenovanje na radno mjesto a koji nisu obuhvaćeni tačkama a), b), c) i d).

Član 51

(Odluka o smjeni šefa Policije i zamjenika)

(1) Ako je ispunjen jedan od uslova za pokretanje postupka smjene iz člana 50 ovog zakona, Nezavisni odbor predlaže gradonačelniku smjenu šefa Policije ili zamjenika.

(2) Predlog Nezavisnog odbora gradonačelnik dostavlja Skupštini Distrikta na razmatranje i davanje saglasnosti.

(3) Skupština Distrikta razmatra predlog iz stava 1 ovog člana, u roku od trideset (30) dana od prijema predloga.

(4) U slučaju da Skupština Distrikta da saglasnost na predlog iz stava 1 ovog člana, odluka o smjeni stupa na snagu danom donošenja odluke.

(5) U slučaju da Skupština Distrikta ne da saglasnost na predlog iz stava 1 ovog člana, predlog se smatra odbijenim.

SEDMI DIO – DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ŠEFA POLICIJE I ZAMJENIKA

Član 52

(Odgovornost šefa Policije i zamjenika)

(1) Šef Policije i zamjenik disciplinski odgovaraju za težu povredu službene dužnosti.

(2) Teže povrede službene dužnosti i disciplinske sankcije propisane Zakonom o policijskim službenicima primjenjuju se na šefa Policije i zamjenika.

Član 53

(Organi u disciplinskom postupku)

(1) Organi disciplinskog postupka su:

a) disciplinski tužilac;

b) prvostepena disciplinska komisija;

c) drugostepena disciplinska komisija.

(2) Organi iz stava 1 ovog člana su privremeni i imenuju se po potrebi.

(3) Organe iz stava 1 ovog člana imenuje gradonačelnik, uz prethodnu saglasnost Vlade Distrikta.

(4) Naknada za rad u organima iz stava 1 ovog člana utvrđuje se podzakonskim aktom koji donosi Vlada Distrikta na predlog šefa Policije.

Član 54

(Disciplinski tužilac)

(1) Disciplinski tužilac je diplomirani pravnik, koji se imenuje iz reda državnih službenika policijskih tijela u BiH.

(2) Lice iz stava 1 ovog člana bira se nakon sprovedenog postupka javnog oglašavanja.

Član 55

(Prvostepena disciplinska komisija)

(1) Prvostepena disciplinska komisija ima tri člana, od kojih:

a) je jedan policijski službenik iz policijskih subjekata u BiH izvan Distrikta s činom najmanje samostalnog inspektora;

b) su dva državni službenici organa javne uprave Distrikta.

(2) Najmanje jedan član Prvostepene disciplinske komisije je diplomirani pravnik.

(3) Lice iz stava 1 tačke a) ovog člana bira se nakon sprovedenog postupka javnog oglašavanja.

Član 56

(Drugostepena disciplinska komisija)

(1) Drugostepena disciplinska komisija ima pet članova, od kojih:

a) su dva policijski službenici iz policijskih subjekata u BiH izvan Distrikta s činom najmanje samostalnog inspektora;

b) je jedan državni službenik zaposlen u Policiji;

c) su dva državni službenici organa javne uprave Distrikta.

(2) Najmanje dva člana drugostepene disciplinske komisije su diplomirani pravnici.

(3) Lica iz stava 1 tačke a) ovog člana biraju se nakon sprovedenog postupka javnog oglašavanja.

Član 57

(Prethodni postupak)

(1) Žalba na rad šefa Policije i zamjenika dostavlja se Nezavisnom odboru.

(2) Ukoliko žalbu iz stava 1 ovog člana primi Kancelarija za žalbe i pritužbe građana Vlade Distrikta, Komisija za javnu bezbjednost i nadzor nad radom Policije Skupštine Distrikta ili Jedinica za profesionalne standarde, žalbu odmah a najkasnije u roku od pet dana od prijema žalbe, prosljeđuje Nezavisnom odboru.

(3) Nezavisni odbor:

a) razmatra žalbu;

b) provjerava navode iz žalbe;

c) donosi ocjenu o navodima iz žalbe, najkasnije u roku od petnaest (15) dana od prijema žalbe.

