Zakoni Kantona SarajevoZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI KANTONA SARAJEVO

ZAKON
O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI
(“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 13/2017)

DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(Predmet Zakona)

Ovim zakonom uređuje se sistematsko istraživanje, prikupljanje, stručna i naučna obrada, čuvanje, zaštita i prezentiranje muzejskog materijala (u daljem tekstu: muzejska djelatnost) od značaja za Kanton Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Grad) i općine na teritoriji Kantona (u daljem tekstu: općina), nadzor nad zakonitošću rada muzeja i druga pitanja od značaja za muzejsku djelatnost.

Član 2

(Muzejski materijal)

Muzejski materijal obuhvata: proizvode prirode, proizvode ljudskog rada i duha, predmete, dokumente i druga svjedočanstva o pojavama i procesima u društvu, historijskim zbivanjima, kulturnom, naučnom, političkom, ekonomskom i tehničkom razvoju, životu i običajima ljudskih zajednica, životu i djelu istaknutih ličnosti, kao i druge predmete koji svjedoče o razvoju prirode i društva od prahistorije do danas.

Član 3

(Muzejska djelatnost)

Muzejska djelatnost je djelatnost od posebnog interesa za Kanton.

Član 4

(Značenje izraza)

U smislu ovog zakona pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

a) muzejska djelatnost: kupovina, sakupljanje, zaštita, istra- živanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih, materijal- nih, nematerijalnih i prirodnih dobara, te njihova stručna i naučna obrada i sistematizacija u zbirke, trajna zaštita muzejskog materijala, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta, te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtuelnom okruženju;

b) muzejski materijal: civilizacijska, prirodna i kulturna, materijalna i nematerijalna dobra koja su dio nacionalne i opšteljudske baštine;

c) muzejski predmet: predmet baštine, stručno i naučno obrađen, klasifikovan prema muzejskim kategorijama i pohranjen u muzeju;

d) muzejska zbirka: osnovna forma organizacije muzejskih predmeta u muzeju;

e) muzejska dokumentacija: oblik stručnog i naučnog opisivanja muzejskog predmeta, radi njegove identifikacije, utvrđivanja porijekla, valorizacije i prezentacije;

f) muzejska kategorija: stepen kulturno-istorijske vrijednosti muzejskog predmeta koja je utvrđena na osnovu njegove stručno-analitičke obrade u postupku izrade muzejske dokumentacije;

g) muzej: javna ustanova ili organizaciona jedinica javne ustanove koja trajno obavlja muzejsku djelatnost kao javni muzej te ustanova, udruženje, zadruga, vakuf, zaklada, privredno društvo ili njegova organizaciona jedinica i obrtnik koji trajno obavljaju muzejsku djelatnost kao privatni muzeji, u službi društva i njegovog razvitka, otvoreni za javnost, a u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom;

h) matični muzej: javni muzej koji je ovlašten da vrši poslove matične muzejske djelatnosti;

i) memorijalni muzeji i spomen područja: znamenita mjesta od posebnog značaja koji su u vezi sa istorijom naroda i kulturna dobra od izuzetnog značaja za zajednicu;

j) muzejska spomen – kuća: autentičan ambijent određenog vida graditeljstva koji se odnosi na određen istorijski period, događaje ili ličnosti;

k) muzej na otvorenom: područje sa izraženim elementima prirodnih i radom stvorenih vrijednosti kao jedinstvene cjeline;

l) galerija: vrsta muzeja koji kao javni ili privatni obavljaju muzejsku djelatnost u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom;

m) izložbena galerija: galerija koja nema vlastitu muzejsku građu i obavlja muzejsku djelatnost izlaganjem javnosti civilizacijskih, kulturnih, materijalnih i nematerijalnih te prirodnih dobara u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom;

n) informacioni sistem: elektronska obrada baze podataka muzejske dokumentacije;

o) zbirka: organizovani dio unutar pravnog lica koji obavlja muzejsku djelatnost u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom;

p) revizija: stručna provjera postojanja, stanja, stepena zaštite i uslova čuvanja muzejskog materijala i muzejske dokumentacije;

r) provjera porijekla: utvrđivanje istorijata predmeta od vremena njegovog pronalaska ili stvaranja do danas;

s) lokalitet: zajedničko djelo čovjeka i prirode, odnosno područje koje je djelomično izgrađeno i dovoljno posebno i homogeno da se može topografski definisati.

Član 5

(Organizacije za muzejsku djelatnost)

(1) Muzejsku djelatnost obavljaju muzej i galerija (u daljem tekstu: muzej).

(2) Za obavljanje muzejske djelatnosti može se oformiti muzejska zbirka.

(3) Za vršenje izlagačke muzejske djelatnosti može se oformiti muzejska izložba.

