Zakoni Bosne i HercegovineZAKON O OSNIVANJU NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA ZA PRENOSNI SISTEM U BOSNI I HERCEGOVINI

ZAKON
O OSNIVANJU NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA ZA PRENOSNI SISTEM U BOSNI I HERCEGOVINI
(“Sl. glasnik BiH”, br. 35/2004)

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Cilj zakona

1. Ovim zakonom uspostavlja se neprofitni Nezavisni operator sistema za upravljanje radom prenosnog sistema u Bosni i Hercegovini, “Nezavisni operator sistema Bosne i Hercegovine” (u daljem tekstu: NOS) i definišu se njegove funkcije, ovlaštenja, upravljanje i vlasništvo. NOS će obavljati svoje djelatnosti na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

2. Cilj ovog zakona je uspostavljanje nezavisnog operatora sistema i obezbjeđenje kontinuiranog snabdijevanja električnom energijom po definisanim standardima kvaliteta za dobrobit građana Bosne i Hercegovine. Zakonom se namjerava podržati stvaranje tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini i integracija tog tržišta u regionalno tržište električne energije i regionalne razvojne aktivnosti u vezi sa energijom. Zakon se bazira na postojećoj međunarodnoj praksi i primjenjivim direktivama Evropske unije (i implementaciji direktiva EU u zemljama članicama Evropske unije).

Član 2

Svrha osnivanja NOS-a i isključivo ovlaštenje

1. Djelatnosti NOS-a uključuju upravljanje sistemom prenosa u svrhu obezbjeđenja pouzdanosti, upravljanja sredstvima i uređajima u centralnom kontrolnom centru, upravljanje balansnim tržištem i obezbjeđenje sistemskih usluga, obezbjeđenje pomoćnih usluga, razvoj i primjena standarda pouzdanosti, razvoj i upravljanje pravilima koja regulišu korištenje prenosnog sistema, razvoj i sprovođenje tržišnih pravila koja rukovode odredbama vezanim za sistemske i pomoćne usluge nad prenosnim sistemom, kao i drugim aktivnostima u skladu sa članom 7. ovog zakona (ovlaštenja NOS-a). Nakon osnivanja NOS-a nijedna druga elektroenergetska ni bilo koja druga kompanija ni organ neće imati nadležnosti, ni ovlaštenje u gore navedenim djelatnostima.

2. NOS-u je zabranjeno da se bavi na bilo koji način sljedećim aktivnostima koje uključuju: proizvodnju, snabdijevanje, trgovinu ili distribuciju električne energije, ili bilo kojom drugom aktivnosti koja nije odobrena ovim zakonom.

Član 3

Definicije

U okviru ovog zakona primjenjivaće se sljedeće definicije:

1. “Pomoćne usluge” znače sve usluge, osim proizvodnje i prenosa električne energije, koje se isporučuju NOS-u u svrhu pružanja sistemskih usluga, uključujući, između ostalog, i kontrolu frekvencije, rezerve, reaktivnu snagu, kontrolu napona i mogućnost startovanja centrale bez vanjskog napajanja električnom energijom.

2. “Sredstva” podrazumijevaju svu imovinu i prava koja propisno ulaze u sastav računovodstvenih izvještaja i bilansa stanja kompanije izraženih u novčanoj vrijednosti, u skladu sa važećom računovodstvenom praksom.

3. “Balansno tržište” znači centralno tržište za nabavku i prodaju električne energije kojim rukovodi NOS u svrhu održavanja kontinuiranog balansa snabdijevanja i potražnje u realnom vremenu, kao i dodatni mehanizmi koje sprovodi NOS u svrhu obezbjeđivanja snabdijevanja sistemskim uslugama.

4. “Pravilnici” su definisani u članu 13. ovog zakona.

5. “Savjet ministara” označava Savjet ministara Bosne i Hercegovine.

6. “Distribucija” električne energije označava prenos električne energije kroz srednjenaponske i niskonaponske distributivne sisteme za isporuku krajnjim korisnicima.

7. “Elektroprivrede” označavaju Javno preduzeće Elektroprivreda Republike Srpske, Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i Javno preduzeće za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, ili svaki od njihovih pravnih sljednika koji je uključen u snabdijevanje električnom energijom.

8. “Entitet” označava Federaciju Bosne i Hercegovine ili Republiku Srpsku. “Entiteti” se odnose i na Federaciju Bosne i Hercegovine i na Republiku Srpsku.

9. “Proizvodnja” označava proizvodnju električne energije.

10. “Proizvođač” označava kompaniju ili neko drugo tijelo koje proizvodi električnu energiju.

11. “Važeće računovodstvene prakse” znači računovodstvene principe i prakse uspostavljene Međunarodnim kodeksom računovodstvenih principa i Međunarodnim računovodstvenim standardima koji su usvojeni i objavljeni od strane Međunarodnog instituta za računovodstvo i reviziju.

12. “Dobra vjera” znači poštenje u obavljanju poslova ili djelovanju; ako se odnosi na direktora ili člana Upravnog odbora NOS-a, dobra vjera zahtijeva ispoljavanje razumnog poslovnog prosuđivanja nakon racionalnog razmatranja činjenica.

13. “Mrežni kodeks” označava pravila i procedure koje rukovode tehničkim pitanjima koja se odnose na povezivanje na prenosni sitem, korištenje i rad prenosnog sistema, uključujući odredbe koje opisuju postojeće okolnosti pod kojim se može preduzeti hitna mjera korekcije u slučaju isporuke, i to kada može biti preduzeta i od koga.

14. “Nezavisni član” kao što je definisano u članu 25. (Imenovanje Upravnog odbora), članu 45. (Registracija NOS-a i početak poslovanja) i 47. (Vanredna ovlaštenja nezavisnog člana Upravnog odbora) ovog zakona.

15. “NOS” znači Nezavisni operator sistema Bosne i Hercegovine kao što je definisano u ovom zakonu i Zakonu o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 7/02 i 13/03), (u daljem tekstu: Zakon o prenosu).

16. “Obaveze” znače sve dugove koji nameću obaveznu i tačno određenu isplatu ili, ukoliko su uslovljene, da ima dovoljno mogućnosti da postanu tačno određene da bi se procijenio vjerovatan iznos, koji treba da se unese u računovodstvene izvještaje i bilanse stanja kompanije kao novčane vrijednosti na osnovu važećih računovodstvenih praksi i standarda.

17. “Tržišna pravila” znače poslovni kodeks kojim se uređuju pravila i procedure balansnog tržišta kao i komercijalni uslovi za konekciju na korištenje i rad prenosnog sistema.

18. “Pouzdanost” znači kratkoročna bezbjednost sistema.