(4) Žalbu iz stava 1 ovog člana Nezavisni odbor je dužan da razmotri u roku od šezdeset (60) dana od dana prijema žalbe. (5) Ako Nezavisni odbor ocijeni da postoje osnovi sumnje da je počinjena teža povreda službene dužnosti, upućuje zahtjev za imenovanje disciplinskih organa iz člana 53 stava 1 ovog zakona.

(6) Gradonačelnik, uz prethodnu saglasnost Vlade Distrikta, imenuje organe iz člana 53 stava 1 ovog zakona, najkasnije u roku od četrdeset pet (45) dana od dana prijema zahtjeva Nezavisnog odbora.

(7) Ako Nezavisni odbor primi žalbu koja sadrži elemente koji ukazuju na postojanje osnova sumnje za krivičnu odgovornost šefa Policije ili zamjenika, prosljeđuje žalbu nadležnom tužiocu.

Član 58

(Obaveza saradnje)

Organizacione jedinice Policije su dužne:

a) da sarađuju sa organima u disciplinskom postupku;

b) da omoguće organima iz tačke a) ovog člana, pristup relevantnim podacima i osoblju.

Član 59

(Inicijativa za utvrđivanje disciplinske odgovornosti)

(1) Ako utvrdi postojanje osnova sumnje za težu povredu službene dužnosti, Nezavisni odbor dostavlja inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka disciplinskom tužiocu u roku od osam dana od dana imenovanja organa iz člana 53 stava 1 ovog zakona.

(2) Po prijemu inicijative iz stava 1 ovog člana, disciplinski tužilac preduzima potrebne radnje radi ispitivanja osnovanosti inicijative.

(3) Disciplinski tužilac je dužan u roku od trideset (30) dana od dana prijema inicijative donijeti ocjenu o osnovanosti.

(4) Ako utvrdi da je inicijativa osnovana, disciplinski tužilac podnosi zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka protiv šefa Policije ili zamjenika Prvostepenoj disciplinskoj komisiji.

Član 60

(Postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti)

Postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti šefa Policije ili zamjenika sprovodi se u skladu sa odredbama ovog zakona, Zakona o policijskim službenicima i Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika Distrikta, izuzev odredaba o internom postupku i organima disciplinskog postupka.

OSMI DIO – PRAVA I OBAVEZE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA, DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Član 61

(Radnici Policije)

(1) Radnici Policije su policijski službenici, državni službenici, namještenici i lice imenovano na radnom mjestu vezanom za mandat šefa Policije.

(2) Radna mjesta policijskih službenika, državnih službenika, namještenika i lica imenovanog na radnom mjestu vezanom za mandat šefa Policije utvrđuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Član 61a

(Kadrovski poslovi)

Kadrovske poslove iz oblasti radno-pravnih odnosa i poslova vođenja personalne evidencije, koje je za zaposlene u Policiji izvršavalo Pododjeljenje za ljudske resurse, vrši Jedinica za administrativno-finansijske i kadrovske poslove Policije, osim prijave i odjave zaposlenih na penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Član 61b

(Personalna evidencija)

(1) Evidencije i dosjee o zaposlenima u Policiji vodi Policija.

(2) Informacije iz evidencije i dosjea zaposlenih u Policiji čuvaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

(3) Uvid u personalni dosje zaposlenih u Policiji imaju zaposleni u Jedinici za administrativno-finansijske i kadrovske poslove, o čemu se donosi posebno rješenje.

(4) Pravo uvida u personalni dosje zaposlenih u Policiji ima:

a) upravni inspektor u skladu s njegovim nadležnostima;

b) nadležni organi, prilikom vršenja svojih poslova u skladu sa zakonom.

(5) Uvid u personalni dosje zaposlenih u Policiji vrši se uz prisustvo zaposlenih u Jedinici za administrativno-finansijske i kadrovske poslove Policije, o čemu se vodi posebna evidencija.

(6) Na zahtjev zaposlenih u Policiji o podacima o kojima se void službena evidencija, Policija izdaje uvjerenja i potvrde.

(7) Sadržaj i način vođenja personalne evidencije utvrđuju se podzakonskim aktom koji donosi šef Policije.

Član 62

(Prava i obaveze policijskih službenika)

Na prava i obaveze policijskih službenika kao što su: policijska ovlašćenja, radni odnosi, obrazovanje i stručno usavršavanje primjenjuje se Zakon o policijskim službenicima Brčko distrikta BiH.

