Zakoni Bosne i HercegovineZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BIH

ZAKONO JAVNIM NABAVKAMA

(“Sl. glasnik BiH”, br. 39/2014)

DIO PRVI – OPŠTE ODREDBE

Član 1

(Predmet zakona)

(1) Ovim zakonom uređuje se sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, utvrđuju pravila za postupke javnih nabavki, i to na način da se definišu prava, dužnosti, odgovornosti i pravna zaštita učesnika u postupku javne nabavke, te nadležnosti Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) i Kancelarije za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: KRŽ).

(2) Postupak javne nabavke odnosi se na postupke nabavke robe, usluga ili radova koje sprovodi ugovorni organ ili sektorski ugovorni organ iz čl. 4. i 5. ovog zakona, u skladu s odredbama ovog zakona i podzakonskih akata.

Član 2

(Definicije pojmova)

(1) Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

a) ugovor o javnoj nabavci je ugovor sa finansijskim interesom koji se zaključuje u pisanoj formi između jednog ili više dobavljača i jednog ili više ugovornih organa s ciljem nabavke robe, usluga ili izvođenja radova u okviru značenja ovog zakona, i to:

1) ugovor o javnoj nabavci robe je ugovor o javnoj nabavci čiji su predmet kupovina, najam i zakup robe ili lizing sa ili bez opcije kupovine robe, kao i ugovor koji kao usputnu stvar uključuje i ugradnju i/ili postavljanje i/ili montažu uz robu;

2) ugovor o javnoj nabavci usluga je ugovor o javnoj nabavci čiji je predmet nabavka usluga iz Aneksa II Dio A i B koji su sastavni dio ovog zakona. Usluge koje su izuzete od ovog zakona navedene su u Aneksu II Dio C, koji je sastavni dio ovog zakona. Ugovorom o javnoj nabavci usluga smatra se:

– ugovor o javnoj nabavci, čiji su predmet i roba i usluge, jeste ugovor o javnoj nabavci usluga ako vrijednost predmetnih usluga prelazi vrijednost robe obuhvaćene tim ugovorom ili

– ugovor o javnoj nabavci, čiji su predmet usluge i radovi, jeste ugovor o javnoj nabavci usluga ako uključuje i radove u smislu Aneksa I koji je sastavni dio ovog zakona, a koji su sporedni u odnosu na glavni predmet ugovora;

3) ugovor o javnoj nabavci radova je ugovor čiji je predmet projektovanje i izvođenje radova ili izvođenje radova koji se odnose na jednu ili više djelatnosti utvrđenih u Aneksu I, koji je sastavni dio ovog zakona ili radova ili izvođenje radova, bilo kojim sredstvima, koji odgovaraju zahtjevima koje je naveo ugovorni organ ili sektorski ugovorni organ. Pojam “radovi” podrazumijeva rezultat gradnje ili građevinskih radova uzet u cjelini, a koji je sam po sebi dovoljan za ispunjenje neke ekonomske ili tehničke funkcije;

b) ugovorni organ u smislu ovog zakona je:

1) ugovorni organ iz člana 4. ovog zakona koji sprovodi postupak javne nabavke robe, usluga i/ili radova;

2) sektorski ugovorni organ iz člana 5. ovog zakona koji obavlja djelatnost u oblasti vodosnabdijevanja ili energetike ili prometa ili poštanskih usluga, i koji sprovodi postupak javne nabavke robe, usluga i/ili radova;

c) privredni subjekat je pravno ili fizičko lice ili grupa takvih lica, koji na tržištu nude robu, usluge i/ili radove, a registrovani su za obavljanje predmetne djelatnosti, te mogu učestvovati u postupku javne nabavke kao:

1) ponuđač koji je dostavio ponudu;

2) kandidat koji je dostavio zahtjev za učešće u ograničenom, pregovaračkom postupku ili takmičarskom dijalogu;

3) grupa kandidata/ponuđača (dva ili više kandidata/ponuđača) koji su dostavili zajednički zahtjev za učešće ili zajedničku ponudu;

4) dobavljač kojem je nakon postupka javne nabavke dodijeljen ugovor o javnoj nabavci;

d) tenderska dokumentacija je dokumentacija koja sadrži minimum jasnih i odgovarajućih informacija u odnosu na izabrani postupak dodjele ugovora, a objavljuje je ili kandidatima/ponuđačima predstavlja ugovorni organ; ova dokumentacija uključuje obavještenje o nabavci, poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće/ponuda (početnih i konačnih), tehničke specifikacije, kriterijume za kvalifikaciju i izbor najpovoljnije ponude, nacrt ili osnovne elemente ugovora i druge relevantne dokumente i objašnjenja;

e) otvoreni postupak je postupak u kojem svaki zainteresovani ponuđač može dostaviti ponudu;

f) zahtjev za učešće je pisani dokument koji privredni subjekat podnosi u prvoj fazi u ograničenom postupku, pregovaračkom postupku ili takmičarskom dijalogu;

g) pretkvalifikacija je faza postupka u kojoj ugovorni organ, na osnovu kvalifikacionih kriterijuma definisanih u tenderskoj dokumentaciji, vrši izbor kvalifikovanih kandidata koji će biti pozvani da dostave ponude u ograničenom postupku, pregovaračkom postupku ili takmičarskom dijalogu;

h) ograničeni postupak je postupak u kojem privredni subjekat može zahtijevati učešće i u kojem ugovorni organ nakon obavljene kvalifikacije poziva sve kvalifikovane kandidate da podnesu ponude;

i) pregovarački postupak je postupak u kojem ugovorni organ pregovara o uslovima ugovora s jednim ili više pozvanih ponuđača. Ovaj postupak se može sprovoditi sa ili bez prethodnog objavljivanja obavještenja o nabavci, isključivo prema uslovima utvrđenim u ovom zakonu;

j ) takmičarski dijalog je postupak u kojem svaki zainteresovani privredni subjekat može zatražiti da učestvuje u postupku, pri čemu ugovorni organ sa učesnicima pozvanim u taj postupak vodi dijalog s ciljem razvijanja jednog ili više odgovarajućih rješenja koja mogu ispuniti njegove zahtjeve, i na osnovu kojih su izabrani ponuđači pozvani da podnesu ponude;

k) konkurs za izradu idejnog rješenja je postupak koji ugovornom organu omogućava da obezbijedi, u oblastima prostornog uređenja, urbanizma, arhitekture i građenja ili obrade podataka plan ili rješenje koje izabira konkursna komisija u postupku javnog nadmetanja sa ili bez dodjele nagrada;

l) ponuda je dokument koji podnosi ponuđač, pri čemu nudi isporuku robe, pružanje usluge ili izvođenje radova, pod uslovima koje određuje ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji. Ponuda može biti:

1) prihvatljiva – ako ispunjava sve uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom,

2) neprihvatljiva – ako ne ispunjava uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom;

m) alternativna ponuda je ponuda u kojoj se nude drugačije karakteristike predmeta ugovora u odnosu na one koje su navedene u tenderskoj dokumentaciji, pri čemu ta ponuda mora ispunjavati minimalne uslove koje je postavio ugovorni organ;

n) okvirni sporazum je sporazum između jednog ili više ugovornih organa i više dobavljača, zaključen u pisanoj formi, kojim se definišu uslovi pod kojim se mogu dodijeliti ugovori tokom određenog vremenskog perioda, u skladu sa predviđenom cijenom i, gdje je moguće, predviđenim količinama;

o) ekskluzivno ili isključivo pravo je pravo na obavljanje djelatnosti iz člana 5. ovog zakona, koje nadležni organ u Bosni i Hercegovini posebnim zakonom, drugim propisom ili odgovarajućim ugovorom dodijeli jednom ili više pravnih subjekata, što značajno utiče na mogućnost drugih subjekata da obavljaju te djelatnosti. Nosilac tog ekskluzivnog ili isključivog prava dužan je da pri nabavci robe, usluga ili radova neophodnih za obavljanje tih djelatnosti, koje su dodijeljene kao ekskluzivno ili isključivo pravo, primjenjuje odredbe ovog zakona;

p) Jedinstveni rječnik javne nabavke (Common Procurement Vocabulary) jeste referentna nomenklatura koja se primjenjuje u postupku javne nabavke, a istovremeno obezbjeđuje usklađenost sa ostalim postojećim nomenklaturama;

r) elektronsko sredstvo odnosi se na korišćenje elektronske opreme za obradu i arhiviranje podataka koji se šalju, prenose i primaju žičanom ili radio-vezom, optičkim ili drugim elektromagnetskim sredstvima;

s) pisani ili u pisanoj formi podrazumijeva svaki izraz koji se sastoji od riječi ili brojeva koji se mogu pročitati, umnožiti i naknadno saopštiti, a takođe i informacije koje se prenose i arhiviraju pomoću elektronskih sredstava, pod uslovom da je sadržaj osiguran i da se potpis može identifikovati;

t) lot (grupa) jeste dio predmeta nabavke, nastao kao rezultat dijeljenja predmeta nabavke u posebne, srodne cjeline, koje se kao takve označavaju u tenderskoj dokumentaciji.

Član 3

(Opšti principi)

(1) Ugovorni organ dužan je da postupa transparentno, da se u postupku javne nabavke prema kandidatima/ponuđačima ponaša jednako i nediskriminirajuće, na način da obezbijedi pravednu i aktivnu konkurenciju, s ciljem najefikasnijeg korišćenja javnih sredstava, u vezi sa predmetom nabavke i njegovom svrhom.

(2) Opšti principi obavezno se primjenjuju i poštuju i u postupku pravne zaštite.

Član 4

(Ugovorni organ)

(1) Ugovorni organ u smislu ovog zakona je:

a) svaka institucija vlasti u Bosni i Hercegovini, entitetima, Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, na nivou kantona, grada ili opštine (u daljem tekstu: institucija vlasti na državnom, entitetskom ili lokalnom nivou);

b) pravno lice koje je osnovano za određenu svrhu s ciljem zadovoljavanja potreba od opšteg interesa, a koje nema industrijski ili komercijalni karakter, i ispunjava najmanje jedan od sljedećih uslova:

1) finansiran je, najvećim dijelom, iz javnih sredstava, ili

2) nadzor nad upravljanjem vrši ugovorni organ definisan u tač. a) i b) ovog stava, ili

3) više od polovine članova skupštine, upravnog ili nadzornog odbora čine imenovani ili izabrani predstavnici ugovornih organa iz tač. a) i b) ovog stava;

c) asocijacija koju su formirali jedna ili više institucija vlasti ili pravnih lica definisani u tač. a) i b) ovog stava.

(2) Ugovorni organi mogu donijeti odluku da zajednički sprovode postupak javne nabavke ili osnovati centralni nabavni organ. Pravila sprovođenja zajedničke nabavke i osnivanja centralnog nabavnog organa propisuje podzakonskim aktom Savjet ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savjet ministara BiH).

(3) Agencija donosi pravilnik koji sadrži listu ugovornih organa po kategorijama koji su obavezni da primjenjuju ovaj zakon. Svi ugovorni organi koji su uvršteni u definiciju iz ovog člana dužni su da primjenjuju ovaj zakon i u slučaju kada nisu navedeni u listi ugovornih organa.

Član 5

(Sektorski ugovorni organ)

(1) Sektorski ugovorni organ je obveznik primjene ovog zakona ako obavlja djelatnosti u oblasti vodosnabdijevanja, energetike, prometa i poštanskih usluga, i to:

a) ugovorni organ iz člana 4. ovog zakona kada nabavlja robu, usluge ili radove za potrebe obavljanja djelatnosti navedenih u čl. 78-83. ovog zakona;

b) privredno društvo u kojem ugovorni organ ili više ugovornih organa ima ili može imati neposredan ili posredan prevladavajući uticaj na osnovu vlasništva, finansijskog učešća ili na osnovu propisa koji vrijede za društvo i koje obavlja jednu ili više djelatnosti navedenih u čl. 78-83. ovog zakona, kada nabavlja robu, usluge ili radove za potrebe obavljanja tih djelatnosti. Preovladavajući uticaj u smislu ove tačke postoji u slučaju kada ugovorni organ direktno ili indirektno:

1) ima natpolovičnu većinu osnovnog kapitala tog privrednog društva; ili

2) ima natpolovičnu većinu glasova koji su povezani sa ulozima u tom privrednom društvu; ili

3) može imenovati više od polovine članova uprave, upravnog ili nadzornog odbora tog privrednog društva.

(2) Privredno društvo koje na osnovu posebnog ili isključivog prava obavlja jednu ili više djelatnosti navedenih u čl. 78-83. ovog zakona i kada nabavlja robu, usluge ili radove za potrebe obavljanja tih djelatnosti, a nije ugovorni organ u smislu ovog zakona ili privredno društvo u smislu stava (1) tačka b) ovog člana, obavezan je da primjenjuje ovaj zakon.

(3) U slučaju da neku od djelatnosti definisanih u ovom članu obavlja više privrednih društava koja nisu obuhvaćena st. (1) i (2) ovog člana, Konkurencijski savjet Bosne i Hercegovine, na zahtjev Agencije, a po zahtjevu odnosnog ugovornog organa, ocijeniće da li je relevantno tržište za datu djelatnost otvoreno za konkurenciju. U slučaju da je odlukom Konkurencijskog savjeta Bosne i Hercegovine to relevantno tržište proglašeno otvorenim za konkurenciju, privredno društvo koje obavlja konkretnu djelatnost nije obavezno da primjenjuje ovaj zakon za obavljanje te djelatnosti.

Član 6

(Ugovori koji su predmet ovog zakona)

Ugovorni organ dužan je da dodjeljuje ugovore o javnoj nabavci robe, usluga i radova primjenjujući postupke definisane ovim zakonom i podzakonskim aktima.

Član 7

(Subvencionisani ugovori)

(1) Odredbe ovog zakona primjenjuju se i za ugovore koje ugovorni organ direktno subvencioniše sa više od 50%:

a) ako ti ugovori uključuju radove u smislu Aneksa I ovog zakona;

b) ako ti ugovori uključuju radove na bolnicama, objektima namijenjenim za sport, rekreaciju i odmor, školskim i univerzitetskim zgradama i zgradama koje se koriste u administrativne svrhe.

(2) Odredbe ovog zakona primjenjuju se i za ugovore koje ugovorni organ direktno subvencioniše sa više od 50% za ugovore za pružanje usluga koje su vezane za radove u smislu stava (1) ovog člana.

(3) Ugovorni organ koji daje takve subvencije dužan je da obezbijedi poštovanje odredaba ovog zakona u slučajevima kada subvencionisani ugovor dodjeljuje neko drugo fizičko ili pravno lice, odnosno dužan je da i sam poštuje odredbe ovog zakona u slučajevima kada dodjeljuje subvencionisani ugovor za ili u ime tih fizičkih ili pravnih lica.

Član 8

(Ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim)

(1) Na dodjelu ugovora koji za predmet javne nabavke ima usluge iz Aneksa II Dio B, koji je sastavni dio ovog zakona, primjenjuju se odredbe ovog zakona, i to: odredbe koje se odnose na opšte principe, pripremu tehničke specifikacije, period na koji se zaključuje ugovor, pravnu zaštitu, objavljivanje obavještenja o dodjeli ugovora i dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti.

(2) Postupak dodjele ugovora iz stava (1) ovog člana urediće se pravilnikom, koji donosi Savjet ministara BiH.

(3) Postupci, uslovi, zahtjevi, definicije pojmova, izuzeci i ostala bitna pitanja u vezi s dodjelom ugovora u oblasti odbrane i bezbjednosti urediće se pravilnikom, koji donosi Savjet ministara BiH na predlog Agencije.

(4) Ugovori u oblasti odbrane i bezbjednosti iz stava (3) ovog člana odnose se na nabavku:

a) vojne opreme, uključujući bilo koji njen dio, sastav i/ili sklop;

b) bezbjednosno osjetljive opreme, uključujući bilo koji njen dio, sastav i/ili sklop;

c) radova, robe i usluga direktno povezanih s opremom iz tač. a) i b) ovog stava za bilo koji i za sve elemente njenog trajanja;

d) radova i usluga za izričito vojne namjene;

e) bezbjednosno osjetljivih radova i bezbjednosno osjetljivih usluga.

(5) Ugovori koji dodjeljuju diplomatsko-konzularna predstavništva i misije Bosne i Hercegovine, a čija je vrijednost manja od vrijednosnih razreda iz člana 14. st. (2) i (3) ovog zakona, urediće se posebnim pravilnikom koji će donijeti Savjet ministara BiH, na predlog Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine i uz prethodnu saglasnost Agencije.

Član 9

(Rezervisani ugovori)

(1) Ugovorni organ može u planu nabavki definisati postupke javne nabavke rezervisane samo za kandidate, odnosno ponuđače koji zapošljavaju, u odnosu na ukupan broj zaposlenih, više od 50% osoba sa invaliditetom, a koji ne mogu obavljati poslove u normalnim uslovima.

(2) U obavještenju o javnoj nabavci ugovorni organ mora naznačiti da je postupak javne nabavke rezervisan isključivo za privredne subjekte iz stava (1) ovog člana.

Član 10

(Izuzeci od primjene odredaba ovog zakona)

(1) Od primjene ovog zakona izuzimaju se:

a) ugovor o javnoj nabavci koji je zakonima u Bosni i Hercegovini proglašen državnom tajnom;

b) ugovor o javnoj nabavci čije izvršenje zahtijeva posebne mjere bezbjednosti u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini;

c) ugovor koji se dodjeljuje u skladu sa međunarodnim sporazumom prema kojem se primjenjuje posebna procedura međunarodnih, kreditnih ili donatorskih aranžmana ili ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen u skladu sa posebnim pravilima definisanim međunarodnim ugovorom između Bosne i Hercegovine i jedne ili više država za projekte koje će ugovorne strane zajednički izvoditi ili koristiti, ili na osnovu međunarodnih sporazuma o stacioniranju trupa koje zaključi Bosna i Hercegovina;

d) ugovor o javnoj nabavci prirodnih i zakonskih monopola, a koji mogu uključiti nabavku vode, električne energije, gasa, toplotne energije i drugih usluga, do otvaranja relevantnog tržišta za konkurenciju;

e) ugovor o kupovini ili zakupu postojećih zgrada, druge nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja iz njih proističu, bilo kojim finansijskim sredstvima, uz obavezu ugovornog organa da obezbijedi transparentnost te procedure, s tim što nabavka finansijskih usluga za kupovinu ili zakup postojećih zgrada, druge nepokretne imovine, zemljišta ili prava koja iz njih proističu, istovremeno, prije ili nakon ugovora o kupovini ili zakupu, u bilo kojem obliku, podliježe sprovođenju jednog od postupaka definisanih ovim zakonom;

f) ugovor koji za predmet ima usluge iz Aneksa II Dio C ovog zakona.

(2) Koncesioni ugovori dodjeljuju se u skladu sa zakonima o koncesijama u Bosni i Hercegovini.

(3) Ugovori o javno-privatnom partnerstvu dodjeljuju se u skladu sa zakonskim pripisima o javno-privatnom partnerstvu.

Član 11

(Povjerljivost)

(1) Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati:

a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad, od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da li je određeni ponuđač ponudio robu, usluge ili rad u skladu sa tehničkom specifikacijom;

c) potvrde, uvjerenja od kojih zavisi kvalifikacija vezana za ličnu situaciju kandidata/ponuđača.

(2) Ako kandidat/ponuđač, kao povjerljive, označi podatke koji prema odredbama stava (1) ovog člana ne mogu biti proglašeni povjerljivim podacima, oni se neće smatrati povjerljivim.

(3) Nakon javnog otvaranja ponuda nijedna informacija vezana za ispitivanje, pojašnjenje ili ocjenu ponuda ne smije se otkrivati nijednom učesniku u postupka ili trećem licu prije nego što se odluka o rezultatu postupka ne saopšti učesnicima postupka.

(4) Učesnici u postupku javne nabavke ni na koji način ne smiju neovlašćeno prisvajati, koristiti za svoje potrebe niti proslijediti trećim licima podatke, rješenja ili dokumentaciju (informacije, planove, crteže, nacrte, modele, uzorke, kompjuterske programe i dr.) koji su im stavljeni na raspolaganje ili do kojih su došli na bilo koji način u toku postupka javne nabavke.

(5) Nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka nabavke, a najkasnije do isteka roka za žalbu, ugovorni organ će po prijemu zahtjeva ponuđača, a najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti uvid u svaku ponudu, uključujući dokumente podnesene u skladu sa članom 45. stav (2) ovog zakona, kao i pojašnjenja orginalnih dokumenata u skladu sa članom 68. stav (3) ovog zakona, s izuzetkom informacija ponuđača označenih kao povjerljive u skladu s ovim članom.

Član 12

(Upotreba jezika)

(1) Ugovorni organ dužan je da pripremi tendersku dokumentaciju u vezi sa postupcima javne nabavke na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

(2) Ugovorni organ može dodatno pripremiti tendersku dokumentaciju i na engleskom ili drugom stranom jeziku, s tim da je dužan da sačuva cjelovitost sadržaja informacija iz tenderske dokumentacije pripremljene na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

(3) Ponuđač podnosi ponudu na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Štampana literatura, brošure, katalozi ili slično prilažu se bez prevoda, osim ako ugovorni organ tenderskom dokumentacijom ne zahtijeva da se i ti dijelovi prevedu.

Član 13

(Komisija za nabavke)

(1) Za sprovođenje otvorenog postupka, ograničenog postupka, pregovaračkog postupka sa objavom i bez objave obavještenja, konkursa za izradu idejnog rješenja, takmičarskog dijaloga i konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda ugovorni organ je obavezan da imenuje komisiju za nabavke.

(2) Uspostavljanje i rad komisije za nabavke reguliše se podzakonkim aktom koji donosi Savjet ministara BiH.

DIO DRUGI – TOK POSTUPKA JAVNE NABAVKE

GLAVA I – POČETAK, VRSTE I IZBOR POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Odjeljak A. Početak postupka javne nabavke

Član 14

(Vrijednosni razredi)

(1) Za nabavke vrijednosti manje od 50.000,00 KM u slučaju robe i usluga, ili 80.000,00 KM u slučaju radova, ugovorni organ može primijeniti jedan od postupaka utvrđenih ovim zakonom, osim direktnog sporazuma, uz obavezu ispunjenja uslova propisanih za svaki postupak.

(2) Primjena otvorenog ili ograničenog postupka, ili pregovaračkog postupka sa objavom ili bez objave obavještenja, ili konkursa za izradu idejnog rješenja, ili takmičarskog dijaloga obavezna je u slučaju kada je vrijednost nabavke za robe i usluge jednaka ili veća od:

a) 250.000,00 KM za ugovorne organe iz člana 4. stav (1) tač. a) i c) ovog zakona;

b) 400.000,00 KM za ugovorne organe iz člana 4. stav (1) tačka b) ovog zakona;

c) 800.000,00 KM za sektorske ugovorne organe iz člana 5. ovog zakona.

(3) Kada je vrijednost nabavke, u slučaju radova, jednaka ili veća od 9.000.000,00 KM, ugovorni organ dužan je da sprovede otvoreni ili ograničeni postupak, ili pregovarački postupak sa objavom ili bez objave obavještenja, ili konkurs za izradu idejnog rješenja, ili takmičarski dijalog.

(4) Kada je vrijednost nabavke robe, usluga i radova jednaka ili veća od vrijednosti iz stava (1) ovog člana, a manja od vrijednosti iz st. (2) i (3) ovog člana, ugovorni organ je obavezan da primijeni otvoreni ili ograničeni postupak, ili pregovarački postupak sa objavom ili bez objave obavještenja, ili konkurs za izradu idejnog rješenja, ili takmičarski dijalog.

(5) Kada je vrijednost javne nabavke jednaka ili veća od vrijednosnih razreda iz st. (2) i (3) ovog člana, ugovorni organ dužan je da dodatno oglasi i sažetak obavještenja na engleskom jeziku na portalu Agencije i KRŽ-a (u daljem tekstu: portal javnih nabavki).

(6) Inicijativu za izmjenu i dopunu ovog zakona po hitnom postupku, u pogledu promjene iznosa vrijednosnih razreda, pokreće Agencija, uz prethodnu saglasnost Odbora Agencije u slučajevima značajnih promjena, i to:

a) stope inflacije; i/ili

b) ekonomskih uslova u BiH; i/ili

c) zakonodavstva u EU o javnim nabavkama.

Član 15

(Procijenjena vrijednost javne nabavke)

(1) Ugovorni organ zasniva računanje procijenjene vrijednosti ugovora o javnoj nabavci na ukupnom iznosu koji će platiti, bez poreza na dodatu vrijednost (PDV).