19. “DERK” označava Državnu regulatornu komisiju za električnu energiju kako je definisano u Zakonu o prenosu.

20. “Statut” označava akt NOS-a, odobren od Upravnog odbora, kojim se reguliše poslovanje NOS-a i kome su podređeni svi drugi akti NOS-a.

21. “Sistemske usluge” znače sve usluge koje pruža NOS kako bi se obezbijedio siguran i efikasan transport električne energije u prenosnom sistemu, riješili prekidi u transportu električne energije većeg nivoa, i održavao i ponovo uspostavio balans energije u prenosnom sistemu.

22. “Prenos” znači transport električne energije preko visokonaponskog povezanog sistema za isporuku krajnjim korisnicima, distribucijama i susjednim elektroenergetskim sistemima.

23. “Prenosna kompanija” znači akcionarsko društvo za prenos električne enrgije, Elektroprenos Bosne i Hercegovine, kako je opisano u Zakonu o prenosu.

24. “Glas” označava, bez ograničenja, glasove, odustajanja, obavijesti, saglasnosti i pisane dokumente potpisane od članova Upravnog odbora umjesto preduzimanja aktivnosti na Skupštini akcionara, kao i primjedbe i neslaganja na prethodno.

25. “ZEKC” znači Zajednički elektroenergetski koordinacioni centar za Bosnu i Hercegovinu.

Član 4

Naziv i sjedište

1. Naziv Kompanije je “Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini.”

Sjedište NOS-a je u Sarajevu.

Član 5

Osnivanje NOS-a i prenos sredstava i obaveza

1. NOS se osniva kao neprofitna kompanija u skladu sa ovim zakonom i biće registrovana u skladu sa članom 9. ovog zakona (Registracija NOS-a).

2. Sredstva i obaveze koje pripadaju ZEKC-u, kao i sredstva i obaveze elektroprivreda a koja su neophodna za rad NOS-a, uključujući i, ali i ne ograničavajući, SCDA/EMS opremu, automatski će se prenijeti i postaće vlasništvo NOS-a po obavljanju registracije NOS-a u skladu sa članom 9. (Registracija NOS-a). Ovaj automatski prenos uključivaće sva sredstva, obaveze i vlasnička prava nad imovinom, uključujući i pokretnu, nepokretnu, materijalnu ili nematerijalnu imovinu, finansijska sredstva kao i svako drugo pravo ili interes na dio ili cjelokupnu imovinu. Međutim, i nakon prenosa, elektroprivrede koje prenose imovinu kao i njihovi pravni sljednici, biće posebno i solidarno odgovorni prema Kompaniji za bilo koje obaveze koje su osigurane ili za koje se garantuje u cijelosti ili djelimično imovinom ili obavezama prenesenim na Kompaniju, a koje su nastale na osnovu bilo kojeg zajma ili kredita koji su direktno ili indirektno uzeti od strane države ili entiteta, osim ako se drugačije ne dogovori sa svakom pojedinačnom relevantnom međunarodnom finansijskom institucijom. Isključivo u svrhu prenosa ove imovine, smatraće se da je pravo vlasništva nad ovom imovinom pravno valjano. Pravosnažno na dan prenosa takvih sredstava, obaveza i vlasničkih prava, funkcije ZEKC-a postaće isključiva nadležnost i pravo NOS-a i ZEKC će prestati da postoji.

3. Troškove osnivanja NOS-a snosiće elektroprivrede, u skladu sa odredbama člana 42. (Osnivački troškovi NOS-a i zahtjev za odobrenje DERK-u) i 47. (Vanredna ovlaštenja nezavisnog člana Upravnog odbora) ovog zakona.

Član 6

Neprofitni status

Poslovanje NOS-a neće se vršiti u svrhu ostvarivanja dobiti, a prihodi NOS-a koristiće se isključivo u svrhu sprovođenja njegovih ciljeva. DERK će, s vremena na vrijeme, prilagoditi odredbe tarifa NOS-a za rad sistema baziranih na troškovima kako bi se izbjeglo permanentno veće ili manje ubiranje prihoda od strane NOS-a. Status NOS-a kao neprofitnog pravnog lica neće se tumačiti na način na koji se NOS-u onemogućava veće ili manje prikupljanje prihoda u periodima kada se prilagođavaju tarife rada sistema na osnovu troškova.

Član 7

Ovlaštenja NOS-a

NOS će preuzeti sljedeće funkcije, pored funkcija koje su navedene u članu 5.2 Zakona o prenosu:

1. Upravljanje radom svih visokonaponskih prenosnih uređaja u Bosni i Hercegovini čija je snaga 110 kV ili više, osim što NOS može dodijeliti ovlaštenje odgovarajućim stranama koje su uključene u aktivnosti prenosa za upravljanje radom određenih visokonaponskih prenosnih uređaja od kojih se ne zahtijeva omogućavanje slobodnog protoka električne energije iz značajnih energetskih izvora preko međusobno povezane prenosne mreže;

2. Izdavanje uputstava za dispečiranje proizvođačima i uvoznicima;

3. Rukovođenje uređajima i sredstvima centralnog kontrolnog centra i bilo kojim sredstvima za daljinsku kontrolu;

4. Rukovođenje balansnim tržištem;

5. Nabava pomoćnih usluga i pružanje sistemskih usluga;

6. Pripremanje, modifikovanje i primjena standarda pouzdanosti, tržišnih pravila i mrežnog kodeksa;

7. Obezbjeđivanje nediskriminatornog ponašanja prema korisnicima sistema ili klasama korisnika sistema;

8. Razrada i distribucija faktura kao što je predviđeno Statutom za tarife NOS-a koje su zasnovane na troškovima rada sistema NOS-a, te za transakcije na balansnom tržištu;

9. Koordinacija i odobravanje planiranih prekida snabdijevanja prenosnih i proizvodnih postrojenja i koordinacija i odobravanje promjene rasporeda prekida;

10. Pregledanje, odobravanje, direktna revizija i objavljivanje dugoročnog plana razvoja prenosa koji dostavi Prenosna kompanija;

11. Utvrđivanje indikativnog proizvodnog razvojnog plana sa podacima dostavljenim od strane proizvođača, distributivnih kompanija i krajnjih korisnika koji su direktno povezani na prenosni sistem;

12. Uspostavljanje odgovarajuće poslovne politike i pravila o tretmanu povjerljivih informacija, što je predmet revizije DERK-a;

13. Pripremanje godišnjih i tromjesečnih izvještaja o radu prenosnog sistema i balansnom tržištu električne enegije.

Član 8

Regulacija NOS-a i međusobni odnos sa Prenosnom kompanijom

1. NOS će biti regulisan od strane DERK-a. DERK ima ovlaštenje da izvrši uvid u poslovne knjige i arhiv NOS-a.

2. DERK će, u skladu sa svojom nadležnosti koja je propisana u Zakonu o prenosu, imati ovlaštenje da riješi svaki spor koji proizilazi ili se tiče primjene ovog zakona na zahtjev države, entiteta, NOS-a, Upravnog odbora, Prenosne kompanije, elektroprivreda, proizvođača, trgovca energijom, snabdjevača, ili bilo kojeg drugog lica koje je direktno povezano ili se oslanja na prenosni sistem. Odluka DERK-a podliježe reviziji od strane suda u skladu sa članom 14. Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 29/00). DERK nema ovlaštenje da rješava bilo koji spor u vezi sa vršenjem ovlaštenja nezavisnog člana Upravnog odbora, propisanih u članu 47. ovog zakona. (Vanredna ovlaštenja nezavisnog člana Upravnog odbora ).