(4) Organizacije za muzejsku djelatnost iz st. (1), (2) i (3) ovog člana mogu biti javne, privatne i od vjerskih zajednica.

(5) Organizacije za muzejsku djelatnost mogu biti samostalne i u sastavu drugih pravnih lica.

(6) Muzej osnovan kao samostalna organizacija obavezno se upisuje u sudski registar kao ustanova.

Član 6

(Primjena Zakona o ustanovama)

Na muzej se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje rad ustanova, ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.

Član 7

(Finansiranje i sredstva za rad)

(1) Muzejska djelatnost finansira se u skladu sa ovim zakonom.

(2) Sredstva za osnivanje i rad muzeja, muzejske zbirke ili muzejske izložbe obezbjeđuje osnivač.

DIO DRUGI – MUZEJSKI MATERIJAL

Član 8

(Prikupljanje muzejskog materijala)

(1) Muzej pribavlja muzejski materijal iskopavanjem, kupovinom, razmjenom, poklonom i zavještanjem.

(2) Ugovor o kupovini, razmjeni i poklonu sastavlja se u pisanoj formi.

(3) Muzejskim materijalom smatra se i:

a) materijalno kulturno naslijeđe i

b) nematerijalno kulturno naslijeđe.

(4) Materijalno kulturno naslijeđe podrazumjeva ono što je stvorila priroda ili stvorio čovjek svojim radom i to:

a) proizvodi prirode:

1) minerali,

2) rude,

3) biljni svijet,

4) životinjski svijet.

b) proizvodi ljudskog rada:

1) oruđe,

2) oružje,

3) odjevni predmeti,

4) ukrasni predmeti,

5) proizvodi kućne radinosti,

6) proizvodi zanatstva,

7) umjetnička ostvarenja.

(5) Nematerijalno kulturno naslijeđe su znanja, umjeća i vještine koje se odnose na prirodu i čovjeka i koje predstavljaju osnovu za proizvodnju materijalnih kulturnih dobara, koja se prenose sa generacije na generaciju, i pružaju osjećaj identiteta i kontinuiteta, a sa ciljem njegovog očuvanja, koje zajednice, grupe i pojedinci prepoznaju kao dio svog kulturnog naslijeđa i to:

a) jezik i govor,

b) usmena predanja,

c) književnost i drugi oblici jezičkog izražavanja,

d) izvođačke umjetnosti:

1) muzika,

2) pjesme,

3) igre i drugi izvođački oblici,

e) znanja o pojavama i procesima u društvu koji svjedoče o razvoju prirode i društva od praistorije do danas,

f) znanja i društvene prakse o običajima, vjerskim običajima, obredima i svečanostima i vještine stečene na osnovu toga,

g) vještine koje se odnose na tradicionalne zanate,

h) originalni postupci i načini izrade umjetničkog djela.

(6) Očuvanje nematerijalnog kulturnog naslijeđa provodi se čuvanjem zapisa o njima, kao i podsticanjem njihovog prenošenja i njegovanja u izvornim i drugim sredinama.

(7) Kantonalni ministar nadležan za kulturu (u daljem tekstu: ministar) na prijedlog Muzeja Sarajeva, u roku od šest mjeseci, donijeti će Pravilnik o evidentiranju i načinu čuvanja zapisa o nematerijalnom kulturnom naslijeđu.

Član 9

(Proglašenje nematerijalnog kulturnog dobra)

(1) Inicijativu za proglašenje nematerijalnog kulturnog dobra mogu podnijeti sva pravna i fizička lica.

(2) Postupak utvrđivanja i proglašavanja nematerijalnog dobra baštine, kao i zaštita tih dobara provodi se u skladu sa zakonom kojim se ureduje zaštita kulturne baštine.

(3) U slučaju da inicijativu podnesu lica iz stava (1) ovog člana, Muzej Sarajeva u saradnji sa Kantonalnim zavodom za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo priprema procedure za utvrđivanje privremene zaštite nad nematerijal- nim kulturnim dobrom.

(4) Ministar na prijedlog Muzeja Sarajeva, u roku od šest mjeseci, donijeti će Pravilnik o postupku za predlaganje, utvrđivanje i proglašenje nematerijalnog kulturnog dobra.

Član 10

(Obrada muzejskog materijala)

(1) Muzej vrši obradu muzejskog materijala primjenom savreme- nih naučnih metoda.

(2) Stručna obrada muzejskog materijala obuhvata:

a) identifikaciju, determinaciju, klasifikaciju i kategoriza- ciju;

b) analizu i opis;

c) vrednovanje i interpretaciju;

d) proučavanje;

e) dokumentovanje.

