Zakoni Republike SrpskeZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON
O ORUŽJU I MUNICIJI
(“Sl. glasnik RS”, br. 26/2016, 18/2017, 31/2018 i 58/2019)

GLAVA I

OSNOVNE ODREDBE

Predmet Zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se nabavljanje, držanje, nošenje i oduzimanje oružja, bitnih dijelova oružja, municije, izdavanje i oduzimanje isprava o oružju, promet i prevoz oružja i municije, popravljanje i prepravljanje oružja, kolekcionarstvo, posredništvo, kao i civilna strelišta i vođenje evidencija o oružju i municiji.

Primjena Zakona

Član 2

(1) Fizička lica mogu nabavljati, držati i nositi oružje i municiju samo po odredbama ovog zakona.

(2) Pravna lica mogu nabavljati, držati, povjeravati, prometovati, prevoziti, popravljati, prepravljati i posredovati oružje i municiju samo po odredbama ovog zakona.

(3) U pogledu nabavljanja, držanja i nošenja oružja i municije, odredbe ovog zakona odnose se i na strane državljane koji imaju odobren stalni boravak na teritoriji Republike Srpske.

Izuzetak od primjene Zakona

Član 3

Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na republičke organe Republike Srpske, kao i na organe Bosne i Hercegovine koji na teritoriji Republike Srpske nabavljaju, drže i prevoze oružje, u skladu sa posebnim propisima.

Pojam oružja, bitnih dijelova oružja i municije

Član 4

(1) Oružje u smislu ovog zakona je naprava izrađena ili prilagođena da pod pritiskom vazduha, barutnih i drugih gasova ili drugog potisnog sredstva može izbaciti zrno, kuglu, sačmu ili neki drugi projektil, odnosno raspršiti gas ili tečnost, i druga naprava koja je namijenjena za samoodbranu ili napad, lov ili sport i bitni dijelovi oružja.

(2) Bitni dijelovi oružja su: cijev sa ležištem metka, uložak (adapter) za vatreno oružje, zatvarač, navlaka, bubanj kod revolvera i rukohvat sa mehanizmom za okidanje.

(3) Municija u smislu ovog zakona je punjenje za vatreno oružje.

Izuzetak od pojma oružja

Član 5

(1) U smislu ovog zakona, oružjem se ne smatra:

1) dekorativno oružje,

2) imitacije oružja,

3) oružje koje je trajno onesposobljeno za upotrebu tehničkim postupcima koji su određeni posebnim propisima,

4) oružje koje je namijenjeno za alarmiranje i signalizaciju (koje stvara isključivo zvučni efekat),

5) podvodne puške i drugi predmeti koji snagom opruge, napete gume ili sabijenog gasa izbacuju osti ili harpun koji su isključivo namijenjeni ribolovu (podvodno oružje) i

6) oružje koje se koristi u industrijske ili tehničke svrhe.

(2) U smislu ovog zakona, oružjem se ne smatra ni oružje za spasavanje, omamljivanje i usmrćivanje životinja.

Značenje pojmova

Član 6

Pojedini pojmovi korišćeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1) vatreno oružje su sve vrste pušaka, pištolja i revolvera, kao i sve vrste naprava koje pod pritiskom barutnih gasova iz cijevi izbacuju zrno, kuglu, sačmu ili drugi projektil,

2) kratko vatreno oružje je oružje čija dužina cijevi nije veća od 30 cm, odnosno čija ukupna dužina nije veća od 60 cm,

3) dugo vatreno oružje je oružje čija je dužina cijevi veća od 30 cm, odnosno čija je ukupna dužina veća od 60 cm,

4) automatsko vatreno oružje je oružje koje se poslije ispaljenog metka automatski puni i koje može jednim pritiskom obarača ispaliti najmanje dva i više metaka jedan za drugim, bez ponovnog ručnog punjenja oružja,

5) poluautomatsko vatreno oružje je oružje koje se poslije svakog ispaljenog metka automatski puni i koje jednim pritiskom obarača ne može ispaliti više metaka,

6) repetirajuće vatreno oružje je oružje kod kojeg se poslije ispaljivanja sljedeći metak, preko mehanizma, ručno ubacuje u cijev,

7) vatreno oružje za pojedinačnu paljbu je oružje bez magacina koje se svaki put prije ispaljivanja metka puni ručno ubacivanjem metka u ležište cijevi ili ležište punjenja koje se nalazi na kraju cijevi,

8) oružje za ličnu bezbjednost je vatreno oružje koje čine pištolji i revolveri različitog kalibra,

9) lovačko oružje je vatreno oružje sa kojim se smije loviti divljač u skladu sa propisima o lovstvu,

10) kombinovano oružje je oružje sa dvije ili više olučenih (užlijebljenih) i neolučenih (glatkih) cijevi različitog kalibra,

11) sportsko oružje je vatreno, vazdušno i hladno oružje i oružje sa tetivom ili oprugom koje se koristi u streljaštvu i drugim sportovima,

12) vazdušno oružje su sve vrste pušaka, pištolja, revolvera i drugih naprava koje pod pritiskom sabijenog vazduha ili drugog gasa izbacuju kroz cijev zrno, dijabolu, kuglicu ili drugi projektil,

13) oružje sa tetivom je samostrel, luk, praćka ili druga naprava koja potiskom tetive ili druge elastične materije izbacuje strijelu ili drugi projektil,

14) konvertibilno oružje je gasno, startno i signalno oružje, kao i svako drugo oružje koje ima cijev i izgledom podsjeća na vatreno oružje i koje se, s obzirom na konstrukciju i materijal od koga je napravljeno, može prepraviti tako da ispaljuje bojevu municiju,

15) uređaj za izazivanje elektrošokova (elektrošoker ili paralizator) je ručna naprava koja pomoću visokog električnog napona privremeno onesposobljava lica,

16) gasno oružje su puške, pištolji, revolveri i druge naprave koje pod pritiskom barutnih gasova ili sabijenog gasa raspršuju neškodljive nadražljive tvari za onesposobljavanje koje na ljudsko zdravlje imaju kratkotrajan učinak,

17) gasni sprejovi su naprave namijenjene civilnom tržištu koje sadrže i prilikom upotrebe raspršuju nadražujuća hemijska jedinjenja u koncentracijama dozvoljenim po prihvaćenim međunarodnim standardima,

18) hladno oružje je bokser, bodež, kama, mač, sablja, bajonet i drugi predmeti kojima je osnovna namjena napad, kao i drugi predmeti pogodni za napad ili nanošenje povreda, kada se nose na javnom mjestu, a način ili okolnosti njihovog nošenja ukazuju da bi mogli biti upotrijebljeni,

19) oružje za signalizaciju je pištolj, revolver, puška i druga naprava koji pod pritiskom energije barutnog punjenja ili sabijenog gasa raspršuju ili ispaljuju naboj namijenjen isključivo izazivanju glasnog pucnja i ispaljivanju svijetlećeg signala,

20) staro oružje je oružje koje ima istorijsku vrijednost ili koje je proizvedeno prije 1900. godine,

21) prangije su ručne ili samostojeće naprave namijenjene za izazivanje glasnog pucnja, koje su konstruisane tako da ne mogu primiti potpuni naboj, pune se sa prednje strane – kroz usta cijevi određenom količinom crnog baruta i pale štapinom, kremenom i kapislom, a zatvaraju sredstvom male specifične težine,

22) onesposobljeno oružje je oružje koje je trajno onesposobljeno za upotrebu, kod kojeg je cijev trajno zatvorena cijelom svojom dužinom ili je ležište metka trajno zatvoreno, a ukoliko je riječ o oružju kod kojeg se cijev može izmijeniti bez upotrebe alata, cijev mora biti pored trajnog zatvaranja i trajno povezana sa kućištem,

23) trofejno oružje je vatreno oružje koje je demilitarizovano i onesposobljeno i hladno oružje, koje se čuva iz ustanaka i oslobodilačkih ratova ili koje predstavlja ličnu ili porodičnu uspomenu, odnosno trofej vlasnika,

24) reprodukcije oružja su kopije vatrenog oružja, koje se pune sa usta cijevi crnim barutom i pale fitiljem, kremenom i kapislom,

25) dekorativno oružje je oružje koje je izrađeno u dekorativne svrhe i nije ga moguće upotrijebiti ili prepraviti u vatreno oružje,

26) vojno oružje i municija je oružje i municija koje se nabavlja prema posebnim propisima,

27) municija sa prodirujućim zrnima je municija namijenjena za vojnu upotrebu kod koje se zrno nalazi u čauri i ima prodirujuće tvrdo jezgro,

28) municija sa eksplozivnim zrnima je municija namijenjena za vojnu upotrebu kod koje zrno sadrži punjenje koje eksplodira pri udaru,

29) municija sa zapaljivim zrnima je municija za vojnu upotrebu kod koje zrno sadrži hemijsku smjesu koja se zapali pri kontaktu sa vazduhom ili na udar,

30) minsko-eksplozivna sredstva su sve vrste bombi, mina, granata i drugih naprava opremljenih eksplozivnom ili adekvatnom neeksplozivnom materijom ili detonatorom kod kojih pod spoljnim ili unutrašnjim djelovanjem (težina, udar, potez, električna energija, hemijska, nuklearna reakcija i slično) dolazi do naglog oslobađanja energije i njihovog rasprskavanja,

31) imitacije oružja su predmeti koji su spoljašnjim izgledom slični ili jednaki oružju, ali ih nije moguće upotrijebiti ili prepraviti u vatreno oružje,

32) posebna oprema za vatreno oružje je svaki mehanizam namijenjen kao dodatak za osnovni model oružja,