3. NOS i Prenosna kompanija međusobno će sarađivati i koordinirati u cilju rješavanja pitanja koja se odnose na primjenu ovog zakona i drugih pitanja koja su vezana za djelotvoran rad, održavanje, izgradnju i proširenje prenosne mreže, u skladu sa odredbama DERK-a kada je to potrebno.

Član 9

Registracija NOS-a

NOS će biti registrovan kao pravno lice Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o registraciji pravnih lica koje osnivaju institucije Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH,” broj 33/02) (u daljem tekstu: Zakon o registraciji). Statut NOS-a, kao i njegove izmjene i dopune biće objavljeni u “Službenom glasniku BiH”.

Član 10

Saradnja države i entiteta

Državna i entitetske vlade sarađivaće kako bi razmatrale i riješile pitanja koja se odnose na implementaciju ovog zakona i druga pitanja koja se odnose na efektivan rad i upravljanje NOS-om.

Član 11

Vlasnici

1. Vlasnici NOS-a su:

a) Federacija Bosne i Hercegovine, 71 000 Sarajevo, Alipašina ulica br. 41 i

b) Republika Srpska, 78 000 Banja Luka, Ulica Vuka Karadžića br. 4.

2. Vlasništvo NOS-a je neprenosivo. Akcije se neće izdavati vlasnicima i neće postojati skupština akcionara. Vlasnici će koristiti svoja vlasnička prava putem Upravnog odbora.

Član 12

Statut

Statut NOS-a utvrđuje, između ostalog, odredbe koje regulišu djelatnosti NOS-a, uspostavljaju opšta pravila za rad organa NOS-a, uključujući i odredbe o ovlaštenjima, obavještenjima o održavanju sjednica, organizaciji NOS-a, odlučivanju, vođenje zapisnika i svih drugih pitanja koja se tiču rada ovih organa, kao i popis i procjenu sredstava i obaveza NOS-a, te finansiranje NOS-a.

Član 13

Pravilnici i Etički kodeks

1. Pravilnicima će se regulisati, između ostalog, detaljne procedure, pravila i propisi koji nisu regulisani Statutom, a koji se odnose na zapošljavanje, finansije i računovodstvo, te unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta, kao i na detaljna tehnička pitanja.

2. Etički kodeks odrediće etičke obaveze i dužnosti članova Upravnog odbora i zaposlenika NOS-a i regulisaće, između ostalog, pravila kojima se zabranjuje NOS-u, članovima Upravnog odbora, direktorima i zaposlenicima da imaju vlasništvo, finansijski interes ili učestvuju u kontroli u bilo kojem učesniku na tržištu ili u njegovim podružnicama, a koji imaju dozvolu da učestvuju u bilo kojoj aktivnosti u elektroenergetskom sektoru. Etički kodeks može da utvrdi razuman period za odricanje od zabranjenog vlasništva ili finansijskog interesa.

Član 14

Finansiranje i tarife

1. NOS može, uz odobrenje Upravnog odbora, sklapati ugovore i sporazume kako bi obezbijedio svoje finansiranje na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na zajmove, izdavanje mjenica ili obveznica sa odgovarajućom kamatom, naplativih u vrijeme i mjesto i na način na koji se odredi, u bilo kojoj valuti, kao i prihvaćanje nepovratnih donacija međunarodnih organizacija, a na osnovu prethodnog odobrenja DERK-a, prema potrebi.

2. U skladu sa članom 4.8 Zakona o prenosu, NOS će prikupljati prihode na osnovu tarifa koje su zasnovane na troškovima rada sistema i iz drugih izvora, na način na koji to bude regulisao DERK, na osnovu prijedloga Upravnog odbora, odobrenog od strane DERK-a. Najmanje šezdeset (60) dana prije početka svake godine, ili u vrijeme koje utvrdi DERK, NOS će dostaviti DERK-u na uvid svoje predložene zahtjeve za prihode i rashode za narednu godinu, kao i troškove koje namjerava zaračunati po svojim tarifama za rad sistema.

Član 15

Finansije, računovodstvo i godišnji izvještaj

1. Finansijske aktivnosti NOS-a obavljaju se u skladu sa odgovarajućim pravilnikom NOS-a i važećom računovodstvenom praksom.

2. Reviziju godišnjih finansijskih izvještaja vršiće nezavisna računovodstvena firma na zahtjev Upravnog odbora u roku od sedamdesetpet (75) dana po završetku fiskalne godine NOS-a.

3. U roku od devedeset (90) dana po isteku fiskalne godine NOS-a, NOS će dostaviti svoj godišnji izvještaj o poslovanju u toj fiskalnoj godini, uključujući i godišnje finansijske izvještaje koje je revidirala međunarodna revizorska firma, Savjetu ministara, vladama Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i DERK-u i omogućiti da budu dostupni javnosti. Godišnji izvještaj potpisaće predsjednik Upravnog odbora. Godišnji izvještaj biće objavljen u “Službenom glasniku BiH”.

Član 16

Rezerve

Upravni odbor može stvoriti i održavati razumne rezerve obrtnih sredstava. Rezerve mogu da se koriste da stabilizuju zahtjeve po prihodima, da se izbjegne promjenjivost tarifa, da se omogući da NOS ispuni svoje finansijske obaveze, i da se omogući dugoročna finansijska stabilnost i likvidnost NOS-a. Rezerve obrtnih sredstava će se položiti i njima će upravljati finansijska institucija čiji je dugoročni kreditni rejting ocijenjen od strane kompanije Standard and Poor’s sa najmanje A – ili sa ekvivalentnim rejtingom od strane druge priznate međunarodne kompanije za ocjenjivanje kreditnog rejtinga. Dodatne potrebe za rezervama obrtnih sredstava biće određene Statutom.

