Zakoni Brčko Distrikta BiHZAKON O INSPEKCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O INSPEKCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 24/2008, 25/2008 – ispr., 20/2013, 16/2018, 8/2019, 11/2020, 24/2020 i 40/2020)

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet zakona)

Ovim zakonom se propisuju: obavljanje inspekcijskog nadzora u Brčko distriktu BiH (u daljnjem tekstu: Distrikt) radi osiguranja izvršavanja zakona i drugih propisa; načela inspekcijskog nadzora; organizacija inspekcije; obaveze, odgovornosti i ovlaštenja inspektora; prava i obaveze subjekta nadzora; postupak inspekcijskog nadzora; posebne radnje inspektora; odnosi inspekcijskih i drugih organa; zajedničko vršenje inspekcijskog nadzora; status inspektora i druga pitanja od značaja za funkcionisanje inspekcijskog sistema u Distriktu.

Član 2

(Definicije)

Izrazi korišteni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

a) ”inspekcijski nadzor” je skup upravnih i drugih mjera i radnji nad radom i poslovanjem fizičkih i pravnih lica, organa javne uprave Distrikta, državnih i entitetskih organa i građana u cilju sprečavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju zakona i drugih propisa;

b) ”subjekat nadzora” su fizička i pravna lica, građani, organi javne uprave Distrikta, kao i državni i entitetski organi na teritoriji Distrikta;

c) ”inspekcijski pregled” je neposredan uvid u rad i poslovanje subjekta nadzora u cilju provođenja inspekcijskog nadzora;

d) ”upravne mjere” su mjere koje preduzima inspektor, vršeći inspekcijski nadzor, donošenjem upravnog akta;

e) ”druge mjere i radnje” su mjere i radnje određene ovim zakonom i drugim propisima, koje preduzima inspektor, vršeći inspekcijski nadzor, o kojima se ne donosi upravni akt.

Član 3

(Sadržaj inspekcijskog nadzora)

Inspekcijski nadzor obuhvata preduzimanje inspekcijskih mjera i radnji nad subjektima nadzora, utvrđivanje prava i obaveza subjekta nadzora u postupku, određivanje i izvršenje upravnih i drugih mjera i radnji, u cilju sprečavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju zakona i drugih propisa.

Član 4

(Uloga i značaj inspekcijskog nadzora)

(1) Inspekcijski nadzor je vrsta nadzora od općeg značaja za Distrikt, čija je uloga da djeluje preventivno i radi na podsticanju društvene discipline u izvršavanju zakona i drugih propisa.

(2) Inspekcijskim nadzorom osiguravaju se zakonitost i zaštita javnog i privatnog interesa, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 5

(Vršenje inspekcijskog nadzora)

(1) Inspekcijski nadzor, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima, vrše inspektori Vlade Distrikta (u daljnjem tekstu: Vlada), kao lica sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima.

(2) Izuzetno, kada to zahtijevaju posebne okolnosti ili u slučaju odsutnosti inspektora, gradonačelnik može ovlastiti i drugog državnog službenika organa javne uprave koji ispunjava propisane uslove, da privremeno vrši poslove inspekcijskog nadzora sa svim ovlaštenjima inspektora najduže do tri mjeseca.

(3) U slučaju proglašenja vanrednog stanja ili proglašenja prirodne nesreće u skladu s posebnim propisom, gradonačelnik može ovlastiti svakog inspektora u Inspektoratu, bez obzira na njegovu stvarnu i funkcionalnu nadležnost propisanu ovim ili posebnim zakonom, da privremeno vrši poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti bilo koje inspekcije sa svim ovlaštenjima inspektora te inspekcije, a najduže dok traje takvo stanje.

(4) Ovlaštenje iz stava 2 i stava 3 ovog člana donosi gradonačelnik na prijedlog šefa Inspektorata.

(5) Poslovi inspekcijskog nadzora u oblastima koje nisu obuhvaćene ovim zakonom regulišu se posebnim propisima.

DIO DRUGI – NAČELA I ORGANIZACIJA INSPEKTORATA

GLAVA I – NAČELA INSPEKCIJSKOG NADZORA

Član 6

(Načelo preventivnosti)

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor djeluje preventivno, a preduzima upravne i druge mjere i radnje kada se preventivnim djelovanjem ne može obezbijediti svrha i cilj nadzora.

Član 7

(Načelo javnosti)

(1) Inspekcijski nadzor je javan.

(2) Kada je u pitanju zaštita života i zdravlja ljudi ili teže narušavanje javnog interesa, inspekcijski organ je dužan obavijestiti javnost o činjeničnom stanju i nepravilnostima utvrđenim u postupku inspekcijskog nadzora.

Član 8

(Načelo samostalnosti)

(1) Inspektor je samostalan u vršenju inspekcijskog nadzora, u okviru prava, dužnosti i ovlaštenja utvrđenih zakonom i drugim propisom.

(2) Inspektor, u obavljanju nadzora, samostalno vodi postupak, donosi rješenja i preduzima druge mjere i radnje u okviru prava, dužnosti i ovlaštenja utvrđenih ovim zakonom ili drugim propisima.

Član 9

(Načelo zaštite javnog interesa)

Inspektor vrši inspekcijski nadzor u cilju ostvarivanja javnog interesa, kao i interesa pravnih i fizičkih lica u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 10

(Načelo materijalne istine)

(1) U postupku inspekcijskog nadzora inspektor izvodi sve neophodne dokaze u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja.

(2) Subjekat nadzora, u postupku inspekcijskog nadzora, može predlagati i podnositi dokaze u cilju utvrđivanja potpunog činjeničnog stanja.

Član 11

(Načelo supsidijarnosti)

(1) Pojedina pitanja inspekcijskog nadzora mogu se urediti posebnim propisom.

(2) U vršenju inspekcijskog nadzora, na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom ili posebnim propisom, supsidijarno se primjenjuju odredbe Zakona o upravnom postupku u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ZUP), Zakona o javnoj upravi Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Zakon o javnoj upravi) i Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Zakon o državnoj službi).

GLAVA II – ORGANIZACIJA INSPEKTORATA

Član 12

(Inspektorat)

(1) Inspektorat je sektor Vlade Distrikta koji samostalno obavlja poslove utvrđene propisima Distrikta i Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH).

(2) Inspektorat za svoj rad odgovara Vladi i gradonačelniku.

(3) Poslove inspekcijskog nadzora u Distriktu određene zakonom i drugim propisima vrše inspektori.

(4) Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na poslove upravne inspekcije koji nisu regulisani Zakonom o javnoj upravi i Zakonom o državnoj službi.

Član 13

(Unutrašnja organizacija Inspektorata)

Unutrašnja organizacija Inspektorata detaljnije se utvrđuje organizacionim planom Vlade koji na prijedlog šefa Inspektorata, donosi gradonačelnik u skladu sa Zakonom o državnoj službi.

Član 14

(Šef Inspektorata)

(1) Radom Inspektorata rukovodi šef Inspektorata.

(2) Šefa Inspektorata imenuje gradonačelnik na osnovu javnog konkursa, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH.

(3) Šef Inspektorata se imenuje na mandat od četiri godine i isto lice može biti ponovno imenovano za šefa Inspektorata, ali ne više od dva mandata uzastopno.

(4) Poslove šefa Inspektorata može obavljati lice koje ima visoku školsku spremu propisanu kao uslov za obavljanje inspekcijskih poslova, položen ispit za rad u organima uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

(5) Gradonačelnik će proceduru imenovanja šefa Inspektorata inicirati najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata šefa Inspektorata.

(6) Postupak imenovanja šefa Inspektorata mora biti okončan najkasnije dva mjeseca prije isteka mandata šefa Inspektorata.

(7) Radno mjesto šefa Inspektorata je mandatno radno mjesto rukovodećeg državnog službenika.

Član 15

(Plan rada i izvještaji)

(1) Na prijedlog šefa Inspektorata gradonačelnik donosi godišnji plan rada Inspektorata.

(2) Prijedlog, iz stava 1 ovog člana, šef Inspektorata dostavlja gradonačelniku najkasnije do 30. septembra tekuće, za narednu godinu.

(3) O radu Inspektorata u prethodnoj i tekućoj godini šef Inspektorata podnosi kvartalni i godišnji izvještaj Vladi, pri čemu godišnji izvještaj podnosi najkasnije do 31. marta tekuće godine.

Član 16

(Pomoćnici šefa Inspektorata)

(1) Šef Inspektorata ima pomoćnike u zvanju glavnog inspektora.

(2) Glavni inspektor ima status rukovodećeg državnog službenika.

(3) Poslove glavnog inspektora može obavljati lice koje uz opće i posebne uslove za zvanje inspektora, ima najmanje 3 godine radnog iskustva u struci.

(4) Glavni inspektor za svoj rad odgovara šefu Inspektorata.

(5) Glavni inspektor podnosi šefu Inspektorata mjesečni izvještaj o radu.

Član 17

(Nadzor nad radom Inspektorata)

Nadzor nad radom inspektorata vrši Vlada na osnovu godišnjeg plana rada i izvještaja o radu.

DIO TREĆI – OBAVEZE I OGRANIČENJA, OVLAŠTENJA I ODGOVORNOSTI INSPEKTORA

GLAVA I – OBAVEZE INSPEKTORA

Član 18

(Obaveze inspektora)

(1) U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je obavezan:

a) razmotriti inicijativu za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora;

b) obavijestiti odgovorno lice subjekta nadzora o početku obavljanja inspekcijskog pregleda, osim ako smatra da bi obavještenje umanjilo efikasnost inspekcijskog nadzora;

c) legitimisati se subjektu nadzora, odnosno odgovornom ili drugom ovlaštenom licu subjekta nadzora;

d) ukazati subjektu nadzora na prava koja može koristiti u postupku inspekcijskog nadzora;

e) sačiniti zapisnik o izvršenom inspekcijskom pregledu;

f) voditi evidenciju o izvršenom inspekcijskom pregledu, kao i druge propisane evidencije;

g) čuvati službenu, poslovnu ili drugu tajnu;

h) postupati zakonito i blagovremeno u skladu sa zakonom;

i) obavijestiti šefa Inspektorata o pojavama bitnijeg narušavanja samostalnosti i nezakonitog uticaja u radu;

j) ponašati se u skladu sa Kodeksom ponašanja inspektora.

(2) Kodeks ponašanja inspektora donosi gradonačelnik na prijedlog šefa Inspektorata.

Član 19

(Evidencija o inspekcijskom nadzoru)

(1) Inspektor je obavezan voditi evidenciju o inspekcijskom nadzoru.

(2) Sadržaj i način vođenja evidencije, na prijedlog šefa Inspektorata, donosi gradonačelnik.