Član 11

(Zaštita muzejskog materijala i muzejske dokumentacije)

(1) Muzeji su dužni da sprovedu preventivnu i trajnu zaštitu muzejskog materijala, muzejskih predmeta i muzejske dokumentacije.

(2) Preventivna zaštita obuhvata: obezbjeđivanje optimalnih mikroklimatskih i svjetlosnih uslova, uništavanje štetočina, kontrolu pristupa osoblja i korisnika, zaštitu od djelovanja štetnih materija i ostale preventivne postupke.

(3) Preventivna zaštita muzejskog materijala sprovodi se u prostoru za čuvanje i izlaganje, radionicama, bibliotekama, arhivima i u transportu.

(4) Trajna zaštita muzejskog materijala se sporovodi primjenom konzervatorsko-restauratorskih mjera u skladu sa pravilima konzervatorske struke.

(5) Obavezna mjera zaštite je fotografisanje svakog muzejskog predmeta i mikrofilmovanje inventarskih knjiga svakih pet godina.

(6) Bliže uslove za zaštitu muzejskog materijala i muzejske dokumentacije propisuje ministar na prijedlog Muzeja Sarajeva.

(7) Zaštita i korišćenje muzejskog materijala, kao dobra kulturne baštine vrši se u skladu sa odredbama ovog zakona i zakona kojim se uređuje zaštita kulturne baštine.

Član 12

(Istraživanje i prikupljanje muzejskog materijala)

(1) Istraživanje i prikupljanje muzejskog materijala na području Kantona mogu vršiti muzejske ustanove čije je sjedište na području Kantona Sarajevo i to: Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, Muzej Sarajeva i Muzej “Alija Izetbegović”.

(2) Istraživanje i prikupljanje muzejskog materijala na području Kantona mogu vršiti i drugi samostalni muzeji i muzeji u sastavu u saradnji sa Muzejom Sarajeva.

(3) Ako istraživanje i prikupljanje muzejskog materijala na području Kantona vrši strano pravno ili fizičko lice neophodna je prethodna saglasnost kantonalnog ministarstva nadležnog za kulturu (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 13

(Rashodovanje muzejskog materijala)

(1) Muzejski materijal može se rashodovati, samo ukoliko je izgubio muzeološku vrijednost.

(2) Rashodovanje muzejskog materijala vrši se na prijedlog stručne komisije.

(3) Komisiju za rashodovanje muzejskog materijala obrazuje upravni odbor muzeja sa sjedištem u Sarajevu iz člana 12. st (1) i (2) ovog zakona, a u skladu sa pravilima ili drugim opštim aktom muzeja usaglašenim sa međunarodnim standardima za muzejsku djelatnost.

(4) Muzej je dužan da vrši reviziju muzejskog materijala, zavisno od vrste i obima, periodično, a najmanje jednom u pet godina.

(5) U postupku revizije vrši se otpis uništenih muzejskih predmeta.

(6) Način, postupak i rokove revizije muzejskog materijala propisuje ministar na prijedlog Muzeja Sarajeva.

Član 14

(Prestanak rada muzeja)

(1) U slučaju prestanka rada muzeja, osnivač muzeja će odrediti muzej ili drugo pravno lice koje će preuzeti muzejski materijal muzeja koji prestaje sa radom.

(2) Muzej je dužan da primi na privremeno čuvanje muzejski materijal kojem nije obezbijeđena odgovarajuća muzejska zaštita u drugom muzeju, ako je to u skladu sa prirodom njegove djelatnosti i ako ispunjava propisane uslove za tu vrstu materijala.

DIO TREĆI – MUZEJ

Član 15

(Ustanova za muzejsku djelatnost)

Muzej se osniva kao ustanova za obavljanje muzejske djelatnosti u svim oblicima svojine.

Član 16

(Uslovi za osnivanje muzeja)

(1) Muzej se može osnovati i početi sa radom ako je obezbijeđen odgovarajući muzejski materijal, prostorije i oprema za obav- ljanje muzejske djelatnosti, potreban broj stručnih muzejskih radnika i sredstva za osnivanje i početak rada muzeja.

(2) Pravilnik o uslovima za osnivanje, rad muzeja, muzejskih zbirki, muzejskih izložbi i galerija donosi ministar na prijedlog Muzeja Sarajeva.

(3) Kontrolu ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada muzeja vrši stručna komisija od tri člana koju formira Ministarstvo iz reda stručnih lica za muzejsku djelatnost.

(4) Rješenje o ispunjavanju uslova za osnivanje i početak rada muzeja, muzejskih zbirki, muzejskih izložbi i galerija donosi ministar na prijedlog stručne komisije iz stava (3) ovog člana.

