Zakoni Federacije Bosne i HercegovineZAKON O INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

ZAKON O INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

(“Sl. novine FBiH”, br. 85/2008 i 25/2017)

GLAVA I. OPĆE ODREDBE

Član 1

Ovim Zakonom propisuju se uvjeti osnivanja i rada investicijskih fondova i društava za upravljanje, emisija i prodaja udjela i dionica, te otkupa udjela, promocija fondova, poslovi koje za fondove obavljaju treća lica, te nadzor nad radom fondova, društava za upravljanje, banke depozitara i lica koja obavljaju prodaju udjela i dionica.

Odjeljak A. Značenja pojedinih izraza

Član 2

(1) Izrazi u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja:

a) “Federacija” – Federacija Bosne i Hercegovine;

b) “Društvo za upravljanje” – dioničko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Federaciji, koje je dobilo dozvole Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje poslova osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima;

c) “Država članica” – država članica Evropske unije;

d) “Matična država članica” – država članica Evropske unije u kojoj je registrirano društvo za upravljanje;

e) “Banka depozitar” – banka koju izabere društvo za upravljanje i koja, na osnovu ugovora sa društvom za upravljanje i po njegovom nalogu, obavlja poslove banke depozitara određene ovim Zakonom;

f) “Fond” – investicijski fond osnovan u skladu sa ovim Zakonom;

g) “Otvoreni investicijski fond” – otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, otvoreni investicijski fond sa zatvorenom ponudom, otvoreni investicijski fond rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom;

h) “Zatvoreni investicijski fond” – zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom;

i) “Dioničar zatvorenog investicijskog fonda” ili “Dioničar” – fizičko ili pravno lice koje po objavi javne ponude naznačene u prospektu fonda u cijelosti uplati cijenu izdavanja dionica ili dionice stekne od postojećeg dioničara na osnovu valjanog pravnog posla, u skladu sa odredbama ovog Zakona;

j) “Vlasnik udjela u otvorenom investicijskom fondu” ili “Vlasnik udjela” – fizičko ili pravno lice koje na osnovu javne ili zatvorene ponude za prodaju udjela u otvorenom fondu u cijelosti uplati novčana sredstva na račun fonda radi sticanja udjela u određenom fondu ili stekne udio u fondu od postojećeg vlasnika udjela na osnovu valjanog pravnog posla, u skladu sa odredbama ovog Zakona;

k) “Kvalifikovani investitori” – investitori koji na osnovu važećeg odobrenja posluju kao investicijski ili penzioni fond, kao društvo za upravljanje investicijskim ili penzionim fondom, kao banka, kao osiguravajuće društvo ili kao profesionalni posrednik, te sva druga privredna društva ili fizička lica s tim da netovrijednost imovine tih društava i fizičkih lica prelazi 300.000,00 KM i koji za potrebe ulaganja u određeni investicijski fond raspolažu gotovim novcem u iznosu od najmanje 100.000,00 KM;

l) “Kvalifikovani investitori u fondove rizičnog kapitala” – investitori koji na osnovu važećeg odobrenja posluju kao investicijski ili penzioni fond, kao društvo za upravljanje investicijskim ili penzionim fondom, kao banka, ili kao osiguravajuće društvo ili kao profesionalni posrednik, te sva druga privredna društva ili fizička lica s tim da netovrijednost imovine tih društava i fizičkih lica prelazi 3.000.000,00 KM i koji za potrebe ulaganja u određeni investicijski fond raspolažu gotovim novcem u iznosu od najmanje 1.000.000,00 KM;

m) “Komisija” – Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine;

n) “Povezano lice” – u odnosu na određeno pravno ili fizičko lice u smislu ovog Zakona (u daljnjem tekstu: subjekt) je:

1) dioničar ili grupa dioničara koji djeluju zajednički, odnosno vlasnik poslovnog udjela ili grupa vlasnika poslovnih udjela koji djeluju zajednički, a posjeduju više od 10% dionica ili udjela u osnovnom kapitalu društva ili koji, iako posjeduju manji postotak od naznačenog, mogu uticati, direktno ili indirektno, na odluke koje donosi takav subjekt,

2) svaki subjekt u kojem prvi subjekt posjeduje, direktno ili indirektno, više od 10% dionica ili udjela u osnovnom kapitalu društva ili koji, iako posjeduje manji postotak od naznačenog, može uticati direktno ili indirektno na odluke koje donosi takav subjekt,

3) svako fizičko lice ili lica koja mogu, direktno ili indirektno, uticati na odluke subjekta, a naročito:

– članovi uže porodice (bračni drug ili lice sa kojim duže vrijeme živi u vanbračnoj zajednici, djeca ili usvojena djeca i lica koja su pod starateljstvom tog lica),

– članovi uprave ili nadzornog odbora i članovi uže porodice tih lica, ili

– lica zaposlena na osnovu ugovora o radu sa posebnim uvjetima sklopljenog sa subjektom u kojem su zaposlena, kao i članovi uže porodice tih lica;

o) “Povezana lica fonda” – su društvo za upravljanje, banka depozitar, advokat odnosno advokatsko društvo, advokatska kancelarija ili zajednička advokatska kancelarija, revizor i lica koja obavljaju poslove poreznog savjetovanja koji se nalaze u ugovornom odnosu sa osnove pružanja usluga fondu, kao i svako drugo lice koje je u prethodne dvije kalendarske godine sklopilo ugovor o pružanju usluga za potrebe fonda;

p) “Investitor” – vlasnik udjela u otvorenom investicijskom fondu, odnosno dioničar zatvorenog investicijskog fonda.

Odjeljak B. Pojam fonda

Član 3

(1) Fond je pravno lice ili zasebna imovina, čije je osnivanje i poslovanje određeno ovim Zakonom.

(2) U smislu ovog Zakona i nezavisno od toga da li je u ponudi imenovano ili opisano kao takvo, fondom se smatra i svaki pravni subjekt, društvo ili zasebna imovina, bez obzira na pravni oblik, u kojoj se učešće – bilo putem dionica, udjela ili kakvog prava – nudi s ciljem prikupljanja uloga u gotovom novcu te sa izričitom namjerom ulaganja više od 60% tih uloga u portfelj vrijednosnih papira, novčanih depozita i svih drugih vrsta imovine, pri čemu investitori nemaju svakodnevni nadzor nad donošenjem odluka o ulaganjima, a osnovni cilj je osigurati investitorima povrat na njihova ulaganja i to bilo u dobiti ili kakvoj drugoj koristi.

Član 4

(1) Fondom iz člana 3. ovog Zakona ne smatraju se:

a) banke koje su odgovarajuća nadležna tijela ovlastila za obavljanje djelatnosti u Federaciji,

b) društva za osiguranje koja su odgovarajuća nadležna tijela ovlastila za obavljanje djelatnosti u Federaciji,

c) penzioni fondovi koje su odgovarajuća nadležna tijela ovlastila za obavljanje djelatnosti u Federaciji,

d) ostala pravna lica koja ulažu svoja vlastita sredstva,

e) članovi porodice koji zajednički ulažu,

f) druga lica koja su izuzeta zakonima Federacije ili međunarodnim ugovorima koje je Bosna i Hercegovina potpisala ili im pristupila.

(2) Odredbe stava (1) ovog člana ne odnose se na status, prava i obaveze koje ta lica imaju na osnovu drugih zakona, propisa ili međunarodnih ugovora.

Odjeljak C. Registar fondova

Član 5

(1) Fondovi se upisuju u Registar fondova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: registar fondova).

(2) U registar fondova upisuju se fondovi i svi podaci određeni ovim Zakonom.

(3) Registar fondova vodi Komisija.

(4) Komisija će svojim aktom bliže urediti sadržaj i način vođenja registra fondova.

Član 6

Upis u registar fondova obavlja se na osnovu zahtjeva za izdavanje dozvole za osnivanje fonda i prijave upisa u registar podnesenih od društva za upravljanje.

Član 7

(1) Prilikom izdavanja dozvole za osnivanje i donošenja odluke o upisu u registar fondova Komisija svakom fondu određuje identifikacijski broj fonda.

(2) Identifikacijski broj svakom fondu određuje se kod upisa u registar i mora biti jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv.

Član 8

Odluku o upisu u registar fondova Komisija objavljuje u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Član 9

Upis u registar fondova ima deklarativni pravni učinak prema trećim licima narednog dana od dana upisa u registar fondova, ako ovim Zakonom ili propisom Komisije nije drugačije određeno.

Odjeljak D. Javna i zatvorena ponuda

Član 10

Fond mora imati odobrenje Komisije za zatvorenu ili javnu ponudu u Federaciji, u skladu sa ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona, te drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

Član 11

(1) Javna ponuda je bezuvjetni poziv za kupovinu udjela ili dionica u fondu upućen neodređenom broju lica na način određen ovim Zakonom.

(2) Smatra se da je ponuda fonda javna osim:

a) ako je usmjerena isključivo prema ograničenoj skupini koja odgovara određenju pojma kvalifikovanih investitora u skladu sa ovim Zakonom,

b) ako se zahtjevi za upis mogu prihvatiti samo od lica koja odgovaraju određenju pojma kvalifikovanih investitora u skladu sa ovim Zakonom,

(3) Zatvorenu ponuda je bezuvjetni poziv za kupivinu udjela ili dionica u fondu upućen određenom broju lica na način određen ovim Zakonom.

(4) U slučaju zatvorene ponude kvalifikovani investitori svoj status dokazuju potpisom izjave kojom navode da u trenutku kupovine udjela ispunjavaju uvjete iz člana 2. ovog Zakona.

(5) Društvo za upravljanje ne odgovara za potpunost i istinitost izjave iz prethodnog stava ovog člana niti za naknadno promijenjene okolnosti koje se odnose na ispunjavanje uvjeta zahtijevanih za sticanje statusa kvalifikovanog investitora.

(6) Komisija će bliže urediti javnu i zatvorenu ponudu, vrste fondova sa javnom i zatvorenom ponudom, kvalifikovane investitore i najniže dopuštene iznose upisa u slučaju fondova sa zatvorenom ponudom.

Odjeljak E. Vrste fondova sa javnom i zatvorenom ponudom

Član 12

Kao fondove sa javnom ponudom Komisija može odobriti sljedeće vrste investicijskih fondova:

a) zatvoreni investicijski fond uključujući i:

1. zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom za ulaganje u vrijednosne papire koji nisu uvršteni u trgovanje na berzi,

2. zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom za ulaganje u nekretnine,

b) otvoreni investicijski fond.

Član 13

Kao fondove sa zatvorenom ponudom Komisija može odobriti sljedeće vrste investicijskih fondova:

a) otvoreni investicijski fond sa zatvorenom ponudom,

b) otvoreni investicijski fond rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom.

Član 14

Komisija će bliže odrediti podvrste investicijskih fondova sa javnom i zatvorenom ponudom.

Odjeljak F. Osnovna ograničenja

Član 15

(1) Javna ponuda u Federaciji dopušta se:

a) fondu osnovanom uz odobrenje Komisije kojim upravlja društvo za upravljanje registrirano u Federaciji,

b) fondu osnovanom na osnovu odobrenja nadležnog tijela države članice, koji posluje u skladu sa odredbama ovog Zakona koje uređuju poslovanje otvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom.

(2) Fond iz stava (1) tačka a) ovog člana ne smije poslovati, niti može promijeniti oblik u fond sa zatvorenom ponudom.

Član 16

Komisija će bliže urediti uvjete izdavanja dozvole za osnivanje fondova iz člana 15. stav (1) Zakona.

Odjeljak G. Primjena propisa

Član 17

(1) Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine će na zahtjev društva za upravljanje, a u porezne svrhe izdati potvrdu kojom se dokazuje porezni status fonda u Federaciji.

(2) Ukoliko se poreznim propisima ne propiše drugačije, u porezne svrhe, fond se smatra krajnjim vlasnikom vrijednosnih papira, odnosno cjelokupne imovine fonda i krajnjim uživateljem ekonomskih koristi koje iz nje proizlaze.

Član 18

Na poslovanje društva za upravljanje i fonda na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona kojim se reguliraju poslovi emisije i prometa vrijednosnih papira i zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje privrednih društava, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

GLAVA II. DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Odjeljak A. Pojam društva za upravljanje investicijskim fondovima

Član 19

Društvo za upravljanje je pravno lice i osniva se u organizacionom obliku društva sa ograničenom odgovornošću ili dioničkog društva, kojem je predmet poslovanja osnivanje investicijskih fondova i upravljanje investicijskim fondovima, odnosno ulaganje novčanih sredstava u vlastito ime i za račun vlasnika udjela otvorenih investicijskih fondova i uime i za račun dioničara zatvorenih investicijskih fondova, te obavljanje drugih poslova određenih ovim Zakonom.

Član 20

(1) Društvo za upravljanje ne smije imati kontrolni uticaj niti kontrolni udio u profesionalnom posredniku ili banci ovlaštenoj za obavljanje poslova sa vrijednosnim papirima.

(2) Društvo za upravljanje ne smije imati vlasništvo u banci depozitaru koja obavlja poslove za račun društva ili fonda.

(3) Poslovanje banke depozitara i društva za upravljanje ne smije biti organizacijski povezano, niti na tim poslovima smiju biti zaposlena ista lica.

(4) Banka depozitar koja ima kontrolni uticaj u društvu za upravljanje ne može obavljati poslove depozitara za račun fonda kojim to društvo upravlja.

Odjeljak B. Firma, osnovni kapitala i predmet poslovanja društva za upravljanje

Član 21

(1) Riječi: “društvo za upravljanje fondovima”, “investicijsko društvo”, “uprava fondova”, “investitor”, “investirati” same ili zajedno sa drugim riječima smiju u nazivu firme ili njegovom dodatku upotrebljavati samo društva za upravljanje investicijskim fondovima sa svrhom označavanja predmeta poslovanja te u promotivne svrhe.

(2) Stav (1) ovog člana ne odnosi se na društva koja riječi: “upravljati fondovima”, “investicija”, “investitor” ili “investirati” upotrebljavaju u kontekstu koji isključuje privid da je sadržaj predmeta poslovanja usmjeren na osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima, odnosno ulaganje novčanih sredstava u vlastito ime i za zajednički račun vlasnika udjela u otvorenom investicijskom fondu, odnosno uime i za račun zatvorenog investicijskog fonda, te upravljanje tim sredstvima.

Član 22

(1) Najniži iznos osnovnog kapitala društva za upravljanje je 200.000,00 KM.

(2) Osnovni kapital iz stava (1) ovog člana društvo je dužno povećati za 50.000,00 KM za svaki naredni fond kojim upravlja.

(3) Osnovni kapital iz st. (1) i (2) ovog člana mora u cijelosti biti uplaćen u novcu.

(4) U slučaju da ukupna netovrijednost imovine fondova kojima upravlja pređe protuvrijednost iznosa od 50.000.000,00 KM, osnovni kapital društva za upravljanje mora biti veći za 0,1% iznosa za koji netovrijednost imovine fondova kojima upravlja prelazi navedeni granični iznos do najvišeg iznosa osnovnog kapitala u visini od 15.000.000,00 KM.

(5) Komisija je ovlaštena da donese propis kojim se uređuje oblik i iznos osnovnog kapitala koji su društva za upravljanje dužna održavati.

Član 23

(1) Predmet poslovanja društva za upravljanje jeste isključivo osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima. Samo navedene djelatnosti mogu biti upisane u sudski registar kao predmet poslovanja društva za upravljanje investicijskim fondovima.

(2) Poslovi upravljanja investicijskim fondovima obuhvataju:

a) upravljanje imovinom fonda;

b) promociju investicijskih fondova i prodaju udjela u otvorenim investicijskim fondovima, odnosno dionica u zatvorenim investicijskim fondovima;

c) administrativne poslove:

1) vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja,

2) odnosi sa investitorima,

3) utvrđivanje vrijednosti imovine fonda te izračun cijene udjela,

4) usklađivanje poslovanja društva sa zakonima i mjerodavnim propisima,

5) objave i izvještavanja dioničara i vlasnika udjela,

6) isplata dioničara, odnosno vlasnika udjela iz imovine ili dobiti fonda,

7) isplata udjela u otvorenom investicijskom fondu,

8) vođenje registra vlasnika udjela,

9) vođenje arhive u skladu sa odredbama ovog Zakona,

10) odnosi sa emitentima,

11) ostale administrativne poslove koje odobri Komisija.

(3) Komisija je ovlaštena propisati uvjete i postupke izdavanja dozvole za obavljanje poslova upravljanja investicionim fondom i način izvještavanja o tim poslovima.

Član 24

(1) Društvo za upravljanje ne smije poslove iz člana 23. stav (2) tačka a) ovog Zakona prenijeti na treća lica.

(2) Izuzetno, društvo za upravljanje može, uz prethodno odobrenje Komisije, prenijeti preostale poslove iz člana 23. stav (2) tačka c) ovog Zakona na treća lica, ali isključivo s ciljem povećanja učinkovitosti obavljanja navedenih poslova.

(3) Prenošenjem poslova na treća lica ne smije se umanjiti učinkovitost nadzora nad društvom za upravljanje i fondom, niti se smiju ugroziti interesi investitora.

Odjeljak C. Osnivanje društva za upravljanje

Član 25

Društvo za upravljanje mogu osnovati fizička ili pravne lica.

Član 26

Članovi ili dioničari društva za upravljanje, članovi uprave ili nadzornog odbora tog društva ne mogu biti:

a) lica koja su u periodu tri godine prije sticanja članstva u Društvu za upravljanje imala više od 10% udjela ili dionica u osnovnom kapitalu drugog društva za upravljanje ili Fonda kojim je upravljalo to društvo za upravljanje, banci ovlaštenoj za obavljanje poslova depozitara, drugoj finansijskoj instituciji ili društvu za obavljanje poslova kupovine i prodaje finansijskih instrumenata u vrijeme kada je tim društvima oduzeto odobrenje za rad;

b) lica koja nisu potpuno poslovno sposobna;

c) lica koja su kažnjena za krivično djelo prouzrokovanja stečaja, izrade lažne bilanse, oštećenja povjeritelja, zloupotrebe u stečajnom postupku, zloupotrebe ovlasti u privrednom poslovanju, zloupotrebe u postupku privatizacije, odavanje i neovlašteno otkrivanje poslovne tajne, te krivično djelo prevare i to na vrijeme od pet godina nakon pravomoćnosti presude kojom su osuđene, a u to vrijeme se ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne;

d) lica nad čijom imovinom je otvoren stečajni ili likvidacioni postupak;

e) lica koja su bila na rukovodećim položajima u privrednom društvu nad kojim je otvoren ili proveden stečajni postupak ili kojem je oduzeto odobrenje za rad, osim ako Komisija utvrdi da ta lica nisu svojim postupanjem ili nepostupanjem pridonijela ovim okolnostima;

f) lica kojima je zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa oduzeta saglasnost za obavljanje određenih poslova, ili su im izrečene druge mjere prema zakonima koji su u nadležnosti Komisije, ili srodnih nadzornih i regulatornih tijela;

g) lica koja su pravomoćno osuđena za prekršaj ili krivično djelo koje predstavlja kršenje propisa iz nadležnosti Komisije, ili srodnih nadzornih i regulatornih tijela iz Federacije, Bosne i Hercegovine i/ili druge države;

h) koja su pravomoćno osuđena za krivično djelo prouzrokovanja stečaja, izrade lažne bilanse, oštećenja povjerilaca, zloupotrebe u stečajnom postupku, zloupotrebe ovlaštenja u privrednom poslovanju, zloupotrebe u postupku privatizacije, odavanje i neovlašteno otkrivanje poslovne tajne, te krivično djelo prevare i to na vrijeme od pet godina nakon pravomoćnosti presude kojom su osuđena, a u to vrijeme se ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne, te druga krivična djela, izuzev krivičnih djela protiv sigurnosti saobraćaja uključujući povezana lica sa tim licima u smislu ovog zakona.

i) lica koja su nosioci zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti i rukovodeći državni službenici.

j) lica protiv kojih je pokrenuta istraga, odnosno protiv kojih se vodi krivični postupak zbog krivičnog djela za koje se progone po službenoj dužnosti.

Član 26a

(1) U postupku rješavanja zahtjeva iz člana 29. stav (1) ovog zakona, kao i u slučaju promjene vlasničke strukture Društva za upravljanje, Komisija će vršiti ocjenu primjerenosti, prikladnosti i finansijsku stabilnost sticatelja vlasničkog udjela u Društvu za upravljanje.

(2) Komisija će ocijeniti primjerenost, prikladnost i finansijsku stabilnost sticatelja udjela u Društvu za upravljanje iz stava (1) ovog člana uzimajući u obzir sljedeće kriterije:

a) ugled i bonitet sticatelja udjela,

b) ugled i iskustvo lica koje će za posljedicu namjeravanog sticanja voditi poslovanje Društva za upravljanje,

c) finansijsku stabilnost vlasnika udjela,

d) hoće li Društvo za upravljanje biti u mogućnosti udovoljiti i nastaviti udovoljavati zahtjevima iz ovog zakona, kao i drugih zakona kada je to primjenjivo na pojedinačnoj i konsolidovanoj osnovi, a posebno ima li Društvo za upravljanje i grupa kojoj će pripadati Društvo za upravljanje strukturu koja omogućava razmjenu podataka unutar grupe i sa Komisijom, a što će omogućiti efikasno provođenje nadzora Komisije,

e) postoji li osnovana sumnja da su podnosioci zahtjeva za sticanje vlasničkog udjela u Društvu za upravljanje počinili ili pokušali počiniti krivično djelo pranja novca ili finansiranja terorizma prema propisima koji to uređuju.

Član 26b

(1) Svako fizičko ili pravno lice i s njima povezana lica koja namjeravaju direktno ili indirektno steći ili povećati vlasnički udio u Društvu za upravljanje, što bi za rezultat imalo to da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dostigne ili premaši 20%, 30% ili 50% kapitala Društva za upravljanje, ili ako Društvo za upravljanje postane zavisno društvo namjeravanog sticatelja, dužna su prethodno Komisiji podnijeti zahtjev za izdavanje saglasnosti za sticanje, odnosno povećanje udjela.

(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana namjeravani sticatelj podnosi Komisiji, uz posredovanje Društva za upravljanje.

(3) Zahtjev iz stava (1) ovog člana mora sadržavati podatke o visini vlasničkog udjela koji se namjerava steći i svu dokumentaciju na osnovu koje je moguće ocijeniti primjerenost, prikladnost i finansijsku stabilnost sticatelja vlasničkog udjela u Društvu za upravljanje kako je to propisano u članu 26a. stav (2) ovog zakona.

(4) Ako lice, odnosno lica iz stava (1) ovog člana stekne/u vlasnički udio u Društvu za upravljanje nasljeđivanjem ili u drugom slučaju kada nisu znala ili morala znati da će premašiti procente iz stava (1) ovog člana, dužna su podnijeti zahtjev za saglasnost za takvo sticanje u roku 30 dana od dana kada su saznala ili morala saznati za sticanje. Ako to ne učine, Komisija će postupiti u skladu sa članom 26c. ovog zakona.

(5) Komisija može odrediti krajnji rok do kojeg se namjeravano sticanje mora provesti, te ga iz opravdanih razloga može produžiti.

(6) Ako namjeravani sticatelj ne stekne vlasnički udio u roku iz stava (5) ovog člana, izdata saglasnost Komisije prestaje važiti.

(7) Komisija može odbiti zahtjev za izdavanje saglasnosti za namjeravano sticanje jedino ako ocjena iz stava (3) ovog člana za namjeravanog sticatelja nije zadovoljavajuća ili ako je namjeravani sticatelj dostavio nepotpune ili netačne podatke, odnosno podatke koji dovode u zabludu.

(8) Dokumentacija potrebna za procjenu, koja se dostavlja Komisiji uz zahtjev za izdavanje saglasnosti za sticanje ili povećanje vlasničkog udjela u skladu sa stavom (1) ovog člana, mora biti prilagođena i primjerena namjeravanom sticatelju i namjeravanom sticanju.

(9) Komisija će pravilnikom propisati listu dokumentacije iz stava (3) ovog člana.

(10) Ako je Komisija zaprimila dva ili više zahtjeva za sticanje ili povećanje vlasničkog udjela u istom društvu za upravljanje odnosit će se prema svim namjeravanim sticateljima ravnopravno.

(11) Ako Društvo za upravljanje sazna za sticanje ili otuđenje udjela u kapitalu Društva za upravljanje koji prelazi ili padne ispod 20%, 30% ili 50% dužno je o tome, bez odgađanja, obavijestiti Komisiju.

(12) Društvo za upravljanje dužno je jednom godišnje a najkasnije do 31. marta tekuće godine Komisiji dostaviti popis svih vlasnika udjela sa veličinom pojedinih vlasničkih udjela sa stanjem na dan 1. januar tekuće godine.

Član 26c

(1) Lice koje stekne ili poveća vlasnički udio u Društvu za upravljanje, suprotno odredbama ovog zakona, nema pravo glasa iz dionica ili poslovnih udjela stečenih bez saglasnosti Komisije.

(2) U slučaju sticanja dionica ili udjela iz stava (1) ovog člana Komisija će naložiti prodaju tako stečenih dionica ili poslovnih udjela.

(3) Komisija može oduzeti saglasnost za sticanje ili povećanje vlasničkog udjela u slučaju ako:

a) je vlasnik udjela u Društvu za upravljanje dobio saglasnost za sticanje davanjem neistinitih, netačnih podataka, podataka koji dovode u zabludu ili na drugi nepropisan način,

b) prestanu uvjeti propisani odredbama ovog zakona za izdavanje saglasnosti za sticanje ili povećanje udjela.

(4) Lice kojem je oduzeta saglasnost za sticanje ili povećanje udjela nema pravo glasa iz dionica ili poslovnih udjela za koje mu je oduzeto odobrenje.

(5) Troškove prodaje dionica ili poslovnih udjela iz stava (2) ovog člana podmiruje vlasnik vlasničkog udjela.

Član 26d

(1) Ako je neprimjerenim utjecajem vlasnika vlasničkog udjela u Društvu za upravljanje iz člana 26b. stav (1) ovog zakona upravljanje Društvom za upravljanje, pažnjom dobrog stručnjaka dovedeno u pitanje, Komisija je ovlaštena poduzimati odgovarajuće mjere kako bi se taj utjecaj spriječio.

(2) Mjere iz stava (1) ovog člana obuhvataju odgovarajuće nadzorne mjere i donošenje rješenja kojim će Komisija zabraniti glasačka i druga prava vezana uz udjele vlasnika Društva za upravljanje iz stava (1) ovog člana.

Član 26e

Svako fizičko ili pravno lice koje namjerava direktno ili indirektno otuđiti vlasnički udio u Društvu za upravljanje koji čini 20% i više u kapitalu Društva za upravljanje, dužno je najmanje sedam dana ranije o tome obavijestiti Komisiju pisanim putem, navodeći visinu udjela koji namjerava otuđiti.

Član 27

(1) Upravu Društva za upravljanje čine najmanje dva člana.

(2) Član uprave Društva za upravljanje ne može biti lice:

a) koje nema odgovarajuće stručne kvalifikacije, najmanje VSS-VII stepen stručne spreme (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, ekonomskog ili pravnog smjera, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova Društva za upravljanje,

b) koje je bilo član nadzornog odbora, član uprave ili lice na drugom rukovodećem položaju u društvu za upravljanje, odnosno privrednom društvu kada je nad društvom otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad, osim ako Komisija ocijeni da to lice nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecalo na prouzrokovanje stečaja, prisilnu likvidaciju ili oduzimanje odobrenja za rad,

c) koje nema dobar ugled ili bonitet,

d) kojem je oduzeta odgovarajuća saglasnost ili odobrenje za obavljanje određenih poslova zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa, ili kojem su izrečene druge mjere prema zakonima koji su u nadležnosti Komisije, ili srodnih nadzornih i regulatornih tijela,

e) protiv kojeg je pokrenuta istraga, odnosno protiv kojeg se vodi krivični postupak zbog krivičnog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti i s njim povezana lica,

f) koje je pravomoćno osuđeno za krivično djelo prouzrokovanja stečaja, izrade lažnog bilansa, oštećenja povjerilaca, zloupotrebe u stečajnom postupku, zloupotrebe ovlaštenja u privrednom poslovanju, zloupotrebe u postupku privatizacije, odavanje i neovlašteno otkrivanje poslovne tajne, te krivično djelo prevare i to na vrijeme od pet godina nakon pravomoćnosti presude kojom je osuđeno, a u to vrijeme se ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,

g) koje je pravomoćno osuđeno za prekršaj ili krivično djelo koje predstavlja kršenje propisa iz nadležnosti Komisije, ili srodnih nadzornih i regulatornih tijela,

h) za koje na osnovu dosadašnjeg ponašanja nije moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave Društva za upravljanje,

i) koje ne ispunjava uvjete za člana uprave propisane zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje privrednih društava,

j) koje je član uprave drugog društva za upravljanje ili privrednog društva,

k) kojem je Komisija odbila izdati saglasnost za obavljanje funkcije člana uprave i to najmanje godinu dana od dana donošenja rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave.

(3) Član uprave Društva za upravljanje ne može biti lice koje je povezano upravljačkim i/ili vlasničkim učešćem, koje je, u smislu propisa koji uređuju tržište kapitala, u zajedničkom djelovanju sa licima koja ne zadovoljavaju propisane uvjete za člana uprave iz stava (2) ovog člana tač. od d) do h).

(4) Pod iskustvom iz stava (2) tačka a) ovog člana podrazumijeva se najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u Društvu za upravljanje, odnosno pet godina iskustva u vođenju poslova koji se mogu uporediti sa djelatnostima Društva za upravljanje.

(5) Članovi uprave Društva za upravljanje moraju biti u radnom odnosu kod Društva za upravljanje.

(6) Najmanje jedan član uprave mora znati jezik koji je u službenoj upotrebi u Federaciji i najmanje jedan član uprave mora imati dozvolu za obavljanje poslova investicijskog menadžera/savjetnika.

(7) Komisija će pravilnikom detaljnije propisati uvjete iz st. (2) i (3) ovog člana za članstvo u upravi Društva za upravljanje uključujući i specifične uvjete vezane uz vrstu fonda kojim Društvo za upravljanje upravlja ili namjerava upravljati, postupak za izdavanje saglasnosti, te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave.