Član 20

(Ograničenje inspektora u obavljanu drugih poslova)

(1) Inspektor ne smije obavljati privredne, trgovačke ili druge djelatnosti i poslove za sebe ili drugog poslodavca, niti sudjelovati u radu stručnih komisija organa uprave koje daju dozvole ili mišljenja za izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti koja podliježu inspekcijskom nadzoru koji obavlja inspektor.

(2) Zabrana iz stava 1 ovog člana ne odnosi se na naučni i pedagoški rad inspektora ili ukoliko su takva djelatnost ili poslovi predviđeni posebnim propisima.

(3) Postupanje suprotno odredbi iz stava 1 ovog člana predstavlja težu povredu službene dužnosti.

GLAVA II – OVLAŠTENJA I ODGOVORNOSTI INSPEKTORA

Član 21

(Ovlaštenja inspektora)

(1) U vršenju inspekcijskog nadzora, ovisno o funkcionalnoj nadležnosti, inspektor je ovlašten da:

a) utvrdi identitet subjekta nadzora i drugih lica;

b) pregleda:

1) objekte i prostorije,

2) zemljište, opremu i uređaje,

3) sredstva rada i druge predmete,

4) proizvode koji se stavljaju u promet,

5) robu u prometu i transportu,

6) obavljanje prometa robe i pružanje usluga,

7) poslovne knjige, evidencije i registre,

8) ugovore, javne isprave,

9) drugu poslovnu dokumentaciju;

c) pregleda stambene objekte, uz prethodno obezbijeđenu naredbu osnovnog suda za pretres, kada postoje osnove sumnje da se u stambenim objektima nalaze predmeti ili roba koji mogu poslužiti izvršenju prekršaja ili krivičnog djela ili su nastali izvršenjem prekršaja ili krivičnog djela, ili ako predmeti i roba u većoj mjeri ugrožavaju sigurnost i zdravlje ljudi i imovine;

d) uzima izjave od ovlaštenih i drugih lica subjekta nadzora;

e) uzima uzorke koji su potrebni za utvrđivanje činjeničnog stanja;

f) naredi preduzimanje odgovarajućih mjera i radnji radi obezbjeđenja vršenja nadzora;

g) privremeno oduzme dokumentaciju, predmete i druge stvari koje su neophodne radi utvrđivanja činjeničnog stanja;

h) privremeno zabrani vršenje određenih radnji odnosno djelatnosti;

i) obezbijedi izvršenje naloženih mjera pečaćenjem ili na drugi odgovarajući način;

j) podnese zahtjev za utvrđivanje krivične ili prekršajne odgovornosti ili izda prekršajni nalog;

k) donosi rješenja o otklanjanju nedostataka uočenih prilikom vršenja inspekcijskog pregleda.

(2) Inspektor je ovlašten preduzimati i druge mjere i radnje kojima se obezbjeđuje vršenje inspekcijskog nadzora.

Član 22

(Disciplinska odgovornost inspektora)

(1) Pored odredbi Zakona o državnoj službi, inspektor čini težu povredu službene dužnosti i ako:

a) u vršenju inspekcijskog nadzora ne predloži ili ne odredi mjeru za koju je ovlašten;

b) prekorači ovlaštenja;

c) u propisanom roku ne izvrši izvršno rješenje o određenoj upravnoj mjeri ili ne pokrene postupak kod nadležnog suda zbog neizvršenja rješenja o određenoj upravnoj mjeri;

d) nezakonitim ili pogrešnim radom u vršenju inspekcijskog nadzora nanese veću materijalnu štetu subjektu nadzora ili drugom licu;

e) ne obavijesti drugog inspektora o nezakonitim radnjama subjekta nadzora za koje je saznao u toku vršenja inspekcijskog nadzora;

f) prekrši obavezu čuvanja poslovne ili druge tajne sa kojom je upoznat u vršenju inspekcijskog nadzora.

(2) Disciplinski postupak protiv inspektora se provodi u skladu sa Zakonom o državnoj službi.

DIO ČETVRTI – PRAVA I DUŽNOSTI SUBJEKTA NADZORA I DRUGIH LICA

GLAVA I – PRAVA SUBJEKTA NADZORA I DRUGIH LICA

Član 23

(Primjedbe na zapisnik)

(1) Subjekat nadzora ima pravo dati primjedbe na zapisnik koje se odnose na zakonitost postupka nadzora, ponašanje inspektora ili tačnost utvrđenog činjeničnog stanja.

(2) Primjedbe iz stava 1 ovog člana, subjekat nadzora može dostaviti u pismenoj formi u roku od tri dana od dana sačinjavanja zapisnika.

Član 24

(Odbijanje potpisivanja zapisnika)

(1) Subjekat nadzora ima pravo da odbije potpisivanje zapisnika, ako se ne slaže sa činjenicama koje su navedene u zapisniku ili ako mu je uskraćeno pravo iz člana 23 ovog zakona.

(2) Odbijanje potpisivanja zapisnika iz stava 1 ovog člana ne zadržava dalje vođenje postupka inspekcijskog nadzora.

GLAVA II – DUŽNOSTI SUBJEKTA NADZORA

Član 25

(Dužnosti subjekta nadzora u postupku)

(1) Subjekat nadzora dužan je inspektoru omogućiti nesmetano vršenje inspekcijskog nadzora, dati obavještenja i stavljati na uvid isprave, odnosno podatke koji su potrebni za vršenje nadzora.

(2) Subjekat nadzora dužan je inspektoru obezbijediti uslove neophodne za nesmetan rad, radi utvrđivanja činjeničnog stanja.

(3) Subjekat nadzora je dužan, na zahtjev inspektora, dostaviti ili pripremiti tačne i potpune podatke, dokumentaciju ili druge materijale koji su potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora, u roku koji mu se odredi.

Član 26

(Odgovorna lica u postupku vršenja nadzora)

(1) Subjekat nadzora i odgovorno lice u subjektu nadzora dužni su omogućiti nesmetano vršenje inspekcijskog nadzora i izvršiti naložene mjere.

(2) Subjekat nadzora, odnosno odgovorno lice u subjektu nadzora dužno je, u roku od tri dana od isteka roka određenog u rješenju za izvršenje mjere, pismeno ili usmeno obavijestiti inspektora o izvršenju naloženih mjera.

Član 27

(Dužnost drugih lica)

(1) Druga lica su dužna da dozvole vršenje inspekcijskog pregleda kada postoje osnovi sumnje da se u njihovim objektima ili prostorijama obavlja djelatnost ili nalaze predmeti koji su u vezi sa inspekcijskim nadzorom.

(2) Ako lice iz stava 1 ovog člana ne dozvoli vršenje inspekcijskog pregleda, prema njemu se primjenjuju ovlaštenja koja inspektor ima prema subjektu nadzora.

(3) Inspektor ima pravo da upozori ili udalji lice koje ometa ili onemogućava vršenje inspekcijskog pregleda.

DIO PETI – POSTUPAK INSPEKCIJSKOG NADZORA

GLAVA I – POKRETANJE POSTUPKA

Član 28

(Pokretanje postupka)

(1) Postupak inspekcijskog nadzora se pokreće i vodi po službenoj dužnosti.

(2) Svako može podnijeti inicijativu za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora.

(3) Postupak inspekcijskog nadzora vodi se u skladu sa ovim zakonom, ZUP-om, Zakonom o javnoj upravi i posebnim propisima.

Član 29

(Srazmjernost mjera i radnji)

Inspektor, u vršenju inspekcijskog nadzora, preduzima one mjere i radnje koje su srazmjerne učinjenim nepravilnostima, a kojima se na povoljniji način za subjekat nadzora postiže cilj i svrha inspekcijskog nadzora.

GLAVA II – UPRAVNI I DRUGI AKTI INSPEKTORA

Član 30

(Zaključak i rješenje u postupku)

U postupku inspekcijskog nadzora inspektor donosi zaključak i rješenje.

Član 31

(Zaključak)

(1) Zaključkom se odlučuje o pitanjima koja se tiču inspekcijskog pregleda.

(2) Zaključkom se odlučuje o onim pitanjima u vođenju postupka, o kojima se ne donosi rješenje.

(3) Zaključkom, kojim se nalaže izvršenje neke radnje, određuje se rok u kome se ta radnja ima izvršiti.

Član 32

(Donošenje zaključka)

(1) Zaključak se sačinjava u vidu zapisnika i saopštava zainteresovanim strankama usmeno, a napismeno se izdaje kada se protiv zaključka može izjaviti posebna žalba ili kada se može odmah tražiti izvršenje zaključka.

(2) Zaključak koji se izdaje napismeno, kao upravni akt, obavezno sadrži: uvod, dispozitiv, obrazloženje i pouku o pravnom lijeku.

Član 33

(Rješenje)

(1) Nakon inspekcijskog pregleda, ukoliko utvrdi nepravilnosti, inspektor donosi rješenje o mjerama, radnjama i rokovima za otklanjanje nepravilnosti.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, kada ocijeni da se na taj način otklanja neposredna opasnost po život i zdravlje ljudi, imovinu veće vrijednosti ili kada je u pitanju zaštita drugog javnog interesa, inspektor može narediti upravne mjere i radnje usmenim rješenjem u zapisnik.

(3) U slučaju iz stava 2 ovog člana, inspektor, u roku od tri dana od dana donošenja usmenog rješenja u zapisnik, donosi pismeno rješenje.

Član 34

(Žalba)

(1) Protiv upravnih akata inspektora, donesenih u skladu s članom 30 ovog zakona, može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja.

(2) O žalbi iz stava 1 ovog člana odlučuje Apelaciona komisija.

(3) Izjavljena žalba odgađa izvršenje, osim ako ovim zakonom ili posebnim propisima nije drugačije određeno.

(4) Protiv rješenja, donesenog po žalbi, može se pokrenuti upravni spor.

Član 35

(Zapisnik o inspekcijskom pregledu)

(1) O svakom inspekcijskom pregledu inspektor je obavezan sačiniti zapisnik o inspekcijskom pregledu u kojem će navesti činjenično stanje utvrđeno inspekcijskim pregledom.

(2) Izuzetno, ako zbog obima, složenosti ili prirode inspekcijskog nadzora ili zbog drugih okolnosti, nije moguće na licu mjesta sačiniti zapisnik u toku inspekcijskog pregleda, zapisnik se sačinjava u službenim prostorijama Inspektorata (ili subjekta nadzora) istoga dana kada je izvršen inspekcijski pregled.

(3) Zapisnik se sastavlja jasno i čitko.

(4) Obrazac i sadržaj zapisnika utvrđuje gradonačelnik na prijedlog šefa Inspektorata.