Član 17

Organi NOS-a

Upravljački organi NOS-a su:

1. Upravni odbor,

2. Uprave.

Član 18

Savjetodavno vijeće

1. Upravni odbor osnovaće Savjetodavno vijeće i imenovati njegove članove. Svrha Savjetodavnog vijeća biće da pruži informacije, povratne informacije i pomoć Upravnom odboru o pitanjima koja se tiču rada prenosnog sistema i balansnog tržišta. Savjetodavno vijeće neće imati odgovornosti nadzora nad donesenim odlukama Upravnog odbora već će služiti kao izvor informacija i sredstvo za obezbjeđivanje stanovišta širokog spektra učesnika koji imaju interes u radu prenosnog sistema i balansnog tržišta, i razvoj konkurencije na elektroenergetskom tržištu. Savjetodavno vijeće sastojaće se od približno 12 članova koji će predstavljati širok spektar interesa, uključujući samo u svrhu ilustracije, ali ne i ograničavajući lica koja predstavljaju sljedeća stanovišta:

a) potrošača u domaćinstvu;

b) komercijalnog ili industrijskog potrošača;

c) učesnika na tržištu;

d) ekonomskog;

e) tehničkog (inžinjeri);

f) pravnog;

g) akademskog.

2. Upravni odbor donijeće poslovnik o radu Savjetodavnog vijeća kojim će, između ostalog, imenovati predsjedavajućeg i utvrditi obavezu održavanja najmanje tri (3) sastanka godišnje između Upravnog odbora i Savjetodavnog vijeća. NOS će Savjetodavnom vijeću pružiti administrativnu podršku koja je potrebna da bi Vijeće obavljalo svoje funkcije. Savjetodavno vijeće neće imati svoje zaposlenike niti budžet i članovi će raditi bez naknade, s tim što će NOS isplatiti nadoknadu članovima Savjetodavnog vijeća u razumnom iznosu za sve troškove na ime prisustvovanja sjednicama Savjetodavnog vijeća. Na osnovu svoje odluke, NOS će odrediti opravdanost izdataka.

Član 19

Tehnički komiteti

NOS će osnovati tehničke komisije u svrhu pružanja mogućnosti učesnicima na tržištu da pregledaju i daju komentare na pripremu i izmjene mrežnog kodeksa i tržišnih pravila. NOS će javno objaviti podatke o sastancima tehničkih komisija i takvi sastanci biće otvoreni za sve učesnike na tržištu. NOS ne može, osim u hitnim okolnostima koje zahtijevaju brzo djelovanje, promijeniti mrežni kodeks i tržišna pravila bez prethodnih konsultacija sa odgovarajućom tehničkom komisijom.

Član 20

Posebna godišnja sjednica Upravnog odbora

Posebna sjednica Upravnog odbora održavaće se godišnje pod predsjedavanjem predsjednika Upravnog odbora. Vrijeme i mjesto održavanja sjednice biće određeni u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu. Javno obavještenje o održavanju sjednice biće objavljeno najmanje dvadeset (20) radnih dana prije dana održavanja.

Član 21

Uvid u poslovne knjige NOS-a

Vlasnici NOS-a i DERK imaju pravo uvida u poslovne knjige i arhivu NOS-a, kao i druga lica po odobrenju Upravnog odbora i u skladu sa Statutom.

Član 22

Upravljanje NOS-om

U skladu sa odredbama ovog zakona, poslovanje NOS-a nadzire Upravni odbor, a poslovanjem rukovodi generalni direktor, odnosno lice koje on ovlasti.

Član 23

Ovlaštenja Upravnog odbora

Upravni odbor ima sljedeća ovlaštenja:

1) donošenje Statuta i njegovih izmjena i dopuna;

2) usvajanje i odbijanje godišnjih finansijskih izvještaja;

3) imenovanje generalnog direktora i, na njegov prijedlog, članova Uprave;

4) donošenje odluke o povećanju ili smanjenju rezervi obrtnih sredstava;

5) donošenje odluke o ulaganjima većim od 500.000,00 EUR;

6) odobravanje dugoročnog plana prenosnog razvoja koji dostavi Prenosna kompanija;

7) odobravanje i izdavanje godišnjeg izvještaja NOS-a;

8) utvrđivanje smjernica za generalnog direktora o sprovođenju poslovne politike i obaveza;

9) usvajanje ili odbijanje finansijskih izvještaja, osim godišnjih finansijskih izvještaja;

10) usvajanje i sprovođenje godišnjih planova koji se odnose na rad NOS-a;

11) donošenje odluka o pitanjima koja su upućena od strane generalnog direktora i drugih viših članova uprave NOS-a;

12) usvajanje pravilnika i Etičkog kodeksa NOS-a;

13) podnošenje zahtjeva za registraciju NOS-a na osnovu Zakona o registraciji kao i preduzimanje svih aktivnosti neophodnih za osnivanje NOS-a kako je propisano ovim zakonom;

14) podnošenje prijedloga vezanih za tarife DERK-u;

15) odlučivanje o drugim pitanjima u okviru svojih ovlaštenja u skladu sa Statutom.

Član 24

Donošenje odluka Upravnog odbora

Odluke i akti Upravnog odbora donose se prostom većinom glasova onih članova Upravnog odbora koji su prisutni i glasali su na sjednici Odbora, održanoj u skladu sa članom 29. ovog zakona (Sjednice Upravnog odbora) izuzev odobrenja dugoročnog razvojnog plana prenosnog sistema koji podnosi Prenosna kompanija kada je potrebna jednoglasna odluka. U slučaju da se ne može postići jednoglasna odluka o odobrenju plana razvoja prenosa, automatski će biti proglašena nemogućnost donošenja odluke i nezavisni član Upravnog odbora, u skladu sa članom 25. ovog zakona, imaće odlučujući glas kako bi se otklonio zastoj.

Član 25

Imenovanje Upravnog odbora

1. Upravni odbor sastojaće se od sedam (7) članova sa punim pravom glasa i jednog (1) nezavisnog člana uz ravnopravnu zastupljenost konstitutivnih naroda u BiH.

2. Jednog (1) nezavisnog člana sa pravom glasa utvrđenim u članu 24. ovog zakona(Odlučivanje Upravnog odbora) kandidovaće vlade entiteta, a potvrditi Savjet ministara. Imenovanje nezavisnog člana obaviće se prema članu 48. ovog zakona (Imenovanje i status nezavisnog člana Upravnog odbora u prelaznom periodu). Nakon isteka prelaznog perioda, nezavisni član može biti državljanin bilo koje zemlje. Mandat nezavisnog člana traje pet (5) godina.