33) popravljanje oružja je otklanjanje kvarova na oružju i zamjena ili ugradnja originalnih ili adekvatnih zamjenskih dijelova koji ne mijenjaju karakteristike oružja,

34) prepravljanje oružja je prilagođavanje oružja drugoj municiji i drugi zahvati na oružju kojima se utiče na njegovo funkcionisanje i trajno ili privremeno mijenjaju originalne tehničke karakteristike i konstrukcijska rješenja proizvođača,

35) promet oružja je nabavljanje i prodaja oružja,

36) ovlašćeni prodavac oružja je pravno lice i preduzetnik kome je rješenjem nadležnog organa odobreno bavljenje prometom oružja, bitnim dijelovima za oružje i municijom,

37) ovlašćeni serviser oružja je pravno lice ili preduzetnik kome je rješenjem nadležnog organa odobreno bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oružja,

38) ovlašćena stručna organizacija je pravno lice čija je djelatnost obuka lica za rukovanje vatrenim oružjem,

39) registrovano oružje je oružje za koju je ispravu izdao nadležni organ,

40) legalizacija oružja je postupak registracije neregistrovanog oružja koje je lice posjedovalo bez odobrenja i za koje nije potrebno dokazivati porijeklo oružja, uz ispunjenost uslova predviđenih ovim zakonom,

41) amnestija lica je oslobađanje od odgovornosti za nelegalno posjedovanje oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, prilikom njihove dobrovoljne predaje,

42) oružni list je isprava na osnovu koje se drži, odnosno drži i nosi oružje u skladu sa ovim zakonom i sadrži podatke o oružju, bitnim dijelovima oružja i vlasniku oružja,

43) dozvola za nošenje oružja je isprava na osnovu koje lice ima pravo da nosi pištolj, odnosno revolver registrovan kao oružje za ličnu bezbjednost iz kategorije B,

44) ovlašćeno službeno lice je lice koje ima odgovarajuća ovlašćenja unutar policijskih organa Republike Srpske, policijskih organa Bosne i Hercegovine, sudske policije, carinskih organa, poreskih organa, te stručni saradnici, odnosno istražioci tužilaštva koji rade po ovlašćenjima tužilaštva,

45) predstavnik pravnog lica je fizičko lice koje u granicama svojih ovlašćenja, povjerenih ugovorom, vrši pravne radnje u ime pravnog lica,

46) posrednik u prometu oružjem – broker, u smislu ovog zakona, jeste pravno lice i preduzetnik koji se, na osnovu rješenja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (u daljem tekstu: Ministarstvo), bavi pregovaranjem, ugovaranjem i posredovanjem u ugovaranju poslova u vezi sa kupovinom ili prodajom oružja i municije, a koji se ne bavi prometom oružja i

47) vlasnici oružja u smislu ovog zakona su fizička lica, pravna lica i preduzetnici.

Kategorije oružja

Član 7

Oružje se, prema ovom zakonu, razvrstava u četiri kategorije:

1) kategorija A – u koju se svrstavaju:

1. minsko-eksplozivna sredstva,

2. vojno oružje, vojni projektili i bacači,

3. automatsko oružje,

4. oružje koje je skriveno tako da izgleda kao neki drugi predmet,

5. sve vrste oružja s integralnim prigušivačima, prigušivači namijenjeni oružju i dijelovi za prigušivače,

6. municija s probojnim, eksplozivnim, obilježavajućim ili zapaljivim projektilima, te projektili za takvu municiju,

7. municija za pištolje i revolvere s projektilom koji ima ekspanzijski učinak i projektili za takvu municiju, osim municije za lov ili sportsko streljaštvo za lica kojima je dozvoljeno da koriste to oružje,

8. oružje koje je izrađeno ili prerađeno bez odobrenja za promet oružjem,

9. poluautomatsko vatreno oružje za civilnu upotrebu, koje po svom autentičnom izgledu odgovara automatskom oružju, osim oružja za lov i sportsko streljaštvo,

10. ostalo vatreno oružje koje nije obuhvaćeno kategorijama B, C ili D,

11. posebna oprema za vatreno oružje;

2) kategorija B – u koju se svrstava:

1. poluautomatsko ili repetirajuće vatreno oružje kratke cijevi,

2. vatreno oružje kratke cijevi za pojedinačnu paljbu sa središnjim paljenjem,

3. vatreno oružje kratke cijevi za pojedinačnu paljbu s rubnim paljenjem ukupne dužine do 28 cm,

4. poluautomatsko vatreno oružje duge cijevi koje zajedno sa magacinom i ležištem može primiti više od tri metka,

5. poluautomatsko vatreno oružje duge cijevi sa magacinom i ležištem za najviše tri metka, kod kojeg se magacin, odnosno opruga za punjenje može skinuti, odnosno nije sigurno da li je oružje napravljeno tako da se uz obični alat može prepraviti u oružje sa magacinom i ležištem za više od tri metka,

6. repetirajuće i poluautomatsko vatreno oružje duge cijevi sa neolučenom cijevi ukupne dužine do 60 cm,

7. repetirajuće vatreno oružje duge cijevi koje nije obuhvaćeno u podtački 6. tačka 2) ovog člana,

8. poluautomatsko vatreno oružje duge cijevi koje nije obuhvaćeno podt. 4, 5. i 7. ove tačke i podtačkom 9. tačka 1) ovog člana,

9. vatreno oružje duge cijevi za pojedinačnu paljbu sa jednom ili više olučenih cijevi,

10. vatreno oružje duge cijevi za pojedinačnu paljbu sa jednom ili više neolučenih cijevi,

11. staro oružje,

12. kombinovano oružje;

3) kategorija C – u koju se svrstava:

1. gasno oružje,

2. reprodukcija vatrenog oružja kod kojeg se ne upotrebljava metak sa centralnim ili ivičnim paljenjem,

3. vazdušno oružje čija kinetička energija je 10,5 J ili veća ili je brzina projektila 200 m/s ili veća i kalibra većeg od 4,5 mm,

4. oružje s tetivom čija je sila zatezanja tetive veća od 450 N, odnosno čija je natezna težina veća od 101 libre,

5. prangije,

6. trofejno oružje;

4) kategorija D – u koju se svrstava:

1. vazdušno oružje čija je kinetička energija manja od 10,5 J ili je brzina projektila manja od 200 m/s i kalibra maksimalno 4,5 mm,

2. uređaji za izazivanje elektrošokova,

3. gasni sprejovi,

4. oružje s tetivom čija je sila zatezanja tetive manja od 450 N, odnosno čija je natezna težina do 101 libre i

5. hladno oružje.

Zabranjeno i dozvoljeno oružje

Član 8

(1) Oružje iz člana 7. ovog zakona razvrstava se na zabranjeno i dozvoljeno oružje.

(2) Zabranjeno oružje je:

1) oružje i municija kategorije A,

2) hladno oružje kojem je osnovna namjena napad ili nanošenje povreda,

3) predmeti pogodni za napad ili nanošenje povreda kada se nose, a način i okolnosti njihovog nošenja ukazuju da bi mogli biti upotrijebljeni i

4) oružje kategorije C i D kada se koriste za uznemiravanje, napad ili nanošenje povreda.

(3) Dozvoljeno oružje je:

1) oružje kategorije B – za koje je potrebno odobrenje nadležnog organa,

2) oružje kategorije C – za koje je potrebna prijava nadležnom organu i

3) oružje kategorije D – za koje nije potrebno odobrenje, niti prijava nadležnom organu, osim hladnog oružja iz stava 2. t. 2) i 3) ovog člana.

GLAVA II

POSTUPAK NABAVLjANjA ORUŽJA

Isprave

Član 9

(1) Postupak za nabavljanje, držanje i nošenje oružja pokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva.

(2) Na osnovu zahtjeva iz stava 1. ovog člana i ispunjenosti uslova, izdaju se sljedeće isprave:

1) odobrenje za nabavljanje oružja,

2) oružni list,

3) dozvola za nošenje oružja,

4) odobrenje za držanje oružja,

5) odobrenje za držanje starog oružja,

6) kolekcionarska dozvola i

7) potvrda o prijavi.

(3) Sadržaj i izgled obrazaca zahtjeva i isprava o oružju propisuje ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar) podzakonskim aktom.

Nadležni organ

Član 10

Nadležni organ je, u smislu ovog zakona, organizaciona jedinica Ministarstva, prema prebivalištu, odnosno sjedištu pravnog lica i preduzetnika podnosioca zahtjeva (u daljem tekstu: nadležni organ).

1. Uslovi za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja

Nabavljanje oružja kategorije B za fizička lica

Član 11

(1) Oružje iz kategorije B može se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležnog organa.

(2) Odobrenje za nabavljanje oružja iz kategorije B izdaje se fizičkom licu koje ispunjava opšte i posebne uslove.

(3) Opšte uslove za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja ispunjava lice koje:

1) ima navršenu 21 godinu – za oružje za ličnu bezbjednost, a za sportsko i lovačko oružje – navršenih 18 godina,

2) ima opravdan razlog za nabavljanje oružja,

3) nije osuđivano za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti propisano Krivičnim zakonom Republike Srpske i Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, osim za krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja,

4) protiv koga se ne vodi krivični postupak za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti propisano Krivičnim zakonom Republike Srpske i Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, osim za krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja,

5) nije kažnjavano, odnosno oglašeno odgovornim za prekršaj protiv javnog reda i mira sa obilježjem nasilja, prekršaj propisan ovim zakonom ili prekršaj sa obilježjima nasilja propisan drugim zakonom,

6) ne postoje okolnosti koje negativno utiču na interese bezbjednosti, kao što su: češće i prekomjerno uživanje alkohola, konzumiranje opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava, izraženo poremećeni porodični odnosi, sukobi sa okolinom, agresivno i ekscesno ponašanje i druge okolnosti koje lice čine nepodobnim za posjedovanje oružja.

