Zakoni Bosne i HercegovineZAKON O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE
(“Sl. glasnik BiH”, br. 5/2003, 42/2003, 26/2004, 42/2004, 45/2006, 88/2007, 35/2009, 59/2009, 103/2009, 87/2012, 6/2013, 19/2016 i 83/2017)

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom osnivaju se ministarstva i utvrđuju upravne organizacije, kao i druge institucije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) koje obavljaju poslove uprave iz nadležnosti BiH, određuje njihov djelokrug rada, način rukovođenja, kao i druga pitanja od značaja za njihovo organizovanje i djelovanje.

Član 2

Poslove uprave iz nadležnosti BiH obavljaju: ministarstva, upravne organizacije kao samostalne upravne organizacije, upravne organizacije u sastavu ministarstva, kao i druge institucije BiH osnovane posebnim zakonom ili kojima je posebnim zakonom povjereno obavljanje poslova uprave.

Član 3

Sastav državnih službenika i zaposlenih u organima uprave iz člana 2. ovog zakona odražava nacionalnu strukturu stanovništva prema posljednjem popisu stanovništva u BiH, u skladu sa čl. V.4.b) i IX.3. Ustava BiH, odredbama Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 38/02), Zakona o upravi (“Službeni glasnik BiH”, broj 32/02) i Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 19/02).

Član 4

Ministarstva su organi uprave koja obavljaju upravne i stručne poslove iz nadležnosti BiH u jednom ili više srodnih područja u kojima u cjelini, ili zakonom odnosno drugim propisom određenom obimu, neposredno obezbijediti primjenu zakona i drugih propisa i odgovaraju za njihovo izvršavanje.

Ministarstva pripremaju zakone i druge propise i opšte akte iz svog djelokruga te obavljaju i druge poslove određene posebnim zakonima i drugim propisima.

Član 5

Upravne organizacije osnivaju se za obavljanje upravnih i stručnih poslova čija priroda i način izvršavanja zahtijevaju posebnu organizovanost i samostalnost u radu.

Upravne organizacije mogu se osnovati kao samostalne upravne organizacije i kao upravne organizacije u sastavu ministarstava, i imaju svojstvo pravnog lica.

Upravne organizacije mogu se osnovati u sastavu ministarstva ako je potrebno zbog međusobne povezanosti poslova iz nadležnosti ministarstva i uprave i kada je, pored određenog stepena samostalnosti u vršenju poslova iz nadležnosti uprave potrebno obezbijediti usmjeravanje i nadzor u obavljanju poslova tih upravnih organizacija od strane ministarstva.

Upravne organizacije koje su u sastavu ministarstva odgovorne su ministarstvu u čijem su sastavu, a samostalne upravne organizacije odgovorne su Savjetu ministara BiH.

Upravne organizacije koje su u sastavu ministarstva finansiraju se iz državnog budžeta posredstvom ministarstva u čijem su sastavu.

Samostalne upravne organizacije se finansiraju iz budžeta koji se sastoji od sredstava iz državnog budžeta i iz nezavisnih izvora.

Član 6

Za obavljanje stručnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Savjeta ministara BiH i organa uprave mogu se osnovati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe koje mogu imati svojstvo pravnog lica.

O osnivanju službi iz stava 1. ovog člana za potrebe organa uprave odlučuje Savjet ministara BiH.

II – MINISTARSTVA, UPRAVNE ORGANIZACIJE I SLUŽBE

Član 7

Ministarstva Bosne i Hercegovine su:

– Ministarstvo spoljnih poslova;

– Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa;

– Ministarstvo komunikacija i transporta;

– Ministarstvo finansija i trezora;

– Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice;

– Ministarstvo pravde;

– Ministarstvo bezbjednosti;

– Ministarstvo civilnih poslova,

– Ministarstvo odbrane.