3. Sedam (7) članova Upravnog odbora sa punim pravom glasa imenuju entiteti. Broj članova koje imenuje svaki entitet biće proporcionalan neto vrijednosti sredstava prenesenih na Prenosnu kompaniju od strane entiteta, u skladu sa Statutom Prenosne kompanije.

4. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predlaže članove Upravnog odbora iz Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srpske predlaže članove Upravnog odbora iz Republike Srpske. Savjet ministara glasanjem odobrava ili odbija predložene kandidate. Sva imenovanja u Upravni odbor biće završena u skladu sa članom 40. ovog zakona (Imenovanje i prva sjednica Odbora).

5. Podjela početnih imenovanja i mandata Upravnog odbora između entiteta biće raspoređena po sljedećem rasporedu:

a) Dva člana, jedan kojeg imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i jedan kojeg imenuje Vlada Republike Srpske, na pet (5) godina;

b) Dva člana, jedan kojeg imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i jedan kojeg imenuje Vlada Republike Srpske, na četiri (4) godine;

c) Dva člana, jedan kojeg imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i jedan kojeg imenuje Vlada Republike Srpske, na tri (3) godine;

d) Jedan član, kojeg imenuje Vlada Federacije Bosne i Herecgovine, na dvije (2) godine.

6. Članovi Upravnog odbora u narednom mandatu biće imenovani odmah na način predviđen ovim članom.

7. Nominacije i imenovanja biće u skladu sa važećim Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima u Savjetu ministara i drugim imenovanjima (“Službeni glasnik BiH”, broj 7/03).

8. Odredbe člana 5.1 Zakona o prenosu, kojima se predstavnicima vlasnika Prenosne kompanije omogućava da postanu članovi Upravnog odbora NOS-a, ukidaju se.

Član 26

Mandati članova Upravnog odbora

1. Mandati članova u prvom sastavu biće raspoređeni u skladu sa članom 25. ovog zakona (Imenovanje Upravnog odbora).

2. Svaki član Upravnog odbora biće na dužnosti do isteka mandata na koji je imenovan i do imenovanja njegovog nasljednika, ili do opoziva u skladu sa članom 28. ovog zakona (Opoziv člana Upravnog odbora i generalnog direktora).

3. Nakon prvog mandata, članovi Upravnog odbora imenuju se na period od pet (5) godina. Nijedan član Upravnog odbora ne može obavljati dužnost u više od dva (2) mandata.

Član 27

Uslovi za imenovanje članova Upravnog odbora i generalnog direktora

1. Članovi Upravnog odbora moraju imati univerzitetsku diplomu iz tehničkih, ekonomskih ili pravnih nauka ili ekvivalentne kvalifikacije i moraju imati značajno iskustvo i stručnost u oblastima prenosa električne energije, usluga električne energije, pravnog restrukturiranja i reformi elektroenergetskog sektora, privatizacije, finansija, računovodstva, konkurentnosti, tržišta, regulacije ili potreba korisnika prenosne mreže za uslugama električne energije.

2. Lice se ne može kvalifikovati za člana Upravnog odbora ili generalnog direktora ukoliko je:

a) osuđivano za krivično dijelo ili privredni prestup što je nespojivo sa dužnostima člana Upravnog odbora ili generalnog direktora;

b) ukoliko mu je zakonom zabranjeno obavljanje drugih dužnosti;

c) ukoliko kandidat ima preko šezdesetpet (65) godina starosti na dan imenovanja ili u slučaju produženja mandata; ili

d) ukoliko postoji sukob interesa na način propisan u Etičkom kodeksu, ili kada je on prekršen.

3. Članovi uprave NOS-a, uključujući i generalnog direktora, ne mogu u isto vrijeme da budu i članovi Upravnog odbora NOS-a.

Član 28

Opoziv članova Upravnog odbora i generalnog direktora

1. Član Upravnog odbora ili generalni direktor NOS-a može da bude opozvan ili njegova ostavka prihvaćena od strane organa koji ga je imenovao i prije isteka njegovog mandata, i to:

a) u slučaju bolesti, smrti ili nesposobnosti da obavlja svoje dužnosti;

b) u slučaju da mu je izrečena presuda za počinjeno krivično djelo;

c) u slučaju sukoba interesa, kako je propisano u Etičkom kodeksu NOS-a ili Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 16/02), ili drugim kršenjem Etičkog kodeksa; ili

d) u slučaju neobavljanja dužnosti ili ukoliko je član djelovao nezakonito ili sa krajnjom nepažnjom.

2. Član Upravnog odbora može dobrovoljno da podnese ostavku.

Član 29

Sjednice Upravnog odbora

1. Vrijeme, mjesto i način održavanja sjednica Upravnog odbora utvrdiće se Statutom i Poslovnikom o radu, s tim da se sjednice moraju održati najmanje jednom u tri mjeseca.

2. Sjednice Upravnog odbora može da sazove predsjednik Upravnog odbora ili bilo koja dva člana. Na sjednici mora da bude sve vrijeme obezbijeđen kvorum od četiri (4) člana Upravnog odbora, pored nezavisnog člana, kako bi punopravno mogli raditi. Poziv za sjednicu dostavlja se najmanje tri (3) radna dana prije njenog održavanja, osim ukoliko član ne potpiše saopštenje da ne može prisustvovati, prije ili za vrijeme te sjednice, u kom slučaju prethodni poziv nije potreban.

Član 30

Dužnosti članova Upravnog odbora

1. Članovi Upravnog odbora NOS-a izvršavaće svoje obaveze i ovlaštenja marljivo, u dobroj vjeri i u interesu NOS-a i vlasnika, sa pažnjom i sposobnostima koje razumna lica pokazuju u sličnim situacijama i na sličnim funkcijama. Članovi Upravnog odbora imaju obavezu povjerljivosti prema NOS-u. U obavljanju svojih dužnosti, članovi Upravnog odbora mogu se u svim slučajevima pouzdati u finansijske izvještaje Kompanije, bilo da su pismeno ovjereni od strane nezavisnog međunarodnog računovođe ili računovodstvene firme, da bi se na pravi način predstavilo finansijsko stanje NOS-a ili u vidu izvještaja odboru dostavljenog od strane generalnog direktora ili direktora odgovornog za finansijska pitanja.

2. Članovi Upravnog odbora obavijestiće Odbor o njihovom ličnom interesu u bilo kojoj drugoj instituciji, bilo da su vlasnici ili su nosioci određene funkcije, bez obzira da li ih ovi interesi mogu dovesti ili ne u sukob sa interesima NOS-a. Članovi Upravnog odbora koji nemaju interes u konkretnom slučaju odrediće da li taj interes zahtijeva povlačenje prava tog člana odbora da glasa o bilo kojim pitanjima. Godišnji izvještaj koji je vezan za gore navedene slučajeve biće poslan premijeru Federacije Bosne i Hercegovine, premijeru Republike Srpske i DERK-u.