Član 27a

(1) Član uprave Društva za upravljanje ne može biti član nadzornog odbora:

a) bilo kojeg drugog društva za upravljanje,

b) banke depozitara,

c) bilo kojeg povezanog lica u odnosu na subjekte navedene u tač. a) i b) ovog stava,

d) profesionalnog posrednika,

e) drugih pravnih lica koja posluju na osnovu odobrenja ili dozvole Komisije.

(2) Član uprave Društva za upravljanje može biti član nadzornog odbora vezano uz ulaganja Fonda kojim upravlja Društvo za upravljanje kod najviše dva pravna subjekta.

Član 27b

Članovi uprave Društva za upravljanje solidarno odgovaraju Društvu za upravljanje za štetu koja je nastala kao posljedica činjenja, nečinjenja i propuštanja ispunjavanja njihovih obaveza i dužnosti, osim ako dokažu da su pri izvršavanju svojih obaveza i dužnosti postupali pažnjom dobrog stručnjaka.

Član 27c

(1) Članom uprave Društva za upravljanje može biti imenovano lice koje je dobilo prethodnu saglasnost Komisije za obavljanje funkcije člana uprave Društva za upravljanje.

(2) Zahtjev za izdavanje saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave podnosi, uime člana, Društvo za upravljanje za mandat koji ne može biti duži od četiri godine.

(3) Društvo za upravljanje dužno je podnijeti novi zahtjev za izdavanje saglasnosti za mandatni period u roku 30 dana od dana prijema obavještenja o oduzimanju, prestanku ili odbijanju davanja saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave za člana, odnosno kandidata za člana uprave.

(4) Društvo za upravljanje dužno je, uz zahtjev za izdavanje saglasnosti iz stava (2) ovog člana, priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz člana 27. ovog zakona.

(5) U postupku odlučivanja o saglasnosti iz stava (1) ovog člana, Komisija može zatražiti da kandidat za člana uprave Društva za upravljanje predstavi program vođenja poslova Društva za upravljanje za mandatni period.

(6) Lice za koje je Komisija već izdala saglasnost za obavljanje funkcije člana uprave Društva za upravljanje dužno je, prije nego što bude imenovano na tu dužnost u drugom društvu za upravljanje, ponovo dobiti odobrenje Komisije.

Član 27d

Komisija će odbiti zahtjev za izdavanje saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave Društva za upravljanje ako:

a) predloženo lice ne ispunjava uvjete propisane odredbama člana 27. ovog zakona,

b) Komisija raspolaže objektivnim i dokazivim razlozima zbog kojih se može pretpostaviti da su poslovi kojima se lice bavi ili se bavilo, predstavljali prijetnju upravljanjem Društvom za upravljanje u skladu sa organizacijskim zahtjevima za Društvo za upravljanje, koji su propisani ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona,

c) su u zahtjevu za izdavanje saglasnosti navedeni netačni, neistiniti podaci ili podaci koji dovode u zabludu.

Član 27e

Saglasnost za obavljanje funkcije člana uprave Društva za upravljanje prestaje važiti ako:

a) lice u roku šest mjeseci od izdavanja saglasnosti ne bude imenovano ili ne stupi na dužnost na koju se odobrenje odnosi istekom navedenog roka,

b) licu prestane dužnost na koju se saglasnost odnosi sa danom prestanka dužnosti,

c) licu prestane radni odnos u Društvu za upravljanje sa danom prestanka radnog odnosa.

Član 27f

(1) Komisija će oduzeti saglasnost za obavljanje funkcije člana uprave Društva za upravljanje u sljedećim slučajevima ako:

a) član uprave ne ispunjava uvjete pod kojima mu je saglasnost izdata,

b) saglasnost je izdata na osnovu neistinitih, netačnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu, odnosno na neki drugi nepropisan način,

c) član uprave prekršio je odredbe o zabrani trgovanja ili izvršavanja transakcija, odnosno davanja naloga za trgovanje na osnovu povlaštenih informacija ili na način koji bi predstavljao tržišnu manipulaciju prema odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala,

d) član uprave teže ili sistematski kršio je ovaj zakon, propise donesene na osnovu ovog zakona ili ostale zakonske propise, a posebno ako je zbog toga ugrožena likvidnost ili održavanje kapitala Društva za upravljanje i/ili Fonda kojim upravlja,

e) član uprave nije osigurao provođenje ili nije proveo nadzorne mjere koje je naložila Komisija,

f) član uprave nije osigurao adekvatne organizacijske uvjete za Društvo za upravljanje propisane ovim zakonom ili propisima donesenim na osnovu ovog zakona,

g) utvrdi da je član uprave u sukobu interesa zbog kojeg ne može ispunjavati svoje obaveze i dužnosti pažnjom dobrog stručnjaka,

h) član uprave ne ispunjava redovno obavezu utvrđivanja i ocjenjivanja efikasnosti politika, mjera ili internih procedura vezanih uz usklađenost Društva za upravljanje i Fonda kojim upravlja sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona ili obavezu poduzimanja odgovarajućih mjera radi ispravljanja nedostataka, odnosno nepravilnosti u poslovanju Društva za upravljanje.

(2) U slučajevima iz stava (1) tač. od e) do h) ovog člana Komisija može i privremeno oduzeti saglasnost za obavljanje funkcije člana uprave Društva za upravljanje, uz navođenje roka za otklanjanje nedostataka koji ne može biti duži od tri mjeseca.

(3) Ako Komisija oduzme saglasnost za obavljanje funkcije člana uprave Društvo za upravljanje je obavezno, bez odgađanja, donijeti odluku o opozivu imenovanja tog člana uprave.

(4) U slučaju oduzimanja saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave Društva za upravljanje, lice kojem je oduzeta saglasnost može podnijeti zahtjev za ponovno izdavanje saglasnosti u roku koji ne može biti kraći od jedne godine niti duži od tri godine od dana oduzimanja saglasnosti.

(5) U slučaju iz stava (4) ovog člana i u drugom slučaju kada Društvo za upravljanje ne zadovoljava uvjet o najmanjem broju članova uprave iz člana 27. ovog zakona, nadzorni odbor Društva za upravljanje dužan je, u skladu sa odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje privrednih društava, imenovati zamjenika člana uprave iz reda svojih članova, bez saglasnosti Komisije, na rok od najviše tri mjeseca i o tome, bez odgađanja, obavijestiti Komisiju. Nadzorni odbor može ponovo imenovati istog ili drugog svog člana, uz uvjet da zamjenski mandat ukupno ne traje duže od šest mjeseci.

(6) Nadzorni odbor društva za upravljanje dužan je predložiti kandidata za člana uprave koji nedostaje i putem Društva za upravljanje podnijeti zahtjev za izdavanje saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave u roku 45 dana od dana prestanka odobrenja Komisije u skladu sa članom 27e. ovog zakona, odnosno od prijema odluke Komisije o oduzimanju ili odbijanju davanja saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave.

Član 27g

(1) Ako je član uprave više od dva puta u periodu tri godine prekršio odredbe ovog zakona, propisa donesenih na osnovu ovog zakona ili drugih propisa, Komisija je ovlaštena tom članu uprave zabraniti obavljanje funkcije člana uprave Društva za upravljanje u tom ili u bilo kojem društvu za upravljanje.

(2) U slučajevima kada to ocijeni opravdanim, Komisija je ovlaštena izdati i privremenu zabranu obavljanja funkcije člana uprave društva za upravljanje u tom ili u bilo kojem društvu za upravljanje.

Član 27h

(1) Za člana nadzornog odbora Društva za upravljanje može biti izabrano ili imenovano lice koje ima dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije, iskustvo za nadziranje vođenja poslova Društva za upravljanje i koje je dobilo prethodnu saglasnost Komisije za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Društva za upravljanje.

(2) Smatra se da je uvjet iz stava (1) ovog člana ispunjen ako lice ima najmanje petogodišnje iskustvo vođenja ili nadzora nad vođenjem poslova društva uporedive veličine i predmeta poslovanja kao i kod Društva.

(3) Članovi nadzornog odbora Društva za upravljanje ne smiju obavljati nikakve poslove niti pružati usluge koje su konkurentne poslovanju Društva za upravljanje ili kojima bi mogli biti u sukobu interesa u odnosu na poslovanje Društva za upravljanje.

(4) Članovi nadzornog odbora jednog društva za upravljanje ne mogu biti istovremeno članovi nadzornog odbora drugog društva za upravljanje ili zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom.

(5) Komisija može naložiti Društvu za upravljanje opoziv člana nadzornog odbora Društva za upravljanje ako:

a) član nadzornog odbora krši svoje dužnosti određene ovim i drugim zakonima, te propisima donesenim na osnovu tih zakona,

b) postoji ili nastupi smetnja za izbor ili imenovanje člana nadzornog odbora,

c) član nadzornog odbora ne ispunjava uvjete iz st. (1) i (3) ovog člana.

(6) Komisija će pravilnikom detaljnije propisati uvjete koje moraju ispunjavati članovi nadzornog odbora Društva za upravljanje.

Član 27i

Odredbe ovog zakona, koje se odnose na uvjete i podnošenje zahtjeva za odobrenje, prestanak i ukidanje, odnosno oduzimanje saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave Društva za upravljanje, na odgovarajući način primjenjuju se i na članove nadzornog odbora Društva za upravljanje koji za obavljanje te funkcije mora dobiti saglasnost Komisije.

Član 27j

Pored ovlaštenja koje nadzorni odbor Društva za upravljanje ima prema odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje privrednih društava, nadzorni odbor Društva za upravljanje nadležan je i za davanje odobrenja upravi Društva za upravljanje:

a) za određivanje i provođenje poslovne politike Društva za upravljanje,

b) za finansijski plan Društva za upravljanje,

c) za organizaciju sistema interne kontrole Društva za upravljanje i sistema upravljanja rizicima,

d) te za odlučivanje o drugim pitanjima određenim ovim zakonom.

Član 27k

(1) Nadzorni odbor Društva za upravljanje dužan je:

a) nadzirati primjerenost postupanja i efikasnost rada sistema interne kontrole u Društvu za upravljanje,

b) nadzirati provođenje poslovne politike,

c) dati svoje mišljenje Komisiji o nalozima Komisije u postupcima nadzora Društva za upravljanje, te nadzirati postupanje Društva za upravljanje u skladu sa nalozima i rješenjima Komisije,

d) podnijeti izvještaj skupštini Društva za upravljanje o nalozima Komisije, te postupcima iz tačke b) ovog stava, ovog člana,

e) odlučiti o davanju odobrenja na godišnje i druge finansijske izvještaje Društva za upravljanje i Fonda te o njima podnijeti pisani izvještaj skupštini Društva za upravljanje.

(2) Članovi nadzornog odbora Društva za upravljanje solidarno odgovaraju Društvu za upravljanje za štetu koja je nastala kao posljedica kršenja njihovih obaveza i dužnosti, osim ako dokažu da su pri izvršavanju svojih obaveza i dužnosti postupali pažnjom dobrog stručnjaka.

Član 27l

(1) Društvo za upravljanje, odnosno članovi njegove uprave i nadzornog odbora dužni su:

a) u obavljanju svojih djelatnosti, odnosno svojih dužnosti postupati savjesno i pošteno, te u skladu s pravilima struke,

b) u izvršavanju svojih obaveza postupati sa pažnjom dobrog stručnjaka,

c) postupati u najboljem interesu investitora Fonda i fondova kojim upravlja DUF, kao i štititi integritet tržišta kapitala,

d) uspostaviti i efikasno koristiti sredstva i procedure potrebne za uredno obavljanje djelatnosti Društva za upravljanje,

e) poduzeti sve razumne mjere kako bi se izbjegli sukobi interesa, a kada se oni ne mogu izbjeći prepoznati ih, upravljati, pratiti ih te ih objaviti kada je to primjenjivo kako bi se spriječio negativan utjecaj na interese Fonda i investitora u Fond i osiguralo da se prema investitorima te Fondu kojim upravlja Društvo za upravljanje postupalo pošteno,

f) pridržavati se odredbi ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona na način koji promovira najbolje interese investitora i integritet tržišta kapitala.

(2) Društvu za upravljanje, članovima uprave i nadzornog odbora, zaposlenicima Društva za upravljanje interesi investitora Fonda moraju uvijek biti prioritet i nikada svoje interese ili interese s njima povezanih lica ne smiju stavljati ispred interesa investitora Fonda, te integriteta tržišta kapitala.

(3) Komisija će pravilnikom detaljnije propisati kriterije za procjenu, mjere i procedure te druge načine na koji će Društvo za upravljanje ispuniti svoju obavezu iz stava (1) ovog člana.

Član 28

Društvo za upravljanje može obavljati svoju djelatnost isključivo na osnovu dozvola koje izda Komisija.

Član 29

(1) Društvo za upravljanje Komisiji podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana prilaže se:

a) osnivački akt društva za upravljanje,

b) poslovni plan za prve tri godine djelovanja društva za upravljanje koji mora sadržavati planirani volumen fondova koje društvo za upravljanje namjerava nuditi na tržištu, organizacijsku shemu društva, te podatke o strukturi zaposlenih,

c) popis članova ili dioničara društva za upravljanje, njihova imena i prezimena, adresu odnosno firmu i sjedište, nominalni iznos dionica odnosno udjela, te postotak dionica odnosno udjela koja pripadaju članovima u osnovnom kapitalu društva,

d) popis povezanih lica društva za upravljanje,

e) dokaze koje propiše Komisija, a na osnovu kojih je moguće utvrditi je li društvo za upravljanje kvalifikovano za obavljanje poslova osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima, naročito u pogledu osoblja, tehničke opremljenosti i organizacije.

(3) O zahtjevu za izdavanje dozvole za osnivanje odlučuje Komisija u roku od dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

(4) Društvu za upravljanje koje u roku od jedne godine od izdavanja dozvole za upravljanje fondovima ne osnuje fond, dozvola za osnivanje prestaje važiti.

(5) Komisija će bliže urediti sadržaj i postupak izdavanja dozvole za osnivanje.

Odjeljak D. Poslovanje društva za upravljanje

Član 30

(1) Društvo za upravljanje je dužno:

a) da se u zasnivanju obligacionih odnosa i ostvarivanja prava i obaveza iz tih odnosa pridržava principa savjesnosti i poštenja,

b) da u izvršavanju obaveza društvo za upravljanje postupa sa povećanom pažnjom, prema pravilima struke, dobrim poslovnim običajima te propisima Federacije,

c) da bude sposobno ispuniti dospjele obaveze (princip likvidnosti), odnosno trajno sposobno ispunjavati sve svoje obaveze (princip solventnosti),

d) da odgovara za pravovremeno, savjesno i efikasno ispunjavanje svih prava i obaveza predviđenih ovim Zakonom, prospektom i/ili statutom fonda, te za propisno izvršavanje navedenih prava i obaveza u skladu sa ovim Zakonom te prospektom i/ili statutom fonda, bez obzira na to je li neke od njih povjerila drugom,

e) da podatke o dioničarima, vlasnicima udjela, stanju udjela, uplatama i isplatama čuva kao poslovnu tajnu društva za upravljanje, a može ih saopštavati samo na osnovu sudskog naloga, zahtjeva određenog vlasnika udjela ili dioničara, banci depozitaru, te po zahtjevu Komisije,

f) ako je povjerilo poslove i dužnosti trećim licima, da prati pridržavaju li se u svom radu odredaba ovog Zakona te prospekta i/ili statuta fonda,

g) da uz saglasnost Komisije donese opći akt kojim se uređuje sukob interesa sa fondovima kojima upravlja, te vlasnika udjela u otvorenim investicijskim fondovima odnosno dioničara u zatvorenim investicijskim fondovima, sukob interesa, s obzirom na upravljanje imovinom trećih lica te obavljanje investicijskog savjetovanja,

h) da osigura sisteme i mehanizme nadzora koji jasno pokazuju da društvo za upravljanje na dugoročnoj osnovi postupa u skladu sa ovim Zakonom, prospektom i/ili statutom fonda, a koji omogućavaju praćenje svih odluka, naloga i transakcija sa imovinom fonda,

i) da osigura da svi oglasni i promotivni sadržaji, obavijesti, te izvještaji dioničarima odnosno vlasnicima udjela, bilo da su im dostavljena, odnosno objavljeni u novinama ili putem elektronskih sredstava javnog saopštavanja, budu jasni, tačni i da ne navode na pogrešne zaključke i da su u skladu sa zahtjevima Komisije,

j) da osigura prodaju udjela i dionica fonda isključivo putem lica iz člana 182. ovog Zakona,

k) da kupuje imovinu za investicijske fondove isključivo u svoje ime i za račun otvorenog investicijskog fonda, odnosno vlasnika udjela fonda kojim upravlja, te uime i za račun zatvorenog investicijskog fonda, deponirajući je u banci depozitaru, a u skladu sa postupkom predviđenim propisima Komisije,

l) da dostavlja banci depozitaru kopije svih originalnih isprava vezanih uz transakcije imovinom investicijskih fondova i to neposredno po sastavljanju tih isprava ili njihovom prijemu,

m) da evidencije transakcija sa imovinom pojedinog fonda vodi odvojeno od vlastitih računa kao i od evidencija transakcija ostalih fondova, te da ih u pravilnim vremenskim razmacima usklađuje sa računima banke depozitara,

n) da vodi poslovne knjige i ostalu dokumentaciju na način utvrđen posebnim propisom,

o) da objavljuje podatke o fondovima kojima upravlja kao i o sebi u skladu sa Zakonom i propisima Komisije,

p) da podnosi Komisiji redovne izvještaje u skladu sa postupkom predviđenim propisima Komisije,

r) da izvještava Komisiju o svakoj promjeni u skladu sa odredbama ovog Zakona, promjeni članova uprave i nadzornog odbora, odnosno promjeni u članstvu društva za upravljanje, te o svakoj promjeni kapitala, odnosa ili članstva u osnovnom kapitalu u odnosu na stanje koje je odobrila Komisija,

s) da na potpun blagovremen i tačan način i u onom trajanju koje odredi Komisija uvede, vodi i stavlja na uvid svu evidenciju koju Komisija odredi svojim propisom,

t) da blagovremeno omogući Komisiji uvid u svu svoju evidenciju te da omogući razgovor sa licima koja obavljaju poslove u društvu za upravljanje,

u) da se pridržava drugih zahtjeva predviđenih ovim Zakonom i propisima Komisije, kao i zakona država članica u kojima mu je dopuštena javna ponuda dionica odnosno udjela investicijskih fondova kojima upravlja,

z) da ne sačinjava bilo kakav ugovor koji ima za cilj umanjivanje ili promjenu odgovornosti utvrđenih ovim Zakonom, pri čemu se svaka odredba ugovora sastavljanog u tom cilju smatra ništavom,

aa) da osigura da njegovi zaposlenici i svako lice sa kojim je sklopljen ugovor o prodaji dionica ili udjela u fondovima u njegovo ime postupaju u skladu sa ovim Zakonom i mjerodavnim propisima,

bb) da jednog člana uprave zaduži za praćenje usklađenosti poslovanja društva za upravljanje sa odredbama ovog Zakona i drugim propisima, te za održavanje kontakata sa Komisijom u cilju izvještavanja i drugih korespondentnih aktivnosti u skladu sa odredbama ovog Zakona,

cc) da upravlja fondom u skladu sa ulagačkim ciljevima svakog pojedinog fonda kojim upravlja,

dd) da izdaje banci depozitaru naloge za ostvarivanje prava povezanih sa imovinom fonda,

ee) da osigura da procjene vrijednosti fonda budu točne te da cijena udjela bude ispravno utvrđena.

(2) Komisija će bliže urediti poslovanje društava za upravljanje.

Član 31

(1) Društvo za upravljanje mora uspostaviti sistem upravljanja rizicima koji u svako doba omogućuje mjerenje i praćenje rizičnosti pojedinih instrumenata u portfoliju kao i ukupnog portfolija fonda.

(2) Sistem upravljanja rizicima mora omogućiti tačno i nezavisno utvrđivanje vrijednosti finansijskih derivata kojima se trguje na drugim organiziranim tržištima (OTC).

(3) Društvo za upravljanje će u skladu sa pravilima koja će propisati Komisija za svaki pojedini fond izvještavati Komisiju o tipovima finansijskih derivata u portfoliju fonda, povezanim rizicima, kvantitativnim limitima i primjenjenoj metodologiji za mjerenje rizika vezanih uz pozicije i transakcije tim derivatima.

(4) Izloženost fonda prema pojedinim finansijskim instrumentima na kojima se zasniva derivat ne smije biti u suprotnosti sa ograničenjima ulaganja propisanim ovim Zakonom, prospektom i/ili statutom fonda.

(5) Kada vrijednosni papir ili instrument tržišta novca u sebi ima ugrađen derivat, takav derivat mora se uzeti u obzir prilikom izračuna izloženosti fonda iz st. (3) i (4) ovog člana.

Odjeljak E. Poslovanje društava za upravljanje sa sjedištem u Federaciji izvan teritorija Federacije

Član 32

(1) Društvo za upravljanje može obavljati djelatnost i na teritoriji Republike Srpske i/ili Brčko Distrikta bilo osnivanjem i poslovanjem putem podružnice ili neposredno u skladu sa propisima Republike Srpske i/ili Brčko Distrikta.

(2) Društvo za upravljanje može obavljati djelatnost i na teritoriji država članica, osnivanjem i poslovanjem putem podružnice ili neposredno, u skladu sa propisima određene države članice.

Član 33

(1) Društvo za upravljanje, koje namjerava osnovati podružnicu u državi članici, mora o tome obavijestiti Komisiju, navodeći državu članicu u kojoj namjerava osnovati podružnicu.

(2) Uz obavijest mora priložiti:

a) opće podatke o podružnici koji obuhvataju:

1) predmet poslovanja podružnice,

2) imena lica ovlaštenih za zastupanje podružnice,

3) firmu i sjedište podružnice, na kojima će se moći dobiti svi podaci vezani uz poslovanje podružnice,

b) podatke o fondovima kojima upravlja društvo za upravljanje, podatke o udjelima odnosno dionicama koje društvo za upravljanje namjerava javno nuditi na prodaju putem podružnice u državi članici koji predstavljaju:

1) tačan opis planiranih poslovnih aktivnosti koje društvo za upravljanje namjerava poduzimati u vezi sa prodajom udjela, odnosno dionica u fondovima,

2) za svaki fond, njegov prospekt i/ili statut, te finansijske izvještaje za prethodnu poslovnu godinu.

(3) Komisija mora najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema obavijesti iz stava (1) ovog člana obavijest zajedno sa prilozima dostaviti nadležnom tijelu države članice, te o tome obavijestiti društvo za upravljanje.

(4) Zajedno sa obavijesti iz stava (2) ovog člana nadležnom tijelu države članice Komisija mora dostaviti:

a) podatke o visini osnovnog kapitala društva za upravljanje,

b) izjavu da svaki fond, na koji se odnosi obavijest iz stava (1) ovog člana, ispunjava propisane zakonske uvjete za otvorene investicijske fondove sa javnom ponudom.

(5) Društvo za upravljanje Komisiju mora obavijestiti o promjeni podataka iz stava (2) ovog člana najmanje mjesec dana prije namjeravanih promjena.

Član 34

(1) Društvo za upravljanje, koje namjerava neposredno obavljati poslove upravljanja fondovima na području države članice, mora o tome obavijestiti Komisiju, navodeći državu članicu u kojoj namjerava započeti sa neposrednim obavljanjem poslova upravljanja fondovima.

(2) Uz obavijest društvo za upravljanje mora priložiti:

a) plan aktivnosti,

b) podatke i dokumentaciju iz člana 33. stav (2) tačka b) ovog Zakona.

(3) Komisija mora najkasnije u roku od mjesec dana od prijema obavijesti iz ovog člana obavijest zajedno sa prilozima dostaviti nadležnom tijelu države članice, te o tome obavijestiti društvo za upravljanje.

(4) Zajedno sa obavijesti iz ovog člana, nadležnom tijelu države članice Komisija mora dostaviti:

a) podatke o visini osnovnog kapitala društva za upravljanje,

b) izjavu da svaki fond na koji se odnosi obavijest iz ovog člana ispunjava propisane zakonske uvjete za otvorene investicijske fondove sa javnom ponudom.

(5) Društvo za upravljanje Komisiju mora obavijestiti o promjeni podataka iz stava (2) ovoga člana, najmanje mjesec dana prije namjeravanih promjena.

(6) Odredbe ovog člana primjenjuju se i u slučaju kada društvo za upravljanje ovlasti drugo lice za obavljanje pojedinih djelatnosti iz svog predmeta poslovanja.

Član 35

Komisija može zahtijevati od nadležnog tijela države članice u kojoj društvo za upravljanje obavlja djelatnost da provede postupak nadzora nad poslovanjem podružnice ukoliko bi se na taj način ubrzao i pojednostavio postupak nadzora, u skladu sa principima efikasnosti, ekonomičnosti i postupanja u razumnom roku. Pod istim uvjetima mogu se ovlastiti lica ovlaštena od nadležnog tijela države članice za učestvovanje u postupku nadzora.

Član 36

(1) Društvo za upravljanje smije obavljati poslove upravljanja fondovima izvan država članica isključivo osnivanjem podružnice.

(2) Za osnivanje podružnice u inozemstvu društvo za upravljanje mora dobiti odobrenje Komisije.

(3) Na postupak izdavanja odobrenja za osnivanje podružnice odgovarajuće se primjenjuje odredba člana 33. ovog Zakona.

(4) Komisija može odbiti izdati odobrenje za osnivanje podružnice ukoliko je vjerovatno da bi provođenje nadzora nad društvom za upravljanje bilo otežano u značajnijoj mjeri.

(5) Odredbe ovog člana primjenjuju se i u slučaju kada društvo za upravljanje ovlasti drugo lice za obavljanje pojedinih djelatnosti iz svog predmeta poslovanja.

Odjeljak F. Poslovanje fonda i društva za upravljanje sa sjedištem u državama članicama Evropske unije na teritoriji Federacije

Član 37

(1) Fond iz člana 15. stav (1) tačka b) ovog Zakona, koji svoje udjele želi ponuditi na tržištu Federacije dužan je Komisiji dostaviti:

a) potvrdu nadležnog tijela matične države članice Evropske unije da fond ispunjava propisane uvjete,

b) statut ili drugi odgovarajući dokument fonda,

c) prospekt i skraćeni prospekt,

d) posljednje polugodišnje i godišnje finansijske izvještaje,

e) podatke o načinu ponude svojih udjela na tržištu Federacije,

f) podatke o mjestu na kojem će domaći investitori moći dobiti prospekt, statut, izvještaje i druge obavijesti o fondu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Federaciji, te podatke o mjestu na kojem će domaći investitori moći kupovati i prodavati udjele fonda u domaćoj valuti.

(2) Podaci iz stava (1) ovog člana dostavljaju se na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Federaciji i na engleskom jeziku.

(3) Komisija je dužna u roku od dva mjeseca odlučiti o zahtjevu od dana dostave potpune dokumentacije.

Član 38

(1) Fond iz člana 15. stav (1) tačka b) ovog Zakona za poslove koje obavlja u Federaciji podliježe odredbama ovog Zakona.

(2) Sve obavijesti i izvještaje fonda iz člana 15. stav (1) tačka b) ovog Zakona moraju se učiniti dostupnima na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Federaciji.

Član 39

Komisija je ovlaštena da propiše izdavanje odobrenja, tržišnu djelatnost, javnu ponudu i obaveze objave podataka fondova iz člana 15. stav (1) tačka b) ovog Zakona u Federaciji.

Član 40

(1) Društvo za upravljanje sa sjedištem u nekoj od država članica koje namjerava osnovati podružnicu u Federaciji dužno je obavijestiti nadležno tijelo u državi članici u kojoj ima registrirano sjedište o namjeri osnivanja podružnice u Federaciji te mu dostaviti sljedeće podatke:

a) opće podatke o podružnici koji obuhvataju:

1) predmet poslovanja podružnice,

2) imena lica ovlaštenih za zastupanje podružnice,

3) firmu i sjedište podružnice, na kojima će se moći dobiti svi podaci vezani za poslovanje podružnice;

b) podatke o fondovima kojima upravlja društvo za upravljanje, podatke o udjelima odnosno dionicama koje društvo za upravljanje namjerava javno nuditi na prodaju putem podružnice u Federaciji:

1) tačan opis planiranih poslovnih aktivnosti koje društvo za upravljanje namjerava poduzimati u vezi sa prodajom udjela odnosno dionica u fondovima,

2) za svaki fond njegov prospekt i/ili statut, te posljednji godišnji izvještaj.

(2) Društvo za upravljanje mora nadležni organ države članice obavijestiti o promjeni podataka iz stava 1. ovog člana najmanje mjesec dana prije namjeravanih promjena.

Član 41

(1) Komisija je dužna obavijestiti društvo za upravljanje o svim zakonskim obavezama u poslovanju u Federaciji u roku od dva mjeseca od prijema podataka iz člana 40. ovog Zakona.

(2) Društvo za upravljanje može otpočeti obavljati djelatnost u podružnici nakon prijema obavijesti iz stava (1) ovog člana.

Član 42

(1) Društvo za upravljanje koje namjerava neposredno obavljati poslove upravljanja fondovima na području Federacije mora o tome obavijestiti nadležno tijelo države članice u kojoj ima registrirano sjedište. Uz obavijest se mora priložiti:

a) plan aktivnosti,

b) podaci i dokumentacija iz člana 40. stav (1) tačka b) ovog Zakona.

(2) Nadležno tijelo države članice mora obavijest zajedno sa prilozima dostaviti Komisiji, te o tome obavijestiti društvo za upravljanje.

(3) Zajedno sa obavijesti iz stava (2) ovog člana, nadležno tijelo države članice Komisiji mora dostaviti:

a) podatke o visini osnovnog kapitala društva za upravljanje,

b) izjavu da svaki fond, na koji se odnosi obavijest iz stava (1) ovog člana, ispunjava propisane uvjete.

(4) Komisija je dužna obavijestiti društvo za upravljanje o svim zakonskim obavezama u poslovanju u Federaciji u roku od dva mjeseca od prijema podataka o takvom prijedlogu.