Član 63

(Prava i obaveze državnih službenika, namještenika i glavnog savjetnika)

(1) Na prava i obaveze iz radnog odnosa državnih službenika i namještenika supsidijarno se primjenjuju odredbe Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

(2) Odredbe Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta Bosne i Hercegovine koje se odnose na platu, godišnji odmor, plaćeno i neplaćeno odsustvo i druge materijalne naknade u skladu s posebnim propisima, primjenjuju se na glavnog savjetnika.

Član 64

(Godišnje ocjenjivanje državnih službenika i namještenika)

(1) Najmanje jednom godišnje vrši se ocjenjivanje rada svih državnih službenika i namještenika.

(2) Ocjenu rada državnih službenika i namještenika iz stava 1 ovog člana daje neposredno pretpostavljeni državni službenik koji rukovodi organizacionom jedinicom ocjenjivanog službenika.

(3) Postupak i kriterijumi ocjenjivanja državnih službenika i namještenika utvrđuju se podzakonskim aktom koji donosi šef Policije.

Član 65

(Priznanja, pohvale i nagrade državnih službenika i namještenika)

(1) Priznanja, pohvale i druge nagrade za posebne uložene napore i postignuti uspjeh u vršenju svojih zadataka mogu biti dodijeljena:

a) organizacionoj jedinici Policije;

b) državnim službenicima i namještenicima Policije.

(2) Odluku o dodjeli priznanja, pohvale i druge nagrade iz stave 1 ovog člana donosi šef Policije.

(3) Postupak i kriterijumi dodjele priznanja, pohvala i nagrada iz stava 1 ovog člana utvrđuje se podzakonskim aktom koji donosi šef Policije.

Član 66

(Posebna novčana naknada)

(1) Državni službenici i namještenici raspoređeni na specifičnim radnim mjestima koja zahtijevaju visok stepen stručnosti, odgovornosti u odlučivanju i visok stepen nezavisnosti u oblastima značajnim za efikasan rad Policije, imaju pravo na posebnu novčanu naknadu.

(2) Visina posebne naknade iz stava 1 ovog člana utvrđuje se u skladu sa odredbama Zakona o platama i naknadama zaposlenih u Policiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

DEVETI DIO – SLUŽBENA SARADNJA

Član 67

(Principi saradnje)

(1) S ciljem ostvarivanja poslova iz člana 12 ovog zakona Policija ostvaruje saradnju sa organima Bosne i Hercegovine, entitetskim organima, organima Brčko distrikta BiH, drugim organima i organizacijama, kao i međunarodnim agencijama za sprovođenje zakona i agencijama za sprovođenje zakona svih nivoa u BiH.

(2) Saradnja iz stava 1 ovog člana ostvaruje se u skladu sa ovim zakonom, Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom oAgenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, Zakonom o pravnoj pomoći i službenoj saradnji u krivičnim stvarima između Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i drugim relevantnim zakonima.

Član 68

(Način ostvarivanja saradnje)

(1) Saradnja iz člana 67 ovog zakona zasniva se na uzajamnoj saradnji i ostvaruje se putem kontakata, sporazuma, ugovora, protokola, razmjene informacija od zajedničkog interesa, uspostavljanjem, održavanjem i razvijanjem cjelovitog i funkcionalnog sistema komunikacija i razvojem programa za združene istražne radnje.

(2) Policija neposredno ostvaruje međunarodnu saradnju.

(3) Policija neposredno sarađuje sa organima BiH nadležnim za poslove bezbjednosti, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstvom unutrašnjih poslova FBiH, ministarstvima unutrašnjih poslova kantona i vrši međusobnu razmjenu podataka, obavještenja i informacija iz svoje nadležnosti.

(4) Policija uspostavlja sistem prikupljanja podataka u vezi s kriminalom i policijskim mjerama preduzetim na njegovom sprečavanju.

(5) Policija koordinira sistem prikupljanja podataka sa organima iz stava 3 ovog člana, a s ciljem prikupljanja i poređenja statističkih podataka.

Član 69

(Zadaci povjereni od strane institucija BiH)

Policija dostavlja institucijama BiH operativne i statističke podatke, u vezi sa zadacima iz nadležnosti institucija BiH, koji su povjereni Policiji.

