Zakoni Kantona SarajevoZAKON O PLAĆAMA I NAKNADAMA ČLANOVA ORGANA UPRAVLjANjA I DRUGIH ORGANA INSTITUCIJA KANTONA SARAJEVO, KANTONALNIH JAVNIH PREDUZEĆA I JAVNIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO

ZAKON
O PLAĆAMA I NAKNADAMA ČLANOVA ORGANA UPRAVLjANjA I DRUGIH ORGANA INSTITUCIJA KANTONA SARAJEVO, KANTONALNIH JAVNIH PREDUZEĆA I JAVNIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO
(“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 10/2016)

DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(Predmet Zakona)

Ovim zakonom uređuju se: plaće i naknade članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, materijalna prava članova organa upravljanja i drugih organa, stimulacija i kaznene odredbe i nadzor nad provođenjem ovog zakona.

Član 2

(Institucija)

Institucija u smislu člana 1. ovog zakona je svaki subjekt kojeg je osnovao Kanton Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton), koji vrši javna ovlašćenja i koji ima svojstvo pravnog lica, izuzev kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo i organa uprave i upravnih organizacija osnovanih kantonalnim zakonom kojim se uređuje osnivanje i organizacija kantonalnih organa uprave (u daljem tekstu: institucija).

Član 3

(Javno preduzeće)

Kantonalno javno preduzeće, u smislu člana 1. ovog zakona, je javno preduzeće čiji je osnivač Kanton, kao i privredno društvo koje je u većinskom vlasništvu Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: javno preduzeće).

Član 4

(Javna ustanova)

Javna ustanova, u smislu člana 1. ovog zakona, je javna ustanova čiji je osnivač Kanton (u daljem tekstu: javna ustanova).

Član 5

(Organi institucije, javnog preduzeća i javne ustanove)

(1) Pod organima institucije podrazumijevaju se upravni odbor, nadzorni odbor i uprava, koju čine direktor i zamjenik direktora.

(2) Pod drugim organom institucije podrazumijeva se organ utvrđen osnivačkim aktom i općim aktom institucije.

(3) Pod organima upravljanja javnog preduzeća podrazumijeva se skupština, nadzorni odbor i uprava, koju čini direktor i izvršni direktor, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15) i Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), kao i izmjenama i dopunama tih zakona koje uslijede nakon donošenja ovog zakona.

(4) Pod drugim organom javnog preduzeća podrazumijeva se odbor za reviziju, odnosno drugi organ utvrđen zakonom, osnivačkim aktom i statutom javnog preduzeća.

(5) Pod organom upravljanja javne ustanove podrazumijeva se upravni odbor, školski odbor, odnosno organ upravljanja drugog naziva utvrđen posebnim zakonom, pod organom rukovođenja javne ustanove podrazumijeva se direktor, odnosno organ rukovođenja drugog naziva utvrđen posebnim zakonom, a pod organom nadzora javne ustanove podrazumijeva se nadzorni odbor, odnosno organ nadzora drugog naziva utvrđen posebnim zakonom.

(6) Pod drugim organom javne ustanove podrazumijeva se organ utvrđen osnivačkim aktom i općim aktom javne ustanove.

Član 6

(Materijalna prava)

Materijalna prava koja se uređuju ovim zakonom su:

a) plaća direktora i zamjenika direktora institucije,

b) plaća članova uprave javnog preduzeća,

c) plaća direktora javne ustanove, odnosno organa rukovođenja drugog naziva utvrđenog posebnim zakonom,

d) naknada predsjedniku i članovima skupštine, nadzornog i upravnog odbora, odbora za reviziju, odnosno drugog organa institucije, javnog preduzeća i javne ustanove,

e) stimulacija za rezultate poslovanja institucije, javnog preduzeća i javne ustanove.

DIO DRUGI – INSTITUCIJE

Član 7

(Mjesečna plaća direktora i zamjenika direktora institucije)

(1) Osnovna mjesečna neto plaća direktora i zamjenika direktora institucije može biti utvrđena najviše u iznosu do tri (3) prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodna tri mjeseca, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

(2) Osnovna mjesečna neto plaća iz stava (1) ovog člana reguliše se ugovorom koji se zaključuje na period imenovanja.

(3) U ugovoru iz stava (2) ovog člana se ne može utvrditi više prava od prava radnika utvrđenih Zakonom o radu, ovim zakonom i kolektivnim ugovorima.

