Zakoni Republike SrpskeZAKON O NAKNADAMA ZA VRŠENJE USLUGA PREMJERA I KORIŠĆENJE PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI I KATASTRA ZEMLJIŠTA REPUBLIKE SRPSKE

ZAKON
O NAKNADAMA ZA VRŠENJE USLUGA PREMJERA I KORIŠĆENJE PODATAKA KATASTRA NEPOKRETNOSTI I KATASTRA ZEMLJIŠTA
(“Sl. glasnik RS”, br. 92/2009)
Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi, način plaćanja naknada i način utvrđivanja visine naknada za vršenje usluga premjera i korišćenja podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta.

Član 2

(1 ) Obveznik plaćanja naknade za vršenje usluga premjera i korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta je podnosilac zahtjeva za pružanje usluga, odnosno za korišćenje podataka.

(2) Za usluge pristupa podacima kroz računarsku mrežu između korisnika i Republičke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove (u daljem tekstu: Uprava) zaključuje se poseban ugovor, koji obavezno sadrži izjavu korisnika o prihvatanju obaveze čuvanja i korišćenja podataka Uprave.

(3) Republički organi uprave, organi uprave jedinica lokalne samouprave, geodetske organizacije, ustanove, građani i njihova udruženja imaju pravo uvida u sve podatke i arhiv Uprave bez naknade, u skladu sa zakonom i u prisustvu ovlašćenog lica Uprave.

(4) Korišćenje podataka putem intraneta dozvoljeno je pravnim licima uz naknadu Upravi, koja se uređuje ugovorom, a korišćenje podataka putem interneta omogućeno je pravnim i fizičkim licima uz odgovarajuću naknadu.

Član 3

(1 ) Naknada za vršenje usluga premjera i korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta plaća se prema Odluci o visini naknade za vršenje usluga premjera i korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta (u daljem tekstu: Odluka).

(2) Odluku iz stava 1. ovog člana donosi Vlada Republike Srpske, na prijedlog Ministarstva pravde.

Član 4

(1 ) Obaveza plaćanja naknade nastaje podnošenjem zahtjeva za pružanje usluga premjera, odnosno za korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta.

(2) Visinu naknade iz stava 1 . ovog člana, u skladu sa Odlukom, određuje Uprava posebnim zaključkom.

Član 5

(1 ) Naknade iz člana 1 . ovog zakona uplaćuju se na poseban račun Uprave.

(2) Za vršenje usluga premjera i korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta, za koje se plaća naknada prema ovom zakonu, ne naplaćuju se administrativne takse.

Član 6

(1 ) Sredstva prikupljena od naknada za vršenje usluga premjera i korišćenja podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta prihod su Uprave i koriste se za: vršenje poslova predviđenih srednjoročnim programom i godišnjim planom poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti, održavanje premjera, katastra nepokretnosti i katastra zemljišta, implementaciju, razvoj i održavanje informacionog i geoinformacionog sistema, troškove uspostavljanja arhiva u elektronskom obliku i troškove za vođenje postupka eksproprijacije i utvrđivanje granica šuma u državnoj svojini.

(2) Namjensko korišćenje sredstava od prikupljenih naknada kontroliše unutrašnji nadzor Uprave.

Član 7

Sredstva od naknada za usluge premjera i korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta, naplaćena prema ovom zakonu, koja se ne utroše u tekućoj godini prenose se u narednu godinu za istu namjenu.

Član 8

Od plaćanja naknade za korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta oslobađaju se:

a) republički organi uprave za podatke katastra nepokretnosti koji su im neophodni za vođenje postupka iz okvira njihove nadležnosti,

b) sudovi, odnosno tužilaštva za prepise ili izvode iz posjedovnog lista, odnosno lista nepokretnosti u svrhu vođenja postupka,

v) naučne ili obrazovne ustanove kada podatke koriste za potrebe edukacije, naučna i eksperimentalna istraživanja,

g) strana diplomatska i konzularna predstavništva stranih država pod uslovom reciprociteta,

d) lica koja poklanjaju svoju imovinu Bosni i Hercegovini ili Republici Srpskoj, vjerskoj ustanovi, humanitarnoj organizaciji ili se odriču prava svojine na nepokretnosti u korist nekog od navedenih pravnih subjekata u postupku za dobijanje isprava potrebnih za prenos prava vlasništva,

đ) lica koja primaju socijalnu pomoć,

e) nadležni organi uprave jedinice lokalne samouprave koja je Odlukom Vlade Republike Srpske svrstana u izrazito nerazvijenu i

ž) članovi porodica palih boraca i ratni vojni invalidi do IV kategorije.

Član 9

Stručni nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vrše resorno nadležna ministarstva.

Član 10

(1 ) Vlada Republike Srpske će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Odluku iz člana 4. ovog zakona.

(2) Do donošenja Odluke iz stava 1 . ovog člana primjenjivaće se Odluka o visini naknada za korišćenje podataka premjera i katastra nekretnina i vršenje usluga Republičke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 34/98 i 72/05).

Član 11 .

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o naknadama za korišćenje podataka premjera i katastra nekretnina i vršenje usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 19/96).

Član 12

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021