Član 8

Ministarstvo spoljnih poslova nadležno je za:

– provođenje utvrđene politike BiH i radi na razvoju međunarodnih odnosa u skladu sa stavovima i smjernicama Predsjedništva Bosne i Hercegovine;

– predlaže utvrđivanje stavova o pitanjima od interesa za spoljnopolitičke aktivnosti i međunarodni položaj BiH;

– zastupanje BiH u diplomatskim odnosima prema drugim državama, međunarodnim organizacijama i na međunarodnim konferencijama, i za neposrednu komunikaciju sa diplomatskim i predstavništvima drugih država i misijama međunarodnih organizacija u BiH i obavlja stručne poslove u vezi sa tim;

– praćenje stanja i razvoj međunarodnih odnosa BiH sa drugim državama, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava i međunarodnih odnosa i o tome izvještava Parlament Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Savjet ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savjet ministara);

– predlaganje Predsjedništvu Bosne i Hercegovine uspostavljanja ili prekida diplomatskih ili konzularnih odnosa sa drugim državama;

– saradnju s međunarodnim organizacijama, predlaganje Predsjedništvu Bosne i Hercegovine učlanjenje, odnosno učešće BiH u radu međunarodnih organizacija;

– organizovanje, usmjeravanje i koordiniranje rada diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u inostranstvu;

– pripremanje i organizovanje međunarodnih posjeta i susreta;

– pripremanje bilateralnih i multilateralnih sporazuma;

– vršenje poslova u vezi sa boravkom i zaštitom prava i interesa državljana BiH na stalnom i privremenom boravku u inostranstvu i domaćih pravnih lica u inostranstvu;

– da u saradnji sa nadležnim ministarstvima i institucijama prati međunarodna ekonomska kretanja i odnose i obavještava nadležne organe o tome, kao i o ekonomskim odnosima BiH sa pojedinim zemljama i regionima;

– podsticanje, razvijanje i koordinacija saradnje sa iseljeništvom iz BiH;

– pripremu dokumentacije, analiza, informacija i drugih materijala za potrebe Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Savjeta ministara i drugih organa nadležnih za sprovođenje spoljne politike.

Član 9

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa nadležno je za:

– spoljnotrgovinsku politiku i carinsko-tarifnu politiku BiH;

– pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata iz oblasti ekonomskih odnosa i trgovine sa drugim državama;

– pripremanje bilateralnih i multilateralnih sporazuma i drugih akata vezano za obnovu i rekonstrukciju BiH;

– odnose sa međunarodnim organizacijama i institucijama iz oblasti spoljne trgovine i ekonomskih odnosa;

– pripremu i izradu makroekonomskih odnosno strateških dokumenata iz oblasti ekonomskih odnosa;

– poslovno okruženje, jedinstven ekonomski prostor;

– razvoj i promociju preduzetništva;

– kontrolu prometa roba i usluga koji imaju poseban režim u prometu odnosno u izvozu i uvozu;

– zaštitu potrošača;

– konkurenciju;

– veterinarstvo.

Ministarstvo je nadležno i za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti BiH koji se odnose na definisanje politike, osnovnih principa, koordiniranje djelatnosti i usklađivanje planova entitetskih tijela vlasti i institucija na međunarodnom planu u područjima:

– poljoprivrede;

– energetike;

– zaštita okoline, razvoja i korištenja prirodnih resursa;

– turizma.

U sastavu ovog ministarstva kao upravne organizacije su Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja i Kancelarija za usklađivanje i koordinaciju sistema plaćanja.

Član 10

Ministarstvo komunikacija i transporta nadležno je za:

– politiku i regulisanje zajedničkih i međunarodnih komunikacionih uređaja;

– međunarodni i međuentitetski promet i infrastrukturu;

– pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata iz oblasti međunarodnih i međuentitetskih komunikacija i prometa;

– odnose sa međunarodnim organizacijama iz oblasti međunarodnih i međuentitetskih komunikacija i prometa;

– pripremu i izradu strateških i planskih dokumenata iz oblasti međunarodnim i međuentitetskih komunikacija, prometa, infrastrukture i informacionih tehnologija;

– poslovi kontrole neometanog transporta u međunarodnom transportu;

– civilno vazduhoplovstvo i nadzor vazdušnog prometa.

U sastavu ovog ministarstva su upravne organizacije Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine i Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine, čija su prava i dužnosti utvrđeni posebnim zakonom.