Član 36

(Službena zabilješka)

O manjim nepravilnostima, koje su u toku inspekcijskog pregleda otklonjene, kao i o drugim zapažanjima koja se ne konstatuju zapisnikom o inspekcijskom pregledu, inspektor sačinjava službenu zabilješku.

Član 37

(Konstatovanje činjenica u toku postupka)

U zapisniku o izvršenom inspekcijskom pregledu pored utvrđenih činjenica inspektor je obavezan navesti izjave, primjedbe, zahtjev za izuzeće i druge relevantne činjenice i okolnosti.

Član 38

(Potpisivanje zapisnika o inspekcijskom pregledu)

(1) Inspektor i subjekat nadzora potpisuju zapisnik nakon završenog inspekcijskog pregleda.

(2) Ako subjekat nadzora odbije da potpiše zapisnik, inspektor u zapisnik konstatuje razloge njegovog odbijanja.

(3) Subjektu nadzora dostavlja se kopija zapisnika.

Član 39

(Inspekcijski pregled kod nepoznatog subjekta nadzora)

(1) U slučajevima kada inspektor ne može utvrditi ko je subjekat nadzora, dužan je na mjestu pregleda ostaviti poziv da određenog dana i sata subjekat nadzora prisustvuje vršenju inspekcijskog pregleda.

(2) Ako se nepoznati subjekat nadzora ne odazove pozivu iz stava 1 ovog člana, inspekcijski pregled se vrši bez prisustva subjekta nadzora, u prisustvu službenog ili drugog lica.

(3) Ako inspektor u toku inspekcijskog nadzora utvrdi da postoje nepravilnosti, pismenim rješenjem nalaže nepoznatom subjektu nadzora otklanjanje nepravilnosti i određuje rok izvršenja.

(4) U slučaju iz stava 3 ovog člana, rješenje se ističe na vidnom mjestu na objektu ili predmetu koji je bio predmet inspekcijskog pregleda i oglasnoj tabli Vlade, čime se smatra da je dostava uredno izvršena.

Član 40

(Vršenje nadzora bez prisustva subjekta nadzora)

(1) Ako inspektor ne zatekne odgovorno lice subjekta nadzora, nadzor izvršava bez prisustva tog lica i to zapisnički konstatuje.

(2) Kad nije moguće izvršiti nadzor u smislu stava 1 ovog člana, inspektor na mjestu nadzora ostavlja poziv odgovornom licu da u određeno vrijeme bude prisutno radi vršenja nadzora.

(3) Kasnije oštećenje, uništenje ili uklanjanje poziva iz stava 2 ovog člana, ne utiče na valjanost dostavljanja.

(4) Ako se odgovorno lice subjekta nadzora ne odazove pozivu iz stava 2 ovog člana, inspektor nadzor izvršava u prisustvu ovlaštenih službenih lica Policije Distrikta.

Član 41

(Ukazivanje na nepravilnosti)

(1) Ako inspektor, u postupku inspekcijskog pregleda, utvrdi nepravilnosti, može ukazati subjektu nadzora na uočene nepravilnosti i odrediti rok da ih otkloni.

(2) Nepravilnosti, naložene radnje i rok za njihovo otklanjanje unose se u zapisnik.

(3) Inspektor rješenjem naređuje otklanjanje nepravilnosti, ako naknadnim pregledom utvrdi da subjekat nadzora nije u ostavljenom roku otklonio nepravilnosti.

(4) Ako naknadnim pregledom inspektor utvrdi da je subjekat nadzora u ostavljenom roku otklonio nepravilnosti, konstatuje to u zapisniku.

Član 42

(Obustavljanje postupka inspekcijskog nadzora)

Ukoliko inspektor, u toku vršenja inspekcijskog nadzora, utvrdi da kod subjekta nadzora ne postoje nepravilnosti niti osnovi sumnje o počinjenom prekršaju ili krivičnom djelu, zaključkom obustavlja postupak inspekcijskog nadzora.

GLAVA III – SARADNJA DRUGIH ORGANA

Član 43

(Dužnost saradnje Policije)

(1) Inspektor, u toku inspekcijskog nadzora, može zatražiti pomoć ovlaštenih službenih lica Policije Distrikta, ako:

a) bude spriječen upotrebom fizičke ili druge sile;

b) procijeni da bi moglo doći do fizičkog ili drugog otpora.

(2) Policija Distrikta je dužna, u slučaju iz stava 1 ovog člana, pružiti pomoć inspektoru na njegov zahtjev, u skladu sa Zakonom o Policiji Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Zakon o Policiji).

Član 44

(Saradnja drugih institucija i stručnjaka)

Inspektor može, u postupku inspekcijskog nadzora, da zatraži mišljenje i saradnju ovlaštenih stručnih institucija, odnosno odgovarajućih ovlaštenih stručnjaka, ako je to potrebno radi pravilne ocjene činjeničnog stanja.

GLAVA IV – NALOG GLAVNOG INSPEKTORA

Član 45

(Nalog za vršenje inspekcijskog nadzora)

(1) Inspekcijski nadzor inspektor vrši po vlastitoj procjeni ili na osnovu naloga za inspekcijski nadzor.

(2) Nalog iz stava 1 ovog člana inspektoru izdaje glavni inspektor.

(3) Inspektor je obavezan postupiti po nalogu glavnog inspektora.

(4) Pri vršenju inspekcijskog nadzora po nalogu, inspektor je obavezan subjektu nadzora predočiti nalog prije početka inspekcijskog nadzora.

(5) Protiv naloga za inspekcijski nadzor ne može se izjaviti žalba.

Član 46

(Sadržaj naloga)

Nalog za inspekcijski nadzor izdaje se u pisanom obliku i sadrži:

a) naziv organa, broj i datum;

b) naziv subjekta nadzora;

c) predmet inspekcijskog nadzora;

d) pravni osnov za vršenje inspekcijskog nadzora;

e) ime i prezime inspektora koji je dužan izvršiti inspekcijski nadzor;

f) datum početka vršenja inspekcijskog nadzora;

g) potpis glavnog inspektora.

DIO ŠESTI – POSEBNE RADNJE INSPEKCIJSKOG NADZORA

GLAVA I – UZIMANJE UZORKA

Član 47

(Uzimanje uzorka)

(1) Inspektor može uzimati uzorke, ako je u postupku inspekcijskog nadzora potrebno utvrditi, da li proizvodi u proizvodnji i prometu, uzorci zemlje, zraka, vode i slično, odgovaraju propisanom i deklarisanom sastavu, odnosno kvalitetu.

(2) Odredbe stava 1 ovoga člana ne odnose se na uzimanje uzoraka koji su određeni posebnim propisima.

Član 48

(Postupak uzimanja uzorka)

Prilikom uzimanja uzoraka inspektor je obavezan da:

a) pod istim uslovima i u isto vrijeme uzme tri uzorka u količini potrebnoj za ispitivanje i to:

1) jedan uzorak za prvu analizu,

2) jedan uzorak subjektu nadzora,

3) jedan uzorak za superanalizu;

b) sačini zapisnik o uzimanju uzoraka;

c) uzorke zapečati i propisano označi;

d) uzorak za prvu analizu dostavi bez odlaganja ovlaštenoj instituciji na vještačenje, a uzorak za superanalizu sačuva na propisan način;

e) bez odlaganja pismeno obavijesti subjekat nadzora o rezultatima analize;

f) na zahtjev subjekta nadzora bez odlaganja dostavi uzorak na superanalizu drugoj ovlaštenoj instituciji.

Član 49

(Zahtjev za superanalizu)

(1) Subjekat nadzora ima pravo da podnese zahtjev za superanalizu u roku od tri dana od dana dostavljanja rezultata analize prvog uzorka.

(2) Smatra se da je subjekat nadzora saglasan sa rezultatima analize prvog uzorka ako zahtjev iz stava 1 ovog člana ne podnese u roku.

(3) Superanaliza ne može se povjeriti ovlaštenoj instituciji koja je vršila analizu prvog uzorka.

(4) Rezultat superanalize konačno utvrđuje uzorak koji odgovara propisanim standardima.

Član 50

(Troškovi analize)

(1) Troškove analize snosi subjekat nadzora, ako se utvrdi da uzorak ne odgovara propisanim standardima, izuzev ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

(2) Inspektor posebnim zaključkom, u slučaju iz stava 1 ovog člana, utvrđuje iznos troškova koji su nastali postupkom analize uzorka, nosioca obaveze za uplatu nastalih troškova, primaoca određenih troškova i rok uplate.

(3) Troškove analize snosi Vlada, ako se utvrdi da uzorci odgovaraju propisanim standardima, o čemu inspektor donosi poseban zaključak.

GLAVA II – PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA

Član 51

(Privremeno oduzimanje predmeta)

(1) Inspektor može, u okviru vršenja inspekcijskog nadzora, privremeno oduzeti poslovnu i drugu dokumentaciju, robu i druge predmete (u daljnjem tekstu: predmete) koji mogu poslužiti kao dokaz u sudskom postupku.

(2) O privremenom oduzimanju predmeta na licu mjesta, inspektor je dužan izdati potvrdu, a u roku od tri dana od dana privremenog oduzimanja i pismeno rješenje.

(3) Subjekat nadzora ima pravo uložiti žalbu u roku od osam dana od dana prijema rješenja iz stava 2 ovog člana.

(4) Žalba na rješenje o privremenom oduzimanju predmeta iz stava 3 ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

(5) Privremeno oduzimanje predmeta traje do pravosnažnog okončanja sudskog postupka.

Član 52

(Potvrda o privremeno oduzetim predmetima)

(1) Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta iz člana 51 stava 2 ovog zakona, sadrži:

a) ime i prezime, odnosno naziv subjekta nadzora;

b) vrijeme i mjesto oduzimanja predmeta;

c) pravni osnov za oduzimanje predmeta;

d) podatke o oduzetim predmetima po vrsti, količini i drugim za identifikaciju prepoznatljivim obilježjima;

e) ime i prezime inspektora.

(2) Inspektor je dužan, najkasnije u roku od tri dana od dana privremenog oduzimanja predmeta iz člana 51 ovog zakona, protiv subjekta nadzora podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog ili krivičnog postupka kod nadležnog suda ili tužilaštva.

Član 53

(Obezbjeđenje uslova za privremeno oduzete predmete)

Vlada je dužna obezbijediti uslovan prostor za čuvanje i održavanje privremeno oduzetih predmeta do pravosnažnog okončanja prekršajnog ili krivičnog postupka.

GLAVA III – POSTUPAK SA PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMA

Član 54

(Raspolaganje oduzetim predmetima)

(1) Raspolaganje oduzetim predmetima podrazumijeva prodaju, ustupanje, uništenje ili povrat oduzete robe.

(2) Oduzetim predmetima nadležni inspekcijski organ ne može raspolagati do okončanja prekršajnog ili krivičnog postupka, osim ako ovim zakonom ili posebnim propisom nije drugačije određeno.