3. Članovi Upravnog odbora ne mogu da budu tuženi za službene radnje obavljene u dobroj vjeri prilikom izvršavanja njihovih funkcija. NOS će, u skladu sa Statutom i odgovarajućim pravilnikom, zaštiti od odgovornosti člana Upravnog odbora ili člana uprave od bilo koje pravne radnje koja se može pokrenuti zbog obavljanja dužnosti tog lica u dobroj vjeri, na mjestu člana Odbora ili člana uprave, u skladu sa Statutom i pravilnikom.

Član 31

Komisije i funkcije članova Upravnog odbora

1. Upravni odbor može, većinom glasova svojih članova, oformiti svoju izvršnu komisiju i druga radna tijela iz redova svojih članova. Svaki organ i komisija sastoji se od dva ili više članova. Upravni odbor može ovoj komisiji ili drugim radnim tijelima dodijeliti dio ili cjelokupna ovlaštenja Upravnog odbora, osim ukoliko nije drugačije određeno Statutom. Organizacija, sastav i obaveze takvih komisija i funkcije pojedinačnih članova odbora utvrđuju se Poslovnikom o radu.

2. Predsjednika Upravnog odbora među sobom biraju članovi Upravnog odbora, osim nezavisnog člana Odbora i to prostom većinom glasova. Sve druge funkcije u Upravnom odboru biraju se glasanjem članova Odbora, na način utvrđen Statutom.

Član 31a

Uprava NOS-a

Upravu NOS-a čine generalni direktor i članovi Uprave u kojoj je isti broj predstavnika tri konstitutivna naroda u BiH.

Odgovornost i način rada Uprave uređuje se Statutom i pravilnicima NOS-a.

Član 32

Proces imenovanja generalnog direktora

Upravni odbor imenuje generalnog direktora NOS-a na osnovu javnog konkursa i transparentnog procesa izbora kandidata.

Generalni direktor i predsjednik Upravnog odbora ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.

Član 33

Ovlaštenja generalnog direktora

1. Generalni direktor odgovoran je za:

a) Upravljanje programima, službama i osobljem Kompanije;

b) Organizovanje i rukovođenje poslovnim aktivnostima;

c) Utvrđivanje poslovne politike;

d) Usmjeravanje i nadgledanje pravnih poslova;

e) Usmjeravanje i implementaciju planova poslovanja i razvoja;

f) Utvrđivanje i predlaganje Upravnom odboru pravilnika i Etičkog kodeksa;

g) Sprovođenje odluka Upravnog odbora;

h) Odlučivanje o organizacionim pitanjima, uključujući i imenovanje i razrješenje službenika NOS-a, u skladu sa Statutom i pravilnicima;

i) Pripremanje tromjesečnih i godišnjih izvještaja o poslovnim aktivnostima i njihovo podnošenje na uvid Upravnom odboru;

j) Donošenje pravilnika i drugih akata i propisa NOS-a, osim Statuta;

k) Zastupanje NOS-a u pravnim sporovima;

l) Sprovođenje svih drugih aktivnosti koje odbor smatra neophodnim i koje su potrebne za efikasno poslovanje NOS-a, u skladu sa ovim zakonom, Statutom i pravilnicima.

2. U rukovođenju i upravljanju poslovanjem NOS-a, generalnom direktoru pomažu članovi Uprave.

3. Generalni direktor vršiće svoju dužnost i koristiti ovlaštenja u dobroj vjeri, imajući u vidu interese NOS-a i njegovih vlasnika, marljivo, sa brigom i vještinom koju bi razumna lica pokazivala u sličnim situacijama i na sličnim funkcijama.

4. Generalni direktor obavijestiće Upravni odbor u slučaju sukoba između njegovih ličnih interesa u drugoj kompaniji, bilo kao vlasnika ili nosioca funkcije, ili bilo kojeg drugog ličnog interesa, sa interesima NOS-a. Upravni odbor odlučiće da li potencijalni sukob interesa zahtijeva od generalnog direktora da prenese odgovornost za donošenje odluka o pitanjima u vezi sa potencijalnim sukobom interesa na drugog člana uprave NOS-a.

Član 34

Mandat generalnog direktora

Generalni direktor obavljaće funkciju četiri (4) godine, osim ukoliko se ne razriješi dužnosti u skladu sa članom 28. ovog zakona (Opoziv člana Upravnog odbora i generalnog direktora), ili člana 35. ovog zakona (Opoziv), a može biti ponovo imenovan na jedan dodatni mandat u trajanju od četiri (4) godine. Nijedno lice izabrano za generalnog direktora ne može biti na toj poziciji duže od osam (8) godina.

Član 35

Opoziv

Generalni direktor može biti opozvan sa dužnosti od strane Upravnog odbora, u skladu sa članom 28. ovog zakona (Opoziv članova Upravnog odbora i generalnog direktora).

Član 36

Likvidacija

1. Savjet ministara, Vlada Republike Srpske ili Vlada Federacije Bosne i Hercegovine mogu da pokrenu postupak za likvidaciju NOS-a. Prije početka postupka likvidacije NOS-a neophodno je za to dobiti odobrenje DERK-a.

2. U roku od tri (3) dana nakon pokretanja postupka likvidacije i prispijeća odobrenja za likvidaciju od strane DERK-a, obavijest o namjeri likvidacije NOS-a će se dostaviti u skladu sa Zakonom o registraciji.

3. Nakon podnošenja obavijesti o namjeri likvidacije, NOS će biti likvidiran u skladu sa postupkom koji je utvrdio Upravni odbor i u skladu sa važećim propisima koji se odnose na likvidaciju kompanija registrovanih po Zakonu o registraciji.

PRELAZNE ODREDBE

Član 37

Odnos prema drugim zakonima

1. Ovaj zakon zasniva se na odredbama Zakona o prenosu. Sve odredbe ovog zakona zamjenjuju vremenske rokove, raspored i zahtjeve propisane Zakonom o prenosu ili drugim zakonima i propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovog zakona, a koji mogu biti u direktnoj suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

2. Osim ukoliko nije drugačije propisano ovim zakonom, dok se ne donesu zakoni i propisi Bosne i Hercegovine o pitanju radnih odnosa, penzija, poreza, eksproprijacije, likvidacije i drugih pravnih pitanja koja su potrebna za efikasno funkcionisanje NOS-a, primjenjivaće se zakoni i propisi Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, u skladu sa Statutom. U slučaju sukoba zakona o pitanjima koja proističu iz ugovora, Statutom će se utvrditi pravni režim koji će se primijeniti. U slučaju sukoba zakona o pitanjima koja nisu povjerljive prirode, kao što su, između ostalog, oporezivanje i eksproprijacija, primjenjuje se princip teritorijalnosti.