(2) Određivanje procijenjene vrijednosti javne nabavke vrši se na sljedeći način:

a) procijenjena vrijednost nabavke robe, usluga ili radova jednaka je novčanom iznosu koji ugovorni organ plaća, bez obračunatog poreza na dodatu vrijednost. Ova vrijednost, u slučaju ugovora o radovima, uključuje i objekte potrebne za izvršenje takvog ugovora, a koje je ugovorni organ dužan da obezbijedi ili ustupi izvođaču radova;

b) procijenjenu vrijednost robe, usluga ili radova čini njihova procijenjena tržišna vrijednost u vrijeme objavljivanja obavještenja o javnoj nabavci, ili, u slučajevima kada takvo obavještenje nije potrebno, u trenutku kada ugovorni organ započinje postupak javne nabavke;

c) u određivanju procijenjene vrijednosti javne nabavke robe, usluga ili radova, ugovorni organ je dužan da uključi sve elemente cijene koju plaća za nabavku te robe, usluge ili radova;

d) ako je javna nabavka robe, usluga ili radova podijeljena u nekoliko lotova, procijenjena vrijednost predstavlja zbir svih takvih lotova i koristi se za određivanje vrijednosnog razreda te nabavke;

e) u određivanju procijenjene vrijednosti okvirnog sporazuma, ugovorni organ će uzeti u obzir maksimalnu procijenjenu vrijednost, bez obračunatog poreza na dodatnu vrijednost, svih predviđenih ugovora za cijeli period trajanja okvirnog sporazuma.

(3) U slučaju ugovora o lizingu, najmu, zakupu ili unajmljivanju na otplatu razne robe, vrijednost koja treba da se uzme kao osnova za izračunavanje procijenjene vrijednosti nabavke je:

a) u slučaju ugovora o javnoj nabavci na određeni rok, ako je rok kraći od 12 mjeseci, ili je 12 mjeseci – ukupna procijenjena vrijednost za ugovor, ili, ako je rok ugovora duži od 12 mjeseci – ukupna vrijednost, uključujući procijenjenu preostalu vrijednost;

b) u slučaju ugovora o javnoj nabavci bez određenih rokova ili kod kojih se rokovi ne mogu definisati – mjesečna vrijednost pomnožena sa 48.

(4) U slučaju ugovora o javnoj nabavci robe ili usluga koji su po prirodi redovni ili koji se namjeravaju obnoviti u okviru datog vremena, kalkulacija procijenjene vrijednosti ugovora biće izračunata na osnovu sljedećeg:

a) ili ukupna stvarna vrijednost uzastopnih ugovora iste vrste koji su dodijeljeni tokom prethodnih 12 mjeseci ili, ukoliko je moguće, tokom finansijske godine kako bi se uzele u obzir izmjene u iznosu ili vrijednosti koje bi se mogle pojaviti tokom 12 mjeseci nakon zaključivanja osnovnog ugovora;

b) ili ukupna procijenjena vrijednost uzastopnih ugovora dodijeljenih tokom 12 mjeseci koji su uslijedili nakon prve isporuke, ili tokom finansijske godine, ako je to duže od 12 mjeseci.

(5) U slučaju ugovora o javnoj nabavci usluga, vrijednost koja treba da se uzme kao osnova za izračunavanje procijenjene vrijednosti ugovora će, ako je potrebno, biti procijenjena kako slijedi:

a) za sljedeće vrste usluga:

1) usluge osiguranja: plaćanje premija i druge forme plaćanja;

2) bankarstvo i druge finansijske usluge: naknade, provizije, kamate i druge forme plaćanja;

3) ugovori za izradu idejnog rješenja: isplata naknada, provizija i druge forme plaćanja;

b) za ugovore o uslugama pri čemu nije naznačena ukupna cijena:

1) u slučaju ugovora sa određenim rokom, ako je rok jednak ili manji od 48 mjeseci: ukupna vrijednost za njihov puni rok;

2) u slučaju ugovora bez određenog roka ili sa rokom većim od 48 mjeseci, mjesečna vrijednost pomnožena sa 48.

(6) Ugovornom organu nije dozvoljeno dijeljenje predmeta nabavke s namjerom izbjegavanja primjene odgovarajućeg postupka definisanog ovim zakonom.

(7) Ako predloženi ugovor sadrži alternativnu ponudu, osnova za utvrđivanje procijenjene vrijednosti ugovora je maksimalni mogući ukupni iznos javne nabavke.

Član 16

(Podjela predmeta nabavke na lotove)

(1) Ako ugovorni organ podijeli predmet nabavke na lotove, onda svi lotovi moraju biti naznačeni u tenderskoj dokumentaciji tako da se ponuđačima može omogućiti da dostave ponude za jedan lot ili više lotova ili sve lotove.

(2) Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji jasno i precizno definiše uslove i način dostavljanja ponuda za lotove.

(3) Ugovor o javnoj nabavci zaključuje se posebno za svaki lot. Ako je jedan ponuđač najuspješniji za dva ili više lotova, može se zaključiti jedan ugovor.

Član 17

(Uslovi za početak postupka javne nabavke)

(1) Ugovorni organ može započeti postupak javne nabavke ako je nabavka predviđena u planu nabavki ili kada ugovorni organ donese posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke.

(2) Ugovorni organ mora objaviti plan nabavki čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđenih u članu 14. stav (1) ovog zakona na svojoj veb-stranici, i to najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja budžeta odnosno finansijskog plana.

(3) Ako se ugovor dodjeljuje na period duži od jedne godine, obaveze koje dospijevaju u narednim godinama moraju biti ugovorene u iznosima predviđenim propisima kojima se uređuje izvršenje budžeta ili finansijskog plana za svaku godinu posebno.

Član 18

(Odluka o pokretanju postupka javne nabavke)

(1) Ugovorni organ pokreće postupak javne nabavke donošenjem odluke ili rješenja u pisanoj formi koje obavezno sadrži:

a) zakonski osnov za sprovođenje postupka javne nabavke;

b) predmet javne nabavke;

c) procijenjenu vrijednost javne nabavke;

d) podatke o izvoru – načinu finansiranja;

e) vrstu postupka javne nabavke.

(2) U slučaju izuzeća od primjene iz člana 10. ovog zakona ili za dodjelu ugovora o nabavci usluga iz Aneksa II Dio B, ugovorni organ dužan je da donese odluku koja, osim zakonskog osnova za izuzeće od primjene ovog zakona, sadrži osnovne elemente iz stava (1) tač. b), c) i d) ovog člana.

Odjeljak B. Postupci nabavke

Član 19

(Postupci javne nabavke)

(1) Ugovorni organ iz člana 4. ovog zakona za dodjelu ugovora o javnoj nabavci primjenjuje otvoreni ili ograničeni postupak, kao osnovne i redovne postupke. Pregovarački postupak sa objavom ili bez objave obavještenja, kao i takmičarski dijalog mogu se primijeniti kao izuzetak, samo ako su za to ispunjeni uslovi utvrđeni ovim zakonom.

(2) Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ovog zakona primjenjuje otvoreni ili ograničeni ili pregovarački postupak sa objavom obavještenja na ravnopravnoj osnovi. Pregovarački postupak bez objave obavještenja, kao i takmičarski dijalog mogu se primijeniti kao izuzetak, samo ako su za to ispunjeni uslovi utvrđeni ovim zakonom.

(3) Ugovorni organ može dodijeliti ugovor nakon sprovedenog konkursa za izradu idejnog rješenja, za poslove prostornog planiranja, arhitekture, građenja, obrade podataka, izrade plana ili dizajna.

Član 20

(Uslovi za primjenu pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja)

(1) Ugovor o javnoj nabavci robe, usluga ili radova može se dodijeliti u pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja:

a) ako u otvorenom ili ograničenom postupku ili u postupku takmičarskog dijaloga dobije sve ponude koje ne ispunjavaju uslove kvalifikacije, a osnovni uslovi za dodjelu ugovora se nisu bitno promijenili, ugovorni organ nije obavezan da ponovo objavi obavještenje o nabavci, pod uslovom da pozove sve ponuđače, odnosno kandidate da otklone nedostatke u svojim ponudama, te svoje ponude učine prihvatljivim;

b) u izuzetnim slučajevima, kada zbog prirode robe, usluga ili radova ili zbog rizika povezanih s izvršavanjem predmeta nabavke nije moguće prethodno određivanje ukupne cijene.

(2) Ugovor o javnoj nabavci usluga može se zaključiti u pregovaračkom postupku s objavom obavještenja ako su predmet nabavke intelektualne usluge, kao što je usluga projektovanja, i usluge iz Aneksa II Dio A kategorije 6 ovog zakona čiji se opis predmeta nabavke ne može odrediti sa dovoljnom preciznošću, pa ugovor nije moguće zaključiti izborom najpovoljnije ponude u otvorenom ili ograničenom postupku nabavke.

(3) Ugovor o javnoj nabavci radova može se zaključiti u pregovaračkom postupku s objavom obavještenja ako su predmet nabavke radovi koji se izvode isključivo u istraživačke, testne ili razvojne svrhe, a ne s ciljem sticanja dobiti ili povrata troškova istraživanja i razvoja.

Član 21

(Uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja)

Ugovorni organ izuzetno može ugovor o nabavci dodjeljivati putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, u sljedećim slučajevima:

a) kada nijedna ponuda ili nijedna prihvatljiva ponuda nije dostavljena u otvorenom ili ograničenom postupku i kada uslovi za ugovor nisu bitno promijenjeni u odnosu na uslove iz prethodnog postupka;

b) kada nijedan zahtjev za učešće u ograničenom postupku nije dostavljen ili nijedan kvalifikovani kandidat nije zatražio učešće u ograničenom postupku, i kada uslovi za ugovor nisu bitno promijenjeni u odnosu na uslove iz prethodnog postupka;

c) kada se zbog suštinskih, dokazivih tehničkih ili umjetničkih razloga, ili zbog razloga koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava, ugovor može dodijeliti samo određenom dobavljaču;

d) kada izuzetno, zbog dokazivih razloga krajnje hitnosti, prouzrokovane događajima nepredvidivim za ugovorni organ, ne mogu ispoštovati ovim zakonom utvrđeni minimalni rokovi za otvoreni, ograničeni ili pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja. Okolnosti kojima se opravdava izuzetna hitnost postupka ni u kom slučaju ne smiju se dovesti u vezu sa ugovornim organom.

Član 22

(Posebni uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku robe)

Ugovor o javnoj nabavci robe može se zaključiti u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u sljedećim slučajevima:

a) kada je roba koja se nabavlja proizvedena isključivo za svrhe: istraživanja, eksperimentisanja, proučavanja ili razvoja, ova odredba ne odnosi se na serijsku proizvodnju, s ciljem ostvarenja zarade ili nadoknade troškova istraživanja i razvoja;

b) za dodatne isporuke od dobavljača iz osnovnog ugovora, koje su namijenjene ili kao djelimična zamjena redovnih isporuka ili ugradnje ili kao proširenje postojećih isporuka ili ugradnje, ukoliko bi promjena dobavljača obavezala ugovorni organ da nabavi robu koja ima drugačije tehničke karakteristike, što bi rezultiralo neskladom i nesrazmjerom i izazvalo značajne tehničke teškoće u funkcionisanju i održavanju, pod uslovom da vrijeme trajanja osnovnog ugovora kao i ugovora koji se ponavljaju ne smije biti duže od jedne godine i ne može preći 10% od vrijednosti osnovnog ugovora;

c) za robu koja se prodaje i kupuje na berzovnom tržištu;

d) za robu pod izuzetno povoljnim uslovima kada se nabavlja ili od privrednog subjekta koji je u postupku likvidacije svojih poslovnih aktivnosti ili od stečajnog povjerioca ili stečajnog upravnika u postupku stečaja, ili od povjerioca po osnovu poslovnog aranžmana ili u sličnim postupcima.

Član 23

(Posebni uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku usluga)

Ugovor o javnoj nabavci usluga može se zaključiti u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u sljedećim slučajevima:

a) u slučaju ugovora o javnoj nabavci usluga, kada postupak dodjele ugovora slijedi nakon postupka konkursa za izradu idejnog rješenja, sprovedenog u skladu sa odredbama čl. 33. i 34. ovog zakona, a ugovor se dodjeljuje pobjedniku, odnosno jednom od pobjednika konkursa; u slučaju više pobjednika, svi pobjednici konkursa pozivaju se na učešće u pregovorima;

b) u slučaju ugovora o javnoj nabavci usluga za dodatne usluge koje nisu uključene u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaključeni ugovor ali koji usljed nepredviđenih okolnosti postanu neophodne za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih usluga, i kada se takve dodatne usluge ne mogu, tehnički ili ekonomski, odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ. Takav ugovor može se zaključiti sa dobavljačem kojem je dodijeljen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne usluge ne može preći 30% od vrijednosti osnovnog ugovora;

c) za nove usluge koje predstavljaju ponavljanje sličnih usluga povjerenih dobavljaču kojem je ugovorni organ dodijelio raniji ugovor, uz uslov da su takve usluge u skladu sa osnovnim projektom za koji je bio dodijeljen osnovni ugovor, nakon sprovedenog otvorenog ili ograničenog postupka. Ugovorni organ je dužan da ukaže na mogućnost sprovođenja ovog postupka prilikom sprovođenja otvorenog ili ograničenog postupka za osnovni projekat, a ukupne procijenjene troškove kasnijih usluga ugovorni organ uzima u razmatranje prilikom procjenjivanja vrijednosti javne nabavke. Ovaj postupak može se primijeniti samo u periodu od tri godine od dana zaključivanja osnovnog ugovora.

Član 24

(Posebni uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku radova)

Ugovor o javnoj nabavci radova može se zaključiti u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u sljedećim slučajevima:

a) u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaključeni ugovor ali koji, usljed nepredviđenih okolnosti, postanu neophodni za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih radova, i kada se takvi dodatni radovi ne mogu, tehnički ili ekonomski, odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ. Takav ugovor može se zaključiti sa dobavljačem kojem je dodijeljen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne radove ne može preći 20% od vrijednosti osnovnog ugovora;

b) za nove radove koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova povjerenih dobavljaču kojem je ugovorni organ dodijelio raniji ugovor, uz uslov da su takvi radovi u skladu sa osnovnim projektom za koji je bio dodijeljen osnovni ugovor, nakon sprovedenog otvorenog ili ograničenog postupka. Ugovorni organ dužan je da ukaže na mogućnost sprovođenja ovog postupka prilikom sprovođenja otvorenog ili ograničenog postupka za osnovni ugovor, a ukupne procijenjene troškove novih radova ugovorni organ uzima u razmatranje prilikom procjenjivanja vrijednosti javne nabavke. Ovaj postupak može se primijeniti samo u periodu od tri godine od dana zaključivanja osnovnog ugovora.

Odjeljak C. Vrste postupaka

Član 25

(Otvoreni postupak)

U sprovođenju otvorenog postupka ugovorni organ dužan je da:

a) pripremi tendersku dokumentaciju;

b) objavi obavještenje o javnoj nabavci;

c) privrednim subjektima stavi na raspolaganje tendersku dokumentaciju;

d) obavi javno otvaranje blagovremeno primljenih ponuda;

e) obavi provjeru kvalifikacija ponuđača prema uslovima učešća u tenderskoj dokumentaciji i ocijeni ponude prema kriterijumima za dodjelu ugovora;

f) obavijesti ponuđače o ishodu postupka javne nabavke;

g) ponudi ugovor najuspješnijem ponuđaču;

h) objavi obavještenje i dostavi izvještaj Agenciji u skladu sa članom 75. ovog zakona.

Član 26

(Ograničeni postupak)

(1) U sprovođenju ograničenog postupka ugovorni organ dužan je da pripremi tendersku dokumentaciju. Tenderska dokumentacija se priprema i dostavlja u dva dijela, i to:

a) u fazi pretkvalifikacije; i

b) u fazi poziva za dostavljanje ponuda koja obavezno sadrži i kriterijume za dodjelu ugovora.

(2) Ograničeni postupak sprovodi se na sljedeći način:

a) objavljuje se obavještenje o nabavci, kojim ugovorni organ poziva sve zainteresovane kandidate da zatraže dokumentaciju za fazu pretkvalifikacije;

b) kandidatima se ustupi ili učini dostupnom dokumentacija za fazu pretkvalifikacije;

c) izvrši se provjera kvalifikacija kandidata;

d) obavijeste se kandidati koji se nisu kvalifikovali;

e) dostavi se tenderska dokumentacija sa pozivom za dostavljanje ponuda svim kvalifikovanim kandidatima istovremeno;

f) obavi se javno otvaranje blagovremeno primljenih ponuda;

g) ocijene se ponude prema kriterijumima za dodjelu ugovora utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji;

h) obavijeste se ponuđači o ishodu postupka javne nabavke;

i) ponudi se ugovor najuspješnijem ponuđaču;

j) objavi se obavještenje i dostavi izvještaj Agenciji u skladu sa članom 75. ovog zakona.

Član 27

(Pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci)

U sprovođenju pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja o nabavci ugovorni organ dužan je da:

a) objavi obavještenje o nabavci;

b) kandidatima ustupi pretkvalifikacionu dokumentaciju;

c) izvrši provjeru kvalifikacija kandidata i o rezultatima kvalifikacija obavijesti učesnike u postupku;

d) istovremeno uputi poziv izabranim kandidatima da učestvuju u pregovorima o tehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora;

e) pregovara sa svakim kandidatom/ponuđačem posebno. Svim kandidatima/ponuđačima treba da postavi iste zahtjeve i da im iste informacije. Ugovorni organ dužan je da vodi zapisnike o postupku pregovora sa svakim ponuđačem koje će potpisati obje strane nakon okončanih pregovora. Nijedna informacija koja se dobije od kandidata/ponuđača, niti informacije o rješenjima koja su predložili kandidati/ponuđači ne mogu se otkriti trećim licima bez prethodne saglasnosti tog kandidata/ponuđača;

f) na osnovu rezultata obavljenih pregovora dostavi tendersku dokumentaciju za konačnu ponudu i poziva ponuđače da podnesu svoje konačne ponude;

g) obavi javno otvaranje blagovremeno primljenih ponuda;

h) izabere najuspješnijeg ponuđača u skladu sa kriterijumima za dodjelu ugovora utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji;

i) objavi obavještenje i dostavi izvještaj Agenciji u skladu sa članom 75. ovog zakona.

Član 28

(Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci)

(1) Ako je na osnovu uslova za izbor pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci propisanim u čl. 21-24. ovog zakona moguće, postupak se vodi sa jednim ponuđačem, uz poštovanje principa ovog zakona, izuzev u slučajevima iz člana 21. stav (1) tač. a) i b) ovog zakona, kada se postupak može voditi sa više ponuđača.

(2) U pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci uslovi za kvalifikaciju moraju se unaprijed utvrditi. Nakon provjere kvalifikovanosti kandidata, u daljem toku postupka mogu učestvovati samo kvalifikovani kandidati. O ishodu kvalifikovanosti kandidata sastavlja se zapisnik u koji se unose sve bitne činjenice i koji se dostavlja onim kandidatima koji se nisu kvalifikovali.

(3) Za slučajeve iz člana 21. stav (1) tačka d) i člana 22. stav (1) tačka d) ovog zakona ugovorni organ nije obavezan da traži dokumentaciju koja se odnosi na provjeru lične sposobnosti kandidata iz člana 45. stav (1) tač. b), c) i d) ovog zakona.

(4) Ugovorni organ objavljuje na svojoj veb-stranici informacije o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci koji namjerava da sprovodi, na način da tendersku dokumentaciju učini dostupnom za sve zainteresovane kandidate/ponuđače.

(5) Kvalifikovani kandidati se pozivaju da dostave početne ponude. Dostavljanje početnih ponuda je osnov za pregovaranje. Ugovorni organ dužan je da vodi zapisnike o postupku pregovora sa svakim ponuđačem koje će potpisati obje strane nakon okončanih pregovora. Konačnu ponudu mogu dostaviti samo jedan ili više pozvanih ponuđača. Ugovorni organ bira ponudu prema kriterijumima za dodjelu ugovora utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji.

(6) U slučaju da su pozvani dva ili više ponuđača da dostave konačne ponude, ugovorni organ dužan je da obavi javno otvaranje konačnih ponuda.

(7) Ugovorni organ može nakon izbora ponude objaviti dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti u kojem obrazlaže ispunjenje uslova utvrđenih ovim zakonom koji opravdavaju primjenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja i izražava svoju namjeru o zaključenju ugovora s najuspješnijim ponuđačem. Ako objavi dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti, ugovorni organ ne može potpisati ugovor o javnoj nabavci u roku od 15 dana od dana objavljivanja obavještenja.

(8) Nakon okončanog postupka ugovorni organ dužan je da:

a) zaključi ugovor sa najuspješnijim ponuđačem ili poništi postupak javne nabavke;

b) objavi obavještenje o ishodu postupka;

c) dostavi izvještaj Agenciji u skladu sa članom 75. ovog zakona, a na zahtjev Agencije i detaljno obrazloženje.

Član 29

(Takmičarski dijalog)

(1) Ugovorni organ obavezan je da u pozivu za dostavljanje ponuda putem takmičarskog dijaloga i/ili u opisnoj dokumentaciji navede svoje potrebe i zahtjeve u vezi sa predmetnom nabavkom.

(2) Kandidatima koji su na osnovu objave blagovremeno dostavili zahtjeve za učešće i koji su u skladu sa ovim zakonom dokazali svoju sposobnost dostavlja se poziv za učešće kao ponuđaču u postupku takmičarskog dijaloga.

(3) O ocjeni sposobnosti kandidata sastavlja se zapisnik, u koji se unose sve okolnosti bitne za ocjenu zahtjeva za učešće. Zapisnik mora biti sastavljen tako da kandidatu omogućava uvid u onaj dio zapisnika koji se odnosi na njegov zahtjev za učešće.

(4) Ugovorni organ obavezan je da kandidatima koji neće biti pozvani da učestvuju u takmičarskom dijalogu odluku o nedopustivosti učešća dostavi najkasnije sedam dana od dana njenog donošenja. Odluka o nedopustivosti učešća mora sadržavati razloge za nedopustivost učešća.

(5) Ugovorni organ obavezan je da izabranim kandidatima istovremeno pošalje pisani poziv za učešće u takmičarskom dijalogu. Pozivu se mora priložiti opisna dokumentacija i moguća dodatna dokumentacija, ili poziv mora sadržavati obavještenje da se opisna dokumentacija stavlja na raspolaganje elektronskim putem.

(6) Poziv za učešće u takmičarskom dijalogu mora sadržavati podatke o:

a) objavi na osnovu koje se upućuje poziv za učešće u dostavljanju ponuda, odnosno u takmičarskom dijalogu;

b) dodatnim dokumentima koje treba predati;

c) rangiranju ili redoslijedu značaja kriterijuma za dodjelu ugovora – od najvažnijeg prema manje važnom, ako nisu sadržani u objavi;

d) datumu i mjestu početka faze dijaloga, te o jeziku ili jezicima koji se koriste.

(7) Ugovorni organ vodi dijalog sa kandidatima s ciljem pronalaženja jednog ili više rješenja koja zadovoljavaju potrebe i zahtjeve ugovornog organa. U dijalogu sa kandidatima ugovorni organ može raspraviti sve aspekte ugovora o javnoj nabavci.

(8) Ugovorni organ ne smije podatke dostavljati na diskriminirajući način kojim bi se u postupku dijaloga moglo pogodovati određenim kandidatima.

(9) Tokom dijaloga ugovorni organ raspravlja sa svakim kandidatom samo o njegovom rješenju ili rješenjima koja je dostavio. O rješenju ili rješenjima drugih kandidata smije se raspravljati samo ako je ispunjen uslov iz stava (10) ovog člana.

(10) Ugovorni organ smije, samo uz saglasnost kandidata, njegova rješenja ili dijelove rješenja ili povjerljive informacije proslijediti drugim kandidatima.

(11) Ako ugovorni organ koristi mogućnost odvijanja postupka takmičarskog dijaloga u više faza koje slijede jedna za drugom, tada se broj rješenja o kojima se raspravlja u pojedinoj fazi može smanjiti na osnovu kriterijuma za dodjelu ugovora, a koji su navedeni u objavi ili u opisnoj dokumentaciji. Ugovorni organ će u objavi ili u opisnoj dokumentaciji predvidjeti tu mogućnost. Ugovorni organ obavezan je da odluku kojom se ne uvažava neko rješenje u fazi dijaloga, uz navođenje razloga, dostavi kandidatu preporučenom poštom ili elektronskim putem uz obavezu da je takav način dostave dokaziv, najkasnije u roku sedam dana od dana završetka navedene faze.