(4) Posebne uslove za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja ispunjava lice koje je:

1) zdravstveno sposobno za držanje i nošenje oružja i

2) obučeno za rukovanje vatrenim oružjem.

(5) Lice koje podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja iste vrste na osnovu važećeg oružnog lista ne dokazuje ispunjenost uslova iz stava 2. ovog člana.

(6) Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja cijeni nadležni organ.

(7) Način utvrđivanja opravdanosti zahtjeva iz stava 6. ovog člana podzakonskim aktom detaljnije propisuje ministar.

Ispunjenost opštih uslova

Član 12

(1) Fizičko lice ima opravdan razlog iz člana 11. stav 3. tačka 2) ovog zakona, za nabavljanje oružja za ličnu bezbjednost, ukoliko učini vjerovatnim da bi mu mogla biti ugrožena lična bezbjednost ili zbog drugih okolnosti.

(2) Fizičko lice ima opravdan razlog iz člana 11. stav 3. tačka 2) ovog zakona za nabavljanje lovačkog oružja ukoliko ima položen lovački ispit i član je lovačkog udruženja koje gazduje određenom teritorijom i ima odobrenje nadležnog ministarstva, što dokazuje uvjerenjem o članstvu u lovačkom udruženju i položenom lovačkom ispitu.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, fizičko lice ima opravdan razlog za nabavljanje lovačkog oružja ukoliko je oružje:

1) neophodno radi zaštite stada stoke (više od 20 grla krava i junica i/ili više od 40 grla ovaca i koza) i

2) ako se radi o oružju stečenom po osnovu nasljeđa.

(4) Fizičko lice ima opravdan razlog za nabavljanje sportskog oružja iz člana 11. stav 3. tačka 2) ovog zakona ukoliko je član sportske streljačke organizacije, što dokazuje uvjerenjem.

(5) Postojanje uslova iz člana 11. stav 3. tačka 4) ovog zakona dokazuje se uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka, izdatog od nadležnog suda.

(6) Postojanje uslova iz člana 11. stav 3. t. 3) i 5) ovog zakona (kaznena i prekršajna evidencija) utvrđuje nadležni organ po službenoj dužnosti, a u slučaju da nadležni organ nije u mogućnosti službenim putem izvršiti navedenu provjeru zbog različito regulisane materije drugim zakonodavstvima, lice će se uputiti da tražene podatke dostavi lično.

(7) Postojanje uslova, odnosno okolnosti iz člana 11. stav 3. t. 2) i 6) i stav 3. tačka 1) ovog člana utvrđuje nadležni organ.

(8) U slučaju prestanka članstva u lovačkom udruženju, lovačko udruženje je dužno u roku od osam dana od dana prestanka članstva da dostavi nadležnom organu dokaz o prestanku članstva.

Zdravstvena sposobnost

Član 13

(1) Postojanje uslova iz člana 11. stav 4. tačka 1) ovog zakona dokazuje se uvjerenjem ovlašćene zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti podnosioca zahtjeva, a za ovlašćena službena lica ljekarskim uvjerenjem kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova koji podrazumijevaju držanje i nošenje oružja.

(2) Uvjerenja iz stava 1. ovog člana ne mogu biti starija od šest mjeseci od dana izdavanja.

(3) Ministar zdravlja i socijalne zaštite, u saradnji sa ministrom, donosi propis o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti lica za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije.

Promjena zdravstvene sposobnosti

Član 14

(1) Zdravstvena ustanova i svako lice koje ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja, a koje može uticati na sposobnost za držanje i nošenje oružja, dužni su odmah po saznanju za takvu promjenu obavijestiti nadležni organ.

(2) Nadležni organ upućuje vlasnika oružja za kojeg se opravdano sumnja da više nije zdravstveno sposoban za držanje i nošenje oružja na vanredni zdravstveni pregled kod ovlašćene zdravstvene organizacije.

(3) Vlasnik oružja iz stava 2. ovog člana obavezan je da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o upućivanju na vanredni zdravstveni pregled dostavi nadležnom organu uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

(4) Troškove zdravstvenog pregleda vlasnika oružja iz stava 2. ovog člana koji je proglašen zdravstveno sposobnim za držanje i nošenje oružja snosi nadležni organ.

(5) Troškove zdravstvenog pregleda vlasnika oružja iz stava 2. ovog člana koji je proglašen zdravstveno nesposobnim za držanje i nošenje oružja snosi vlasnik oružja.

Dokaz o obučenosti za rukovanje vatrenim oružjem

Član 15

(1) Postojanje uslova iz člana 11. stav 4. tačka 2) ovog zakona dokazuje se uvjerenjem ovlašćene stručne organizacije o obučenosti lica za rukovanjem vatrenim oružjem.

(2) Lica koja obavljaju ili su obavljala poslove policijskog službenika, obezbjeđenja lica i imovine, profesionalna vojna lica, rezervne vojne starješine i lica koja imaju registrovano vatreno oružje oslobođena su obuke za rukovanje vatrenim oružjem, kao i druga lica koja dokažu da su kroz školovanje i druge vidove obuke osposobljeni za rukovanje vatrenim oružjem.

Obuka za rukovanje vatrenim oružjem

Član 16

(1) Stručna ovlašćena organizacija za obuku za rukovanje vatrenim oružjem može biti streljačka organizacija ili drugo pravno lice koje raspolaže potrebnim prostorijama, strelištem, stručnim kadrom i ispunjava druge propisane uslove za sprovođenje obuke, za šta posjeduje odobrenje nadležnog organa.

(2) Obuka za rukovanje vatrenim oružjem kategorije B sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela, kao i provjere znanja i obuhvata:

1) pravni aspekt držanja oružja,

2) nošenje i upotrebu oružja,

3) bezbjedno rukovanje oružjem,

4) osnove balistike i tehnike gađanja i

5) praktično gađanje vatrenim oružjem.

(3) Obuku iz stava 2. ovog člana obavlja komisija koju imenuje ministar.

(4) Komisija iz stava 3. ovog člana sastoji se od pet članova, od kojih su najmanje dva člana predstavnici Ministarstva.

(5) Nakon obavljene obuke, stručna ovlašćena organizacija iz stava 1. ovog člana izdaje uvjerenje o obučenosti lica za rukovanje vatrenim oružjem kategorije B.

(6) Obavljanje obuke i program obuke za rukovanje vatrenim oružjem kategorije B podzakonskim aktom propisuje ministar.

Izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja kategorije B za pravna lica i preduzetnike

Član 17

Odobrenje za nabavljanje oružja izdaje se pravnom licu i preduzetniku koji:

1) ima opravdan razlog za nabavljanje i

2) ukoliko zaposleni na poslovima bezbjednosti u pravnom licu, odnosno kod preduzetnika ispunjava uslove iz člana 11. stav 2. ovog zakona.

Uslov za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja za pravna lica i preduzetnike

Član 18

Opravdan razlog iz člana 17. tačka 1) ovog zakona za nabavljanje oružja ima pravno lice i preduzetnik koji ima organizovanu vlastitu službu obezbjeđenja ili koje je registrovano kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti: lova, uzgoja divljači, streljaštva, vođenja civilnih strelišta, poslova obezbjeđenja lica i imovine, osposobljavanja lica za rukovanje vatrenim oružjem, naučnog istraživanja za koje je potrebno oružje, snimanja filmskih i prikazivanja pozorišnih predstava, muzejskih eksponata i slično.

Povjeravanje oružja zaposlenim u pravnom licu i kod preduzetnika

Član 19

(1) Pravno lice i preduzetnik iz člana 17. ovog zakona podnosi zahtjev nadležnom organu za povjeravanje oružja zaposlenom punoljetnom licu koje ispunjava uslove iz člana 11. stav 3. t. 3) do 6) i stav 4. ovog zakona.

(2) Nadležni organ rješenjem odlučuje o zahtjevu iz stava 1. ovog člana.

(3) Podnosilac zahtjeva može izjaviti žalbu ministru na rješenje iz stava 2. ovog člana u roku od 15 dana od dana uručenja.

(4) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor.

(5) Pravno lice i preduzetnik iz stava 1. ovog člana izdaje propisanu ispravu licu kome je oružje povjereno.

(6) Lice kojem je oružje povjereno može koristiti i njime rukovati samo za vrijeme obavljanja poslova u objektu, odnosno na prostoru na kome se obavlja djelatnost i pravcu kretanja transporta koji obezbjeđuje, a u periodu dok se oružje ne koristi čuva se na bezbjednom mjestu tako da pristup tom oružju ne mogu imati neovlašćena lica.

Izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja

Član 20

(1) Nadležni organ izdaje rješenje kojim se odobrava nabavljanje oružja fizičkom licu koje ispunjava uslove iz člana 11. ovog zakona i pravnom licu i preduzetniku koje ispunjava uslove iz čl. 17. i 18. ovog zakona.

(2) Rješenje kojim je odobreno nabavljanje oružja važi šest mjeseci od dana izdavanja.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja

Član 21

(1) U rješenju kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja zbog interesa bezbjednosti iz člana 11. stav 3. tačka 6) ovog zakona nadležni organ nije obavezan obrazlagati razloge kojima se rukovodio kod donošenja rješenja.

(2) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja.

(3) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor.

Nabavljanje bitnih dijelova oružja

Član 22

(1) Vlasnik oružja može nabavljati bitne dijelove oružja uz važeću ispravu o oružju, uz obavezu prijave nadležnom organu.

(2) Podaci o nabavljenim dijelovima unose se u propisane isprave o oružju i evidencije.