Član 11

Ministarstvo finansija i trezora nadležno je za:

– principe poreske politike, taksi i propisa;

– odnose sa međunarodnim i domaćim finansijskim institucijama;

– pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata kojim BiH preuzima kreditne i druge finansijske obaveze sa drugim zemljama i međunarodnim organizacijama;

– planiranje i upravljanje dugom BiH, izvršavanje međunarodnih finansijskih obaveza;

– politiku novog zaduživanja u zemlji i inostranstvu;

– pripremu budžeta BiH i završnog računa BiH;

– koordiniranje aktivnosti za obezbjeđenje budžetskih sredstava BiH;

– izvršavanje budžeta BiH i staranje o finansiranju institucija BiH,

– vođenje aktivnosti o sukcesiji imovine bivše SFRJ;

– bankarske propise koji se odnose na funkcionisanje Centralne banke BiH;

– upravljanje imovinom u vlasništvu institucija BiH;

– kompiliranje, distribuiranje i objavljivanje konsolidovanih opštih vladinih fiskalnih podataka;

– koordiniranje međunarodne ekonomske pomoći BiH, osim dijela koji se odnosi na pomoć Evropske unije;

– uređenje interne kontrole budžetskih korisnika u skladu sa međunarodno priznatim standardima interne kontrole kao i za davanje smjernica za uspostavljanje i održavanje sistema interne kontrole;

– razvoj, rukovođenje i koordinaciju interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine;

– finansijsko planiranje razvoja u institucijama Bosne i Hercegovine koje obuhvata upravljanje javnim investicijama i srednjoročno planiranje, praćenje i izvještavanje.

U sastavu ovog ministarstva je Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora sa statusom upravne organizacije.

Član 12

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice nadležno je za:

– praćenje i provođenje međunarodnih konvencija i drugih dokumenata iz oblasti ljudskih prava i osnovnih sloboda;

– promovisanje i zaštita ličnih i kolektivnih ljudskih prava i sloboda;

– koordinaciju i pripremu izvještaja nadležnim domaćim organima i institucijama i međunarodnim institucijama i organizacija o provođenju obaveza iz međunarodnih konvencija i međunarodnih dokumenata;

– kreiranje i provođenje aktivnosti na ispunjavanju obaveza BiH u pogledu prijema u evroatlantske integracije, a posebno u vezi sa primjenom Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i njenim protokolima;

– uspostavljanje i funkcionisanje zastupnika/agenta Savjeta ministara BiH i Kancelarije zastupnika/agenta Savjeta ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava;

– uspostavljanje i funkcionisanje Agencije za ravnopravnost polova u BiH i staranje o ravnopravnosti polova;

– praćenje, izrada i distribuiranje informacija o standardima, ostvarenjima i aktivnostima u oblasti ljudskih prava;

– saradnja sa vjerskim zajednicama;

– saradnja sa nacionalnim manjinama i njihovim udruženjima;

– saradnja sa institucijama i organizacijama zaduženim za traženje nestalih lica u BiH;

– saradnja sa Crvenim krstom/križom BiH i Međunarodnim komitetom Crvenog krsta/križa i humanitarnim organizacijama;

– staranje o pravima i pitanjima izbjeglica i lica pod supsidijarnom zaštitom u BiH nakon utvrđivanja njihovog statusa.

– prihvat i zbrinjavanje, na period do 30 dana, bh. državljana koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu po osnovu Sporazuma o readmisiji;

– provođenjeAneksa VII Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i praćenje i nadzor provođenja tog Aneksa;

– kreiranje i provođenje politike BiH u oblasti povratka izbjeglica i raseljenih lica u BiH, projekata rekonstrukcije, i obezbjeđenje drugih uslova za održiv povratak;

– koordiniranje, usmjeravanje i nadzor u okviru Komisije za izbjeglice i raseljena lica, aktivnosti entiteta i drugih institucija u BiH odgovornih za provođenje politike u ovoj oblasti;

– sve ostale aktivnosti propisane Zakonom, i/ili koje se odnose na provođenje Aneksa VI i VII Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH;

– sve podatke koje Ministarstvo cijeni relevantnim u skladu sa svim važećim standardima o zaštiti podataka, kao i korišćenje podataka u svrhu zaštite individualnih ljudskih prava;

– saradnja sa nevladinim sektorom po pitanjima iz nadležnosti ministarstva;

– kreiranje politike Bosne i Hercegovine prema iseljeništvu;

– prikupljanje, sistematizovanje, publikovanje i distribuiranje svih podataka iz nadležnosti ministarstva.