(12) Ugovorni organ može nastaviti dijalog sve dok ne pronađe rješenje ili rješenja najprimjerenija za ispunjavanje njegovih potreba i zahtjeva. Na kraju faze dijaloga mora postojati još toliko rješenja da je osigurano tržišno takmičenje.

(13) Odluku o zaključenju faze dijaloga, s navođenjem osnovnih odrednica odabranog rješenja ili odabranih rješenja, ugovorni organ obavezan je da bez odgađanja dostavi svim kandidatima u dijalogu, preporučenom poštom ili elektronskim putem, uz obavezu da je takav način dostavljanja dokaziv.

(14) Nakon završetka dijaloga, pozivom na predaju konačne ponude, ugovorni organ obavezan je da pozove preostalog kandidata ili kandidate da na osnovu osnovnih odrednica odabranog rješenja ili odabranih rješenja u fazi dijaloga dostave svoju konačnu ponudu. U tom pozivu ugovorni organ obavezan je da navede krajnji rok za prijem ponuda, adresu na koju se ponude moraju poslati i jezik ili jezike na kojima ponude moraju biti sastavljene.

(15) Ponuda mora sadržavati sve potrebne elemente u skladu sa potrebama i zahtjevima predmeta nabavke ugovornog organa.

(16) Na zahtjev ugovornog organa, ponuđač može svoju ponudu objasniti, precizirati i nadopuniti ako se time ne mijenjaju osnovni elementi ponude, ali ne na način koji bi mogao biti suprotan principima tržišnog takmičenja ili koji bi mogao imati diskriminirajući učinak.

(17) Ugovorni organ obvezan je da prema kriterijumima za dodjelu ugovora, koji su određeni u pozivu za učešće ili opisnoj dokumentaciji i koji su tokom poziva za učešće u takmičarskom dijalogu nadopunjeni ili prilagođeni, odabere ekonomski najpovoljniju ponudu.

Član 30

(Uslovi za primjenu takmičarskog dijaloga)

(1) Izbor takmičarskog dijaloga dopušten je ako je riječ o naročito složenom predmetu nabavke i ako zaključivanje ugovora nije moguće putem otvorenog ili ograničenog postupka javne nabavke.

(2) Predmet nabavke se u smislu odredbe stava (1) ovog člana smatra naročito složenim ako ugovorni organ objektivno nije u mogućnosti da navede:

a) tehničke specifikacije (tehničke opise predmeta nabavke) kojima može zadovoljiti svoje potrebe i zahtjeve; i/ili

b) pravne i/ili finansijske uslove ugovora.

(3) Prilikom zaključivanja ugovora na osnovu takmičarskog dijaloga, odluka o izboru donosi se isključivo prema kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude.

Član 31

(Učesnici u takmičarskom dijalogu)

(1) Ugovorni organ mora u objavi navesti broj kandidata kojima će se dostaviti poziv za učešće u takmičarskom dijalogu, a što se određuje u skladu sa predmetom nabavke i ne smije biti manji od tri. Pravila moraju biti objektivna i nediskriminirajuća i moraju se objaviti.

(2) Ako ugovorni organ utvrdi da je broj sposobnih kandidata veći od objavljenog broja kandidata kojima će biti upućen poziv za učešće u takmičarskom dijalogu, može ih pozvati sve ili između sposobnih kandidata odabrati najbolje kandidate u skladu sa brojem i pravilima navedenima u objavi. Razlozi za izbor navode se u zapisniku.

(3) Ugovorni organ može nastaviti postupak pozivanjem jednog ili više sposobnih kandidata ako utvrdi da je broj sposobnih kandidata manji od objavljenog broja kandidata kojima će biti upućen poziv za učešće u takmičarskom dijalogu, a ako nema nijednog sposobnog kandidata, ugovorni organ mora poništiti postupak.

Član 32

(Okvirni sporazum)

(1) Okvirni sporazum se može zaključiti nakon sprovedenog otvorenog, ograničenog, pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja i konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda. Izuzetno, okvirni sporazum se može zaključiti i nakon pregovaračkog postupka bez objave obavještenja nakon poništenog otvorenog ili ograničenog postupka zbog toga što nije zaprimljena nijedna ili nijedna prihvatljiva ponuda. Jedan ili više ponuđača sa kojima će biti zaključen okvirni sporazum biraju se u skladu sa kriterijumima za dodjelu, utvrđenim u članu 64. ovog zakona.

(2) Nakon zaključenja okvirnog sporazuma, njegove odredbe ne mogu se mijenjati.

(3) Trajanje okvirnog sporazuma ne može biti duže od četiri godine, osim ako postoje opravdani razlozi posebno u vezi sa predmetom nabavke okvirnog sporazuma.

(4) Okvirni sporazum se zaključuje sa više ponuđača za isti predmet nabavke, te broj ponuđača sa kojima se zaključuje okvirni sporazum ne može biti manji od tri, pod uslovom da postoji dovoljan broj ponuđača. Okvirni sporazum se može zaključiti i sa dva ponuđača u slučaju ponavljanja postupka zbog nedovoljnog broja primljenih ponuda.

(5) Ugovori koji se zaključuju sa ponuđačima sa kojima je zaključen okvirni sporazum mogu se dodijeliti:

a) primjenom uslova utvrđenih u okvirnom sporazumu bez ponovljenog zahtjeva za dostavljanje ponude, gdje se ugovor dodjeljuje najpovoljnijem ponuđaču, izuzev u slučaju da najpovoljniji ponuđač nije u mogućnosti da izvrši isporuku robe ili usluge, ili izvede radove, ugovor se može dodijeliti narednom najpovoljnijem ponuđaču sa kojim je zaključen okvirni sporazum; ili

b) ukoliko svi uslovi nisu utvrđeni u okvirnom sporazumu i kada se ponuđači pozivaju da ponovo dostave ponude na osnovu istih ili preciznije definisanih uslova u okviru uslova iz okvirnog sporazuma, postupak se sprovodi u skladu sa sljedećim:

1) za svaki ugovor ugovorni organ se pismeno obraća svim ponuđačima sa kojim ima zaključen okvirni sporazum;

2) ugovorni organ određuje vremenski rok za podnošenje ponuda, uzimajući u obzir složenost predmeta nabavke i vrijeme potrebno za dostavljanje ponuda;

3) ponude se podnose u pisanoj formi a njihov sadržaj ostaje tajan sve do isteka roka predviđenog za dostavljanje ponuda;

4) ugovorni organ javno otvara ponude i dostavlja zapisnik sa otvaranja ponuda svim ponuđačima koji su dostavili ponude;

5) ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču koji je dostavio najpovoljniju ponudu, u skladu sa uslovima iz okvirnog sporazuma, odnosno u skladu sa precizno definisanim uslovima, u okviru uslova iz okvirnog sporazuma.

(6) Ugovorni organ može predvidjeti zaključivanje okvirnog sporazuma u postupku konkuretskog zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Odjeljak D. Konkurs za izradu idejnog rješenja

Član 33

(Sprovođenje konkursa za izradu idejnog rješenja)

(1) Konkurs za izradu idejnog rješenja (u daljem tekstu: konkurs) sprovodi se kako bi ugovorni organ izabrao učesnika ili učesnike koji su ponudili najbolje rješenje odnosno idejno rješenje s ciljem:

a) dodjele ugovora o javnoj nabavci usluga pobjedniku konkursa ili jednom od pobjednika konkursa za izradu idejnog rješenja; ili

b) dodjele nagrade pobjedniku ili pobjednicima konkursa za izradu idejnog rješenja.

(2) U slučaju iz stava (1) tačke a) ovog člana, ugovorni organ, nakon uspješno sprovedenog konkursa, sprovodi pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 23. stav (1) tačka a) ovog zakona, tako što poziva pobjednika ili sve pobjednike konkursa na pregovore o uslovima ugovora.

(3) Ugovorni organ u odluci o pokretanju postupka i u obavještenju o nabavci utvrđuje cilj konkursa za izradu idejnog rješenja.

(4) Konkurs se sprovodi na osnovu konkursne dokumentacije koja obavezno sadrži podatke o:

a) predmetu konkursa/opisu projekta;

b) krijeterijumima za ocjenjivanje prema redoslijedu njihovog značaja;

c) rokovima;

d) broju pobjednika konkursa (jedan ili više);

e) pravu primjene i korišćenja konkursnih radova;

f) novčanim nagradama, ako se dodjeljuju;

g) vraćanju dokumentacije;

h) načinu rada konkursne komisije.

(5) Na konkurs za izradu idejnog rješenja mogu se prijaviti sva zainteresovana i pravna i fizička lica u smislu člana 2. stav (3) ovog zakona, kao i fizička lica koja nisu registrovana kao privredni subjekti.

(6) Ugovorni organ može se odlučiti na sprovođenje pretkvalifikacionog izbora kandidata, koje će pozvati da dostave svoja idejna rješenja. U tom slučaju, ugovorni organ određuje nediskriminirajuće kvalifikacione uslove kojima se obezbjeđuje stvarna konkurencija, te ih navodi u tenderskoj dokumentaciji.

Član 34

(Konkursna komisija)

(1) Konkursna komisija sprovodi postupak i donosi odluku o izboru jednog ili više najpovoljnijih rješenja u skladu sa odgovarajućim ovlašćenjem koje je ugovorni organ dužan da blagovremeno obezbijedi.

(2) Konkursnu komisiju imenuje ugovorni organ. U njen sastav ulaze isključivo fizička lica priznate stručne reputacije. U sastav konkursne komisije ne mogu se birati članovi čiji privatni interes utiče ili može uticati na nepristrasnost njihovog rada u komisiji. Ako se od učesnika konkursa zahtijeva određena profesionalna kvalifikacija, onda većina članova konkursne komisije mora imati istu ili jednako vrijednu kvalifikaciju.

(3) Sadržaj prispjelih konkursnih radova ne smije se otvarati prije isteka roka za njihovu dostavu, uz obavezno obezbjeđenje anonimnosti i to sve do donošenja odluke.

(4) Konkursna komisija je potpuno nezavisna pri izboru jednog ili više pobjednika između konkursnih radova, koji se predaju anonimno. Imena učesnika u konkursu konkursna komisija može saznati isključivo nakon donošenja odluke o izboru.

(5) Blagovremeno prispjeli radovi se ocjenjuju i rangiraju u skladu sa kriterijumima za ocjenjivanje utvrđenim u konkursnoj dokumentaciji. Ovi kriterijumi ne moraju obavezno podrazumijevati najnižu cijenu ili ekonomski najpovoljnije ponuđeno rješenje.

(6) Konkursna komisija je obavezna da o radu na svojim sastancima vodi zapisnike, koje potpisuju svi prisutni članovi i koji su sastavni dio njenog konačnog izvještaja o postupku.

(7) Odluku o izboru jednog ili više najpovoljnijih rješenja konkursna komisija donosi u izvještaju o postupku koji takođe potpisuju svi njeni članovi i koju komisija po okončanju postupka dostavlja ugovornom organu na dalje postupanje.

Odjeljak E. Obavještenje o nabavci i rokovi u postupku javne nabavke

Član 35

(Obavještenje o nabavci)

(1) Ugovorni organ objavljuje obavještenje o nabavci za otvoreni postupak, ograničeni postupak, pregovarački postupak sa objavom obavještenja, konkurs za izradu idejnog rješenja, takmičarski dijalog i konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda.

(2) Obavještenje o nabavci svim zainteresovanim privrednim subjektima treba da pruži dovoljno informacija koje će im omogućiti da ocijene da li imaju interes da učestvuju u postupku javne nabavke i dostave zahtjev za učešće, odnosno ponudu.

(3) Obavještenje o nabavci sadrži kratke informacije u skladu sa bitnim elementima iz tenderske dokumentacije.

(4) Sažetak koji se objavljuje na engleskom jeziku sadrži samo minimum podataka iz obavještenja o nabavci iz stava (3) ovog člana.

Član 36

(Objavljivanje obavještenja)

(1) Sva obavještenja o nabavci, o dodjeli ugovora, o poništenju postupka javne nabavke, dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti i prethodno informaciono obavještenje, kao i sažetak obavještenja o nabavci na engleskom jeziku, ugovorni organ objavljuje na portalu javnih nabavki. Sažetak svih obavještenja objavljuje se u “Službenom glasniku BiH”.

(2) Obavještenja iz stava (1) ovog člana pripremaju se i šalju na objavljivanje elektronski, u formi, na način i u rokovima definisanim podzakonskim aktom, koji donosi Agencija.

(3) Obavještenja iz stava (1) ovog člana ugovorni organ može dodatno objaviti i u drugim publikacijama ili na drugoj veb-stranici, pod uslovom da se ta obavještenja ne smiju objaviti prije dana njihovog objavljivanja na portalu javnih nabavki. Takva dodatno objavljena obavještenja ne smiju sadržavati druge informacije, osim onih objavljenih na portalu javnih nabavki.

(4) U slučaju postupka javne nabavke čija je vrijednost definisana u članu 14. stav (5) ovog zakona, sažetak obavještenja o nabavci na engleskom jeziku obavezno se objavljuje na portalu javnih nabavki.

(5) Dodatno objavljivanje iz stava (4) ovog člana ugovorni organ može koristiti i u slučaju kada je vrijednost javne nabavke manja od iznosa iz člana 14. stav (5) ovog zakona.

Član 37

(Prethodno informaciono obavještenje)

(1) Ugovorni organ može u prethodnom informacionom obavještenju objaviti:

a) prilikom nabavke robe – ukupnu procijenjenu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma po grupama proizvoda koje ugovorni organ namjerava da dodijeli u sljedećih 12 mjeseci. Grupe proizvoda ugovorni organ utvrđuje u skladu sa oznakama iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke;

b) prilikom nabavke usluga – ukupnu procijenjenu vrijednost ugovora ili okvirnih sporazuma u svakoj od kategorija iz Aneksa II Dio A koje ugovorni organ namjerava da dodijeli u sljedećih 12 mjeseci;

c) prilikom nabavke radova – bitna obilježja ugovora ili okvirnih sporazuma koje ugovorni organ namjerava da dodijeli.

(2) Obavještenje iz stava (1) tač. a) i b) ovog člana objavljuje se na početku kalendarske godine.

(3) Obavještenje navedeno u stavu (1) tački c) ovog člana objavljuje se odmah nakon donošenja odluke kojom se odobravaju planirani ugovori o radovima ili okvirni sporazumi koje ugovorni organ namjerava da dodijeli.

Član 38

(Korišćenje Jedinstvenog rječnika javne nabavke – JRJN)

(1) Ugovorni organ obavezan je da se u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji, prilikom opisa predmeta nabavke, pozove na oznake i nazive iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke (u daljem tekstu: JRJN).

(2) JRJN i uslove njegove primjene, na predlog Agencije, propisuje Savjet ministara BiH posebnom odlukom.

Odjeljak F. Rokovi

Član 39

(Način određivanja rokova)

(1) Ugovorni organ dužan je da odredi vremenske rokove za prijem zahtjeva za učešće i ponuda, uzimajući u obzir složenost predmeta nabavke i vrijeme potrebno za pripremu zahtjeva za učešće i ponuda, koji ne mogu biti kraći od vremenskih rokova utvrđenih ovim zakonom.

(2) Rok za prijem ponuda u otvorenom postupku, odnosno zahtjeva za učešće u ograničenom postupku, pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja i takmičarskom dijalogu računa se od dana slanja na objavu obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki. Rok za prijem ponuda u ograničenom i pregovaračkom postupku sa objavom i bez objave obavještenja računa se od dana upućivanja poziva za dostavu ponuda kvalifikovanim kandidatima.

(3) U slučaju ispravke ili izmjene obavještenja o nabavci, odnosno tenderske dokumentacije, rok za prijem ponuda, odnosno zahtjeva za učešće računa se od dana slanja na objavu ispravke na portalu javnih nabavki, odnosno upućivanja ispravke tenderske dokumentacije svim ponuđačima koji su do tog datuma preuzeli tendersku dokumentaciju.

Član 40

(Redovni rokovi za podnošenje zahtjeva za učešće i ponuda)

(1) Ugovorni organ dužan je da u otvorenom postupku za vrijednosni razred iz člana 14. st. (2) i (3) ovog zakona utvrdi minimalni rok za prijem ponuda od 45 dana od dana slanja na objavu obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki.

(2) U slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja o nabavci i takmičarskog dijaloga za vrijednosne razrede iz člana 14. st. (2) i (3) ovog zakona ugovorni organ dužan je da utvrdi:

a) minimalni vremenski rok za prijem zahtjeva za učešće ne kraći od 30 dana od dana slanja na objavu obavještenja na portalu javnih nabavki; i

b) u slučaju ograničenog postupka, minimalni vremenski rok za prijem ponuda ne kraći od 35 dana od dana upućivanja poziva kvalifikovanim kandidatima za dostavljanje ponuda.

(3) U otvorenom postupku nabavke za vrijednosni razred iz člana 14. stav (4) ovog zakona, rok za prijem ponuda ne može biti kraći od 20 dana od dana slanja na objavu obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki.

(4) U ograničenom postupku, pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja i takmičarskom dijalogu, za vrijednosni razred iz člana 14. stav (4) ovog zakona, rok za prijem zahtjeva za učešće ne može biti kraći od 15 dana od dana slanja na objavu obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki, a rok za prijem ponuda u ograničenom postupku ne može biti kraći od 15 dana od dana upućivanja zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Član 41

(Skraćeni rokovi za podnošenje ponuda)

(1) Ako je ugovorni organ objavio prethodno informaciono obavještenje, može utvrditi:

a) rok za prijem ponuda iz člana 40. stav (1) i stav (2) tačka b) ovog zakona koji nije kraći od 25 dana od dana slanja na objavu obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki u otvorenom postupku, odnosno upućivanja poziva kvalifikovanim kandidatima za dostavljanje ponuda u ograničenom postupku; i

b) rok za prijem ponuda iz člana 40. st. (3) i (4) ovog zakona koji nije kraći od 13 dana od dana slanja na objavu obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki u otvorenom postupku, odnosno upućivanja poziva kvalifikovanim kandidatima za dostavu ponuda u ograničenom postupku.

(2) Ugovorni organ smije koristiti skraćene rokove iz stava (1) ovog člana pod uslovom:

a) da su u prethodnom informacionom obavještenju bile sadržane sve informacije koje treba da budu sadržane u obavještenju o nabavci, ako su te informacije bile poznate u trenutku objavljivanja prethodnog informacionog obavještenja; i

b) da je prethodno informaciono obavještenje poslano na objavljivanje najmanje 52 dana, ali najviše 12 mjeseci prije dana slanja obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki.

(3) Vremenski rokovi za prijem ponuda iz člana 40. st. (1), st. (2) tačka b) i st. (3) i (4) ovog zakona mogu se skratiti za pet dana ako ugovorni organ omogući neograničen i direktan pristup tenderskoj dokumentaciji i drugim dodatnim dokumentima putem elektronskog sredstva, ne zahtijevajući naknadu, i to od dana objave obavještenja na portalu javnih nabavki. U obavještenju o nabavci ugovorni organ mora navesti internetsku adresu na kojoj je dostupna ova dokumentacija.

Član 42

(Ostali rokovi)

Ostale rokove u pregovaračkom postupku sa objavom i bez objave obavještenja, takmičarskom dijalogu i u konkursu za izradu idejnog rješenja definiše ugovorni organ na način da kandidati/ponuđači na koje se ti rokovi odnose imaju dovoljno vremena za preduzimanje odgovarajućih radnji i pripremu ponuda, u zavisnosti od složenosti predmeta nabavke.

Član 43

(Računanje rokova)

Na rokove koji nisu posebno definisani ovim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku.

GLAVA II – SPROVOĐENjE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Odjeljak A. Kvalifikacija kandidata i ponuđača

Član 44

(Provjera kvalifikacija kandidata ili ponuđača)

(1) Ugovorni organ provjerava i ocjenjuje da li je kandidat/ponuđač pouzdan i sposoban da izvrši ugovor, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji.

(2) Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji definiše uslove za kvalifikaciju na način da utvrdi minimum zahtjeva za kvalifikaciju kandidata/ponuđača u pogledu njihove lične sposobnosti, ekonomskog i finansijskog stanja, te njihove tehničke i/ili profesionalne sposobnosti.

(3) Minimum kvalifikacionih uslova koje ugovorni organ odredi za kandidate/ ponuđače, kao i dokumenti koji su potrebni za njihovo dokazivanje obavezno treba da budu srazmjerni predmetu javne nabavke i u skladu s njim. Postavljeni uslovi ne smiju imati ograničavajući karakter na konkurenciju i moraju biti jasni i precizni.

(4) Ugovorni organ od kandidata/ponuđača zahtijeva samo one dokaze koji su neophodni da bi se utvrdilo da li kandidat/ponuđač zadovoljava kvalifikacione uslove koje je postavio ugovorni organ.

(5) Ugovornom organu nije dozvoljeno da odbije zahtjev za učešće ili ponudu isključivo na osnovu toga što su podneseni ili od pravnog ili od fizičkog lica iz člana 2. stav (1) tačka c) ovog zakona ili grupe kandidata/ponuđača.

(6) Samo onim kandidatima/ponuđačima čije kvalifikacije zadovoljavaju uslove utvrđene u tenderskoj dokumentaciji dozvoljeno je da nastave postupak javne nabavke.

Član 45

(Lična sposobnost)

(1) Ugovorni organ, izuzev u slučajevima iz člana 21. stav (1) tačka d) i člana 22. stav (1) tačka d) ovog zakona dužan je da odbaci zahtjev za učešće ili ponudu ako kandidat/ponuđač:

a) je u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) je pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

d) nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

(2) Kandidat/ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor obavezan je da dostavi sljedeće dokumente kojima će potvrditi da se slučajevi navedeni u stavu (1) ovog člana ne odnose na njega:

a) uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

b) uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan kandidat/ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

c) uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d) uvjerenja od nadležnih institucija da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

(3) Kao dokaz za ispunjavanje uslova iz stava (2) tač. c) i d) ovog člana, prihvata se i sporazum ponuđača sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odloženom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektnih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

(4) Kandidat/ponuđač, u svrhu dokaza o ispunjavanju uslova iz stava (1) ovog člana, dužan je da dostavi izjavu ovjerenu kod nadležnog organa, u formi i na način koji propisuje Agencija podzakonskim aktom.

(5) Zahtjev za učešće ili ponuda odbija se ako je kandidat/ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica zbog namjere ili nemara privrednog subjekta određene težine.

(6) Ako ugovorni organ ima sumnje o postojanju okolnosti koje su navedene u st. (1) i (4) ovog člana, može se obratiti nadležnim organima s ciljem pribavljanja potrebnih informacija u predmetnom postupku.

(7) Ugovorni organ je dužan da u tenderskoj dokumentaciji definiše dokumente koje zahtijeva od kandidata/ponuđača koji, kao fizičko lice registrovano za obavljanje predmetne djelatnosti, dostavlja uz ponudu, a koji su dokazi o ispunjavanju uslova iz ovog člana.

(8) Za kandidate/ponuđače čije je sjedište izvan Bosne i Hercegovine ne traži se posebna nadovjera dokumenata koji se zahtijevaju u stavu (2) ovog člana.

(9) U postupku tendera za izradu idejnog rješenja, od fizičkog lica se traži samo uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđeno za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca.

Član 46

(Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti)

(1) Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji može od kandidata / ponuđača

zahtijevati da dokažu svoju registraciju u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrovani ili da obezbijede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.

(2) Dokumenti iz stava (1) ovog člana priznaju se na teritoriji Bosne i Hercegovine, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.

Član 47

(Ekonomska i finansijska sposobnost)

(1) Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji može utvrditi minimalne uslove u pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti kandidata/ponuđača, kao i dokaze koji se zahtijevaju, a koji mogu biti:

a) odgovarajući dokument koji izdaje banka ili druga finansijska institucija, a kojim se dokazuje ekonomsko-finansijska sposobnost u pogledu činjenica koje se mogu dokazati iz dokumenata koje izdaje banka ili druga finansijska institucija u skladu sa pozitivnim propisima;

b) garancija za pokriće osiguranja od odgovornosti za realizaciju predmetnog ugovora iz oblasti njegove registrovane djelatnosti;

c) poslovni bilansi ili izvodi iz poslovnih bilansa, za period ne duži od posljednje tri finansijske godine, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je ponuđač odnosno kandidat registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je kandidat/ponuđač registovan; u slučaju kada ne postoji zakonska obaveza u zemlji u kojoj je kandidat/ponuđač registrovan, dužan je da dostavi izjavu ovjerenu od nadležnog organa;

d) izjava o ukupnom prometu kandidata/ponuđača i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za period ne duži od tri posljednje finansijske godine, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je kandidat/ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine; izjava koja se prilaže ovjerava se kod nadležnog organa.