Član 70

(Pružanje pomoći policijskim organima u BiH)

(1) Na zahtjev policijskih organa u BiH, Policija je dužna sarađivati i pružiti pomoć, u okviru svoje nadležnosti.

(2) Dodatne troškove nastale preduzimanjem aktivnosti iz stave 1 ovog člana snose policijski organi koji su podnijeli zahtjev.

Član 71

(Zajedničko korišćenje sredstava Policije i drugih policijskih organa)

(1) Za obavljanje poslova, Policija može zajednički koristiti sredstva iz budžeta policijskih organa u BiH i organa uprave BiH, u vezi sa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem policijskih službenika, naučno-istrazivačkim i kriminalističkim razvojem te forenzičkim ispitivanjima i vještačenjima i drugih poslova iz svoje nadležnosti, putem obezbjeđenja policijske opreme, sistema informacionih tehnologija i komunikacionih sistema, naoružanja i drugih sredstava.

(2) Policijski organi mogu udruživati finansijska i druga sredstva radi realizacije zadataka iz člana 69 ovog zakona o čemu šef Policije obavještava gradonačelnika i Skupštinu.

(3) Detalji o zajedničkim finansijskim i drugim sredstvimadogovaraju se na uzajamnom osnovu i po potrebi.

Član 72

(Saradnja u krivičnim i prekršajnim stvarima)

(1) Policija izvještava policijska tijela i agencije za sprovođenje zakona u BiH o informacijama dobijenim tokom obavljanja svoje dužnosti, koje se odnose na krivična djela i prekršaje, iz nadležnosti policijskih tijela i drugih agencija za sprovođenje zakona u BiH.

(2) Bilo koja informacija i materijal vezani za krivično djelo ili prekršaj predaju se bez odlaganja nadležnom tijelu.

(3) Osim mjera iz stava 1 ovog člana, Policija je obavezna preduzimati sve neophodne mjere kako bi se spriječilo prikrivanje i promjena informacija vezanih za krivično djelo ili prekršaj.

Član 73

(Ovlašćenja policijskih službenika u zajedničkim djelovanjima policijskih organa)

(1) Osim ako drugačije nije uređeno Statutom Distrikta:

a) policijski službenici policijskih organa BiH, kod vršenja poslova u okviru svoje nadležnosti, mogu primjenjivati policijska ovlašćenja na teritoriji Distrikta;

b) samo u zajedničkom postupanju s Policijom, policijski službenici Federacije BiH i Republike Srpske kod vršenja poslova u okviru svoje nadležnosti, mogu primjenjivati policijska ovlašćenja na teritoriji Distrikta;

c) policijski službenici Policije kod vršenja poslova iz okvira svoje nadležnosti mogu primjenjivati policijska ovlašćenja van teritorije Distrikta samo u slučaju zajedničkog postupanja s policijskim organima Federacije BiH i Republike Srpske;

d) policijski službenici Policije mogu primjenjivati policijska ovlašćenja van Distrikta u slučajevima postupanja po naredbama pravosudnih organa BiH.

(2) Uslovi i način pod kojima policijski službenici postupaju u skladu sa stavom 1 tačkama b) i c) ovog člana utvrđuju se međusobnim sporazumom ili drugim pravnim aktom u mjeri u kojoj nisu propisani Zakonom.

Član 74

(Uspostavljanje jedinstvene policijske baze podataka)

Policija je dužna davati informacije i podatke nadležnim organima na državnom nivou radi uspostavljanja jedinstvene baze podataka, koju bi koristili svi policijski organi u BiH.

Član 75

(Pomoć u vanrednim situacijama)

Policija može zatražiti i pružiti pomoć policijskim tijelima I drugim organima u BiH u pogledu resursa, opreme i ljudstva u slučaju prirodnih nepogoda, epidemija, ili drugih vanrednih situacija.

DESETI DIO – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 76

(Podzakonski akti koje donosi Vlada Distrikta)

U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, Vlada Distrikta, na predlog šefa Policije donosi podzakonski akt o ličnostima i objektima koji se posebno štite iz člana 15 stava 1 ovog zakona.