Član 17

(Normativi, standardi i konvencije)

(1) Muzej može trajno obavljati djelatnost ako ispunjava uslove utvrđene Normativima i standardima za muzejsku djelatnost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansiranje ustanova.

(2) Pravilnik o normativima i standardima za muzejsku djelatnost donosi ministar na prijedlog Muzeja Sarajeva.

(3) Uslove iz st. (1) i (2) ovog člana muzej je dužan da ispuni najkasnije u roku od pet godina od dana početka obavljanja djelatnosti.

(4) Muzeji u obavljanju registrovane djelatnosti su dužni da poštuju međunarodno prihvaćene dokumente muzejske djelatnosti i profesije i to:

a) Statut Međunarodnog vijeća za muzeje (ICOM),

b) Kodeks profesionalne etike ICOM-a,

c) Odredbe Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. 12.2006. godine koje se primjenjuju na rad privatnih muzeja i galerija,

d) Međunarodne konvencije koje je donio UNESCO, i to:

1) Konvencija za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba (Hag, 1954. godine),

2) Konvencija o mjerama za zaštitu i spriječavanje nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara (Pariz 1970. godine),

3) Svjetska (Univerzalna) konvencija o autorskom pravu (Ženeva, 1952. godine, Pariz, 1971. godine),

4) Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine (Pariz, 1972. godine),

5) Konvencija o zaštiti podvodne kulturne baštine (Pariz, 2001. godine),

6) Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine (Pariz, 2003. godine),

7) Konvencija o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza (Pariz, 2005. godine),

e) Međunarodne konvencije koje je donijelo Vijeće Evrope:

1) Evropska konvencija o kulturi (Pariz, 1954. godine),

2) Evropska konvencija o zaštiti arheološkog naslijeđa (London, 1969. godine),

3) Konvencija o zaštititi arhitektonskog naslijeđa Evrope (Granada, 1985. godine),

4) Okvirna konvencija o vrijednostima kulturne baštine za društvo (Farou, 2005. godine),

5) Evropska konvencija o krajolicima (Firenca, 2000. godine),

6) Evropska konvencija za zaštitu audiovizuelne baštine (Strazbur, 2001. godine),

f) UNIDRIT-ova konvenciju o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima (Rim, 1995. godine), kao i druge konvencije i međunarodne multilateralne i bilateralne ugovore kojima pristupi ili koje prihvati Bosna i Hercegovina nakon stupanja na snagu ovog zakona, a koji su nadređeni ovom zakonu, njihove odredbe su obavezni na odgovarajući način primjenjivati svi subjekti koji obavljaju muzejsku djelatnost.

Član 18

(Muzejska djelatnost)

Muzej:

a) istražuje, prikuplja i obrađuje muzejski materijal,

b) čuva muzejski materijal od oštećenja, uništenja i nestajanja,

c) obezbjeđuje mjere zaštite muzejskog materijala, posebno za vrijeme ratnog ili vanrednog stanja,

d) obezbjeđuje korištenje muzejskog materijala u kulturne, naučne, vaspitno-obrazovne i druge svrhe putem njegovog prezentiranja u okviru stalnih ili povremenih izložbi i na drugi način,

e) omogućava naučnim i stručnim radnicima proučavanje muzejskog materijala,

f) brine se o čuvanju i održavanju muzejskog materijala koji se nalazi van muzeja na području na kojem obavlja svoju djelatnost,

g) obavlja naučnoistraživački rad u skladu sa zakonom,

h) objavljuje rezultate svog stručnog i naučnoistraživačkog rada putem vlastitih publikacija i na drugi način,

i) ostvaruje saradnju na području Bosne i Hercegovine i međunarodnu saradnju u oblasti muzejske djelatnosti,

j) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i pravilima muzeja.

Član 19

(Organ upravljanja)

(1) Organ upravljanja u muzeju je upravni odbor.

(2) Upravni odbor pored poslova utvrđenih zakonom kojim se uređuje rad ustanova, obavlja i sljedeće poslove:

a) odobrava projekte iskopavanja, istraživanja i prezentacije muzejskog materijala,

b) daje saglasnost na razmjenu muzejskog materijala,

c) nalaže preuzimanje posebnih mjera za čuvanje i zaštitu muzejskog materijala.

Član 20

(Organ rukovođenja)

(1) Organ rukovođenja u muzeju je direktor muzeja.

(2) Za direktora muzeja može biti imenovano lice koje ima visoku stručnu spremu VII stepen ili završen drugi ili treći ciklus bolonjskog sistema studiranja iz oblasti kojom se muzej bavi i istaknuti je stručnjak u muzejskoj djelatnosti, naučni ili kulturni radnik.

(3) Pravilima javne ustanove preciziraće se vrsta i smjer visoke stručne spreme iz stava (2) ovog člana.