(2) Ugovorni organ, ukoliko zahtijeva jedan ili više dokumenata iz stava (1) ovog člana, dužan je da u tenderskoj dokumentaciji jasno i precizno definiše dokaze koje je kandidat/ponuđač dužan da dostavi u svrhu dokazivanja ekonomske i finansijske sposobnosti.

(3) Kandidat/ponuđač može, gdje je to odgovarajuće i za određeni ugovor, u ponudi naznačiti da raspolaže kapacitetima drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu odnosa koji ima s njima. U tom slučaju mora dokazati ugovornom organu da će na raspolaganju imati potrebne resurse. Pod istim uslovima, grupa kandidata/ponuđača može se osloniti na kapacitete učesnika grupe ili drugih privrednih subjekata.

(4) Dokumenti navedeni u stavu (1) ovog člana dostavljaju se kao obične kopije zajedno sa izjavom koju ovjerava kandidat/ponuđač, u formi i na način koji propisuje Agencija podzakonskim aktom.

Član 48

(Opšti uslovi za tehničku i profesionalnu sposobnost)

(1) Ugovorni organ može, zavisno od vrste, količine ili obima, ili namjene predmeta nabavke, zahtijevati dokaze koji se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost.

(2) Ako ugovorni organ zahtijeva dokaz o uredno izvršenim ugovorima, taj dokaz se podnosi u formi spiska izvršenih ugovora uz potvrdu o njihovoj realizaciji koju daje druga ugovorna strana. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi izjava privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbijede.

(3) Potvrda o uredno izvršenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke:

a) naziv i sjedište ugovornih strana ili privredih subjekata;

b) predmet ugovora;

c) vrijednost ugovora;

d) vrijeme i mjesto izvršenja ugovora;

e) navode o uredno izvršenim ugovorima.

(4) Kandidat/ponuđač može, gdje je to odgovarajuće i za određeni ugovor, u ponudi naznačiti da raspolaže kapacitetima drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu odnosa koji ima s njima. U tom slučaju mora dokazati ugovornom organu da će na raspolaganju imati potrebne resurse. Pod istim uslovima, grupa ponuđača može se osloniti na kapacitete učesnika grupe ili drugih privrednih subjekata.

(5) Ugovorni organ može tražiti od kandidata/ponuđača da pismeno pojasne dostavljene reference.

(6) Ako se u tenderskoj dokumentaciji zahtijeva obezbjeđenje certifikata koje izdaju nezavisna tijela, a kojima se potvrđuje da kandidat/ponuđač zadovoljava određene standarde obezbjeđenja kvaliteta, ugovorni organ dužan je da se pozove na sisteme obezbjeđenja kvaliteta koji se zasnivaju na odgovarajućim evropskim serijama standarda koje su potvrdila tijela koja su u skladu s evropskim serijama standarda koje se tiču izdavanja certifikata. Ugovorni organ dužan je da prihvati i druge dokaze o ekvivalentnim mjerama obezbjeđenja kvaliteta od kandidata/ponuđača koji nemaju pristupa takvim certifikatima.

(7) Ugovorni organ, ako zahtijeva jedan ili više dokumenata kojim kandidat/ponuđač dokazuje tehničku i profesionalnu sposobnost, dužan je da u tenderskoj dokumentaciji jasno i precizno definiše te zahtjeve.

Član 49

(Tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke robe)

U postupku javne nabavke robe, ugovorni organ može zahtijevati jedan ili više dokaza o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti kandidata/ponuđača, i to:

a) spisak izvršenih ugovora u skladu sa članom 48. stav (2) ovog zakona, a koji su u vezi sa predmetnom nabavkom, za period ne duži od tri godine, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je kandidat/ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od tri godine;

b) opis tehničke opremljenosti i osposobljenosti kandidata/ponuđača, mjere za obezbjeđenje kvaliteta i njegovu opremljenost i osposobljenost za ispitivanja i istraživanja;

c) navode o angažovanom tehničkom osoblju i tehničkim organima, za poslove postavljanja i instalacije robe koja se nabavlja, a za koje se ne može zahtijevati da su zaposleni kod kandidata/ponuđača;

d) uzorke, opise i/ili fotografije robe koja je predmet isporuke, a čiju vjerodostojnost je kandidat/ponuđač obavezan da potvrdi ako to ugovorni organ zahtijeva;

e) uvjerenje koje izdaje nadležna institucija ili agencija za kontrolu kvaliteta, a kojim se potvrđuje da na odgovarajući način tačno označena roba odgovara određenim specifikacijama ili normama;

f) potvrdu kandidata/ponuđača o prihvatanju postupka kontrole robe složenije vrste ili robe koja izuzetno treba da služi nekoj posebnoj svrsi, koju sprovodi ugovorni organ ili u njegovo ime nadležni organ zemlje sjedišta privrednog subjekta, a koja se odnosi na proizvodne kapacitete privrednog subjekta i, ako je potrebno, na način izrade studija i istraživanja, te mjere za kontrolu kvaliteta koje koristi privredni subjekt.

Član 50

(Tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke usluga)

U postupku javne nabavke usluga, ugovorni organ može zahtijevati jedan ili više dokaza o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti kandidata/ponuđača, i to:

a) spisak izvršenih ugovora u skladu sa članom 48. stav (2) ovog zakona, a koji su u vezi sa predmetnom nabavkom, za period ne duži od tri godine, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je kandidat/ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine;

b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije pružaoca usluga i/ili kvalifikacije njegovog rukovodećeg osoblja, i naročito kvalifikacije lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga;

c) izjavu o angažovanom tehničkom osoblju ili tehničkim organima, a za koje se ne može zahtijevati da su zaposleni kod kandidata/ponuđača;

d) izjavu pružaoca usluga o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i o broju rukovodećeg osoblja u posljednje tri godine;

e) izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže pružalac usluga za izvršenje konkretnih usluga i obezbjeđenje kvaliteta;

f) potvrdu kandidata/ponuđača o prihvatanju postupka kontrole usluga složenije vrste ili usluge koja izuzetno treba da služi nekoj posebnoj svrsi, koju sprovodi ugovorni organ ili u njegovo ime nadležni organ zemlje sjedišta privrednog subjekta, a koja se odnosi na proizvodne kapacitete privrednog subjekta i, ako je potrebno, na način izrade studija i istraživanja, te mjere za kontrolu kvalitete koje koristi privredni subjekat;

g) izjavu kandidata/ponuđača da prihvata preduzimanje mjera za upravljanje zaštitom životne sredine i mjera energetske efikasnosti koje će privredni subjekat primjenjivati prilikom pružanja usluga.

Član 51

(Tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke radova)

U postupku javne nabavke radova, ugovorni organ može zahtijevati jedan ili više dokaza o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti kandidata/ponuđača, i to:

a) spisak izvršenih ugovora u skladu sa članom 48. stav (2) ovog zakona, a koji su u vezi sa predmetnom nabavkom, za period ne duži od pet godina, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je kandidat/ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od pet godina;

b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije izvođača radova i/ili kvalifikacije njegovog rukovodećeg osoblja, i naročito kvalifikacije lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

c) izjavu o angažovanom tehničkom osoblju ili tehničkim organima, naročito onom osoblju koje je angažovano za poslove nadzora i kontrole kvaliteta, a za koje se ne može zahtijevati da su zaposleni kod kandidata/ponuđača;

d) izjavu izvođača radova o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i broju rukovodećeg osoblja u posljednje tri godine;

e) potvrdu o građevinskim mašinama i tehničkoj opremi kojom izvođač raspolaže u svrhu izvršenja ugovora;

f) izjavu kandidata/ponuđača da prihvata preduzimanje mjera za upravljanje zaštitom životne sredine i mjera energetske efikasnosti koje će privredni subjekt primjenjivati prilikom izvođenja radova.

Član 52

(Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije)

(1) U skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini, ugovorni organ dužan je da odbije zahtjev za učešće u postupku javne nabavke ili ponudu ukoliko je kandidat/ponuđač sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa dao ili je spreman da da mito, u obliku novčanih sredstava ili u bilo kojem nenovčanom obliku, s ciljem ostvarivanja uticaja na radnju, odluku ili tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ u pisanoj formi informiše ponuđača i Agenciju o odbijanju takvog zahtjeva ili ponude i o razlozima odbijanja.

(2) Svaki kandidat/ponuđač dužan je da uz ponudu dostavi i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u predmetnoj javnoj nabavci.

(3) U slučaju da zahtjev ili ponuda koju ugovorni organ primi u toku postupka javne nabavke prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa važećim propisima o sukobu interesa u Bosni i Hercegovini, ugovorni organ dužan je da postupi u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini.

(4) Ugovorni organ ne smije zaključivati ugovore o javnoj nabavci sa privrednim subjektom ako rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora tog ugovornog organa istovremeno:

a) obavlja upravljačke poslove u tom privrednom subjektu; ili

b) je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta sa više od 20%.

(5) Ako je određeni privredni subjekt direktno ili indirektno učestvovao u tehničkim konsultacijama u pripremi postupka javne nabavke, ugovorni organ mora preduzeti odgovarajuće mjere kako bi obezbijedio da konkurencija ne bude narušena učestvovanjem tog privrednog subjekta kao kandidata/ponuđača u postupku javne nabavke u odnosu na ostale kandidate/ponuđače. Takve mjere uključuju davanje svih informacija ostalim kandidatima/ponuđačima koje su saopštene za vrijeme tehničkih konsultacija ili su nastale kao rezultat tehničkih konsultacija i određivanje adekvatnih vremenskih rokova za prijem zahtjeva za učešće i ponuda. Mjere koje su preduzete ugovorni organ navodi u zapisniku o ocjeni ponuda iz člana 65. ovog zakona.

(6) Privredni subjekat iz stava (5) ovog člana ne može učestvovati u tom postupku javne nabavke kao kandidat/ponuđač samo ako ne postoji drugi način da se obezbijedi poštovanje principa jednakog tretmana.

(7) Prije odbacivanja zahtjeva za učešće, odnosno njegove ponude, kandidat/ponuđač mora imati priliku da dokaže da njegovo učestvovanje u tehničkim konsultacijama ne ograničava konkurenciju.

Odjeljak B. Tenderska dokumentacija

Član 53

(Neophodne informacije)

(1) Ugovorni organ dužan je da pripremi tendersku dokumentaciju u skladu sa odredbama ovog zakona i podzakonskim aktima. U tenderskoj dokumentaciji ugovorni organ daje potpune informacije o uslovima ugovora i postupku dodjele ugovora, a koji su kandidatima/ponuđačima dovoljni za pripremu zahtjeva za učešće, odnosno ponuda na stvarno konkurentskoj osnovi.

(2) Obavještenje o nabavci pripremljeno u skladu sa članom 35. ovog zakona čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

(3) Tenderska dokumentacija sadrži minimalno sljedeće informacije:

a) naziv i adresu ugovornog organa, te osobu za kontakt od koje kandidati/ponuđači mogu tražiti informacije ili pojašnjenje;

b) izabrani postupak dodjele ugovora i podatak o tome da li se predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma;

c) opis robe, usluga ili radova, te navođenje oznake i naziva iz JRJN-a;

d) količinske specifikacije za robu ili opis posla ili zadatka za usluge i radove i tehničke specifikacije;

e) mjesto isporuke robe ili izvršenja usluge ili izvođenja radova;

f) naznaku mogućnosti za podnošenje ponuda po lotovima;

g) rokove za isporuke robe; izvršenje usluga; izvođenje radova;

h) navođenje mogućnosti za podnošenje alternativnih ponuda i minimalnih zahtjeva koji moraju biti ispunjeni u slučaju alternativnih ponuda;

i) minimalne uslove za kvalifikaciju kandidata, odnosno ponuđača, kao i dokaze na osnovu kojih se vrši ocjena;

j) kriterijum za dodjelu ugovora utvrđen kao “ekonomski najpovoljnija ponuda” sa potkriterijumima ili “najniža cijena”;

k) period važenja ponuda;

l) garanciju za ozbiljnost ponude, garanciju za dobro izvršenje posla i svako drugo traženo obezbjeđenje za privremena plaćanja;

m) mjesto, datum i vrijeme za prijem zahtjeva za učešće, odnosno ponuda;

n) mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda;

o) informaciju o kalkulaciji cijene, ako je primjenjivo;

p) zahtjev u pogledu upotrebe jezika;

r) nacrt ugovora ili osnovne elemente ugovora.

(4) Tenderska dokumentacija se priprema u skladu sa modelima standardne tenderske dokumentacije, koje propisuje Agencija.

(5) Prilikom pripreme tenderske dokumentacije, ugovorni organ dužan je da poštuje principe jednakog tretmana i nediskriminacije kandidata/ponuđača. Ugovorni organ ne smije da koristi savjete bilo kojeg lica koje može da ima bilo kakav direktni ili indirektni interes za ishod postupka dodjele ugovora, ako je vjerovatno da to može uticati na stvarnu konkurenciju za predmetni ugovor.

(6) Ugovorni organ može napraviti izmjene i dopune tenderske dokumentacije pod uslovom da se one dostave zainteresovanim kandidatima/ponuđačima istog dana, a najkasnije pet dana prije isteka utvrđenog roka za prijem zahtjeva za učešće ili ponuda. U slučaju da takve izmjene podrazumijevaju suštinsku promjenu predmeta nabavke, ugovorni organ će produžiti rok za prijem zahtjeva za učešće ili ponuda u zavisnosti od složenosti predmeta nabavke. Rok za produženje ne može biti kraći od sedam dana.

Član 54

(Tehničke specifikacije)

(1) Tehničke specifikacije moraju svim kandidatima/ponuđačima omogućiti jednak i nediskriminirajući pristup nadmetanju. Tehničke specifikacije će uključivati, kad god je to moguće, kriterijum pristupačnosti za osobe sa invaliditetom ili kriterijum dizajna za sve korisnike.

(2) Tehničke specifikacije, uz poštovanje obaveznih bosanskohercegovačkih tehničkih pravila, određuju se:

a) pozivanjem na tehničke specifikacije i, uz uvažavanje sljedećeg redoslijeda, na bosanskohercegovačke standarde kojima se preuzimaju evropski standardi, evropska tehnička odobrenja, zajedničke tehničke specifikacije, međunarodni standardi, druge tehničke referentne sisteme koje su uspostavila evropska tijela za standardizaciju ili, ako oni ne postoje, na bosanskohercegovačke standarde, bosanskohercegovačka tehnička odobrenja ili bosanskohercegovačke tehničke specifikacije koje se odnose na projektovanje, izračun i izvođenje radova te upotrebu proizvoda, pri čemu svaka uputa mora biti označena riječima “ili ekvivalent”; ili

b) u formi izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva koji mogu uključivati ekološke elemente i elemente energetske efikasnosti; ili

c) u formi izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva iz stava (2) tač­ka b) ovog člana, uz poziv na tehničke specifikacije iz stava (2) tačka a) ovog člana kao sredstvo za pretpostavku usklađenosti sa izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima; ili

d) pozivanjem na tehničke specifikacije iz stava (2) tačka a) ovog člana u pogledu određenih obilježja i pozivanjem na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve iz stava (2) tačke b) ovog člana u pogledu drugih obilježja.

(3) Ako se tehničke specifikacije odrede u skladu sa stavom (2) tačka a) ovog člana, ugovorni organ ne smije odbiti ponudu s obrazloženjem da ponuđena roba i usluge ne odgovaraju specifikacijama koje je on naveo, ako ponuđač odgovarajućim sredstvima (tehnički dosije, izvještaj o testiranju koje je obavilo ovlašćeno tijelo i drugi slični dokumenti izdati od nadležnih institucija) u svojoj ponudi dokaže da rješenja koja je on u ponudi predložio u jednakoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama na koje se poziva.

(4) Ako se tehničke specifikacije odrede u formi izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva u skladu sa stavom (2) tačke b) ovog člana, ugovorni organ ne smije odbiti ponudu koja odgovara bosanskohercegovačkom standardu kojim se preuzima evropski standard, ili evropskom tehničkom odobrenju, zajedničkoj tehničkoj specifikaciji, međunarodnom standardu ili tehničkom sistemu standarda koji je izradilo evropsko tijelo za standardizaciju, ako se te specifikacije odnose na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve koje ugovorni organ zahtijeva. Ponuđač mora u svojoj ponudi odgovarajućim sredstvima dokazati da ponuđena roba, usluge ili radovi koji odgovaraju standardu odgovaraju izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima ugovornog organa.

(5) Ovlašćeno tijelo za ocjenjivanje usklađenosti u smislu ovog člana je nezavisna laboratorija, tijelo koje će potvrditi usklađenost, nadzorno ili drugo tijelo koje učestvuje u postupku ocjenjivanja usklađenosti, koje je od organa državne uprave ovlašćeno da sprovodi postupke ocjenjivanja usklađenosti prema odgovarajućim standardima kojima se preuzimaju evropski standardi. Ugovorni organ će prihvatiti certifikate koje su izdala ovlašćena tijela u drugim državama, ako su izdati u skladu sa međunarodnim ugovorima koje je zaključila Bosna i Hercegovina.

(6) Odgovarajućim sredstvom, u smislu ovog člana, smatraju se tehnički dosijei koje izrađuje proizvođač ili izvještaj o ispitivanju koje sastavlja ovlašćeno tijelo za ocjenjivanje usklađenosti.

(7) Ako su ekološki zahtjevi za predmet nabavke određeni u formi izvedbenih zahtjeva ili funkcionalnih zahtjeva u skladu sa stavom (2) tačka b) ovog člana, ugovorni organ može se u svrhu opisa predmeta nabavke pozivati na tehničke specifikacije ili njihove dijelove određene evropskim, bosanskohercegovačkim, multinacionalnim ili drugim ekološkim oznakama kvaliteta:

a) ako su specifikacije prikladne za definiciju obilježja robe ili usluga koje su predmet ugovora o javnoj nabavci;

b) ako se zahtjevi postavljeni za ekološku oznaku kvaliteta zasnivaju na informacijama sa naučnom podlogom;

c) ako su ekološke oznake kvaliteta izrađene i donesene u okviru postupka u kojem mogu učestvovati svi zainteresovani kao što su potrošači, proizvođači, trgovci i organizacije za zaštitu životne sredine; te

d) ako je ekološka oznaka kvaliteta dostupna i stoji na raspolaganju svim zainteresovanim.

(8) Ugovorni organ može u tenderskoj dokumentaciji navesti pretpostavku da roba i usluge označene određenom ekološkom oznakom kvaliteta odgovaraju tehničkim specifikacijama utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji.

(9) Osim ako nije opravdano predmetom nabavke, u tehničkoj specifikaciji ne smije se uputiti na određenog proizvođača, na porijeklo ili na poseban postupak, na marke, patente, tipove ili određeno porijeklo, ako bi se time pogodovalo ili bi se isključili određeni privredni subjekte ili određeni proizvodi. Takve napomene dopuštene su samo ako se predmet nabavke ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati, ali se bez izuzetka moraju označiti sa dodatkom “ili ekvivalent”. Nepoznavanje predmeta nabavke ne oslobađa ugovorni organ obaveze za definisanje predmeta nabavke na stvarno konkurentskoj osnovi.

(10) Ako se izuzetno objavi poziv za određeni proizvod sa dodatkom “ili ekvivalent”, ponuđač mora na za to predviđenim praznim mjestima, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi te, ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod. Kriterijumi mjerodavni za ocjenjivanje ekvivalentnosti navode se u opisu predmeta nabavke. Ponuđač je dužan da obezbijedi dokaz ekvivalentnosti u smislu ispunjenja zahtjeva vezano za predmet nabavke u skladu sa zahtjevima definisanim u tenderskoj dokumentaciji. Proizvodi koji su u tenderskoj dokumentaciji navedeni kao primjeri smatraju se ponuđenima ako ponuđač ne navede nikakve druge proizvode na predviđenom mjestu.

(11) Ugovorni organ može utvrditi posebne uslove u vezi sa izvršenjem ugovora, pod uslovom da su oni u skladu sa relevantnim propisima u Bosni i Hercegovini i da su navedeni u objavi ili u tehničkim specifikacijama. Uslovi kojima se uređuje izvršenje ugovora mogu se posebno ticati socijalnih i ekoloških pitanja.

Član 55

(Preuzimanje tenderske dokumentacije)

(1) Ugovorni organ, izuzev u slučaju iz tačke d) ovog stava, kandidatima/ponuđačima mora tendersku dokumentaciju učiniti dostupnom, na način za koji se opredijeli kandidat/ponuđač, i to:

a) ličnim preuzimanjem u prostorijama ugovornog organa;

b) na pismeni zahtjev kandidata/ponuđača;

c) zajedno sa pozivom za dostavljanje ponuda;

d) objavljivanjem tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki, na šta će ukazati u obavještenju o nabavci, u skladu sa podzakonskim aktom koji donosi Agencija.

(2) Kada kandidat/ponuđač uputi zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije, ugovorni organ otprema tendersku dokumentaciju odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva. Ako je ugovorni organ odredio skraćene rokove za dostavljanje ponuda, odnosno zahtjeva za učešće, u skladu sa ovim zakonom, krajnji rok za otpremanje tenderske dokumentacije je dva dana.

(3) Ugovorni organ ne može učiniti dostupnom tendersku dokumentaciju nijednom kandidatu/ponuđaču prije objave obavještenja o nabavci.

(4) Ugovorni organ za sve kandidate/ponuđače može odrediti jednaku novčanu naknadu koja se plaća za tendersku dokumentaciju. U tom slučaju novčana naknada uključuje samo stvarne troškove za papir, ispis, umnožavanje, za nosač podataka, kao i naknadu mogućih poštanskih troškova. Ako je određena novčana naknada za tendersku dokumentaciju, tada je kandidat/ponuđač dužan da uz zahtjev za učešće, odnosno ponudu dostavi i dokaz o uplati tenderske dokumentacije, izuzev u slučajevima iz stava (1) tač. c) i d) ovog člana.

(5) Svi zainteresovani kandidati/ponuđači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije otkupa, osim u slučaju iz stava (1) tačka d) ovog člana. Ugovorni organ je dužan da, na pismeni zahtjev privrednog subjekta, omogući uvid u tendersku dokumentaciju na način za koji se opredijeli kandidat/ponuđač, i to:

a) u prostorijama ugovornog organa; ili

b) dostavljanjem poštom preporučeno sa povratnicom zainteresovanom kandidatu/ponuđaču; ili

c) dostaviljanjem elektronskom poštom u zaštićenom nepromjenjivom obliku zainteresovanom kandidatu/ponuđaču.

Član 56

(Pojašnjenja tenderske dokumentacije)

(1) Zainteresovani kandidati/ponuđači mogu, u pisanoj formi, tražiti od ugovornog organa pojašnjenja tenderske dokumentacije blagovremeno, ali najkasnije deset dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda.

(2) Ugovorni organ dužan je da odgovori u pisanoj formi, a odgovor sa pojašnjenjem dostavlja svim kandidatima/ponuđačima koji su otkupili tendersku dokumentaciju, ili za koje ima saznanja da su je preuzeli na jedan od načina iz člana 55. ovog zakona, u roku od tri dana, a najkasnije pet dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda.

(3) Ako odgovor ugovornog organa dovodi do izmjena tenderske dokumentacije, i te izmjene od kandidata/ponuđača zahtijevaju da izvrše znatne izmjene i/ili da prilagode njihove ponude, ugovorni organ dužan je da produži rok za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda najmanje za sedam dana.

(4) Ako se nakon obezbjeđenja tenderske dokumentacije pokaže da se ponude mogu pripremiti samo nakon posjete mjestu izvođenja usluga ili radova, ili nakon pregleda dokumenata na osnovu kojih je pripremljena tenderska dokumentacija, rokovi za prijem ponuda produžavaju se za najmanje sedam dana, kako bi se omogućilo da se svi ponuđači upoznaju sa svim informacijama koje su neophodne za pripremu ponuda.

(5) U slučaju da je tenderska dokumentacija objavljena na portalu javnih nabavki, pojašnjenja tenderske dokumentacije iz ovog člana definisaće se podzakonskim aktom iz člana 55. stav (1) tačka d) ovog zakona.

Odjeljak C. Ponuda

Član 57

(Priprema ponude)

(1) U postupku javne nabavke kandidat/ponuđač se pridržava zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije.