Nabavljanje municije

Član 23

Municija se može nabavljati samo za vrstu oružja za koje lice ima važeću ispravu o oružju.

Spravljanje municije

Član 24

(1) Streljačke i lovačke organizacije i njihovi članovi koji imaju registrovano oružje iz kategorije B i koji su obučeni za rukovanje eksplozivnim materijama mogu spravljati municiju, na osnovu odobrenja nadležnog organa o spravljanju municije, izdatog u skladu sa propisima koji regulišu nabavku, upotrebu, promet i prevoz eksplozivnih materija.

(2) Licima iz stava 1. ovog člana nadležni organ će rješenjem zabraniti spravljanje municije ukoliko se u postupku utvrdi da ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom ili drugim zakonima.

2. Izdavanje isprava o oružju

Izdavanje oružnog lista i odobrenja za držanje oružja

Član 25

(1) Fizičko lice kome je izdato odobrenje za nabavljanje oružja iz člana 20. stav 1. ovog zakona podnosi nadležnom organu zahtjev za izdavanje oružnog lista, u roku od osam dana od dana nabavljanja oružja.

(2) Pravno lice i preduzetnik kome je izdato odobrenje za nabavljanje oružja iz člana 20. stav 1. ovog zakona podnosi nadležnom organu zahtjev za izdavanje odobrenja za držanje oružja, u roku od osam dana od dana nabavljanja oružja.

(3) Za oružje nabavljeno na osnovu odobrenja fizičkim licima izdaje se oružni list, a pravnim licima i preduzetniku izdaje se odobrenje za držanje oružja.

Zamjena oružja

Član 26

(1) Fizička lica međusobno mogu zamijeniti oružje ako oružni listovi glase na istu vrstu vatrenog oružja.

(2) Zamjenu oružja fizičko, pravno lice i preduzetnik može izvršiti kod ovlašćenog prodavca oružja samo za vrstu oružja za koje ima oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja, po sistemu staro za novo.

(3) Lica iz st. 1. i 2. ovog člana dužna su da u roku od osam dana od dana zamjene oružja o tome obavijeste nadležni organ, predaju oružni list, odnosno odobrenje za držanje oružja i podnesu zahtjev za izdavanje novog oružnog lista, odnosno odobrenja za držanje oružja.

Rok važenja oružnog lista

Član 27

(1) Oružni list za oružje za ličnu bezbjednost izdaje se sa rokom važenja od deset godina, izuzev za lica starija od 65 godina života kojima se oružni list izdaje sa trajnim važenjem.

(2) Oružni list za oružje za ličnu bezbjednost koje je nabavljeno u skladu sa članom 11. stav 5. ovog zakona izdaje se sa rokom važenja oružnog lista na osnovu kojeg je oružje nabavljeno.

(3) Oružni list za lovačko i sportsko oružje izdaje se na ime vlasnika, odnosno korisnika oružja na neodređeno vrijeme.

(4) Oružni list iz člana 26. ovog zakona važi do isteka roka važenja oružnog lista oružja koje je zamijenjeno.

(5) Vlasnik oružja za ličnu bezbjednost je obavezan najkasnije 30 dana prije isteka roka važenja oružnog lista podnijeti zahtjev za izdavanje novog oružnog lista, uz dokaze iz člana 11. stav 3. tačka 4) i stav 4. tačka 1) ovog zakona.

(6) U postupku izdavanja novog oružnog lista nadležni organ utvrđuje ispunjenost uslova iz člana 11. stav 3. t. 2) i 6) ovog zakona.

(7) Za lovačko ili sportsko oružje mogu se izdati tri oružna lista koja glase na različita lica, uz ovjerenu saglasnost vlasnika oružja.

Odbijanje izdavanja oružnog lista i odobrenja za držanje oružja

Član 28

(1) Nadležni organ neće izdati oružni list i odobrenje za držanje oružja:

1) za koje se ne može dokazati porijeklo,

2) koje prije stavljanja u promet nije označeno žigom ili ako je oštećen ili uništen fabrički broj i

3) u slučaju kada se u postupku utvrdi postojanje razloga za odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja.

(2) Nadležni organ u slučaju iz stava 1. t. 1) i 2) ovog člana rješenjem odbija zahtjev iz člana 25. st. 1. i 2. ovog zakona i oduzima odobrenje za nabavljanje oružja i oružje bez prava na naknadu.

(3) Oružje oduzeto na osnovu stava 2. ovog člana nadležni organ će uništiti.

(4) Nadležni organ će u slučaju iz stava 1. tačka 3) ovog člana postupiti u skladu sa članom 54. stav 1. ovog zakona.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za nošenje oružja

Član 29

(1) Pištolj i revolver može nositi lice koje posjeduje dozvolu za nošenje oružja.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja za nošenje oružja podnosi se nadležnom organu, uz obrazloženje, odnosno navođenje razloga.

(3) Na osnovu zahtjeva iz stava 2. ovog člana, nadležni organ rješenjem odobrava nošenje oružja ako utvrdi da postoje opravdani razlozi za nošenje.

(4) Nadležni organ će rješenjem odbiti zahtjev iz stava 2. ovog člana ukoliko utvrdi da ne postoje opravdani razlozi.

(5) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja.

(6) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor.

Izdavanje dozvole za nošenje oružja

Član 30

(1) Dozvola za nošenje oružja izdaje se na osnovu rješenja kojim je nošenje oružja odobreno.

(2) Lice kojem je izdata dozvola za nošenje oružja obavezno je da nosi oružje na bezbjedan način tako da ne izaziva osjećaj ugroženosti, uznemirenost i negodovanje građana.

(3) Dozvola za nošenje oružja važi dok traju razlozi zbog kojih je izdata, a najduže do isteka roka važenja oružnog lista na osnovu kojeg je izdata.

(4) Ukoliko nadležni organ prije isteka roka važenja dozvole za nošenje oružja nađe da su prestali razlozi zbog kojih je nošenje oružja odobreno, donosi rješenje kojim se nošenje oružja zabranjuje, a dozvola za nošenje oružja oduzima.

(5) Protiv rješenja iz stava 4. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja.

(6) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor.

(7) Postupak i uslove izdavanja dozvole za nošenje oružja pravilnikom propisuje ministar.

Izdavanje odobrenja za držanje oružja

Član 31

(1) Odobrenje za držanje oružja izdaje se pravnom licu i preduzetniku na neodređeno vrijeme.

(2) Pravna lica i preduzetnici kojima je prestala potreba za daljim držanjem oružja obavijestiće nadležni organ i u roku od 15 dana vratiti odobrenje za držanje oružja i predati oružje na čuvanje.

(3) Ukoliko pravno lice ili preduzetnik u roku od šest mjeseci od dana predaje oružja na čuvanje ne nađe kupca, oružje postaje vlasništvo Republike Srpske.

Odobrenje za držanje starog oružja

Član 32

(1) Odobrenje za držanje starog oružja izdaje nadležni organ na zahtjev fizičkog lica i pravnog lica i preduzetnika na neodređeno vrijeme.

(2) Nadležni organ će rješenjem odbiti zahtjev iz stava 1. ovog člana ukoliko utvrdi da fizičko lice ne ispunjava uslove iz člana 11. ovog zakona, a pravno lice i preduzetnik iz člana 18. ovog zakona.

(3) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev iz stava 2. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja.

(4) Protiv rješenja donesenog po žalbi ne može se voditi upravni spor.

(5) Izuzetno, muzeji uz staro oružje mogu nabavljati i držati i oružje kategorije A u svrhu izlaganja kao eksponata, pod uslovom da je trajno onesposobljeno.

Kolekcionarska dozvola

Član 33

Nadležni organ može izdati kolekcionarsku dozvolu fizičkom licu koje posjeduje najmanje deset komada različitog registrovanog oružja i raspolaže prostornim i tehničkim uslovima za smještaj i čuvanje, kojima se obezbjeđuje da oružje i municija ne dođu u posjed neovlašćenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata.

Oružje sa obavezom prijavljivanja (oružje kategorije C)

Član 34

(1) Lica starija od 21 godinu, pravna lica i preduzetnici mogu, bez prethodnog odobrenja nadležnog organa, nabavljati i držati oružje iz kategorije C.

(2) Lica iz stava 1. ovog člana obavezna su da u roku od osam dana od dana nabavljanja oružja prijave nadležnom organu oružje, uz dokaz o porijeklu oružja.

(3) Nadležni organ izdaje potvrdu o prijavi oružja.

(4) Ovlašćeni prodavac obavezan je da o prodaji oružja iz kategorije C obavijesti nadležni organ u roku od osam dana od dana prodaje.

(5) Lice koje prijavljuje trofejno oružje, pored dokaza o porijeklu, prilaže i potvrdu o onesposobljenosti, izdatu od ovlašćene organizacije ili pojedinca.

Oružje bez obaveze prijavljivanja (oružje kategorije D)

Član 35

Lica starija od 14 godina, pravna lica i preduzetnici mogu nabavljati i držati bez odobrenja i prijave nadležnom organu oružje iz kategorije D.

3. Prava i obaveze po osnovu isprava o oružju

Prodaja oružja i municije

Član 36

(1) Oružje se može prodati samo licu koje ima odobrenje za nabavljanje oružja.

(2) Municija se može prodati samo za vrstu oružja za koje lice ima važeću ispravu o oružju.

Obavještenje o prodaji i zamjeni oružja

Član 37

(1) Ovlašćeni prodavac oružja obavezan je da o prodaji oružja koje se nabavlja na osnovu odobrenja za nabavljanje oružja, kao i zamjeni oružja iz člana 26. stav 2. ovog zakona, obavijesti nadležni organ u roku od osam dana od dana prodaje, odnosno zamjene.