Član 21

(Stručna zvanja u muzejskoj djelatnosti)

(1) Muzejsku djelatnost obavljaju muzejski radnici koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i stručno zvanje.

(2) Muzejski radnici na području Kantona ispite za sticanje stručnih zvanja u muzejskoj djelatnosti polažu pred Komisijom matičnih muzeja Bosne i Hercegovine.

Član 22

(Osnivanje muzejske zbirke i muzejske izložbe)

(1) Svako ko ima muzejski materijal može osnovati muzejsku zbirku ili muzejsku izložbu.

(2) Odredbe ovog zakona shodno se primjenjuju na muzejsku zbirku i muzejsku izložbu, ako se osniva kao ustanova.

Član 23

(Muzejska zbirka i muzejska izložba)

(1) Muzejska zbirka istražuje, prikuplja, stručno i naučno obrađuje, čuva i prezentira muzejski materijal.

(2) Muzejska izložba prezentira muzejski materijal koji se odnosi na određenu temu, period, djelatnost, događaj, instituciju ili ličnost.

Član 24

(Zajednica muzeja – udruživanje muzeja)

(1) Muzeji se, radi obavljanja poslova od zajedničkog interesa mogu udruživati na osnovu ugovora u zajednicu muzeja ili drugi oblik udruživanja.

(2) O udruživanju iz stava (1) ovog člana odlučuje Upravni odbor Muzeja.

Član 25

(Koordinacija rada)

Koordinacija rada muzeja vrši se kroz obavljanje poslova matične muzejske djelatnosti i muzejskog informacionog sistema.

Član 26

(Muzejski informacioni sistem)

Radi obezbjeđenja racionalnijeg i efikasnijeg korištenja muzejskog materijala muzeji se povezuju u jedinstveni muzejski informacioni sistem.

Član 27

(Stručne pretpostavke)

Za uspostavljanje i funkcionisanje muzejskog informacionog sistema potrebno je obezbijediti:

a) standardizovanu obradu muzejskog materijala i ujednačeno vođenje baze podataka u elektronskoj formi;

b) odgovarajuću osposobljenost muzejskog osoblja za vođenje baze podataka;

c) računarsku i komunikacionu opremu neophodnu za povezivanje muzeja.

Član 28

(Muzejski informacioni centar)

(1) Poslovi muzejskog informacionog centra su:

a) koordinacija rada na uspostavljanju muzejskog infor- macionog sistema i njegovih servisa;

b) planiranje, instaliranje i održavanje računarske i komuni- kacione opreme za potrebe muzejskog informacionog sistema;

c) razvoj i održavanje programske opreme za potrebe muzejskog informacionog sistema i njegovih servisa;

d) vođenje centralnog kataloga muzejskog materijala;

e) upravljanje bazom podataka muzejskog informacionog sistema;

f) organizovanje pristupa elektronskoj bazi podataka;

g) stručna pomoć muzejima prilikom konverzije i prenosa podataka iz drugih sistema;

h) istraživački, razvojni i savjetodavni rad u muzejskoj djelatnosti.

(2) Poslove iz nadležnosti muzejskog informacionog centra obavlja javni muzej kojeg, na prijedlog Ministarstva, odredi Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada).

(3) Radi uključivanja u muzejski informacioni sistem muzej je dužan da:

a) poštuje stručne osnove za rad muzeja;

b) sa muzejskim informacionim centrom zaključi ugovor.

(4) Smatra se da je muzej uključen u muzejski informacioni sistem ako je njegova baza podataka dostupna preko ovog sistema.

Član 29

(Javnost rada)

(1) Muzej obavještava javnost o programima istraživanja, stalnim i povremenim izložbama i značajnim otkrićima, na način utvrđen pravilima muzeja.

(2) Muzej je dužan da utvrdi i na odgovarajući način objavi radno vrijeme, u skladu sa potrebama građana i drugih korisnika.

(3) Muzej je dužan da svakom, pojedinačno ili kolektivno, omogući uvid u muzejsku zbirku, muzejski predmet i muzejsku dokumentaciju.

(4) Muzej je dužan da na odgovarajući način omogući pristup korisnicima sa posebnim potrebama i njihovo uključivanje u obavljanje muzejskih poslova u skladu sa njihovim sposobnostima.

Član 30

(Muzejske evidencije)

(1) Muzej vodi sljedeće evidencije: ulaznu i izlaznu knjigu, knjigu inventara, knjigu poklona, kartoteku i fototeku muzejskog materijala.

(2) Propis o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz stava (1) ovog člana donosi ministar na prijedlog Muzeja Sarajeva.