(3) Izuzetno, inspektor može zaključkom odrediti prodaju oduzetih predmeta:

a) ako je predmet ili roba podložna kvarenju i uvenuću;

b) ako je životinja podložna uginuću;

c) ako su troškovi čuvanja znatni ili je njihovo čuvanje otežano.

(4) O raspolaganju predmetima iz stava 3 ovog člana inspektor je dužan obavijestiti Osnovni sud Distrikta.

Član 55

(Postupak raspolaganja oduzetim predmetima)

(1) Raspolaganje predmetima iz člana 54 ovog zakona vrši komisija koju, na prijedlog šefa Inspektorata, imenuje gradonačelnik.

(2) Novac od prodaje predmeta iz stava 1 ovog člana uplaćuje se na jedinstveni račun Trezora.

(3) Postupak raspolaganja oduzetim predmetima iz stava 1 ovog člana detaljnije se reguliše podzakonskim aktom koji donosi Vlada, a na prijedlog šefa Inspektorata.

Član 56

(Obaveza nadoknade štete subjektu nadzora)

(1) Subjekat nadzora ima pravo na nadoknadu štete za privremeno oduzete predmete, ukoliko privremeno oduzeti predmeti budu oštećeni ili uništeni.

(2) Subjekat nadzora nema pravo iz stava 1 ovog člana, ukoliko se u sudskom postupku, u kojem se odlučuje o privremeno oduzetim predmetima, utvrdi odgovornost subjekta nadzora.

Član 57

(Zabrana obavljanja djelatnosti)

(1) Kada utvrdi postojanje nepravilnosti većeg obima ili nepravilnosti kojima se ugrožava život ili zdravlje stanovništva ili životna sredina, kao i u drugim slučajevima određenim posebnim propisom, inspektor donosi rješenje o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti ili rješenje o pečaćenju prostora, objekata, gradilišta, opreme, sredstava rada i drugih sredstava, do otklanjanja nepravilnosti, u skladu sa posebnim ovlaštenjima.

(2) Kada inspektor utvrdi nezakonito korištenje komunalnih usluga, rješenjem naređuje ili pismeno obavještava davaoca usluge o obaveznom isključenju nelegalnog priključka sa mreže.

GLAVA IV – IZVRŠENJE

Član 58

(Praćenje izvršenja)

(1) Subjekat nadzora dužan je da izvrši rješenje u ostavljenom roku.

(2) Ako subjekat nadzora ne izvrši rješenje u ostavljenom roku ili ga izvrši djelimično, inspektor donosi zaključak o dozvoli prinudnog izvršenja rješenja kojim je mjera određena.

(3) Ako je subjekat nadzora, iz stava 1 ovog člana, odjeljenje ili organ Vlade, inspektor je dužan o tome obavijestiti gradonačelnika.

Član 59

(Zaključak o prinudnom izvršenju rješenja)

(1) Zaključak o prinudnom izvršenju rješenja (u daljnjem tekstu: zaključak), inspektor donosi najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je rješenje postalo izvršno.

(2) Zaključak obavezno sadrži:

a) datum kada je rješenje postalo izvršno;

b) način i vrijeme izvršenja rješenja;

c) naziv pravnog ili fizičkog lica kome je povjereno izvršenje rješenja.

(3) Zaključak se dostavlja subjektu izvršenja najkasnije tri dana prije izvršenja.

(4) Protiv zaključka može se podnijeti žalba u roku od tri dana od dana prijema.

(5) Žalba izjavljena protiv zaključka ne odgađa njegovo izvršenje.

(6) Apelaciona komisija je dužna donijeti odluku po žalbi u roku od osam dana.

Član 60

(Izvršenje preko drugih lica)

(1) Ako subjekat nadzora naloženu mjeru ne izvrši u određenom roku ili na određeni način ili je izvrši samo djelimično, a naložena mjera se sastoji u izvršenju određene radnje koju može izvršiti drugo lice, sprovodi se izvršenje preko drugih lica o trošku subjekta nadzora.

(2) Izvršenje iz stava 1 ovog člana, na zahtjev inspektora, sprovodi nadležno odjeljenje Vlade, odnosno drugo pravno ili fizičko lice kome se ugovorom povjeri obavljanje tih poslova u skladu sa zakonom.

Član 61

(Troškovi izvršenja)

(1) Troškove administrativnog izvršenja snosi subjekat nadzora.

(2) Inspektor zaključkom odlučuje o troškovima iz stava 1 ovog člana.

GLAVA V – ODNOS INSPEKCIJSKIH I DRUGIH ORGANA

Član 62

(Saradnja organa)

(1) U vršenju inspekcijskog nadzora, inspektori su dužni da sarađuju međusobno, sa odjeljenjima Vlade, drugim organima javne uprave, javnim preduzećima i institucijama (u daljnem tekstu: organi).

(2) Organi su dužni, na zahtjev ili prijavu inspektora, u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva, dostaviti tražene podatke i obavještenja neophodna za ostvarivanje rada inspektora.

Član 63

(Hitnost postupka)

Postupak po zahtjevu ili prijavi inspektora je hitan.

GLAVA VI – ZAJEDNIČKO VRŠENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA

Član 64

(Zajednički inspekcijski nadzor)

(1) Inspekcijski nadzor može vršiti istovremeno više inspektora različite funkcionalne nadležnosti (u daljnjem tekstu: zajednički inspekcijski nadzor).

(2) Zajednički inspekcijski nadzor vrši se naročito:

a) radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi ili imovinu veće vrijednosti;

b) radi preduzimanja hitnih mjera koje ne trpe odlaganje;

c) zbog složenosti kontrole ili značaja otklanjanja nepravilnosti;

d) radi uzimanja uzoraka robe i drugih predmeta čija je kontrola u nadležnosti više različitih inspekcija;

e) kada se ocijeni da se nadzor na taj način može izvršiti brže i efikasnije;

f) radi provjere navoda iz predstavke ili pritužbe, a u nadležnosti su dvije ili više različitih inspekcija;

g) u drugim slučajevima kada je to propisano.

(3) Prilikom zajedničkog inspekcijskog nadzora može se sačiniti zajednički zapisnik.

Član 65

(Saradnja u zajedničkom inspekcijskom nadzoru)

(1) U vršenju zajedničkog inspekcijskog nadzora glavni inspektori i inspektori su dužni naročito da:

a) usklađuju programe rada i planiraju zajedničko vršenje nadzora;

b) razmjenjuju iskustva i usklađuju stavove o načinu i metodu rada i drugim pitanjima;

c) održavaju zajedničke sastanke, konsultacije, savjetovanja i druge oblike međusobne saradnje;

d) obavještavaju druge inspektore i organe o povredama propisa iz njihove nadležnosti za koje saznaju prilikom vršenja nadzora.

(2) Ukoliko inspektor, prilikom kontrole, sazna za nepravilnosti iz nadležnosti druge inspekcije, obavezan je, najkasnije u roku od tri dana od dana saznanja za nepravilnosti, dostaviti kopiju zapisnika nadležnoj inspekciji.

(3) Inspektor nadležne inspekcije iz stava 2 ovog člana, čini težu povredu službene dužnosti ako ne preduzme mjere i radnje po dostavljenom zapisniku.

DIO SEDMI – STATUS INSPEKTORA, OBLASTI NADZORA I OVLAŠTENJA

GLAVA I – INSPEKTORI I NJIHOV STATUS

Član 66

(Imenovanje inspektora)

(1) Inspektor može biti lice koje ima završenu odgovarajuću visoku školsku spremu, položen ispit predviđen za rad u organima uprave i najmanje tri godine radnog iskustva nakon završene visoke školske spreme.

(2) Inspektori su državni službenici s posebnim ovlaštenjima.

(3) Inspektori i glavni inspektori u Inspektoratu imaju pravo na dodatak na platu u skladu sa Zakonom o platama u organima javne uprave i institucijama Brčko distrikta BiH.

Član 67

(Službena legitimacija)

(1) Inspektor ima službenu legitimaciju (u daljnjem tekstu: legitimacija) kojom dokazuje svojstvo inspektora.

(2) U slučaju kada inspekcijski nadzor obavlja službenik, na osnovu ovlaštenja gradonačelnika, ovlaštenje ima svojstvo legitimacije.

(3) Obrazac legitimacije, odnosno ovlaštenja propisuje gradonačelnik na prijedlog šefa Inspektorata.

(4) Legitimaciju izdaje šef Inspektorata.

(5) O izdatim legitimacijama šef Inspektorata vodi evidenciju.

Član 68

(Inspektorska zvanja)

Inspektori, u skladu sa odredbama ovog zakona kojim se propisuje nadzor za pojedine upravne oblasti imaju sljedeća zvanja:

a) upravni inspektor;

b) tržišni inspektor;

c) urbanističko-građevinski inspektor;

d) inspektor rada;

e) geodetski inspektor;

f) saobraćajni inspektor;

g) komunalni inspektor;

h) inspektor za puteve;

i) termoenergetski inspektor;

j) elektroenergetski inspektor;

k) inspektor zaštite od požara;

l) inspektor za obrazovanje;

m) vodoprivredni inspektor;

n) inspektor za zaštitu životne sredine;

o) veterinarski inspektor;

p) zdravstveni inspektor;

q) sanitarni inspektor;

r) poljoprivredni inspektor;

s) fitosanitarni inspektor;

t) šumarski inspektor;

u) inspektor za udruženja i fondacije.

GLAVA II – UPRAVNA INSPEKCIJA

Član 69

(Oblasti nadzora i ovlaštenja)

Oblasti nadzora i posebna ovlaštenja upravne inspekcije regulisani su Zakonom o javnoj upravi, Zakonom o državnoj službi, kao i drugim posebnim propisima.

Član 70

(Supsidijarna primjena zakona)

Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na upravnu inspekciju ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama posebnih propisa iz člana 69 ovog zakona.

GLAVA III – TRŽIŠNA INSPEKCIJA

Član 71

(Oblasti nadzora tržišne inspekcije)

(1) Tržišna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa koji se odnose na:

a) obavljanje trgovine na domaćem tržištu, sa inostranstvom, trgovačko zastupanje i posredovanje;

b) obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti;

c) obavljanje preduzetništva;

d) obavljanje slobodne razmjene roba i usluga;

e) standarde i kvalitet proizvoda i usluga;

f) mjeriteljstvo (metrologija);

g) robne i uslužne žigove i oznake kvaliteta i porijekla proizvoda;

h) cijene proizvoda i usluga;

i) zaštitu izuma i tehničkog unapređenja;

j) zaštitu potrošača;

k) nelojalnu konkurenciju i monopolističko ponašanje;

l) posebne uslove za obavljanje špedicije u vezi sa carinjenjem roba;

m) promet, umnožavanje i reprodukciju muzičkih i kinematografskih djela snimljenih na nosačima zvuka i videokasetama, te računarskim programima;

(2) Tržišna inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom i posebnim propisima.

