Zakoni Brčko Distrikta BiHZAKON O JAVNOM REDU I MIRU BRČKO DISTRIKTA BIH

ZAKON
O JAVNOM REDU I MIRU BRČKO DISTRIKTA BIH
(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 32/2009 i 14/2010 – ispr.)

DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(Predmet)

Ovim zakonom propisuju se radnje i postupci kojima se narušava javni red i mir, uslovi i postupak za priređivanje vatrometa i sličnih priredbi na kojima se koriste pirotehnička sredstva, uslovi i postupak za prikupljanje dobrovoljnih priloga i svih vidova pomoći koje organizuju građani, preduzeća, udruženja građana i druga pravna lica u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt) i sankcije za počinioce prekršaja.

Član 2

(Cilj zakona)

Cilj donošenja ovog zakona je zaštita mirnog načina života i rada građana, zaštita sigurnosti ličnosti, zaštita dostojanstva na javnim mjestima, sprečavanje narušavanja zakonitosti rada i funkcionisanja državnih organa, organa i institucija Distrikta, preduzeća i drugih pravnih lica i udruženja građana i omogućavanje pravilnog korištenja javnih objekata.

Član 3

(Definicije)

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

a) “javni red i mir” su postupci i ponašanje građana pojedinačno i u njihovim međusobnim odnosima, a koji su u skladu s pravilima ponašanja o normalnom načinu života;

b) “javno mjesto” je mjesto na koje je slobodan pristup pojedinačno neodređenim licima bez uslova ili pod određenim uslovima kao što su:

1) ulica, trg, put, izletište, pristanište, čekaonica, ugostiteljska, trgovinska i zanatska radnja, sredstva i objekti javnog prijevoza, sportski stadion, igralište, kino dvorana, pozorišna i koncertna dvorana i izložbena prostorija, poslovni objekt fizičkih i pravnih lica kada se u njima održavaju javne manifestacije,

2) zemljište ili prostorija gdje se održava javni skup, priredba, takmičenje i slično,

3) vanjski dio kuće i stana u stambenim zgradama ukoliko je dostupan vidiku sa javnog mjesta, jedino pod uslovom kada se u njemu ili iz njega muzikom, galamom i vikom narušava javni red i mir;

c) “drsko ponašanje” je radnja ili više radnji koje čine cjelinu, kojima se na drzak način vrijeđaju shvatanja određene sredine i remete ustaljeni međuljudski odnosi kao što su: pljuvanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima, svađa, vika i slično;

d) “posebno drsko ponašanje” je:

1) grubo vrijeđanje drugog lica ili drugo bezobzirno ponašanje kojim se ugrožava sigurnost građana ili kojim se može izazvati osjećanje fizičke ugroženosti, uznemirenosti ili negodovanje građana,

2) bezobzirno ponašanje gdje izvršilac u vršenju prekršaja koristi i sredstva koja predstavljaju posebnu opasnost za napadnuti objekat ili okolinu kao što je upotreba u tuči: boksera, kratke palice sa ugrađenim olovom ili željezom i željeznog lanca; lomljenje izloga od stakla; razbijanje čaša, flaša i upotreba ostalih rasprskavajućih sredstava u prisustvu drugih posebno u ugostiteljskim objektima i slično;

e) “očigledno pijano lice je lice za koju se i običnim posmatranjem može zapaziti da je pijano budući da ima otupjele reflekse, nesigurno se kreće, ima poremećaja u govoru, osjetno se osjeća zadah na alkohol i slično;

f) “učestvovanje u tuči” je radnja dvije ili više lica preduzeta neposredno rukama, nogama, glavom i slično ili uz pomoć pogodnih pomoćnih sredstava usmjerena od strane jedne prema drugoj ili prema drugim građanima;

g) “fizički napad” je radnja kojom se napada drugo lice neposredno rukama, nogama, glavom i slično ili uz pomoć pogodnih pomoćnih sredstava;