Član 31

(Registar muzeja)

(1) Muzeji se upisuju u Registar muzeja (u daljem tekstu: Registar).

(2) Registar vodi Ministarstvo.

(3) Muzej je dužan da dostavi Ministarstvu podatke potrebne za vođenje Registra.

(4) Sadržaj i način vođenja Registra propisuje ministar na prijedlog Muzeja Sarajeva.

Član 32

(Iznošenje i povrat)

(1) Muzejski materijal ne može se trajno iznijeti u inostranstvo, osim u slučaju razmjene uz prethodno odobrenje od strane Skupštine Kantona Sarajevo.

(2) Muzejski materijal se može privremeno iznijeti u inostranstvo radi ekspertize, konzervacije, restauracije i prezentacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita kulturne baštine.

(3) Dozvolu za privremeno iznošenje muzejskog materijala izdaje Ministarstvo, po pribavljenom mišljenju matičnog muzeja.

(4) Povrat protivpravno iznesenog i unesenog muzejskog materijala vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita kulturne baštine.

Član 33

(Osiguranje muzeja i galerija i izložbi iz inostranstva)

(1) Muzejski materijal i muzejska dokumentacija muzeja i galerija obavezno se osiguravaju kod osiguravajućeg društva za one rizike i u onom obimu s kojim su saglasni osnivači.

(2) Sredstva za osiguranje muzejskog materijala i muzejske dokumentacije, kao i prostora u kojima je ona smještena, obezbjeđuju osnivači muzeja i galerija.

(3) Vlada može, na predlog Ministarstva, dati garanciju za naknadu štete za muzejske predmete i izložbe iz inostranstva organizovane na području Kantona od strane javnih muzeja, ako:

a) muzejski predmeti, odnosno izložbe iz inostranstva imaju posebnu naučnu, kulturnu, prirodnjačku, umjetničku ili istorijsku vrijednost, ukoliko je njihovo unošenje uslovljeno prethodnim obezbjeđenjem osiguranja;

b) su troškovi osiguranja kod osiguravajućih društava izuzetno visoki, zbog deklarisane vrijednosti muzejskih predmeta, a vlasnik je saglasan sa ovakvim načinom osiguranja.

(4) Garancija se ne može dati za muzejske predmete i izložbe koje se organizuju u komercijalne svrhe.

Član 34

(Uslovi za davanje garancije)

(1) Garancija iz člana 33. stav (3) ovog zakona se može dati ukoliko je organizator izložbe obezbijedio:

a) neprekidnu fizičku zaštitu muzejskih predmeta od momenta preuzimanja do momenta njihove predaje;

b) održavanje odgovarajućih klimatskih i drugih uslova prema vrsti muzejskih predmeta;

c) objekte i prostorije od svih vidova rizika koji mogu da ugroze bezbjednost muzejskih predmeta.

(2) Ispunjenost uslova iz stava (1) ovog člana utvrđuje Ministarstvo putem inspekcije za zaštitu dobara baštine, a u skladu sa pravilnikom iz člana 11. stav (6). ovog zakona.

(3) Na odgovornost organizatora izložbe iz stava (1) ovog člana za slučaj nepredviđenih okolnosti odgovarajuće se primjenjuje zakon koji uređuje oblast obligacionih odnosa.

DIO ČETVRTI – MUZEJ SARAJEVA

Član 35

(Javna ustanova za muzejsku djelatnost)

(1) Muzej Sarajeva nastavlja rad kao javna ustanova koja obavlja muzejsku djelatnost u javnom interesu Kantona.

(2) Prava Kantona, kao osnivača Muzeja Sarajeva, vrši Skupština Kantona Sarajevo.

Član 36

(Saradnja sa drugim muzejima i organizacijama za zaštitu)

(1) Muzej Sarajeva, pored poslova utvrđenih u članu 18. ovog zakona, sarađuje sa drugim muzejima na području Bosne Hercegovine radi obezbjeđivanja i podsticanja jedinstvenog obavljanja matičnih poslova muzejske djelatnosti prema međunarodnim standardima i uvezivanja u međunarodna muzejska udruženja.

(2) Muzeji sa sjedištem na području Kantona u obavljanju muzejske djelatnosti dužni su sarađivati sa Javnom ustanovom Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo i drugim organizacijama za zaštitu dobara kulturne baštine u skladu sa ovim zakonom, Zakonom o zaštiti kulturne baštine i međunarodnim standardima za muzejsku djelatnost.

Član 37

(Matični poslovi u muzejskoj djelatnosti)

(1) Muzej Sarajeva obavlja matične poslove za muzeje koje na području Kantona osnuju Kanton, Grad i općine kao i druga pravna i fizička lica u skladu sa odredbama ovog zakona.