Član 8

(Mjesečna naknada za rad predsjednika i člana upravnog odbora, nadzornog odbora i drugog organa institucije)

(1) Mjesečna naknada za rad predsjednika: upravnog odbora, nadzornog odbora ili drugog organa institucije može biti utvrđena najviše do 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodna tri mjeseca, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

(2) Za članove: upravnog odbora, nadzornog odbora ili drugog organa institucije, mjesečna naknada može biti utvrđena najviše do 40% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodna tri mjeseca, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

(3) Mjesečna naknada za rad predsjednika i članova upravnog odbora, nadzornog odbora ili drugog organa institucije reguliše se ugovorom, koji se zaključuje na period imenovanja.

(4) Mjesečna naknada iz st. (1) i (2) ovog člana isplaćuje se pod uslovom da je u tom mjesecu održana miminalno jedna sjednica.

DIO TREĆI – JAVNA PREDUZEĆA

Član 9

(Mjesečna plaća direktora i izvršnog direktora javnog preduzeća)

(1) Osnovna mjesečna neto plaća direktora i izvršnog direktora javnog preduzeća može biti utvrđena najviše u iznosu do tri (3) prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodna tri mjeseca, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

(2) Osnovna mjesečna plaća članova uprave iz stava (1) ovog člana reguliše se ugovorom koji se zaključuje na period imenovanja.

(3) U ugovoru iz stava (2) ovog člana se ne može utvrditi više prava od prava radnika utvrđenih Zakonom o radu, ovim zakonom i kolektivnim ugovorima,

Član 10

(Mjesečna naknada za rad predsjednika i člana skupštine, nadzornog odbora, odbora za reviziju, odnosno drugog organa javnog preduzeća)

(1) Mjesečna naknada za rad predsjednika: skupštine, nadzornog odbora, odbora za reviziju, odnosno drugog organa javnog preduzeća može biti utvrđena najviše do 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodna tri mjeseca, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

(2) Za članove: skupštine, nadzornog odbora, odbora za reviziju, odnosno drugog organa javnog preduzeća, mjesečna naknada može biti utvrđena najviše do 40% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodna tri mjeseca, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

(3) Mjesečna naknada za rad predsjednika i člana: skupštine, nadzornog odbora, odbora za reviziju i drugog organa javnog preduzeća reguliše se ugovorom, koji se zaključuje na period imenovanja.

(4) Mjesečna naknada iz st. (1) i (2) ovog člana isplaćuje se pod uslovom da je u tom mjesecu održana miminalno jedna sjednica.

DIO ČETVRTI – JAVNE USTANOVE

Član 11

(Mjesečna plaća direktora javne ustanove)

(1) Osnovna mjesečna neto plaća direktora javne ustanove može biti utvrđena najviše u iznosu do tri (3) prosječne mjesečne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodna tri mjeseca, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

(2) Osnovna mjesečna plaća direktora iz stava (1) ovog člana reguliše se ugovorom koji se zaključuje na period imenovanja.

(3) U ugovoru iz stava (2) ovog člana se ne može utvrditi više prava od prava radnika utvrđenih Zakonom o radu, ovim zakonom i kolektivnim ugovorima.

Član 12

(Mjesečna naknada za rad predsjednika i člana upravnog odbora, nadzornog odbora i drugog organa javne ustanove)

(1) Mjesečna naknada za rad predsjednika: upravnog odbora, nadzornog odbora ili drugog organa javne ustanove može biti utvrđena najviše do 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodna tri mjeseca, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

(2) Za članove: upravnog odbora, nadzornog odbora ili drugog organa javne ustanove, mjesečna naknada može biti utvrđena najviše do 40% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u prethodna tri mjeseca, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

(3) Mjesečna naknada za rad predsjednika i članova upravnog odbora, nadzornog odbora ili drugog organa javne ustanove reguliše se ugovorom, koji se zaključuje na period imenovanja.

(4) Mjesečna naknada iz st. (1) i (2) ovog člana isplaćuje se pod uslovom da je u tom mjesecu održana miminalno jedna sjednica.

DIO PETI – VISINA PLAĆE I VISINA NAKNADE ZA RAD

Član 13

(Visina plaće, odnosno naknade za rad)

Visinu plaće, odnosno naknade za rad, direktora i drugih organa institucija, javnih preduzeća i javnih ustanova utvrđuju organi određeni zakonom, osnivačkim aktom ili općim aktom.