Ministarstvo je nadležno i za obavljanje poslova koji su u nadležnosti BiH i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih načela koordiniranja akitivnosti, usklađivanja politika i planova organa vlasti BiH i međunarodne zajednice u oblasti: stambene politike, obnove i razvoja i projekta održivog povratka i njihovog evidentiranja.

Član 13

Ministarstvo pravde nadležno je za:

– administrativne funkcije vezano za pravosudne organe na državnom nivou;

– međunarodnu i međuentitetsku pravosudnu saradnju (međusobna pravna pomoć i kontakti sa međunarodnim tribunalima);

– izradu odgovarajućih zakona i propisa za uređenje pitanja iz alineje 1. i 2. ovog člana;

– obezbjeđivanje da zakonodavstvo BiH i njegovo provođenje na svim nivoima budu u skladu sa obavezama BiH koje proizilaze iz međunarodnih sporazuma;

– pružanje besplatne pravne pomoći u skladu s odredbama Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći (“Službeni glasnik BiH”, broj 83/16);

– saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova i entitetima na izradi međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma;

– davanje smjernica i praćenje pravnog obrazovanja, kako bi se obezbijedila međuentitetska harmonizacija u ovoj oblasti i postupanje u skladu sa najboljim standardima;

– općenito djelovanje kao centralno koordinirajući organ za obezbjeđivanje usklađenosti zakonodavstva i standarda pravosudnog sistema među entitetima, bilo obezbjeđenjem uslova za raspravu ili koordiniranjem inicijativa;

– ekstradiciju;

– poslove upravne inspekcije nad izvršavanjem zakona koji se odnose na državne službenike i zaposlene organa uprave, upravni postupak i posebne upravne postupke i kancelarijsko poslovanje u organima uprave, kao i poslove inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem zakona koji se odnosi na rad udruženja građana i fondacija registrovanih na nivou Bosne i Hercegovine, u pitanjima: prijavljivanja izmjena i dopuna statuta, ciljeva i djelatnosti, naziva, adrese sjedišta, lica ovlašćenog za zastupanje i prestanak rada udruženja ili fondacija, korišćenja u pravnom prometu podataka koji nisu upisani u Registar udruženja i fondacija, korišćenja naziva pod kojim su udruženje ili fondacija upisani u Registar, održavanja sjednica skupštine udruženja ili upravnog odbora fondacije, dostavljanja finansijskog izvještaja u skladu sa zakonom, vođenja popisa članova udruženja i prestanka rada i djelovanja udruženja ili fondacije;

– pitanja udruženja građana, vođenje registara udruženja građana i nevladinih organizacija koje djeluju na teritoriji BiH;

– druge poslove i zadatke koji nisu u nadležnosti drugih ministarstava BiH, a srodni su poslovima iz nadležnosti ovog ministarstva.

Član 14

Ministarstvo bezbjednosti nadležno je za:

– zaštitu međunarodnih granica, unutrašnjih graničnih prelaza i regulisanje prometa na graničnim prelazima BiH;

– sprečavanje i otkrivanje učinilaca krivičnih djela terorizma, trgovine drogom, krivotvorenja domaće i strane valute i trgovine ljudima i drugih krivičnih djela sa međunarodnim ili međuentitetskim elementom;

– međunarodnu saradnju u svim oblastima iz nadležnosti ministarstva;

– zaštitu lica i objekata;

– prikupljanje i korištenje podataka od značaja za bezbjednost BiH;

– organizaciju i usaglašavanje aktivnosti entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u ostvarivanju bezbjedonosnih zadataka u interesu BiH;

– provođenje međunarodnih obaveza i saradnju u provođenju civilne zaštite, koordinacija djelovanja entitetskih službi civilne zaštite u BiH, i usklađivanje njihovih planova za slučaj prirodne ili druge nesreće koje zahvataju teritoriju BiH, i donošenje programa i planova zaštite i spašavanja;

– kreira, stara se i provodi politiku useljavanja i azila u BiH”;

– uređuje procedure i način organizacije službe vezano za kretanje i boravak stranaca u BiH;

– pružanje podrške policijskim tijelima BiH;

– školovanje i stručno usavršavanje kadrova u skladu sa potrebama policijskih tijela BiH i drugih službi i agencija iz oblasti bezbjednosti;

– forenzička ispitivanja i vještačenja.