h) “zlostavljanje” predstavlja takvu radnju postupanja kojom se lice riječima ili djelom u prisustvu drugih, stavlja u podređen položaj i stanje u mjeri u kojoj se omalovažava njegovo ljudsko dostojanstvo;

i) “ovlašteno lice” označava lice koje u organu ili instituciji Distrikta i u preduzeću ima zakonsko ovlaštenje da, u skladu sa zakonom, izvršava javna ovlaštenja;

j) “odgovorno lice” je lice kome su u preduzeću ili drugom pravnom licu povjereni određeni poslovi koji se odnose na upravljanje, poslovanje ili proces rada, kao i lice koje u organima Distrikta vrši određene dužnosti;

k) “zajedničke prostorije” znače suvlasništvo nad dijelom objekta koji može da uključuje pomoćne dijelove kao što su otvoreni balkoni, terase, podrumske prostorije, potkrovlja, stepeništa, hodnike, liftove, vrtove, mjesta za garažiranje do dva motorna vozila po jednom stanu i slično.

DIO DRUGI – PREKRŠAJI

Član 4

(Drsko ponašanje)

Ko na javnom mjestu narušava javni red i mir drskim ponašanjem, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 KM.

Član 5

(Učestvovanje i izazivanje tuče)

Ko na javnom mjestu narušava javni red i mir učestvovanjem u tuči, zlostavljanjem ili fizičkim napadom na drugog ili ko izazove tuču, odnosno zlostavljanje ili fizički napad na drugog, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.500 KM.

Član 6

(Posebno drsko ponašanje)

Ko na javnom mjestu narušava javni red i mir posebno drskim ponašanjem, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.500 KM.

Član 7

(Ugrožavanje sigurnosti i izazivanje osjećaja ugroženosti)

Ko ugrožava sigurnost ili izaziva osjećanje ugroženosti drugog lica prijetnjom da će napasti na njegov život ili tijelo, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.500 KM.

Član 8

(Ometanje vršenja službenih poslova i zadataka)

Ko ometa službeno lice organa i institucija Distrikta, preduzeća i drugog pravnog lica koje vrši javna ovlaštenja prilikom vršenja službenih poslova i zadataka ili ko ne postupi po zakonitom zahtjevu tih službenih lica, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.500 KM.

Član 9

(Vrijeđanje)

Ko na javnom mjestu govorom, pisanjem isticanjem obavještenja ili oglasa ili na drugi način vrijeđa ili omalovažava patriotska, nacionalna, vjerska, moralna ili osjećanja rasne pripadnosti građana, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 800 do 1.500 KM.

Član 10

(Iznošenje ili prenošenje lažnih vijesti, glasina ili tvrdnji)

Ko iznosi ili prenosi lažne vijesti, glasine ili tvrdnje kojim se može izazvati uznemirenje građana ili ugroziti javni red i mir, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 KM.

Član 11

(Neovlašteno uništavanje istaknutih obavještenja ili oglasa)

(1) Obavještenja ili oglasi državnih organa, organa zakonodavne, izvršne i sudske vlasti Distrikta, preduzeća, udruženja građana, političkih partija i drugih pravnih lica ističu ili uklanjaju ovlaštena lica u skladu s propisima Distrikta.

(2) Ko neovlašteno istakne, spriječi isticanje, ukloni, pocijepa ili na drugi način ošteti obavještenja ili oglase iz stava 1 ovog člana, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 KM.

Član 12

(Lažno predstavljanje)

Ko se lažno predstavlja kao službenik ili predstavnik međunarodne organizacije, države, entiteta, vlasti Distrikta ili drugog pravnog lica koje ima javna ovlaštenja, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 KM.

Član 13

(Izdavanje alkoholnog pića pijanom licu)

Ko pri prometu alkoholnih pića izdaje alkoholna pića očigledno pijanom licu, maloljetniku mlađem od 16 godina života, duševno bolesnom licu ili licu zaostalog duševnog razvoja, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.500 KM.

Član 14

(Prosjačenje)

1) Ko prosjači na javnom mjestu bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 KM.