Član 77

(Podzakonski akti koje donosi šef Policije)

U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, šef Policije donosi podzakonske akte koji se odnose na:

a) rad Jedinice za profesionalne standarde iz člana 11 stava 5 ovog zakona;

b) način pružanja pomoći institucijama Distrikta, član 16 stav 4 ovog zakona;

c) unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u Policiji, član 20 stav 1 ovog zakona;

d) ocjenjivanje državnih službenika i namještenika, član 64 stav 3 ovog zakona;

e) dodjelu nagrada i priznanja državnim službenicima I namještenicima, član 65 stav 3 ovog zakona;

f) visinu posebne novčane naknade državnih službenika I namještenika u Policiji, član 66 stav 3 ovog zakona;

g) sadržaj i način vođenja personalne evidencije, član 61b stav 7 ovog zakona.

Član 78

(Status Nezavisnog odbora)

(1) Stupanjem na snagu ovog zakona, članovi Nezavisnog odbora imenovani u skladu s propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog zakona, ostaju članovi Nezavisnog odbora i smatrat će se da su prvi put imenovani za člana Nezavisnog odbora.

(2) Prvo imenovanje za člana Nezavisnog odbora iz stava 1 ovog člana, je period od pet godina od stupanja na snagu ovog zakona.

Član 79

(Status imenovanih policijskih službenika)

(1) Stupanjem na snagu ovog zakona, gradonačelnik u roku od osam dana odlukom imenuje šefa Policije i zamjenika.

(2) Odlukom iz stava 1 ovog člana se konstatuju činjenice i utvrđuje tačan datum započinjanja mandata šefa Policije i zamjenika, u skladu s ovim zakonom.

(3) Za zamjenika iz stava 1 ovog člana, imenuje se policijski službenik koji se danom stupanja na snagu ovog zakona, nalazi na poziciji zamjenika.

(4) Odlukom iz stava 1 ovog člana, zamjenik se imenuje na mandat u trajanju od pet godina.

(5) Za šefa Policije iz stava 1 ovog člana, imenuje se policijski službenik koji se danom stupanja na snagu ovog zakona, nalazi na poziciji šefa Policije.

(6) Protekom šest mjeseci od dana započinjanja mandata zamjenika, započinje mandat šefa Policije u trajanju od pet godina.

(7) Donošenjem odluke iz stava 1 ovog člana, smatra se da su šef Policije i zamjenik započeli prvi mandat iz člana 47 stava 7 ovog zakona.

(8) Šef Policije i zamjenik koji su imenovani u skladu s propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog zakona, ostaju na tim pozicijama do donošenja odluke iz stava 1 ovog člana, odnosno do dana započinjanja mandata utvrđenog odlukom iz stava 1 ovog člana kada i započinju prvi mandat.

Član 80

(Preuzimanje poslova registracije vozila)

Izvršavanje poslova i zadataka registracije vozila preuzeće Odjeljenje za javni registar odmah po stvaranju materijalnih, tehničkih i kadrovskih pretpostavki za to a najkasnije do 1.1.2011. godine.

Član 80a

(Primjena člana 66 stava 2)

Član 66 stav 2 ovog zakona primjenjivat će se od 1.7.2011. godine.

Član 80b

(Preuzimanje kadrovskih poslova)

Izvršavanje kadrovskih poslova iz člana 61a ovog zakona, u skladu sa ovim zakonom, preuzima Policija nakon što se obezbijede finansijske, kadrovske i materijalne pretpostavke za izvršavanje ovih poslova, a najkasnije do 31.12.2019. godine.

Član 81

(Stavljanje van snage)

Stupanjem na snagu ovog zakona stavlja se van snage Zakon o Policiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, brojevi 19/06, 19/07 i 2/08).

Član 81a

(Prečišćeni tekst)

Zadužuje se Zakonodavna komisija Skupštine Brčko distrikta BiH da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o Policiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u roku od devedeset (90) dana od dana objavljivanja ovog zakona u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Član 82

(Primjena podzakonskih akata)

Podzakonski akti koji su na snazi na dan stupanja na snagu ovog zakona primjenjuju se u dijelu u kojem nisu u suprotnosti sa ovim zakonom, do donošenja novih podzakonskih akata.

Član 83

(Stupanje na snagu)

Zakon o Policiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine stupio je na snagu 29. oktobra 2009. godine, a njegove izmjene i dopune 15. decembra 2010. godine, 22. oktobra 2011. godine i 21. juna 2019. godine.

Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o Policiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 41/2020)

Član 11

(Usklađivanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji)

U roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona, šef Policije će uskladiti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji sa ovim zakonom.

Član 12

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021