U sastavu ovog ministarstva kao upravne organizacije su: Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH (u daljnjem tekstu: Direkcija), Granična policija Bosne i Hercegovine, Državna agencija za istrage i zaštitu, Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, Agencija za policijsku podršku i Služba za poslove sa strancima, čija se prava, dužnosti i operativna samostalnost uređuju posebnim zakonima.

Kancelarija za saradnju sa Interpolom, kao samostalna služba u sastavu ovog Ministarstva, prelazi u Direkciju, kao sektor za međunarodnu operativnu policijsku saradnju sa INTERPOLOM, EUROPOLOM, SECI CENTROM i drugim međunarodnim organizacijama u skladu sa važećim sporazumima. Direkcija će u roku do 90 dana od početka rada preuzeti poslove, sredstva za rad i zaposlene u Kancelariji za saradnju sa Interpolom od Ministarstva bezbjednosti.

Član 15

Ministarstvo civilnih poslova nadležno je za:

– poslove državljanstva, upis i evidenciju građana, zaštitu ličnih podataka, prijavljivanje prebivališta i boravišta, lične isprave, putne isprave i postupak evidencije registracije vozila;

– deminiranje.

Ministarstvo je nadležno za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti, usklađivanja planova entitetskih tijela vlasti i definisanje strategije na međunarodnom planu u područjima:

– zdravstva i socijalne zaštite;

– penzija;

– nauke i obrazovanja;

– rada i zapošljavanja;

– kulture i sporta;

– geodetskim, geološkim i meteorološkim poslovima.

U sastavu ovog ministarstva je Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i Komisija za deminiranje u BiH kao samostalne službe čija su prava i dužnosti utvrđena posebnim propisima.

Član 15a

Ministarstvo odbrane nadležno je za:

– stvaranje i održavanje odbrambenog kapaciteta kako bi se obezbijedila zaštita suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti i međunarodnog subjektiviteta Bosne i Hercegovine;

– predlaganje budžeta za odbranu Bosne i Hercegovine i izdavanje odobrenja za rashode iz budžeta Bosne i Hercegovine za odbranu;

– organizaciju, opremanje i snabdijevanje Oružanih snaga;

– regulisanje organizacije i vođenja pukova, njihovih komandi i personala;

– sprovođenje definisanih politika i smjernica, te obezbjeđenje sprovođenja zakona, ostalih propisa i opštih akata iz oblasti odbrane;

– izvršavanje obaveza u vezi sa izgradnjom i održavanjem vojnih i drugih objekata, kao i objekata od posebnog značaja za odbranu Bosne i Hercegovine;

– upravljanje i korišćenje sredstava namijenjenih za potrebe Oružanih snaga;

– nabavljanje, čuvanje i obnavljanje rezervnih proizvoda posebne namjene za potrebe Oružanih snaga;

– izrađivanje kriterijuma o uslovima i načinu skladištenja, čuvanja i održavanja naoružanja i vojne opreme i staranje o zaštiti materijalnih sredstava i objekata u Oružanim snagama;

– ispitivanje, kontrolu kvaliteta i verifikaciju naoružanja i vojne opreme za potrebe Oružanih snaga;

– planiranje, izvođenje geodetskih, fotogrametrijskih i kartografsko-reprodukcijskih poslova od interesa za odbranu, sprovođenje nadzora nad izvođenjem tih poslova i staranje o čuvanju, skladištenju i distribuciji geodetskih, fotogrametrijskih i kartografskih materijala i dokumenata značajnih za odbranu;