(2) Matični poslovi su:

a) vođenje kataloga muzejskog materijala za područje Kantona;

b) razvijanje i unapređivanje stručnog rada muzeja i galerija u djelatnostima za koje je Muzej Sarajeva registrovan;

c) obavljanje stručnog nadzora nad radom muzeja i galerija i pružanje stručne pomoći;

d) staranje o stručnom usavršavanju muzejskih radnika;

e) usklađivanje planova i programa rada i razvoja muzeja i galerija i koordinacija rada unutar zajednice muzeja.

Član 38

(Obavještenja i podaci)

Muzeji i galerije su dužni da odgovarajućem matičnom muzeju dostavljaju obavještenja i podatke potrebne za obavljanje matičnih poslova.

Član 39

(Prezentacija muzejskog materijala)

(1) Muzej je dužan da organizuje stalne i povremene izložbe muzejskog materijala.

(2) Katalog stalne muzejske izložbe mora se izdati najkasnije dvije godine nakon postavljanja izložbe, a katalog povremene muzejske izložbe prije otvaranja izložbe.

(3) Muzej može ustanoviti naknadu za pristup muzejskom materijalu.

Član 40

(Izrada kopija muzejskih predmeta)

Po uzoru na muzejske predmete mogu se izrađivati muzejske kopije i komercijalne kopije, u skladu sa ovim zakonom.

Član 41

(Muzejska kopija)

(1) Muzejska kopija je novonapravljeni predmet koji vizuelno tačno sa suštinskim karakteristikama rekonstruiše muzejski predmet.

(2) Muzejska kopija se izrađuje ako:

a) je to potrebno iz bezbjednosnih razloga;

b) muzejski predmet propada zbog stalnog izlaganja;

c) postoji potreba za izlaganjem muzejskog predmeta izvan muzeja;

d) je muzejski predmet nestao, a postoji muzejska dokumentacija.

(3) Muzejska kopija može da se izrađuje isključivo za potrebe muzeja koji raspolaže muzejskim predmetom.

(4) Muzejska kopija ne smije se koristiti u komercijalne svrhe.

(5) Muzej je dužan da:

a) na svaku muzejsku kopiju stavi oznaku “muzejska kopija”;

b) za svaku muzejsku kopiju izradi sertifikat;

c) vodi registar muzejskih kopija.

(6) Sadržinu i način vođenja registra muzejskih kopija i obrazac sertifikata muzejske kopije propisuje ministar na prijedlog Muzeja Sarajeva.

Član 42

(Komercijalna kopija muzejskog predmeta)

(1) Komercijalna kopija je predmet izrađen po uzoru na određeni muzejski predmet u razmjeri različitoj od muzejskog predmeta, radi prodaje ili drugog načina ekonomskog iskorištavanja.

(2) Kopiju iz stava (1) ovog člana mogu da izrađuju fizička i pravna lica, pod uslovima i na način koje odredi muzej koji raspolaže muzejskim predmetom.

(3) Lica iz stava (2) ovog člana dužna su da na svaku komercijalnu kopiju stave oznaku “komercijalna kopija”, naziv muzejskog predmeta, period i lokalitet iz kojeg potiče, ime autora i naziv muzeja kojem muzejski predmet pripada.

Član 43

(Obavljanje drugih djelatnosti)

(1) Muzeji i galerije mogu obavljati i drugu djelatnost koja je od značaja za obavljanje muzejske djelatnosti i ostvarivanje prava korisnika u skladu sa Zakonom o ustanovama (“Službeni list RBiH”, br. 6/92, 8/93 i 13/94) i opštim aktom muzeja odnosno galerije.

(2) Ako u obavljanju muzejske i druge djelatnosti muzej i galerija ostvare dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj muzejske djelatnosti u skladu sa Zakonom o ustanovama i opštima aktom muzeja odnosno galerije.

DIO PETI – ZAVRŠNI DIO

Član 44

(Upravni, stručni nadzor, nadzor nad provođenjem ovog zakona i inspekcijski nadzor)

(1) Upravni i stručni nadzor nad radom Muzeja vrši Ministarstvo.

(2) Stručni nadzor nad radom muzeja jedinica lokalne samouprave i uprave vrši Muzej Sarajeva.

(3) Nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih za njegovo provođenje vrši Ministarstvo.

(4) Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog zakona vrši nadležna inspekcija za zaštitu dobara baštine.

Član 45

(Poslovi lokalne samouprave)

Grad i općine sa teritorije Kantona vrše na svom području poslove iz samoupravnog djelokruga koji se odnose na:

a) osnivanje muzeja, muzejske zbirke ili muzejske izložbe od interesa za Grad, odnosno općinu;

b) nadzor nad zakonitošću rada nad muzejima čiji su osnivači.