(5) Nakon prijema obavijesti, odnosno isteka roka iz stava (4) ovog člana društvo za upravljanje može otpočeti obavljati djelatnost.

(6) Društvo za upravljanje mora nadležno tijelo države članice obavijestiti o promjeni podataka iz stava 1. ovog člana najmanje mjesec dana prije namjeravanih promjena.

(7) Odredbe ovog člana primjenjuju se i u slučaju kada društvo za upravljanje ovlasti drugo lice za obavljanje pojedinih djelatnosti iz svog predmeta poslovanja.

Član 43

Komisija provodi postupak nadzora nad poslovanjem podružnice društva za upravljanje sa sjedištem u državi članici, odnosno nad neposrednim poslovanjem takvog društva za upravljanje u Federaciji na osnovu svojih ovlaštenja, po službenoj dužnosti i/ili po zahtjevu ovlaštenog tijela države članice.

Odjeljak G. Oduzimanje dozvole i prestanak društva za upravljanje

Član 44

Komisija može oduzeti dozvolu društvu za upravljanje u sljedećim slučajevima:

a) ako društvo za upravljanje ne započne sa poslovanjem u roku od godine dana od izdavanja dozvole,

b) ako društvo za upravljanje šest ili više mjeseci ne obavlja djelatnosti osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima u skladu sa ovim Zakonom,

c) ako je dozvola dobijena na osnovu netačnih navoda ili navoda koji dovode u zabludu, odnosno na koji drugi nepropisan način,

d) ako je društvo za upravljanje ili ovlašteno lice povrijedilo odredbe ovog Zakona ili druge propise koje donosi Komisija.

Član 45

(1) Društvo za upravljanje ima pravo prenijeti poslove upravljanja otvorenim investicijskim fondom na neko drugo društvo za upravljanje koje ima dozvolu Komisije.

(2) U slučaju zatvorenog investicijskog fonda, pravo da prenese poslove upravljanja investicijskim fondom na neko drugo društvo za upravljanje koje ima dozvolu Komisije ima skupština zatvorenog investicijskog fonda, ili nadzorni odbor ukoliko je to predviđeno statutom.

(3) Najmanje tri mjeseca prije prijenosa upravljanja otvorenim investicijskim fondom, društvo za upravljanje dužno je o prijenosu upravljanja obavijestiti sve vlasnike udjela u tom fondu. Vlasnicima udjela koji u navedenom periodu žele istupiti iz fonda društvo za upravljanje ne može obračunati i naplatiti izlaznu naknadu.

(4) Način prijenosa poslova upravljanja iz st. (1) i (2) ovog člana propisuje Komisija.

Član 46

(1) U slučaju prestanka obavljanja registrirane djelatnosti društvo za upravljanje je dužno:

a) uputiti pisanu obavijest banci depozitaru najmanje dva mjeseca prije dana prestanka upravljanja u slučaju kada fond koristi usluge banke depozitara, Komisiji u slučaju ako upravlja otvorenim investicijskim fondom ili nadzornom odboru i Komisiji ako upravlja zatvorenim investicijskim fondom,

b) u roku od tri dana obavijestiti Komisiju ako upravlja otvorenim investicijskim fondom, odnosno nadzorni odbor ako upravlja zatvorenim investicijskim fondom,

c) provesti postupak prijenosa upravljanja drugom ovlaštenom društvu za upravljanje u skladu sa članom 45. ovog Zakona u roku od dva mjeseca od upućivanja obavijesti iz tač. a) ili b) ovog stava.

(2) U slučaju zatvorenog investicijskog fonda nadzorni odbor je dužan zaključiti ugovor o upravljanju sa drugim ovlaštenim društvom za upravljanje.

(3) U slučaju neprovođenja postupka propisanog stavom (1) tačka c) i stavom (2) ovog člana pokreće se postupak likvidacije fonda u skladu sa odredbama ovog Zakona.

Odjeljak H. Ograničenja i odgovornost društva za upravljanje

Član 47

(1) Društvo za upravljanje investicijskim fondovima sa javnom ponudom ne može:

a) da obavlja djelatnost posredovanja u kupovini i prodaji vrijednosnih papira,

b) da otuđuje vrijednosne papire ni bilo kakvu drugu imovinu fonda, kao ni da je od njega stiče bilo za svoj račun ili za račun povezanih lica,

c) da kupuje sredstvima fonda imovinu koja nije predviđena njegovim statutom i prospektom,

d) da obavlja transakcije kojima krši odredbe ovog Zakona i propise Komisije, uključujući odredbe o ograničenjima ulaganja u fondove kojima upravlja,

e) da otuđuje imovinu zatvorenog investicijskog fonda i imovinu koja čini otvoreni investicijski fond bez primanja odgovarajuće naknade,

f) da stiče ili otuđuje imovinu uime fondova kojima upravlja po cijeni nepovoljnijoj od tržišne cijene ili procijenjene vrijednosti predmetne imovine,

g) da u svoje ime i za račun otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom, odnosno uime i za račun zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom posuđuje sredstva, osim ako to ne čini s ciljem korištenja tih sredstava za otkup udjela u otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom i to pod uvjetom da novčana sredstva raspoloživa u portfoliju fonda nisu dovoljna za tu svrhu, pri čemu, u slučaju takvih pozajmica, ukupni iznos obaveza koje podliježu otplati iz imovine koja čini otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom prema svim ugovorima o zajmu ili kreditu ne smije prelaziti 10% netovrijednosti imovine otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom u trenutku uzimanja tih pozajmica i na rok ne duži od tri mjeseca,

h) da odobrava zajmove iz imovine fonda,

i) da koristiti imovinu fonda kao garanciju izvršenja obaveza društva za upravljanje ili obaveza trećih lica ili kako bi društvu za upravljanje, njegovim zaposlenicima ili povezanim licima omogućio sklapanje poslova pod povlaštenim uvjetima,

j) da dogovara prodaju, kupovinu ili prijenos imovine između dva fonda kojima upravlja isto društvo za upravljanje pod uvjetima različitim od tržišnih uvjeta ili uvjetima koji jedan fond stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na drugi,

k) da preuzima obaveze u vezi sa imovinom koja u trenutku preuzimanja tih obaveza nije vlasništvo investicijskog fonda sa javnom ponudom, uz izuzetak transakcija sa vrijednosnim papirima obavljenih na berzi ili drugom uređenom tržištu čija pravila omogućavaju isporuku vrijednosnih papira uz istodobno plaćanje,

l) da za svoj račun stiče ili otuđuje udjele u otvorenom investicijskom fondu kojim upravlja,

m) da emituje druge vrijednosne papire otvorenih investicijskih fondova osim njihovih udjela,

n) da ulaže imovinu fonda u vrijednosne papire ili druge finansijske instrumente koje ono emituje,

o) da fondovi sa javnom ponudom kojima upravlja jedno društvo za upravljanje ne smiju biti vlasnici ukupno:

1) više od 25% dionica sa pravom glasa jednog emitenta,

2) više od 10% dionica bez prava glasa jednog emitenta,

3) 10% dužničkih vrijednosnih papira emitovanih od jednog emitenta,

4) 25% udjela pojedinog investicijskog fonda,

5) 10% instrumenata tržišta novca jednog emitenta uz izuzetak da se ograničenja iz ove alineje ne primjenjuju na dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su emitent Bosna i Hercegovina, Federacija, Republika Srpska, kanton, općina, grad, država članica, jedinica lokalne uprave države članice, država koja nije članice Evropske unije ili međunarodna javna organizacija koja je članica jedne ili više država članica.

(2) Ograničenja i odgovornost društva za upravljanje investicijskim fondom sa zatvorenom ponudom propisana su prospektom fonda.

Član 48

(1) U slučaju da ne obavi ili propusti obaviti, u cijelosti ili djelomično, odnosno ako nepropisno obavi bilo koji posao ili dužnost predviđenu ovim Zakonom, statutom ili prospektom fonda, društvo za upravljanje odgovorno je vlasnicima udjela, odnosno dioničarima fonda za uredno i savjesno obavljanje poslova propisanih ovim Zakonom, pravilnikom, statutom i prospektom fonda, te ugovorom o upravljanju zatvorenim investicijskim fondom.

(2) Odricanje od odgovornosti zbog povjeravanja izvršavanja nekog posla trećem licu ne proizvodi pravno djejstvo.

GLAVA III. BANKA DEPOZITAR

Odjeljak A. Pojam banke depozitara

Član 49

(1) Banka depozitar jeste banka koja za potrebe fonda obavlja poslove čuvanja zasebne imovine fonda, poslove vođenja posebnih računa za imovinu fonda i odjeljivanja imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova, te obavlja druge poslove u skladu sa odredbama ovog Zakona i propisom Komisije.

(2) Banka depozitar fonda registriranog u Federaciji može biti banka sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, koja je dobila dozvolu Komisije za obavljanje poslova depozitara fonda.

Odjeljak B. Osnovna obilježja poslova banke depozitara

Član 50

(1) Fond sa javnom ili zatvorenom ponudom, osnovan u skladu sa odredbama ovog Zakona i posluje na teritoriji Federacije, mora imati banku depozitara.

Član 51

(1) Poslovi čuvanja i ostali poslovi koje banka depozitar obavlja za društvo za upravljanje moraju biti organizaciono odvojeni od poslova društva za upravljanje.

(2) Imovinu fondova, uključujući vrijednosne papire, bankovne račune i drugu imovinu, banka depozitar čuva i vodi na posebnom računu za svaki od fondova za koji obavlja poslove banke depozitara.

(3) Banka depozitar ne smije koristiti imovinu fonda, bilo direktno ili indirektno, za obavljanje transakcija za svoj račun ili za ostvarivanje bilo kakve koristi za sebe ili svoje zaposlenike ili u bilo koju drugu svrhu osim u korist dioničara ili vlasnika udjela u fondu.

(4) Imovina fondova kod banke depozitara ne ulazi u imovinu banke depozitara niti likvidacijsku ili stečajnu masu niti se može upotrijebiti za izvršenje u pogledu potraživanja prema skrbniku.

Odjeljak C. Prava i obaveze banke depozitara

Član 52

(1) Pored čuvanja posebne imovine fonda, vođenja posebnih računa za imovinu svakog pojedinog fonda i odjeljivanja imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova, banka depozitar obavlja sljedeće poslove:

a) u slučaju otvorenog investicijskog fonda osigurava da se prodaja i otkup udjela za račun fonda obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima fonda, ukoliko je to predviđeno prospektom i statutom fonda,

b) u slučaju otvorenog investicijskog fonda otkupljuje i isplaćuje udjele, vrši isplate vlasnicima udjela otvorenog investicijskog fonda iz dobiti fonda,

c) vodi računa da je izračun netovrijednosti pojedine dionice ili udjela u fondu obavljen u skladu sa ovim Zakonom, mjerodavnim propisima te prospektom i statutom fonda,

d) izvršava naloge društva za upravljanje u vezi sa transakcijama sa vrijednosnim papirima i drugom imovinom koja tvori portfolio fonda, pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa ovim Zakonom, propisima Komisije, prospektom i/ili statutom fonda, te osigurava da transakcije vrijednosnim papirima budu namirene, odnosno da dospjela novčana potraživanja budu naplaćena u zakonskim ili ugovornim rokovima,

e) naplaćuje sve prihode i druga prava dospjela u korist fonda, a koja proizlaze iz njegove imovine,

f) osigurava da se prihodi fonda koriste u skladu sa ovim Zakonom i prospektom i/ili statutom fonda, te da su troškovi koje plaća fond u skladu sa uvjetima iz prospekta i/ili statuta fonda, odredbama ovog Zakona i drugih propisa,

g) obavlja druge poslove predviđene ugovorom zaključenim sa društvom za upravljanje ili nadzornim odborom fonda,

h) vodi evidenciju poslovanja koje obavlja kao banka depozitar svakog pojedinog fonda i na redovnoj osnovi usklađuje sa evidencijom društva za upravljanje,

i) prijavljuje Komisiji kršenje ovog Zakona i ugovora od društva za upravljanje u slučaju da društvo za upravljanje odbije prihvatiti njen zahtjev za prestankom takvog kršenja,

j) revizorima i drugim licima ovlaštenim za vršenje uvida, uključujući i Komisiju, omogućuje pristup podacima i računima vezanim uz fond i njegovu imovinu.

(2) Komisija je ovlaštena propisati način provedbe odredaba stava (1) ovog člana.

Odjeljak D. Odgovornost banke depozitara

Član 53

Banka depozitar odgovara društvu za upravljanje, vlasnicima udjela u otvorenom investicijskom fondu i dioničarima zatvorenog investicijskog fonda za pričinjenu štetu, ako ne obavlja ili nepravilno obavlja poslove predviđene ugovorom o poslovima banke depozitara ili ovim Zakonom, uključujući i slučaj kada je obavljanje svojih poslova iz člana 52. stav (1) ovog Zakona u cijelosti ili djelomično povjerila trećim licima.

Član 54

(1) Podatke o vlasnicima udjela, njihovim udjelima, odnosno dioničarima, te uplatama i isplatama, koji su joj učinjeni dostupnim u skladu sa odredbama ovog Zakona, banka depozitar je dužna čuvati kao poslovnu tajnu.

(2) Izuzetno, Banka depozitar je, prema zahtjevu Komisije, dužna omogućiti pristup podacima iz stava (1) ovog člana s ciljem provođenja nadzora Komisije.

Odjeljak E. Promjena banke depozitara

Član 55

(1) Društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondom ili nadzorni odbor zatvorenog investicijskog fonda mogu jednu banku depozitara zamijeniti nekom drugom, uz prethodnu saglasnost Komisije.

(2) Dotadašnja banka depozitar mora u pisanom obliku u roku od tri dana od prijema zahtjeva obavijestiti Komisiju da prema svim njenim saznanjima ne postoje nikakve nerazriješene povrede zakona ili propisa.

Član 56

(1) Banka depozitar koja želi prestati sa obavljanjem djelatnosti banke depozitara ili raskinuti ugovor o poslovima banke depozitara određenog fonda ili fondova dužna je najmanje dva mjeseca prije prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno raskida ugovora uputiti pisanu obavijest o svojoj namjeri Komisiji, nadzornom odboru svakog zatvorenog investicijskog fonda ili društvu za upravljanje otvorenog investicijskog fonda za koje obavlja poslove banke depozitara.

(2) U slučaju da društvo za upravljanje otvorenog investicijskog fonda, odnosno nadzorni odbor zatvorenog investicijskog fonda ne zaključe ugovor sa drugom bankom depozitarom u roku od dva mjeseca od dana prijema obavijesti iz stava (1) ovog člana, banka depozitar je dužna, ako je u mogućnosti, nastaviti sa pružanjem depozitnih usluga u daljnjem roku od mjesec dana.

(3) U slučaju da banka depozitar prestane poslovati u svojstvu banke depozitara, ili ako u roku od dva mjeseca, odnosno u dodatnom roku od mjesec dana ne bude zaključen ugovor sa drugom bankom depozitarom, Komisija će odrediti banku depozitara koja će privremeno obavljati poslove dopozitara do donošenja odluke o izboru banke depozitara.

Član 57

U slučaju raskida ugovora banka depozitar je dužna svu imovinu investicijskih fondova koju ima na čuvanju prenijeti na čuvanje banci depozitaru sa kojom društvo za upravljanje, odnosno nadzorni odbor zaključe ugovor o poslovima banke depozitara i to bilo u pisanom ili elektronskom obliku, zavisno od načina vođenja podataka.

GLAVA IV. INVESTICIJSKI FONDOVI SA JAVNOM PONUDOM

Odjeljak A. Zatvoreni investicijski fondovi sa javnom ponudom

Član 58

(1) Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom je dioničko društvo sa sjedištem u Federaciji koje, uz dozvolu Komisije, osniva i njime upravlja društvo za upravljanje, a čiji je predmet poslovanja prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom svojih neograničeno prenosivih dionica i ulaganje tih sredstava, uz uvažavanje principa disperzije rizika.

(2) Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom može se osnovati na određeno ili neodređeno vrijeme.

(3) Statutom zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom moraju se utvrditi njegovi investicijski ciljevi.

(4) Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom ne može promijeniti organizacioni oblik.

(5) Fizičko ili pravno lice ne može, direktno ili indirektno, biti vlasnik više od 25% dionica istog zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom.

(6) Na zatvorene investicijske fondove sa javnom ponudom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje privrednih društava, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Član 59

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje fonda i prijava upisa zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom u registar fondova, koje Komisiji podnosi ovlašteno društvo za upravljanje, moraju sadržavati:

a) firmu društva za upravljanje i podatke o dozvoli za osnivanje koje je društvo za upravljanje dobilo od Komisije, kao i ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje, adresu, telefon, telefaks i adresu elektronske pošte društva za upravljanje,

b) firmu fonda,

c) ciljeve ulaganja fonda,

d) ime i prezime, adresu, telefon, telefaks i adresu elektronske pošte članova prvog saziva nadzornog odbora fonda,

e) statut fonda,

f) prospekt fonda,

g) odluku o imenovanju članova prvog nadzornog odbora i njihove pismene izjave o prihvaćanju imenovanja,

h) ugovor zaključen između nadzornog odbora fonda i društva za upravljanje,

i) ugovor sa bankom depozitarom i kopiju izvoda iz sudskog registra za banku,

j) zahtjev za uvrštenje dionica fonda na berzu ili uređeno javno tržište i pisanu potvrdu berze da dionice fonda, sudeći prema prijedlogu, ispunjavaju uvjete za uvrštenje, i

k) firmu revizora, izvod iz sudskog registra i osnovne podatke o revizoru.

(2) Komisija će propisati obavezni sadržaj zahtjeva, statuta, prospekata i ugovora zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom i drugih dodatnih podataka koji se mogu tražiti, ako je to neophodno za zaštitu investitora.

1. Osnovni kapital i dionice zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom

Član 60

Najniži iznos osnovnog kapitala zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom je 1.000.000,00 KM.

Član 61

Dionice zatvorenog investicijskog fonda uplaćuju se u gotovini i moraju u cijelosti biti uplaćene prije nego što se osnivanje zatvorenog investicijskog fonda ili povećanja osnovnog kapitala zatvorenog investicijskog fonda upiše u registar kod Komisije.

Član 62

(1) Redovne dionice zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom glase na ime i dioničarima daju jednaka prava utvrđena zakonom, prospektom i statutom fonda.

(2) Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom ne može emitirati nijednu drugu vrstu vrijednosnih papira osim dionica iz stava (1) ovog člana.

(3) Dionice zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom obavezno se uvrštavaju u kotaciju na berzi ili drugo uređeno javno tržište.

2. Troškovi zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom

Član 63

(1) Troškovi i naknade u vezi sa osnivanjem zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom mogu se plaćati na teret imovine fonda jedino ako je tako određeno prospektom i statutom. Najviši iznos troškova i naknada osnivanja koje se isplaćuju na teret imovine fonda u prospektu iskazuje se kao postotak novčanih sredstava uplaćenih u fond prilikom osnivanja.

(2) Sve ostale troškove i naknade u vezi sa osnivanjem koje prelaze tako utvrđeni procent snosi društvo za upravljanje.

(3) Ako zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom ne uspije dostići najniži iznos osnovnog kapitala, troškove i naknade u vezi sa osnivanjem snose osnivači koji su usvojili statut, a novčani ulozi se u cijelosti vraćaju investitorima.

(4) Troškovi i naknade u vezi sa osnivanjem plaćeni iz imovine zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ne mogu prelaziti 3,5% ukupnih novčanih sredstava prikupljenih emisijom dionica.

Član 64

(1) Iz imovine zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom mogu se direktno plaćati isključivo sljedeći troškovi:

a) naknada društvu za upravljanje, koja se zasniva na procentu prosječne godišnje netovrijednosti imovine fonda i mora se navesti u ugovoru između fonda i društva za upravljanje i u prospektu fonda i statutu, a kao godišnji trošak može se odbiti od imovine fonda i obračunava se prilikom svakog obračuna netovrijednosti imovine fonda,

b) naknada banci depozitaru,

c) naknada i troškovi članova nadzornog odbora i direktora fonda,

d) troškovi, provizije ili takse neposredno povezane sa sticanjem ili prodajom imovine fonda,

e) naknada i troškovi Registra vrijednosnih papira u Federaciji,

f) računovodstveni, revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju zatvorenog investicijskog fonda,

g) troškovi izrade, štampanja i poštarine vezani uz objavu i dostavu izvještaja koji se prema ovom Zakonu podnose dioničarima,

h) troškovi održavanja redovne skupštine, osim u slučaju vanredne skupštine koju sazove društvo za upravljanje, u kom slučaju te troškove snosi društvo za upravljanje,

i) sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji,

j) troškovi uvrštenja na berzu ili drugo uređeno javno tržište,

k) porezi koje je fond dužan platiti na osnovu zakona koji reguliraju materiju oporezivanja,

l) troškovi oglašavanja, ali samo kada je ono obavezno za zatvorene investicijske fondove u skladu sa ovim Zakonom i

m) ostale naknade određene posebnim zakonima.

(2) Na teret imovine zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom mogu se isplaćivati samo troškovi predviđeni prospektom i statutom fonda.

Član 65

(1) Ukupni iznos svih troškova koji se knjiže na teret zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova, a za svaku prethodnu godinu obračunava se na sljedeći način:

ukupni troškovi iz člana 64. ovog Zakona,
osim troškova iz stava (1) tač. k) i m) tog člana

x100

prosječna godišnja netovrijednost imovine

(2) Iznos troškova iz stava (1) ovog člana mora se objaviti u revidiranom godišnjem izvještaju fonda.

Član 66

(1) Pokazatelj ukupnih troškova fonda ne može biti veći od 3,5% prosječne godišnje netovrijednosti imovine fonda. Komisija svake godine, po završetku godišnjeg obračunskog perioda, objavljuje sažeto poređenje pokazatelja ukupnih troškova svih zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom.

(2) Sve nastale troškove koji u određenoj godini pređu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5%, snosi društvo za upravljanje.

3. Nadzorni odbor

Član 67

(1) Nadzorni odbor zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ima najmanje tri člana.

(2) Članovi nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom moraju imati odgovarajuće stručno znanje i iskustvo iz područja upravljanja imovinom u koju će se ulagati imovina zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom u skladu sa investicijskim ciljevima i strategijom zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom.

(3) Nadzorni odbor zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom treba biti sastavljen većinom od nezavisnih članova koji nisu u poslovnim, porodičnim i drugim vezama sa Društvom za upravljanje, većinskim vlasnikom ili grupom većinskih vlasnika ili članovima uprave ili nadzornog odbora Društva za upravljanje.

(4) Nezavisni članovi nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom koji obavlja tu funkciju više od dva mandata trebaju dati pisanu izjavu kojom potvrđuje svoj nezavisni status.

(5) Članovi nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom imenuju se na period od najviše četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

(6) Komisija će pravilnikom propisati detaljnije uvjete u pogledu stručne spreme, znanja i iskustva i načina njihovog utvrđivanja koje članovi nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom moraju zadovoljavati.

Član 68

(1) Za člana nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom može biti izabrano ili imenovano lice koje ima dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo i koje je dobilo prethodnu saglasnost Komisije za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom.

(2) Smatra se da je uvjet iz stava (1) ovog člana ispunjen ako lice ima najmanje petogodišnje iskustvo vođenja ili nadzora nad vođenjem poslova društava iz finansijskog sektora.

(3) Članovi nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ne smiju obavljati nikakve poslove niti pružati usluge koje su konkurentne poslovanju zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ili kojima bi mogli biti u sukobu interesa u odnosu na poslovanje zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom.

(4) Članovi nadzornog odbora jednog zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ne mogu biti istovremeno članovi nadzornog odbora drugog zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ili Društva za upravljanje.

(5) Odredbe ovog zakona, koje se odnose na uvjete i podnošenje zahtjeva za odobrenje, prestanak i oduzimanje saglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Društva za upravljanje, na odgovarajući način primjenjuju se i na članove nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom koji za obavljanje te funkcije moraju dobiti odobrenje Komisije.

(6) Komisija će pravilnikom detaljnije propisati uvjete koje moraju ispunjavati članovi nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom.

Član 69

(1) U godišnjem finansijskom izvještaju zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom objavljuje se ukupni iznos naknada i troškova plaćenih članu nadzornog odbora, kao i broj i vrijednost svih dionica kojim pojedini član nadzornog odbora raspolaže u fondu.

(2) Članovima nadzornog odbora nije dozvoljeno primanje bilo kakve naknade od emitenta vrijednosnih papira u koje fond ulaže svoja sredstva, osim primanja koja mu pripadaju na osnovu ugovora o radu.

4. Nadležnost nadzornog odbora

Član 70

(1) Svi članovi nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom isključivo zajednički zastupaju zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom prema Društvu za upravljanje.

(2) Pored ovlaštenja koje ima prema odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje privrednih društava, nadzorni odbor zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom nadležan je i za:

a) davanje odobrenja za sklapanje ugovora sa licima koja zatvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom pružaju usluge, pri čemu se takvi ugovori ne smiju sklapati na period duži od tri godine,

b) nadzor nad izvršavanjem ugovora iz tačke a) ovog stava, pri čemu nadzorni odbor ima pravo raskinuti ugovor u slučaju trajnijeg neizvršavanja obaveza, u kojem slučaju niti jedna naknada plativa zbog takvog raskida ne smije prelaziti iznos tromjesečne naknade predviđene raskinutim ugovorom,

c) sklapanje ugovora o upravljanju i izmjene i dopune ugovora sa Društvom za upravljanje u skladu sa odredbama ovog zakona,

d) nadzor nad usklađenošću poslovanja sa odredbama ovog zakona, prospektom, pravilima, statutom, te ciljevima i ograničenjima investiranja pojedinog zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom,

e) davanje odobrenja na odluku kojom se skupštini zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom predlaže odlučivanje u vezi sa izdavanjem dionica zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom,

f) prijavljivanje Komisiji svakog propusta Društva za upravljanje u vezi sa obavljanjem djelatnosti upravljanja zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom i propusta depozitara u pridržavanju ovog zakona i mjerodavnih propisa,

g) utvrđivanje finansijskih izvještaja zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom, na prijedlog Društva za upravljanje,

h) obavljanje poslova vezanih uz prijenos upravljanja zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom na drugo društvo za upravljanje.

Član 71

(1) U slučaju oduzimanja dozvole društvu za upravljanje ili nastanka kakve druge okolnosti koja onemogućuje nastavak obavljanja poslova upravljanja zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom, nadzorni odbor je dužan u roku od 60 dana od nastupanja takvih okolnosti potpisati ugovor iz člana 59. ovog Zakona sa novim društvom za upravljanje. U protivnom, nadzorni odbor je dužan sazvati skupštinu fonda.

(2) Poslove upravljanja zatvorenim investicijskim fondom kojim je upravljalo društvo za upravljanje kojem je oduzeta dozvola do zaključivanja ugovora sa novim društvom obavlja depozitar fonda.

(3) Dok upravlja zatvorenim investicijskim fondom, u smislu stava (2) ovog člana, depozitar ima jednaka ovlaštenja i odgovornosti kao društva za upravljanje, osim prava na obavljanje transakcija dionicama iz portfolija fonda i prava na naplatu naknada za upravljanje fondom iz člana 64. stav (1) tačka a) ovog Zakona.

(4) Depozitar ima pravo na naknadu za obavljanje poslova iz stava (2) ovog člana, koja se utvrđuje ugovorom između depozitara i društva.

Član 72

U slučaju oduzimanja dozvole za rad banci depozitaru zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ili nastanka neke druge okolnosti koja banci depozitaru fonda onemogućuje nastavak obavljanja ugovorenih poslova, nadzorni odbor je dužan u roku od 60 dana od nastupanja takvih okolnosti potpisati ugovor sa drugom bankom depozitarom. U protivnom, nadzorni odbor je dužan sazvati skupštinu fonda.

5. Upravljanje fondom

Član 73

(1) Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom ima direktora.

(2) Odredbe ovog zakona koje se odnose na uvjete i podnošenje zahtjeva za izdavanje, prestanak i ukidanje, odnosno oduzimanje saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave Društva za upravljanje na odgovarajući način primjenjuju se i na direktora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom, koji za obavljanje te funkcije mora dobiti prethodnu saglasnost Komisije.

(3) Komisija će pravilnikom detaljnije propisati uvjete iz stava (2) ovog člana za obavljanje funkcije direktora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom.

Član 74

Pored općih elemenata ugovora iz člana 73 stav (5) ovog Zakona, ovim ugovorom obavezno se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti direktora zatvorenog investicijskog fonda i to:

a) direktor zastupa i predstavlja zatvoreni investicijski fond u odnosu prema društvu za upravljanje;

b) direktor kontrolira donošenje i provedbu investicijske politike utvrđene prospektom i statutom zatvorenog investicionog fonda i o tome najmanje dva puta godišnje pismeno izvještava nadzorni odbor zatvorenog investicijskog fonda;

c) prati i informira nadzorni odbor zatvorenog investicijskog fonda o transakcijama dionicama za račun zatvorenog investicijskog fonda;

d) dužan je najmanje dva puta u toku godine zatražiti pismeni izvještaj društva za upravljanje o uvjetima na tržištu kapitala bitnih za procjenu uspješnosti investiranja za račun zatvorenog investicijskog fonda, te o tome sa svojim osvrtom pismeno izvjestiti nadzorni odbor zatvorenog investicijskog fonda;

e) dužan je pratiti informacije o finansijskim pokazateljima poslovanja za emitente iz portfolija zatvorenog investicijskog fonda;

f) kontinuirano pratiti sve prilive i odlive novčanih sredstava sa i na račun zatvorenog investicijskog fonda i o tome periodično izvještavati nadzorni odbor zatvorenog investicijskog fonda;

g) učestvuje u pripremi prijedloga odluka i materijala za skupštinu zatvorenog investicijskog fonda, prati i stara se o provedbi odluka skupštine zatvorenog investicijskog fonda i odluka nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda;

h) analizira podatke o finasijskom poslovanju zatvorenog investicijskog fonda i daje prijedloge za unapređenje poslovanja zatvorenog investicijskog fonda, društvu za upravljanje i nadzornom odboru zatvorenog investicijskog fonda.

6. Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

Član 75

(1) Imovina zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom može se sastojati isključivo od:

a) vrijednosnih papira,

b) udjela ili dionica investicijskih fondova,

c) instrumenata tržišta novca,

d) depozita kod ovlaštenih banaka u Bosni i Hercegovini ili državi članici, ili nekoj drugoj državi pod uvjetom da podliježu nadzoru i ograničenjima koja će Komisija u smislu sigurnosti investitora smatrati jednakim onim u Federaciji, koji dospijevaju u roku koji ne može biti duži od godinu dana i koji se mogu u svakom trenutku razročiti,

e) terminskih i opcijskih ugovora i drugih finansijskih derivata, koji su izvedeni iz vrijednosnih papira iz stava (1) tačka a) ovog člana kojima se trguje na uređenim tržištima, ili finansijskih derivata kojim se trguje na drugim organiziranim tržištima (OTC) pod uvjetom da:

1) se zasnivaju na finansijskim instrumentima – ulaganje u koje je dozvoljeno ovim članom, finansijskim indeksima, kamatnim stopama, deviznim kursevima ili valutama u koje fond može ulagati na osnovu svog prospekta i statuta,

2) se poslovi ugovoreni na drugim organiziranim tržištima (OTC) zaključuju sa institucijama koje podliježu nadzoru nekog regulatornog organa u Federaciji, Bosni i Hercegovini ili državi članici,

3) podliježu pouzdanoj i provjerljivoj procjeni vrijednosti na svakodnevnoj osnovi te se po nalogu fonda mogu u svako doba prodati, likvidirati ili zaključiti kompenzacijskom transakcijom po njihovoj pravičnoj vrijednosti,

4) se takvi instrumenti koriste isključivo za smanjivanje ili ograničavanje rizika ili povećanje prinosa, odnosno smanjenje troškova fonda bez ikakvog povećanja rizika, odnosno da se njima neće mijenjati investicijska strategija, ciljevi i ograničenja definirani ovim Zakonom, prospektom ili statutom fonda,

5) u prospektu fonda mora biti navedeno može li se ulagati u takve instrumente, da li će se koristiti u svrhu zaštite od rizika ili u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda i kakav je uticaj takvih instrumenata na rizičnost fonda,

f) nekretnina,

g) novca na računu.

(2) Komisija će bliže urediti dozvoljena ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom.

Član 76

(1) Ulaganje imovine zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom podliježe sljedećim ograničenjima:

a) najviše 15% netovrijednosti imovine fonda može biti uloženo u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog emitenta, uz izuzetak:

1) da u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je emitent ili za koje garantuje Federacija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, ili jedinica lokalne samouprave Federacije, Republike Srpske, država članica ili jedinica lokalne uprave države članice, država koja nije članica Evropske unije ili međunarodna javna organizacija u kojoj su članovi jedna ili više država članica, može se ulagati bez ograničenja pod uvjetom:

1.1. da u prospektu i statutu fonda budu jasno navedene države, jedinice lokalne samouprave ili međunarodne organizacije u čije se vrijednosne papire i instrumente tržišta novca može ulagati više od 35% imovine fonda,

1.2. da se imovina fonda sastoji od najmanje šest različitih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca, i

1.3. da vrijednost nijednog pojedinog vrijednosnog papira ili instrumenta tržišta novca iz tačke a) alineja 1) ovog stava neće prelazi 30% imovine fonda,

2) ako fond nastoji replicirati neki indeks vrijednosnih papira, Komisija može dozvoliti da se u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog emitenta može uložiti do 20% imovine fonda, a u izuzetnim okolnostima da se u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog emitenta može uložiti do 35% imovine fonda, ako je to neophodno za repliciranje tog indeksa. Ulaganje do 35% imovine fonda u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog emitenta dozvoljeno je samo za jednog emitenta, takav fond mora u svom prospektu i statutu jasno navesti da mu je investicijski cilj repliciranje indeksa,

b) najviše 20% netovrijednosti imovine fonda može biti uloženo u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji su emitenti lica koja čine grupu povezanih društava, u smislu ovog Zakona i zakona kojim se regulira emisija i promet vrijednosnih papira. Povezana društva u skladu sa ovim Zakonom i zakonom kojim se regulira emisija i promet vrijednosnih papira smatraju se jednim emitentom u smislu čl. 75. i 76. ovog Zakona,

c) ograničenja iz stava (1) tačka a) ovog člana ne odnose se na:

1) depozite,

2) finansijske derivate kojima se trguje na drugim organiziranim tržištima (OTC),

d) najviše 20% netovrijednosti imovine može se položiti kao depozit u istu banku iz člana 75. stav (1) tačka d) ovog Zakona,

e) izloženost prema jednom licu na osnovu finansijskih derivata ugovorenih sa tim licem na drugom organiziranom tržištu (OTC) ne može biti veća od:

1) 10% netovrijednosti imovine fonda, ako se radi o banci iz člana 75. stav (1) tačka d) ovog Zakona,

2) 5% netovrijednosti imovine fonda, ako se radi o nekom drugom pravnom licu,

f) ukupna vrijednost ulaganja u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je emitent isto lice i vrijednosti depozita položenih kod tog lica i izloženosti na osnovu finansijskih derivata kojim se trguje na drugom organiziranom tržištu (OTC), ugovorenih sa tim licem, ne može preći 20% netovrijednosti imovine fonda,

g) najviše 20% netovrijednosti imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice jednog investicijskog fonda iz člana 75. stav (1) tačka b) ovog Zakona, uz uvjet da najviše 30% imovine fonda može biti uloženo u fondove, osim u fondove iz člana 15. stav (1) tačka b) ovog Zakona, a najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u fondove sa zatvorenom ponudom,

h) ulaganje u udjele ili dionice investicijskih fondova ne može preći 25% netovrijednosti imovine pojedinog fonda u koji se ulaže,

i) ako se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova kojim direktno ili indirektno upravlja isto društvo za upravljanje, ili kojim upravlja drugo društvo sa kojim je to društvo povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili direktnim ili indirektnim vlasničkim udjelom – na takva se ulaganja fondu ne može naplatiti ulazna ili izlazna naknada,

j) ako se imovina fonda može ulagati u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova u prospektu fonda, uz maksimalnu naknadu za upravljanje koja se može naplatiti na imovinu tog fonda, mora biti jasno navedena i maksimalna naknada za upravljanje koja se može naplatiti na imovinu fondova u koje namjerava ulagati, a u godišnjim izvještajima fonda mora jasno biti navedena maksimalna ukupna naknada za upravljanje koja je bila naplaćena tom fondu i drugom fondu u koji je taj fond uložio, izražena u procentu imovine fonda koji je uložio u udjele ili dionice drugog investicijskog fonda,

k) fond u svom vlasništvu ne može imati više od 25% dionica sa pravom glasa jednog emitenta ili vrijednosnih papira iz iste emisije obveznica,

l) ukupna izloženost fonda prema finansijskim derivatima ne može biti veća od 10% netovrijednosti imovine fonda,

m) ako fond namjerava uložiti više od 40% svoje netovrijednosti imovine u neuvrštene vrijednosne papire, firma fonda treba sadržavati i riječi “zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire”,

n) ne mogu se vršiti ulaganja u društva sa ograničenom odgovornošću, kao ni u vrijednosne papire koji nisu slobodno prenosivi.

(2) Komisija će bliže urediti ograničenja ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom.

7. Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom za ulaganje u nekretnine

Član 77

(1) Isključivo zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom kojem je odredbama prospekta i statuta dozvoljeno ulaganje u nekretnine, odnosno koji namjerava najmanje 60% netovrijednosti imovine fonda uložiti u nekretnine, može sticati nekretnine na način i prema uvjetima iz ovog Zakona.

(2) Investicijski fond iz stava (1) ovog člana mora u svojoj firmi imati riječi “zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom za ulaganje u nekretnine”.

(3) Investicijski fond za ulaganje u nekretnine, prema svom statutu i prospektu, može sticati nekretnine u Bosni i Hercegovini i u inozemstvu i to u:

a) stambene ili poslovne zgrade sa pripadajućim zemljištem,

b) zemljišta na kojima se gradi, ako građevinski plan odgovara uvjetima navedenim pod tačkom a) ovog stava i ako se prema objektivnim kriterijima može računati sa završetkom izgradnje u primjerenom roku, te ako troškovi za zemljišta ne prelaze ukupno 20% netovrijednosti imovine fonda,

c) neizgrađena zemljišta na kojima je prema važećim propisima lokalne samouprave dozvoljena gradnja stambenih ili poslovnih zgrada, odnosno zgrada ili uređaja potrebnih za obavljanje određenih djelatnosti i koja su određena za skoru vlastitu gradnju u skladu sa odredbom tačke a) ovog stava,

d) poljoprivredna zemljišta,

e) ostala ulaganja u nekretnine, ako je to izričito predviđeno u statutu i prospektu fonda.

(4) Imovina iz stava (3) ovog člana može biti stečena samo ako je vještak prethodno procijenio predmetnu nekretninu i ako protuusluga ili cijena koju treba platiti za račun fonda ne prelazi ili samo neznatno prelazi procijenjenu vrijednost nekretnine.

(5) Svaka pojedina nekretnina ne može u trenutku sticanja prelaziti 20% netovrijednosti imovine fonda. To vrijedi i za nekretnine koje se sastoje od više međusobno povezanih zemljišnih čestica.

(6) Najmanje 50% netovrijednosti imovine zatvorenog investicij- skog fonda sa javnom ponudom za nekretnine mora se sastojati od nekretnina smještenih u Federaciji, osim ako se ne radi o ulaganju iz stava (7) ovog člana.

(7) Ulaganja u udjele ili dionice društava čiji je predmet poslovanja isključivo ili pretežno sticanje i prodaja, iznajmljivanje i zakup nekretnina, te upravljanje nekretninama i udjeli ili dionice drugog fonda za nekretnine ili drugi vrijednosni papiri, derivati ili certifikati koje propiše Komisija, a čija se cijena zasniva na nekretninama, smatraju se ulaganjem u nekretnine.

(8) Komisija je ovlaštena propisati način ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom u nekretnine.

8. Prekoračenje ograničenja ulaganja

Član 78

Ograničenja ulaganja iz člana 76. ovog Zakona mogu se prekoračiti ako se radi o prenosivim vrijednosnim papirima ili instrumentima tržišta novca koje fond stiče prilikom povećanja osnovnog kapitala iz sredstava društva ili na osnovu ostvarenja prava prvenstva upisa ili prava upisa koja proizlaze iz vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca, te prilikom prodaje imovine fonda radi istovremene isplate većeg broja udjela.

Član 79

U slučaju prekoračenja ograničenja ulaganja iz člana 76. ovog Zakona, kao posljedice kretanja cijena na tržištu, odnosno prekoračenja iz člana 78. ovog Zakona, društvo za upravljanje, u nastojanju da sačuva interese dioničara, dužno je u roku od godinu dana uskladiti ulaganja fonda sa odredbom člana 75. ovog Zakona, nastojeći pri tom eventualni gubitak svesti na najmanju moguću mjeru.

Član 80

U slučaju prekoračenja ograničenja ulaganja iz člana 76. ovog Zakona, kao posljedice transakcija dionicama koje je zaključilo društvo za upravljanje, a kojim su u trenutku njihovog zaključenja prekoračena navedena ograničenja, društvo za upravljanje dužno je odmah po saznanju za prekoračenje uskladiti ulaganja fonda sa odredbom člana 75. ovog Zakona. Društvo za upravljanje dužno je fondu nadoknaditi tako nastalu štetu.

Član 81

Ograničenja ulaganja navedena u ovom Zakonu mogu biti prekoračena u prvih godinu dana od osnivanja fonda, uz poštivanje principa disperzije rizika i zaštite interesa investitora.

9. Skupština

Član 82

(1) Na nadležnost, sazivanje i održavanje skupštine primjenjuju se odredbe zakona kojim se regulira osnivanje i poslovanje privrednih društava kao i propisi Komisije, ukoliko ovim Zakonom nije drugačije određeno.

(2) Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa o sljedećim pitanjima:

a) povećanju godišnje naknade društvu za upravljanje iznad iznosa navedenog u važećem prospektu,

b) promjeni investicijskih ciljeva fonda u odnosu na ciljeve navedene u prospektu,

c) ako je zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom osnovan na određeno vrijeme o produženju trajanja fonda u odnosu na period naveden u prospektu i statutu fonda,

d) pripajanju i spajanju sa drugim fondom, odnosno podjeli zatvorenog investicijskog fonda javnom ponudom.

Odjeljak B. Otvoreni investicijski fondovi sa javnom ponudom

Član 83

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom je posebna imovina bez svojstva pravnog lica koju, uz dozvolu Komisije, osniva društvo za upravljanje sa ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu, čija se sredstva ulažu u skladu sa odredbama ovog Zakona i čiji vlasnici udjela imaju pravo, pored prava na srazmjerni udio u dobiti fonda, u svako doba zahtijevati isplatu udjela i na taj način istupiti iz fonda.

Član 84

(1) Kupovina udjela javnom ponudom obavlja se isključivo uplatama novčanih sredstava. Kupovinom udjela kupac ulazi u ugovorni odnos sa društvom za upravljanje koje se obavezuje da će uplaćenim novčanim sredstvima upravljati kao dijelom zajedničke imovine, u skladu sa uvjetima navedenim u prospektu.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, kupovina udjela može se obaviti dodjelom novih udjela na ime isplate udjela u dobiti, ukoliko je to predviđeno prospektom ili statutom fonda, odnosno prilikom smanjivanja vrijednosti udjela na ime dodjele novih udjela, odnosno u drugim slučajevima koje propiše Komisija.

Član 85

Sredstva otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom prikupljena emisijom i javnom prodajom udjela u fondu i imovina stečena ulaganjem uplaćenih novčanih sredstava, uključujući prihode i prava proizašla iz imovine fonda, čine otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, odnosno posebnu imovinu u zajedničkom vlasništvu svih vlasnika udjela u fondu.

Član 86

Vlasnici udjela odgovaraju za obaveze otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom do visine iznosa svog udjela u fondu.

1.Osnivanje otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom

Član 87

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole i prijava upisa otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom u registar fondova, koje Komisiji uime fonda podnosi društvo za upravljanje, mora sadržavati:

a) firmu društva za upravljanje, podatke o dozvoli za rad koje je dobila od Komisije, kao i ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje, adresu, telefon, telefaks i adresu elektronske pošte društva za upravljanje,

b) naziv fonda i njegove ciljeve ulaganja,

c) prospekt fonda,

d) statut fonda,

e) ugovor zaključen između društva za upravljanje i banke depozitara,

f) firmu revizora i izvod iz sudskog registra za revizora,

g) naznaku da li se osniva fond iz člana 15. stav (1) tačka a) ili tačka b) ovog Zakona.

(2) Komisija će bliže propisati uvjete za izdavanje dozvole, obavezni sadržaj prospekta otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom i druge podatke koji se mogu tražiti ako je to neophodno za zaštitu investitora.

2. Udjeli u otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom

Član 88

(1) Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom može emitirati samo jednu vrstu udjela i ne može emitirati ni jednu drugu vrstu vrijednosnih papira koji nose prava na bilo koji dio imovine fonda.

(2) Udjel može glasiti na iznos koji nije djeljiv cijelim brojem, odnosno može glasiti na decimalni iznos.

(3) Udjeli se, u skladu sa ovim Zakonom, smatraju vrijednosnim papirima i slobodno su prenosivi.

Član 89

Vrijednost imovine otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ne može pasti ispod 1.000.000,00 KM tokom tri uzastopna kalendarska mjeseca, a ako se to dogodi fond mora biti likvidiran ili pripojen nekom drugom fondu.

3. Troškovi otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom

Član 90

(1) Naknade koje se naplaćuju investitoru, odnosno otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom ograničene su na:

a) ulaznu naknadu koja se odbija od iznosa uplate u trenutku prodaje udjela,

b) izlaznu naknadu koja se odbija od netovrijednosti imovine fonda po udjelu u trenutku otkupa,

c) naknadu za upravljanje, koja se obračunava na osnovu netovrijednosti fonda dnevno prema sljedećoj formuli:

iskazana godišnja naknada za upravljanje x 1/ 365

(2) Nijedan trošak poslovanja društva za upravljanje kao ni bilo koja usluga koju ono pruža otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom ne može se naplaćivati fondu izvan okvira naknade iz stava (1) ovog člana pri čemu jedini izuzetak predstavlja upis vlasnika udjela, ako tu uslugu pruža društvo za upravljanje.

Član 91

Troškovi koji se mogu knjižiti direktno na teret investitora ili otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom su:

a) naknada i troškovi koji se plaćaju banci depozitaru,

b) troškovi i provizije vezane uz sticanje ili prodaju imovine,

c) troškovi vođenja registra udjela, uključujući troškove izdavanja potvrda o kupovini/otkupu ili stanju udjela, ako je to potrebno, te troškove isplate udjela u dobiti,

d) troškovi godišnje revizije,

e) troškovi izrade, štampanja i poštarine vezani uz polugodišnje i godišnje izvještaje vlasnicima udjela,

f) sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji,

g) porezi koje je fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit,

h) troškovi objave izmjena prospekta i drugih propisanih obavijesti, i

i) ostali troškovi određeni posebnim zakonima, statutom i prospektom fonda.

Član 92

(1) Iz imovine otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ne može se plaćati nijedan trošak koji kao takav nije naveden u prospektu fonda i statutu fonda.

(2) Otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom ne može se naplaćivati bilo kakva naknada vezana uz oglašavanje ili promoviranje prodaje udjela u fondu, kao ni nagrada prodajnim zastupnicima za fondove. Takve troškove snosi društvo za upravljanje iz prihoda ostvarenih na ime naknada za upravljanje i naplaćenih ulaznih i izlaznih naknada.

Član 93

(1) Ukupni iznos svih troškova koji se knjiže na teret otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova, a za svaku prethodnu godinu obračunava se na sljedeći način:

ukupna naknada za upravljanje + ukupni iznos svih
ostalih troškova iz člana 91. ovog Zakona, osim
troškova iz stava (1) tač. b), g) i i) tog člana

x 100

prosječna godišnja netovrijednost imovine

(2) Iznos troškova iz stava (1) ovog člana mora se objaviti u revidiranom godišnjem izvještaju.

Član 94

(1) Pokazatelj ukupnih troškova fonda ne može prelaziti 3,5% prosječne godišnje netovrijednosti imovine fonda. Po završetku godišnjeg obračunskog perioda, Komisija svake godine objavljuje uporedni pregled pokazatelja ukupnih troškova svih otvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom.

(2) Troškove koji u određenoj godini pređu najviši dozvoljeni pokazatelj ukupnih troškova iz stava (1) ovog člana, snosi društvo za upravljanje.

4. Upravljanje otvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom

Član 95

Poslove upravljanja i vođenja poslovanja otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom, u skladu sa ciljevima utvrđenim u njegovom prospektu i statutu, može obavljati isključivo društvo za upravljanje koje je od Komisije dobilo dozvolu.

5. Dozvoljena ulaganja, ograničenja ulaganja i prekoračenja ograničenja ulaganja

Član 96

(1) Imovina otvorenog i investicijskog fonda sa javnom ponudom može se sastojati isključivo od:

a) vrijednosnih papira i/ili instrumenata tržišta novca kojim se trguje na berzi ili na drugom uređenom javnom tržištu koje redovno posluje u Bosni i Hercegovini, državama članicama, državama koje nisu članice Evropske unije, pod uvjetom da je takvo ulaganje predviđeno prospektom i statutom fonda,

b) novoemitiranih prenosivih vrijednosnih papira pod uvjetom:

1) da je prospektom emisije predviđeno njihovo uvrštenje na berzu ili drugo uređeno javno tržište koje redovno posluje,

2) da je ulaganje na tu berzu ili drugo uređeno javno tržište predviđeno prospektom i statutom fonda,

3) da se takvo uvrštenje osigura u roku od jedne godine od emisije, jer će se u protivnom vrijednosni papiri smatrat neuvrštenim,

c) udjela i/ili dionica fondova registriranih u Bosni i Hercegovini ili državi članici ili državi koja nije članica Evropske unije, pod uvjetom:

1) da nivo zaštite investitora i obaveza izvještavanja i informiranja investitora u takve fondove bude najmanje jednaka zahtjevima propisanim ovim Zakonom, naročito u pogledu ograničenja ulaganja, te da su takvi investicijski fondovi ovlašteni od Komisije ili odgovarajućih nadležnih organa u državi članici ili državi koja nije članica Evropske unije, i

2) da je prospektom ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova,

d) depozita kod ovlaštenih banaka u Bosni i Hercegovini ili državi članici, ili nekoj drugoj državi, pod uvjetom da podliježu nadzoru i ograničenjima koje će Komisija u smislu sigurnosti investitora smatrati najmanje jednakim onim u Federaciji, koji dospijevaju u roku koji ne može biti duži od godinu dana i koji se mogu u svakom trenutku razročiti,

e) terminskih i opcijskih ugovora i drugih finansijskih derivata kojim se trguje na uređenim tržištima iz stava (1) tačka a) ovog člana, ili finansijskih derivata kojim se trguje na drugim organiziranim tržištima (OTC), pod uvjetom:

1) da se zasnivaju na finansijskim instrumentima u koje je ovim članom dozvoljeno ulaganje, finansijskim indeksima, kamatnim stopama, deviznim kursevima ili valutama u koje fond može ulagati na osnovu prospekta i statuta fonda,

2) da se poslovi ugovoreni na drugim organiziranim tržištima zaključuju sa institucijama koje podliježu strogom nadzoru nekog regulatornog organa u Federaciji, Republici Srpskoj ili državi članici,

3) da podliježu pouzdanoj i povjerljivoj procjeni vrijednosti na svakodnevnoj osnovi i da se po nalogu fonda u svako doba mogu prodati, likvidirati ili zaključiti kompenzacijskom transakcijom po njihovoj pravičnoj vrijednosti,

4) da se takvi instrumenti koriste isključivo za smanjivanje ili ograničavanje rizika ili povećanje prinosa, odnosno smanjenje troškova fonda, bez ikakvog povećanja rizika, odnosno da se njima neće mijenjati investicijska strategija fonda, ciljevi i ograničenja definirani ovim Zakonom i prospektom ili statutom fonda,

5) da u prospektu fonda mora biti navedeno može li se ulagati u takve instrumente, da li će se koristiti u svrhu zaštite od rizika ili u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda i kakav je uticaj takvih instrumenata na rizičnost fonda,

f) instrumenata tržišta novca kojim se ne trguje na uređenom tržištu, pod uvjetom:

1) da su ih emitirali ili za njih garantuju Federacija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, jedinice lokalne samouprave u Federaciji, Republici Srpskoj ili Centralna banka Bosne i Hercegovine, države članice, jedinice lokalne uprave ili centralne banke država članica, Evropska centralna banka, Evropska investiciona banka, države koje nisu članice Evropske unije, federalne jedinice u slučaju federalnih država, ili javna međunarodna organizacija čija je članica jedna ili više država članica, ili

2) da su ih emitirali emitenti čijim se vrijednosnim papirima trguje na uređenim tržištima iz stava (1) tačka a) ovog člana, ili

3) da ih je emitirala institucija koja podliježe nadzoru nadležnog nadzornog organa države članice ili podliježe nadzoru za koji Komisija smatra da je odgovarajući u odnosu na ovaj Zakon, ili

4) da su ih emitirala druga lica pod uvjetom da investitori u takve instrumente uživaju sigurnost koja je najmanje jednaka sigurnosti instrumenata iz stava (1) tačka f) alineje 1), 2) ili 3) ovog člana i da je njihov emitent preduzeće čiji kapital i rezerve premašuju 10.000.000,00 KM i koje izrađuje i objavljuje finansijske izvještaje u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja,

g) neuvrštenih vrijednosnih papira,

h) novca na računima.

(2) Komisija će bliže urediti dozvoljena ulaganja otvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom.

Član 97

(1) Ulaganje imovine otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom podliježe sljedećim ograničenjima:

a) najviše 10% netovrijednosti imovine može biti uloženo u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca osim onih navedenih u članu 96. stav (1) tač. a) i b) ovog Zakona,

b) najviše 10% netovrijednosti imovine fonda može biti uloženo u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog emitenta, pod uvjetom da, ako je vrijednost prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca jednog emitenta koji čine imovinu fonda veća od 5% netovrijednosti imovine fonda, zbir vrijednosti tih ulaganja za sve takve emitente ne može preći 40% netovrijednosti imovine fonda, ali uz izuzetke da:

1) u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je emitent ili za koje garantuje Federacija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina ili jedinica lokalne samouprave Federacije, Republike Srpske, država članica ili jedinica lokalne uprave države članice, država koja nije članica Evropske unije ili međunarodna javna organizacija čije su članice jedna ili više država članica, može se ulagati bez ograničenja pod uvjetom da:

1.1. u prospektu, statutu i promotivnim materijalima fonda budu jasno navedene države, jedinice lokalne uprave ili međunarodne organizacije u čije se vrijednosne papire i instrumente tržišta novca može ulagati više od 35% netovrijednosti imovine fonda,

1.2. imovina fonda sastoji se od najmanje šest različitih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca, i

1.3. vrijednost nijednog pojedinačnog vrijednosnog papira ili instrumenta tržišta novca iz tačke b) alineja 1) ovog stava ne prelazi 30% netovrijednosti imovine fonda;

2) najviše 25% netovrijednosti imovine fonda može biti uloženo u obveznice koje odobri Komisija, a koje emitiraju banke registrirane u Federaciji, Republici Srpskoj ili državi članici koje su na osnovu nekog zakona ili propisa predmet posebnog javnog nadzora s ciljem zaštite investitora u te obveznice. Sredstva prikupljena emisijom takvih obveznica moraju biti uložena u skladu sa zakonom u imovinu koja će do dospijeća obveznica omogućiti ispunjenje obaveza koje proizlaze iz obveznica i koja bi u slučaju nesolventnosti emitenta prioritetno poslužila za povrat glavnice i kamata iz tih obveznica. Ako je više od 5% netovrijednosti imovine fonda uloženo u takve obveznice jednog emitenta, ukupna vrijednost tih ulaganja koja čine više od 5% netovrijednosti imovine fonda ne može preći 80% netovrijednosti imovine fonda,

3) najviše 20% netovrijednosti imovine fonda može biti uloženo u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji su emitenti lica koja čine grupu povezanih društava u smislu ovog Zakona i zakona kojim se regulira emisija i promet vrijednosnih papira. Povezana društva u skladu sa ovim Zakonom i zakonom kojim se regulira emisija i promet vrijednosnih papira smatraju se jednim emitentom u smislu čl. 96. i 97. ovog Zakona,

4) ako fond nastoji replicirati neki indeks vrijednosnih papira Komisija može dozvoliti da se u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog emitenta može uložiti do 20% netovrijednosti imovine fonda, a u izuzetnim okolnostima u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog emitenta može se uložiti do 35% netovrijednosti imovine fonda ako je to neophodno za repliciranje tog indeksa. Ulaganje do 35% netovrijednosti imovine fonda u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog emitenta dozvoljeno je samo za jednog emitenta, takav fond mora u prospektu i statutu fonda jasno naznačiti da mu je investicijski cilj repliciranje indeksa,

c) prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca iz tačke b), alineja. 1) i 2) ovog stava ne uključuju se u obračun ograničenja od 40% iz tačke b) ovog stava,

d) ograničenja iz tačke b) ovog stava ne odnose se na:

1) depozite,

2) finansijske derivate kojim se trguje na drugim organiziranim tržištima (OTC),

e) najviše 20% netovrijednosti imovine fonda može se položiti kao depozit u istu banku iz člana 96. stav (1) tačka d) ovog Zakona,

f) izloženost prema jednom licu na osnovu finansijskih derivata ugovorenih sa tim licem na drugom organiziranom tržištu (OTC) ne može biti veća od:

1) 10% netovrijednosti imovine, ako se radi o banci iz člana 96. stav (1) tačka d) ovog Zakona,

2) 5% netovrijednosti imovine, ako se radi o nekom drugom pravnom licu,

g) ukupna vrijednost ulaganja u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je emitent isto lice i vrijednosti depozita položenih kod tog lica i izloženosti na osnovu finansijskih derivata kojim se trguje na drugom organiziranom tržištu (OTC) ugovorenih sa tim licem, ne može preći 20% netovrijednosti imovine fonda,

h) najviše 20% netovrijednosti imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice jednog investicijskog fonda iz člana 96. stav (1) tačka c) ovog Zakona, uz uvjet da najviše 30% netovrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove, osim fondova iz člana 15. stava (1) tačke b) ovog Zakona,

i) ulaganja u udjele ili dionice investicijskih fondova ne uključuju se u ograničenja iz tač. od a) do f) ovog člana,

j) ako se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima direktno ili indirektno upravlja isto društvo za upravljanje, ili kojima upravlja drugo društvo sa kojim je to društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim uticajem, ili direktnim ili indirektnim međusobnim vlasničkim udjelom, na takva se ulaganja fondu ne može naplatiti ulazna ili izlazna naknada,

k) ako se imovina fonda može ulagati u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova u prospektu fonda, uz maksimalnu naknadu za upravljanje koja se može naplatiti na imovinu tog fonda, mora biti jasno naznačena i maksimalna naknada za upravljanje koja se može naplatiti na imovinu fondova u koje namjerava ulagati, a u godišnjim izvještajima fonda mora jasno biti navedena maksimalna ukupna naknada za upravljanje koja je bila naplaćena tom fondu i drugom fondu u koji je taj fond uložio, izražena u procentu imovine fonda koji je uložio u udjele ili dionice drugog investicijskog fonda,

l) otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom ne može biti vlasnik:

1) više od 10% dionica sa pravom glasa jednog emitenta,

2) više od 10% dionica bez prava glasa jednog emitenta,

3) 10% dužničkih vrijednosnih papira emitiranih od jednog emitenta,

4) 25% udjela pojedinog investicijskog fonda,

5) 10% instrumenata tržišta novca jednog emitenta uz izuzetak da se ograničenja iz ovog stava ne primjenjuju na dužničke vrijednosni papiri i instrumente tržišta novca čiji su emitenti Federacija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, jedinica lokalne samouprave Federacije, Republike Srpske, država članica, jedinica lokalne uprave države članice, države koja nije članica Evropske unije, međunarodna javna organizacija čije su članice jedna ili više država članica,

6) ograničenja iz tačke l) alineja 3), 4) i 5) ovog stava mogu se zanemariti u trenutku ulaganja, ako tada nije moguće obračunati ukupan broj ili vrijednost instrumenata u opticaju,

m) ukupna izloženost fonda prema finansijskim derivatima ni u kom slučaju ne može biti veća od neto vrijednosti imovine fonda,

n) otvoreni investicijski fondovi sa javnom ponudom ne mogu ulagati u plemenite metale ni u vrijednosne papire ili druge instrumente emitirane na osnovu plemenitih metala.