– organizovanje veze, protivelektronskog obezbjeđenja i kriptozaštite Oružanih snaga;

– organizovanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad Oružanim snagama;

– organizovanje i sprovođenje mjera bezbjednosti i zaštite odbrambenog sistema, kao i tajnih podataka odbrane;

– donošenje politika i osnovnih pravila za Oružane snage;

– donošenje propisa o školovanju, vaspitanju i obrazovanju u Oružanim snagama;

– donošenje propisa o vojnoj disciplini i drugih propisa predviđenih ovim zakonom;

– predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim odnosima koji se tiču pitanja odbrane;

– nadzor nad svim subjektima Oružanih snaga;

– upućivanje predloga Savjetu ministara Bosne i Hercegovine sa inicijativom o učešću u operacijama podrške miru kao i druge nadležnosti propisane Zakonom o učešću pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inostranstvu (“Službeni glasnik BiH”, broj 14/05);

– izradu, pregled i ažuriranje Odbrambene politike Bosne i Hercegovine koju odobrava Predsjedništvo;

– izradu i odobravanje politika i propisa koji se tiču organizacije, administracije, personala, obuke, opremanja i upotrebe Oružanih snaga;

– obezbjeđivanje da Bosna i Hercegovina poštuje međunarodne obaveze koje se tiču pitanja odbrane;

– izradu procedura za odobravanje vojne pomoći civilnim vlastima u slučaju prirodnih i drugih katastrofa i nesreća, po ovlašćenjima Predsjedništva;

– obezbjeđivanje transparentnosti funkcija Ministarstva odbrane;

– utvrđivanje politike stambenog zbrinjavanja pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga;

– planiranje i organizovanje naučnoistraživačkog rada od značaja za odbranu;

– davanje stručnih mišljenja o nastavnim programima koji se tiču isključivo vojnih aspekata civilne odbrane, a na zahtjev nadležnih institucija;

– ostale nadležnosti definisane u zakonu.

https://advokat-prnjavorac.com

Član 16

U skladu sa članom 13. ovog zakona, Ministarstvo pravde obavlja poslove i zadatke koji nisu u nadležnosti drugih ministarstava.

U slučaju sukoba djelokruga rada ministarstava ili ako pojedini poslovi nisu izričito predviđeni u djelokrugu rada pojedinih ministarstava, a srodni su ostalim poslovima koje obavlja to ministarstvo, Savjet ministara BiH će svojom odlukom utvrditi kojem ministarstvu pripadaju konkretni poslovi i zadaci.

III – SAMOSTALNE UPRAVNE ORGANIZACIJE

Član 17

Samostalne upravne organizacije su:

1. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine;

2. Institut za akreditovanje Bosne i Hercegovine;

3. Institut za metrologiju Bosne i Hercegovine;

4. Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine;

5. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine;

6. Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine;

7. Agencija za unapređenje inostranih investicija u Bosni i Hercegovini;

8. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine;

9. Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine;

10. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini;

11. Agencija za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine;

12. Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini;

13. Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine;

14. Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine;

15. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta Bosne i Hercegovine;

16. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine;

17. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine;

18. Agencija za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine;

19. Konkurencijski savjet Bosne i Hercegovine;

20. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine;

21. Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja;

22. Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini;

23. Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu bezbjednost;

24. Kancelarija za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine i

25. Fond za povratak Bosne i Hercegovine.

Posebnim zakonom mogu se osnivati i druge samostalne upravne organizacije iz nadležnosti Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

Prava i dužnosti, kao i druga pitanja od značaja za rad samostalnih upravnih organizacija uređuju se Zakonom o upravi i posebnim zakonima i propisima.