2) Ko navodi na prosjačenje maloljetno lice, duševno ili tjelesno bolesno lice, odnosno lice zaostalog duševnog i tjelesnog razvoja bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.000 KM.

Član 15

(Kockanje)

(1) Ko se kocka ili ustupa, odnosno iznajmljuje prostorije radi kockanja, osim u slučajevima kocke koja se odvija u za to namijenjenim prostorijama registrovanim za tu vrstu djelatnosti, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.500 KM.

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana preduzeće ili drugo pravno lice ili preduzetnik, bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 15.000 KM.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu, bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 500 do 3.000 KM.

Član 16

(Prostitucija)

Ko se odaje prostituciji bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100 do 1.000 KM.

Član 17

(Neopravdano zalaženje i zadržavanje)

Ko neopravdano zalazi ili se neopravdano zadržava u zajedničkim prostorijama stambene zgrade u kojoj ne stanuje, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 KM.

Član 18

(Uznemiravanje građana pirotehničkim sredstvima)

Ko pali pirotehnička ili eksplozivna sredstva na mjestima i na način kojim se izaziva uznemirenost građana, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100 do 1.000 KM.

Član 19

(Paljenje pirotehničkih sredstava bez najave)

(1) Ko pali pirotehnička sredstva ili izvodi druge slične priredbe bez prijave iz člana 37 stava 1 ovog zakona ili prilikom prijavljenog paljenja pirotehnike ne preduzme mjere osiguranja koje je dužan preduzeti u skladu s članom 37 stavom 3 ovog zakona, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100 do 1.000 KM.

(2) Ko pali pirotehnička sredstva ili izvodi druge slične priredbe i pored zabrane iz člana 37 stava 4 ovog zakona, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.500 KM.

Član 20

(Prikupljanje dobrovoljnih priloga bez odobrenja)

Ko prikuplja dobrovoljne priloge u suprotnosti s članom 38 ovog zakona, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100 do 1.500 KM.

Član 21

(Preprodaja ulaznica)

Ko vrši, organizuje i omogućava preprodaju ulaznica za sportske i druge priredbe, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 KM.

Član 22

(Vračanje i proricanje sudbine)

Ko se na javnom mjestu u vidu zanimanja bavi vračanjem, proricanjem sudbine ili sličnim obmanjivanjem s ciljem pribavljanja materijalne koristi, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.500 KM.

Član 23

(Remećenje mira)

Ko remeti mir korištenjem muzičkih instrumenata, radio i televizijskih prijemnika i drugih zvučnih uređaja ili mehaničkim izvorima buke kao što su: rad motora, utovar, istovar, upotreba sirene, alarmnih uređaja i slično, osim na uobičajenim veseljima i oglašavanja sa vjerskih objekata u svrhu održavanja vjerskih obreda, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100 do 1.500 KM.

Član 24

(Izvođenje ili reprodukcija muzike bez odobrenja)

(1) Ko na javnom mjestu narušava javni red i mir izvođenjem pjesama i muzike ili reprodukcijom iste, bez odobrenja ili u suprotnosti sa odobrenjem nadležnoga organa, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 KM.

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana preduzeće, drugo pravno lice ili preduzetnik bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 10.000 KM.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu, bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 500 do 2.000 KM.

https://advokat-prnjavorac.com

Član 25

(Ugrožavanje prolaznika)

Ko stavi ili drži ispred zgrade ili ograde, odnosno na zgradi ili ogradi uređaj ili predmet koji može ugroziti prolaznika ili mu nanijeti štetu ili ko takve predmete izbaci na ulicu, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100 do 1.500 KM.

Član 26

(Držanje opasnih životinja i zlostavljanje životinja)

Ko na javnom mjestu bez nadzora ili zaštitnih sredstava drži opasne životinje koje drugog mogu prestrašiti ili povrijediti, ko na javnom mjestu zlostavlja životinje ili na drugi način sa njima surovo postupa ili ko sa javnog mjesta ne ukloni nečistoću životinja, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 KM.