(3) U oblastima iz stavova 1 i 2 ovog člana tržišna inspekcija kontroliše način i uslove obavljanja privredne djelatnosti na domaćem tržištu ako posebnim zakonom nije određena nadležnost druge inspekcije.

Član 72

(Ovlaštenja i dužnosti)

(1) U vršenju inspekcijskog nadzora tržišni inspektor je ovlašten i dužan da:

a) privremeno oduzima robu namijenjenu prometu u slučajevima:

1) kada se roba prodaje, transportuje ili priprema za prodaju ili koristi za pružanje usluge bez propisane dokumentacije o njenom porijeklu ili bez odobrenja odnosno saglasnosti nadležnog organa, ukoliko je za prodaju određene vrste robe zakonom ili drugim propisom predviđena obaveza pribavljanja odobrenja ili saglasnosti,

2) kada se prodaja robe vrši van poslovnog sjedišta ili drugog mjesta određenog od nadležnog organa,

3) kada se roba stavi u promet, prevozi ili priprema za prodaju od lica koje nije registrovano, odnosno ovlašteno za vršenje prometa robe,

4) kada se roba stavi u promet prije nego što je ona propisno evidentirana u poslovnim knjigama ili drugim propisanim evidencijama,

5) kada roba predstavlja ili može predstavljati opasnost po zdravlje i život potrošača, životnu sredinu ili može nanijeti štetu imovini potrošača,

6) kada roba nije usaglašena sa propisanim i deklarisanim zahtjevima, ili su uzeti uzorci za ispitivanje usaglašenosti, a postoji opravdana sumnja da je roba neusaglašena;

b) privremeno zabrani vršenje određenih radnji, odnosno obavljanje djelatnosti u slučajevima:

1) kada se neovlašteno obavlja djelatnost,

2) kada se prikriva roba i time onemogućava njena kupovina,

3) kada se subjekat nadzora ne pridržava privremenih mjera koje su propisane radi sprečavanja otklanjanja poremećaja na tržištu,

4) kada se prodaje roba i pružaju usluge po cijenama većim od propisanih.

(2) Tržišni inspektor je ovlašten preduzeti i druge mjere i radnje.

(3) O oduzimanju robe u slučaju iz stava 1 ovog člana, tržišni inspektor donosi rješenje protiv koga se može izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja.

(4) Oduzeta roba može se privremeno uskladištiti i u objektu subjekta nadzora ako ne postoji mogućnost da se roba uskladišti u predviđena skladišta, u kom slučaju subjekat nadzora snosi odgovornost za čuvanje robe.

(5) Tržišni inspektor, u slučaju nepostupanja subjekta nadzora po rješenju o privremenoj zabrani vršenja određenih radnji, odnosno obavljanja djelatnosti, dužan je privremeno zapečatiti ili na drugi pogodan način zatvoriti prodajni objekat ili drugo prodajno mjesto, a najduže do dva mjeseca.

(6) Subjekat nadzora snosi odgovornost za čuvanje i osiguranje privremeno zapečaćenog objekta.

GLAVA IV – URBANISTIČKO-GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

Član 73

(Oblasti nadzora urbanističko-građevinske inspekcije)

(1) Urbanističko-građevinska inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

a) uređenje prostora;

b) projektovanje građevina;

c) građenje građevina;

d) suzbijanje bespravne gradnje;

e) izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu;

f) zaštitu spomenika kulturno-historijskog naslijeđa.

(2) Urbanističko-građevinska inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom i posebnim propisima.

Član 74

(Ovlaštenja i dužnosti urbanističko-građevinskog inspektora)

(1) Urbanističko-građevinski inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora ima pravo i dužnost da:

a) donese rješenje o zabrani bespravne gradnje;

b) donese rješenje o rušenju bespravne gradnje;

c) donese rješenje o rušenju i uklanjanju objekata koji su opasnost po zdravlje i život ljudi ili ugrožavaju imovinu.

(2) Urbanističko-građevinski inspektor je ovlašten preduzeti i druge mjere i radnje.

GLAVA V – INSPEKCIJA RADA

Član 75

(Oblasti nadzora inspekcije rada)

(1) Inspekcija rada vrši inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i propisa koji se odnose na:

a) zaključivanje i prestanak ugovora o radu;

b) prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i radnika za vrijeme trajanja ugovora o radu;

c) zapošljavanje stranaca;

d) ostvarivanja prava na štrajk;

e) rad vijeća zaposlenih;

f) zapošljavanje i prava za vrijeme nezaposlenosti i uslove za njihovo ostvarivanje, vođenje evidencije i druga pitanja od značaja za organizovano zapošljavanje;

g) kolektivne ugovore i opće akte poslodavca;

h) sigurnost i zaštitu zdravlja na radu;

i) primjenu propisanih mjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu u projektnoj dokumentaciji, za radne i pomoćne prostorije i tehničko-tehnološke procese;

j) primjenu propisa pri projektovanju i proizvodnji sredstava rada;

k) dokumentaciju za sredstva rada iz uvoza;

l) redovno održavanje i ispitivanje sredstava rada, fizičkih, hemijskih ili bioloških štetnosti, gromobranske i električne instalacije;

m) osiguranje uslova za rad zaposlenih, izloženost riziku i štetnostima i preduzete mjere za njihovo otklanjanje;

n) osiguranje i provođenje zdravstvene i psihofizičke zaštite zaposlenih, u zavisnosti od tehničko-tehnološkog procesa rada;

o) obučenost zaposlenih iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu na radnom mjestu i tehničko-tehnološki proces rada;

p) korištenje sredstava za ličnu zaštitu;

q) kontrolu pravnih lica koja se bave periodičnim pregledima i ispitivanjima iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;

r) povrede na radu.

(2) Inspektor rada obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom i posebnim propisima.

Član 76

(Ovlaštenja i dužnosti inspektora rada)

(1) Inspektor rada u vršenju inspekcijskog nadzora ima ovlaštenje i obavezu da:

a) izvrši uvid u opće i pojedinačne akte, evidencije i dokumentaciju koji su od značaja za ostvarivanje prava i obaveza radnika i poslodavca;

b) zatraži i pregleda isprave na osnovu kojih se može utvrditi identitet odgovornih lica i lica zatečenih na radu;

c) izvrši saslušanje i zatraži izjave od odgovornih lica u vezi sa zahtjevima radnika za zaštitu prava ili ako inspektor na drugi način sazna za povredu propisa i prava radnika;

d) izvrši uviđaj na mjestu povrede ili smrti radnika ili drugih lica, ne ometajući istražne radnje drugih nadležnih organa;

e) izvrši uvid u objekte, gradilišta, postrojenja, uređaje, instalacije i sredstva za rad kao i druge predmete koji su u vezi s mjerama zaštite na radu u slučaju ugrožavanja života i zdravlja ljudi ili imovine veće vrijednosti, najavljeno i nenajavljeno, bez obzira na radno vrijeme.

(2) Inspektor rada je ovlašten da preduzme i druge mjere i radnje.”

GLAVA VI – GEODETSKA INSPEKCIJA

Član 77

(Oblasti nadzora geodetske inspekcije)

(1) Geodetska inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

a) premjer;

b) održavanje premjera katastra zemljišta;

c) uspostavu katastra nekretnina;

d) katastarski premjer;

e) uspostavu i održavanje katastra komunalnih uređaja;

f) uspostavu i održavanje katastra kućnih brojeva, ulica, trgova, naselja i evidencija prostornih jedinica;

g) izradu i održavanje geodetskog informacionog sistema;

h) rad Odjeljenja, ovlaštenog geodeta, geodetskog preduzeća i geodetskog preduzetnika.

(2) Geodetski inspektor je ovlašten da preduzme i druge mjere i radnje.

Član 78

(Ovlaštenja i dužnosti geodetskog inspektora)

(1) U vršenju inspekcijskog nadzora geodetski inspektor ovlašten je i dužan da:

a) vrši inspekcijski nadzor nad primjenom zakona koji se odnosi na premjer i katastar nekretnina prilikom obavljanja poslova iz djelokruga rada Odjeljenja, ovlaštenog geodeta, geodetskog preduzeća i geodetskog preduzetnika;

b) o radnjama preduzetim u vršenju inspekcijskog nadzora sastavlja zapisnik;

c) na osnovu utvrđenog stanja donosi odgovarajući akt i o preduzetim mjerama pismeno obavještava podnosioca inicijative i druge organe u nadležnom postupku.

(2) Geodetski inspektor ovlašten je preduzimati i druge mjere i radnje određene zakonom i drugim propisima.

https://advokat-prnjavorac.com

GLAVA VII – SAOBRAĆAJNA INSPEKCIJA

Član 79

(Oblasti nadzora saobraćajne inspekcije)

(1) Saobraćajna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

a) obavljanje javnog prevoza putnika i stvari u unutrašnjem putnom prometu koji se odnosi na linijski i vanlinijski prevoz, prevoz autobusima, taksi prevoz, rent-a-car, prevoz za vlastite potrebe, kao i druge vrste prevoza;

b) licence za pojedine vrste prevoza u unutrašnjem putnom prometu;

c) rad autobusnih i teretnih stanica i cjenovnik usluga koji je pod nadzorom;

d) obavljanje javnog prevoza putnika i stvari u međunarodnom i međuentitetskom putnom prometu, osim u nadzoru koji obavljaju organi državne granične službe;

e) rad stanica za tehnički pregled vozila;

f) preventivne tehničke preglede;

g) vršenje javnih ovlasti od strane pravnih lica iz oblasti saobraćaja.

(2) Saobraćajna inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom i posebnim propisima.

Član 80

(Ovlaštenja i dužnosti saobraćajnog inspektora)

(1) U vršenju poslova inspekcijskog nadzora saobraćajni inspektor je ovlašten i dužan da:

a) kontroliše vanredni, odnosno vangabaritni prevoz u drumskom saobraćaju;

b) kontroliše vanredni prevoz vozila koje saobraća na putu u pogledu prekoračenja dozvoljene mase, osovinskog opterećenja ili dimenzija;

c) isključi iz saobraćaja motorno vozilo kada utvrdi da:

1) vozilo kojim se vrši vanredni prevoz ne posjeduje dozvolu za vanredni prevoz koju izdaje nadležno odjeljenje,

2) opterećenje ili dimenzije vanrednog prevoza ne odgovaraju veličinama i dozvoli za vanredni prevoz.

(2) Saobraćajni inspektor je ovlašten preduzeti i druge mjere i radnje.

