Zakoni Federacije Bosne i HercegovineZAKON O JEDINSTVENOM SISTEMU REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA FEDERACIJE BIH

ZAKONO JEDINSTVENOM SISTEMU REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA

(“Sl. novine FBiH”, br. 42/2009, 109/2012, 86/2015 i 30/2016)

I. OPĆE ODREDBE

Član 1

Ovim Zakonom uređuje se uspostavljau daljnjeme i upravljanje Jedinstvenim sistemom registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Član 2

Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa – čija je funkcija obrada, unos, usklađivanje i razmjena podataka o doprinosima, kontrola uplate doprinosa i dostavljenih podataka, te davanje informacija obveznicima uplate doprinosa i osiguranim licima – uspostavit će se u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Porezna uprava).

Član 3

U smislu ovog Zakona, termini koji se u njemu koriste imaju sljedeće značenje:

1. Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (u daljnjem tekstu: Jedinstveni sistem) je administrativno-tehnički sistem prema kojem se vrši registracija, kontrola i naplata doprinosa i prikupljanje podataka od obveznika uplate doprinosa i osiguranika;

2. Informacioni sistem Jedinstvenog sistema (u daljnjem tekstu: Informacioni sistem) predstavlja sređeni skup metoda, procesa i operacija za prikupljanje, čuvanje, obradu, prijenos i distribuciju podataka Baze podataka Jedinstvenog sistema Porezne uprave, uključujući tehničku opremu koja se u te svrhe koristi;

3. Baza podataka Jedinstvenog sistema (u daljnjem tekstu: Baza podataka) je jedinstvena evidencija o svim obveznicima uplate doprinosa i osiguranim licima, podacima neophodnim za kontrolu i naplatu uplate doprinosa i podacima za ostvarivanje prava na osnovu obaveznog i dobrovoljnog osiguranja;

4. Korisnici Jedinstvenog sistema su: Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: vanbuovog Zakonaetski fondovi), Porezna uprava i Federalni zavod za statistiku;

5. Subjekti upisa u Jedinstveni sistem (u daljnjem tekstu: subjekti upisa) su obveznici uplate doprinosa i osigurana lica, kao i obveznici uplate doprinosa i osigurana lica sa područja Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko Distrikt) koji su se opredijelili za uplatu doprinosa i korištenje prava kod Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

6. Doprinosi su novčani iznosi koje je obveznik uplate doprinosa dužan plaćati vanbudžetskim fondovima u skladu sa propisima kojima se reguliraju uplate obaveznih i dobrovoljnih doprinosa;

7. Obveznik uplate doprinosa je svaki poslodavac, odnosno pravno ili fizičko lice uključujući pravno i fizičko lice sa područja Brčko Distrikta koje se opredijelilo za uplatu doprinosa i korištenje prava kod Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koje je obavezno ili dobrovoljno osigurano i koje je obavezno vršiti obračun, obustavu i uplatu doprinosa u skladu sa Zakonom o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08) i zakonima kojima se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti;

8. Osigurana lica su: 1) lica koja su obavezno ili dobrovoljno osigurana u skladu sa zakonima kojima se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti (u daljnjem tekstu: osiguranici) i 2) druga lica osigurana po drugom osnovu;

9. Zaposlenik je fizičko lice definirano u skladu sa Zakonom o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 43/99, 32/00 i 29/03);

10. Poslodavac je pravno ili fizičko lice definirano u skladu sa Zakonom o radu;

11. Fizičko lice – poduzetnik je lice koje obavlja djelatnost u svoje ime i za svoj račun radi sticanja dohotka;

12. Identifikacioni broj poreznog obveznika je jedinstveni identifikacioni broj koji Porezna uprava dodjeljuje svakom poreznom obvezniku;

13. Lični identifikacioni broj je jedinstveni broj koji Porezna uprava dodjeljuje svakom osiguranom licu upisanom u Jedinstveni sistem;

14. Prijava za upis u Jedinstveni sistem je svaka prijava koja se podnosi u svrhu unošenja podataka i svih naknadnih promjena evidencija u Jedinstvenom sistemu;