IV – DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Član 18

Na osnovu člana 23. Zakona o Savjetu ministara BiH, Direkcija za evropske integracije je nadležna za:

– koordinaciju poslova na usklađivanju pravnog sistema BiH sa standardima za pristupanje Evropskoj uniji (acquis communautaire);

– provjeru usklađenosti svih nacrta zakona i propisa koje Savjetu ministara dostavljaju ministarstva i upravne organizacije sa direktivama “Bijele knjige – Pripreme pridruženih zemalja Centralne i Istočne Evrope za integraciju u unutrašnje tržište Unije” i procedurama zadovoljavanja zahtjeva relevantne direktive;

– usklađivanje aktivnosti organa i institucija u BiH koje se odnose na odgovarajuće aktivnosti potrebne za evropske integracije;

– učestvuje kao tehničko operativno tijelo za kontakte sa Evropskim povjerenstvom;

– koordinacija nad provođenjem odluka koje donose nadležni organi i institucije BiH, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u odnosu na sve aktivnosti potrebne za evropske integracije;

– učestvuje u aktivnostima ili izrađuje nacrte zakona, drugih propisa i smjernica koje se odnose na izvršavanje poslova koje je BiH dužna preduzimati u procesu uključivanja u evropske integracije;

– djelovanje kao glavni operativni partner institucija Evropske komisije u procesu stabilizacije i pridruživanja;

– koordinacija pomoći Evropske unije BiH.

Direkcija će uspostaviti funkcionalni odnos sa ministarstvima, upravnim organizacijama i entitetskim vladama po pitanjima koja se odnose na evropsku integracionu strategiju i politike, usklađivanje zakona i koordinaciju pomoći.

V – RUKOVOĐENjE MINISTARSTVIMA, UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA I SLUŽBAMA

Član 19

Rukovođenje ministarstvima, upravnim organizacijama, drugim institucijama Bosne i Hercegovine i službama, prava, obaveze, odgovornost, postavljenje i razrješenje funkcionera i rukovodećih radnika utvrđeni su u Zakonu o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 38/02), Zakonu o upravi (“Službeni glasnik BiH”, broj 32/02), Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 19/02) i posebnim zakonima i propisima kojima se osnivaju upravne organizacije i službe.

Član 20

Ministarstvom rukovodi ministar u saradnji sa zamjenikom ministra i sekretarom ministarstva.

Ministar je za svoj rad i stanje u područjima koja su u djelokrugu rada ministarstva odgovoran Savjetu ministara BiH.

Ministar ima jednog zamjenika ministra koji se imenuje na isti način kao i ministar, s tim da ne može biti iz istog naroda iz čijih redova je biran ministar.

Član 21

Upravnim organizacijama rukovode direktori, odnosno rukovodioci čiji je naziv određen zakonom ili odlukom o osnivanju upravne organizacije.

Rukovodioci upravnih organizacija odgovorni su za svoj rad i stanje u područjima koja su u djelokrugu upravne organizacije tijelu koje ih imenuje na tu dužnost.

Rukovodioci upravnih organizacija koje su u sastavu ministarstava za svoj rad odgovaraju i ministru koji rukovodi ministarstvom u čijem je sastavu upravna organizacija.

VI – ORGANIZACIJA, PROGRAM RADA I IZVJEŠTAJI O RADU MINISTARSTAVA, UPRAVNIH ORGANIZACIJA I SLUŽBI

Član 22

Unutrašnja organizacija ministarstava i upravnih organizacija zasniva se na principima utvrđenim Zakonom o upravi, a utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji ministarstava donosi ministar, a upravne organizacije rukovodilac upravne organizacije, uz saglasnost Savjeta ministara.

Prije donošenja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ministar, odnosno rukovodilac upravne organizacije dužan je pribaviti mišljenje Kancelarije za zakonodavstvo, Ministarstva pravde i Ministarstva finansija i trezora.

Član 23

Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvaja Srednjoročni program rada koji je osnov za pripremu Dokumenta okvirnog budžeta za trogodišnji period i srednjoročnih planova rada institucija Bosne i Hercegovine.

Organi uprave Bosne i Hercegovine dužni su da donesu srednjoročne planove rada i godišnje programe rada zasnovane na Srednjoročnom programu rada Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

Srednjoročne planove rada institucija Bosne i Hercegovine donosi rukovodilac organa uprave Bosne i Hercegovine. Ako planovi rada sadrže finansijske obaveze ili potrebe, potrebno je priložiti mišljenje Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Postupak srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine propisuje Savjet ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 24

Ministarstva i upravne organizacije dužni su o svom radu i stanju u upravnim područjima iz svog djelokruga rada za svaku kalendarsku godinu podnijeti izvještaj o radu.