(2) Ponuđač može prije isteka roka za dostavljanje ponuda svoju ponudu izmijeniti, dopuniti je ili od nje odustati. Ukoliko zbog izmjene ili dopune dođe do promjene ukupne cijene ponude, nova cijena se mora obavezno navesti. Izmjena ili dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i ponuda i to u roku koji je naznačen u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. U slučaju povlačenja ponude, prije isteka roka za dostavljanje ponuda, ponuđač može pismeno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude.

(3) Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu.

Član 58

(Sadržaj ponude)

(1) Svaka ponuda obavezno sadrži sljedeće elemente:

a) ime i sjedište ponuđača, a za grupu ponuđača podatke o svakom članu grupe ponuđača, kao i jasno određenje člana grupe koji je ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača za učešće u postupku javne nabavke, za komunikaciju i za zaključivanje ugovora;

b) dokaz o garanciji, ako se traži;

c) cijenu sa svim elementima koji je čine, kao i potrebnim objašnjenjima, na način kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji;

d) dokaze o ličnoj, poslovnoj, finansijskoj, tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti, osim u fazi dostavljanja ponuda u ograničenom, pregovaračkom postupku sa ili bez objave obavještenja i takmičarskom dijalogu, prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije;

e) navode da se radi o alternativnoj ponudi, ako je ona dozvoljena;

f) datum ponude;

g) potpis podnosioca ponude ili ovlašćenog lica na osnovu punomoći koja u tom slučaju mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj kopiji;

h) ponuda mora biti ovjerena pečatom podnosioca ponude, ako po zakonu države u kojoj je sjedište podnosioca ponude podnosilac ponude ima pečat ili dokaz da po zakonu države u kojoj je sjedište podnosioca ponude podnosilac ponude nema pečat;

i) popis dokumentacije koja je priložena uz ponudu.

(2) Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane ponude numerisane (izuzev dokaza o garanciji iz stava (1) tačke b) ovog člana, te štampane literature, brošura, kataloga i sl.).

Član 59

(Alternativna ponuda)

(1) Alternativna ponuda je ponuda kojom ponuđač daje alternativni predlog za predmet javne nabavke. Ugovorni organ obavezan je da u tenderskoj dokumentaciji naznači da li odobrava alternativnu ponudu. Alternativna ponuda je dozvoljena samo onda kada je kriterijum za dodjelu ugovora ekonomski najpovoljnija ponuda. Ako tenderska dokumentacija ne sadrži odredbu kojom se dozvoljava dostavljanje alternativnih ponuda, onda one nisu dozvoljene, i kao takve se odbacuju.

(2) Ugovorni organ dužan je da u tenderskoj dokumentaciji navede minimum zahtjeva koje alternativna ponuda obavezno treba da ispunjava, kao i ostale zahtjeve za njeno podnošenje. Ugovorni organ razmatra samo one alternativne ponude koje ispunjavaju minimum postavljenih zahtjeva i obezbjeđuju realizaciju odgovarajućeg predmeta nabavke.

(3) Ponuđač je dužan da dostavi dokaz da alternativna ponuda u svim elementima zadovoljava minimum postavljenih zahtjeva iz tenderske dokumentacije.

(4) Ugovorni organ koji daje mogućnost podnošenja alternativnih ponuda ne može da odbije alternativnu ponudu samo na osnovu činjenice da bi ona vodila ka promjeni vrste i karaktera ugovora.

Član 60

(Period važenja ponude)

(1) Period važenja ponude određuje ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji. Period važenja ne može biti kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ali ugovorni organ ne može da utvrdi rok kraći od 30 dana. Ako ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u tenderskoj dokumentaciji.

(2) U periodu važenja ponude, ugovorni organ može zahtijevati od ponuđača da, u pisanoj formi, produži period važenja do određenog roka. Svaki ponuđač ima pravo da odbije takav zahtjev, i u tom slučaju ne gubi pravo na povrat garancije za ozbiljnost ponude.

(3) Ako ponuđač ne odgovori na pismeni zahtjev ugovornog organa u pogledu produženja perioda važenja ponude ili ne pristane da produži rok važenja ponude ili ne obezbijedi produženje garancije za ozbiljnost ponude, smatra se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka.

(4) Ponuđač koji pristane da produži period važenja ponude, i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžava period važenja ponude i dužan je da obezbijedi produženje garancije za ozbiljnost ponude. U periodu produženja važenja ponude, ponuda se ne može mijenjati.

Član 61

(Garancije uz ponudu)

(1) Vrste garancija su:

a) garancija za ozbiljnost ponude je garancija u slučaju da ponuđač odustane od svoje ponude u roku važenja ponude;

b) garancija za uredno izvršenje ugovora je garancija u slučaju da ponuđač kojem je dodijeljen ugovor ne izvršava svoje obaveze iz ugovora ili ih neuredno izvršava.

(2) Ugovorni organ može zahtijevati da se ponuda garantuje odgovarajućom garancijom za ozbiljnost ponude. Garancija za ozbiljnost ponude ne može se zahtijevati ukoliko je vrijednost nabavke manja od 100.000,00 KM.

(3) U slučaju kada je vrijednost nabavke jednaka ili veća od vrijednosti iz stava (2) ovog člana, garancija za ozbiljnost ponude neće preći 1,5% procijenjene vrijednosti ugovora. Grupa ponuđača dostavlja garanciju koja odgovara traženom iznosu, bez obzira da li je dostavlja jedan član, više ili svi članovi grupe ponuđača.

(4) Ugovorni organ može zahtijevati da se izvršenje ugovora garantuje odgovarajućom garancijom za izvršenje ugovora. Garancija za izvršenje ne može se zahtijevati u iznosu većem od 10% od vrijednosti ugovora. Grupa ponuđača dostavlja garanciju koja odgovara traženom iznosu, bez obzira da li je dostavlja jedan član, više ili svi članovi grupe ponuđača.

(5) Ugovorni organ ne može odbaciti garanciju za ozbiljnost ponude ili garanciju za uredno izvršenje ugovora na osnovu činjenice da garancija nije izdata u Bosni i Hercegovini, pod uslovom da garancija za ozbiljnost ponude i garancija za uredno izvršenje ugovora ispunjavaju uslove postavljene u tenderskoj dokumentaciji.

(6) Forme garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora biće definisane podzakonskim aktom koji donosi Agencija.

Član 62

(Grupa kandidata/ponuđača)

(1) Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji precizira dokumente koje dostavlja grupa kandidata/ponuđača, odnosno svaki član grupe.

(2) Ugovorni organ ne može zahtijevati da grupa kandidata/ponuđača osnuje novo pravno lice kako bi dostavila zahtjev ili ponudu, ali može poslije izbora od grupe ponuđača zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora. Grupa kandidata/ponuđača dužna je da dostavi podatke koje ugovorni organ zahtijeva u tenderskoj dokumentaciji.

(3) Kandidat/ponuđač koji je samostalno podnio zahtjev za učešće, odnosno ponudu, ne može biti član grupe kandidata/ponuđača u istom postupku javne nabavke. Član grupe kandidata/ponuđača ne može biti član druge grupe kandidata/ponuđača u istom postupku javne nabavke.

(4) Grupa kandidata/ponuđača solidarno odgovara za sve obaveze.

GLAVA III – POSTUPANjE UGOVORNOG ORGANA

Odjeljak A. Evaluacija ponuda

Član 63

(Otvaranje ponuda)

(1) Ponude se otvaraju na javnom otvaranju ponuda, neposredno nakon isteka roka za prijem ponuda. Ponude primljene nakon isteka roka određenog za prijem ponuda neotvorene se vraćaju ponuđačima.

(2) Ponude se otvaraju na sjednici komisije za nabavke na dan i vrijeme koji su navedeni u tenderskoj dokumentaciji. Svi ponuđači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi ovlašćeni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica imaju pravo da prisustvuju postupku otvaranja ponuda. Izmjena krajnjeg roka za prijem ponuda uticaće na promjenu datuma otvaranja ponuda.

(3) Koverte otvara predsjedavajući komisije za nabavke na otvorenoj sjednici, ili drugi član komisije, bez obzira na to da li sastanku prisustvuju ponuđači ili njihovi ovlašćeni predstavnici.

(4) Prilikom otvaranja ponuda prisutnim ponuđačima se saopštava:

a) naziv ponuđača;

b) ukupna cijena navedena u ponudi;

c) popust naveden u ponudi koji mora biti posebno iskazan; ukoliko popust nije posebno iskazan, smatra se da nije ni ponuđen;

d) potkriterijumi koji se vrednuju u okviru kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude.

(5) Rezultati postupka javnog otvaranja ponuda unose se u zapisnik, koji obavezno sadrži sve elemente iz stava (4) ovog člana. Formu zapisnika propisuje Agencija podzakonskim aktom.

(6) Kopija zapisnika o otvaranju ponuda dostavlja se svim ponuđačima odmah ili najkasnije u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda.

(7) Postupak provjere kvalifikacije kandidata, odnosno ponuđača i ocjena ponuda sprovode se na zatvorenim sjednicama komisije za nabavke.

Član 64

(Kriterijumi za dodjelu ugovora)

(1) Ugovorni organ dodjeljuje ugovor na osnovu jednog od sljedećih kriterijuma:

a) ekonomski najpovoljnija ponuda; ili

b) najniža cijena.

(2) Ugovorni organ je dužan da kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude razradi u tenderskoj dokumentaciji, na način da definiše i detaljno razradi potkriterijume za ocjenu u skladu sa prirodom i svrhom konkretnog predmeta nabavke. Potkriterijumi mogu biti: kvalitet predmeta nabavke, cijena, tehnička sposobnost predmeta nabavke, funkcionalne i ekološke karakteristike, operativni troškovi, ekonomičnost, postprodajni servis i tehnička pomoć, rok isporuke ili rok za izvršenje i sl., uz obavezu da se u tenderskoj dokumentaciji utvrdi precizna metodologija vrednovanja svakog potkriterijuma.

(3) Uslovi za kvalifikaciju kandidata, odnosno ponuđača iz čl. 45. do 51. ovog zakona ne mogu biti potkriterijumi za ocjenu ponuda.

Član 65

(Ocjena ponuda)

(1) Ugovorni organ ocjenjuje ponude koje su podnijeli kvalifikovani ponuđači, primjenjujući kriterijum za dodjelu ugovora utvrđen u tenderskoj dokumentaciji.

(2) Nakon ocjene ponuda, ugovorni organ dužan je da sačini zapisnik o ocjeni ponuda koji sadrži najmanje sljedeće podatke:

a) naziv ugovornog organa;

b) predmet javne nabavke;

c) naziv ponuđača čije su ponude odbijene i razloge za njihovo odbijanje;

d) dodjelu bodova po potkriterijumima za ocjenu ponuda, ukoliko je kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda, prema metodologiji utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji;

e) rang-listu ocijenjenih ponuda, počev od najuspješnije ka najmanje uspješnoj;

f) naziv ponuđača čija je ponuda ocijenjena najpovoljnijom;

g) vrijednost ugovora ili okvirnog sporazuma.

(3) U otvorenom i ograničenom postupku, pregovori između ugovornog organa i ponuđača nisu dozvoljeni.

Član 66

(Neprirodno niska ponuđena cijena)

(1) Ukoliko ugovorni organ ocijeni da je ponuđena cijena neprirodno niska, pismeno će od ponuđača zahtijevati da obrazloži ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ugovornom organu ne ponudi osnovano obrazloženje, koje može između ostalog sadržavati i poređenje sa cijenama na tržištu, ugovorni organ će odbaciti ponudu.

(2) Ponuđač je dužan da pismeno dostavi detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući elemente cijene, odnosno razloge ponuđene cijene. Ugovorni organ uzima u razmatranje objašnjenja koja se na primjeren način mogu odnositi na:

a) ekonomičnost proizvodnog procesa, pruženih usluga ili građevinske metode;

b) izabrana tehnička rješenja i/ili izuzetno pogodne uslove koje ponuđač ima za dostavljanje robe ili usluga ili za izvođenje radova;

c) originalnost robe, usluga ili radova koje je ponuđač ponudio;

d) usklađenost sa važećim odredbama koje se odnose na radnu zaštitu i uslove rada na mjestu gdje se isporučuje roba, pruža usluga ili izvodi rad;

e) mogućnost da ponuđač prima državnu pomoć.

(3) Ako ugovorni organ utvrdi da je ponuda neprirodno niska zato što ponuđač prima državnu pomoć, ponuda može biti odbačena samo ako ponuđač nije u mogućnosti da dokaže, u okviru razumnog vremenskog roka koji odredi ugovorni organ, da je državna pomoć dodijeljena u skladu sa važećim zakonom.

Član 67

(Preferencijalni tretman domaćeg)

Primjena preferencijalnog tretmana domaćeg definiše se posebnim podzakonskim aktom koji donosi Savjet ministara BiH u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 68

(Razlozi za odbacivanje zahtjeva za učešće ili ponude)

(1) Ugovorni organ odbacuje zahtjev za učešće ili ponudu, ako kandidat/ponuđač nije dostavio tražene dokaze ili je dostavio nepotpune dokaze ili je lažno predstavio informacije koje su dokaz ispunjenja uslova iz čl. od 45. do 51. ovog zakona.

(2) Zahtjev za učešće, odnosno ponuda kandidata/ponuđača ili grupe kandidata/ponuđača koji su direktno ili indirektno učestvovali u pripremi postupka javne nabavke biće odbačena u slučaju iz člana 52. stava (7) ovog zakona.

(3) Ugovorni organ može pozvati kandidate/ponuđače da u roku od tri dana pojasne dokumente koje su dostavili u skladu sa čl. od 45. do 51. ovog zakona ili da dostave originalne dokumente radi poređenja sa kopijom, koja je dostavljena uz ponudu, a s ciljem otklanjanja formalnog nedostatka dokumenata.

(4) Ugovorni organ dužan je da odbaci zahtjev za učešće ili ponudu u slučajevima kad:

a) ponuđač u svojoj ponudi ne navede cijenu, nego samo navede da će ponuditi cijenu koja je za određeni procenat ili vrijednost niža od ponude sa najnižom cijenom, ili ponudu u kojoj cijena nije iskazana u ukupnom iznosu, u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije;

b) se uz ponudu zahtijeva garancija za ozbiljnost ponude, a ona nije dostavljena uz ponudu;

c) nije otklonjen nedostatak iz stava (3) ovog člana;

d) se ponuda odnosi na više lotova nego što je ugovorni organ dozvolio tenderskom dokumentacijom i obavještenjem o nabavci;

e) je u ponudi data alternativna ponuda, a ona nije dopuštena;

f) u ponudi pisanim objašnjenjem ponuđača nije otklonjen nedostatak ili nejasnoća;

g) za ponudu ponuđač nije pisanim putem prihvatio ispravku računske greške;

i) ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije,

j) i u drugim opravdanim slučajevima.

Odjeljak B. Ishod postupka javne nabavke

Član 69

(Prestanak postupka javne nabavke)

(1) Postupak javne nabavke može se okončati:

a) zaključenjem ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma; ili

b) poništenjem postupka javne nabavke.

(2) Ugovorni organ je obavezan da poništi postupak javne nabavke u sljedećim slučajevima:

a) nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku;

b) nije dostavljen nijedan zahtjev za učešće u ograničenom postupku, u pregovaračkom postupku sa objavom ili bez objave obavještenja ili u takmičarskom dijalogu;

c) nije dostavljen broj ponuda određen u članu 32. stav (4) ovog zakona, ukoliko je bilo predviđeno zaključenje okvirnog sporazuma;

d) nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva;

e) cijene svih prihvatljivih ponuda su znatno veće od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku.

(3) Ugovorno tijelo može otkazati postupak javne nabavke samo zbog dokazivih razloga koji su van kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

Član 70

(Odluka o izboru i odluka o poništenju)

(1) Ugovorni organ donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju postupka nabavke u roku koji je određen u tenderskoj dokumentaciji kao rok važenja ponude, a najkasnije u roku od sedam dana od dana isteka važenja ponude, odnosno u produženom periodu roka važenja ponuda u skladu sa članom 60. stav (2) ovog zakona.

(2) Odluke iz ovog člana dostavljaju se kandidatima/ponuđačima u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja odluke, i to: elektronskim sredstvom, ili poštom, ili neposredno.

(3) Odluka o izboru sadrži: podatke o ugovornom organu, broj i datum donošenja odluke, podatke o javnom oglašavanju, vrstu postupka nabavke, broj zaprimljenih ponuda, naziv i podatke o izabranom ponuđaču, detaljno obrazloženje razloga za izbor, pouku o pravnom lijeku, potpis ovlašćenog lica i pečat ugovornog organa.

(4) Odluka o poništenju postupka nabavke sadrži: podatke o ugovornom organu, broj i datum donošenja odluke, podatke o javnom oglašavanju, vrstu postupka nabavke, zakonski osnov za poništenje postupka nabavke, detaljno obrazloženje poništenja, pouku o pravnom lijeku, potpis ovlašćenog lica i pečat ugovornog organa.

(5) Odluku o rezultatu pretkvalifikacije kandidata u postupku koji se sastoji od dvije ili više faza ugovorni organ donosi nakon okončanja faze pretkvalifikacije. Ova odluka sadrži: podatke o ugovornom organu, broj i datum donošenja odluke, podatke o javnom oglašavanju, vrstu postupka nabavke, broj zaprimljenih zahtjeva za učešće, naziv i podatke o kvalifikovanim kandidatima, podatke i obrazloženje o nekvalifikovanim kandidatima, pouku o pravnom lijeku, potpis ovlašćenog lica i pečat ugovornog organa.

(6) Odluke iz st. (3) i (4) ovog člana ugovorni organ objavljuje na svojoj veb-stranici, ako je ima, i to istovremeno sa njihovim upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

Član 71

(Obavještavanje kandidata i ponuđača o rezultatima)

(1) Ugovorni organ dužan je da istovremeno, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja odluke, pismeno obavijesti kandidate/ponuđače koji su blagovremeno podnijeli zahtjeve ili ponude o odlukama koje su donesene u pogledu pretkvalifikacije, ocjene ponuda ili poništenja postupka.

(2) Ugovorni organ dužan je da uz obavještenje o rezultatima postupka dostavi i odgovarajuću odluku iz člana 70. ovog zakona i zapisnik o ocjeni ponuda iz člana 65. stav (2) ovog zakona.

Član 72

(Ugovori)

(1) Ugovorni organ dostavlja na potpis izabranom ponuđaču predlog ugovora, i to nakon isteka roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude. Izabrani ponuđač prihvata predlog ugovora i zaključuje ugovor.

(2) Ugovor o javnoj nabavci zaključuje se u skladu sa zakonima o obligacionim odnosima u Bosni i Hercegovini. Ugovori koji se dodjeljuju u otvorenom postupku, ograničenom postupku, pregovaračkom postupku sa objavom ili bez objave obavještenja, konkursu za izradu idejnog rješenja ili takmičarskom dijalogu, izuzev ugovora iz člana 21. stav (1) tačka d) ovog zakona, ne mogu se zaključiti u periodu od 15 dana od dana kada su ponuđači obaviješteni o ishodu postupka nabavke.

(3) Ugovorni organ dostavlja predlog ugovora onom ponuđaču čija je ponuda po rang-listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača, u slučaju da najuspješniji ponuđač:

a) propusti da dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz čl. 45. i 47. ovog zakona, ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude ili zahtjeva za učešće, u roku koji odredi ugovorni organ; ili

b) propusti da dostavi dokumentaciju koja je bila uslov za potpisivanje ugovora, a koju je bio dužan da pribavi u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini; ili

c) u pisanoj formi odbije dodjelu ugovora, ili

d) propusti da dostavi garanciju za izvršenje ugovora u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i u roku koji mu je odredio ugovorni organ; ili

e) propusti da potpiše ugovor o nabavci u roku koji mu je odredio ugovorni organ; ili

f) odbije da zaključi ugovor pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji i ponudi koju je dostavio.

(4) Ako izabrani ponuđač ne dostavi garanciju za izvršenje ugovora u ostavljenom roku, nakon zaključivanja ugovora, zaključeni ugovor se smatra apsolutno ništavim.

(5) Prilikom dodjele ugovora o nabavci, cijena navedena u najpovoljnijoj ponudi, kao i uslovi utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji, ne mogu se mijenjati. Izuzetno, ako se u tenderskoj dokumentaciji predviđa odredba o promjenjivosti cijena sa objektivno utvrđenim pravilima o promjenjivosti cijene, takva odredba se unosi u ugovor o javnoj nabavci.

(6) Ugovorni organ u ugovoru obavezno postavlja uslov da ponuđač kojem je dodijeljen ugovor o javnoj nabavci nema pravo da zapošljava, u svrhu izvršenja ugovora o javnoj nabavci, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažovala komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.

Član 73

(Podugovaranje)

(1) Ugovorni organ ne može zabraniti podugovaranje, ali može tražiti od kandidata/ponuđača da se izjasni da li namjerava dio ugovora podugovaranjem prenijeti na treće strane.

(2) Ako se kandidat/ponuđač izjasni da namjerava da dio ugovora podugovaranjem prenese na treće strane, ugovorni organ je dužan da u ugovor o javnoj nabavci unese tu odredbu, kao osnov za zaključivanje podugovora između izabranog ponuđača i podugovarača.

(3) Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor neće sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog pismenog odobrenja ugovornog organa. Elementi ugovora koji se podugovaraju i identitet podugovarača obavezno se saopštavaju ugovornom organu blagovremeno, prije sklapanja podugovora. Ugovorni organ može izvršiti provjeru kvalifikacija podugovarača u skladu sa članom 44. ovog zakona i obavijestiti dobavljača o svojoj odluci najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o podugovaraču. U slučaju odbijanja podugovarača, ugovorni organ je dužan da navede objektivne razloge odbijanja.

(4) Nakon što ugovorni organ odobri podugovaranje u skladu sa stavom (3) ovog člana, dobavljač kojem je dodijeljen ugovor dužan je da prije početka realizacije podugovora dostavi ugovornom organu podugovor zaključen sa podugovaračem, kao osnov za neposredno plaćanje podugovaraču, i koji kao obavezne elemente mora sadržavati sljedeće:

a) robu, usluge ili radove koje će isporučiti, pružiti ili izvesti podugovarač;

b) predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova;

c) podatke o podugovaraču, i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcionog računa i naziv banke kod koje se vodi.

(5) Dobavljač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

Odjeljak C. Obaveze ugovornog organa po završenom postupku

Član 74

(Obavještenje o dodjeli ugovora)

(1) Ugovorni organ dužan je da za otvoreni postupak, ograničeni postupak, pregovarački postupak sa objavom ili bez objave obavještenja, konkurs za izradu idejnog rješenja ili takmičarski dijalog objavi obavještenje o dodjeli ugovora na osnovu rezultata postupka dodjele ugovora, najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora ili okvirnog sporazuma.

(2) U slučaju dodjele ugovora iz člana 8. ovog zakona i zaključenih okvirnih sporazuma, ugovorni organ objavljuje obavještenje o dodjeli svih ugovora u toku jedne godine, i to najkasnije 30 dana od isteka kalendarske godine.

(3) Obavještenje o dodjeli ugovora iz st. (1) i (2) ovog člana sadrži informacije koje utvrđuje Agencija podzakonskim aktom.

Član 75

(Izvještaj o postupku javne nabavke)

(1) Ugovorni organ obavezan je da Agenciji dostavlja izvještaje za otvoreni postupak, ograničeni postupak, pregovarački postupak sa objavom ili bez objave obavještenja, konkurs za izradu idejnog rješenja, takmičarski dijalog, konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda i direktni sporazum, kao i u slučaju dodjele ugovora iz čl. 8. i 10. ovog zakona, u formi, na način i u rokovima koje utvrđuje Agencija podzakonskim aktom.

(2) Nakon što ugovorni organ dostavi izvještaj Agenciji, dužan je da na svojoj veb-stranici, ukoliko je ima, objavi osnovne elemente ugovora za sve postupke javne nabavke, kao i sve izmjene ugovora do kojih dođe u toku realizacije ugovora, na način i u formi koji će propisati podzakonskim aktom Savjet ministara BiH.

Član 76

(Arhiviranje)

Zaključeni ugovori o nabavci, zahtjevi, ponude, tenderska dokumentacija i dokumenti koji se odnose na ispitivanje i ocjenjivanje zahtjeva i ponuda, kao i drugi dokumenti vezani za nabavku čuvaju se u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine koji se odnose na arhiviranje.