Član 14

(Visina naknade za rad upravnog odbora institucije, predsjednika i članova skupštine javnog preduzeća, upravnog i nadzornog odbora javne ustanove)

Vlada Kantona Sarajevo svojom odlukom utvrđuje visinu mjesečne naknade za rad:

a) predsjedniku i članovima upravnog odbora institucije,

b) predsjedniku i članovima skupštine javnog preduzeća,

c) predsjedniku i članovima upravnog i nadzornog odbora javne ustanove.

DIO ŠESTI – STIMULACIJA

Član 15

(Stimulacija)

(1) Na osnovu izvještaja o radu i poslovanju institucije, javnog preduzeća i javne ustanove, direktoru, zamjeniku direktora i izvršnom direktoru za smanjenje negativnog poslovanja, odnosno za pozitivno poslovanje institucije, javnog preduzeća ili javne ustanove u odnosu na zatečeno stanje, može se uvećati plaća iz čl. 7., 9. i 11. ovog zakona do 30% od osnovne plaće. Ovo uvećanje se odnosi na period do podnošenja narednog izvještaja o radu i poslovanju preduzeća, a ne duže od jedne godine.

(2) Odluku o uvećanju plaće i procentu uvećanja plaće iz stava (1) ovog člana donosi upravni odbor institucije ili javne ustanove, odnosno skupština javnog preduzeća uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona Sarajevo.

Član 16

(Uskraćivanje stimulacije)

(1) Na osnovu izvještaja o radu i poslovanju institucije, javnog preduzeća i javne ustanove, direktoru, zamjeniku direktora i izvršnom direktoru u slučaju stvaranja negativnog poslovanja, održavanja negativnog poslovanja, odnosno povećanja negativnog poslovanja institucije, javnog preduzeća ili javne ustanove, ili smanjenja pozitivnog poslovanja u odnosu na zatečeno stanje, odnosno neizvršenja plana poslovanja, može se uskratiti stimulacija iz člana 15. ovog zakona, koja im je utvrđena u prethodnoj godini. Ovo uskraćivanje se odnosi na period do podnošenja narednog izvještaja o radu i poslovanju institucije, javnog preduzeća i javne ustanove, a ne duže od jedne godine.

(2) Odluku o uskraćivanju stimulacije iz stava (1) ovog člana donosi upravni odbor institucije ili javne ustanove, odnosno skupština javnog preduzeća uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona Sarajevo.

(3) Ukoliko se negativno poslovanje iz stava (1) ovog člana produži za još jednu godinu nakon uskraćivanja stimulacije, ugovor s direktorom će se raskinuti zbog nedovoljne sposobnosti da obavlja funkciju na koju je postavljen.

DIO SEDMI – NADZOR I KAZNENE ODREDBE

Član 17

(Nadzor)

Nadzor nad provođenjem ovog zakona vrše resorna ministarstva, nadležna inspekcija rada i budžetska inspekcija, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 18

(Prekršaj i kazna)

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kazniće se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu ukoliko zaključi ugovor o plaći, odnosno mjesečnoj naknadi, suprotno odredbama čl. 7.-13. ovog zakona.

DIO OSMI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19

(Usklađivanje zakona, propisa, opštih akata i ugovora)

(1) U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, zakoni i drugi propisi kojima se regulišu plaće i naknade na koje se odnosi ovaj zakon uskladiti će se sa odredbama ovog zakona.

(2) Vlada Kantona Sarajevo će na bazi kriterija kao što su: broj zaposlenih, godišnji ukupan prihod, interes društva za djelatnost koju obavljaju, obim posla i odgovornosti za obavljanje dužnosti i drugih kriterija, donijeti uredbu kojom će sve institucije, javna preduzeća i javne ustanove iz članova 7., 8., 9., 10., 11. i 12. ovog zakona razvrstati u razrede kojima će biti definisana visina plaća i naknada organa upravljanja i rukovođenja u istim. Rok za donošenje ove uredbe je 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(3) Institucije, javna preduzeća i javne ustanove na koje se odnose odredbe ovog zakona dužna su uskladiti svoje opće akte iz oblasti radnih odnosa i ugovore o angažmanu zaključene sa članovima organa upravljanja i drugih organa sa odredbama ovog zakona, najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 20

(Prestanak važenja ranijeg propisa)

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o platama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa kantonalnih javnih preduzeća (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 51/13 i 3/14).

Član 21

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021