Izvještaj se podnosi Savjetu ministara, zaključno sa februarom tekuće godine za prethodnu godinu.

VII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25

U roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ovog zakona Savjet ministara BiH svojom posebnom odlukom utvrdiće način preuzimanja poslova između ministarstava osnovanih ranijim Zakonom o Savjetu ministara BiH i ministarstvima BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 11/00) i ministarstava uspostavljenih ovim zakonom, a naročito način preraspodjele državnih službenika i ostalih zaposlenih i raspodjele arhiva, evidencije, dokumentacije, materijalno-tehničkih sredstava, finansijskih i drugih obaveza, odrediti sjedišta ministarstava i urediti druga pitanja od značaja za uspješan i kontinuiran rad ministarstava.

Član 26

Upravni postupci koji nisu pravosnažno okončani u organima uprave koji se ovim zakonom ukidaju ili čiji je djelokrug izmijenjen, nastaviće se u organima nadležnim za vođenje tih upravnih postupaka.

Član 27

U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu zakona na osnovu kojeg su osnovana ministarstva, utvrđene upravne organizacije kao i druge institucije Bosne i Hercegovine, biće doneseni pravilnici o unutrašnjoj organizaciji, uz saglasnost Savjeta ministara, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Ministarstva, upravne organizacije kao i druge institucije Bosne i Hercegovine koje mijenjaju organizaciju ili nadležnosti, dužni su donijeti, odnosno uskladiti pravilnik o unutrašnjoj organizaciji prema odredbama zakona kojima je propisana promjena, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona.

Član 28

U roku od devedeset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona Savjet ministara će posebnom odlukom utvrditi način uključivanja postojećih samostalnih upravnih organizacija i službi u sastav ministarstava u sklady sa ovim zakonom, kao i druga pitanja od značaja za osiguranje kontinuiteta u radu upravnih organizacija i službi.

Član 29

Shodno odredbama ovog zakona organi uprave uspostavljeni prije donošenja Ustava Bosne i Hercegovine: Zavod za zdravstvenu zaštitu, Zavod za zapošljavanje, Zavod za međunarodnu naučnu, tehničku, obrazovnu i sportsku saradnju, Zavod za zaštitu kulturnog, istorijskog i prirodnog nasljeđa, Meteorološki zavod prestaju sa radom, a njihovi poslovi prelaze u Ministarstvo civilnih poslova i Ministarstvo spoljnih poslova u skladu sa odredbama čl. 8. i 15. ovog zakona.

Odluku o statusu opreme, inventara i drugih stvari, sredstava za rad, arhive i dokumentacije, službenih prostorija i zaposlenih organa uprave iz stava 1. ovog člana, donijeće Savjet ministara u saradnji sa Agencijom za državnu službu u roku od 90 dana.

Član 29a

Stupanjem na snagu ovog zakona Arhiv Bosne i Hercegovine će, u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi i Arhivu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 16/01), preuzeti arhivu i dokumentaciju Uprave za geodetske i imovinskopravne poslove, a odluku o statusu opreme, inventara, sredstava za rad, službenih prostorija i zaposlenih u upravi donijeće Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 30

Savjet ministara će u roku od šezdeset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona pokrenuti postupak pred Parlamentarnom skupštinom BiH za donošenje zakona kojim će se urediti pitanje nastavka rada drugih ustanova, službi i tijela koja su uspostavljena propisima BiH i RBiH, a koja su obavljala ili obavljaju upravne, stručne ili druge poslove iz okvira nadležnosti BiH ili za potrebe tijela vlasti BiH.

Član 31

Postupak usklađivanja zakona i propisa kojima se uređuju pitanja osnivanja i rada organa uprave, upravnih organizacija, službi i drugih institucija Bosne i Hercegovine biće pokrenut u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 32

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine

(“Sl. glasnik BiH”, br. 103/2009)

Član 15

Ovlašćuju se Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma i Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da zajednički utvrde prečišćeni tekst Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09 i 59/09).

Član 16

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine

(“Sl. glasnik BiH”, br. 87/2012)

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021