(2) Fizička i pravna lica i preduzetnici koji posjeduju oružje za koje je izdata isprava o oružju obavezni su da u slučaju prodaje oružja odjave oružje kod nadležnog organa u roku od osam dana od dana prodaje.

Onesposobljavanje oružja

Član 38

(1) Fizičko lice koje je vlasnik oružja može dati oružje na trajno onesposobljavanje ovlašćenom serviseru koji izdaje potvrdu o onesposobljenosti oružja.

(2) Onesposobljeno oružje koje vlasniku predstavlja ličnu ili porodičnu uspomenu ili trofej vlasnika je trofejno oružje.

(3) Vlasnik oružja obavezan je da oružje iz stava 2. ovog člana odjavi kod nadležnog organa u roku od osam dana od dana onesposobljavanja i prijavi ga kao trofejno oružje iz kategorije C.

Promjena prebivališta ili sjedišta vlasnika oružja

Član 39

Fizičko lice ili preduzetnik koji promijeni prebivalište, odnosno pravno lice koje promijeni sjedište, a ima izdatu ispravu o oružju, obavezno je da u roku od 15 dana prijavi promjenu prebivališta, odnosno sjedišta nadležnom organu na čijem području je novo prebivalište, odnosno sjedište, radi upisa u propisane isprave i evidencije.

GLAVA III

POSTUPANjE S ORUŽJEM I MUNICIJOM

1. Postupanje sa oružjem i municijom i upotreba

Naročita pažnja u postupanju

Član 40

(1) Sa oružjem i municijom se postupa sa naročitom pažnjom.

(2) Naročita pažnja u postupanju sa oružjem i municijom podrazumijeva propisano čuvanje, pravilno, stručno i pažljivo rukovanje, nošenje, prenošenje i držanje u ispravnom stanju.

(3) Oružje i municija se čuva u stambenom ili poslovnom prostoru vlasnika, odnosno korisnika na bezbjednom mjestu tako da neovlašćena lica ne mogu doći u posjed oružja i municije.

(4) Prostorne i tehničke uslove za smještaj i čuvanje oružja i municije propisuje ministar podzakonskim aktom.

Zabranjenost upotrebe i nošenja

https://advokat-prnjavorac.com

Član 41

(1) Zabranjena je upotreba oružja na javnim i drugim mjestima na kojima se može ugroziti bezbjednost ljudi i imovine, narušiti javni red i mir ili izazvati osjećaj ugroženosti ili uznemirenosti građana.

(2) Zabranjeno je nošenje oružja na javnim skupovima i u ugostiteljskim objektima.

(3) Lice koje je pod uticajem alkohola, opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava ne smije nositi oružje.

Zabranjenost upotrebe lovačkog i sportskog oružja

Član 42

(1) Lovačko oružje se ne može upotrebljavati van lovnih površina.

(2) Sportsko oružje se ne može upotrebljavati van civilnih strelišta.

(3) Van lovnih površina, odnosno strelišta oružje se mora držati, odnosno nositi u odgovarajućim futrolama i kovčezima i ne smije biti napunjeno.

Upotreba elektrošokova i gasnih sprejova

Član 43

Uređaji za izazivanje elektroškova i gasni sprejovi upotrebljavaju se za samoodbranu, na način da se time ne ugrožava bezbjednost drugih lica.

Zabranjenost upotrebe i nošenja starog i trofejnog oružja

Član 44

(1) Zabranjena je upotreba i nošenje starog i nošenje trofejnog oružja, kao i nabavljanje i držanje municije za to oružje.

(2) Vatreno oružje koje je onesposobljeno za upotrebu ne smije se osposobljavati.

2. Nošenje i prenošenje oružja, dobrovoljna predaja i posluga oružja

Nošenje i prenošenje oružja

Član 45

(1) Uz oružje koje se nosi ili prenosi u skladu sa odredbama ovog zakona nosi se i isprava kojom je dozvoljeno držanje, odnosno nošenje oružja.

(2) Oružje koje se drži na osnovu oružnog lista i odobrenja, uz prethodnu prijavu nadležnom organu, može se prenositi u slučaju promjene prebivališta ili adrese stana, smrti vlasnika ili korisnika oružja, popravke i prepravke oružja i u drugim opravdanim slučajevima.

(3) Prilikom prenošenja, oružje iz stava 1. ovog člana mora biti bez municije i rastavljeno na način da jedan ili više dijelova iz člana 4. stav 2. ovog zakona budu odvojeni, a lovačko oružje i oružje čije rastavljanje nije moguće mora biti na drugi način onemogućeno za trenutnu upotrebu (preklopljeno, nošenje u futroli, bravica na obaraču, izvađen okvir i slično).

Dobrovoljna predaja

Član 46

(1) Vlasnik oružja može dobrovoljno, bez prava na naknadu, predati oružje nadležnom organu u korist Republike Srpske, uz izjavu.

(2) Vlasnik oružja koje je dotrajalo i nije više za upotrebu, a koje se ne može popraviti i prepraviti, obavezan je da preda oružje nadležnom organu na uništenje, bez prava na naknadu.

(3) Za oružje iz st. 1. i 2. ovog člana izdaje se potvrda o predaji oružja i oružje se briše iz evidencije.

Posluga

Član 47

(1) Zabranjeno je davati na poslugu pištolj i revolver.

(2) Fizičko lice može dati na poslugu lovačko i sportsko oružje uz oružni list samo licu koje ima oružni list za istu vrstu oružja.

(3) Lovačko i sportsko oružje može se dati na poslugu i u slučajevima iz čl. 48. i 49. ovog zakona.

Posluga lovačkog oružja

Član 48

(1) Pravna lica koja upravljaju lovištem mogu dati lovačko oružje na poslugu licima koja, po propisima o lovstvu, imaju pravo na lov, uz potvrdu.

(2) Potvrda kojom se dozvoljava nošenje i korišćenje lovačkog oružja sadrži podatke o vremenu za koje važi, o čemu se vodi evidencija.

Posluga sportskog oružja

Član 49

(1) Streljačke organizacije mogu dati na poslugu sportsko oružje licima koja se obučavaju za rukovanje vatrenim oružjem i članovima streljačkih organizacija.

(2) Licu koje koristi sportsko oružje streljačka organizacija izdaje ispravu.

3. Postupanje u slučaju nestanka oružja, smrti vlasnika oružja i napuštanja mjesta prebivališta

Nestanak oružja i isprava o oružju

Član 50

(1) Nestanak oružja ili isprava o oružju prijavljuje se nadležnom organu odmah, a najkasnije u roku od 48 sati, o čemu se izdaje potvrda.

(2) Nestanak isprave o oružju objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a nadležni organ donosi rješenje kojim se isprava o oružju oglašava nevažećom.

(3) U slučaju nestanka oružja, lice predaje ispravu o oružju nadležnom organu odmah, a najkasnije u roku od osam dana.

(4) Lice koje nađe oružje, municiju ili ispravu o oružju obavezno je da o tome odmah obavijesti nadležni organ.

(5) Ukoliko se vlasnik nađenog oružja ne javi u roku od godinu dana, nađeno oružje postaje vlasništvo Republike Srpske.

Smrt vlasnika oružja

Član 51

U slučaju smrti vlasnika oružja, članovi porodice ili druga lica koja su u posjedu oružja u skladu sa ovim zakonom obavezni su da o tome, u roku od 30 dana, obavijeste nadležni organ i predaju oružje.

Nasljeđeno oružje

Član 52

(1) Lice koje je proglašeno za nasljednika oružja dužno je da u roku od šest mjeseci od dana pravosnažnosti rješenja o nasljeđivanju:

1) podnese zahtjev za izdavanje oružnog lista uz dokaze o ispunjenosti uslova propisanih ovim zakonom,

2) sam nađe kupca ili oružje proda posredstvom ovlašćenog preduzeća za promet oružja i municije,

3) oružje pretvori u trofej i

4) oružje preda u vlasništvo Republike Srpske.

(2) Ukoliko umrlo lice nema nasljednika, oružje postaje vlasništvo Republike Srpske.

(3) Ukoliko zakonski nasljednici umrlog lica ne preuzmu oružje od nadležnog organa u roku od tri godine od dana predaje, oružje postaje vlasništvo Republike Srpske.

Napuštanje mjesta prebivališta duže od 60 dana

Član 53

(1) Vlasnik oružja za ličnu bezbjednost koji napušta mjesto prebivališta duže od 60 dana obavezan je da oružje i municiju preda na čuvanje nadležnom organu.

(2) Vlasnik lovačkog i sportskog oružja koji napušta mjesto prebivališta duže od 60 dana obavezan je da oružje i municiju preda na čuvanje nadležnom organu, ovlašćenom prodavcu oružja, ovlašćenom serviseru oružja ili fizičkom licu koje ima odgovarajuću ispravu za tu vrstu oružja i uslove za smještaj i čuvanje oružja.

GLAVA IV

ODUZIMANjE ORUŽJA, MUNICIJE I ISPRAVA O ORUŽJU

Oduzimanje fizičkom licu

Član 54

(1) Nadležna policijska uprava će oduzeti oružje, municiju i isprave o oružju fizičkom licu:

1) ako nabavi oružje suprotno članu 11. stav 1. ovog zakona,

2) ako prestane da ispunjava neki od uslova propisan članom 11. stav 3. t. 2) i 3) i stav 4. tačka 1) i članom 12. st. 2. i 3. ovog zakona,

3) ukoliko to nalažu interesi bezbjednosti iz člana 11. stav 3. tačka 6) ovog zakona,

4) ako ne postupi u skladu sa članom 14. stav 3. ovog zakona,

5) ako ne postupi u skladu sa članom 27. stav 5. ovog zakona,

6) u slučaju iz člana 28. stav 1. tačka 3) ovog zakona,

7) ako ne postupi u skladu sa članom 34. stav 2. ovog zakona i

8) ako ne postupa u skladu sa drugim odredbama ovog zakona.