15. Mjesečnom prijavom podataka o doprinosimasmatraju se obrasci: MIP-1023 Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak; PMIP-1024 Pojedinačni mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti (koji čine sastavni dio Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak); JS3300 Elektronski obrazac za doprinose koje vanbudžetski fondovi plaćaju u ime svojih osiguranika; JS3310 Prijava uplate doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje i zdravstveno osiguranje ličnim sredstvima (koji čine sastavni dio Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa); 2002 Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika i 2002-A Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika sa prebivalištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH koji samostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Federacije BiH (koje čine sastavni dio Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa);

16. Uvjerenje o registraciji je javna isprava koju svakom obvezniku uplate doprinosa izdaje Porezna uprava i kojim se potvrđuje da je osiguranik upisan u Jedinstveni sistem;

17. Uvjerenje iz Jedinstvenog sistema je javna isprava koju izdaje Porezna uprava na godišnjoj osnovi, odnosno na zahtjev subjekta upisa a sadrži traženi podatak koji se nalazi u Jedinstvenom sistemu.

II. ULOGA I NADLEŽNOST KORISNIKA JEDINSTVENOG SISTEMA

Član 4

Porezna uprava vrši registraciju subjekata upisa i prikupljanje podataka uime Korisnika Jedinstvenog sistema.

Porezna uprava dužna je Korisnicima Jedinstvenog sistema omogućiti stalan i nesmetan pristup Bazi podataka, prijenos i korištenje podataka iz njihove nadležnosti.

Član 5

Vanbudžetski fondovi i Federalni zavod za statistiku preuzimaju podatke iz Baze podataka i na osnovu tako preuzetih podataka ažuriraju svoje baze podataka i baze podataka zavoda zdravstvenog osiguranja kantona i kantonalnih službi za zapošljavanje.

Vanbudžetski fondovi i Federalni zavod za statistiku unutrašnju organizacijsku strukturu usaglasit će sa poslovnim funkcijama propisanim ovim Zakonom i propisima koji uređuju oblasti iz njihove nadležnosti i osigurati odgovarajuće tehničke kapacitete za primanje i obradu podataka iz Jedinstvenog sistema.

III. USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENOG SISTEMA I BAZE PODATAKA

Član 6

Jedinstveni sistem uspostavlja se i vodi u Poreznoj upravi.

Porezna uprava formira posebnu organizacionu jedinicu za upravljanje Jedinstvenim sistemom.

Član 7

Baza podataka uspostavlja se unošenjem podataka o subjektima upisa na osnovu prijava za upis u Jedinstveni sistem, evidencija o uplatama, finansijskih izvještaja, javnih isprava, zakonom propisanih evidencija, podataka dobivenih u toku vođenja Jedinstvenog sistema i drugim evidencijama koje vode obveznici uplate doprinosa, osiguranici, organi uprave i druge javne institucije u okviru svoje nadležnosti.

Podaci uneseni u Jedinstveni sistem ne mogu se brisati iz Baze podataka.

Član 8

Podaci iz Jedinstvenog sistema koriste se u cilju ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava na osnovu osiguranja u slučaju nezaposlenosti.

Podaci iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti i u statističke svrhe na način koji ne omogućuje prepoznavanje subjekta upisa na kojeg se podaci odnose.

Lični podaci o osiguranim licima prikupljeni u skladu sa odredbama ovog Zakona mogu se koristiti samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, broj 49/06).

Član 9

Federalni ministar finansija (u daljnjem tekstu: Ministar) će u saglasnosti sa federalnim ministrom rada i socijalne politike, federalnim ministrom zdravstva i direktorom Federalnog zavoda za statistiku donijeti podzakonski akt kojim će se urediti: uspostava Baze podataka i interno funkcioniranje Jedinstvenog sistema između Porezne uprave i korisnika Jedinstvenog sistema, tehničko održavanje Jedinstvenog sistema, pristup Jedinstvenom sistemu, metodologija za unos i ažuriranje podataka, jedinstvena metodologija za izradu plana kontrole obračuna i uplate doprinosa i definiranje kriterija mjerila učinka, izvještavanje o naplati doprinosa i izvještavanje o upravljanju Jedinstvenim sistemom.