GLAVA IV – POSEBNE ODREDBE ZA SEKTORSKE UGOVORNE ORGANE KOJI OBAVLjAJU DJELATNOST U OBLASTI VODOSNABDIJEVANjA, ENERGETIKE, PROMETA I POŠTANSKIH USLUGA

Odjeljak A. Opšte odredbe

Član 77

(Oblast primjene)

(1) Ova glava zakona sadrži posebne odredbe koje primjenjuje sektorski ugovorni organ koji obavlja djelatnosti u oblasti vodosnabdijevanja, energetike, transporta i poštanskih usluga te sektorski ugovorni organ kada zaključuje ugovore za potrebe djelatnosti u navedenim oblastima.

(2) Ova glava zakona ne primjenjuje se na ugovore koje sektorski ugovorni organ zaključi u svrhe koje ne uključuju obavljanje njihovih djelatnosti opisanih u čl. 78-84. ovog zakona ili radi obavljanja takvih djelatnosti u drugoj zemlji u uslovima koji ne uključuju fizičku upotrebu mreže ili geografskog područja unutar Bosne i Hercegovine.

Član 78

(Vodosnabdijevanje)

(1) Djelatnosti u oblasti vodosnabdijevanja u smislu ovog zakona su:

a) stavljanje na raspolaganje (pružanje) ili upravljanje nepokretnim (fiksnim) mrežama za javno snabdijevanje u vezi s proizvodnjom, prevozom (transportom) ili distribucijom pitke vode;

b) snabdijevanje (napajanje) tih mreža pitkom vodom.

(2) Sektorski ugovorni organ primjenjuje odredbe ovog zakona za javne nabavke ili konkurse za projekte koje sprovodi odnosno organizuje za obavljanje djelatnosti iz stava (1) ovog člana i koji je:

a) povezan sa projektima vodogradnje te sa projektima navodnjavanja ili odvodnjavanja (isušivanja) pod uslovom da količina vode koja će se koristiti za snabdijevanje pitkom vodom iznosi više od 20% od ukupne količine vode stavljene na raspolaganje takvim projektima, ili instalacijama za navodnjavanje ili odvodnjavanje (isušivanje); ili

b) povezan s odvođenjem ili prečišćavanjem otpadnih voda.

(3) Sektorski ugovorni organ obavezan je da primijeni odredbe ovog zakona, kada obavlja djelatnosti koje se odnose na snabdijevanje (napajanje) mreža pitkom vodom u svrhu javnog snabdijevanja od subjekta koji nije ugovorni organ, i ne smatra se djelatnošću u smislu stava (1) ovog člana ako:

a) taj subjekt proizvodi pitku vodu jer mu je ona potrebna za obavljanje neke djelatnosti koja nije djelatnost iz čl. 78-84. ovog zakona; te

b) napajanje (snabdijevanje) javne mreže zavisi samo od vlastite potrošnje tog subjekta i ne iznosi više od 30% ukupne proizvodnje pitke vode, u odnosu na prosjek prethodne tri godine, uključujući i tekuću godinu.

Član 79

(Gas, toplotna i električna energija)

(1) Djelatnosti u oblasti gasa i toplotne energije, na koje se primjenjuju odredbe ovog zakona su:

a) stavljanje na raspolaganje (pružanje) ili upravljanje nepokretnim (fiksnim) mrežama za javnu uslugu u vezi s proizvodnjom, prenosom i distribucijom gasa i toplotne energije;

b) snabdijevanje (napajanje) te mreže gasom ili toplotnom energijom.

(2) Ako snabdijevanje (napajanje) mreža gasom ili toplotnom energijom u svrhu javne usluge obavlja subjekat koji nije ugovorni organ, to se ne smatra djelatnošću u smislu stava (1) ovog člana ako:

a) proizvodnja gasa ili toplotne energije od strane tog subjekata nastaje kao neizbježna posljedica obavljanja djelatnosti koja ne spada u djelatnosti iz stava (1) ili stava (3) ovog člana ili iz čl. 78.- 84. ovog zakona; i ako

b) je snabdijevanje javne mreže posljedica privrednog iskorišćavanja napajanja i ako u odnosu na prosjek posljednje tri godine, uključujući i tekuću godinu, ne čini više od 20% prihoda subjekta.

(3) Sektorski ugovorni organ obavezan je da primijeni odredbe ovog zakona, kada obavlja djelatnosti u oblasti električne energije, i to ako:

a) stavlja na raspolaganje (pružanje) ili upravljanje nepokretnim (fiksnim) mrežama za javnu uslugu u vezi s proizvodnjom, prenosom i distribucijom električne energije;

b) snabdijeva (napaja) tu mrežu električnom energijom.

(4) Ako snabdijevanje (napajanje) mreža električnom energijom u svrhu javne usluge obavlja subjekat koji nije ugovorni organ, to se ne smatra djelatnošću u smislu odredbe stava (3) ovog člana:

a) ako subjekat proizvodi električnu energiju zbog toga što je njena potrošnja potrebna u svrhu obavljanja neke djelatnosti koja nije djelatnost iz stava (1) ili stava (3) ovog člana ili iz čl. 78.-84. ovog zakona; i

b) ako napajanje (snabdijevanje) javne mreže zavisi samo od sopstvene potrošnje tog subjekta i ne iznosi više od 30% ukupne proizvodnje energije, u odnosu na prosjek prethodne tri godine, uključujući i tekuću godinu.

Član 80

(Istraživanje i vađenje nafte, gasa, uglja i ostalih čvrstih goriva)

Sektorski ugovorni organ obavezan je da primjenjuje odredbe ovog zakona kada obavlja djelatnosti istraživanja i vađenja nafte, gasa, uglja i ostalih čvrstih goriva i to kada se obavljanje te djelatnosti odnosi na iskorišćavanje geografskog područja u svrhu istraživanja ili vađenja nafte, gasa, uglja ili drugih čvrstih goriva.

Član 81

(Transportne usluge)

(1) Djelatnosti u oblasti transporta u smislu ovog zakona su:

a) kada se stavlja na raspolaganje (pružanje) ili upravljanje mrežom za usluge javnog prometa željeznicom, automatizovanim sistemima, tramvajem, autobusom, trolejbusom ili žičarama;

b) mreža u oblasti transporta postoji ako se usluge u prometu obavljaju u skladu s uslovima, na primjer za linije, transportne kapacitete, redove vožnje i slično, a koje je utvrdio nadležni organ.

(2) Pružanje javnih usluga autobuskog prevoza nije djelatnost u smislu odredaba ovog člana ukoliko i drugi subjekti mogu pružati te usluge uopšteno ili na određenom geografskom području, pod istim uslovom kao i sektorski ugovorni organ.

Član 82

(Vazdušne, pomorske i riječne luke)

Sektorski ugovorni organ koji obavlja djelatnosti vazdušnih, pomorskih i riječnih luka i koje se odnose na iskorišćavanje geografskog područja u svrhu stavljanja na raspolaganje vazdušnih luka, pomorskih luka, riječnih luka ili drugih prometnih terminala, prevoznicima u vazdušnom, pomorskom ili riječnom prevozu, obavezan je da primjenjuje ovaj zakona.

Član 83

(Poštanske usluge)

(1) Poštanske ili druge usluge koje ne uključuju poštanske usluge su djelatnosti koje se obavljaju pod uslovima određenim ovim članom.

(2) Poštanske usluge u smislu stava (1) ovog člana jesu usluge prijema, prenosa i uručivanja poštanskih pošiljki. Te usluge obuhvataju:

a) rezervisane poštanske usluge, a to su poštanske usluge koje u skladu sa zakonima o pošti obavlja jedino javni operater;

b) poštanske usluge koje se obavljaju na slobodnom tržištu, u skladu s odredbama zakona o pošti.

(3) Poštanska pošiljka je pismena pošiljka, poštanska i telegrafska uputnica i paket koji sadrži robu sa ili bez komercijalne vrijednosti bez obzira na težinu, adresirana na određenog primaoca kojem pošiljku treba uručiti. Poštanska pošiljka u smislu stava (2) ovog člana odnosi se i na knjige, kataloge i štampu.

(4) Druge usluge koje ne uključuju poštanske usluge jesu usluge koje se obavljaju u sljedećim oblastima, pod uslovom da te usluge obavlja subjekt koji obavlja poštanske usluge u smislu stava (2) ovog člana i pod uslovom da te usluge nisu direktno izložene tržišnoj konkurenciji, a to su:

a) usluge upravljanja poštanskom službom (usluge i prije i poslije otpreme, kao što su usluge upravljanja urudžbenom kancelarijom);

b) usluge dodate vrijednosti u vezi sa elektronskim sredstvima i koje se u cjelini pružaju putem elektronskih sredstava (uključujući sigurno slanje šifriranih dokumenata elektronskim sredstvima, usluge vođenja adresa i slanje preporučene elektronske pošte);

c) usluge koje se odnose na pošiljke drugačije od onih pošiljki naznačenih u stavu (3) ovog člana (npr. neadresirane pošiljke, reklamne pošiljke, promotivne pošiljke i sl.);

d) finansijske usluge prema definiciji iz Aneksa II Dio A kategorije 6 ovog zakona;

e) filatelističke usluge;

f) logističke usluge koje su kombinacija fizičke dostave i/ili skladištenja i drugih nepoštanskih djelatnosti.

Član 84

(Nabavka koja se odnosi na više djelatnosti)

(1) Na predmet nabavke koji se odnosi na obavljanje više djelatnosti iz ove glave primjenjuju se odredbe ovog dijela zakona za onu djelatnost koja je glavni dio predmeta nabavke.

(2) Ako se na dio predmeta nabavke planiranog za obavljanje jedne od djelatnosti primjenjuju odredbe ove glave zakona, a na drugi dio predmeta nabavke se ne primjenjuju odredbe niti ove glave, niti glave II i III ovog zakona, te ako nije moguće da objektivno utvrdi za koju je djelatnost namijenjen pretežni dio predmeta nabavke, onda se postupak javne nabavke sprovodi u skladu sa odredbama ovog dijela zakona.

(3) Ako dio predmeta nabavke planiran za obavljanje jedne od djelatnosti podliježe odredbama ove glave zakona, a drugi dio predmeta nabavke podliježe odredbama glave II i III ovog zakona, te ako nije moguće objektivno utvrditi za koju je djelatnost namijenjen pretežni dio predmeta nabavke, onda se postupak javne nabavke sprovodi u skladu sa odredbama glave II i III ovog zakona.

Odjeljak B. Posebne odredbe

Član 85

(Sistem kvalifikacije)

(1) Sektorski ugovorni organ može uspostaviti i voditi sistem kvalifikacije kandidata/ponuđača. Sektorski ugovorni organ koji uspostavi ili vodi sistem kvalifikacije obavezan je da u objavi navede svrhu sistema kvalifikacije i način kako se mogu zatražiti pravila kvalifikacije, te da obezbijedi da privredni subjekat u svakom trenutku može zahtijevati kvalifikaciju. Ako sistem kvalifikacije traje duže od tri godine, uspostavljanje sistema kvalifikacije objavljuje se svake godine. Pri kraćem trajanju sistema kvalifikacije dovoljna je objava na početku postupka.

(2) Sistem kvalifikacije, u skladu sa stavom (1) ovog člana, može obuhvatati različite stepene, a vodi se na osnovu objektivnih kvalifikacionih kriterijuma i kvalifikacionih pravila koje postavlja sektorski ugovorni organ. Kvalifikacioni kriterijumi i pravila mogu se po potrebi ažurirati.

(3) Kvalifikacioni kriterijumi i pravila, u skladu sa stavom (2) ovog člana, mogu obuhvatati uslove o finansijskoj i ekonomskoj i/ili tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti. Sektorski ugovorni organ obavezan je da predvidi kriterijume i pravila kvalifikacije, kao i razloge isključenja.

(4) Ako kvalifikacioni kriterijumi i pravila sadrže uslove finansijske i ekonomske i/ili tehničke i profesionalne sposobnosti, privredni subjekat se u svrhu dokaza zahtijevane sposobnosti može u datom slučaju osloniti na resurse drugih privrednih subjekata, nezavisno od pravnog odnosa između njega i tog privrednog subjekta. U tom slučaju on mora dokazati da tim resursima zaista i raspolaže sve vrijeme trajanja sistema kvalifikacije.

(5) Pod istim pretpostavkama kao i u stavu (4) ovog člana i grupe ponuđača mogu se osloniti na resurse svojih članova ili drugih privrednih subjekata.

(6) Kvalifikacioni kriterijumi i pravila, u skladu sa odredbom stava (2) ovog člana, stavljaju se na raspolaganje zainteresovanim privrednim subjektima na njihov zahtjev. Sektorski ugovorni organ obavještava svakog zainteresovanog privrednog subjekta o izmjeni i dopuni kvalifikacionih kriterijuma i pravila. Ako sektorski ugovorni organ smatra da sistem kvalifikacije drugih sektorskih ugovornih organa odgovara zahtjevima i uslovima ponuđača, odnosno kandidata koji su kvalifikovani, učiniće dostupnim nazive tih drugih sektorskih ugovornih organa kvalifikovanim kandidatima.

(7) Sektorski ugovorni organ dužan je da podnosioce zahtjeva u primjerenom roku obavijesti o odluci koju je donio o kvalifikaciji podnosioca zahtjeva. Ako se odluka ne može donijeti u roku od četiri mjeseca nakon zaprimanja zahtjeva za kvalifikaciju, sektorski ugovorni organ dužan je da podnosioca zahtjeva najkasnije dva mjeseca nakon zaprimanja zahtjeva za kvalifikaciju obavijesti o razlozima produženja obrade i da navede kada će se donijeti odluka o prihvatanju ili odbijanju njegovog zahtjeva. Podnosilac zahtjeva obavještava se o odluci o zahtjevu za kvalifikaciju najkasnije u roku šest mjeseci nakon prijema zahtjeva za kvalifikaciju.

(8) O negativnim odlukama o kvalifikaciji, uz navođenje razloga, podnosilac zahtjeva se obavještava bez odgađanja, a najkasnije 15 dana nakon donošenja odluke. Razlozi se moraju zasnivati na kvalifikacionim kriterijumima koje je uspostavio sektorski ugovorni organ u skladu sa stavom (3) ovog člana.

(9) Uspješni podnosioci zahtjeva uvrštavaju se u spisak, pri čemu je moguća dalja podjela prema predmetu nabavke, za koje su pojedini podnosioci zahtjeva kvalifikovani.

(10) Sektorski ugovorni organ može privrednom subjektu osporiti priznanje kvalifikacije samo iz razloga koji se zasnivaju na kriterijumima koje je utvrdio sektorski ugovorni organ u skladu sa stavom (3) ovog člana. Sektorski ugovorni organ osporava priznatu kvalifikaciju privrednom subjektu, o čemu ga obavještava u pisanoj formi, uz navođenje razloga, i to u roku ne kraćem od 15 dana od dana kada osporava kvalifikaciju.

(11) Ako se poziv na nadmetanje objavljuje uspostavljanjem sistema kvalifikacije, ponuđači, odnosno kandidati se odabiru u ograničenom postupku javne nabavke ili u pregovaračkom postupku javne nabavke između privrednih subjekata koji su se kvalifikovali u okviru sistema kvalifikacije.

(12) Uspostavljanje sistema kvalifikacije objavljuje se u skladu sa članom 36. ovog zakona, u formi koja će biti definisana podzakonskim aktom koji donosi Savjet ministara BiH.

Član 86

(Izuzeća za sektorske ugovorne organe)

(1) Sektorski ugovorni organ, osim izuzeća iz člana 10. ovog zakona, izuzet je od primjene ovog zakona i kada dodjeljuje:

a) ugovor za nabavku robe ili usluga za dalju prodaju ili davanje u zakup trećim licima, pod uslovom da sektorskom ugovornom organu ne pripada posebno ili isključivo pravo na prodaju ili davanje u zakup predmeta takvih ugovora, te da i drugi subjekti mogu slobodno prodavati ili davati pod zakup pod istim uslovima kao i sektorski ugovorni organ ili sektorski ugovorni organi;

b) ugovor koji zaključi sektorski ugovorni organ u svrhe koje ne uključuju obavljanje djelatnosti definisanih čl. 78-84. ovog zakona.

(2) Sektorski ugovorni organ koji obavlja djelatnosti definisane zakonom izuzet je od primjene odredaba ovog zakona za ugovore koje dodjeljuje povezanom preduzeću, poslovnom partnerstvu ili sektorskom ugovornom organu koji je sastavni dio poslovnog partnerstva. Uslovi i način na koji se dodjeljuju ovi ugovori biće definisani uputstvom koje donosi Savjet ministara BiH, u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona.

GLAVA V – OSTALI POSTUPCI JAVNE NABAVKE

Odjeljak A. Dodjela ugovora male vrijednosti

Član 87

(Vrste postupka za dodjelu ugovora male vrijednosti)

(1) Postupci javne nabavke za dodjelu ugovora male vrijednosti su:

a) konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda; i

b) direktni sporazum.

(2) Ugovorni organ sprovodi postupak konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda u slučaju da je procijenjena vrijednost nabavke robe ili usluge manja od iznosa od 50.000,00 KM, odnosno kada je za nabavku radova procijenjena vrijednost manja od iznosa od 80.000,00 KM.

(3) Ugovorni organ sprovodi postupak direktnog sporazuma za nabavku robe, usluga ili radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili manja od iznosa od 6.000,00 KM.

(4) Ugovorni organ može za vrijednosti nabavke iz st. (2) i (3) ovog člana sprovesti jedan od postupaka iz čl. 25-35. ovog zakona.

Član 88

(Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda)

(1) Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda je postupak u kojem ugovorni organ upućuje zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku robe, usluga ili radova određenom broju ponuđača, pri čemu taj broj ne može biti manji od tri i obavezno objavljuje dodatno obavještenje o nabavci na portalu javnih nabavki.

(2) Prilikom pripreme ove vrste postupka, ugovorni organ je dužan da donese odluku o pokretanju postupka i koristi model konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda koji propisuje Agencija.

(3) Zahtjev za dostavljanje ponuda obuhvata adekvatne i dovoljne informacije na osnovu kojih ponuđači mogu pripremiti svoje ponude na stvarno konkurentskoj osnovi. Ugovorni organ dužan je da u zahtjevu navede: precizan rok i mjesto prijema ponuda, minimum dokumenata kojim se dokazuje kvalifikovanost ponuđača (ako ih zahtijeva) i slično.

(4) Ugovorni organ dužan je da predvidi javno otvaranje ponuda.

Član 89

(Dodjela ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva)

(1) Dodjela ugovora u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda zasniva se na kriterijumu najniže cijene ili kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude, u skladu sa odredbama člana 64. ovog zakona.

(2) Svaki ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu, i to ukupnu cijenu, koju ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ ne može pregovarati o ponudi, kao ni o cijeni.

(3) Kada ugovorni organ primi jednu prihvatljivu ponudu, dodjeljuje ugovor tom ponuđaču, i to najkasnije u roku od deset dana od dana okončanja postupka javne nabavke.

Član 90

(Direktni sporazum)

Direktni sporazum je postupak u kojem ugovorni organ nakon ispitivanja tržišta traži pismeno predlog cijene ili ponudu od jednog ili više ponuđača i pregovara, ili prihvata tu cijenu, kao uslov za konačni sporazum. Ugovorni organ je dužan da donese interni pravilnik o postupku direktnog sporazuma, koji treba da bude usaglašen sa modelom pravilnika o postupku direktnog sporazuma koji propisuje Agencija.

GLAVA VI – INSTITUCIJE ZA PRAĆENjE PRIMJENE ZAKONA

Član 91

(Institucije)

Agencija i KRŽ su institucije nadležne za praćenje primjene ovog zakona i podzakonskih akata.

Član 92

(Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine)

(1) Agencija je samostalna upravna organizacija sa statusom pravnog lica. Agencija ima sjedište u Sarajevu i pečat, u skladu sa Zakonom o pečatu institucija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o pečatu institucija BiH).

(2) Agencija ima dvije filijale sa sjedištem u Banjaluci i Mostaru. Filijale nemaju status pravnih lica. Filijale imaju pečate identične pečatu Agencije, koji dodatno sadrže naziv i sjedište filijale.

(3) Uloga Agencije je da obezbijedi pravilno sprovođenje ovog zakona. Za ostvarivanje uloge Agencije, utvrđene su sljedeće nadležnosti:

a) priprema i izrada nacrta zakona, nacrta izmjena i dopuna zakona i pratećih podzakonskih akata, u svrhu obezbjeđenja njihove djelotvornosti i svrsishodnosti;

b) unapređenje informisanosti ugovornih organa i ponuđača o propisima o javnim nabavkama i njihovim ciljevima, postupcima i metodama;

c) objavljivanje priručnika i uputstava, kao i izrada i ažuriranje standardnih obrazaca i modela u skladu s odredbama ovog zakona;

d) pružanje tehničke pomoći i savjetodavnih mišljenja ugovornim organima i ponuđačima u vezi sa pravilnom primjenom ovog zakona i podzakonskih akata;

e) uspostavljanje sistema praćenja postupaka koje sprovode ugovorni organi za nabavku robe, usluga i radova, s ciljem edukacije i otklanjanja uočenih nepravilnosti u pojedinačnim postupcima javnih nabavki;

f) prikupljanje podataka, vršenje analize i objava informacija u vezi sa postupcima javnih nabavki i dodijeljenim ugovorima o javnim nabavkama;

g) razvijanje i uspostavljanje elektronskih informacionih sistema u oblasti javnih nabavki u Bosni i Hercegovini;

h) pokretanje, podržavanje i stvaranje pretpostavki za razvoj prakse elektronskih nabavki i komunikacija u oblasti javnih nabavki;

i) organizovanje i održavanje obuka za ovlašćene predavače i službenike za javne nabavke, objavljivanje informacija u vezi sa obukama, te priprema priručnika i drugih pratećih materijala za profesionalni razvoj u oblasti javnih nabavki u skladu sa podzakonskim aktom koje donosi Savjet ministara BiH;

j) praćenje rada ovlašćenih predavača i vođenje evidencije o akreditovanim predavačima iz oblasti javnih nabavki i službenicima za javne nabavke;

k) izrada godišnjih izvještaja za Savjet ministara BiH.

(4) Agencija ima direktora i Odbor Agencije.

(5) Direktor Agencije ima status sekretara sa posebnim zadatkom. Izbor i imenovanje direktora Agencije, sa mogućnošću jednog ponovnog imenovanja, kao i razrješenje sa dužnosti je u nadležnosti Savjeta ministara BiH, u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH.

(6) Direktor Agencije predstavlja i zastupa Agenciju, rukovodi radom Agencije, organizuje i obezbjeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije, donosi podzakonske akte i druge akte kojim se obezbjeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova i odgovoran je za rad Agencije.

(7) Odbor Agencije nadležan je za razmatranje pitanja u vezi sa funkcionisanjem i unapređenjem sistema javnih nabavki, te davanje prethodne saglasnosti na akte kojim se uređuje sistem javnih nabavki, koje donosi Savjet ministara BiH ili direktor Agencije.

(8) Odbor Agencije ima pet članova. Članovi Odbora Agencije su predstavnici Ministarstva finansija i trezora BiH, ministarstava finansija entiteta, Direkcije za evropske integracije, i predstavnik Vlade Brčko Distrikta BiH. Posmatrači u Odboru Agencije su predstavnici: Spoljnotrgovinske komore BiH, Udruženja poslodavaca BiH i entiteta, te nevladinog sektora, direktor Agencije i predsjedavajući KRŽ-a. Savjet ministara BiH imenuje članove Odbora Agencije i to na period od pet godina. Odbor Agencije donosi poslovnik o radu u roku od 30 dana od dana objave odluke o imenovanju u “Službenom glasniku BiH”.

(9) Članovi Odbora Agencije, većinom glasova, između sebe biraju predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg, na period od dvije godine. Odbor Agencije održava sjednice najmanje dva puta godišnje. Za rad članova Odbora Agencije isplaćuje se naknada u skladu sa odlukom Savjeta ministara BiH.

(10) Odbor Agencije na sjednicama vodi zapisnike, te priprema informacije i inicijative koje posredstvom Agencije upućuje Savjetu ministara BiH na usvajanje.

(11) Svi ugovorni organi u Bosni i Hercegovini dužni su da sarađuju sa Agencijom i Odborom Agencije kada oni obavljaju svoje aktivnosti koje proističu iz okvira nadležnosti utvrđenih ovim zakonom i podzakonskim aktima.

Član 93

(Kancelarija za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine)

(1) KRŽ je samostalna, nezavisna institucija sa statusom pravnog lica, sa sjedištem u Sarajevu. KRŽ ima pečat u skladu sa Zakonom o pečatu institucija BiH.

(2) KRŽ ima sedam članova, od čega po dva iz reda naroda u BiH, jedan iz reda ostalih, pri čemu su dva člana iz reda naroda u BiH iz Republike Srpske, četiri iz reda naroda iz Federacije Bosne i Hercegovine, a jedan iz reda ostalih alternativno se bira iz jednog ili drugog entiteta.