(2) Nadležna policijska uprava će oduzeti oružje, municiju i isprave o oružju fizičkom licu koje je učinilo prekršaj upotrebom oružja ili ozbiljnom prijetnjom da će oružje biti upotrijebljeno.

(3) Nadležna policijska uprava može oduzeti oružje, municiju i isprave o oružju fizičkom licu koje je učinilo prekršaj protiv javnog reda i mira sa obilježjem nasilja, prekršaj propisan ovim zakonom ili prekršaj sa obilježjima nasilja propisan drugim zakonom.

(4) Oružje oduzeto na osnovu stava 1. tačka 1) ovog člana oduzima se bez prava na naknadu.

(5) Rješenje kojim nadležna policijska uprava oduzima oružje, municiju i isprave o oružju iz stava 1. t. 1), 2), 4), 5), 6), 7) i 8) ovog člana i st. 2. i 3. ovog člana sadrži razloge o oduzimanju.

(6) U rješenju kojim se oduzima oružje, municija i isprave o oružju iz stava 1. tačka 3) ovog člana nadležna policijska uprava nije obavezana da obrazlaže razloge kojima se rukovodila prilikom donošenja rješenja.

(7) Protiv rješenja iz st. 5. i 6. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja, s tim da žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

(8) Protiv rješenja donesenog po žalbi iz stava 7. ovog člana može se voditi upravni spor.

(9) O oružju i municiji oduzetoj u skladu sa stavom 1. tačka 1) ovog člana, oružju i municiji oduzetoj primjenom mjere bezbjednosti i zaštitne mjere oduzimanja, kao i nađenom i dobrovoljno predatom oružju, odlučuje ministar.

Oduzimanje pravnom licu i preduzetniku

Član 55

(1) Oružje, municiju i isprave o oružju oduzeće nadležna policijska uprava pravnom licu i preduzetniku ukoliko utvrdi da su prestali razlozi za držanje oružja propisani ovim zakonom i u slučaju kada pravno lice i preduzetnik ne postupi u skladu sa članom 31. stav 2. ovog zakona.

(2) Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja.

(3) Protiv rješenja donesenog po žalbi može se voditi upravni spor.

(4) Ukoliko pravno lice ili preduzetnik u roku od šest mjeseci privremenog oduzimanja ne nađe kupca, oružje postaje vlasništvo Republike Srpske.

Rješenje o oduzimanju

Član 56

(1) Rješenje iz člana 54. st. 5. i 6. i člana 55. stav 1. ovog zakona sadrži i pouku vlasniku da u roku od šest mjeseci po pravosnažnosti rješenja sam nađe kupca ili ga proda posredstvom ovlašćenog prodavca.

(2) Pouku iz stava 1. ovog člana ne sadrži rješenje ukoliko se oružje oduzima na osnovu člana 54. stav 1. tačka 1) ovog zakona.

(3) Ako vlasnik oduzetog oružja i municije ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana, oružje i municija postaju vlasništvo Republike Srpske.

Privremeno oduzimanje

Član 57

(1) Nadležni organ će privremeno oduzeti oružje, municiju i isprave o oružju u slučaju vođenja postupka za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti propisano Krivičnim zakonikom Republike Srpske i Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, osim za krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

(2) Nadležni organ će privremeno oduzeti oružje, municiju i isprave o oružju u slučaju vođenja postupka za prekršaj koji je učinjen upotrebom oružja ili ozbiljnom prijetnjom da će oružje biti upotrijebljeno.

(3) Nadležni organ može privremeno oduzeti oružje, municiju i isprave o oružju u slučaju vođenja postupka za prekršaj protiv javnog reda i mira sa obilježjima nasilja, prekršaj propisan ovim zakonom ili prekršaj sa obilježjima nasilja propisan drugim zakonom.

(4) Za oduzeto oružje, municiju i isprave o oružju nadležni organ izdaje potvrdu o oduzimanju.

(5) Oružje, municija i isprave o oružju iz st. 1, 2. i 3. ovog člana deponuju se u nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva koja ih je privremeno oduzela, a ukoliko se u postupku utvrdi da vlasnik nije krivično, odnosno prekršajno odgovoran, vraća se vlasniku.

GLAVA V

PROMET I PREVOZ ORUŽJA, BITNIH DIJELOVA ORUŽJA I MUNICIJE, POPRAVLjANjE I PREPRAVLjANjE ORUŽJA

1. Promet oružja

Odobrenje za promet

Član 58

(1) Prometom oružja, bitnih dijelova oružja i municije mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji prije upisa u sudski registar, odnosno u registar preduzetnika za to dobiju odobrenje nadležnog organa (u daljem tekstu: ovlašćeni prodavac oružja).

(2) Odobrenje iz stava 1. ovog člana nadležni organ će izdati ako:

1) su ispunjeni prostorni i tehnički uslovi za smještaj i čuvanje kojima se obezbjeđuje da oružje, bitni dijelovi oružja i municija ne dođu u posjed neovlašćenih lica i ne ugroze bezbjednost ljudi i objekata i

2) odgovorno lice u pravnom licu, odnosno preduzetnik ispunjava uslove iz člana 11. stav 3. ovog zakona, a lice koje neposredno rukuje oružjem ispunjava uslove iz člana 11. st. 3. i 4. ovog zakona.

(3) Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana obavezni su da u roku od osam dana od dana upisa u sudski registar, odnosno registar preduzetnika obavijeste nadležni organ.

Promet

Član 59

(1) Ovlašćeni prodavac oružja iz člana 58. stav 1. ovog zakona može prodavati oružje:

1) kategorije B fizičkim i pravnim licima i preduzetnicima kojima je nadležni organ za to izdao odobrenje,

2) kategorije C i bitne dijelove oružja uz obavezu da o prodaji oružja i bitnih dijelova oružja obavijeste nadležni organ u roku od osam dana od dana prodaje i

3) kategorije D bez obaveze prijave nadležnom organu.

(2) Ovlašćeni prodavac oružja može prodavati municiju samo licima koja imaju važeću ispravu o oružju.

(3) Ovlašćeni prodavac oružja obavezan je da vodi evidenciju o nabavljenom i prodatom oružju po kategorijama iz stava 1. ovog člana i vrstama oružja, kao i evidenciju o prodatoj municiji.

Promet između ovlašćenih prodavaca

Član 60

(1) Za promet oružja B, C i D kategorije, bitnih dijelova oružja i municije između pravnih lica, odnosno preduzetnika iz člana 58. stav 1. ovog zakona potrebno je posebno odobrenje nadležnog organa.

(2) Odobrenje se izdaje na zahtjev kupca za svaku ugovorenu količinu i važi 12 mjeseci od dana izdavanja.

2. Posredovanje i prevoz

Posredovanje (brokering)

Član 61

(1) Posredovanjem (brokeringom) u prometu oružja, bitnih dijelova oružja i municije mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji prije upisa u sudski registar, odnosno registar preduzetnika za to dobiju odobrenje nadležnog organa.

(2) Odobrenje iz stava 1. ovog člana nadležni organ će izdati ako:

1) lice priloži dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o zakupu poslovnog prostora i

2) odgovorna lica, kao i lica zaposlena u pravnom licu ili kod preduzetnika iz stava 1. ovog člana, ispunjavaju uslove iz člana 11. stav 3. t. 3), 4), 5) i 6) ovog zakona.

(3) Pored uslova iz stava 2. ovog člana, posredovanjem u prometu oružja može se baviti pravno lice i preduzetnik koji ispunjavaju uslove iz propisa o prevozu, prometu, kontroli i kretanju oružja i municije.

(4) Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana obavezni su da vode propisanu evidenciju.

(5) Rješenjem će se odbiti zahtjev ili poništiti rješenje kojim je odobreno posredovanje u prometu oružja i municije ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz ovog zakona i ako bi se time ugrozila javna bezbjednost.

(6) Protiv rješenja ministra žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Prevoz

Član 62

(1) Za prevoz oružja, bitnih dijelova oružja i municije pravnom licu i preduzetniku izdaje se odobrenje nadležnog organa.

(2) Prevoz male količine oružja (do pet komada), bitnih dijelova oružja i municije (do 500 komada) može se vršiti bez odobrenja nadležnog organa, a u skladu sa članom 45. stav 3. ovog zakona.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava 1. ovog člana pošiljalac podnosi najkasnije 48 sati prije početnog prevoza i sadrži: naziv i adresu pošiljaoca, vrstu, količinu i način pakovanja oružja, bitnih dijelova za oružje i municiju, naziv i adresu prevoznika, odnosno lično ime vozača, suvozača ili pratioca, datum i sat počinjanja prevoza, trasu i krajnje mjesto prevoza, naznačenje vrste, tipa i registarske oznake prevoznog sredstva, naziv i adresu primaoca.

(4) Nadležni organ može, po potrebi, narediti prevozniku preduzimanje i posebnih mjera obezbjeđenja pri prevozu oružja, bitnih dijelova za oružje i municije. Troškove posebnih mjera obezbjeđenja snosi prevoznik.

(5) Odobrenje za prevoz iz stava 1. ovog člana ne može se izdati kada to zahtijevaju razlozi bezbjednosti.

3. Popravljanje i prepravljanje oružja

Ovlašćenje za popravljanje i prepravljanje

Član 63

(1) Popravljanjem i prepravljanjem oružja mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji prije upisa u sudski registar, odnosno registar preduzetnika za to dobiju odobrenje nadležnog organa.