IV. POSTUPAK REGISTRACIJE I PRIJAVLJIVANJA

Član 10

Obveznici uplate doprinosa iz člana 3. tačka 7. ovog Zakona obavezni su se registrirati u Jedinstveni sistem u ispostavi Porezne uprave i to pravna lica prema sjedištu pravnog lica, a fizička lica prema mjestu registracije djelatnosti.

Registracija poreznih obveznika koji u skladu sa poreznim propisima moraju imati identifikacioni broj poreznog obveznika u Poreznoj upravi je istovremeno i registracija obveznika uplate doprinosa u Jedinstveni sistem.

Dobrovoljni obveznici uplate doprinosa obavezni su direktno se registrirati u Jedinstveni sistem u ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta u skladu sa postupkom propisanim ovim Zakonom. Registracijom u Jedinstveni sistem dobrovoljnim obveznicima se dodjeljuje lični identifikacioni broj.

U postupku registracije Porezna uprava svakom osiguranom licu dodjeljuje lični identifikacioni broj. Osiguranom licu dodjeljuje se samo jedan lični identifikacioni broj.

Upisom u Jedinstveni sistem subjekt upisa smatra se registriranim u vanbudžetskim fondovima te se u njima neće direktno registrirati.

Član 11

Obveznicima uplate doprinosa izdaje se uvjerenje o registraciji.

Uvjerenje o registraciji ima svojstvo javne isprave.

Član 12

Prijava za upis u Jedinstveni sistem iz člana 3. tačka 14. ovog Zakona je:

1) prijava za registraciju;

2) prijava za osiguranje;

3) odjava osiguranja;

4) prijava promjene u toku osiguranja;

5) mjesečna prijava podataka o doprinosima;

6) prijava, odjava i promjena staža osiguranja sa uvećanim trajanjem;

7) prijava, odjava i promjena osiguranja na osnovu ugovora o djelu i drugih vrsta samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada.

Član 13

Obveznik uplate doprinosa i osiguranik koji je sam za sebe obveznik podnosi:

1) prijavu početka poslovanja, prijavu prestanka poslovanja i prijavu promjena u poslovanju obveznika uplate doprinosa;

2) prijavu osiguranja za zaposlenike;

3) odjavu osiguranja i prijavu promjene u toku osiguranja za zaposlenike;

4) mjesečnu prijavu podataka o doprinosima;

5) prijavu, odjavu i promjenu staža osiguranja sa uvećanim trajanjem;

6) prijavu, odjavu i promjenu osiguranja na osnovu ugovora o djelu i drugih vrsta samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada.

Lice koje se bavi dopunskim zanimanjem podnosi:

1) prijavu početka poslovanja i prijavu prestanka poslovanja obveznika uplate doprinosa;

2) prijavu promjena u poslovanju obveznika uplate doprinosa;

3) prijavu osiguranja za zaposlenike;

4) odjavu osiguranja za zaposlenike;

5) prijavu promjena u toku osiguranja za zaposlenike;

6) mjesečnu prijavu podataka o doprinosima;

Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja podnosi:

1) mjesečnu prijavu podataka o doprinosima za korisnike prava naknada plaće na osnovu zdravstvenog osiguranja;

2) druge prijave kada je za to zakonom ovlašten.

Federalni zavod za zapošljavanje podnosi:

1) prijavu na osiguranje, odjavu sa osiguranja i promjene u osiguranju za nezaposlena lica;

2) mjesečnu prijavu podataka o doprinosima prema propisima o zapošljavanju;

3) druge prijave kada je za to zakonom ovlašten.

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje podnosi:

1) prijavu na osiguranje, odjavu sa osiguranja i prijavu promjena u osiguranju za penzionere na zdravstveno osiguranje;

2) mjesečnu prijavu podataka o doprinosima;

3) druge prijave kada je za to zakonom ovlašten.

Federalni zavod za statistiku podnosi:

1) podatke o dodjeli i izmjeni šifre djelatnosti za pravna lica i fizička lica -poduzetnike;

2) podatke o dodjeli i izmjeni šifre djelatnosti za organizacione jedinice u sastavu pravnih lica i fizičkih lica – poduzetnika.