(3) Isključenje vozila iz saobraćaja iz stava 1 tačke c ovog člana vrši se skidanjem registarske tablice sa vozila uz asistenciju Policije Distrikta.

(4) Prevoznik, odnosno vozač, za vrijeme dok je vozilo isključeno iz saobraćaja, stara se o isključenom vozilu i snosi sve posljedice isključenja vozila iz saobraćaja.

GLAVA VIII – KOMUNALNA INSPEKCIJA

Član 81

(Oblasti nadzora komunalne inspekcije)

(1) Komunalna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

a) vodosnadbijevanje;

b) javnu i priključnu kanalizaciju;

c) uređenje grobalja;

d) obavljanje dimnjačarske djelatnosti;

e) uređenje naselja koje obuhvata fasade, izloge, dvorišta, voćnjake i slično;

f) privremeno korištenje javne površine;

g) održavanje javne rasvjete;

h) održavanje javnih površina, čišćenje i održavanje parkova i drvoreda;

i) uređenje gradilišta;

j) odvođenje atmosferskih voda sa javne površine;

k) sakupljanje, odvoz i postupanje sa sakupljenim komunalnim otpadom;

l) uklanjanje snijega i leda sa javnih površina i objekata;

m) uslove i način držanja životinja.

(2) Komunalna inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom i drugim propisima.

Član 82

(Ovlaštenja i dužnosti komunalnog inspektora)

(1) U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni inspektor je ovlašten i dužan da kontroliše i pregleda:

a) poslovne i druge prostore i površine koje su predmet inspekcijske kontrole;

b) privremeno zauzimanje javnih površina;

c) održavanje javne vodovodne i kanalizacione mreže;

d) legalnost priključaka na javnu vodovodnu mrežu;

e) održavanje čistoće i čuvanje javnih površina;

f) sakupljanje i odvoz smeća.

(2) Komunalni inspektor je ovlašten preduzeti i druge mjere i radnje.

GLAVA IX – INSPEKCIJA ZA PUTEVE

Član 83

(Oblasti nadzora inspekcije za puteve)

(1) Inspekcija za puteve obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

a) stanje puteva, pravilnog održavanja puteva po tehničkim i drugim propisima;

b) tehničke i druge uslove kojim se osigurava sposobnost puta za bezbjedan i nesmetan saobraćaj;

c) uslove saobraćaja na putevima i mjere zaštite puteva;

d) primjenu tehničkih propisa, normativa i standarda prilikom izvođenja radova i upotrebe materijala pri izgradnji, rekonstrukciji, održavanju puteva;

e) izgradnju i rekonstrukciju puteva, suzbijanje bespravne gradnje u putnom pojasu;

f) poslove izrade tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju puteva;

g) ispunjavanje zakonskih uslova propisanih za lica koja vrše projektovanje, tehničku i unutrašnju kontrolu, rukovođenje radovima i vršenje stručnog nadzora na putevima.

(2) Inspekcija za puteve obavlja i druge poslove inspekcijskog nadzora određene zakonom i posebnim propisima.

Član 84

(Ovlaštenja i dužnosti inspektora za puteve)

(1) Inspektor za puteve, prilikom vršenja inspekcijskog nadzora, ovlašten je i dužan da:

a) pregleda radove na održavanju, zaštiti, rekonstrukciji i izgradnji puteva i objekata na njima;

b) pregleda tehničku i drugu dokumentaciju u vezi sa održavanjem, zaštitom, rekonstrukcijom i izgradnjom puteva i objekata na putevima;

c) isključi iz saobraćaja motorno vozilo:

1) koje zbog svojih tehničkih svojstava ili načina na koji obavlja javni prevoz nanosi štetu javnom putu,

2) kada utvdi da dimenzije i ukupna masa ili njegovo osovinsko opterećenje prelazi dozvoljene veličine, a prevoznik nema dozvolu za vanredni prevoz;

d) privremeno zabrani saobraćaj na novoizgrađenom i rekonstruisanom putu, njegovom dijelu ili objektu na njemu, ako utvrdi da sa gledišta sigurnosti saobraćaja ne ispunjava tehničke uslove.

(2) Inspektor za puteve je ovlašten preduzeti i druge mjere i radnje.

GLAVA X – TERMOENERGETSKA INSPEKCIJA

Član 85

(Oblasti nadzora termoenergetske inspekcije)

(1) Termoenergetski inspektor obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

a) izradu i upotrebu parnih kotlova, parnih sudova, pregrijača pare i zagrijača vode;

b) izradu i upotrebu pokretnih i stabilnih zatvorenih sudova za komprimirane tečne i pod pritiskom rastvorene gasove;

c) kontrolu kvaliteta tečnih naftnih goriva;

d) kontrolu stručne spreme radnika na kotlovskim i drugim energetskim postrojenjima;

e) ugradnju, upotrebu i održavanje uređaja i opreme u motornim vozilima koja kao pogonsko gorivo koriste tečni naftni gas;

f) kontrolu pravnih lica koja se bave ugradnjom termoenergetskih postrojenja i posuda pod pritiskom;

g) kontrolu pravnih lica koja vrše ispitivanje i servisiranje termoenergetskih postrojenja i posuda pod pritiskom;

h) kontrolu pravnih lica koja vrše kontrolu tečnih naftnih goriva, maziva i gasova.

(2) Termoenergetski inspektor obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom i posebnim propisima.

Član 86

(Ovlaštenja i dužnosti termoenergetskog inspektora)

(1) U vršenju inspekcijskog nadzora termoenergetski inspektor je ovlašten i dužan kontrolisati da li:

a) termoenergetsko postrojenje, uređaj ili posuda pod pritiskom, koji su izrađeni ili ugrađeni, imaju propisane isprave izdate od nadležnog organa, odnosno da li su izrađeni u skladu sa zakonom ili drugim propisima;

b) korisnik pravilno, po propisima i uputstvima za rad i rukovanje, upotrebljava i održava u ispravnom i bezbjednom stanju termoenergetska postrojenja, uređaje i posude pod pritiskom koje koristi;

c) se pri projektovanju, građenju, odnosno rekonstrukciji, remontu, održavanju i korištenju termoenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom u svemu primjenjuju tehnički propisi, normativi i standardi, koji se odnose na ta postrojenja, uređaje i posude pod pritiskom;

d) stanje termoenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom odgovara tehničkim propisima, normativima i standardima iz termoenergetike i da li je izgradnja izvršena prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji;

e) se za projektovanje, izgradnju, rekonstrukciju, remont, održavanje i ispitivanje termoenergetskih postrojenja, instalacija, uređaja i posuda pod pritiskom angažuju isključivo institucije ovlaštene za pojedine vrste navedenih radova;

f) lica koja rukuju termoenergetskim postrojenjima, uređajima i posudama pod pritiskom, imaju potrebnu stručnu spremu, osposobljenost i položen stručni ispit za rukovanje tim postrojenjima i uređajima;

g) se uredno vode propisane knjige o radu termoenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom i da li ih redovno ovjerava odgovorni rukovodni radnik;

h) tečna naftna goriva, maziva i gasovi koja se stavljaju u promet zadovoljavaju propisane zahtjeve i norme kvaliteta;

i) karakteristike tečnih naftnih goriva, maziva i gasova odgovaraju deklarisanim karakteristikama proizvođača ovih energenata;

j) se u prometu nalaze i koriste tečna naftna goriva, maziva i gasovi koji ne zadovoljavaju propisane zahtjeve i norme kvaliteta.

(2) Termoenergetski inspektor je ovlašten da rješenjem:

a) zabrani, odnosno obustavi ugradnju ili korištenje termoenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom u slučajevima ako:

1) se termoenergetsko postrojenje, uređaj i posuda pod pritiskom ne izvode odnosno ne ugrađuju prema projektnoj dokumentaciji ili propisima, normativima i standardima, a takve nepravilnosti i nedostaci mogu dovesti u pitanje bezbjednost i sigurnost postrojenja, život ljudi i prouzrokovati veću materijalnu štetu;

2) u određenom roku nisu otklonjene, zapisnikom utvrđene nepravilnosti i nedostaci na postrojenju, uređaju ili posudi pod pritiskom;

b) zabrani upotrebu termoenergetskog postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom, ako rad termoenergetskog postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom dovodi u opasnost živote ili zdravlje ljudi i ako njihov rad može prouzrokovati veće materijalne štete;

c) zabrani izvođenje radova u blizini, iznad, ispod i pored energetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom, čijim izvođenjem se ugrožava pravilan rad energetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom ili dovodi u opasnost život ljudi ili prijeti oštećenje imovine većeg stepena;

d) zabrani korištenje termoenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom, ako u ostavljenom roku odgovorno lice ne obezbijedi odgovarajuću upotrebnu dozvolu izdatu od nadležnog organa;

e) naloži dobavljaču, odnosno distributeru tečnih naftnih goriva, maziva i gasova vršenje odgovarajućih ispitivanja i analize energenata koje stavlja u promet, kod ovlaštene laboratorije u svrhu utvrđivanja njihovih karakteristika i usklađenosti sa propisanim zahtjevima i normama kvaliteta;

f) naloži stavljanje van prometa tečna naftna goriva, maziva i gasove, koji nisu u skladu sa propisanim zahtjevima i normama kvaliteta.

(3) Korisnik, odnosno investitor termoenergetskog postrojenja, uređaja ili posude pod pritiskom, dužan je nadležnom inspektoru blagovremeno dostaviti prijavu o namjeravanom, odnosno planiranom početku izvođenja radova na termoenergetskom postrojenju, uređajima i posudama pod pritiskom koji se odnose na izgradnju, dogradnju, premještaj, rekonstrukciju, sanaciju, remont i slično, kao i prije njihovog trajnog stavljanja van pogona.

(4) Uz prijavu iz stava 3 ovog člana obavezno se dostavlja:

a) tehnička i druga dokumentacija po kojoj se izvode predmetni radovi potpisana i ovjerena od ovlaštenog projektanta, odnosno odgovornog rukovodioca izvođača radova;

b) odobrenje za građenje izdato od nadležnog organa.

(5) Termoenergetski inspektor je dužan da odmah na licu mjesta:

a) ispita uzroke smrtnih ili grupnih nesretnih slučajeva izazvanih havarijom ili većim kvarom koji imaju za posljedicu duži zastoj u proizvodnji, korištenju i upotrebi energetskog postrojenja ili štete javnom interesu;

b) naredi mjere koje se bez odlaganja moraju preduzeti i sprovesti.

(6) Termoenergetski inspektor je dužan da u najkraćem roku podnese nadležnim organima obrazloženi izvještaj sa mišljenjem o uzrocima nesreće, odnosno havarije ili kvara.