(2) Odobrenje iz stava 1. ovog zakona nadležni organ će izdati pravnom licu, odnosno preduzetniku koji ispunjavaju uslove iz člana 58. stav 2. ovog zakona.

Obaveze ovlašćenog servisera oružja

Član 64

(1) Ovlašćeni serviseri oružja mogu primiti na popravljanje i prepravljanje samo oružje koje ima važeću ispravu.

(2) Ovlašćeni serviseri oružja će o svakoj izvršenoj popravci, prepravci i trajnom onesposobljavanju oružja licu izdati potvrdu i u roku od 48 sati u pisanoj formi obavijestiti nadležni organ.

(3) Nadležni organ po prijemu prijave o izvršenoj prepravci podatke unosi u isprave o oružju i evidencije.

GAVA VI

CIVILNO STRELIŠTE, EVIDENCIJE O ORUŽJU I MUNICIJI I NADZOR NAD SPROVOĐENjEM ZAKONA

1. Civilno strelište

Uslovi za osnivanje civilnog strelišta

Član 65

(1) Civilno strelište za obavljanje sportske i druge djelatnosti može osnovati pravno lice i preduzetnik koji prije upisa u sudski registar, odnosno registar preduzetnika za to dobije odobrenje nadležnog organa.

(2) Odredbe člana 58. stav 2. ovog zakona analogno se primjenjuju i na pravno lice i preduzetnika iz stava 1. ovog člana.

(3) Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na lovačka strelišta koja se upotrebljavaju za gađanje i isprobavanje lovačkog oružja svojih članova prema propisima o lovstvu.

Upotreba oružja na civilnom strelištu

Član 66

(1) Vatreno oružje na civilnom strelištu može koristiti fizičko lice kojem je izdata odgovarajuća isprava o oružju.

(2) Fizičko lice koje ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana gađanje može izvoditi samo pod nadzorom ovlašćenog lica civilnog strelišta i isključivo sa oružjem i municijom koji su vlasništvo civilnog strelišta.

(3) Ovlašćeno lice civilnog strelišta zabranjuje izvođenje gađanja i pristup licima iz st. 1. i 2. ovog člana ako su pod dejstvom alkohola i narkotika ili ako njihovo psihofizičko stanje ukazuje na nesposobnost rukovanja oružjem.

2. Evidencije o oružju i municiji i nadzor nad sprovođenjem Zakona

Evidencije pravnih lica i preduzetnika

Član 67

(1) Pravna lica i preduzetnici obavezni su da vode evidencije o:

1) nabavljenom oružju i bitnim dijelovima oružja i

2) izdatim ispravama licima kojima je oružje povjereno.

(2) Ovlašćeni prodavci oružja obavezni su da vode evidencije o:

1) nabavljenom oružju, bitnim dijelovima oružja i evidenciju o nabavljenoj municiji i

2) prodatom oružju, bitnim dijelovima oružja i evidenciju o prodatoj municiji.

(3) Ovlašćeni serviseri obavezni su da vode evidenciju o popravljenom i prepravljenom oružju.

(4) Stručna ovlašćena organizacija za obuku za rukovanje vatrenim oružjem obavezna je da vodi evidenciju o licima obučenim za rukovanje vatrenim oružjem.

(5) Pravna lica i preduzetnici koji se bave posredovanjem u prometu oružja, dijelova za oružje i municije (brokering) obavezni su da vode evidenciju o svakom pojedinačnom izvršenom posredovanju.

(6) Pravno lice koje je ovlašćeno za vođenje civilnog strelišta obavezno je da vodi evidenciju o nabavljenom oružju i municiji, oružju i municiji ustupljenim na korišćenje i utrošenoj municiji.

(7) Evidencije iz st. 1. do 6. ovog člana čuvaju se trajno, a u slučaju prestanka postojanja pravnog lica i preduzetnika, predaju se nadležnom organu.

Evidencije nadležnog organa

Član 68

(1) Evidenciju o podnesenim zahtjevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja, izdatim oružnim listovima, dozvolama za nošenje oružja, odobrenjima za držanje oružja, odobrenjima za držanje starog oružja, o prijavi oružja kategorije C i izdatim potvrdama o prijavi, oduzetom, nađenom, predatom i nestalom oružju vodi nadležni organ u pisanoj i elektronskoj formi.

(2) Lični podaci sadržani u evidencijama iz stava 1. ovog člana obrađuju se u skladu sa propisom o zaštiti ličnih podataka.

(3) Sadržaj i način vođenja evidencija iz člana 67. ovog zakona i stava 1. ovog člana utvrđuje se podzakonskim aktom, koji donosi ministar.

Nadzor nad sprovođenjem Zakona

Član 69

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona sprovodi Ministarstvo.

GLAVA VII

KAZNENE ODREDBE

Prekršaji fizičkih lica (novčana kazna od 1.200 KM do 1.500 KM i zaštitna mjera)

Član 70

(1) Novčanom kaznom od 300 KM do 500 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) nabavi oružje kategorije B bez odobrenja nadležnog organa (član 11. stav 1. i član 54. stav 1. tačka 1),

2) u roku od 15 dana nakon upućivanja na vanredni zdravstveni pregled ne dostavi uvjerenje nadležnom organu (član 14. stav 3),

3) koristi i rukuje oružjem kada ne obavlja djelatnost, van objekta, prostora na kome se obavlja djelatnost i pravca kretanja (član 19. stav 6),

4) nabavi bitne dijelove oružja bez prijave nadležnom organu (član 22),

5) nabavi municiju za oružje za koje nema izdat oružni list (član 23),

6) spravlja municiju bez odobrenja nadležnog organa (član 24. stav 1),

7) nosi pištolj i revolver bez dozvole za nošenje (član 29. stav 1. i član 45. stav 1),

8) nabavi, drži i nosi oružje kategorije C bez prijave nadležnom organu (član 34. stav 2),

9) proda oružje kategorije C licu mlađem od 21 godinu (član 34. stav 1),

10) maloljetnik mlađi od 14 godina nabavi, drži i nosi oružje kategorije D (član 35),

11) proda oružje licu koje nema odobrenje za nabavljanje (član 36. stav 1),

12) ne postupa sa oružjem i municijom sa naročitom pažnjom i ne čuva oružje na bezbjednom mjestu (član 40),

13) upotrijebi oružje na javnim i drugim mjestima na kojima se može ugroziti bezbjednost ljudi i imovine, naruši javni red i mir ili izazove osjećaj ugroženosti ili uznemirenosti građana (član 41. stav 1),

14) nosi oružje na javnim skupovima i u ugostiteljskim objektima (član 41. stav 2),

15) nosi oružje pod uticajem alkohola, opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava (član 41. stav 3),

16) upotrebljava lovačko oružje van lovnih površina (član 42. stav 1),

17) upotrebljava sportsko oružje van civilnih strelišta (član 42. stav 2),

18) upotrebljava uređaje za izazivanje elektroškova i gasne sprejove na način kojim se ugrožava bezbjednost drugih lica (član 43),

19) nosi i upotrebljava staro i nosi trofejno oružje, nabavlja i drži municiju za to oružje (član 44. stav 1),

20) osposobi za upotrebu onesposobljeno oružje (član 44. stav 2),

21) daje na poslugu pištolj i revolver drugom licu (član 47. stav 1),

22) ne preda dotrajalo oružje i oružje koje više nije za upotrebu (član 46. stav 2),

23) daje na poslugu lovačko i sportsko oružje licu koje nema izdat oružni list za istu vrstu oružja (član 47. stav 2),

24) ne obavijesti nadležni organ u slučaju nestanka oružja i/ili isprava o oružju (član 50. stav 1),

25) ne obavijesti nadležni organ u slučaju nađenog oružja, municije i isprava o oružju (član 50. stav 4) i

26) do 31. decembra 2018. godine ne podnese zahtjev za zamjenu nevažećeg oružnog lista, odnosno izdavanje oružnog lista (član 75).

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, pored novčane kazne, izriče se zaštitna mjera oduzimanja oružja, municije, bitnih dijelova oružja, kao i isprave o oružju.

Prekršaji fizičkih lica (novčana kazna od 800 KM do 1.200 KM i zaštitna mjera)

Član 71

(1) Novčanom kaznom od 800 KM do 1.200 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) u propisanom roku ne podnese zahtjev za izdavanje oružnog lista (član 25. stav 1),

2) najkasnije 30 dana prije isteka roka važenja oružnog lista ne podnese zahtjev za izdavanje novog (član 27. stav 5),

3) nosi oružje za koje je izdata dozvola za nošenje na način da izaziva osjećaj ugroženosti, uznemirenost i negodovanje građana (član 30. stav 2),

4) van lovnih površina, odnosno strelišta drži, odnosno nosi oružje bez futrole ili kovčega i napunjeno (član 42. stav 3) i

5) prenosi oružje u slučaju promjene prebivališta ili adrese stana, smrti vlasnika ili korisnika oružja, popravke i prepravke oružja i u drugim opravdanim slučajevima, bez prethodne prijave nadležnom organu (član 45. stav 2).

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, pored novčane kazne, izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja, bitnih dijelova oružja, kao i isprava o oružju.