3. Nakon stupanja na snagu zakona koji regulišu pitanja iz stava 2. ovog člana, entitetski zakoni i propisi neće se primjenjivati.

Član 38

Rad u prelaznom periodu

U toku perioda koji počinje danom stupanja na snagu ovog zakona i završava danom registracije NOS-a prema članu 5. ovog zakona (Osnivanje NOS-a i prenos sredstava i obaveza), ZEKC može izvršavati obaveze i dužnosti koje su dodijeljene NOS-u prema ovom zakonu.

Član 39

Prelaz zaposlenika

1. Od dana registracije NOS-a, svi zaposlenici, zaposleni radi obavljanja aktivnosti vezanih za ZEKC, udruženje elektroprivreda, postaju zaposlenici NOS-a.

2. Ništa što je sadržano u ovom zakonu neće ograničiti diskreciono pravo Upravnog odbora, niti generalnog direktora, da uruči otkaz ili izmijeni opis poslova, doprinose i nadoknade za bilo kojeg zaposlenika NOS-a, u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine.

Član 40

Imenovanje i prva sjednica Upravnog odbora

1. Prva imenovanja u Upravni odbor obaviće se najkasnije devedeset (90) dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

2. Upravni odbor sastaće se u roku od deset (10) dana od dana imenovanja.

3. Najstariji član Upravnog odbora privremeno će obavljati dužnost predsjednika Odbora u svrhu sazivanja prve sjednice Upravnog odbora, sve dok Upravni odbor ne izabere predsjednika. Na prvoj sjednici članovi Upravnog odbora će: a) preduzeti sve potrebne korake da okončaju popis sredstava, donesu odluke o pitanju zaposlenika i procjeni sredstava i b) utvrditi početni budžet za sve svoje troškove koji će se pojaviti u procesu osnivanja NOS-a prije registracije NOS-a i dostaviti ga DERK-u na odobrenje, u skladu sa članom 42. ovog zakona (Osnivački troškovi NOS-a i zahtjev za odobrenje DERK-u).

Član 41

Imenovanje generalnog direktora

Najkasnije četrdeset i pet dana (45) od svoje prve sjednice, Upravni odbor imenovaće generalnog direktora.

Član 42

Osnivački troškovi NOS-a i zahtjev za odobrenje DERK-u

1. Najkasnije trideset (30) dana nakon svoje prve sjednice, Upravni odbor podnijeće prijedlog obračuna troškova za osnivanje NOS-a kao i prijedlog budžeta Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg-Bosne i Javnom matičnom preduzeću Elektroprivreda Republike Srpske. Elektroprivrede su odgovorne za plaćanje troškova osnivanja NOS-a proporcionalno relativnoj neto vrijednosti sredstava koje je određena elektroprivreda unijela u NOS. Ukoliko proporcionalne iznose nije moguće odrediti, predloženi osnov za obračun može biti po jedna trećina udjela za svaku od tri elektroprivrede, a elektroprivrede će biti odgovorne za odgovarajuće konačno utvrđivanje troškova nakon osnivanja NOS-a. Upravni odbor može podnijeti revidirani obračun trima elektroprivredama za dodatne troškove kako bi oni bili pokriveni usljed kašnjenja ili iz nekog drugog opravdanog razloga.

2. Ako se tri elektroprivrede saglase sa predloženim budžetom, odgovorne su za urgentno plaćanje svojih udjela u troškovima osnivanja.

3. Ako tri elektroprivrede ne izvrše plaćanje svojih proporcionalnih udjela iz obračuna troškova podnesenog od strane Upravnog odbora u roku od trideset (30) dana od dana podnošenja, spor će se hitno uputiti na rješavanje po skraćenom arbitražnom postupku propisanom u ovom članu. Ovaj postupak arbitraže biće isključivi pravni lijek za bilo koji spor koji se bude odnosio na troškove osnivanja na osnovu ovog člana.

4. Kako bi pokrenuo skraćeni arbitražni postupak koji se bude odnosio na troškove osnivanja, Upravni odbor ili elektroprivrede podnijeće obračun troškova ministru za energiju, industriju i rudarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i ministru industrije, energetike i razvoja Republike Srpske. Dva ministra odabraće trećeg arbitra na osnovu uzajamnog sporazuma u roku od trideset (30) dana od dana podnošenja prvog zahtjeva za arbitražu nakon isteka prelaznog perioda. Ako dva ministra u propisanom roku ne odaberu trećeg arbitra, tada će Savjet ministara imati dodatni rok od trideset (30) dana da to učini. U slučaju da Savjet ministara ne odabere trećeg arbitra u propisanom roku, tada Visoki predstavnik može odlučiti da imenuje trećeg arbitra. Upravni odbor i elektroprivrede će u potpunosti sarađivati kao strane u arbitražnom postupku. Arbitraža će biti obavljena po skraćenom postupku u roku od 30 dana od dana imenovanja trećeg arbitra. Arbitražna odluka donijeće se na osnovu većine glasova među tri arbitra. Odluka će biti konačna i obavezujuća za NOS i elektroprivrede kao i za njihove sljednike u oblasti proizvodnje ili distribucije i neće biti mogućnosti žalbe na ovu odluku.

5. U roku od šezdeset (60) dana od svoje prve sjednice, Upravni odbor će DERK-u uputiti zahtjev za odobrenje početnih tarifa. DERK će izdati rješenje uspostavljajući privremenu tarifu u roku od šezdeset (60) dana od dana podnošenja zahtjeva s tim da to rješenje može uključivati uslove za naredna podešavanja tarife.

Član 43

Usvajanje Statuta

U roku od četrdeset pet (45) dana od dana izdavanja konačnog rješenja DERK-a povodom zahtjeva za odobrenje početnih tarifa, Upravni odbor odobriće Statut. Statut kao i svaka njegova izmjena i dopuna biće objavljeni u “Službenom glasniku BiH”.

Član 44

Usvajanje pravilnika i Etičkog kodeksa

U roku od devedeset (90) dana od dana imenovanja, generalni direktor će predložiti, a Upravni odbor usvojiti pravilnike i Etički kodeks NOS-a da bi se omogućilo uspješno funkcionisanje NOS-a.