(7) Termoenergetski inspektor je ovlašten i dužan dati nalog za obavljanje vanrednog pregleda termoenergetskog postrojenja, uređaja i posude pod pritiskom, nakon pretrpljene havarije, nakon upale i eksplozije smjese gasa, pare i prašine, poslije većih popravki i prepravki.

(8) Termoenergetski inspektor je ovlašten preduzeti i druge mjere i radnje.

GLAVA XI – ELEKTROENERGETSKA INSPEKCIJA

Član 87

(Oblasti nadzora elektroenergetske inspekcije)

(1) Elektroenergetski inspektor obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

a) građenje elektroenergetskih objekata;

b) primjenu propisa u projektnoj dokumentaciji;

c) tehničku ispravnost elektroenergetskih postrojenja i instalacija;

d) rekonstrukciju i održavanje elektroenergetskih objekata;

e) bezbjednost ljudi u elektroenergetskim objektima;

f) izvođenje elektroinstalacija;

g) transport i distribuciju električne energije;

h) legalnost priključenja na elektroenergetsku mrežu;

i) kontrolu pravnih lica koja se bave izgradnjom elektroenergetskih postrojenja i objekata;

j) kontrolu pravnih lica koja vrše ispitivanje i servisiranje elektroenergetskih postrojenja i objekata.

(2) Elektroenergetska inspekcija obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom i posebnim propisima.

Član 88

(Ovlaštenja i dužnosti elektroenergetskog inspektora)

(1) U vršenju nadzora, elektroenergetski inspektor je ovlašten i dužan provjeravati da li se pri projektovanju, građenju, pogonu, opsluživanju i radu na elektroenergetskom objektu (u daljnjem tekstu: EEO), tehničkoj ispravnosti, pogonskoj zaštićenosti EEO, zaštićenosti ljudi u EEO i izvođenju radova primjenjuju:

a) standardi;

b) tehnički normativi;

c) tehničke zaštitne mjere i pravila;

d) mjere zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozije;

e) propisi o zaštićenosti građana i zaposlenih lica i nepokretne i pokretne imovine od opasnog djelovanja električne struje i električnog atmosferskog pražnjenja.

(2) Pored ovlaštenja iz stava 1 ovog člana elektroenergetski inspektor je ovlašten i dužan provjeravati da li pravna i fizička lica posjeduju:

a) licencu u elektroprenosnoj mreži;

b) dozvolu za proizvodnju i distribuciju električne energije;

c) rješenje o ispunjenosti uslova i licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje, odnosno izvođenje radova na EEO;

d) rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje i drugih propisanih djelatnosti, odnosno poslova na EEO.

(3) Elektroenergetski inspektor je ovlašten i dužan provjeravati da li:

a) se proizvodnja, prenos, distribucija i korištenje električne energije vrši na osnovu rješenja o ispunjenosti uslova i licence, odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti i saglasno tom aktu kao i u skladu sa drugim zakonima, propisima, pravilima i općim aktima;

b) je pri proizvodnji, prenosu, distribuciji i korištenju električne energije na EEO obezbijeđeno rukovođenje i interni nadzor i da li su na te poslove raspoređena lica koja ispunjavaju uslove u skladu sa propisima i općim aktima;

c) se projektovanje EEO vrši u skladu sa propisanim uslovima;

d) je odobrenje za građenje EEO i drugih objekata u blizini EEO izdato u skladu sa zakonom i na propisan način;

e) se EEO gradi prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji;

f) izvršeni radovi na građenju EEO, odnosno ugrađena i montirana oprema, elementi, materijal, vodovi i konstrukcija odgovaraju propisanim standardima, tehničkim normativima, usaglašenosti proizvoda i metrologije;

g) na EEO koji se gradi ili je izgrađen postoje nedostaci i nepravilnosti koji ugrožavaju bezbjednost njegovog korištenja i okoline;

h) se pri građenju EEO vrši stručni nadzor i vodi knjiga inspekcije i građevinski dnevnik na propisan način;

i) se u toku građenja i korištenja EEO vrše propisana osmatranja i održavanje EEO;

j) izgrađeni EEO u kojem se vrši pogon, opsluživanje, rad i korištenje posjeduje odobrenje za upotrebu;

k) EEO ili drugi objekat zbog fizičke dotrajalosti, elementarne nepogode ili drugih razloga može i dalje da služi svojoj namjeni, odnosno da li iz istih razloga postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, saobraćaj, okolinu ili okolne objekte;

l) kompanije za prenos, elektroprivredna preduzeća i krajnji kupci preduzimaju mjere za propisano, racionalno i ekonomično korištenje električne energije, energetskih goriva i sirovina;

m) se pogon, opsluživanje i radovi na EEO vrše na osnovu dokumenata za rad, na propisan način i u ispravnom stanju;

n) se vrše propisani periodični pregledi i ispitivanja sredstava rada, uređaja, vodova, opreme, i zaštitnih sredstava, fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u EEO, odnosno električna mjerenja i ispitivanja od pravnog lica koje posjeduje rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje tih poslova;

o) je zapisnik o stručnom nalazu i upotrebnoj dozvoli na propisanom obrascu;

p) se pravilno izrađuju i redovno dopunjuju planovi, sheme i ostala tehnička dokumentacija;

r) se uredno vode i ovjeravaju pismene evidencije, odnosno knjige i pogonska dokumentacija;

s) zaposleni ispunjavaju propisane uslove za rad na poslovima na kojima su raspoređeni i da li su osposobljeni za poslove na kojima rade za koje je propisana obaveza osposobljavanja, kao i na opsluživanju i održavanju elektroenergetskih postrojenja, uređaja i instalacija za koje je propisana obaveza polaganja stručnog ispita;

š) je obezbijeđeno uredno snabdijevanje kupaca i krajnjih kupaca (potrošača) električnom energijom, kao i kvalitet isporučene električne energije.

(4) Elektroenergetski inspektor je ovlašten da rješenjem:

a) zabrani, odnosno obustavi građenje EEO ako:

1) nisu otklonjene utvrđene nepravilnosti i nedostaci u roku određenom prethodno donesenim rješenjem;

2) se EEO ne izvode, odnosno ne postavljaju, ugrađuju i montiraju prema tehničkoj dokumentaciji ili standardima, tehničkim normativima i propisima kao i bez certifikata odnosno potvrde o usaglašenosti i znaka o usaglašenosti proizvoda i mjerila i uvjerenja o ispravnosti mjerila;

b) zabrani, odnosno obustavi pogon, opsluživanje, rad i korištenje EEO, ako:

1) nisu otklonjene utvrđene nepravilnosti i nedostaci u roku određenom prethodno donesenim rješenjem,

2) se dovodi u opasnost život ili zdravlje ljudi i okoline ili opasnost po imovinu od javnog interesa,

3) ne posjeduje certifikat odnosno potvrdu o usaglašenosti i znak o usaglašenosti proizvoda i mjerila i uvjerenje o ispravnosti mjerila,

4) nije izdato odobrenja za upotrebu,

5) nije sačinjen zapisnik o stručnom nalazu o izvršenom električnom mjerenju i ispitivanju,

6) utvrdi nedostatke i nepravilnosti koji predstavljaju neposrednu opasnost po život i zdravlje ljudi i okolinu ili opasnost po imovinu od javnog interesa.

(5) Elektroenergetski inspektor je dužan da odmah na licu mjesta ispita:

a) uzroke smrtnih ili grupnih nesretnih slučajeva izazvanih električnim atmosferskim pražnjenjem, ili električnom strujom, ili radom na EEO;

b) uzroke havarije ili većih kvarova koji imaju za posljedicu duži zastoj u proizvodnji, prenosu i distribuciji električne energije ili štete javnom interesu.

(6) Elektroenergetski inspektor je ovlašten preduzimati i druge mjere i radnje.

GLAVA III – INSPEKCIJA ZAŠTITE OD POŽARA

Član 89

(Oblasti nadzora inspekcije zaštite od požara)

(1) Inspektor zaštite od požara obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

a) zaštitu od požara;

b) držanje i skladištenje zapaljivih materija;

c) rad vatrogasnih jedinica;

d) tehničku opremljenost i stručnu osposobljenost vatrogasnih jedinica;

e) rad ovlaštenih institucija za obavljanje poslova zaštite od požara;

f) primjenu propisa iz oblasti zaštite od požara i eksplozija kod izgradnje i upotrebe objekata.

(2) Inspektor zaštite od požara obavlja i druge inspekcijske poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 90

(Ovlaštenja i dužnosti inspektora zaštite od požara)

(1) Inspektor zaštite od požara u vršenju inspekcijskog nadzora ovlašten je i dužan da:

a) u slučaju ugrožavanja života i zdravlja ljudi ili imovine veće vrijednosti, najavljeno i nenajavljeno, bez obzira na radno vrijeme, izvrši uvid u objekte, gradilišta, postrojenja, uređaje, instalacije i sredstva rada kao i druge predmete koji su u vezi sa mjerama zaštite od požara i eksplozija;

b) preduzme sve mjere iz svoje nadležnosti u pogledu nadzora nad radom vatrogasnih jedinica, naročito u pogledu spremnosti i tehničke opremljenosti jedinica i stručnog osposobljavanja vatrogasaca i sposobnosti vatrogasnih jedinica za gašenje požara;

c) preduzme i sve druge mjere iz svoje nadležnosti radi sprečavanja izbijanja i širenja požara, odnosno nastanka eksplozija i gašenja požara;

d) izvrši pregled mjesta nastanka požara u cilju utvrđivanja uzroka nastanka požara na zahtjev Tužilaštva Distrikta ili Policije Distrikta.

(2) Inspektor zaštite od požara je ovlašten preduzeti i druge mjere i radnje.

GLAVA XIV – INSPEKCIJA ZA OBRAZOVANJE

Član 91

(Oblasti nadzora inspekcije za obrazovanje)

(1) Inspekcija za obrazovanje obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

a) odgoj i obrazovanje u predškolskim ustanovama;

b) odgoj i obrazovanje u osnovnim školama;

c) odgoj i obrazovanje u srednjim školama;

d) obrazovanje u visokoškolskim ustanovama;

e) odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama;

f) način vođenja registra škola;

g) pedagoške standarde;

h) nostrifikaciju i ekvivalenciju inostranih školskih svjedočanstava i diploma;

i) sticanje višeg zvanja nastavnika;

j) stručni ispit i usavršavanje nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi i odgajatelja;

k) vrednovanje i ocjenjivanje učenika;

l) disciplinsku i materijalnu odgovornost učenika;

m) polaganje dopunskih, razrednih, popravnih, maturskih i vanrednih ispita;

n) izvođenje ekskurzija za učenike;

o) obrasce javnih isprava;

p) vođenje dokumentacije i evidencije;

r) polaganje završnog ispita u srednjim i stručnim školama i majstorskih ispita za visokokvalifikovane radnike;

s) uslove za obavljanje djelatnosti pravnih i fizičkih lica u oblasti obrazovanja i odgoja.