Prekršaji fizičkih lica (novčana kazna od 500 KM do 1.000 KM i zaštitna mjera)

Član 72

(1) Novčanom kaznom od 500 KM do 1.000 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) ne obavijesti nadležni organ o promjeni zdravstvenog stanja, a koja može uticati na sposobnost za držanje i nošenje oružja (član 14. stav 1),

2) u propisanom roku ne obavijesti nadležni organ u slučaju zamjene oružja (član 26. stav 3),

3) u propisanom roku ne obavijesti nadležni organ u slučaju prodaje oružja (član 37. stav 2),

4) ne prijavi trajno onesposobljeno oružje (član 38. stav 3),

5) u propisanom roku ne prijavi promjenu prebivališta (član 39),

6) prenosi sportsko oružje bez isprave streljačke organizacije (član 49. stav 2),

7) u slučaju smrti vlasnika oružja u propisanom roku ne preda oružje nadležnom organu (član 51),

8) u roku od šest mjeseci od dana pravosnažnosti rješenja o nasljeđivanju ne postupi u skladu sa ovim zakonom (član 52. stav 1) i

9) u slučaju napuštanja mjesta prebivališta duže od 60 dana ne preda oružje nadležnom organu, ovlašćenom prodavcu oružja, ovlašćenom serviseru oružja ili fizičkom licu (član 53).

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, pored novčane kazne, izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja, municije, kao i isprava o oružju.

Prekršaji pravnih lica (novčana kazna od 10.000 KM do 15.000 KM i zaštitna mjera)

Član 73

(1) Novčanom kaznom od 10.000 KM do 15.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) povjeri oružje fizičkom licu koje ne ispunjava uslove iz člana 11. ovog zakona (član 19. stav 1),

2) lovačke i streljačke organizacije spravljaju municiju bez odobrenja nadležnog organa (član 24. stav 1),

3) u propisanom roku ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za držanje oružja (član 25. stav 2),

4) ne obavijesti u propisanom roku nadležni organ o prestanku potrebe za daljim držanjem oružja i ne preda oružje na čuvanje (član 31. stav 2),

5) muzeji nabave i drže oružje kategorije A u svrhu izlaganja kao eksponata koje nije trajno onesposobljeno (član 32. stav 5),

6) nabavi oružje kategorije C bez prijave nadležnom organu (član 34. stav 2),

7) ovlašćeni prodavac oružja ne obavijesti nadležni organ o prodaji, odnosno zamjeni oružja u propisanom roku (član 37. stav 1),

8) ne obavijesti nadležni organ o prodaji oružja i ne odjavi oružje u propisanom roku (član 37. stav 2),

9) ne drži i ne čuva oružje i municiju u poslovnom objektu na bezbjednom mjestu tako da neovlašćena lica ne mogu doći u posjed oružja (član 40. stav 3),

10) pravno lice koje upravlja lovištem da na korišćenje lovačko oružje licima koja po propisima o lovstvu nemaju pravo na lov ili streljačka organizacija da na korišćenje oružje licu koje se ne obučava za rukovanje vatrenim oružjem i nije član streljačke organizacije (član 48. stav 1. i član 49. stav 1),

11) ne izda potvrdu za nošenje i korišćenje lovačkog oružja i ne vodi evidenciju (član 48. stav 2),

12) streljačka organizacija ne izda ispravu licu koje prenosi sportsko oružje (član 49. stav 2),

13) se bavi prometom oružja, bitnih dijelova oružja i municije bez odobrenja nadležnog organa (član 58. stav 1),

14) se bavi posredovanjem u prometu oružja i municije (brokeringom) bez odobrenja nadležnog organa (član 61. stav 1),

15) prevozi oružje, bitne dijelove oružja i municiju bez odobrenja nadležnog organa (član 62. stav 1),

16) se bavi popravljanjem i prepravljanjem oružja bez odobrenja nadležnog organa (član 63. stav 1),

17) radi popravljanja i prepravljanja prime oružje koje nema važeću ispravu (član 64. stav 1),

18) bez odobrenja nadležnog organa puste u rad civilno strelište (član 65. stav 1),

19) na civilnom strelištu daju vatreno oružje na korišćenje fizičkom licu koje nema odgovarajuću ispravu o oružju (član 66. stav 1),

20) dozvoli licu koje nema odgovarajuću ispravu o oružju da koristi civilno strelište bez nadzora ovlašćenog lica strelišta (član 66. stav 2) i

21) dozvoli licu pod dejstvom alkohola i narkotika pristup civilnom strelištu i omogući mu izvođenje gađanja (član 66. stav 3).

(2) Za prekršaj iz stava 1. t. 1), 4), 13), 14), 15), 16), 17), 18) i 19) ovog člana izriče se i zaštitna mjera oduzimanja oružja i municije.

(3) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 2.000 KM do 3.000 KM odgovorno lice u pravnom licu i preduzetnik.

(4) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana, uz novčanu kaznu, izriče se i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti prometa, posredovanja popravljanja i prepravljanja oružja ili vođenja civilnog strelišta u trajanju od šest mjeseci.

Prekršaji pravnih lica (novčana kazna od 5.000 KM do 10.000 KM i zaštitna mjera)

Član 74

(1) Novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) u roku od osam dana ne dostavi dokaz nadležnom organu o prestanku članstva u lovačkom udruženju (član 12. stav 8),

2) odmah po saznanju ne obavijesti nadležni organ o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja, a koja može uticati na sposobnost za držanje i nošenje oružja (član 14. stav 1),

3) ne izda propisanu ispravu fizičkom licu kome povjerava oružje (član 19. stav 5),

4) ovlašćeni prodavac ne obavijesti nadležni organ o prodaji oružja kategorije C (član 34. stav 4),

5) proda oružje licu bez odobrenja za nabavljanje (član 36. stav 1),

6) proda municiju za vrstu oružja za koje lice nema važeću ispravu (član 36. stav 2),

7) ne izda potvrdu vlasniku oružja o onesposobljenosti oružja (član 38. stav 1),

8) u roku ne prijave promjenu sjedišta (član 39),

9) ne preda na uništenje dotrajalo oružje koje nije više za upotrebu (član 46. stav 2),

10) streljačka organizacija ili lovačko udruženje ne izda potvrdu za nošenje oružja do strelišta (član 48. stav 2. i član 49. stav 2),

11) u roku ne prijavi nestanak ili krađu oružja ili isprava o oružju (član 50. stav 1),

12) u slučaju smrti vlasnika oružja u propisanom roku ne preda oružje nadležnom organu (član 51),

13) u roku od osam dana ne prijavi nadležnom organu prodaju bitnih dijelova oružja (član 59. stav 1. tačka 2) i

14) ne vodi propisane evidencije (član 67).

(2) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM odgovorno lice u pravnom licu i preduzetnik.

GLAVA VIII

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Okončanje postupaka i zamjena nevažećeg oružnog lista

Član 75

(1) Postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani završiće se po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

(2) Vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji na dan stupanja na snagu ovog zakona drže oružje na osnovu oružnog lista kojem je istekao rok važenja obavezni su da do 31. decembra 2018. godine podnesu zahtjev za izdavanje oružnog lista uz ispunjenost uslova iz člana 11. stav 3. ovog zakona.

(3) Vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona predali svoje oružje nadležnom organu zbog isteka roka važenja oružnog lista mogu podnijeti zahtjev za zamjenu oružnog lista do isteka roka iz stava 2. ovog člana, uz ispunjenje uslova iz člana 11. stav 3. i stav 4. tačka 1. ovog zakona.

(4) Zakonski nasljednici koji nisu preuzeli oružje koje je na čuvanju kod nadležnog organa duže od tri godine, a koje je na dan stupanja na snagu ovog zakona zatečeno kod nadležnog organa, obavezni su preuzeti to oružje ili pokrenuti postupak preuzimanja u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, u suprotnom, oružje postaje vlasništvo Republike Srpske.

Donošenje propisa

Član 76

(1) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti podzakonske akte o:

1) sadržaju i izgledu obrazaca zahtjeva i isprava o oružju (član 9. stav 2),

2) načinu utvrđivanja opravdanosti zahtjeva za nabavljanje oružja (član 11. stav 7),

3) obuci i programu za rukovanje vatrenim oružjem (član 16. stav 6),

4) prostornim i tehničkim uslovima za smještaj i čuvanje oružja (član 40. stav 4),

5) o sadržaju i načinu vođenja evidencija (član 68. stav 3) i

6) o postupku i uslovima izdavanja dozvole za nošenje oružja (član 30. stav 7).

(2) Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primjenjivaće se važeći propisi iz ove oblasti ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

(3) Ministar zdravlja i socijalne zaštite će u saradnji sa ministrom, u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti lica za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije (član 13. stav 3).

Legalizacija oružja

Član 77

(1) Lice koje posjeduje oružje bez isprave o oružju, a koje prema ranije važećim propisima nije registrovano, dužno je da najkasnije do 31. decembra 2016. godine podnese zahtjev za izdavanje isprave o oružju.

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva lice nije dužno da dokazuje porijeklo oružja.

(3) Isprava o oružju se neće izdati licu koje ne ispunjava uslove iz člana 11. stav 2. ovog zakona, kao i kada se oružje potražuje od nadležnih organa i u slučaju da je oružje već registrovano.

Amnestija

Član 78

(1) Lice koje na dan stupanja na snagu ovog zakona posjeduje oružje, municiju, minsko-eksplozivna sredstva i drugo oružje čije je nabavljanje, držanje i nošenje ovim zakonom zabranjeno obavezno je da odmah preda oružje nadležnom organu.

(2) Lice koje dobrovoljno preda oružje iz stava 1. ovog člana neće odgovarati za nelegalno posjedovanje.

Važenje isprava o oružju

Član 79

Isprave o oružju izdate prema propisima koji su važili u vrijeme izdavanja važe do isteka roka naznačenog u ispravi.

Obaveza prijave oružja

Član 80

Lice koje posjeduje oružje kategorije C dužno je da takvo oružje prijavi nadležnom organu u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanje na snagu Zakona

Član 81

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o oružju i municiji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/07, 24/09, 118/09 i 40/11).

Objavljivanje Zakona

Član 82

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021