Član 45

Registracija NOS-a i početak poslovanja

1. U roku od deset (10) dana od usvajanja Statuta, Upravni odbor podnijeće prijavu za registraciju NOS-a. Ta prijava biće sačinjena u skladu sa uslovima propisanim u Zakonu o registraciji.

2. Upravni odbor preduzeće sve neophodne aktivnosti kako bi se obezbijedilo da elektroprivrede i Prenosna kompanija okončaju aktivnosti koje su delegirane isključivo NOS-u u skladu sa članom 7. ovog zakona (Ovlaštenja NOS-a) poslije registracije i početka poslovanja NOS-a. Pored toga, Upravni odbor preduzeće sve neophodne aktivnosti kako bi se obezbijedilo da su sva sredstva, obaveze i zaposlenici, potrebni za poslovanje NOS-a, preneseni na isti od strane elektroprivreda u skladu sa članom 5. (Osnivanje NOS-a i prenos sredstava i obaveza) i 39. (Prelaz zaposlenika) ovog zakona.

Član 46

Trajanje prelaznog perioda

1. Prelazni period počinje danom stupanja na snagu ovog zakona i prestaje kada: a) su završeni svi prenosi sredstava, obaveza i prelaz zaposlenika neophodnih da bi NOS djelovao u skladu sa čl. 5. (Osnivanje NOS-a i prenos sredstava i obaveza) i 39. (Prelaz zaposlenika) ovog zakona; b) je NOS registrovan prema članu 8. ovog zakona (Regulisanje NOS-a i međusobni odnosi sa Prenosnom kompanijom), i c) su imenovana četiri (4) člana Upravnog odbora, pored nezavisnog člana, u skladu sa članom 25. ovog zakona (Imenovanje Upravnog odbora). Nakon tog datuma prestanka, nezavisni član biće član Upravnog odbora u skladu sa ovlaštenjima iz člana 24. (Donošenje odluka Upravnog odbora) i 25. (Imenovanje Upravnog odbora) ovog zakona.

2. Kada su ispunjeni uslovi iz ovog člana za okončanje prelaznog perioda, Upravni odbor formalno će proglasiti kraj prelaznog perioda i to javno objaviti u “Službenom glasniku BiH”.

Član 47

Vanredna ovlaštenja nezavisnog člana Upravnog odbora

1. U slučaju da se bilo koja od sljedećih aktivnosti ne završi u rokovima navedenim u daljem tekstu, nezavisni član preuzeće isključiva ovlaštenja za osnivanje NOS-a u skladu sa ovim članom preuzimajući bilo koje vršenje ovlaštenja za osnivanje NOS-a od ostalih članova odbora, i to:

a) u roku od stotinu i šezdeset (160) dana nakon stupanja na snagu ovog zakona; sva imenovanja u Upravni odbor (član 25.); prva sjednica Upravnog odbora (član 40.); imenovanje generalnog direktora (član 41.); podnošenje obračuna troškova osnivanja NOS-a i upućivanje zahtjeva na odobrenje DERK-u (član 42.) ;

b) usvajanje Statuta u roku propisanom u članu 43. ovog zakona;

c) odobrenje pravilnika i Etičkog kodeksa u roku propisanom u članu 44. ovog zakona;

d) zahtjev za registraciju NOS-a u roku propisanom u članu 45. ovog zakona.

2. U preostalom prelaznom periodu, na osnovu člana 46. ovog zakona (Trajanje prelaznog perioda), nezavisni član vršiće sva ovlaštenja Upravnog odbora u cilju osnivanja i početka poslovanja NOS-a. U toku ovog perioda, članovi Upravnog odbora nastaviće ulagati napore kako bi pomogli nezavisnom članu u završetku preostalih zadataka u procesu osnivanja NOS-a. Nezavisni član nastojaće redovno da saziva sastanke sa imenovanim članovima Upravnog odbora i da sa njima vrši konsultacije kako bi postigao konsensus u vezi sa odlukama o osnivanju NOS-a.

3. Nakon završetka prelaznog perioda na osnovu člana 46. (Trajanje prelaznog perioda), sva ovlaštenja prelaze ponovo na Upravni odbor.

4. Ako nezavisni član preuzme isključiva ovlaštenja za osnivanje NOS-a na osnovu ovog člana, on će imati sva ovlaštenja Upravnog odbora iz ovog zakona kao i sljedeće vanredno ovlaštenje:

a) Do mjere koja bude neophodna kako bi se obezbijedilo osnivanje NOS-a, nezavisni član vršiće sva ovlaštenja vlasnika NOS-a do završetka prelaznog perioda. Vršenje vlasničkih prava od strane nezavisnog člana biće isključivo i preduprijediće svako drugo vršenje ovlaštenja od strane vlasnika, s tim da će nezavisni član vlasnicima pružati razumne informacije u vezi sa aktivnostima koje preduzima u skladu sa ovlaštenjima iz ovog člana.

5. Za vrijeme trajanja prelaznog perioda, nezavisni član neće biti krivično odgovoran ili tužen u parnici za bilo koji akt izvršen u okviru njegovog djelokruga dužnosti u skladu sa ovim zakonom.

Član 48

Imenovanje i status nezavisnog člana Upravnog odbora u prelaznom periodu

1. Bez obzira na odredbe člana 25. ovog zakona (Imenovanje Upravnog odbora), u toku prelaznog perioda iz člana 46. (Trajanje prelaznog perioda) nezavisni član Upravnog odbora imenuje se u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima u Savjetu ministara i drugim imenovanjima, (“Službeni glasnik BiH”, broj 7/03) ali u svakom slučaju biće imenovan najkasnije šezdeset (60) dana nakon dana stupanja na snagu ovog zakona. Nezavisnog člana kandiduju entitetski premijeri, a imenuje ga Savjet ministara BiH, samo za prelazni period. U slučaju da Savjet ministara ne imenuje nezavisnog člana u roku i u skladu sa ovim članom, Visoki predstavnik može odlučiti da imenuje nezavisnog člana. Nezavisni član Upravnog odbora neće biti državljanin Bosne i Hercegovine.

2. U toku prelaznog perioda nezavisni član dostavljaće mjesečne izvještaje premijeru Federacije Bosne i Hercegovine, premijeru Republike Srpske i predsjedavajućem Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, a kopije izvještaja dostavljaće ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, ministru energije, industrije i rudarstva Federacije BiH i ministru industrije, energetike i razvoja Republike Srpske.

3. Po završetku prelaznog perioda, Savjet ministara može da imenuje novog nezavisnog člana u skladu sa odredbama člana 25. ovog zakona (Imenovanje Upravnog odbora). Prvi nezavisni član ostaće na dužnosti do imenovanja novog člana.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 49

Stupanje na snagu

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a objaviće se i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021