(2) Ograničenja ulaganja iz ovog člana mogu se prekoračiti ako se radi o prenosivim vrijednosnim papirima ili instrumentima tržišta novca koje fond stiče prilikom povećanja osnovnog kapitala iz sredstava društva za upravljanje ili na osnovu ostvarenja prava prvenstva upisa ili prava upisa koja proizlaze iz vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca, te prilikom prodaje imovine fonda radi istovremene isplate većeg broja udjela u fondu.

(3) U slučaju prekoračenja ograničenja ulaganja iz ovog člana kao posljedice kretanja cijena na tržištu društvo za upravljanje, u nastojanju da sačuva interese vlasnika udjela, dužno je uskladiti ulaganja fonda u što je moguće kraćem vremenskom roku nastojeći pri tome eventualni gubitak svesti na najmanju moguću mjeru.

(4) U slučaju prekoračenja ograničenja ulaganja iz ovog člana kao posljedice transakcija dionica koje je zaključilo društvo za upravljanje i kojim su u trenutku njihova zaključenja prekoračena navedena ograničenja, društvo za upravljanje dužno je uskladiti ulaganja fonda odmah po saznanju za prekoračenje ograničenja. Društvo za upravljanje dužno je fondu nadoknaditi tako nastalu štetu.

(5) Ograničenja ulaganja navedena u ovom Zakonu mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom, uz obavezno poštivanje principa disperzije rizika i zaštite interesa investitora.

(6) Komisija će bliže propisati ograničenja ulaganja otvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom.

Odjeljak C. Prospekt investicijskih fondova sa javnom ponudom

Član 98

Prospekt investicijskog fonda sa javnom ponudom predstavlja poziv na kupovinu udjela u otvorenom odnosno dionica u zatvorenom investicijskom fondu.

Član 99

Informacije navedene u prospektu moraju biti istinite i potpune.

Član 100

(1) Prospekt mora sadržavati informacije na osnovu kojih će investitori moći stvoriti potpun stav o investicijskom fondu sa javnom ponudom i donijeti odluku o ulaganju, a posebno o rizicima povezanima sa prirodom fonda i njegovog portfolija.

(2) Prospekt investicijskog fonda sa javnom ponudom mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a) podaci o fondu:

1) naziv, odnosno firmu fonda, naznaku vrste fonda, te imena i kratku biografiju članova nadzornog odbora fonda u slučaju da se radi o zatvorenom investicijskom fondu,

2) datum osnivanja fonda i vrijeme trajanja fonda u slučaju da je osnovan na određeno vrijeme,

3) mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnje i godišnje izvještaje, primjerak statuta ili cjelovitog prospekta fonda ili dodatne informacije o fondu,

4) najniži iznos novčanih sredstava koji će se prikupiti i radnje koje će se poduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos,

5) ime odnosno firmu revizora i drugih davalaca usluga fondu,

6) prava iz udjela ili dionica fonda:

6.1. pravo na glasanje na skupštini zatvorenog investicijskog fonda,

6.2. pravo na obavještenost (polugodišnji i godišnji izvještaji),

6.3. pravo na dividendu ili udio u dobiti,

6.4. pravo na prodaju udjela fondu, odnosno obaveza otkupa udjela,

6.5. pravo na isplatu dijela ostatka likvidacione odnosno stečajne mase fonda,

7) pretpostavke pod kojim je dozvoljeno donijeti odluku o likvidaciji fonda, te postupak likvidacije fonda,

8) u slučaju zatvorenog investicijskog fonda informacije o berzi ili berzama na kojima će dionice fonda biti uvrštene,

9) vrsta imovine u koju je fondu dozvoljeno ulaganje,

10) opis investicijskih ciljeva fonda i ciljane strukture portfolija, načina ostvarenja ciljeva fonda i rizika povezanih sa ulaganjima i strukturom fonda,

11) dozvoljenost ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge finansijske derivate, u slučaju dozvoljenosti takvog ulaganja, mora sadržavati izjavu mogu li se takve transakcije dionicama zaključivati sa svrhom zaštite ili sa svrhom postizanja investicijskih ciljeva, te uticaj takve transakcije dionicama na stepen rizičnosti fonda,

12) naznaku država, jedinica lokalne samouprave ili međunarodnih organizacija u čije se vrijednosne papire i instrumente tržišta novca može ulagati više od 35% imovine fonda,

13) naznaku da mu je investicijski cilj repliciranje indeksa, ako fond nastoji replicirati neki indeks vrijednosnih papira,

14) najniži iznos pojedinačnih ulaganja u fond, način upisa dionica ili udjela te, za otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, način i uvjete otkupa udjela,

15) način i vrijeme obračuna vrijednosti imovine fonda,

16) ako će netovrijednost imovine fonda imati visoku volatilnost, s obzirom na sastav portfolija fonda, odnosno na tehnike upravljanja imovinom fonda izjavu koja će upozoriti na navedenu karakteristiku imovine fonda,

17) u slučaju otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom: vrijeme, metod i učestalost obračunavanja cijene za prodaju novih udjela ili otkup postojećih, te način objave tih cijena, okolnosti u kojima može doći do obustavljanja emisije ili otkupa, opis iznosa i učestalosti plaćanja dozvoljenih naknada i troškova emisije i otkupa udjela,

18) u slučaju zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom: iznos, vrstu i granicu troškova osnivanja koji mogu teretiti fond,

19) u slučaju bilo kojeg fonda: godišnje naknade i troškove upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti fond i opis njihovog uticaja na buduće prinose investitora,

20) informacije o načinu obračuna, načinu i učestalosti isplate udjela u dobiti ili dividende fonda dioničarima i vlasnicima udjela,

21) kratki podaci o poreznim propisima koji se primjenjuju na fond, ako su od značaja za dioničare ili vlasnika udjela,

22) historijski prinos fonda i profil tipičnog investitora kome je fond namijenjen,

23) trajanje poslovne godine i

24) datum izdavanja prospekta;

b) podaci o društvu za upravljanje:

1) firma, oblik organiziranja, sjedište društva za upravljanje i mjesto uprave, ako ono nije isto kao sjedište, broj rješenja Komisije, kao i datum osnivanja i upisa u sudski registar,

2) u slučaju da društvo za upravljanje upravlja i drugim fondovima sa javnom ponudom, popis tih drugih fondova,

3) imena i povezanost članova uprave i nadzornog odbora te njihove kratke biografije,

4) iznos osnovnog kapitala društva za upravljanje, imena članova ili dioničara društva za upravljanje, oblik organiziranja ukoliko se radi o pravnim licima i postotak učešća u osnovnom kapitalu,

5) firmu, oblik organiziranja, datum osnivanja i upisa u sudski registar te uloga društava koja djeluju kao savjetnici za ulaganja fonda, te imena predsjednika uprava ili drugih odgovornih lica tih društava,

6) za fond iz člana 15. stav (1) tačka b) ovog Zakona u prospektu se moraju navesti podaci o mjestu u Federaciji u kojem domaći investitori mogu dobiti informacije, kupovati i prodavati udjele ili dionice tog fonda. Takve informacije moraju biti objavljene na jednom od jezika koji je u službenoj upotrebi u Federaciji, a transakcije dionicama moraju biti izvršene u domaćoj valuti;

c) podaci o banci depozitaru i to: firma, sjedište i adresa uprave banke depozitara, te podaci i broj rješenja Komisije izdatog banci za obavljanje poslova banke depozitara.

Član 101

(1) Prije početka javne ponude za prodaju dionica ili udjela Komisija je dužna odlučiti o zahtjevu za odobrenje prospekta investicijskog fonda sa javnom ponudom, odnosno da prethodno odluči o zahtjevu za odobrenje izmjena i dopuna postojećih prospekata do kojih je došlo zbog bitnih promjena u roku od dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

(2) Nije dozvoljeno nuditi javnom ponudom dionice ili udjele u investicijskom fondu sa javnom ponudom prije nego što Komisija odobri prospekt fonda.

Član 102

Društvo za upravljanje dužno je u roku od sedam dana od dana dobivanja dozvole Komisije objaviti prospekt u najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Federacije.

Član 103

(1) Komisija može odobriti pripremu i distribuciju prospekta u skraćenom obliku (skraćeni prospekt) samo za potrebe otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom, pod uvjetom da je u skraćenom prospektu jasno i vidljivo navedeno postojanje cjelovitog prospekta i uz napomenu da je cjeloviti prospekt moguće dobiti na zahtjev.

(2) Uvjeti navedeni u skraćenom prospektu ne mogu se razlikovati od onih iz cjelovitog prospekta.

Član 104

(1) U slučaju zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom prospekt se mora izraditi i podnijeti Komisiji na odobrenje za početnu emisiju dionica i za svaku naknadnu emisiju dionica.

(2) U slučaju otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom novi prospekt se mora izraditi i podnijeti Komisiji na odobrenje svaki put kada nastane bitna promjena prospekta navedena u članu 105. st. (1) i (3) ovog Zakona, odnosno u drugim slučajevima predviđenim ovim Zakonom.

(3) Komisija će propisati obavezni sadržaj, način i postupak objave i odobravanja cjelovitih i skraćenih prospekata.

Član 105

(1) Na izmjene prospekta otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom koje se predlažu sa ciljem: povećanja ulaznih naknada, godišnjih naknada za upravljanje ili izlaznih naknada; promjene investicijskih ciljeva fonda i rizika navedenih ulaganja fonda; promjene politike isplata udjela u dobiti ili pripajanja, spajanja sa drugim fondom, ili podjele fonda potrebno je pribaviti prethodnu saglasnost Komisije.

(2) Pored navedenog u stavu (1) ovog člana za izmjene prospekta otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom moraju biti ispunjeni i sljedeći uvjeti:

a) obavijest o predloženim promjenama mora se poštom poslati svim vlasnicima udjela i objavljivati u najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Federacije najmanje jednom u svakih 14 dana tokom perioda od dva mjeseca do dana uvođenja promjena,

b) svi vlasnici udjela moraju biti upoznati sa činjenicom da od fonda mogu tražiti otkup udjela bez odbitka bilo kakve izlazne naknade koju bi inače morali platiti i to prije uvođenja promjena, a uz obavijest o danu njihovog uvođenja,

c) mora biti izvršen otkup svih udjela po zahtjevima primljenim prije stupanja na snagu promjena prospekta.

(3) Pored izmjena iz stava (1) ovog člana prethodnoj saglasnosti Komisije podliježu i promjene članova uprave društva za upravljanje, nadzornog odbora, banke depozitara ili revizora fonda.

(4) Komisija će bliže propisati postupak izmjena prospekata otvorenog investicijskog fondova sa javnom ponudom.

Odjeljak D. Statut investicijskih fondova sa javnom ponudom

Član 106

(1) Statut otvorenog odnosno zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom uređuje pravne odnose društva za upravljanje sa vlasnicima udjela u otvorenom investicijskom fondu odnosno sa dioničarima zatvorenog investicijskog fonda.

(2) Statut se prilaže prospektu fonda i njegov je sastavni dio.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, statut otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ne mora biti priložen prospektu fonda u slučaju da prospekt predviđa da će vlasniku udjela ili dioničaru fonda statut biti dostavljen na njegov zahtjev, odnosno ako se u prospektu navodi mjesto gdje će statut biti dostupan na uvid.

Član 107

Informacije navedene u statutu moraju biti istinite i potpune.

Član 108

Statut otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom koji podatke navedene u ovom članu ne sadrži u prospektu, odnosno statut zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a) podaci o fondu:

1) naziv, odnosno firmu fonda i naznaku vrste fonda,

2) datum osnivanja fonda i vrijeme trajanja fonda, ako je fond osnovan na određeno vrijeme,

3) mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnje i godišnje izvještaje, primjerak prospekta fonda ili dodatne informacije o fondu,

4) najniži i najviši iznos novčanih sredstava koji će se prikupiti, te radnje koje će se poduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos,

5) prava iz udjela ili dionica fonda:

5.1. pravo na glasanje na skupštini zatvorenog investicijskog fonda,

5.2. pravo na obavještenost (polugodišnji i godišnji izvještaji),

5.3. pravo na dividendu ili udio u dobiti,

5.4. pravo na prodaju udjela fondu, odnosno obaveza otkupa udjela,

5.5. pravo na isplatu dijela ostatka likvidacione odnosno stečajne mase fonda,

6) u slučaju zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom informacije o berzi ili berzama na kojima će dionice fonda biti uvrštene,

7) opis investicijskih ciljeva investicijskog fonda i prirodu predloženih ili stvarnih portfolija, načina za ostvarenje ciljeva i rizika povezanih sa ulaganjima i sa strukturom fonda,

8) najniži iznos ulaganja u fond, način upisa, a za otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom i način otkupa udjela,

9) naznaku država, jedinica lokalne uprave ili međunarodnih organizacija u čije se vrijednosne papire i instrumente tržišta novca može ulagati više od 35% imovine fonda,

10) naznaku da mu je investicijski cilj repliciranje indeksa, ako fond nastoji replicirati neki dionički indeks ili indeks dužničkih vrijednosnih papira,

11) način i vrijeme obračuna vrijednosti imovine fonda,

12) u slučaju otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom: vrijeme, metod i učestalost obračunavanja cijene za prodaju novih udjela ili otkup postojećih, te način objave tih cijena, okolnosti u kojima može doći do obustavljanja emisije ili otkupa, opis iznosa i učestalosti plaćanja dozvoljenih naknada i troškova emisije i otkupa udjela,

13) u slučaju zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom: iznos, vrstu i granicu troškova osnivanja koji mogu teretiti fond,

14) u slučaju bilo kojeg investicijskog fonda sa javnom ponudom: godišnje naknade i troškove upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti fond i opis njihovog uticaja na buduće prinose investitora,

15) informacije o načinu obračuna, načinu i učestalosti podjele udjela u dobiti ili dividende investicijskog fonda dioničarima vlasnicima udjela,

16) kratki podaci o poreznim propisima koji se primjenjuju na fond, ako su od značaja za dioničare ili vlasnike udjela,

17) trajanje poslovne godine,

18) datum donošenja statuta i

19) u slučaju zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom drugi sadržaj propisan Zakonom o privrednim društvima, koji nije u suprotnosti sa ovim Zakonom;

b) podaci o društvu za upravljanje:

1) firma, pravni oblik, sjedište društva za upravljanje i mjesto uprave, ako ono nije isto kao sjedište, broj rješenja Komisije, kao i datum osnivanja i upisa u sudski registar,

2) u slučaju da društvo za upravljanje upravlja i drugim fondovima sa javnom ponudom, popis tih drugih fondova,

3) imena i povezanost članova uprave i nadzornog odbora i njihove kratke biografije,

4) iznos osnovnog kapitala društva za upravljanje, imena članova ili dioničara društva za upravljanje, oblik organiziranja ukoliko se radi o pravnim licima i postotak učešća u osnovnom kapitalu,

5) firma, oblici organiziranja, datum osnivanja i upisa u sudski registar i uloga društava koja djeluju kao savjetnici za ulaganja fonda i imena predsjednika uprava ili drugih odgovornih lica tih društava,

6) za fondove iz člana 15. stav (1) tačka b) ovog Zakona u statut se moraju navesti podaci o mjestu u Federaciji u kojem domaći investitori mogu dobiti informacije, kupovati i prodavati udjele ili dionice tog fonda. Takve informacije moraju biti objavljene na jednom od jezika koji je u službenoj upotrebi u Federaciji, a transakcije dionicama moraju biti izvršene u domaćoj valuti;

c) podaci o banci depozitaru i to: firma, sjedište i adresa uprave banke depozitara, te podaci i broj rješenja Komisije za obavljanje poslova banke depozitara.

Član 109

Odredbe čl. od 101. do 105. ovog Zakona shodno se primjenjuju i na statut investicijskih fondova sa javnom ponudom.

Odjeljak E. Promoviranje investicijskih fondova sa javnom ponudom

Član 110

Promotivne aktivnosti fondova kojim upravlja mogu poduzimati i provoditi isključivo:

a) ovlašteno društvo za upravljanje sa sjedištem u Federaciji,

b) ovlašteno društvo sa sjedištem u državi članici.

Član 111

(1) Sve promotivne informacije o investicijskim fondovima i društvima koja njima upravljaju, a posebno koje se odnose na vlasničke udjele, finansijsko poslovanje i prava vlasnika udjela investicijskog fonda moraju se, prije objave, dostaviti Komisiji na odobrenje.

(2) Društvo za upravljanje koje upravlja otvorenim investicijskim fondom odgovorno je za potpunost i tačnost informacija objavljenih s ciljem promoviranja fonda.

(3) Nadzorni odbor i društvo za upravljanje koje upravlja zatvorenim investicijskim fondom solidarno su odgovorni za potpunost i tačnost informacija objavljenih u svrhu promoviranja fonda.

Član 112

Promotivne informacije o fondovima sa javnom ponudom mogu se saopštavati trećim licima putem oglasa u novinama, na radiju i televiziji, putem ličnih posjeta, telefonskih poziva, internet mreže i elektronskih medija, te putem interaktivne televizije, pri čemu navedena sredstva saopštavanja uključuju i:

a) brošure,

b) oglase u novinama, časopisima, na radiju i televiziji, te internet stranicama,

c) pošiljke poslane običnom ili elektronskom poštom, telefaksom ili na drugi način,

d) telemarketing, što uključuje i korištenje specijaliziranog davaoca telemarketing usluga na osnovu ugovora zaključenog sa društvom za upravljanje,

e) dopise, telefonske ili lične razgovore,

f) sredstva za unapređenje prodaje koja prema svojim obilježjima čine finansijsko promoviranje,

g) investicijske ili druge publikacije kojima se nude uopćene preporuke o kupovini, držanju ili prodaji ulaganja,

h) prezentacije većem broju ljudi i

i) druge metode ili sredstva koje fizička ili pravna lica sa prebivalištem u Federaciji mogu pročitati, vidjeti ili primiti.

Član 113

(1) Sve promotivne informacije o investicijskim fondovima sa javnom ponudom moraju odobriti lica ovlaštena za zastupanje društva za upravljanje.

(2) Društvo za upravljanje mora sačuvati primjerak svake objavljene promotivne informacije, kao i izvore podataka koji potkrjepljuju navode iz takvih publikacija.

Član 114

Pri davanju promotivnih informacija o investicijskim fondovima sa javnom ponudom i društvima koja njima upravljaju:

a) ne može se prikrivati ni pogrešno prikazivati njihova promotivna svrha,

b) mora se navesti cjelovit, tačan i istinit opis obaveza i povezanih rizika investicijskog fonda sa javnom ponudom koji se promovira,

c) mora se osigurati da iznesene činjenice i navodi na dan njihova iznošenja budu cjeloviti, jasni, istiniti i nedvosmisleni, te da ne dovode u zabludu pri čemu se svi činjenični navodi moraju dokumentovati,

d) mora se osigurati da svako navedeno mišljenje bude potpuno i nedvosmisleno, te da je za svako njegovo daljnje korištenje dobivena saglasnost društva za upravljanje,

e) mora se osigurati da prilikom upotrebe nekog poređenja činjenice na kojima se takvo poređenje zasniva budu tačne i ažurne, ili da bitne pretpostavke budu jasno navedene, te da poređenje bude izneseno na savjestan i nepristrasan način koji ne dovodi u zabludu i koji obuhvaća sve bitne faktore za takvo poređenje,

f) ne mogu se navoditi neistiniti podaci, posebno u pogledu stručnosti odgovornih lica, sredstava i obima poslovanja fonda i društva za upravljanje, te vlasništva ili broja dionica ili udjela u fondu,

g) mora se osigurati da izgled, sadržaj ili oblik promotivnih informacija ne iskrivljuje, prikriva ili umanjuje važnost bilo koje izjave, upozorenja ili drugog navoda koji se prema ovom Zakonu i drugim propisima moraju iznijeti,

h) mora se osigurati da se bez saglasnosti Komisije ili drugog nadležnog organa ne navodi bilo koje odobrenje koje je dao nadležni organ, niti se smiju navesti treća lica na zaključak da odobrenje koje je izdala Komisija ima značenje različito od značenja potvrde kojom se utvrđuje da je predmetna firma zadovoljila uvjete za sticanje pravnog statusa navedenog u odobrenju,

i) ne može se izostaviti nijedan podatak čiji bi izostanak prouzrokovao da promotivne informacije budu netačne, neistinite, nejasne ili da dovode u zabludu,

j) mora se navesti tačan i istinit opis investicijskog fonda sa javnom ponudom, propisanim obavezama i povezanim rizicima.

Član 115

(1) Izvještaj o rezultatima poslovanja investicijskog fonda sa javnom ponudom:

a) ne može davati bilo kakvu garanciju ili obećanje,

b) ne može biti sačinjen u obliku procjene bilo koje vrste,

c) mora odražavati rezultate poslovanja fonda od njegovog osnivanja do dana davanja izvještaja ili u posljednjih pet godina, zavisno od toga koji je od navedenih perioda kraći,

d) mora sadržavati posljednje podatke dostupne u trenutku prikazivanja rezultata poslovanja fonda,

e) mora biti sastavljen na dosljednoj osnovi u odnosu na periode, uz obuhvaćanje ili isključivanje određenih faktora koji utiču na takve rezultate (npr. osnovica za cijenu, troškovi, porez, dividende),

f) ne može biti sačinjen na način iz kojeg bi se dalo zaključiti da se radi o predviđanju mogućih budućih rezultata poslovanja fonda.

(2) Komisija je ovlaštena propisati sadržaj i metode prikazivanja rezultata poslovanja investicijskog fonda sa javnom ponudom.

Član 116

Komisija će propisati sadržaj, rokove, izdavanje i promjenu promotivnih informacija o investicijskim fondovima sa javnom ponudom.

Član 117

Saopštenja koja se izuzimaju od primjene odredaba ovog Zakona o uvjetima promoviranja i objave promotivnih informacija o investicijskim fondovima sa javnom ponudom su:

a) saopštenja između društva za upravljanje i svakog drugog lica koje posjeduje dozvolu za obavljanje finansijske djelatnosti u Federaciji,

b) kratka, isključivo činjenična objava na radiju, televiziji, u novinama ili elektronskim medijima, koja se odnosi na fond ili društvo za upravljanje, te naznake osnovnih podataka za kontakt,

c) dopisi i pismene pošiljke pojedinačno naslovljene trećim licima o njihovim posebnim zahtjevima koji ne potpadaju pod masovno oglašavanje poštom i

d) godišnji poslovni i finansijski izvještaji fonda ili društva koje njime upravlja.

GLAVA V. OTVORENI INVESTICIJSKI FONDOVI SA ZATVORENOM PONUDOM

Član 118

Na investicijske fondove sa zatvorenom ponudom osnovane u obliku otvorenog investicijskog fonda, odnosno otvorene investicijske fondove sa zatvorenom ponudom na odgovarajući način se primjenjuju odredbe glava I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII i XIV ovog Zakona, kao i preostale odredbe ovog Zakona primjenjive na investicijske fondove sa javnom ponudom isključivo pod uvjetom da odredbama Glave V. ovog Zakona nije izričito utvrđeno drukčije, ili nemogućnost takve primjene proizlazi iz značenja ili primjene preostalih odredaba ovog Zakona.

Član 119

Otvoreni investicijski fond sa zatvorenom ponudom je posebna imovina bez svojstva pravnog lica, koju uz odobrenje Komisije osniva društvo za upravljanje sa ciljem prikupljanja novčanih sredstava zatvorenom ponudom udjela u fondu, čija se sredstva ulažu u skladu sa ciljevima ulaganja i ograničenjima ulaganja utvrđenim prospektom fonda, te čiji vlasnici udjela imaju pravo, pored prava na srazmjerni udio u dobiti fonda, na način i pod uvjetima utvrđenim prospektom fonda da zahtijevaju isplatu udjela i na taj način istupe iz fonda.

Odjeljak A. Osnivanje otvorenog investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom

Član 120

(1) Otvoreni investicijski fond sa zatvorenom ponudom može se osnovati na određeno ili neodređeno vrijeme.

(2) Prilikom osnivanja otvorenog investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom udjeli u fondu mogu biti nuđeni zatvorenom ponudom isključivo licima kojima se, na osnovu ispunjenosti uvjeta utvrđenih ovim Zakonom, priznaje status kvalifikovanih investitora.

(3) Društvo za upravljanje može prospektom i statutom fonda odrediti najveći dozvoljeni broj investitora u fond, s tim da ukupan broj vlasnika udjela u fondu ni u jednom trenutku ne može preći gornju granicu od 200.

(4) Najniža prva uplata jednog investitora u fond iznosi 100.000 KM. U slučaju povlačenja udjela iznos ulaganja izražen množenjem broja udjela i cijene udjela fonda nakon povlačenja mora biti viši od 120.000 KM. U protivnom, vlasnik udjela mora povući sve udjele iz fonda.

Član 121

(1) Kupovina udjela u otvorenom investicijskom fondu sa zatvorenom ponudom obavlja se uplatama novčanih sredstava.

(2) Kupovinom udjela kupac ulazi u ugovorni odnos sa društvom za upravljanje koje se obavezuje da će uplaćenim novčanim sredstvima upravljati kao dijelom zajedničke imovine fonda u skladu sa uvjetima navedenim u prospektu.

(3) Izuzetno od st. (1) i (2) ovog člana, kupovina udjela u fondu može se obaviti dodjelom novih udjela na ime isplate udjela u dobiti ili prilikom smanjivanja vrijednosti udjela na ime dodjele novih udjela, odnosno u drugim slučajevima propisanim prospektom fonda.

(4) Društvo za upravljanje može trajno ili privremeno obustaviti daljnje kupovine udjela u otvorenom investicijskom fondu sa zatvorenom ponudom.

(5) U slučaju obustavljanja kupovine udjela društvo za upravljanje mora informaciju o obustavljanju kupovine sa obrazloženjem dostaviti svim postojećim članovima fonda i Komisiji.

(6) Kupovina udjela u fondu i isplata udjela obavlja se u vrijeme i na način naveden u prospektu fonda, a najmanje jednom godišnje u toku svake poslovne godine fonda.

Član 122

Zahtjev za izdavanje dozvole i prijava upisa otvorenog investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom koji uime fonda društvo za upravljanje podnosi Komisiji mora sadržavati:

a) firmu društva za upravljanje, podatke o dozvoli za osnivanje koju je dobilo od Komisije, kao i ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje, adresu, telefon, telefaks i adresu elektronske pošte društva za upravljanje,

b) naziv fonda, naznaku vrste fonda i ciljeve ulaganja,

c) prospekt fonda,

d) statut fonda,

e) ugovor zaključen između društva za upravljanje i banke depozitara i izvod iz sudskog registra za banku depozitara,

f) firmu revizora i izvod iz sudskog registra za revizora.

Odjeljak B. Udjeli u otvorenom investicijskom fondu sa zatvorenom ponudom

Član 123

(1) Otvoreni investicijski fond sa zatvorenom ponudom može emitirati samo jednu vrstu udjela i ne može emitirati nijednu drugu vrstu vrijednosnih papira koji nose prava na bilo koji dio imovine fonda.

(2) Udjeli u otvorenom investicijskom fondu sa zatvorenom ponudom smatraju se vrijednosnim papirima i mogu se prodavati i prenositi isključivo kvalifikovnim investitorima.

Član 124

Najmanja vrijednost imovine otvorenog investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom koju fond mora imati u trenutku završetka zatvorene ponude iznosi 1.000.000 KM.

Odjeljak C. Prava i obaveze vlasnika udjela

Član 125

Sredstva otvorenog investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom prikupljena emisijom i zatvorenom prodajom udjela u fondu te imovina stečena ulaganjem uplaćenih novčanih sredstava, uključujući prihode i prava proizašla iz imovine fonda, čine otvoreni investicijski fond sa zatvorenom ponudom, odnosno posebnu imovinu u zajedničkom vlasništvu svih vlasnika udjela u fondu.

Član 126

Vlasnici udjela u otvorenom investicijskom fondu sa zatvorenom ponudom imaju pravo, pored prava na srazmjerni udio u dobiti fonda, zahtjevati isplatu udjela u fondu prema dinamici na način i prema uvjetima isplate utvrđenim statutom i prospektom fonda, uz poštivanje ograničenja utvrđenih odredbama ovog Zakona.

Član 127

Vlasnici udjela odgovaraju za obaveze otvorenog investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom do visine iznosa svog udjela u fondu.

Odjeljak D. Troškovi otvorenog investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom

Član 128

Naknade koje se naplaćuju investitoru, odnosno otvorenom investicijskom fondu sa zatvorenom ponudom ograničene su na:

a) ulaznu naknadu koja se odbija od iznosa uplate u trenutku prodaje udjela,

b) izlaznu naknadu koja se odbija od netovrijednosti imovine fonda po udjelu u trenutku otkupa,

c) naknadu za upravljanje.

Član 129

(1) Naknada društvu za upravljanje otvorenim investicijskim fondom sa zatvorenom ponudom određuje se posebnom odlukom društva za upravljanje. Naknada za upravljanje mora biti navedena u prospektu i statutu fonda.

(2) Naknada za upravljanje otvorenim investicijskim fondom sa zatvorenom ponudom, odnosno jedan njen dio može biti utvrđen u zavisnosti od prinosa fonda.

(3) Naknada odnosno dio naknade koji zavisi od prinosa fonda računa se kao proizvod razlike ulazne cijene i izlazne cijene, odnosno ulazne cijene i cijene fonda na posljednji radni dan poslovne godine i broja udjela.

(4) Visinu naknade, način njenog obračuna i plaćanja utvrđuje društvo za upravljanje u prospektu i statutu fonda.

Član 130

Na teret imovine otvorenog investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom mogu se isplaćivati samo troškovi predviđeni prospektom i statutom fonda.