Član 14

Obveznik uplate doprinosa podnosi Poreznoj upravi prijavu za upis u Jedinstveni sistem za svakog novog zaposlenika najkasnije dan prije otpočinjanja rada osiguranika. Promjena u osiguranju zaposlenika podnosi se sa danom nastanka promjene, a odjava osiguranja za zaposlenika najkasnije sa danom prestanka rada osiguranika.

Obveznik uplate doprinosa Poreznoj upravi podnosi prijavu iz čl. 12. i 13. ovog zakona, osim prijava za upis iz stava 1. ovog člana u roku sedam dana od dana nastanka promjene.

Član 15

(brisano)

Član 16

Postupak podnošenja prijave za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem, način i rokove dostavljanja ličnih podataka, te način korištenja i razmjene tih podataka i podataka o doprinosima iz mjesečne prijave uredit će se posebnim propisom koji donosi Ministar.

Član 17

Za tačnost i ažurnost dostavljenih podataka odgovoran je podnosilac prijave, odnosno odgovorno lice.

Prijave za upis u Jedinstveni sistem moraju biti potpune.

Porezna uprava dužna je prilikom podnošenja prijave za upis u Jedinstveni sistem provjeriti da li podnesena prijava sadrži potrebne podatke.

Ako Porezna uprava utvrdi da su podaci u prijavi netačni ili nepotpuni zatražit će od podnosioca prijave da otkloni utvrđene nedostatke. Podnosilac prijave dužan je u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja otkloniti utvrđene nedostatke i dostaviti ispravno popunjenu prijavu.

Porezna uprava ima ovlaštenje podnijeti prijavu ispred obveznika uplate doprinosa ukoliko na osnovu postojećih evidencija utvrdi da podnesena prijava ne sadrži tačne ili potpune podatke ili da prijava nije ni podnesena.

Član 18

Porezna uprava će svakom osiguraniku putem interneta omogućiti pristup podacima o iznosu uplaćenih doprinosa.

Porezna uprava na osnovu zahtjeva osiguranika izdaje uvjerenje iz Jedinstvenog sistema koje sadrži podatke o iznosu uplaćenih doprinosa.

Član 19

Porezna uprava izdaje uvjerenje iz Jedinstvenog sistema sa traženim podacima svakom subjektu upisa na njegov lični zahtjev.

Uvjerenje se izdaje o podacima o kojima Porezna uprava vodi evidenciju u Jedinstvenom sistemu od dana početka primjene ovog Zakona.

Ukoliko traženi podaci ne postoje u Bazi podataka, Porezna uprava dužna je izdati potvrdu o nepostojanju podataka.

Član 20

Ukoliko na osnovu uvjerenja iz čl. 18. i 19. ovog Zakona subjekt upisa smatra da su mu u Jedinstvenom sistemu evidentirani neispravni podaci ima pravo pisanim putem i uz prilaganje odgovarajućih dokaza Poreznoj upravi podnijeti zahtjev za promjenu podataka da se podaci isprave, odnosno dopune.

Ukoliko utvrdi da je zahtjev opravdan Porezna uprava dužna je, prema zahtjevu iz stava 1. ovog člana, u roku od deset dana od dana prijema zahtjeva provesti odgovarajući postupak radi ispravljanja, odnosno dopune podataka u Jedinstvenom sistemu i obavijestiti subjekta upisa i Korisnika Jedinstvenog sistema na kojeg se promjena odnosi o izvršenoj promjeni.

Član 21

Izuzetno, podaci uneseni u Jedinstveni sistem, u skladu sa čl. 12. i 13. ovog Zakona, mogu se promijeniti samo u slučajevima:

1) ako u propisanom postupku nadležni organ utvrdi promjenu podataka;

2) ako su podaci o svojstvu osiguranika, penzijskom stažu, stažu osiguranja i plaćama uneseni u Jedinstveni sistem na osnovu lažnih isprava;

3) ako se naknadnom provjerom podataka ili na drugi način utvrdi da su u Jedinstveni sistem uneseni neispravni, netačni ili nepotpuni podaci;

4) u drugim slučajevima u kojima se prema propisanom postupku mogu upotrijebiti vanredna pravna sredstva.