Član 46

(Kazne za prekršaj koje počini muzej i odgovorno lice muzeja)

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj muzej i galerija, te drugo pravno lice u čijem sastavu je muzej, galerija i zbirka, kao i drugo pravno lice koje:

a) obavlja muzejsku djelatnost, a nije upisano u sudski ili drugi odgovarajući registar (član 5. stav (6)) ovog zakona;

b) ne provodi preventivnu ili trajnu zaštitu muzejskog materijala (član 11. st. (2), (3), (4) i (5)) ovog zakona;

c) ne zatraži prethodnu saglasnost Ministarstva za istraživanje i prikupljanje muzejskog materijala koje vrši strano pravno i fizičko lice (član 12. stav (3)) ovog zakona;

d) rashoduje muzejski materijal suprotno članu 13. st. (2) i (3)) ovog zakona;

e) ne izvrši reviziju muzejskog materijala najmanje jednom u pet godina (član 13. stav (4)) ovog zakona;

f) ne utvrdi ili na odgovarajući način ne objavi radno vrijeme (član 29. stav (2)) ovog zakona;

g) ne vodi ažurno ulaznu knjigu i izlaznu knjigu, knjigu inventara, knjigu poklona, kartoteku i fototeku muzejskog materijala (član 30.) ovog zakona;

h) iznese muzejski materijal u inostranstvo suprotno članu 32. ovog zakona;

i) ne dostavi matičnom muzeju obavještenja i podatke potrebne za obavljanje matičnih poslova (član 38.) ovog zakona,

j) izradi ili koristi muzejsku kopiju u komercijalne svrhe suprotno članu 41. ovog zakona;

k) izradi i koristi komercijalnu kopiju suprotno članu 42. ovog zakona;

l) ne omogući matičnom muzeju, odnosno Ministarstvu uvid u podatke potrebne za obavljanje stručnog nadzora odnosno nadzora nad zakonitošću rada (član 44.) ovog zakona.

(2) Novčanom kaznom od 500,00 do 1.500,00 KM kazniće se za prekršaj iz stava (1) ovog člana i odgovorno lice u muzeju, galeriji ili drugom pravnom licu iz stava (1) ovog člana.

(3) Novčanom kaznom od od 200,00 do 2.000,00 KM kazniće se za prekršaj iz stava (1) ovog člana i fizičko lice koje obavlja muzejsku ili galerijsku djelatnost.

Član 47

(Obaveza usklađivanja organizacije i djelatnosti)

(1) Muzeji su dužni da usklade pravila muzeja sa odredbama ovog zakona, u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

(2) Osnivač Muzeja Sarajeva dužan je da obezbijedi uslove za trajno obavljanje djelatnosti, u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 48

(Rokovi za donošenje podzakonskih propisa)

(1) Ministar je obavezan u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, na prijedlog Muzeja Sarajeva donijeti propise i to:

a) Pravilnik o evidentiranju i načinu čuvanja zapisa o nematerijalnom kulturnom naslijeđu (član 8. stav (7)) ovog zakona;

b) Pravilnik o postupku za predlaganje, utvrđivanje i proglašenje nematerijalnog kulturnog dobra (član 9. stav (4)) ovog zakona;

c) Pravilnik o bližim uslovima za zaštitu muzejskog materijala i muzejske dokumentacije (član 11. stav (6)) ovog zakona;

d) Pravilnik o načinu, postupku i rokovima revizije muzejskog materijala (član 13. stav (6)) ovog zakona;

e) Pravilnik o uslovima za osnivanje, rad muzeja, muzejskih zbirki, muzejskih izložbi i galerija (član 16. stav (2)) ovog zakona;

f) Pravilnik o normativima i standardima za muzejsku djelatnost (član 17. stav (2)) ovog zakona;

g) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejskih evidencija (član 30. stav (2)) ovog zakona;

h) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra muzeja (član 31. stav (4)) ovog zakona;

i) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra muzejskih kopija i obrasca sertifikata muzejske kopije (član 41. stav (6)) ovog zakona.

(2) Do donošenja propisa iz stava (1) ovog člana primjenjivat će se:

a) Pravilnik o uslovima za osnivanje i rad muzeja, muzejskih zbirki, muzejskih izložbi i galerija (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/00);

b) Pravilnik o stručnim zvanjima u muzejskoj djelatnosti (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 6/01).

c) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja ulazne i izlazne knjige, knjige inventara, knjige poklona, kartoteke i fototeke muzejskog materijala (“Službeni list RBiH”, broj 2/94).

Član 49

(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o muzejskoj djelatnosti (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 2/00 i 7/05).

Član 50

(Stupanje na snagu ovog zakona)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021