Član 131

(1) U pogledu visine pokazatelja ukupnih troškova otvoreni investicijski fond sa zatvorenom ponudom ne podliježe ograničenjima iz člana 94. ovog Zakona.

(2) Komisija može po završetku godišnjeg obračunskog perioda objavljivati poređenje pokazatelja ukupnih troškova otvorenih investicijskih fondova sa zatvorenom ponudom.

Odjeljak E. Dozvoljena ulaganja, ograničenja i prekoračenja ulaganja

Član 132

Imovina otvorenog investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom može se sastojati isključivo od:

a) vrijednosnih papira,

b) udjela ili dionica investicijskih fondova,

c) instrumenata tržišta novca,

d) depozita kod ovlaštenih banaka u Federaciji, Republici Srpskoj ili državi članici ili nekoj drugoj državi,

e) terminskih i opcijskih ugovora i drugih finansijskih derivata kojima se trguje na uređenim tržištima i finansijskih derivata kojima se trguje na drugim organiziranim tržištima (OTC),

f) novčanih sredstava i

g) instrumenata emitiranih na osnovu plemenitih metala i drugih robnih berzi.

Član 133

(1) Ulaganje imovine otvorenog investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom podliježe sljedećim ograničenjima:

a) imovina fonda mora se sastojati od najmanje šest različitih vrijednosnih papira, udjela ili dionica investicijskih fondova ili instrumenata tržišta novca i

b) tri instrumenta iz prethodne tačke sa najvećim udjelom u vrijednosti imovine fonda ne mogu prelaziti 60% vrijednosti imovine fonda,

c) vrijednosni papiri, udjeli ili dionice investicijskih fondova jednog emitenta ili depoziti kod jedne depozitne institucije ne mogu prelaziti 20% vrijednosti svih vrijednosnih papira, udjela ili dionica investicijskih fondova ili depozita u fondu,

d) lica koja čine povezana društva u skladu sa odredbama zakona kojim se regulira emisija i promet vrijednosnih papira i ovog Zakona smatraju se jednim emitentom u smislu prethodne tačke,

e) ograničenja iz tačke b) ili c) ovog stava ne odnose se na vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je emitent ili za koje garantuju Federacija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, ili jedinica lokalne samouprave Federacije, država članica ili jedinica lokalne uprave države članice, država koja nije članica Evropske unije ili međunarodna javna organizacija čije su članice jedna ili više država članica,

f) ako se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova kojim direktno ili indirektno upravlja isto društvo za upravljanje, ili kojim upravlja drugo društvo sa kojim je to društvo povezano zajedničkom upravom ili kontrolnim uticajem ili direktnim ili indirektnim međusobnim vlasničkim udjelom, na takva se ulaganja fondu ne može naplatiti ulazna ili izlazna naknada,

g) ako se imovina fonda može ulagati u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova u prospektu fonda, uz maksimalnu naknadu za upravljanje koja se može naplatiti na imovinu tog fonda, mora biti jasno navedena i maksimalna naknada za upravljanje koja se može naplatiti na imovinu fondova u koje namjerava ulagati, a u godišnjim izvještajima fonda mora jasno biti navedena maksimalna ukupna naknada za upravljanje koja je bila naplaćena u tom fondu i drugom fondu u koji je taj fond uložio, izražena u procentu imovine fonda koji je uložio u udjele ili dionice drugog investicijskog fonda.

(2) Društvo za upravljanje mora izraditi i u prospektu fonda prikazati strategiju ulaganja kojom će uvažiti disperziju rizika i osigura likvidnost fonda u skladu sa ciljevima ulaganja fonda.

(3) Društvo za upravljanje mora u prospektu fonda jasno navesti klase imovine i finansijske instrumente u koje namjerava ulagati, uključujući finansijske derivate kojim se trguje na uređenim ili drugim organiziranim tržištima kao i stepen finansijske izloženosti fonda i pripadajućih rizika koji proizlaze iz takve strategije ulaganja.

(4) Komisija će bliže propisati ulaganja otvorenih investicijskih fondova sa zatvorenom ponudom.

Član 134

Moguća prekoračenja ulaganja iz člana 133. ovog Zakona, posebni uvjeti za prekoračenje ulaganja i rokovi ispunjenja ograničenja ulaganja moraju se opisati u prospektu i statutu fonda.

Odjeljak F. Prospekt otvorenih investicijskih fondova sa zatvorenom ponudom

Član 135

Prospekt otvorenog investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom predstavlja poziv na kupovinu udjela u otvorenom investicijskom fondu sa zatvorenom ponudom usmjeren isključivo prema pojedinačno navedenom licu ili ograničenoj grupi investitora, koji odgovaraju značenju pojma kvalifikovanih investitora iz ovog Zakona.

Član 136

Informacije navedene u prospektu moraju biti istinite i potpune.

Član 137

(1) Prospekt otvorenog investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom mora sadržavati informacije na osnovu kojih će investitori moći stvoriti potpun stav o fondu i donijeti odluku o ulaganju, a posebno o rizicima povezanima sa prirodom fonda i njegovog portfolija.

(2) Prospekt investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a) podaci o fondu:

1) naziv fonda i naznaku vrste fonda,

2) naznaku da je fond namijenjen isključivo investitorima koji odgovaraju značenju pojma kvalifikovanih investitora iz ovog Zakona i koji to dokazuju potpisom izjave iz člana 11. ovog Zakona,

3) datum osnivanja fonda, vrijeme trajanja fonda u slučaju da je osnovan na određeno vrijeme,

4) mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnje i godišnje izvještaje i primjerak statuta ili prospekta fonda i dodatne informacije o fondu,

5) najniži iznos novčanih sredstava i radnje koje će se poduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos,

6) ime, odnosno firmu revizora, advokata i drugih davalaca usluga fondu, ako ih društvo za upravljanje namjerava koristiti,

7) prava iz udjela:

7.1. pravo na obaviještenost (polugodišnji i godišnji izvještaj),

7.2. pravo na udio u dobiti,

7.3. pravo na prodaju udjela fondu, odnosno obaveza otkupa udjela,

7.4. pravo na isplatu dijela ostatka likvidacione mase fonda,

8) pretpostavke pod kojima je dozvoljeno donijeti odluku o likvidaciji fonda, te postupak likvidacije fonda,

9) vrste imovine u koje je fondu dozvoljeno ulaganje, moguća prekoračenja ulaganja, posebni uvjeti za prekoračenje ulaganja i rokovi ispunjenja ograničenja ulaganja,

10) opis investicijskih ciljeva fonda i ciljane strukture portfolija, načina ostvarenja ciljeva fonda i rizika povezanih sa ulaganjima fonda

11) dozvoljenost ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge finansijske derivate u slučaju dozvoljenosti takvog ulaganja mora se sadržavati izjava da li se takve transakcije dionicama mogu zaključivati s ciljem zaštite ili postizanja investicijskih ciljeva, te uticaj takvih transakcija dionicama na stepen rizičnosti fonda,

12) odredbe o likvidnosti fonda,

13) najniži i najviši iznos pojedinačnih ulaganja u fond, način upisa udjela, te način i uvjeti otkupa udjela,

14) način i vrijeme obračuna vrijednosti imovine fonda,

15) ako će netovrijednost imovine fonda imati visoku volatilnost, s obzirom na sastav portfolija fonda, odnosno na tehnike upravljanja imovinom fonda izjavu koja će upozoriti na navedeno obilježje imovine fonda,

16) vrijeme, metode i učestalost obračunavanja cijene za prodaju novih udjela ili otkup postojećih, te način objave tih cijena, okolnosti u kojima može doći do obustavljanja emisije ili otkupa, opis iznosa i učestalosti plaćanja dozvoljenih naknada i troškova emisije i otkupa udjela,

17) godišnje naknade i troškovi upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti fond i opis njihovog učinka na buduće prinose investitora, te način obračunavanja i plaćanja naknade za upravljanje ako iznos te naknade zavisi od prinosa fonda,

18) informacije o načinu obračuna i načinu i učestalosti isplate udjela u dobiti fonda vlasnicima udjela,

19) kratki podaci o poreznim propisima koji se primjenjuju na fond, ako su od značaja za vlasnike udjela,

20) trajanje poslovne godine i

21) datum izdavanja prospekta;

b) podaci o društvu za upravljanje:

1) firma, oblik organiziranja, sjedište društva za upravljanje i mjesto uprave, ako ono nije isto kao sjedište, broj dozvole Komisije, kao i datum osnivanja i upisa u sudski registar,

2) imena i povezanost članova uprave i prvog nadzornog odbora i njihove kratke biografije,

3) iznos osnovnog kapitala društva za upravljanje,

4) firma, oblik organiziranja, datum osnivanja i upisa u sudski registar, kao i uloga društava koja djeluju kao savjetnici za ulaganja fonda, te imena predsjednika uprava ili drugih odgovornih lica tih društava;

c) podaci o banci depozitaru i to: firma, sjedište i adresa uprave banke depozitara, podaci i broj rješenja Komisije izdatog banci za obavljanje poslova banke depozitara.

Član 138

(1) Komisija mora odobriti svaki prospekt investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom prije pokretanja zatvorene ponude za prodaju udjela, kao i izmjene i dopune postojećih prospekata do kojih je došlo usljed bitnih promjena.

(2) Nije dozvoljeno nuditi zatvorenom ponudom udjele u investicijskom fondu sa zatvorenom ponudom prije nego što Komisija odobri prospekt fonda, odnosno njegove izmjene i dopune.

Član 139

(1) Na izmjene prospekta otvorenog investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom koje se predlažu sa ciljem: povećanja ulaznih naknada, godišnjih naknada za upravljanje ili izlaznih naknada; promjene investicijskih ciljeva fonda i rizika navedenih ulaganja fonda; promjene politike isplata udjela u dobiti, ili pripajanja, spajanja sa drugim fondom, ili podjele fonda potrebno je pribaviti prethodnu saglasnost Komisije.

(2) Pored toga, za izmjene prospekta otvorenog investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom moraju biti ispunjeni i sljedeći uvjeti:

a) obavijest o predloženim promjenama mora se poštom poslati svim vlasnicima udjela,

b) prije uvođenja promjena svi vlasnici udjela moraju biti upoznati sa činjenicom da od fonda mogu tražiti otkup udjela bez odbitka bilo kakve izlazne naknade koju bi inače trebali platiti, uz obavijest o danu njihovog uvođenja,

c) otkup svih udjela po zahtjevima primljenim prije stupanja na snagu promjena prospekta mora biti izvršen.

(3) Pored izmjena iz stava (1) ovog člana prethodnoj saglasnosti Komisije podliježu i promjene članova uprave i nadzornog odbora društva za upravljanje, promjene banke depozitara ili revizora fonda.

Odjeljak G. Statut otvorenih investicijskih fondova sa zatvorenom ponudom

Član 140

(1) Statut otvorenog investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom uređuje pravne odnose društva za upravljanje sa vlasnicima udjela u otvorenom investicijskom fondu sa zatvorenom ponudom.

(2) Statut se prilaže prospektu fonda i njegov je sastavni dio.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, statut ne mora biti priložen prospektu fonda u slučaju da prospekt predviđa da će vlasniku udjela ili dioničaru fonda statut biti dostavljen na njegov zahtjev, odnosno ako se u prospektu navodi mjesto gdje će statut biti dostupan na uvid.

Član 141

Informacije navedene u statutu moraju biti istinite i potpune.

Član 142

Statut otvorenog investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom koji navedene podatke iz ovog člana već ne sadrži u prospektu mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a) podaci o fondu:

1) naziv fonda i naznaku vrste fonda,

2) naznaku da je fond namijenjen isključivo investitorima koji odgovaraju značenju pojma kvalifikovanih investitora iz ovog Zakona i koji to dokazuju potpisom izjave iz člana 11. Zakona,

3) datum osnivanja fonda, vrijeme trajanja fonda u slučaju da je osnovan na određeno vrijeme,

4) mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnje i godišnje izvještaje i primjerak prospekta fonda ili dodatne informacije o fondu,

5) najniži iznos novčanih sredstava koji će se prikupiti i radnje koje će se poduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos,

6) prava iz udjela fonda:

6.1. pravo na obavještenost (polugodišnji i godišnji izvještaji),

6.2. pravo na udio u dobiti,

6.3. pravo na prodaju udjela fondu, odnosno obaveza otkupa udjela,

6.4. pravo na isplatu dijela ostatka likvidacione mase fonda,

7) vrsta imovine u koju je fondu dozvoljeno ulaganje, moguća prekoračenja ulaganja, posebni uvjeti za prekoračenje ulaganja i rokovi ispunjenja ograničenja ulaganja,

8) najniži iznos ulaganja u fond, način upisa i otkupa udjela,

9) odredbe o likvidnosti fonda,

10) način i vrijeme obračuna vrijednosti imovine fonda,

11) vrijeme, metoda i učestalost obračunavanja cijene za prodaju novih udjela ili otkup postojećih, te način objave tih cijena, okolnosti u kojima može doći do obustavljanja emisije ili otkupa, opis iznosa i učestalosti plaćanja dozvoljenih naknada i troškova emisije i otkupa udjela,

12) godišnje naknade i troškovi upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti fond i opis njihovog uticaja na buduće prinose investitora,

13) informacije o načinu obračuna i načinu i učestalosti podjele udjela u dobiti vlasnika udjela,

14) kratki podaci o poreznim propisima koji se primjenjuju na fond, ako su od značaja za vlasnike udjela,

15) trajanje poslovne godine,

16) datum izdavanja statuta;

b) podaci o društvu za upravljanje:

1) firma, oblik organiziranja, sjedište društva za upravljanje i mjesto uprave, ako ono nije isto kao sjedište, broj dozvole Komisije, kao i datum osnivanja i upisa u sudski registar,

2) imena i povezanost članova uprave i nadzornog odbora i njihove kratke biografije,

3) iznos osnovnog kapitala društva za upravljanje i imena članova društva za upravljanje, pravni oblik i veličina udjela članova u osnovnom kapitalu,

4) firma, oblik organiziranja, datum osnivanja i upisa u sudski registar, kao i uloga društava koja djeluju kao savjetnici za ulaganja fonda, te imena predsjednika uprava ili drugih odgovornih lica tih društava;

c) podaci o banci depozitaru i to: firma, sjedište i mjesto uprave banke depozitara, podaci i broj rješenja Komisije izdatog banci za obavljanje poslova banke depozitara.

Odjeljak H. Promoviranje otvorenih investicijskih fondova sa zatvorenom ponudom

Član 143

(1) Društvo za upravljanje ne može voditi javnu promotivnu kampanju investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom kojim upravlja.

(2) Javnim vođenjem promotivnih akitivnosti ne smatra se isticanje u javnosti prezentacionih materijala u kojim se uz firmu i djelatnost društva za upravljanje, potencijalni kvalifikovani investitori upućuju na društvo za upravljanje investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom.

Član 144

Svi prezentacioni podaci o investicijskim fondovima sa zatvorenom ponudom i društvima koja njima upravljaju moraju biti cjeloviti, jasni, istiniti, tačni i ne smiju dovoditi u zabludu naročito u pogledu povezanih rizika i naknada, a moraju ih odobriti članovi uprave društva za upravljanje.

Član 145

(1) Izvještaj o rezultatima poslovanja investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom mora:

a) sadržavati najnovije podatke dostupne u trenutku izrade izvještaja o rezultatima poslovanja,

b) biti sastavljen na dosljednoj osnovi u odnosu na periode, uz obuhvaćanje ili isključivanje određenih faktora koji utiču na takve rezultate (npr. osnovica za cijenu, troškovi, porez, dividende i sl.).

(2) Komisija će propisati obavezni sadržaj i metode izrade i prikazivanja rezultata poslovanja investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom.

GLAVA VI. UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE I CIJENE UDJELA I DIONICA INVESTICIJSKOG FONDA

Odjeljak A. Učestalost utvrđivanja vrijednosti

Član 146

(1) Prije utvrđivanja netovrijednosti imovine otvorenog investicijskog fonda po udjelu, odnosno cijene udjela društvo za upravljanje dužno je utvrditi vrijednost njegove imovine i svih obaveza i naknada fonda.

(2) Vrijednost netoimovine otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom obračunava se svakog dana u vrijeme navedeno u prospektu. Društvo za upravljanje dužno je narednog radnog dana obavijesti Komisiju o vrijednosti imovine otvorenog investicijskog fonda, stanju obaveza i naknada i cijeni udjela otvorenog investicijskog fonda na dan obračuna.

(3) Vrijednost netoimovine otvorenog investicijskog fonda sa zatvorenom ponudom obračunava se u vrijeme navedeno u prospektu fonda, a najmanje jednom mjesečno.

(4) Vrijednost netoimovine otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom obračunava se u vrijeme navedeno u prospektu fonda.

(5) Vrijednost netoimovine zatvorenog fonda obračunava se najmanje jednom mjesečno u vrijeme navedeno u prospektu.

(6) Komisija će propisati učestalost utvrđivanja netovrijednosti imovine fondova.

Odjeljak B. Odgovornost za obračun vrijednosti fonda, odnosno cijene udjela ili dionica

Član 147

(1) Vrijednost imovine zatvorenih i otvorenih investicijskih fondova i cijenu udjela u otvorenom investicijskom fondu obračunava društvo za upravljanje.

(2) Obračun vrijednosti iz stava (1) ovog člana kontrolira i potvrđuje banka depozitar koja je u tom slučaju odgovorna za tačnost obračuna. Banka depozitar potpisuje i zadržava jedan primjerak dokumenta o utvrđenoj vrijednosti imovine za svoju evidenciju koja se mora dati na uvid Komisiji.

(3) Revizor investicijskog fonda dužan je tokom godišnje revizije metodom uzorka obaviti provjeru kako bi se uvjerio da su principi utvrđivanja vrijednosti sadržani u propisima poštivani, da su na osnovu primjene navedenih principa dobivene cijene dionica ili udjela tačne, te da naknada za upravljanje i druge naknade i troškovi predviđeni propisima, prospektom ili statutom fonda ne prelaze dozvoljene iznose.

Odjeljak C. Principi i metodologija utvrđivanja vrijednosti portfolija fonda

Član 148

Obračun vrijednosti portfolija mora osigurati jednako postupanje prema svim investitorima u fondu, nezavisno o obliku fonda ili okolnosti da li se radi o investicijskom fondu sa javnom ili sa zatvorenom ponudom.

Član 149

(1) U slučaju vrijednosnih papira, uključujući i dionice zatvorenih investicijskih fondova, utvrđivanje vrijednosti imovine zasniva se na tržišnoj cijeni formiranoj na berzi i drugom uređenom tržištu.

(2) U slučaju vrijednosnih papira za koje ne postoji tržišna cijena koja zadovoljava uvjete iz stava (1) ovog člana, za utvrđivanje vrijednosti se kao osnova primjenjuje cijena posljednje transakcije tim dionicama koju je zaključio fond, odnosno prinos posljednje transakcije u slučaju dužničkih vrijednosnih papira, osim ako Komisija svojim propisom ne dozvoli primjenu drukčije metode obračuna vrijednosti imovine.

(3) U slučaju depozita i gotovine ili novčanih ekvivalenata, kratkoročnih potraživanja i obaveza, te prihoda i rashoda u budućem periodu primjenjuje se nominalna vrijednost uvećana za pripadajuću kamatu, osim u okolnostima za koje Komisija propiše drukčije.

(4) Za utvrđivanje vrijednosti terminskih i opcijskih poslova te derivata za koje nije moguće utvrditi tržišnu cijenu Komisija će propisati metode obračuna vrijednosti imovine.

(5) U slučaju udjela otvorenog investicijskog fonda primjenjuje se cijena udjela, osim u okolnostima za koje Komisija propiše drukčije.

(6) Devizna sredstva se preračunavaju u KM po posljednjem dostupnom kursu neposredno prije utvrđivanja vrijednosti imovine u skladu sa propisima Komisije.

(7) U slučaju drugih oblika imovine za koje ne postoji tržišna cijena procjenjuje se fer vrijednost imovine. Postupci utvrđivanja fer vrijednosti imovine uključuju modele diskontiranja novčanog toka, poređenja sa sličnom imovinom kojoj je poznata tržišna cijena, modele procjene opcija te druge metode koje može propisati Komisija, a koji su u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

(8) Osnov za utvrđivanje vrijednosti imovine navodi se u prospektu i statutu fonda i mora se dosljedno primjenjivati prilikom svakog obračuna vrijednosti imovine fonda.

(9) Komisija će propisati obavezni osnov za utvrđivanje vrijednosti imovine zatvorenih i otvorenih fondova, kako vrijednosnih papira, tako i gotovine i ekvivalenti novca, domaće i strane valute, terminskih i opcijskih poslova, derivata, nekretnina, udjela u privrednim društvima ili drugih prenosivih imovinskih prava i definirati uređeno i organizirano tržište u smislu ovog Zakona, te uvjete likvidnosti za propisno formiranje tržišnih cijena i uvjete blagovremenosti formiranja takvih cijena, poštujući pri tom različite metode uobičajene za vrjednovanje pojedinih vrsta fondova.

Odjeljak D. Netovrijednost imovine fonda i vrijednost po dionici, odnosno udjelu fonda

Član 150

(1) U slučaju otvorenog investicijskog fonda netovrijednost imovine je vrijednost imovine fonda (ulaganja uvećana za kratkoročnu imovinu) umanjena za obaveze. Netovrijednost po udjelu je netovrijednost imovine fonda podijeljena brojem prodatih, nepovučenih udjela fonda u trenutku obračuna netovrijednosti imovine fonda.

(2) Netovrijednost imovine zatvorenog investicijskog fonda je vrijednost imovine fonda (ulaganja uvećana za kratkoročnu imovinu) umanjena za obaveze. Netovrijednost imovine po dionici fonda je netovrijednost imovine fonda srazmjerno raspoređena na svaku emitiranu dionicu fonda u trenutku obračuna netovrijednosti imovine fonda.

(3) Komisija će propisati definicije imovine i obavezu investicijskih fondova, kao i osnovicu, način i rokove obračuna netovrijednosti imovine fonda te netovrijednost imovine po udjelu, odnosno po dionici.

Odjeljak E. Početna ponuda i utvrđivanje cijene udjela ili dionica fonda

Član 151

(1) Period za početnu ponudu udjela u otvorenom fondu, odnosno dionica zatvorenog fonda ne može trajati duže od 90 dana. U toku tog perioda ukupni iznos primljenih novčanih sredstava drži se kao depozit i ne može se ulagati sve do trenutka kada fond ne pređe zakonom utvrđeni prag najniže vrijednosti imovine fonda.

(2) Ulaganje prikupljenih novčanih sredstava, osim ulaganja u depozit, može početi tek poslije isteka perioda ponude.

(3) Cijena inicijalne, odnosno prve emisije zatvorenog investicijskog fonda je nominalna cijena svake dionice. Cijena kasnijih emisija je tržišna cijena dionice pri čemu se ne dira u pravo postojećih dioničara da im se dodatne dionice ponude srazmjerno sa njihovim trenutnim udjelom u fondu.

(4) Kod inicijalne odnosno početne ponude otvorenog investicijskog fonda cijenu emisije određuje društvo za upravljanje i navodi je u prospektu fonda. Nakon početne ponude cijena udjela u otvorenom investicijskom fondu je jedinstvena cijena jednaka netovrijednosti imovine fonda po udjelu koja se obračunava na osnovu tržišne cijene svih vrijednosnih papira iz portfolija fonda i fer vrijednosti svih drugih oblika imovine fonda utvrđene u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

Odjeljak F. Cijena udjela u otvorenim investicijskim fondovima

Član 152

(1) Prodaja i otkup udjela u otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom obavlja se tokom određenog dana po cijeni obračunatoj u skladu sa zakonom i drugim propisima, odnosno prospektom fonda, te objavljenoj na način propisan ovim Zakonom. Na tako utvrđenu cijenu dozvoljeno je obračunavati i naplaćivati ulazne i izlazne naknade.

(2) Nije dozvoljena prodaja odnosno otkup udjela u otvorenom investicijskom fondu za iznos manji ili veći od trenutno važeće jedinstvene cijene (netovrijednosti imovine) po udjelu. Cijena udjela može varirati zavisno od promjene netovrijednosti imovine obračunate prema formuli koju može propisati Komisija.

(3) Cijena udjela u otvorenom investicijskom fondu obračunava se kao količnik dobiven odnosom netovrijednost imovine fonda i broja izdatih, nepovučenih udjela u momentu obračuna cijene udjela.

Odjeljak G. Zamjena i prodaja udjela u otvorenim investicijskim fondovima

Član 153

Vlasnik udjela u otvorenom investicijskom fondu može svoje udjele zamijeniti za udjele u nekom drugom fondu kojim upravlja isto društvo za upravljanje.

Član 154

(1) Prodaja udjela u otvorenom investicijskom fondu vrši se u skladu sa prospektom fonda i važećim propisima po cijeni koja vrijedi u trenutku prijema uplate u fond uvećanoj za ulaznu naknadu, ako se ona naplaćuje.

(2) Uplata u otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom vrši se u novcu, a izuzetno i u vrijednosnim papirima u posebnim okolnostima koje propiše Komisija, uz uvjet da je to predviđeno prospektom fonda i da se ponuđenim vrijednosnim papirima trguje na berzi ili drugom uređenom tržištu te da im je moguće utvrditi tačnu cijenu.

(3) Uplata u otvoreni investicijski fond sa zatvorenom ponudom vrši se u novcu.

Odjeljak H. Otkup udjela u otvorenim investicijskim fondovima

Član 155

(1) Otkup udjela u otvorenom investicijskom fondu vrši se u skladu sa prospektom fonda i važećim propisima po cijeni koja vrijedi u trenutku prijema valjanog zahtjeva za prodaju umanjenoj za izlaznu naknadu, ako se ona naplaćuje.

(2) Otkup “in specie”, odnosno otkup prijenosom odgovarajućeg procenta svake vrste imovine fonda u vrijednosti jednakoj vrijednosti udjela koji se time otkupljuju, dozvoljen je u slučaju kada bi se prodajom imovine fonda, neophodnom za zadovoljenje zahtjeva za otkup velike vrijednosti, u nepovoljan položaj doveli ostali investitori u fond, pod uvjetom da statut i prospekt fonda predviđaju otkup “in specie”. Otkup “in specie” može se vršiti samo prijenosom dijela svake vrste imovine fonda srazmjeran procentualnom omjeru broja udjela investitora koji traži otkup prema ukupnoj vrijednosti imovine fonda.

Odjeljak I. Potvrda o kupovini i otkupu udjela

Član 156

(1) Potvrde o kupovini ili otkupu udjela izdaju se na vlastiti zahtjev investitora najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema valjanog zahtjeva za kupovinu i izvršene uplate u fond, odnosno od dana prijema zahtjeva za otkup udjela i izvršene isplate na osnovu otkupa udjela.

(2) Potvrda o kupovini/otkupu udjela mora sadržavati:

a) datum kupovine/otkupa udjela,

b) firmu fonda, te firmu i sjedište društva za upravljanje,

c) broj udjela u imovini fonda na koje glasi potvrda,

d) ime i prezime vlasnika udjela,

e) mjesto i datum izdavanja potvrde,

f) iznos uplate/otkupne vrijednosti udjela

g) ukupan broj udjela na računu ulagača nakon kupovine/otkupa udjela

h) potpis ovlaštenog lica društva za upravljanje koji može biti izveden mehaničkim umnožavanjem potpisa.

(3) Isplata prihoda od otkupa udjela otvorenog investicijskog fonda doznačava se vlasniku otkupljenog udjela najkasnije u roku od sedam dana od prijema valjanog zahtjeva za prodaju.

Odjeljak J. Netačan obračun cijene udjela u otvorenom investicijskom fondu

Član 157

Ako je cijena udjela otvorenog investicijskog fonda netačno obračunata za više od 1% u odnosu na vrijednost dobivenu primjenom metodologije iz člana 149. ovog Zakona, Komisija može naložiti društvu za upravljanje i banci depozitaru odgovornoj za takav netačan obračun da:

a) u slučaju da je obračunata niža cijena po udjelu u odnosu na ispravnu vrijednost dobivenu primjenom metodologije iz člana 149. ovog Zakona:

1) isplatom razlike u cijeni nadoknade štetu svakom investitoru kome je pri otkupu udjela isplaćena niža cijena i

2) uplatom razlike u fond nadoknade nastalu štetu,

b) u slučaju da je obračunata viša cijena po udjelu u odnosu na ispravnu vrijednost dobivenu primjenom metodologije iz člana 149. ovog Zakona:

1) priznavanjem srazmjernog broja dodatnih udjela nadoknade štetu svakom investitoru kome je pri kupovini udjela obračunata viša cijena i

2) uplatom razlike u fond nadoknade nastalu štetu.

Odjeljak K. Ulazna i izlazna naknada za otvorene investicijske fondove

Član 158

(1) Osim cijene udjela, te ulaznih i izlaznih naknada prilikom kupovine ili otkupa udjela u otvorenom investicijskom fondu ne može se naplaćivati druga naknada.

(2) Naknade iz stava (1) ovog člana iskazuju se odvojeno od cijene udjela, te ih zadržava društvo za upravljanje, a mogu biti i prihod fonda.

Član 159

(1) Ulazna i izlazna naknada ne naplaćuju se u slučaju likvidacije otvorenog investicijskog fonda zbog nepostizanja najnižeg iznosa fonda tokom perioda inicijalne, odnosno početne ponude u skladu sa važećim propisima ili prospektom i statutom fonda.

(2) Izlazna naknada ne naplaćuje se u slučaju likvidacije fonda, bez obzira na razlog likvidacije.

(3) U slučaju najave uvođenja ili uvećanja visine izlazne naknade, izlazna naknada se ne naplaćuje u periodu od prve objave najavljenih promjena naknada u fondu pa do odobrenja Komisije na izmjene prospekta kojim se utvrđuje uvođenje ili uvećanje visine izlazne naknade.

(4) Ulazna i izlazna naknada ne naplaćuju se prilikom promjene oblika otvorenog investicijskog fonda.

(5) Nije dozvoljeno naplaćivati ulaznu ili izlaznu naknadu prilikom pripajanja ili spajanja otvorenog investicijskog fonda sa drugim fondom, odnosno prilikom podjele fonda.

(6) Odluka društva za upravljanje o nenaplaćivanju ulazne i izlazne naknade mora biti jasno navedena u prospektu fonda, uz navođenje okolnosti u kojima do toga može doći.