(3) Tri člana KRŽ-a, između kojih se bira predsjedavajući, moraju imati univerzitetsko obrazovanje pravnog smjera i položen pravosudni ispit. Ostala tri člana KRŽ-a su stručnjaci sa visokom stručnom spremom u oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, transporta ili strateškog poslovnog upravljanja.

(4) KRŽ će imati dvije filijale, sa sjedištima u Banjaluci i Mostaru. Filijale neće imati status pravnih lica. Filijale će imati pečate identične pečatu KRŽ-a, koji će kao jedinu dozvoljenu razliku sadržavati naziv i lokaciju filijale.

(5) Filijale u Banjaluci i Mostaru imaju po pet članova, od kojih su tri člana priznati stručnjaci iz oblasti upravnog prava i/ili upravnog postupka, a dva člana su stručnjaci u oblasti izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateškog poslovnog upravljanja i biraju se putem javnog oglasa.

(6) KRŽ sa sjedištem u Sarajevu nadležna je za donošenje odluka po žalbama za vrijednosti nabavke preko 800.000,00 KM, kao i za sve nabavke institucija Bosne i Hercegovine i institucija Brčko Distrikta BiH, i drugih ugovornih tijela Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta BiH.

(7) Filijale KRŽ-a u Banjaluci i Mostaru nadležne su za donošenje odluka po žalbama za vrijednosti nabavke do 800.000,00 KM. Nadležnost filijale određuje se prema entitetskom sjedištu ugovornog organa.

(8) KRŽ rješava po žalbama u postupcima javne nabavke.

(9) Članovi KRŽ-a su, u obavljanju svoje funkcije, nezavisni, jednaki i vezani isključivo za Ustav BiH i zakone u Bosni i Hercegovini.

(10) Članove KRŽ-a imenuje Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: PSBiH). PSBiH donosi odluku o pokretanju i sprovođenju procedure izbora i imenovanja, imenovanju ad hok komisije za izbor i imenovanje članova KRŽ-a. Ad hok komisija sačinjava listu uspješnijih kandidata i dostavlja je PSBiH, koja imenuje na dužnost i razrješava dužnosti članove KRŽ-a.

(11) Mandat članova KRŽ-a je pet godina, sa mogućnošću jednog ponovnog imenovanja. U slučaju prijevremenog razrješenja jednog od članova KRŽ-a, novi član KRŽ-a se imenuje za ostatak mandata.

(12) Ako PSBiH ne imenuje blagovremeno članove KRŽ-a, članovima KRŽ-a produžava se mandat do imenovanja novih članova, ne duže od osam mjeseci.

(13) Funkcija članova KRŽ-a nespojiva je sa bilo kojom drugom posrednom ili neposrednom, stalnom ili povremenom dužnosti, sa izuzetkom akademskih, naučnih ili publicističkih aktivnosti.

(14) PSBiH može člana KRŽ-a prijevremeno razriješiti dužnosti samo u slučajevima ako član KRŽ-a:

a) podnese ostavku PSBiH;

b) je pravosnažno osuđen za krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci;

c) trajno izgubi radnu sposobnost za obavljanje svoje funkcije.

(15) KRŽ ima pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, koji se usvaja na opštoj sjednici KRŽ-a i za koji glasa natpolovična većina svih članova KRŽ-a.

(16) KRŽ ima poslovnik o radu KRŽ-a, koji usvaja na opštoj sjednici KRŽ-a i za koji glasa natpolovična većina svih članova KRŽ-a.

(17) Članovi KRŽ-a i svi zaposleni u KRŽ-u dužni su da u svom radu čuvaju tajnost podataka u skladu sa zakonom.

(18) KRŽ podnosi PSBiH godišnji izvještaj o radu, nakon što ga usvoji natpolovična većina svih članova KRŽ-a.

DIO TREĆI – PRAVNA ZAŠTITA

GLAVA I – POSTUPAK PRAVNE ZAŠTITE

Odjeljak A. Opšte odredbe

Član 94

(Stranke u postupku)

(1) Stranke u postupku pravne zaštite su: žalilac, ugovorni organ i odabrani ponuđač, a svojstvo stranke mogu imati i drugi privredni subjekti, koji imaju pravni interes u predmetnom postupku javne nabavke.

(2) O vođenju postupka po žalbi, KRŽ obavještava odabranog ponuđača po službenoj dužnosti, dok se ostala lica sa svojstvom stranke mogu prijaviti za učešće u postupku po žalbi.

(3) Svaka stranka ima pravo da se izjasni o zahtjevima i navodima druge strane i da predloži dokaze. KRŽ svakoj stranci u postupku dostavlja podneske koje zaprimi u predmetu, o kojima se raspravlja o glavnoj stvari ili predlažu nove činjenice i dokazi.

(4) Svaka stranka ovlašćena je da razgleda spis predmeta, osim onog dijela ponude i dokumentacije koji je, u skladu sa zakonom, utvrđen kao tajni ili povjerljivi.

(5) Ugovorni organ dužan je da u postupku po žalbi, na zahtjev KRŽ-a, dostavi dokumentaciju u roku koji odredi KRŽ.

Član 95

(Dostavljanje pismena u inostranstvo)

Stranci koja učestvuje u postupku po žalbi pred KRŽ-om, a čije je sjedište, prebivalište ili boravište izvan BiH, KRŽ može dostaviti pismeno poštom.

Član 96

(Jezik postupka)

Postupak pravne zaštite vodi se na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i uz upotrebu latiničnog ili ćiriličnog pisma.

Član 97

(Aktivna legitimacija)

Žalbu može podnijeti svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je bila ili je mogla da bude u konkretnom postupku javne nabavke prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koje se u žalbi navodi kao povreda ovog zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke.

Član 98

(Zabrana zaključenja ugovora)

(1) Ugovorni organ ne može potpisati ugovor o javnoj nabavci u roku 15 dana od dana kada su ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

(2) Zabrana potpisivanja ugovora iz stava (1) ovog člana ne primjenjuje se:

a) ako je samo jedan ponuđač učestvovao u otvorenom postupku, pregovaračkom postupku bez objave obavještenja i u postupku dodjele ugovora o nabavci usluga iz Aneksa II Dio B i njegova ponuda je izabrana;

b) ako je samo jedan ponuđač učestvovao u drugoj fazi ograničenog postupka, pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja i takmičarskog dijaloga i njegova ponuda je izabrana;

c) u slučaju dodjele ugovora u sklopu okvirnog sporazuma ili dinamičkog sistema kupovine.

(3) Zabrana potpisivanja ugovora iz stava (2) tačka a) ovog člana ne primjenjuje se u slučaju kada ugovorni organ objavi dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja i u postupku dodjele ugovora o nabavci usluga iz Aneksa II Dio B.

(4) Izjavljena žalba ne sprečava potpisivanje ugovora o javnoj nabavci za lotove na koje nije izjavljena žalba.

(5) U slučaju da na odluku o dodjeli ugovora u postupku nabavke male vrijednosti nema žalbe, ugovorni organ dužan je da zaključi ugovor u roku od deset dana od dana obavještavanja učesnika postupka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odjeljak B. Izjavljivanje žalbe

Član 99

(Način izjavljivanja žalbe)

(1) Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, elektronskim putem, ako je elektronsko sredstvo definisano kao način komunikacije u tenderskoj dokumentaciji, ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

(2) Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri, kako bi mogla biti uručena kvalifikovanom kandidatu ili izabranom ponuđaču, kao i drugim strankama u postupku.

(3) Datum zaprimanja žalbe direktno kod ugovornog organa, odnosno datum zaprimanja žalbe elektronskim putem uz obezbjeđenje dokaza o upućivanju, odnosno zaprimanju žalbe, ili datum predaje na poštu preporučene poštanske pošiljke smatra se danom uručivanja žalbe.

(4) U slučaju direktne predaje žalbe, ugovorni organ je dužan da izda žaliocu potvrdu o vremenu prijema žalbe.

(5) Ako ugovorni organ odbije da izda potvrdu o vremenu zaprimanja, smatraće se da je žalba podnesena u roku, osim ako ugovorni organ ne dokaže suprotno.

Član 100

(Postupak ugovornog organa po žalbi)

(1) Ugovorni organ je dužan da u roku od pet dana od zaprimanja žalbe utvrdi blagovremenost, dopuštenost i da li je žalba izjavljena od ovlašćenog lica.

(2) Ako ugovorni organ utvrdi da je žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlašćenog lica, odbaciće je zaključkom. Protiv ovog zaključka žalilac ima mogućnost podnošenja žalbe KRŽ-u, i to u roku od 10 dana od dana prijema zaključka.

(3) Ako je žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlašćenog lica, ugovorni organ, razmatrajući žalbu, može utvrditi da je ona djelimično ili u cjelini osnovana i svojim rješenjem ispraviti radnju, preduzeti činjenje ili može postojeću odluku ili rješenje staviti van snage i zamijeniti je drugom odlukom ili rješenjem, ili poništiti postupak javne nabavke, te o tome obavijestiti učesnike u postupku javne nabavke na način određen ovim zakonom, u roku od pet dana od dana prijema žalbe.

(4) Protiv rješenja ugovornog organa iz stava (3) ovog člana može se izjaviti žalba KRŽ-u, posredstvom ugovornog organa, u roku od pet dana od dana prijema rješenja.

(5) Ako ugovorni organ postupajući po žalbi utvrdi da je žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlašćenog lica, ali je neosnovana, dužan je da je u roku od pet dana od datuma njenog zaprimanja proslijedi KRŽ-u, sa svojim izjašnjenjem na navode žalbe, kao i kompletnom dokumentacijom vezano za postupak protiv kojeg je izjavljena žalba.

Član 101

(Rokovi izjavljivanja žalbe ugovornom organu)

(1) Žalba se može izjaviti:

a) najkasnije sedam dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda u odnosu na podatke iz obavještenja;

b) najkasnije 10 dana od dana preuzimanja tenderske dokumentacije;

c) najkasnije 10 dana po prijemu zapisnika o otvaranju ponuda, u odnosu na radnje, postupanje, nečinjenja ili propuštanja u postupku otvaranja ponuda;

d) najkasnije 10 dana po prijemu odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu iz javne nabavke u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti, te postupak pregleda, ocjene i izbora najpovoljnijeg ponuđača;

e) najkasnije 10 dana po isteku roka za donošenje odluke o pojedinačnim pravima iz javne nabavke iz tačke d) ovog stava.

(2) Žalba se izjavljuje najkasnije 30 dana po saznanju da je ugovor zaključen bez sprovedenog postupka javne nabavke u suprotnosti s ovim zakonom, a najkasnije u roku od jedne godine od dana zaključenja ugovora u tom postupku.

(3) U slučaju dodjele ugovora u sklopu okvirnog sporazuma iz člana 32. stav (5) ovog zakona ili u okviru dinamičkog sistema kupovine iz člana 123. ovog zakona, žalba se izjavljuje najkasnije 30 dana ako ugovorni organ obavijesti ponuđače da je ugovor na osnovu okvirnog sporazuma ili dinamičkog sistema kupovine zaključen u odnosu na postupak dodjele ugovora unutar okvirnog sporazuma ili dinamičkog sistema kupovine.

(4) U slučaju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja i postupka dodjele ugovora o nabavci usluga iz Aneksa II Dio B žalba se izjavljuje najkasnije:

a) 10 dana od dana objavljivanja dobrovoljnog ex ante obavještenja o transparentnosti, ako je ovo obavještenje objavljeno;

b) 30 dana od dana objavljivanja obavještenja o dodjeli ugovora, ako dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti nije objavljeno.

(5) U postupcima nabavke male vrijednosti iz člana 88. stav (1) tačka a) ovog zakona žalba se izjavljuje u roku od pet dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

(6) Žalilac koji je propustio da izjavi žalbu prema odredbama st. od (1) do (5) ovog člana, gubi pravo da traži ispitivanje zakonitosti po istom osnovu, u kasnijoj fazi postupka.

Odjeljak C. Pravna zaštita pred KRŽ-om

Član 102

(Dokazivanje u postupku po žalbi)

(1) Stranke u postupku dužne su da iznesu sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve ili odluke, postupke, radnje ili nečinjenja, te da predlože dokaze kojima se te činjenice utvrđuju.

(2) U postupku pravne zaštite ugovorni organ dužan je da dokaže postojanje činjenica i okolnosti na osnovu kojih je donio odluku o pravima, preduzeo radnje ili propuštanja te sproveo postupke, koji su predmet postupka po žalbi.

(3) U postupku pravne zaštite žalilac je dužan da dokaže ili barem učini vjerovatnim postojanje činjenica i razloga koji se tiču pravnog interesa na podnošenje žalbe, povreda postupka ili povreda primjene materijalnog prava, koje su istaknute u žalbi, za koje zna ili bi trebalo da zna.

Član 103

(Bitne povrede zakona)

(1) U postupcima javne nabavke apsolutno bitne povrede zakona su one povrede o kojima KRŽ vodi računa po službenoj dužnosti, i koje mogu dovesti do poništenja postupka u potpunosti ili djelimično, i to:

a) neusklađenost tenderske dokumentacije sa ovim zakonom ili podzakonskim aktima, koja je dovela do nemogućnosti utvrđivanja osnovanosti žalbenih navoda ili koja je dovela do narušavanja osnovnih principa ovog zakona, odnosno nezakonite dodjele ugovora;

b) sprovođenje postupka javne nabavke bez donošenja odluke o početku postupka javne nabavke, sa sadržajem određenim članom 18. ovog zakona;

c) objave obavještenja o postupku javne nabavke koje nisu u skladu sa ovim zakonom ili podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom;

d) povrede postupka prilikom otvaranja ponuda, odnosno propuštanje roka za

ocjenu zahtjeva za učešće.

(2) Relativno bitne povrede zakona su povrede koje mogu dovesti do poništenja postupka javne nabavke, ako se uspostavi direktna veza između povrede i ishoda postupka.

Član 104

(Ovlašćenja KRŽ-a)

(1) KRŽ u postupku pravne zaštite postupa u granicama zahtjeva iz žalbe, a po službenoj dužnosti u odnosu na povrede opisane u članu 103. stav (1) ovog zakona.

(2) KRŽ nije dužna da kontroliše činjenično i pravno stanje koje je bilo predmet prethodne žalbe u istom postupku javne nabavke.

Odjeljak D. Žalba

Član 105

(Sadržaj žalbe)

Žalba sadrži:

a) ime ili naziv žalioca, prebivalište ili sjedište žalioca, ime zastupnika ili punomoćnika žalioca ako ga ima;

b) naziv ugovornog organa protiv kojeg se podnosi žalba;

c) broj i datum postupka javne nabavke i podatke o objavljivanju obavještenja o javnoj nabavci, ako je obavještenje objavljeno;

d) broj i datum odluke o izboru ponude, poništenju postupka ili druge odluke ugovornog organa;

e) druge podatke o radnji, propuštanju radnje ili postupcima ugovornog organa koji su predmet postupka ili o predmetu nabavke;

f) opis činjeničnog stanja;

g) opis povreda ovog zakona i podzakonskih akata i obrazloženje;

h) predlog dokaza;

i) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi na žalbu, u iznosu propisanom članom 108. ovog zakona;

j) potpis žalioca ili potpis ovlašćenog lica odnosno punomoćnika (ako ga žalilac ima) i pečat (ako ga žalilac ima).

Član 106

(Postupak sa neurednom žalbom)

(1) Ako dostavljena žalba ne sadrži podatke iz člana 105. stav (1) tač. a), b), c), d) e), h) i j) ovog zakona, KRŽ poziva žalioca da upotpuni žalbu i određuje rok koji ne može biti duži od tri dana od dana prijema zahtjeva za dopunu.

(2) Ako žalilac ne postupi po zahtjevu KRŽ-a u skladu sa stavom (1) ovog člana, žalba će biti odbačena kao neuredna, osim ako bi se iz njenog sadržaja moglo postupati i ako žalba ima postavljen žalbeni zahtjev i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi na žalbu.

Član 107

(Izjavljivanje žalbe KRŽ-u)

Žalilac žalbu izjavljuje KRŽ-u putem ugovornog organa, u rokovima i na način propisan ovim zakonom.

Član 108

(Naknada na žalbu)

(1) Žalilac je obavezan da plati naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od:

a) 500,00 KM za procijenjenu vrijednost nabavke do 50.000,00 KM;

b) 800,00 KM za procijenjenu vrijednost nabavke od 50.001,00 KM do 80.000,00 KM;

c) 2.000,00 KM za procijenjenu vrijednost nabavke od 80.001,00 KM do 250.000,00 KM;

d) 3.500,00 KM za procijenjenu vrijednost nabavke od 250.001,00 KM do 400.000,00 KM;

e) 5.000,00 KM za procijenjenu vrijednost nabavke od 400.001,00 KM do 800.000,00 KM;

f) 7.500,00 KM za procijenjenu vrijednost nabavke od 800.001,00 KM do 9.000.000,00 KM;

g) 10.000,00 KM kada je vrijednost nabavke jednaka ili veća od 9.000.000,00 KM.

(2) Žalilac uplaćuje odgovarajući iznos naknade iz stava (1) ovog člana na osnovu podataka o procijenjenoj vrijednosti nabavke iz tenderske dokumentacije.

(3) Prije razmatranja žalbi, KRŽ je dužan da utvrdi da li je žalilac uplatio naknadu u skladu sa st. (1) i (2) ovog člana.

(4) Ako procijenjena vrijednost nabavke nije poznata u trenutku izjavljivanja žalbe KRŽ-u ili nije objavljena, naknada za pokretanje žalbenog postupka plaća se u iznosu od 2.000,00 KM. KRŽ će pozvati žalioca na plaćanje razlike naknade u određenom roku ako se tokom žalbenog postupka utvrdi da je naknada plaćena u nedovoljnom iznosu.

(5) Kada se žalba izjavljuje na odluku o izboru ili poništenju, a ne odnosi se na nabavku u cjelini, nego na jedan ili više lotova nabavke, naknada iznosi trećinu iznosa iz stava (1) ovog člana.

(6) Naknada se uplaćuje u korist budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine i ona je nepovratna u slučaju neosnovane žalbe.

(7) Ministarstvo finansija i trezora BiH donijeće instrukciju o načinu uplate, kontrole i povrata naknada propisanih ovim članom.

Član 109

(Postupanje KRŽ-a po žalbi)

(1) KRŽ po zaprimanju žalbe utvrđuje blagovremenost, dopuštenost i da li je žalba izjavljena od ovlašćenog lica.

(2) Kada KRŽ utvrdi da je žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od ovlašćenog lica, nastaviće razmatrati žalbene navode.

Član 110

(Suspenzivno djelovanje žalbe)

Izjavljena žalba odgađa nastavak postupka javne nabavke, zaključenje i/ili izvršenje ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma do donošenja odluke KRŽ-a.

Odjeljak E.Odlučivanje po žalbi

Član 111

(Odluke po žalbi)

(1) U postupku pravne zaštite KRŽ može:

a) obustaviti postupak po žalbi zbog odustanka od žalbe;

b) odbaciti žalbu zaključkom zbog nenadležnosti, nedopuštenosti, neurednosti, neblagovremenosti i zbog toga što je izjavljena od lica koje nema aktivnu legitimaciju;

c) odbiti žalbu zbog neosnovanosti;

d) poništiti odluku, postupak ili radnju u dijelu u kojem je povrijeđen zakon ili podzakonski akti;

e) odlučiti o zahtjevu ugovornog organa za nastavak postupka javne nabavke;

f) poništiti ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum u okolnostima iz stava (2) ovog člana.

(2) KRŽ će poništiti ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum ako je ugovorni organ:

a) primijenio pregovarački postupak bez objave obavještenja ili postupak dodjele ugovora o nabavci usluga iz Aneksa II Dio B u suprotnosti sa odredbama ovog zakona;

b) propustio objaviti obavještenje o nabavci na portalu javnih nabavki ako se to zahtijeva ovim zakonom;

c) zaključio ugovor ili okvirni sporazum u suprotnosti sa članom 98. ovog zakona ako to sprečava KRŽ da razmotri žalbu prije zaključenja ugovora ili okvirnog sporazuma;

d) zaključio ugovor ili okvirni sporazum bez primjene postupka javne nabavke, osim u slučajevima kada to ovaj zakon dopušta.

(3) Ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum neće biti predmet poništenja, ako je, u slučajevima iz stava (2) tač. a), b) i d) ovog člana, ugovorni organ imao opravdane razloge da smatra da postupa u skladu s ovim zakonom, ako je objavio dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti i ugovor ili okvirni sporazum nije zaključen prije isteka perioda od 15 dana po objavi tog obavještenja.

(4) U opravdanim slučajevima navedenim u stavu (5) ovog člana, KRŽ može ostaviti na snazi ugovor ili okvirni sporazum koji je predmet poništenja, u obimu u kojem je ugovor ili okvirni sporazum već izvršen. U tom slučaju KRŽ će ugovornom organu odrediti novčanu kaznu u iznosu naznačenom u stavu (8) ovog člana.

(5) KRŽ neće poništiti ugovor ili okvirni sporazum ako, nakon što je razmotrio sve relevantne okolnosti, utvrdi da prevladavajući razlozi u vezi s opštim interesom zahtijevaju da ugovor treba da ostane na snazi.

(6) Opšti interes u smislu stava (5) ovog člana ne odnosi se na ekonomski interes u direktnoj vezi sa ugovorom ili okvirnim sporazumom, što obuhvata posebno troškove koji mogu nastati zbog zakašnjenja u izvršenju ugovora ili okvirnog sporazuma, troškove koji proizlaze iz sprovođenja novog postupka javne nabavke, troškove koji mogu nastati zbog promjene privrednog subjekta koji izvršava ugovor ili okvirni sporazum i troškove pravnih obaveza koje su rezultat poništenja ugovora ili okvirnog sporazuma. Ekonomski interes da ugovor ostane na snazi može se smatrati važnim opštim interesom samo kada bi poništenje ugovora ili okvirnog sporazuma dovelo do nesrazmjernih posljedica.

(7) Poništenje ugovora ili okvirnog sporazuma ima učinak od momenta zaključenja ugovora.

(8) Novčane kazne iz stava (4) ovog člana nameću se ugovornom organu u iznosu do 5% vrijednosti ugovora, uzimajući u obzir vrstu i obim povrede kao i okolnosti pod kojima je povreda počinjena.

(9) Kazna određena prema odredbama ovog člana uplaćuje se u korist budžeta državnog, entitetskog ili lokalnog nivoa u kojem ugovorni organ ima sjedište.

(10) KRŽ o glavnoj stvari odlučuje rješenjem, a u ostalim slučajevima zaključkom.

(11) KRŽ je dužan da donese zaključak ili rješenje po žalbi u roku od 15 dana od dana kompletiranja žalbe od ugovornog organa, ali ne kasnije od 30 dana nakon prijema žalbe od ugovornog organa.

(12) U izuzetno složenim slučajevima predsjedavajući KRŽ-a zaključkom može produžiti rok iz stava (3) ovog člana, ali ne duže od 30 dana. Ovaj zaključak se dostavlja svim strankama u postupku.

(13) Rješenje ili zaključak KRŽ-a iz ovog člana je konačno i izvršno.

Član 112

(Spajanje postupaka)

(1) Ako postoji više žalbi koje se odnose na isti postupak javne nabavke, predsjedavajući KRŽ-a može donijeti zaključak o spajanju postupaka, bez utvrđivanja postojanja bilo kakvih drugih uslova za spajanje postupaka. U tom slučaju donosi se jedno rješenje po žalbama u tom postupku javne nabavke. Rokovi se računaju od datuma prijema posljednje žalbe.

(2) Protiv zaključka KRŽ-a iz stava (1) ovog člana nije dopušteno izjaviti pravni lijek u skladu sa ovim zakonom.

Član 113

(Odlučivanje KRŽ-a)

(1) KRŽ u postupcima po žalbi odlučuje u vijećima sastavljenim od predsjednika vijeća i dva člana vijeća.

(2) U složenim slučajevima i slučajevima međunarodnih vrijednosnih razreda, predsjedavajući vijeća predlaže da se slučaj rješava na plenarnoj sjednici.

(3) U plenumu se zasjeda u slučajevima kada se donosi novi stav u odnosu na ranije zauzete stavove.

(4) U slučajevima iz st. (2) i (3) ovog člana predsjedavajući vijeća donosi poseban zaključak.

(5) Članovi KRŽ-a ne mogu se uzdržati od glasanja.