Član 22

Porezna uprava rješenjem odjavljuje osiguranika sa osiguranja po službenoj dužnosti ili na njegov zahtjev u slučajevima:

1) kada je obveznik uplate doprinosa prestao sa poslovanjem na osnovu rješenja nadležnog organa, a nije podnio odjavu;

2) kada obveznik uplate doprinosa nije odjavio osiguranike, a prijavio je prestanak poslovanja;

3) na lični zahtjev osiguranika kada za to ima pravni interes.

Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu finansija u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

V. KONTROLA

Član 23

U okviru Jedinstvenog sistema vrši se evidentiranje podataka o naplati i raspodjeli uplaćenih doprinosa i obavljaju poslovi finansijskog nadzora i ekonomsko-finansijske revizije uplate doprinosa.

Kontrola obračuna i uplate doprinosa vrši se u skladu sa Zakonom o doprinosima.

Član 24

Podaci iz Baze podataka koriste se za kontrolu pravilnosti obračuna i uplate doprinosa i za utvrđivanje duga na osnovu obaveza uplate doprinosa.

Ako se utvrdi nepravilnost iz stava 1. ovog člana Porezna uprava će uputiti obavijest kojom obveznika uplate doprinosa upozorava da izvrši pravilan obračun i uplatu doprinosa.

Podaci o dugovanjima iz Baze podataka sravnjavaju se na mjesečnom nivou i dostavljaju Poreznoj upravi s ciljem izdavanja naloga za plaćanje.

Podaci o netačnom iznosu obaveze i neprijavljivanju obaveze na osnovu doprinosa dostavljaju se Odsjeku za inspekcijski nadzor Porezne uprave s ciljem provođenja nadzora i kontrole.

Član 25

Jedinstveni sistem generiše izvještaje o rizičnim kategorijama uplate doprinosa i identificira one obveznike koji izbjegavaju obavezu uplate, isplaćuju ili prijavljuju manje iznose na osnovu obaveze uplate doprinosa, odnosno ne podnose prijavu za upis u Jedinstveni sistem iz člana 12. ovog Zakona.

Kategorizacija rizičnih kategorija obveznika uplate doprinosa iz stava 1. ovog člana vrši se na godišnjem nivou i kao pokazatelj dostavlja se Odsjeku za inspekcijski nadzor Porezne uprave s ciljem provođenja aktivnosti nadzora i kontrole.

Član 26

Porezna uprava sa vanbudžetskim fondovima usaglašavat će godišnji Plan kontrole u cilju osiguravanja višeg nivoa pridržavanja uplate od obveznika uplate doprinosa.

Plan kontrole, koji utvrđuje Porezna uprava, sadrži detaljne procedure kontrole i vođenja, mehanizme i kriterije kontrole koji će se koristiti prilikom ocjene kategorije rizika prema obveznicima uplate doprinosa, te za predviđanje prihoda.

VI. ČUVANJE I SIGURNOST DOKUMENTACIJE I PODATAKA JEDINSTVENOG SISTEMA

Član 27

Porezna uprava dužna je uspostaviti Informacioni sistem koji će omogućiti pohranjivanje, korištenje i rekonstrukciju podataka iz Baze podataka i kada nastupe uvjeti izvan nadzora, poput prirodnih katastrofa i drugih vrsta nepogoda.

Porezna uprava dužna je uspostaviti Informacioni sistem koji zadovoljava minimalne zahtjeve za funkcioniranje sistema na drugoj lokaciji udaljenoj najmanje 50 km vazdušne linije od primarne lokacije Baze podataka i nalazi se na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 28

Porezna uprava odgovorna je za sigurnost podataka i poduzima sve tehničke i organizacione mjere i pravila koja su neophodna za provođenje zakona i propisa u vezi sa zaštitom i tajnošću podataka.

Porezna uprava dužna je poduzeti mjere protiv neovlaštenog ili slučajnog pristupa ličnim podacima, mijenjanja, uništavanja ili gubitka podataka, neovlaštenog prijenosa, drugih oblika nezakonite obrade podataka, kao i mjere protiv zloupotrebe ličnih podataka. Ova obaveza ostaje na snazi i nakon završetka obrade podataka.