Član 27

(Izvođenje pasa)

Ko na javnom mjestu izvodi opasnog psa koji po svojoj konstituciji drugog može uplašiti ili ugroziti bez povodca i brnjice, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 KM.

Član 28

(Omalovažavanje novca BiH)

Ko na javnom mjestu omalovažava novac Bosne i Hercegovine na način da ga pocijepa ili na drugi način uništi ili ošteti, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 200 do 1.000 KM.

Član 29

(Pisanje grafita)

Ko bez odobrenja piše grafite po fasadama i ulazima zgrada, javnim prijevoznim sredstvima, spomenicima, potpornim zidovima, propagandnim panoima i slično, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.500 KM.

Član 30

(Oštećenje sadnice)

Ko oštećuje ili uništava sadnice i rasad na javnim površinama, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.500 KM.

Član 31

(Uživanje opojnih sredstava)

Ko na javnom mjestu konzumira opojnu drogu ili psihotropne supstance koje mu nisu propisane iz medicinskih razloga, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.500 KM.

Član 32

(Unošenje alkohola u sportske i kulturne objekte)

Ko unosi alkoholna pića u sportske i kulturne objekte za vrijeme održavanja sportskih i kulturnih manifestacija, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 300 do 1.500 KM.

Član 33

(Nepoštivanje radnog vremena)

Ko u vršenju poslovne djelatnosti ne poštuje radno vrijeme određeno od nadležnog organa Distrikta, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.500 KM.

Član 34

(Propuštanje dužnosti staranja)

1) Roditelj, usvojitelj odnosno staratelj starijeg maloljetnika (od 16 do 18 godina života) koji je od strane policijskog službenika zatečen na javnom mjestu u periodu od 23 do 05 sati bez nadzora roditelja, usvojitelja ili staratelja bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 200 do 600 KM.

2) Roditelj, usvojitelj odnosno staratelj maloljetnika mlađeg od 16 godina života koji je od strane policijskog službenika zatečen na javnom mjestu u periodu od 23 do 05 sati bez nadzora roditelja, usvojitelja odnosno staratelja bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 300 do 900 KM.

3) Roditelj, usvojitelj odnosno staratelj maloljetnika koji je učinio prekršaj propisan ovim zakonom osim prekršaja iz stavova 1 i 2 ovog člana, ako je izvršenje prekršaja posljedica propuštanja dužnog staranja nad maloljetnikom, pod uslovom da je u mogućnosti da vrši nadzor, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500 do 1.500 KM.

Član 35

(Neprijavljivanje narušavanja javnog reda i mira u ugostiteljskim objektima)

(1) Pravno lice koja se bavi ugostiteljskom djelatnošću, odgovorno lice u pravnom licu, ugostitelj preduzetnik, lice kome je povjereno vođenje ugostiteljskog objekta dužno je prijaviti narušavanje javnog reda i mira u svom ugostiteljskom objektu, kada je to moguće bez opasnosti po njega ili druge.

(2) Ko ne postupi u skladu sa stavom 1 ovog člana čini prekršaj.

(3) Za prekršaj iz stava 2 ovog člana bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu:

a) od 500 do 10.000 KM, pravno lice;

b) od 1.000 do 3.000 KM, odgovorno lice u pravnom licu;

c) od 500 do 5.000 KM, ugostitelj preduzetnik;

d) od 100 do 1.500 KM, lice kome je povjereno vođenje ugostiteljskog objekta.

Član 36

(Kazna za pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu)

(1) Pravno lice, za prekršaje propisane ovim zakonom za koje nije propisana posebna kazna za pravno lice, bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 10.000 KM.

(2) Za prekršaje iz stava 1 ovog člana bit će kažnjeno odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 do 2.000 KM.

DIO TREĆI – VATROMETI I DOBROVOLJNI PRILOZI

Član 37

(Priređivanje vatrometa)

(1) Vatromet i slična priredba može se prirediti nakon podnošenja prijave Policiji Distrikta, najkasnije pet dana prije održavanja priredbi.