(6) Rješenje, odnosno zaključak iz člana 112. stav (2) ovog zakona potpisuje predsjednik vijeća i akt se ovjerava pečatom KRŽ-a.

(7) Sastav vijeća za odlučivanje po žalbi utvrđuje predsjedavajući KRŽ-a posebnim rješenjem. Predsjedavajući KRŽ-a može predsjedavati vijećem za odlučivanje po žalbi.

(8) Zaključci i rješenja KRŽ-a, te presude Suda Bosne i Hercegovine po njima javno se objavljuju na portalu javnih nabavki.

Član 114

(Izuzeće zbog sukoba interesa)

(1) Član KRŽ-a ili drugo lice koje je uključeno u postupanje u određenom predmetu ne može donositi odluku o istom ili biti uključen u postupak odlučivanja ako je sa ponuđačem ili ugovornim organom, pravnim predstavnikom ili licem koje su ovlastili ponuđač, ugovorni organ ili njihovi pravni predstavnici, članovi uprave ili odgovorni predstavnici: u poslovnoj vezi, u direktnoj ili indirektnoj (uključujući rodbinsku vezu zaključno sa četvrtim stepenom) rodbinskoj vezi, u bračnoj (čak i ako je došlo do razvoda braka) ili vanbračnoj zajednici ili u tazbinskoj vezi zaključno sa trećim stepenom.

(2) Član KRŽ-a odnosno drugo lice koje je bilo u radnom odnosu, odnosno zaposleno kod ponuđača ili ugovornog organa, a od prestanka radnog odnosa nisu protekle dvije godine u skladu sa stavom (1) ovog člana, ne može donositi odluke o određenom predmetu, niti biti uključeno u postupak rješavanja istog predmeta KRŽ-a.

(3) U slučaju postojanja razloga iz st. (1) i (2) ovog člana kao i drugih razloga za izuzeće, član KRŽ-a mora bez odgađanja obavijestiti predsjedavajućeg KRŽ-a, koji je dužan da donese odluku o izuzeću člana KRŽ-a. Protiv ove odluke nije dopuštena žalba u skladu sa ovim zakonom. Odredbe ovog stava primjenjuju se i na drugo lice koje je uključeno u rješavanje određenog predmeta, ako po odredbama ovog člana ne može biti uključeno u postupak njegovog rješavanja.

(4) U slučaju da kod predsjedavjućeg KRŽ-a postoje razlozi iz st. (1) i (2) ovog člana, predsjedavajući KRŽ-a je dužan da bez odgađanja o tome obavijesti ostale članove KRŽ-a, koji donose odluku o izuzeću.

(5) Protiv odluke iz st. (3) i (4) ovog člana nije dopušteno posebno izjavljivanje pravnog lijeka u skladu sa ovim zakonom.

GLAVA II – PRAVNA ZAŠTITA PROTIV ODLUKA KRŽ-a

Odjeljak A. Sudska zaštita

Član 115

(Upravni spor)

(1) Ugovorni organ i učesnici u postupku mogu protiv odluke KRŽ-a pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sud BiH) u roku od 30 dana od dana prijema odluke.

(2) Upravni spor po tužbi koju podnesu stranke u postupku javne nabavke vodi se po hitnom postupku.

(3) Ugovorni organ ili učesnik u postupku može podnijeti i zahtjev za odgađanje konačnog rješenja ili zaključka KRŽ-a, zajedno sa tužbom kojom se pokreće upravni spor u roku iz stava (1) ovog člana.

(4) Cijeneći javni interes i štetu koju bi odgađanje konačne odluke KRŽ-a moglo izazvati, o zahtjevu iz stava (3) ovog člana rješava Sud BiH posebnim rješenjem, kojim odgađa izvršenje konačne odluke KRŽ-a na određeno vrijeme ili do donošenja odluke suda po tužbi u upravnom sporu.

Član 116

(Prekršajne odredbe)

(1) KRŽ podnosi prekršajnu prijavu kod nadležnog suda za prekršaje, kada utvrdi da je bilo povreda postupka javne nabavke koje predstavljaju prekršaj u smislu odredaba ovog zakona. U slučajevima kada nije bilo postupka po žalbi, Agencija podnosi prekršajnu prijavu kod nadležnog suda za prekršaje, kada utvrdi povrede ovog zakona koje su u njenoj nadležnosti.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 15.000,00 KM kazniće se za prekršaj ugovorni organ:

a) ako nabavi robu, radove ili usluge bez sprovođenja postupaka javne nabavke propisanih ovim zakonom osim u slučajevima kada to zakon dopušta;

b) ako ne zaštiti podatke koje mu proslijedi privredni subjekt, označivši ih kao povjerljive, a koji prema odredbama ovog zakona mogu biti proglašeni povjerljivim;

c) ako se ne pridržava uslova i načina javne nabavke prema procijenjenim vrijednostima i dijeli vrijednost nabavke s namjerom izbjegavanja primjene propisanog postupka nabavke;

d) ako primijeni pregovarački postupak bez objave obavještenja suprotno odredbama čl. 21, 22, 23, 24. i 28. ovog zakona;

e) ako ne stavi na raspolaganje tendersku dokumentaciju svim privrednim subjektima koji su je tražili, u skladu sa obavještenjem o javnoj nabavci, odnosno ne omogući uvid u dokumentaciju;

f) ako ne poštuje rokove za prijem zahtjeva za učešće i ponuda;

g) ako prilikom pripreme tehničke specifikacije ne poštuje važeće tehničke standarde, propise ili norme;

h) ako ne dostavi odluke za koje je ovim zakonom propisana obaveza dostavljanja ponuđačima u postupku javne nabavke;

i) ako ne dovrši postupak javne nabavke zaključivanjem ugovora o javnoj nabavci ili odlukom o poništenju;

j) ako zaključi ugovor o javnoj nabavci koji nije u skladu s odabranom ponudom i uslovima određenim u tenderskoj dokumentaciji;

k) ako ne čuva dokumentaciju o javnoj nabavci, u skladu sa propisima o arhiviranju dokumenata;

l) ako ustupi postupak nabavke ili za sprovođenje nabavke ovlasti treće lice ili lice koje nije ugovorni organ u smislu ovog zakona da bi na taj način izbjegao njegovu primjenu;

m) ako na zahtjev KRŽ-a ne dostavi traženu dokumentaciju ili onemogući uvid u dokumentaciju;

n) ako ne izvrši rješenje KRŽ-a;

o) ako predmet ugovora, konkursne uslove, tehničke specifikacije ili druge elemente javnog poziva prilagodi konkretnom ponuđaču, ili ako dodijeli ugovor ponuđaču koji je učestvovao u pripremi konkursne dokumentacije ili nekog njenog dijela, a nije u postupku dokazao da nije bio u povoljnijem položaju;

p) ako ne dostavi izvještaj o dodijeljenom ugovoru;

r) ako ne donese plan nabavki i ne objavi ga na veb-stranici ugovornog organa.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 3.000,00 KM kazniće se odgovorno lice u ugovornom organu za prekršaj iz stava (2) ovog člana.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 KM kazniće se za prekršaj ponuđač ako je dao netačne podatke u dokumentima kojima dokazuje ličnu, poslovnu, finansijsku, tehničku i profesionalnu sposobnost.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 2.000,00 KM kazniće se i odgovorno lice ponuđača za prekršaj iz stava (4) ovog člana.

(6) Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka KRŽ podnosi nadležnom sudu prema sjedištu ugovornog organa.

(7) KRŽ, rješavajući u postupku po žalbi, a na osnovu stanja u spisu, može podnijeti krivičnu prijavu.

Odjeljak B. Supsidijarna primjena

Član 117

(Supsidijarna primjena pravila upravnog postupka)

Na postupak pred KRŽ-om koji nije uređen odredbama ovog zakona, primijeniće se odredbe Zakona o upravnom postupku.

Član 118

(Odnos prema ostalim propisima)

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obaveza iz ugovora o javnoj nabavci primjenjuju se odgovarajuće odredbe zakona o obligacionim odnosima.

Odjeljak C. Naknada troškova postupka

Član 119

(Pravo na naknadu troškova u postupku javne nabavke)

(1) Ako ugovorni organ povrijedi odredbe ovog zakona ili podzakonskih akata, privredni subjekt ima pravo da od ugovornog organa zahtijeva naknadu troškova za pripremu ponude i troškova učešća u postupku javne nabavke.

(2) Pravo iz odredbe stava (1) ovog člana ne postoji ako je, nakon donošenja odluke o izboru ili nakon odluke o poništenju postupka javne nabavke, KRŽ utvrdio da kandidat/ponuđač čija se ponuda nije razmatrala, ni uz poštovanje odredaba ovog zakona i podzakonskih akata, ne bi imao realne izglede za izbor njegove ponude, ili čija je žalba odbijena.

Član 120

(Nadležnost u postupku naknade troškova)

(1) Za rješavanje zahtjeva za naknadu troškova u postupku javne nabavke iz člana 119. stav (1) ovog zakona nadležan je KRŽ.

(2) Zahtjev za naknadu troškova dopušten je samo ako je KRŽ utvrdio:

a) da zbog postupanja suprotno odredbama ovog zakona ili podzakonskih akata odluka nije donesena prema navodima iz obavještenja o nabavci za ponudu s najnižom cijenom ili za ekonomski najpovoljniju ponudu; ili

b) da je izbor postupka javne nabavke bez objave obavještenja bio suprotan ovom zakonu; ili

c) da je odluka o poništenju postupka javne nabavke bila suprotna odredbama ovog zakona ili podzakonskih akata; ili

d) da je odluka o izboru, koja je u korist jednog privrednog subjekta donesena bez učešća drugih subjekata u postupku, na osnovu odredaba ovog zakona ili podzakonskih akata bila nedopustiva; ili

e) da ugovorni organ, nakon znatnog prekoračenja roka za donošenje odluke i suprotno zahtjevu ponuđača da se nastavi postupak javne nabavke, postupak nije nastavio, niti ga je okončao odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, odnosno odlukom o poništenju.

Član 121

(Naknada štete)

Svaki od učesnika postupka javne nabavke koji je pretrpio štetu zbog povrede ovog zakona ima mogućnost da pokrene postupak za ostvarivanje prava na naknadu štete zbog izmakle dobiti pred nadležnim sudom, prema opštim propisima o naknadi štete.

DIO ČETVRTI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 122

(Prelazne odredbe)

(1) Postupci javne nabavke pokrenuti do početka primjene ovog zakona u kojima nisu zaključeni ugovori o javnoj nabavci biće okončani prema odredbama Zakona o javnim nabavkama koji je na snazi u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

(2) Ako se protiv odluke ugovornog organa koja je donesena u skladu sa stavom (1) ovog člana vodi postupak po žalbi, odluka KRŽ-a je konačna i izvršna. Protiv odluke KRŽ-a može se u roku od 30 dana pokrenuti upravni spor kod Suda BiH.

(3) Postupci za naknadu štete pokrenuti prije početka primjene ovog zakona biće okončani prema odredbama Zakona o javnim nabavkama koji je na snazi u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

(4) U slučaju da se različitim propisima u Bosni i Hercegovini uređuju ista pitanja kao ovim zakonom, primjena ovog zakona imaće prednost u odnosu na ostale propise.

(5) Ako ovim zakonom nisu posebno definisani rokovi za podzakonske akte koje donosi Savjet ministara BiH i Agencija, oni će biti doneseni u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona.

(6) Direktor Agencije čiji je mandat u toku ostaje na mjestu direktora do isteka mandata od pet godina, računajući od dana kada je imenovan. Članovi Odbora Agencije čiji je mandat u toku ostaju na mjestu člana Odbora Agencije do isteka mandata od pet godina, računajući od dana kada su imenovani.

(7) Članovi KRŽ-a koji su imenovani i čiji je mandat u toku ostaju na mjestu člana KRŽ-a do isteka mandata od pet godina, računajući od dana kada su imenovani. Ako je protekao rok od pet godina od imenovanja, članovi KRŽ-a su dužni da obavljaju poslove iz nadležnosti KRŽ-a do izbora novih članova. PSBiH će raspisati konkurs najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(8) Do uspostavljanja i početka rada filijala, sve žalbe rješava sjedište KRŽ-a u Sarajevu. Savjet ministara BiH dužan je da obezbijedi finansijska sredstva i uslove za početak rada filijala najkasnije u roku od tri mjeseca od dana primjene ovog zakona.

Član 123

(Elektronske nabavke, elektronske aukcije i dinamički sistem kupovine)

(1) Način objavljivanja obavještenja u postupcima javnih nabavki propisan je Uputstvom o načinu objavljivanja obavještenja u postupcima javnih nabavki.

(2) Elektronske nabavke, elektronska aukcija i dinamički sistem kupovine, način, rokovi i početak primjene definisaće se podzakonskim aktom koji donosi Savjet ministara BiH, najkasnije u roku od jedne godine od početka primjene ovog zakona.

Član 124

(Prestanak važenja)

(1) Danom početka primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 i 87/13).

(2) Danom početka primjene ovog zakona prestaju da važe podzakonski akti doneseni na osnovu zakona iz stava (1) ovog člana, i to:

a) Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 03/05 i 24/09);

b) Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda (“Službeni glasnik BiH”, br. 17/05 i 27/08);

c) Lista ugovornih organa, po kategorijama, koji su obavezni primjenjivati Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 03/05 i 86/06);

d) Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” br. 53/06 i 20/09);

e) Uputstvo o primjeni i korišćenju modela standardne tenderske dokumentacije za postupke javne nabavke za robu, usluge i radove (“Službeni glasnik BiH”, broj 56/07).

Član 125

(Završne odredbe)

(1) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjivaće se istekom šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

(2) Ovaj zakon objaviće se i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta BiH.

ANEKS I

LISTA RADOVA NA KOJE SE PRIMJENjUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

Ovi radovi uključuju izgradnju novih objekata, rekonstrukciju postojećih objekata kao i uobičajene popravke i redovno održavanje:

Grupa

Klasa

Predmet

Opis radova

1

Priprema gradilišta

11

Rušenje zgrada, odvoz zemlje, demontaža objekata

Ova klasa uključuje:
– rušenje zgrada i drugih građevina;
– raščišćavanje gradilišta;
– izmještanje i prebacivanje zemlje:
a) kopanje zemlje,
b) punjenje zemljom,
c) poravnanje i gradiranje gradilišta,
d) kopanje rovova, kanala,
e) razbijanje i uklanjanje stijena,
f) rušenje eksplozivima itd.
– priprema gradilišta za miniranje:
a) uklanjanje viška tereta, naslaga minerala,
b) ostali radovi na razvoju i pripremi lokacije za izvođenje,
– drenažu gradilišta;
– drenaža poljoprivrednog i šumskog zemljišta.

12

Bušenje i burgijanje

Ova klasa uključuje:
– probno bušenje, probno burgijanje, uzimanje uzoraka jezgre u svrhu gradnje, te u geofizičke, geološke ili slične svrhe.
Ova klasa isključuje:
– bušenje izvora sirove nafte ili gasa za proizvodnju (vidjeti klasu 25);
– bušenje izvorišta vode (vidjeti klasu 25);
– potapanje jama i okna;
– kopanje okomitih rovova;
– iskorišćavanje naftnih i gasnih polja, geofizičko, geološko i seizmičko mjerenje.

2

Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

21

Izgradnja zgrada i građevinski radovi

Ova klasa uključuje:
– gradnju svih tipova zgrada;
– gradnju građevina u građevinarstvu, i to:
a) mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka,
b) vijadukte,
c) tunele i metroe,
d) dugačke cjevovode,
e) komunikacijske i elektrovodove,
d) gradske cjevovode,
e) gradske komunikacijske i elektrovodove;
– pomoćne gradske radove;
– montažu i podizanje montažnih građevina na gradilištu;
Ova klasa isključuje:
– uslužne aktivnosti vezane za vađenje nafte i gasa;
– građevinske radove, osim zgrada, za stadione, bazene, sportske dvorane, teniske terene, golf terene i druge sportske objekte (vidjeti klasu 23);
– instalacije u zgradama (vidjeti grupu 3);
– završavanje zgrada (vidjeti grupu 4);
– arhitektonske i inženjerske usluge za građenje;
– vođenje građevinskog projekta.

22

Podizanje krovnih pokrova i okvira

Ova klasa uključuje:
– podizanje krovova;
– pokrivanje krovova;
– hidroizolaciju.

23

Gradnja autoputeva, puteva, aerodroma i sportskih objekata

Ova klasa uključuje:
– gradnju autoputeva, puteva, svih puteva za vozila i pješake, ulica;
– gradnju željeznica;
– gradnju aerodromskih pisti;
– građevinske radove, izuzev zgrada, za stadione, bazene, sportske dvorane, teniske terene, golf terene

i druge sportske objekte;
– bojenje oznaka na autoputevima, putevima, ulicama, na površini i na parking prostorima.
Ova klasa isključuje prethodne zemljane radove.

24

Gradnja vodoprivrednih objekata

Ova klasa uključuje gradnju:
– vodenih puteva;
– luka i riječnih radova;
– marina;
– gatova;
– brana i nasipa;
– bagerovanje;
– radove ispod površine.

25

Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanatske radove

Ova klasa uključuje specifične građevinske poslove koji su zajednički za različite vrste objekata, a koje zahtjevaju posebne vještine ili opremu:
– izgradnju temelja, uključujući i odvoz zemlje;
– bušenje i gradnju vodenih izvorišta, potapanje jama i okna;
– podizanje gotovih čeličnih elemenata;
– savijanje čelika;
– polaganje cigle i kamena ili drugih materijala;
– podizanje i skidanje skela i radnih platformi, uključujući najam skela i radnih platformi;
– podizanje dimnjaka i industrijskih peći;
Ova klasa isključuje najam skele bez podizanja i demontaže (skidanja).

3

Građevinske instalacije

31

Instaliranje električnih instalacija i priključaka (sklopova)

Ova klasa uključuje instalacije u zgradama ili drugim građevinskim objektima i projektima:
– električnih žica i sklopova;
– telekomunikacijskih sistema;
– električnih grijnih sistema;
– rezidencijalnih antena;
– protivpožarnih sistema i alarma;
– alarmnih protuprovalnih sistema;
– liftova i eskalatora;
– gromobrana i sl.

32

Aktivnosti izolacionih radova

Ova klasa uključuje:
– toplotne instalacije;
– zvučne ili vibracione izolacije u zgradama i drugim građevinskim projektima.
Ova klasa isključuje hidroizolaciju (vidjeti klasu 22.).

33

Vodovodne instalacije

Ova klasa uključuje instalacije u zgradama ili drugim građevinskim projektima:
– vodovodne instalacije i sanitarnu opremu;
– gasne instalacije i priključke;
– opremu za grijanje, ventilaciju, hlađenje ili klimu;
– sisteme za prskanje.
Ova klasa isključuje instalaciju električnih sistema za grijanje (vidjeti klasu 31.)

34

Druge instalacije u zgradama

Ova klasa uključuje:
– instalaciju rasvjete i signalnih sistema na putevima, željeznicama, aerodromima i lukama;
– instalaciju u zgradama ili drugim građevinskim projektima ostalih instalacija, kablova i vodova.

4

Završni građevinski radovi

41

Gipsani radovi

Ova klasa uključuje:
– postavljanje u zgradama ili drugim građevinskim projektima unutrašnjeg ili spoljašnjeg gipsa ili štukature, malterisanje uključujući slične materijale.

42

Vrata i prozore (stolariju)

Ova klasa uključuje:
– montažu gotovih vrata, prozora, te okvira za vrata i prozore, ugradbene kuhinje, stepenice, opremu za prodavnice i prodajne objekte, kao i slične elemente od drveta ili drugih materijala;
– unutrašnje završne radove (npr. stropove, oblaganje površina lamperijom, montažu pokretnih pregrada i dr.).
Ova klasa isključuje postavljanje parketa i drugih drvenih podloga (vidjeti klasu 43.).

43

Podne i zidne obloge

Ova klasa uključuje:
– postavljanje, polaganje, vješanje ili uklapanje u zgradama ili drugim građevinskim projektima;
– zidova ili podnih ploča od keramike ili rezanog kamena;
– parketa ili drugih drvenih podnih podloga;
– tepiha ili linoleumskih podnih obloga, uključujući i gumene i plastične obloge;
– teraco, mermerne, granitne ili škriljčane podne ili zidne obloge;
– tapete.

44

Bojenje i ustakljivanje

Ova klasa uključuje:
– unutrašnje ili spoljašnje bojenje zgrada;
– bojenje građevina;
– montaža stakla, ogledala i drugih staklenih površina;
Ova klasa isključuje montažu prozora (vidjeti klasu 42.).

45

Ostali radovi za dovršetak gradnje

Ova klasa uključuje:
– instalaciju privatnih bazena;
– instalaciju parnih praonica;
– razbijanje pijeska i slične aktivnosti za gradnju eksterijera;
– druge radove završavanja gradnje i završne radove.
Ova klasa isključuje čišćenje zgrada i drugih građevina.

5

Najam opreme

50

Najam opreme za gradnju ili rušenje sa radnikom/cima koji upravlja opremom

Ova klasa isključuje najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje bez radnika koji upravljaju opremom.

ANEKS II

Ova lista usluga odnosi se na kategorije usluga koje su vezane za postupke javnih nabavki, i to:

DIO A – koji za predmet javne nabavke ima usluge koje se dodjeljuju u skladu sa postupcima javnih nabavki, izuzev ugovora iz člana 7. ovog zakona, definisanim u Glavi I i Glavi IV ovog zakona.

Kategorija

Predmet javne nabavke

1

Usluge održavanja i popravki

2

Usluge prevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prevoza pošte

3

Usluge aviotransporta putnika i tereta, osim prevoza pošte

4

Usluge prevoza pošte kopnom i vazduhom, osim usluga željezničkog transporta

5

Telekomunikacijske usluge

6

Finansijske usluge i to:
a) usluge osiguranja,
b) bankarske i investicijske usluge.
Finansijske usluge koje su isključene su:
– izdavanje, prodaja, kupovina ili transfer hartija od vrijednosti i obveznica kao i drugih finansijskih instrumenata;
– usluge Centralne banke.

7

Komjuterske i uz njih vezane usluge

8

Istraživačke i razvojne usluge, osim usluga gdje dobrobit od njihovog koriš ćenja pri obavljanju svojih aktivnosti koristi ugovorni organ ili sektorski ugovorni organ, uz uslov da naknadu za osiguranje tih usluga u cjelini plaća ugovorni organ ili sektorski ugovorni organ.

9

Računovodstvene usluge, revizorske i knjigovodstvene usluge

10

Usluge istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnjenja

11

Usluge konsaltinga u menadžmentu i uz njih vezane usluge, osim usluga arbitraže i mirenja

12

Arhitektonske usluge:
a) inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge,
b) usluge prostornog planiranja i uređenja pejzaža,
c) slične naučne i tehničke konsultantske usluge,
d) usluge tehničkog ispitivanja i analiza.

13

Reklamne usluge i usluge marketinga

14

Usluge čišćenja zgrada i upravljanje imovinom

15

Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora

16

Usluge odlaganja otpada, kanalizacione usluge i druge sanitarne usluge.

DIO B – koji za predmet javne nabavke ima usluge koje se dodjeljuju u skladu sa članom 8. ovog zakona:

Kategorija

Predmet javne nabavke

1

Hotelske i ugostiteljske usluge

2

Usluge željezničkog transporta

3

Usluge vodenog transporta

4

Pomoćne transportne usluge i usluge podrške

5

Pravne usluge

6

Usluge zapošljavanja i osiguranja osoblja, osim ugovora o radu i rješenja o imenovanju

7

Usluge istrage i osiguranja, osim usluga oklopnih vozila

8

Obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja

9

Zdravstvene i socijalne usluge

10

Rekreacione usluge, kulturne i sportske usluge

11

Ostale usluge

DIO C – koji za predmet ugovora ima usluge koje su izuzete od primjene postupaka definisanih ovim zakonom.

Kategorija

Predmet javne nabavke

1

Ugovori o radu i rješenja o imenovanju

2

Ugovori o finansijskim uslugama koji za predmet imaju:
a) izdavanje, prodaja, kupovina ili transfer hartija od vrijednosti i obveznica kao i drugih finansijskih instrumenata;
b) usluge Centralne banke.

3

Ugovori o arbitraži i pomirenju

4

Ugovori o pribavljanju, razvoju, produkciji ili kooprodukciji programa za radio i TV emitovanje

5

Ugovori o pružanju usluga istraživanja i razvoja osim onih od kojih korist ima isključivo ugovorni organ ili sektorski ugovorni organ za svoju upotrebu pri obavljanju svojih aktivnosti i za koje naknadu u cjelini plaća ugovorni organ ili sektorski ugovorni organ.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021