Ministar će donijeti pravilnik u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona kojim će se utvrditi procedure čuvanja i sigurnosti podataka u okviru Informacionog sistema, uključujući i postupke za pohranjivanje rezervnih kopija podataka, kao i za osiguranje rekonstrukcije podataka u slučaju njihovog gubljenja.

Član 29

Originalne prijave za upis u Jedinstveni sistem, na osnovu kojih su podaci uneseni u Bazu podataka, čuvaju se pet godina od dana podnošenja prijava.

Dokumentacija i podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se na način koji omogućava sigurnu zaštitu podataka za period predviđen ovim Zakonom.

Podaci uneseni u Bazu podataka u elektronskom obliku čuvaju se trajno.

Po isteku roka iz stava 1. ovog člana Porezna uprava prosljeđuje trajnu dokumentaciju vanbudžetskim fondovima za njihovu daljnju upotrebu.

VII. KAZNENE ODREDBE

Član 30

Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 KM do 100.000,00 KM kaznit će se obveznik uplate doprinosa za prekršaj ako:

1) ne podnese prijave osiguranja, odjave osiguranja i prijave promjene u toku osiguranja (Član 12.);

2) unese netačne podatke u prijave za upis u Jedinstveni sistem (Član 12.);

3) podnese prijave osiguranja, odjave osiguranja ili prijave promjena u toku osiguranja po isteku propisanog roka (Član 14.);

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 20.000,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice – poduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM.

Pored novčane kazne počiniocu prekršaja iz stava 1. ovog člana može se izreći i zabrana vršenja djelatnosti u periodu do šest mjeseci s ciljem sprečavanja budućeg činjenja prekršaja.

Član 31

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 20.000,00 KM kaznit će se za prekršaj osiguranik koji je sam za sebe obveznik uplate doprinosa ako:

1) ne podnese prijavu na osiguranje ili je podnese po isteku propisanog roka (čl. 12., 14. i 15.);

2) ne podnese prijavu o prestanku osiguranja ili je podnese po isteku propisanog roka (čl. 12., 14. i 15.);

3) ne podnese prijavu o promjeni osiguranja ili je podnese po isteku propisanog roka (čl.12., 14. i 15.);

4) u roku koji je odredila Porezna uprava ne otkloni netačne podatke unesene u prijavu za upis u Jedinstveni sistem (Član 17.).

Dobrovoljni obveznik uplate doprinosa ne podliježe plaćanju novčane kazne propisane ovim članom.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

Član 32

U roku od 18 mjeseci od dana početka primjene ovog Zakona Porezna uprava i vanbudžetski fondovi će istovremeno obavljati poslove registracije i druge administrativne poslove u skladu sa ovim Zakonom i zakonima kojima se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Član 33

U roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona Porezna uprava, vanbudžetski fondovi i Federalni zavod za statistiku dužni su uskladiti organizaciju i poslovanje sa odredbama ovog Zakona i podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog Zakona.

Porezna uprava nakon isteka roka predviđenog u stavu 1. ovog člana, a u skladu sa podzakonskim aktom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, preuzet će zaposlenike koji su radili na poslovima registracije i kontrole obveznika uplate doprinosa iz vanbudžetskih fondova, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Porezne uprave.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će na usaglašen prijedlog federalnog ministra finansija, federalnog ministra rada i socijalne politike i federalnog ministra zdravstva, donijeti podzakonski akt nakon isteka roka iz stava 1. ovog člana kojim će propisati način i uvjete preuzimanja zaposlenika iz stava 2. ovog člana.

Član 34

U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona uskladit će se odredbe drugih zakona koji reguliraju pitanja obuhvaćena ovim Zakonom sa odredbama ovog Zakona.

Član 35

Propise iz čl. 9. i 16. ovog Zakona Ministar će donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 36

Direktor Porezne uprave će u roku od godinu dana od dana primjene ovog Zakona donijeti godišnji Plan kontrole.

Član 37

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH” a primjenjivat će se od 01. januara 2010. godine.

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa

(“Sl. novine FBiH”, br. 109/2012)

Član 9

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Samostalni član Zakona o izmjenama
Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa

(“Sl. novine FBiH”, br. 30/2016)

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021