Član 160

Ulazna ili izlazna naknada u otvorenom investicijskom fondu mogu biti snižene u odnosu na naknade navedene u prospektu fonda samo u slučajevima velikih transakcija udjelima prema klasifikaciji obavezno navedenoj u prospektu fonda, objavljenoj i podijeljenoj prodajnim zastupnicima društva za upravljanje, uz naznaku zabrane odstupanja u primjeni.

Odjeljak L. Obustavljanje otkupa udjela u otvorenom investicijskom fondu

Član 161

(1) Otkup udjela u otvorenom investicijskom fondu može se obustaviti samo ako društvo za upravljanje i banka depozitar smatraju da usljed izuzetnih okolnosti nije moguće utvrditi tačnu cijenu imovine iz portfolija fonda i da postoje osnovani i dovoljni razlozi za obustavljanje otkupa u interesu vlasnika ili potencijalnih vlasnika udjela. Iz navedenih razloga mora se istovremeno obustaviti i emisija udjela.

(2) Obustavljanje otkupa udjela mora se odmah prijaviti Komisiji.

(3) O svakom obustavljanju potrebno je obavijestiti vlasnike udjela u otvorenom investicijskom fondu sa zatvorenom ponudom, dok je kod obustavljanja otkupa udjela u otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom potrebno okolnost obustavljanja objaviti u jednim dnevnim novinama koje se redovno prodaju na cjelokupnom području Federacije. Komisija može naložiti isplate udjela u otvorenim investicijskim fondovima sa javnom ponudom ako je to u javnom interesu ili interesu investitora u fondu.

(4) Komisija može naložiti društvu za upravljanje i banci depozitaru da privremeno obustave prodaju i otkup udjela ako stekne nesporna saznanja ili ako postoji osnovana sumnja da se investitorima nanosi šteta zbog netačnog obračuna cijene udjela u fondu.

Član 162

(1) Obustavljanje otkupa udjela iz člana 161. ovog Zakona prestaje odmah nakon što društvo za upravljanje i banka depozitar ocijene da je moguće odrediti tačnu cijenu imovine iz portfolija fonda, a najkasnije u roku od 28 dana od početka obustavljanja, osim ako se Komisija izričito ne saglasi sa produženjem navedenog roka. Obavijest o nastavku poslovanja potrebno je dostaviti svim vlasnicima udjela u otvorenom fondu sa zatvorenom ponudom, dok je nastavak poslovanja otvorenog fonda sa javnom ponudom potrebno objaviti u jednim dnevnim novinama koje se redovno prodaju na cjelokupnom području Federacije.

(2) Za vrijeme trajanja obustavljanja prodaje i otkupa udjela društvo za upravljanje i njegovi prodajni zastupnici mogu nastaviti sa primanjem zahtjeva za prodaju ili otkup udjela, koji će se izvršiti u trenutku kada bude obračunata sljedeća prodajna i otkupna cijena, pri čemu se nalogodavcima mora jasno staviti do znanja da njihovi nalozi neće biti izvršeni u rokovima predviđenim prospektom i statutom fonda.

Član 163

Komisija će propisati: osnov, sadržaj, način i rokove obračuna kod utvrđivanja vrijednosti i cijena otvorenih investicijskih fondova, sadržaj, ograničenja, način obračuna, naplatu i objavu naknada za udjele u otvorenim investicijskim fondovima, trajanje i uvjete propisanog perioda ponude, postupak, rokove i provođenje prodaje i otkupa udjela, kao i obustavljanje i nastavak njihove prodaje, te otkup “in specie” i zamjenu udjela u jednom fondu za udjele u drugom fondu kojim upravlja isto društvo za upravljanje.

GLAVA VII. OBAVJEŠTAVANJE I IZVJEŠTAVANJE DIONIČARA I VLASNIKA UDJELA INVESTICIJSKOG FONDA

Odjeljak A. Obaveza izdavanja prospekta

Član 164

Svaki sadržaj objavljen neodređenom broju lica kao prijedlog za zaključenje ugovora o prodaji udjela ili dionica fonda mora sadržavati i informaciju gdje i na koji način je moguće izvršiti uvid u prospekt fonda.

Član 165

(1) Svim upisnicima dionica zatvorenog investicijskog fonda i svim kupcima udjela u otvorenom investicijskom fondu mora prethodno biti uručen ili učinjen dostupnim prospekt ili statut koji, u slučaju otvorenog investicijskog fonda, može biti u skraćenom obliku.

(2) Svim upisnicima dionica zatvorenog investicijskog fonda i svim kupcima udjela u otvorenom investicijskom fondu moraju se, u slučaju njihove dostupnosti, dati na uvid primjerci najnovijih polugodišnjih i godišnjih poslovnih i finansijskih izvještaja fonda.

Odjeljak B. Objava cijena i netovrijednosti

Član 166

(1) Utvrđena cijena udjela u otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom mora biti objavljena za svaki dan u kojem je obavljena kupovina ili prodaja udjela otvorenog investicijskog fonda, najmanje dva puta mjesečno, a vrijednost netoimovine po dionici i cijena dionice za zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom mora biti objavljena najmanje jednom mjesečno.

(2) Objava iz stava (1) ovog člana vrši se u medijima koji su dostupni na cjelokupnom području Federacije i mora biti na raspolaganju bilo kojem investitoru koji je zatraži lično, putem pošte ili elektronskim putem na adresu uprave društva za upravljanje, poslovnici društva za upravljanje ili u prostorijama ovlaštenog prodajnog zastupnika.

(3) Komisija će propisati sadržaj i vrijeme objave netovrijednosti imovine po dionici i cijena dionica i udjela u fondovima sa javnom ponudom.

Član 167

(1) Društvo za upravljanje dužno je osigurati da cijena udjela u otvorenom investicijskom fondu sa javnom ponudom i netovrijednost imovine po dionici zatvorenog fonda sa javnom ponudom budu stavljene javnosti na raspolaganje po svakom njihovom obračunu, u skladu sa odredbom člana 146. stav (2) ovog Zakona.

(2) Društvo za upravljanje dužno je vlasnika udjela u otvorenom investicijskom fondu sa zatvorenom ponudom, na njegov zahtjev, izvijestiti o cijeni udjela, odnosno vrijednosti imovine po dionici.

(3) Komisija će propisati način, sadržaj, oblik i rokove objave cijena udjela u fondovima sa zatvorenom ponudom.

Odjeljak C. Izvještaji dioničarima i vlasnicima udjela u fondu

Član 168

(1) Investitorima u fondove, isključivo na njihov zahtjev, moraju se dostaviti polugodišnji izvještaji i revidirani godišnji izvještaji fonda.

(2) Izvještaji iz stava (1) ovog člana moraju se učiniti dostupnim investitorima na mjestima navedenim u prospektu fonda.

Član 169

Investitorima u fondove, isključivo na njihov zahtjev, moraju se dostaviti i dodatne informacije o limitima koji se primjenjuju na području upravljanja rizicima fonda, procesima koji se koriste u tu svrhu, kao i o promjenama u rizičnosti i prinosima osnovnih vrsta finansijskih instrumenata u koje je uložena imovina fonda.

Odjeljak D. Rokovi izrade i sadržaj polugodišnjih i revidiranih godišnjih izvještaja

Član 170

(1) Polugodišnji izvještaji dostavljaju se Komisiji u roku od dva mjeseca od završetka šestomjesečnog obračunskog perioda.

(2) Revidirani godišnji izvještaji dostavljaju se Komisiji u roku od četiri mjeseca od završetka obračunske godine.

Član 171

(1) Polugodišnji i revidirani godišnji izvještaji moraju sadržavati:

a) izvještaje o imovini i obavezama (bilansu stanja) za tekući obračunski period i uporedni prethodni obračunski period,

b) izvještaje o ukupnom prinosu za tekući obračunski period i uporedni prethodni obračunski period,

c) podatke o portfoliju raspoređene prema vrsti i likvidnosti imovine, te ključnim promjenama u portfoliju tokom obračunskog perioda,

d) pokazatelj ukupnih troškova za obračunski period,

e) tabelu sa naznakom svakog berzanskog posrednika u trgovini vrijednosnim papirima putem kojeg je fond obavio više od 10% svojih transakcija dionicama fonda tokom predmetne kalendarske godine, uz navođenje:

1) ukupne vrijednosti svih transakcija dionicama obavljenih putem pojedinog berzanskog posrednika, iskazane kao procenat ukupne vrijednosti svih transakcija dionica fonda u toj godini,

2) provizije plaćene berzanskom posredniku iskazane kao procenat ukupne vrijednosti transakcija dionica obavljenih posredstvom tog berzanskog posrednika.

(2) Za potrebe otvorenih investicijskih fondova, pored podataka iz stava (1) ovog člana, polugodišnji i revidirani godišnji izvještaji moraju sadržavati i:

a) pregled kretanja vrijednosti imovine fonda,

b) broj emitiranih udjela na početku i na kraju obračunskog perioda i

c) cijenu po udjelu na početku i na kraju obračunskog perioda.

(3) Polugodišnji i revidirani godišnji izvještaji zatvorenih investicijskih fondova moraju, pored podataka iz st. (1) i (2) ovog člana, sadržavati i najvišu i najnižu cijenu po dionici u svakoj od prethodne tri poslovne godine.

(4) Pored podataka iz st. od (1) do (3) ovog člana revidirani godišnji izvještaji fonda moraju sadržavati i:

a) najvišu i najnižu vrijednost imovine fonda i cijenu po dionici ili udjelu u fondu unutar istog obračunskog perioda za proteklih pet kalendarskih godina,

b) izvještaj uprave sa obrazloženjem poslovnih rezultata fonda, promjena u portfoliju i planirane strategije ulaganja u nastupajućem periodu,

c) uporedni pregled poslovanja u protekle tri kalendarske godine sa prikazom sljedećih podataka na kraju svake poslovne godine:

1) ukupna netovrijednost imovine fonda,

2) netovrijednost imovine po udjelu ili dionici,

3) pokazatelj ukupnih troškova,

4) raspodjela prihoda, odnosno dobiti isplaćene po dionici ili udjelu tokom godine.

(5) Komisija je ovlaštena propisati sadržaj izvještaja dioničara i vlasnika udjela u fondu.

GLAVA VIII. REGISTAR UDJELA OTVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA

Odjeljak A. Odgovornost za vođenje registra

Član 172

Društvo za upravljanje odgovorno je za vođenje registra udjela u otvorenom investicijskom fondu.

Odjeljak B. Način i uvjeti upisa u registar udjela

Član 173

(1) Prava iz udjela u fondu stiču se upisom u registar.

(2) Vlasnicima udjela društvo za upravljanje dostavit će jednom godišnje izvod o stanju i prometu udjelima u fondu u njihovom vlasništvu.

(3) Na zahtjev vlasnika udjela ili njihovih zakonskih zastupnika i na njihov trošak, društvo za upravljanje dužno je dostaviti izvod o stanju i prometu udjela u fondu u njihovom vlasništvu.

(4) Banci depozitaru i Komisiji mora se omogućiti uvid u registar udjela fonda.

Član 174

(1) Vlasnik udjela u otvorenom investicijskom fondu ima pravo prenijeti svoje udjele na drugo lice, pod uvjetom da je prethodno ispunio obrazac o prijenosu koji je odobrilo društvo za upravljanje, pri čemu takav prijenos proizvodi pravna dejstva prema trećim licima tek po njegovom upisu u fond ili društvo za upravljanje i nakon što oni potvrde da ga prihvataju.

(2) Prijenos udjela u fond može biti odbijen:

a) ako sticatelj udjela ne ispunjava uvjete da postane investitor u fondu u skladu sa odredbama ovog Zakona, statuta i prospekta fonda, ili

b) ako je sticatelj udjela takve udjele stekao na način suprotan dozvoljenom načinu sticanja udjela u fondu utvrđenom odredbama ovog Zakona, statuta ili prospekta fonda, ili

c) ako bi takvim prijenosom sticalac ili prenosilac udjela raspolagali udjelom u fondu koji je manji od najmanjeg udjela propisanog statutom ili prospektom fonda, odnosno ako bi time bile povrijeđene odredbe o najnižem broju udjela u fondu, bilo na strani prenosioca ili na strani sticaoca udjela.

(3) Obrazac o prijenosu udjela iz stava (1) ovog člana potpisuju i prenosilac i primalac prijenosa i dostavljaju ga društvu za upravljanje.

(4) Društvo je dužno čuvati obrasce o prijenosu tokom perioda u kojem se može podnijeti tužba za pobijanje upisa u registar udjela, a ako je takva tužba podnesena do pravomoćnosti završetka sudskog postupka.

Član 175

Komisija će propisati način uspostavljanja i vođenja registra te objave podataka iz registra investicijskom fondova.

GLAVA IX. PRIPAJANJE I LIKVIDACIJA INVESTICIJSKOG FONDA

Odjeljak A. Pripajanje i likvidacija zatvorenog investicijskog fonda

Član 176

Pripajanje i likvidacija zatvorenog investicijskog fonda provodi se u skladu sa odredbama zakona kojim se regulira osnivanje i poslovanje privrednih društava i Zakona o likvidaciji.

Odjeljak B. Pripajanje i likvidacija otvorenog investicijskog fonda

Član 177

(1) Jedan otvoreni investicijski fond može se pripojiti drugom otvorenom investicijskom fondu uz saglasnost Komisije.

(2) Postupak, uvjete i način pripajanja propisuje Komisija.

(3) Likvidaciju otvorenog investicijskog fonda provodi društvo za upravljanje fondom u likvidaciji, osim u slučajevima u kojima je društvo za upravljanje u stečaju ili mu je Komisija privremeno ili trajno oduzela dozvolu za upravljanje.

(4) U slučaju nemogućnosti provođenja likvidacije otvorenog investicijskog fonda od društva za upravljanje, iz razloga navedenih u stavu (1) ovog člana, likvidaciju provodi banka depozitar fonda. Ako je banka depozitar fonda u stečaju ili je Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine privremeno ili trajno oduzela odobrenje za rad banci depozitaru fonda, likvidaciju provodi ovlašteni likvidator fonda imenovan od Komisije.

(5) Komisija je dužna imenovati likvidatora fonda iz stava (4) ovog člana bez odgađanja, postupajući pri tom sa povećanom pažnjom i brinući se o pravima i interesima vlasnika udjela u fondu.

Odjeljak C. Prava, obaveze i odgovornost likvidatora

Član 178

(1) Likvidator je dužan u roku od sedam dana od donošenja odluke o likvidaciji odnosno od dana imenovanja likvidatora fonda o tome obavijestiti Komisiju i sve investitore u fondu.

(2) Nakon donošenja odluke o likvidaciji zabranjena je svaka daljnja prodaja ili otkup udjela u otvorenom investicijskom fondu, osim u slučaju zahtjeva primljenih nakon utvrđivanja posljednje cijene, a prije donošenja odluke o likvidaciji, pri čemu se transakcije dionica sa imovinom fonda mogu obavljati isključivo za potrebe likvidacije fonda.

(3) Od dana donošenja odluke o likvidaciji, fondu se ne mogu naplaćivati bilo kakve naknade, osim naknada banci depozitaru, troškova vezanih uz postupak likvidacije i njene revizije, te troškova sačinjavanja i podnošenja polugodišnjih ili revidiranih godišnjih izvještaja investitorima u fondu, nastalih tokom trajanja postupka likvidacije fonda.

(4) Likvidator je odgovoran za izradu zaključnih likvidacionih izvještaja i izvještaja o provedenoj likvidaciji fonda koje je dužan dostaviti Komisiji.

Odjeljak D. Završetak postupka likvidacije fonda

Član 179

U postupku provođenja likvidacije fonda sva imovina fonda se prodaje, a obaveze fonda dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji izmiruju se.

Član 180

Preostala netovrijednost imovine fonda se raspodjeljuje vlasnicima udjela srazmjerno njihovom udjelu u fondu.

Član 181

Komisija će propisati postupak, troškove i rokove likvidacije otvorenih investicijskih fondova.

GLAVA X. PRODAJA DIONICA ILI UDJELA U INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Odjeljak A. Prodaja dionica ili udjela u investicijskim fondovima sa javnom ponudom

Član 182

(1) Prodaju dionica ili udjela u fondovima sa javnom ponudom obavljaju društva za upravljanje.

(2) Pored društava za upravljanje prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima sa javnom ponudom mogu obavljati sljedeća pravna lica koja zaključe ugovor sa društvom za upravljanje, a ovlaštena su za rad u Federaciji, osim ako to posebnim zakonom nije dopušteno:

a) banke,

b) osiguravajuća društva,

c) profesionalni posrednici,

d) druga pravna lica koja na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji obavljaju poslove prodaje za društvo za upravljanje.

Član 183

(1) U prodaji dionica ili udjela u fondovima sa javnom ponudom banke ili osiguravajuća društva i druga pravna lica iz člana 182. stav (2) tačka d) ovog Zakona nastupaju kao zastupnici društva za upravljanje na osnovu pismenog ugovora zaključenog sa društvom za upravljanje.

(2) U prodaji dionica ili udjela u fondovima sa javnom ponudom profesionalni posrednici nastupaju na osnovu ugovora kao zastupnici klijenata u sticanju udjela ili dionica fonda u njihovo ime.

Član 184

(1) Lica iz člana 183. ovog Zakona ne mogu obavljati poslove prodaje udjela odnosno dionica fondova sa javnom ponudom za vrijeme u kojem im je nadležni organ privremeno oduzeo dozvolu za rad.

(2) O oduzimanju dozvole za rad lica iz stava (1) ovog člana moraju odmah obavijestiti društva za upravljanje sa kojima su zaključila ugovor o obavljanju poslova prodaje.

(3) Komisija će propisati uvjete, način sticanja i priznavanja ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima za sva fizička lica u pravnom licu i fizička lica koja po posebnom ugovoru obavljaju te poslove za društvo za upravljanje.

Član 185

Lica iz člana 183. ovog Zakona, ovlaštena za prodaju dionica, odnosno udjela u investicijskim fondovima sa javnom ponudom dužna su da:

a) osiguraju investitorima dostupnost svih relevantnih dokumenata i podataka a posebno prospekta, izvještaja, cijena i sl.,

b) kontroliraju da li su obrasci zahtjeva za kupovinu i otkup uredno ispunjeni,

c) blagovremeno prosljeđuju naloge za prodaju i otkup društvu za upravljanje,

d) se u promoviranju investicijskih fondova sa javnom ponudom ili davanju podataka o investicijskim fondovima sa zatvorenom ponudom koriste isključivo prospektom, izvještajima i propagandnim, odnosno prezentacionim materijalima koje odobri ovlašteno društvo za upravljanje,

e) ne daju lažne podatke ili podatke koji investitore mogu dovesti u zabludu o stanju fonda i netačne navode o fondu, njegovim ciljevima ulaganja, povezanim rizicima, cijenama, prinosima ili bilo kojem drugom pitanju ili sadržaju vezanom uz fond ili ovlašteno društvo za upravljanje, te da ne daju druge navode koji odstupaju od sadržaja prospekta, statuta ili izvještaja fonda,

f) odgovaraju društvu za upravljanje otvorenim investicijskim fondom ili upravi zatvorenog investicijskog fonda za greške ili propuste svojih zaposlenih i svako nepridržavanje ovog Zakona i drugih propisa,

g) upoznaju potencijalnog investitora sa isplaćenim iznosom provizije na osnovu obavljanja prodaje dionica ili udjela u fondu i to u procentu ulazne naknade, godišnje naknade za upravljanje ili izlazne naknade,

h) u svako doba postupaju u skladu sa ovim Zakonom i drugim propisima.

Član 186

Lica iz člana 183. ovog Zakona primaju nagradu za rad isključivo od društva za upravljanje i to iz sredstava ulazne naknade ili naknade za upravljanje ili izlazne naknade koju investitoru odnosno fondu naplaćuje društvo za upravljanje.

Odjeljak B. Prodaja dionica ili udjela investicijskih fondova sa zatvorenom ponudom

Član 187

(1) Prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima sa zatvorenom ponudom može obavljati isključivo društvo za upravljanje fondom čije se dionice ili udjeli prodaju.

(2) Prodajom se ne smatra upućivanje potencijalnih kvalifikovanih investitora na društvo za upravljanje od lica iz člana 182. ovog Zakona.

Član 188

Komisija će propisati koja su lica ovlaštena za prodaju ili promoviranje prodaje dionica ili udjela u investicijskim fondovima, uvjete vezane uz način njihovog poslovanja u vezi sa prodajom ili promoviranjem prodaje i izvještavanje o prodaji dionica ili udjela u investicijskim fondovima.

GLAVA XI. OTVORENI INVESTICIJSKI FONDOVI RIZIČNOG KAPITALA SA ZATVORENOM PONUDOM

Član 189

Na investicijske fondove osnovane u obliku otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom na odgovarajući način primjenjivat će se odredbe gl. I., II., III., VI.; gl. VII., VIII., IX., X. i gl. XII., XIII. i XIV. ovog Zakona te preostale odredbe ovog Zakona koje su primjenljive na otvorene investicijske fondove sa javnom ponudom isključivo pod uvjetom da odredbama Glave XI. ovog Zakona nije izričito utvrđeno drukčije ili nemogućnost takve primjene proizlazi iz značenja ili primjene preostalih odredaba ovog Zakona.

Član 190

Društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala osniva se u pravnom obliku društva sa ograničenom odgovornošću ili dioničkog društva, čiji je predmet poslovanja isključivo osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom, odnosno ulaganje novčanih sredstava u svoje ime i za račun vlasnika udjela fondova, te obavljanje drugih poslova određenih ovim Zakonom.

Član 191

(1) Banka depozitar je banka koja za potrebe otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom obavlja poslove čuvanja posebne imovine fonda, poslove vođenja posebnih računa za imovinu fonda i odjeljivanja imovine svakog pojedinog investicijskog fonda od imovine ostalih investicijskih fondova, te obavlja druge poslove banke depozitara u skladu sa odredbama ovog Zakona.

(2) Društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom ne mora u upravljanju imovinom fonda koristiti usluge banke depozitara.

(3) Banka depozitar otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom registriranog u Federaciji može biti samo banka koja je za to dobila odobrenje Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 192

Povjerenički odbor otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom (u daljnjem tekstu: povjerenički odbor fonda) je organ koji čine predstavnici investitora u fond, kao i predstavnici društva za upravljanje, ako je društvo jedan od investitora.

Član 193

(1) Povjerenički odbor fonda broji najmanje pet članova.

(2) Član povjereničkog odbora fonda ne može biti član uprave ili nadzornog odbora:

a) bilo kojeg drugog društva za upravljanje investicijskim ili penzijskim fondom,

b) banke depozitara fonda, ukoliko društvo koristi usluge banke depozitara,

c) bilo kojeg povezanog lica u odnosu na subjekte navedene u tač. a) i b) ovog stava.

(3) Mandat članova povjereničkog odbora fonda jednak je trajanju fonda. Član povjereničkog odbora fonda može biti opozvan i prije isteka mandata.

(4) O sazivanju sjednica, glasanju i drugim pitanjima bitnim za njegov rad povjerenički odbor fonda donosi poslovnik.

Član 194

(1) Povjerenički odbor fonda ima predsjednika.

(2) Predsjednik povjereničkog odbora fonda bira se između članova povjereničkog odbora.

Član 195

(1) Povjerenički odbor fonda zastupa investitore u fondu prema društvu za upravljanje te obavlja i druge poslove koji su mu na osnovu zakona stavljeni u nadležnost, a naročito:

a) potvrđuje odluku o izboru revizora poslovanja fonda,

b) odlučuje o promjeni principa, ograničenja i sektora ulaganja koja su sastavni dio statuta fonda,

c) usvaja finansijske izvještaje o poslovanju fonda,

d) donosi odluku o otkazu društvu za upravljanje u skladu sa odredbama statuta fonda,

e) daje druge saglasnosti i odobrenja društvu u skladu sa odredbama statuta fonda.

(2) Povjerenički odbor fonda može zahtijevati od društva za upravljanje da ga izvještava i o stanju portfolija fonda i investicijskim mogućnostima te o drugim okolnostima bitnim za stvaranje stava o upravljanju imovinom fonda.

Član 196

(1) Sjednice povjereničkog odbora fonda saziva predsjednik povjereničkog odbora fonda ili drugi član povjereničkog odbora po ovlaštenju predsjednika povjereničkog odbora fonda.

(2) Odluke povjereničkog odbora fonda su pravno valjane ako su donesene većinom od ukupnog broja glasova, u skladu sa odredbama statuta fonda.

Član 197

Otvoreni investicioni fond rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom je posebna imovina bez svojstva pravnog lica koju, uz odobrenje Komisije, osniva društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom, sa ciljem prikupljanja novčanih sredstava i zatvorenom ponudom udjela u fondu čija se sredstva ulažu u skladu sa ciljevima ulaganja i ograničenjima ulaganja utvrđenim prospektom fonda, a čiji vlasnici udjela imaju pravo, pored prava na srazmjerni udio u dobiti fonda, na način i pod uvjetima utvrđenim prospektom fonda, da zahtijevaju isplatu udjela i na taj način istupe iz fonda.

Odjeljak A. Osnivanje otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom

Član 198

(1) Otvoreni investicijski fond rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom može se osnovati samo na određeno vrijeme koje ne može biti kraće od deset godina.

(2) Veličina fonda mora iznositi najmanje 10.000.000,00 KM. Pod veličinom fonda podrazumijeva se upisana maksimalna obaveza uplate svih investitora po svim osnovama kroz sve vrijeme trajanja fonda.

(3) Pristup novih investitora fondu nije moguć nakon isteka dvije godine od dana osnivanja fonda.

(4) Prilikom osnivanja otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom udjeli u fondu mogu se nuditi zatvorenom ponudom isključivo licima kojim se, na osnovu ispunjenja uvjeta utvrđenih ovim Zakonom, priznaje status kvalifikovanih investitora u fondove rizičnog kapitala.

(5) Društvo za upravljanje može prospektom i statutom fonda odrediti najveći dozvoljeni broj investitora u fond, s tim da ukupan broj vlasnika udjela u fondu ni u jednom trenutku ne može preći gornju granicu od 20 investitora.

(6) Najniži iznos maksimalne obaveze uplate pojedinog investitora u fond iznosi 1.000.000 KM, koju je investitor dužan izvršiti po pozivima društva za upravljanje u skladu sa odredbama prospekta.

(7) U slučaju da investitor po pozivu društva ne izvrši uplate do maksimalnog iznosa iz stava (6) ovog člana investitor ne može zahtijevati otkup svojih udjela sve do konačnog isteka roka na koji je fond osnovan, odnosno do likvidacije fonda i otkupa svih udjela.

(8) Najniži iznos netoimovine fonda na dan isteka pete godine od dana osnivanja ne može biti manji od 50% veličine fonda iz stava (2) ovog člana.

(9) U slučaju neispunjenja uvjeta iz stava (8) ovog člana povjerenički odbor će u roku od dva mjeseca od isteka roka iz stava (8) ovog člana izabrati novo društvo za upravljanje, s tim da iznos netoimovine fonda na dan isteka godine dana od dana izbora novog društva za upravljanje ne može biti manji od 50% veličine fonda iz stava (8) ovog člana.

(10) U slučaju neispunjenja kriterija iz stava (9) ovog člana, Komisija će donijeti odluku o likvidaciji fonda u skladu sa odredbama ovog Zakona.

Član 199

(1) Kupovina udjela u otvorenom investicijskom fondu rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom vrši se uplatama novčanih sredstava. Kupovinom udjela investitor ulazi u ugovorni odnos sa društvom za upravljanje koje se obavezuje da će uplaćenim novčanim sredstvima upravljati kao dijelom zajedničke imovine fonda, u skladu sa uvjetima navedenim u prospektu.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, kupovina udjela u fondu može se obaviti dodjelom novih udjela na ime isplate udjela u dobiti ili prilikom smanjivanja vrijednosti udjela na ime dodjele novih udjela, odnosno u drugim slučajevima propisanim prospektom fonda.

(3) Kupovina udjela u fondu i isplata udjela vrši se na način i u vrijeme navedeno u prospektu fonda.

Član 200

Zahtjev za izdavanje dozvole i prijava upisa otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom koji uime fonda Komisiji podnosi društvo za upravljanje mora sadržavati:

a) firmu društva za upravljanje investicijskim fondovima rizičnog kapitala, podatke o dozvoli za rad koju je dobilo od Komisije, kao i ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje, adresu, telefon, telefaks i adresu elektronske pošte društva za upravljanje,

b) naziv fonda, naznaku vrste fonda i ciljeve ulaganja,

c) prospekt fonda,

d) statut fonda,

e) ugovor zaključen između društva za upravljanje i banke depozitara te izvod iz sudskog registra za banku depozitara, ako se u upravljanju imovinom fonda koriste usluge banke depozitara,

f) firmu revizora i izvod iz sudskog registra za revizora.

Odjeljak B. Udjeli u otvorenom investicijskom fondu rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom

Član 201

(1) Otvoreni investicijski fond rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom može emitirati samo jednu vrstu udjela i ne može emitirati nijednu drugu vrstu vrijednosnih papira koje nose prava na bilo koji dio imovine fonda.

(2) Udjeli u otvorenom investicijskom fondu rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom smatraju se vrijednosnim papirima i mogu se prodavati i prenositi isključivo kvalifikovanim investitorima u investicijske fondove rizičnog kapitala u skladu sa odredbama statuta fonda.

Odjeljak C. Prava i obaveze vlasnika udjela

Član 202

Vlasnici udjela u otvorenom investicijskom fondu rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom imaju pravo, pored prava na srazmjerni udio u dobiti fonda, zahtijevati isplatu udjela u fondu prema dinamici na način i prema uvjetima isplate utvrđenim statutom i prospektom fonda.

Član 203

Vlasnici udjela odgovaraju za obaveze otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom do visine iznosa svoga udjela u fondu.

Odjeljak D. Troškovi otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom

Član 204

Naknade koje se naplaćuju investitoru, odnosno otvorenom investicijskom fondu rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom ograničene su na:

a) ulaznu naknadu koja se pribraja netovrijednosti imovine fonda po udjelu u trenutku prodaje,

b) izlaznu naknadu koja se odbija od netovrijednosti imovine fonda po udjelu u trenutku otkupa,

c) naknadu za upravljanje.