(2) U prijavi iz stava 1 ovog člana navodi se: ime i prezime ili naziv podnosioca prijave (u daljnjem tekstu: priređivač), mjesto, vrijeme i svrha održavanja priredbe, količina pirotehničkih sredstava koja bi se koristila, kao i mjere osiguranja koje bi se trebale preduzeti.

(3) Priređivač je dužan da provodi mjere osiguranja koje mu rješenjem odredi Policija Distrikta.

(4) Policija Distrikta može zabraniti održavanje priredbe iz stava 1 ovog člana ako to zahtijevaju razlozi javne sigurnosti.

(5) U slučaju da Policija Distrikta zabrani izvođenje priredbe, šef Policije donosi rješenje o tome i dostavlja ga priređivaču najkasnije 48 sati prije održavanja priredbe.

(6) Protiv rješenja iz stava 5 ovog člana može se izjaviti žalba Apelacionoj komisiji u roku od tri dana od dana dostavljanja rješenja.

(7) Žalba iz stava 6 ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 38

(Prikupljanje dobrovoljnih priloga)

(1) Preduzeće i drugo pravno lice, humanitarna i druga organizacija, građanin, udruženje građana i politička stranka mogu prikupljati dobrovoljne priloge i druge vidove pomoći građanima uz odobrenje Policije Distrikta.

(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stava 1 ovog člana podnosi se najkasnije osam dana od dana kada je planirano prikupljanje dobrovoljnih priloga.

(3) U zahtjevu iz stava 2 ovog člana navodi se ime i prezime ili naziv podnosioca, mjesto, vrijeme, svrha i način prikupljanja, lični podaci lica koje prikupljaju priloge i mjere koje bi se preduzele radi osiguranja od eventualnih zloupotrebe u vezi s prikupljanjem dobrovoljnih priloga.

(4) olicija Distrikta neće odobriti prikupljanje dobrovoljnih priloga ako takvo prikupljanje ugrožava spokojstvo građana ili remeti javni red i mir.

(5) Policija Distrikta dužna je donijeti rješenje po zahtjevu za izdavanje odobrenja u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva.

(6) Na rješenje iz stava 5 ovog člana može se izjaviti žalba Apelacionoj komisiji u roku od tri dana od dana dostavljanja rješenja.

(7) Apelaciona komisija je dužna odlučiti o žalbi u roku od tri dana od dana podnošenja žalbe.

(8) Odobrenje iz stavova 1 i 2 ovog člana nije potrebno za dobrovoljne priloge:

a) koji se prikupljaju u krugu preduzeća ili drugog pravnog lica za zajedničke potrebe ili za potrebe pojedinih radnika;

b) čije prikupljanje organizuju etažni vlasnici u zgradi kojom upravljaju, za određenu potrebu u okviru djelatnosti etažnih vlasnika;

c) koji se prikupljaju umjesto ulaznica za priredbe koje organizuju političke stranke ili udruženja građana u skladu s programom njihove aktivnosti.

DIO ČETVRTI – ZAŠTITNE MJERE

Član 39

(Zaštitna mjera zabrana vršenja djelatnosti)

(1) Ugostitelju preduzetniku može se izreći i zaštitna mjera zabrane vršenja samostalne ugostiteljske djelatnosti, a licu kome je povjereno vođenje ugostiteljske radnje zaštitna mjera zabrane bavljenja ugostiteljskim zanimanjima u radnji u kojoj je učinjen prekršaj.

(2) Zaštitna mjera iz stava 1 ovog člana može se izreći u trajanju do šest mjeseci.

Član 40

(Zaštitna mjera oduzimanje predmeta)

Za prekršaje propisane ovim zakonom može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni, koji su namijenjeni za izvršenje prekršaja ili koji su nastali izvršenjem prekršaja.

DIO PETI – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 41

(Stavljanje van snage)

Danom stupanja na snagu ovog zakona stavlja se van snage Zakon o javnom redu i miru Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 02/02 i 19/07).

Član 42

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021