Član 205

(1) Naknada društvu za upravljanje otvorenim investicijskim fondom rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom određuje se posebnom odlukom društva za upravljanje. Naknada za upravljanje mora biti navedena u prospektu fonda.

(2) Naknada, odnosno dio naknade za upravljanje otvorenim investicijskim fondom rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom može biti utvrđena u zavisnosti od prinosa fonda. Naknadu koja zavisi od prinosa fonda, odnosno visine naknade, načina obračuna i plaćanja utvrđuje društvo za upravljanje u prospektu i statutu fonda.

Član 206

Na teret imovine otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom mogu se isplaćivati samo troškovi predviđeni prospektom fonda.

Odjeljak E. Dozvoljena ulaganja, ograničenja ulaganja i zaduživanja

Član 207

Imovina otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom može se sastojati isključivo od udjela i dionica, novčanih sredstava i datih zajmova.

Član 208

(1) Ulaganje imovine i zaduživanje otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom podliježe sljedećim ograničenjima:

a) u roku od pet godina nakon osnivanja fonda fond mora napraviti minimalno pet investicija u različite udjele ili dionice, s tim da udjeli ili dionice jednog emitenta ne mogu prelaziti 33% veličine fonda definirane u članu 198. stav (2) ovog Zakona,

b) u slučaju neispunjenja broja investicija iz tačke a) ovog člana povjerenički odbor će u roku od dva mjeseca od isteka roka iz stava (1) ovog člana izabrati novo društvo za upravljanje, s tim da broj investicija na dan isteka godine dana od dana izbora novog društva za upravljanje ne može biti manji od pet,

c) u slučaju neispunjenja kriterija iz tačke b) ovog člana Komisija će donijeti odluku o likvidaciji fonda u skladu sa odredbama čl. od 177. do 181. ovog Zakona,

d) ulaganje u jedan privredni sektor ne može iznositi više od 40% veličine fonda definirane u članu 198. stav (2) ovog Zakona,

e) lica koja čine povezana društva u skladu sa odredbama ovog Zakona smatraju se jednim emitentom u smislu tačke a) ovog člana,

f) nije dozvoljeno ulaganje u vrijednosne papire koji su uvršteni na berzu sa namjerom kratkoročnog trgovanja,

g) najviše do 75% veličine fonda definirane u članu 198. stav (2) ovog Zakona fond može uzimati kredite,

h) dati depoziti bankama i uzeti krediti od banaka od fonda ne mogu se naplaćivati ni otplaćivati preuzimanjem udjela ili dionica emitenta koje su banke prethodno stekle u vlasništvo ili na njih imaju prethodno upisano založno pravo.

(2) Društvo za upravljanje mora u prospektu fonda jasno navesti politiku ulaganja i klase imovine u koju namjerava ulagati, uključujući i stepen finansijske izloženosti fonda rizicima koji proizlaze iz zaduživanja.

(3) Komisija će propisati ulaganja i prekoračenja ulaganja i zaduživanja otvorenih investicijskih fondova rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom.

Odjeljak F. Prospekt investicijskih fondova rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom

Član 209

Prospekt investicijskog fonda rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom predstavlja poziv na kupovinu udjela u otvorenom investicijskom fondu rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom, usmjerenog isključivo prema pojedinačno navedenom licu ili ograničenoj grupi investitora, koji odgovaraju značenju pojma kvalifikovanih investitora u investicijske fondove rizičnog kapitala iz ovog Zakona.

Član 210

Informacije navedene u prospektu moraju biti istinite i potpune.

Član 211

(1) Prospekt investicijskog fonda rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom mora sadržavati one informacije na osnovu kojih će investitori moći stvoriti zasnovani stav o fondu, te donijeti odluku o ulaganju, a posebno o rizicima povezanim sa prirodom fonda i njegovog portfolija.

(2) Prospekt investicijskog fonda rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom mora sadržavati najmanje sljedeće podatke.

a) podaci o fondu:

1) naziv fonda, naznaku vrste fonda,

2) naznaku da je fond namijenjen isključivo investitorima koji odgovaraju značenju pojma kvalifikovanih investitora u investicijske fondove rizičnog kapitala iz ovog Zakona i koji to dokazuju potpisom posebne izjave, sporazuma ili ugovora sa društvom za upravljanje,

3) datum osnivanja fonda, te vrijeme trajanja fonda,

4) mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnje i godišnje izvještaje, primjerak statuta ili prospekta fonda i dodatne informacije o fondu,

5) najniži iznos novčanih sredstava koji će se prikupiti te radnje koje će se poduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos,

6) ime, odnosno firmu revizora, advokata i drugih davalaca usluga fondu,

7) prava iz udjela,

8) pretpostavke pod kojima je dozvoljeno donijeti odluku o likvidaciji fonda, te postupak likvidacije fonda,

9) vrsta imovine u koju je fondu dozvoljeno ulaganje,

10) opis investicijskih ciljeva fonda i ciljane strukture portfolia, načina ostvarenja ciljeva fonda, te rizika povezanih sa ulaganjima fonda,

11) najniži i najviši iznos pojedinačnih ulaganja u fond, način upisa udjela, te način i uvjete otkupa udjela,

12) način i vrijeme obračuna vrijednosti imovine fonda,

13) godišnje naknade i troškove upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti fond i opis njihovog uticaja na buduće prinose investitora, te način obračunavanja i plaćanja naknade za upravljanje, ako iznos te naknade zavisi od prinosa fonda,

14) informacije o načinu obračuna, načinu i učestalosti isplate udjela u dobiti fonda vlasnicima udjela,

15) kratki podaci o poreznim propisima koji se primjenjuju na fond, ako su od značaja za vlasnika udjela,

16) trajanje poslovne godine i

17) datum izdavanja prospekta;

b) podaci o društvu za upravljanje:

1) firma, oblik organiziranja, sjedište društva za upravljanje i mjesto uprave, ako ono nije isto kao sjedište, broj dozvole Komisije, kao i datum osnivanja i upisa u sudski registar,

2) imena i povezanost članova uprave i prvog nadzornog odbora, te njihove kratke biografije,

3) iznos osnovnog kapitala društva za upravljanje,

4) firma, oblik organiziranja, datum osnivanja i upisa u sudski registar i uloga društava koja djeluju kao savjetnici za ulaganja fonda te imena predsjednika uprava ili drugih odgovornih lica tih društava;

c) podaci o banci depozitaru i to: firma, sjedište i adresa uprave banke depozitara, te podaci i broj rješenja Komisije izdatog banci za obavljanje poslova banke depozitara, ako društvo za upravljanje izabere banku depozitara;

d) opis položaja i ovlaštenja povjereničkog odbora.

Član 212

(1) Prije pokretanja zatvorene ponude za prodaju udjela Komisija će odobriti prospekt investicijskog fonda rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom, odnosno prethodno odobriti izmjene i dopune postojećih prospekata do kojih je došlo uslijed bitnih promjena.

(2) Nije dozvoljeno nuditi zatvorenom ponudom udjele u investicijskom fondu rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom prije nego što Komisija odobri prospekt fonda.

Odjeljak G. Statut investicijskih fondova rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom

Član 213

(1) Statut otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom uređuje pravne odnose društva za upravljanje sa vlasnicima udjela u otvorenom investicijskom fondu rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom.

(2) Statut se prilaže prospektu fonda i čini njegov sastavni dio.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, statut ne mora biti priložen prospektu fonda u slučaju da prospekt predviđa da će vlasniku udjela ili dioničaru fonda statut biti dostavljen na njegov zahtjev, odnosno da se u prospektu navodi mjesto gdje će statut biti dostupan na uvid.

Član 214

Informacije navedene u statutu moraju biti istinite i potpune.

Član 215

Statut otvorenog investicijskog fonda rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a) podaci o fondu:

1) naziv fonda i naznaku vrste fonda,

2) naznaka da je fond namijenjen isključivo investitorima koji odgovaraju značenju pojma kvalifikovanih investitora u investicijske fondove rizičnog kapitala iz ovog Zakona i koji to dokazuju potpisom posebne izjave, sporazuma ili ugovora sa društvom za upravljanje,

3) datum osnivanja fonda, te vrijeme trajanja fonda,

4) mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnje i godišnje izvještaje, primjerak prospekta fonda ili dodatne informacije o fondu,

5) najniži iznos novčanih sredstava koji će se prikupiti, te radnje koje će se poduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos,

6) prava iz udjela fonda,

7) najniži iznos ulaganja u fond, način upisa te način otkupa udjela,

8) način i vrijeme obračuna vrijednosti imovine fonda,

9) vrijeme, metod i učestalost obračunavanja cijene za prodaju novih udjela ili otkup postojećih, te način objave tih cijena, okolnosti u kojima može doći do obustavljanja emisije ili otkupa, opis iznosa i učestalosti plaćanja dozvoljenih naknada i troškova emisije i otkupa udjela,

10) godišnje naknade i troškovi upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti fond i opis njihovog uticaja na buduće prinose investitora,

11) informacije o načinu obračuna i načinu i učestalosti podjele udjela u dobiti vlasnicima udjela,

12) kratki podaci o poreznim propisima koji se primjenjuju na fond, ako su od značaja za vlasnike udjela,

13) trajanje poslovne godine,

14) datum izdavanja statuta;

b) podaci o društvu za upravljanje:

1) firma, pravni oblik, sjedište društva za upravljanje i mjesto uprave, ako ono nije isto kao sjedište, broj dozvole Komisije, kao i datum osnivanja i upisa u sudski registar,

2) imena i povezanost članova uprave i nadzornog odbora i njihove kratke biografije,

3) iznos osnovnog kapitala društva za upravljanje, te imena članova društva za upravljanje, pravni oblik i naznaka udjela članova u osnovnom kapitalu,

4) firma, pravni oblik, datum osnivanja i upisa u sudski registar, kao i uloga društava koja djeluju kao savjetnici za ulaganja fonda, te imena predsjednika uprava ili drugih odgovornih lica tih društava;

c) podaci o banci depozitaru i to: firma, sjedište i mjesto uprave banke depozitara, podaci i broj rješenja Komisije izdatog banci za obavljanje poslova banke depozitara, ako društvo za upravljanje izabere banku depozitara;

d) opis položaja i ovlaštenja povjereničkog odbora fonda.

Odjeljak H. Promoviranje investicijskih fondova rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom

Član 216

(1) Društvo za upravljanje ne može voditi javnu promotivnu kampanju investicijskog fonda rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom kojim upravlja.

(2) Javnim vođenjem promocije ne smatra se isticanje u javnosti prezentacionih materijala u kojima se uz navođenje firme i djelatnosti društva za upravljanje, potencijalne kvalifikovane investitore u investicijske fondove rizičnog kapitala upućuje na društvo za upravljanje investicijskim fondom rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom.

Član 217

Svi prezentacioni podaci o investicijskim fondovima rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom i društvima koja njima upravljaju moraju biti cjeloviti, jasni, istiniti, tačni i ne smiju dovoditi u zabludu, naročito u pogledu povezanih rizika i naknada, a moraju ih odobriti članovi uprave društva za upravljanje.

Član 218

(1) Izvještaj o rezultatima poslovanja investicijskog fonda rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom mora:

a) sadržavati najnovije podatke dostupne u trenutku izrade rezultata poslovanja,

b) biti sastavljen na dosljednom osnovu u odnosu na periode, uz obuhvaćanje ili isključivanje određenih faktora koji utiču na takve rezultate (npr. osnovica za cijenu, troškove, porez, dividende i sl.).

(2) Komisija će propisati obavezni sadržaj i metode izrade rezultata poslovanja investicijskog fonda rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom.

GLAVA XII. KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE

Član 219

Nadzor nad poslovanjem otvorenih i zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ili zatvorenom ponudom društava za upravljanje i banaka depozitara, kao i pravnih lica ovlaštenih za prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima provodi Komisija.

Član 220

(1) Društva za upravljanje investicijskim fondovima, zastupnici u prodaji udjela ili dionica investicijskih fondova, te banke koje za investicijske fondove obavljaju poslove banke depozitara ili druga lica koja učestvuju u poslovanju investicijskih fondova moraju Komisiji redovno podnositi izvještaje o svom radu.

(2) Kršenje obaveze podnošenja izvještaja iz stava (1) ovog člana predstavlja razlog za privremeno oduzimanja dozvole.

Član 221

(1) Komisija će propisati obavezni sadržaj, rokove i oblik obaveznih izvještaja za pojedine vrste investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara.

(2) Izvještaji mogu biti:

a) nadzorni izvještaji,

b) statistički izvještaji.

Član 222

(1) Komisija je ovlaštena vršiti redovni i vanredni nadzor zatvorenih i otvorenih investicijskih fondova, društava za upravljanje fondovima, zastupnika u prodaji udjela ili dionica, banki depozitara i svakog drugog lica koje obavlja posao za koji je odgovoran neko od navedenih lica.

(2) O namjeravanom provođenju nadzora Komisija nije dužna unaprijed obavijestiti lice iz stava (1) ovog člana, iako to može učiniti u slučaju redovnog nadzora.

Član 223

(1) Ako društvo za upravljanje ili njegov zaposleni u vezi sa upravljanjem fondom povrijedi odredbe ovog Zakona, zakona kojim se reguliraju poslovi emisije i prometa vrijednosnih papira i propisa donesenih na osnovu tih zakona, te ako društvo upravlja fondom suprotno statutu, prospektu ili ugovoru o upravljanju fondom, ili ako je društvo u postupku osnivanja fonda dalo neistinite podatke, Komisija može:

a) privremeno ili trajno oduzeti dozvolu za rad društvu za upravljanje ili banci depozitaru,

b) izdati nalog društvu za upravljanje da poduzme određene radnje, odnosno da upravljanje fondom uskladi sa propisima,

c) objaviti poziv drugim društvima za upravljanje fondovima da podnesu ponude i zahtjeve za upravljanje određenim fondom,

d) zabraniti isplate sa računa garantnog pologa ili

e) zabraniti raspolaganje imovinom fonda,

f) drugo u skladu sa propisom Komisije.

(2) Ako banka depozitar povrijedi odredbe ovog Zakona, zakona kojim se reguliraju poslovi emisije i prometa vrijednosnih papira i propisa donesenih na osnovu tih zakona, Komisija može privremeno ili trajno oduzeti dozvolu za obavljanje poslova depozitara fonda.

GLAVA XIII. KAZNENE ODREDBE

Odjeljak A. Krivična djela

Član 224

(1) Ko se neovlašteno bavi osnivanjem i upravljanjem investicijskim fondovima kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Ako je krivičnim djelom iz stava (1) ovog člana počinilac pribavio znatnu imovinsku korist, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.

Član 225

(1) Ko se neovlašteno bavi ponudom udjela ili dionica investicijskih fondova trećim licima na teritoriji Federacije kaznit će novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana počinilac pribavio imovinsku korist koja prelazi iznos od 10.000,00 KM, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.

Član 226

(1) Ko se neovlašteno bavi poslovima zastupanja u prodaji udjela ili dionica investicijskih fondova trećim licima na teritoriji Federacije kaznit će novčanom kaznom ili kaznom zatvora do šest mjeseci.

(2) Ako je krivičnim djelom iz stava (1) ovog člana počinilac pribavio imovinsku korist koja prelazi iznos od 10.000,00 KM, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

Odjeljak B. Prekršaji

1. Prekršaji društva za upravljanje

Član 227

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj društvo za upravljanje ako:

a) započne obavljati djelatnosti vezane za upravljanje investicijskim fondovima bez dozvole ili prije dobivanja dozvole Komisije (član 29. stav (3) ),

b) ne poštuje proceduru i dužnosti vezane uz poslovanje (član 30.),

c) ne obavijesti Komisiju o otvaranju poslovnice u državi članici (član 33. st. (1) i (2)),

d) ne obavijesti Komisiju o neposrednom obavljanju poslova u državi članici (član 34. stav (1)),

e) bez dozvole Komisije počne putem poslovnice obavljati poslove izvan država članica (član 36. st. (1) i (2)),

f) u periodu od tri mjeseca ne postupa u skladu sa odredbom člana 45. stav (2) ovog Zakona,

g) obavlja djelatnost i poslove koji su zabranjeni članom 47. stav (1) ovog Zakona,

h) troškove naknade u vezi sa osnivanjem zatvorenog investicijskog fonda zaračunava suprotno odredbi člana 63. ovog Zakona,

i) iz imovine zatvorenog investicijskog fonda plaća troškove koji nisu navedeni u članu 64. stav (1) ovog Zakona,

j) pokazatelj ukupnih troškova fonda prelazi vrijednosti određene članom 66. ovog Zakona,

k) ulaže u imovinu izvan okvira određenih članom 75. stav (1) ovog Zakona,

l) ne poštuje ograničenja ulaganja određena članom 76. stav (1) ovog Zakona, a ne radi se o slučaju iz člana 81. ovog Zakona,

lj) stiče nekretnine koje nije prethodno procijenio vještak (član 77. stav (4)),

m) vrijednost pojedine nekretnine prelazi okvire određene članom 77. stav (5) ovog Zakona,

n) naplaćuje naknade suprotno odredbama člana 90. ovog Zakona,

nj) knjiži troškove na teret otvorenog investicijskog fonda koji nisu obuhvaćeni odredbom člana 91. ovog Zakona,

o) ukupni iznos svih troškova prelazi okvire određene članom 94. ovog Zakona,

p) ulaže u imovinu izvan okvira određenih članom 96. ovog Zakona,

r) ne poštuje ograničenja ulaganja određena članom 97. ovog Zakona,

s) nudi dionice ili udjele u investicijskom fondu prije nego što Komisija odobri prospekt fonda (član 101.),

t) započne sa promotivnim aktivnostima, a nema odobrenje Komisije (član 111.),

u) postupi suprotno odredbi člana 114. ovog Zakona,

v) postupi suprotno odredbi člana 115. ovog Zakona,

aa) nudi udjele licima koja nisu kvalifikovani investitori (član 123. stav (2)),

bb) naplati naknadu investitoru koja nije obuhvaćena članom 128. ovog Zakona,

cc) ulaže u imovinu izvan okvira određenih članom 132. ovog Zakona,

dd) ne poštuje ograničenja ulaganja određena članom 133. ovog Zakona, a ne radi se o slučaju iz člana 134. ovog Zakona,

ee) ne podnese prospekt na odobrenje u skladu sa odredbom člana 138. ovog Zakona,

ff) izmjene prospekta ne podnese na odobrenje u skladu sa odredbom člana 139. ovog Zakona,

gg) ne ispunjava utvrđivanje vrijednosti imovine na način propisan članom 146. ovog Zakona,

hh) vrši prodaju, odnosno otkup suprotno članu 155. ovog Zakona,

ii) osim ulazne i izlazne naknade naplati i druge naknade (član 158.),

jj) ulaznu i izlaznu naknadu naplati suprotno članu 159. ovog Zakona,

kk) ne postupi u skladu sa članom 161. ovog Zakona,

ll) ne postupi u skladu sa članom 162. ovog Zakona,

mm) ne postupi u skladu sa članom 165. ovog Zakona,

nn) ne postupi u skladu sa članom 166. ovog Zakona,

njnj) ne obavijesti vlasnika udjela o cijeni na njegov zahtjev (član 167. stav (2)),

oo) ne dostavi izvještaje dioničarima i investitorima (član 168.),

pp) ne dostavi izvještaje u skladu sa članom 169. ovog Zakona,

rr) ne dostavi izvještaje u skladu sa članom 170. ovog Zakona,

ss) izvještaji ne sadrže podatke u skladu sa članom 171. ovog Zakona,

tt) ne postupi u skladu sa članom 187. ovog Zakona,

uu) naplaćuje naknade suprotno članu 204. ovog Zakona,

vv) ulaže u imovinu izvan okvira određenih članom 207. ovog Zakona,

zz) ne poštuje ograničenja ulaganja i zaduživanja određena članom 208. ovog Zakona,

aaa) nudi udjele u fondovima rizičnog kapitala prije nego što Komisija odobri prospekt fonda (član 210. stav (2)),

bbb) vodi javno promoviranje investicijskog fonda rizičnog kapitala sa zatvorenom ponudom kojim upravlja (član 216.),

ccc) prikaz poslovanja investicijskog fonda rizičnog kapitala ne sadrži rezultate poslovanja u skladu sa članom 218. ovog Zakona,

ddd) ne podnosi izvještaje Komisiji u skladu sa članom 221. ovog Zakona.

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM.

1a. Prekršaj člana nadzornog odbora Društva za upravljanje

Član 227a

Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 1.500,00 KM bit će kažnjen za prekršaj član nadzornog odbora Društva za upravljanje ako ne obavlja svoje dužnosti iz čl. 27j. i 27k. u skladu sa članom 27l. ovog zakona.

2. Prekršaji banke depozitara

Član 228

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj banka depozitar ako:

a) ne vodi imovinu investicijskih fondova u skladu sa članom 51. ovog Zakona,

b) ne obavlja jedan od poslova opisanih u članu 52. stav (1) ovog Zakona,

c) ne pošalje obavijest Komisiji u skladu sa članom 55. stav (2) ovog Zakona,

d) prestane obavljati poslove banke depozitara, a da o tome prethodno nije obavijestila Komisiju (član 56.),

e) ne postupi u skladu sa članom 57. ovog Zakona.

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM.

3. Prekršaji pravnih lica koja prodaju dionice ili udjele u investicijskim fondovima sa javnom ponudom

Član 229

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje je uime društva za upravljanje ovlašteno vršiti prodaju dionica ili udjela sa javnom ponudom, ako ne postupa u skladu sa članom 185. ovog Zakona.

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 2.500,00 KM.

4. Prekršaj revizora

Član 230

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj revizor otvorenog investicionog fonda, ako ne obavlja reviziju poslovanja u skladu sa članom 147. stav (3) ovog Zakona.

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM do 2.500,00 KM.

5. Prekršaj člana nadzornog odbora i direktora zatvorenog investicijskog fonda

Član 231

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 1.500,00 KM bit će kažnjen za prekršaj član nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda ako ne poduzme radnje u skladu sa čl. 70. i 71. ovog zakona.

(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 1.500,00 KM bit će kažnjen za prekršaj direktor zatvorenog investicijskog fonda ako ne obavlja dužnosti u skladu sa članom 74. ovog zakona.

6. Prekršaji drugih pravnih i fizičkih lica

Član 232

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:

a) obavlja poslove iz člana 23. ovog Zakona,

b) obavlja djelatnost vezanu uz upravljanje investicijskim fondovima bez dozvole Komisije,

c) nudi javnom ponudom dionice ili udjele u investicijskim fondovima sa javnom ponudom, a da ne postoji odobrenje prospekta fonda (član 101.),

d) daje privid investicijskoj javnosti da se radi o društvu za upravljanje fondovima (zatvoreni ili otvoreni fond) iako za to nema potrebna ovlaštenja u skladu sa odredbama ovog Zakona.

(2) Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu i lice koje samostalnim radom obavlja djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3000,00 KM.

Član 233

Prekršajni postupak za prekršaje predviđene ovim Zakonom ne može se pokrenuti ni voditi ako je od dana kada je prekršaj počinjen prošao rok od tri godine.

Odjeljak C. Sigurnosne mjere

Član 234

Društvu za upravljanje koje je počinilo prekršaj iz člana 227. ovog Zakona može se u prekršajnom postupku izreći sigurnosna mjera zabrane obavljanja djelatnosti osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima u trajanju do šest mjeseci.

Član 235

Odgovornom licu društva za upravljanje koje je počinilo prekršaj iz člana 227. ovog Zakona može se u prekršajnom postupku izreći sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova odgovornog lica društva za upravljanje investicijskim fondovima u trajanju do šest mjeseci.

Član 236

Banci depozitaru koja je počinila prekršaj iz člana 228. ovog Zakona može se u prekršajnom postupku izreći sigurnosna mjera zabrane vršenja poslova banke depozitara za investicione fondove u trajanju do šest mjeseci.

GLAVA XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 237

(1) Privredna društva osnovana do dana stupanja na snagu ovog Zakona, koja u nazivu djelatnosti ili u nazivu firme imaju riječ “fond”, izvedenice od riječi “fond” ili druge riječi utvrđene članom 21. ovog Zakona ili potpadaju pod pojam investicijskog fonda, prema značenju pojma iz člana 3. ovog Zakona, dužna su uskladiti svoje organiziranje, akte i poslovanje sa odredbama ovog Zakona koje se odnose na oblik, organizaciju, visinu osnovnog kapitala i djelatnosti, te način zastupanja i upravljanja investicijskim fondovima.

(2) Privredna društva iz stava (1) ovog člana dužna su Komisiji podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za nastavak poslovanja i to najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona ili u istom roku prijaviti brisanje ili promjenu naziva firme ili njenog dijela riječi “fond”, izvedenice od riječi “fond”, djelatnosti upravljanja investicijskim fondovima, odnosno drugih suprotnosti sa članom 21. ovog Zakona i o tome izvijestiti Komisiju.

Član 238

Odredbe člana 15. stav (1) tačka b); člana 32. stav (2); čl. od 33. do 42.; člana 47. stav (1) tačka o) alineja 3) i 5); člana 87. stav (1) tačka g); člana 100. stav (2) tačka b) alineja 6); člana 108. stav (1) tačka b) alineja 6); člana 110. tačka b) ovog Zakona započet će se primjenjivati od dana prijema Bosne i Hercegovine u članstvo Evropske unije.

Član 239

(1) Fondovi i društva za upravljanje fondovima osnovana prije dana stupanja na snagu ovog Zakona nastavljaju raditi na način i pod uvjetima pod kojima su upisani u sudskom registru, odnosno pod kojima su dobili dozvole Komisije.

(2) Investicijski fondovi i društva za upravljanje fondovima, čije je osnivanje u toku, na dan stupanja na snagu ovog Zakona osnovat će se i započeti raditi na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom.

(3) (brisano)

Član 239a

(1) Za lica koja obavljaju funkciju člana uprave ili člana nadzornog odbora Društva za upravljanje na dan stupanja na snagu ovog zakona Društvo za upravljanje dužno je podnijeti zahtjev za izdavanje saglasnosti Komisiji u roku četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Ako nijedan od članova uprave Društva za upravljanje na dan stupanja na snagu ovog zakona nema dozvolu za obavljanje poslova investicijskog menadžera/savjetnika u skladu sa članom 27. stav (6) ovog zakona, jedan član uprave Društva za upravljanje dužan ju je pribaviti u roku 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 240

(1) Fondovi osnovani do dana stupanja na snagu ovog Zakona obavezni su u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona uskladiti se sa odredbama ovog Zakona koji se odnose na rad i poslovanje zatvorenih investicijskih fondova.

(2) Društva za upravljanje fondovima osnovana do dana stupanja na snagu ovog Zakona obavezna su u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona uskladiti se sa odredbama ovog Zakona.

(3) Ako se u roku iz st. (1) i (2) ovog člana fondovi i društva za upravljanje, osnovani do dana stupanja na snagu ovog Zakona, ne usklade sa odredbama ovog Zakona, dozvola Komisije prestaje važiti.

(4) Komisija će, po izvršenom usklaivanju sa odredbama ovog Zakona, bez drugih posebnih uvjeta, u registar fondova upisati sva lica koja su do dana stupanja na snagu ovog Zakona dobila dozvolu za rad u svojstvu fondova ili društava za upravljanje.

(5) Fondovi i društva za upravljanje fondovima iz stava (1) ovog člana mogu primjenjivati svoje opće akte do njihovog usklađivanja sa odredbama ovog Zakona, a najkasnije do isteka roka iz stava (1) ovog člana.

(6) Nad fondovima osnovanim do dana stupanja na snagu ovog Zakona koji u roku od godine dana od dana njegovog stupanja na snagu ne postupe prema odredbama ovog člana, provest će se postupak likvidacije.

(7) Postupak likvidacije pokreće Komisija po službenoj dužnosti.

(8) Likvidacija fondova iz ovog člana provodi se prema odredbama ovog Zakona.

Član 241

Do usklađivanja poslovanja fondova iz člana 240. stav (1) ovog Zakona sa odredbama ovog Zakona društva za upravljanje fondovima koja upravljaju tim fondovima ostvaruju pravo na naplatu naknade na osnovu upravljačke provizije u iznosu do 1% prosječne godišnje netovrijednosti imovine fonda.

Član 242

(1) Do usklađivanja poslovanja fondova iz člana 240. stav (1) ovog Zakona sa odredbama ovog Zakona fizičko ili pravno lice ne može, direktno ili indirektno, biti vlasnik više od 5% dionica istog investicijskog fonda.

(2) Registar je dužan mjesečno obavještavati društvo o sticanju dionica iznad ograničenja iz stava (1) ovog člana.

(3) Lice koje je steklo dionice investicijskog fonda iznad ograničenja iz stava (1) ovog člana nema pravo na učešće u dobiti i ne može koristiti druga prava sadržana u dionicama iznad ograničenja iz stava (1) ovog člana.

Član 243

(1) Komisija je dužna u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti propise na osnovu ovog Zakona.

(2) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona Komisija je dužna donijeti pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra fondova te u narednom roku od šest mjeseci dužna je poduzeti i provesti sve tehničke i druge radnje potrebne u cilju uspostavljanja, rada i redovnog vođenja registra fondova.

(3) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra fondova Komisija će objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH”.

(4) Do donošenja propisa Komisije, na osnovu ovog Zakona, na odgovarajući način primjenjuju se propisi doneseni na osnovu Zakona o društvima za upravljanje fondovima i o investicijskim fondovima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 41/98, 36/99, 36/00, 27/02, 44/02, 50/03 i 70/04).

Član 244

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 41/98, 36/99, 36/00, 27/02, 44/02, 50/03 i 70/04).

Član 245

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o investicijskim fondovima

(“Sl. novine FBiH”, br. 25/2017)

Član 14

(1) Odredbe ovog zakona primjenjuju se na lica koja obavljaju funkciju člana uprave ili člana nadzornog odbora Društva za upravljanje, na investicijske menadžere, investicijske savjetnike i na fizička i pravna lica imaoce kvalifikovanih udjela.

(2) Pravna i fizička lica iz stava (1) ovog člana dužna su Komisiji podnijeti zahtjev sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog zakona u roku četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 15

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021