(2) Inspekcija za obrazovanje obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom i posebnim propisima.

Član 92

(Ovlaštenja i dužnosti inspektora za obrazovanje)

(1) U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor za obrazovanje je ovlašten i dužan da:

a) kontroliše upis u sudski registar i registar ustanova koje vodi Odjeljenje za obrazovanje;

b) kontroliše dosljedne primjene zakona i drugih propisa u predškolskom, osnovnom i srednjeg odgoju i obrazovanju;

c) kontroliše upis u odgojno-obrazovnim ustanovama;

d) kontroliše odobrene nastavne planove i programe, udžbenike i druga nastavna sredstva;

e) kontroliše vođenje propisane evidencije i dokumentacije u ustanovama i drugim pravnim licima iz obrazovanja;

f) kontroliše postojanje propisanih uslova za rad odgojno-obrazovnih ustanova;

g) kontroliše javne isprave, opće i pojedinačne akte odgojno-obrazovnih ustanova;

h) kontroliše ostvarivanje prava i obaveza učenika, roditelja, nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i direktora;

i) kontroliše primjene odgojno-disciplinskih mjera prema učenicima;

j) kontroliše stručno usavršavanje i osposobljavanje za samostalan rad zaposlenika u ustanovama i drugim pravnim licima iz obrazovanja i sporta;

k) kontroliše sportske djelatnosti, osnivanje i rad sportskih organizacija i druga pitanja u vezi sa radom i razvojem sportskih djelatnosti;

l) kontroliše postupak nostrifikacije i ekvivalencije inostranih školskih svjedočanstava i diploma.

(2) Inspektor za obrazovanje je ovlašten preduzeti i druge mjere i radnje.

GLAVA XV – VODOPRIVREDNA INSPEKCIJA

Član 93

(Oblasti nadzora vodoprivredne inspekcije)

(1) Vodoprivredna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

a) zaštitu od štetnih dejstava voda;

b) korištenje i upravljanje vodama i vodoprivrednim objektima koji se odnose na funkcionosanje uređaja na objektima;

c) uslove i način obavljanja gazdovanja vodama i poštivanja utvrđenog režima voda;

d) vodoprivredne radove, objekte i postrojenja koji mogu prouzrokovati kvalitativne i kvantitativne promjene u prirodnom i vještački uslovljenom režimu voda;

e) vodoprivredne dozvole, saglasnosti i drugu dokumentaciju koja se odnosi na odbranu od poplava, vodne knjige, zagađivače voda i drugo;

f) upravljanje, održavanje, projektovanje, planiranje, istraživanje i nadgledanje u vodoprivredi;

g) snabdijevanje vodom;

h) zaštitu od erozija i uređenje bujica;

i) hidromelioracije;

j) održavanje riječnih korita i vodnog zemljišta;

k) prikupljanje sredstava vodnog doprinosa i finansiranje vodoprivrednih objekata.

(2) Vodoprivredna inspekcija obavlja i druge poslove nadzora u oblasti voda u skladu sa zakonom i posebnim propisima.

Član 94

(Ovlaštenja i dužnosti vodoprivrednog inspektora)

(1) U vršenju inspekcijskog nadzora vodoprivredni inspektor ovlašten je i dužan da:

a) pregleda sve vodoprivredne radove, objekte i postrojenja i druge radove koji mogu prouzrokovati kvalitativne, kvantitativne promjene u prirodnom i vještački uspostavljenom režimu voda i uticati na bilans voda;

b) vrši kontrolu vodoprivrednih dozvola, vodoprivrednih saglasnosti, potvrda, dokumentacije za odbranu od poplava, vodnih knjiga, katastra voda, bujičnih tokova i vodoprivrednih objekata, poslovnih knjiga i ostalih dokumenata;

c) zabrani, odnosno obustavi upotrebu i korištenje voda i izvođenje radova koji se izvode suprotno izdatoj vodoprivrednoj saglasnosti, odnosno vodoprivrednoj dozvoli ili bez vodoprivredne saglasnosti, odnosno vodoprivredne dozvole;

d) naredi rušenje objekata i postrojenja ili uklanjanje drveća i žbunastog bilja koji su izgrađeni, odnosno zasađeni bez vodoprivredne saglasnosti, ako u roku određenom rješenjem nije podnesen zahtjev za izdavanje vodoprivredne saglasnosti ili je zahtjev odbijen.

(2) Vodoprivredni inspektor je ovlašten preduzeti i druge mjere i radnje.

GLAVA XVI – INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Član 95

(Oblasti nadzora inspekcije za zaštitu životne sredine)

(1) Inspekcija za zaštitu životne sredine obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

a) zaštitu životne sredine zbog zaštite zemljišta, voda, vazduha, biosfere i obezbjeđenje održivosti ekosistema;

b) zaštitu vazduha od zagađivanja radi zaštite zdravlja ljudi, klime i životne sredine od štetnog uticaja zagađenog vazduha;

c) zaštitu voda od zagađivanja zbog održivog korištenja voda, biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa koja zavise o vodama;

d) upravljanje otpadom;

e) zaštitu prirode zbog obnove, zaštite, očuvanja održivog razvoja pejzaža, prirodnih područja, biljaka, životinja, njihovih staništa, zemljišta, minerala i fosila i drugih komponenata prirode.

(2) Inspekcija za zaštitu životne sredine obavlja i druge poslove nadzora u zaštiti životne sredine u skladu sa zakonom i posebnim propisima.

Član 96

(Ovlaštenja i dužnosti inspektora za zaštitu životne sredine)

(1) Inspektor za zaštitu životne sredine u vršenju inspekcijskog nadzora ovlašten je i dužan da:

a) nalaže mjerenja, odnosno vrši kontrolu na svim mjestima gdje postoji mogućnost ugrožavanja životne sredine;

b) kontroliše ispuštanje otpadnih voda u vodotoke i okolinu;

c) kontroliše intenzitet i uticaj buke na okolinu;

d) kontroliše deponovanje otpada i upravljanje deponijama;

e) kontroliše emisiju i imisiju štetnih materija u vazduh.

(2) Inspektor za zaštitu životne sredine je ovlašten preduzeti i druge mjere i radnje.

GLAVA XVII – VETERINARSKA INSPEKCIJA

Član 97

(Oblasti nadzora veterinarske inspekcije)

(1) Veterinarska inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa koji se odnose na:

a) veterinarstvo;

b) zaštitu od zaraznih bolesti;

c) obezbjeđivanje zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, u pogledu obaveze veterinarske službe u sprečavanju i suzbijanju zoonoza;

d) trgovinu lijekovima, koji se upotrebljavaju u veterinarskoj medicini;

e) zdravstvenu ispravnost i zdravstvenu kontrolu prehrambenih proizvoda;

f) higijenu proizvodnje i trgovinu mlijekom;

g) veterinarske mjere u stočarstvu u pogledu obezbjeđivanja nesmetane reprodukcije životinja, suzbijanja neplodnosti, zdravlja životinja i zdravstvene ispravnosti za razmnožavanje, trgovine i skladištenja u pogledu dobijanja i pripreme životinjskog sjemena, jajnih ćelija i embriona, embriona, ikre, inkubiranih jaja i pčelinjih matica kao i osjemenjivanja i zdravstvene ispravnosti životinjskog sjemena, jajnih ćelija i embriona;

h) mjere za zaštitu životinja od štetnih dejstava jonizirajućeg zračenja;

i) zaštitu životinja od mučenja;

j) međunarodnu trgovinu;

k) zdravstvenu ispravnost stočne hrane i vode za napajanje životinja.

(2) Veterinarska inspekcija obavlja i druge poslove inspekcijskog nadzora u veterinarstvu u skladu sa zakonom i posebnim propisima.

Član 98

(Ovlaštenja i dužnosti veterinarskog inspektora)

(1) U vršenju inspekcijskog nadzora veterinarski inspektor ovlašten je i dužan da:

a) kontroliše efikasnost i štetnost lijekova;

b) odredi granice zaraženog i ugroženog područja i da izvještava o pojavama zaraznih bolesti i o radu veterinarskih organizacija u vezi sa pojavom zarazne bolesti;

c) uništi zdravstveno neispravno sjeme, jajne ćelije i embrione;

d) oduzima životinje, prehrambene proizvode, sirovine i stočnu hranu, lijekove, životinjsko sjeme, jajne ćelije i embrione kao i otpatke i druge predmete u vezi sa krivičnim djelom ili prekršajem.

(2) Veterinarski inspektor je ovlašten preduzeti i druge mjere i radnje.

GLAVA XVIII – ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA

Član 99

(Oblasti nadzora zdravstvene inspekcije)

(1) Zdravstvena inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

a) zdravstvenu zaštitu;

b) rad zdravstvenih ustanova;

c) kvalitet pruženih zdravstvenih usluga;

d) prijem, liječenje i otpuštanje pacijenata;

e) primjenu sredstava i metoda za prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju;

f) propisivanje i izdavanje lijekova;

g) primjenu sredstava i metoda za izradu laboratorijskih analiza i drugih dijagnostičkih metoda;

h) vođenje i korištenje odgovarajuće medicinske dokumentacije i evidencije;

i) organizaciju i obavljanje pripravničkog staža i specijalističkog staža zdravstvenih radnika.

(2) Zdravstveni inspektor obavlja i druge poslove inspekcijskog nadzora u zdravstvu određene zakonom i posebnim propisima.

Član 100

(Ovlaštenja i dužnosti zdravstvenog inspektora)

(1) U vršenju inspekcijskog nadzora zdravstveni inspektor je ovlašten i dužan da:

a) kontroliše rad zdravstvenih i farmaceutskih ustanova;

b) prati odnos zdravstvenih radnika i ostalog osoblja prema bolesniku;

c) utvrđuje zakonitost ostvarivanja zdravstvene zaštite;

(2) Kada zdravstveni inspektor utvrdi da je povrijeđen zakon ili propis ovlašten je i da:

a) rješenjem naloži uklanjanje robe sa isteklim rokom trajanja;

b) rješenjem naloži zabranu vršenja određenih radnji, odnosno djelatnosti u skladu sa posebnim propisima.

(3) Zdravstveni inspektor je ovlašten preduzimati i druge mjere i radnje.

GLAVA XIX – SANITARNA INSPEKCIJA

Član 101

(Oblasti nadzora sanitarne inspekcije)

(1) Sanitarna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

a) proizvodnju, pripremu, obradu i preradu, promet odnosno opremanje, prevoz, uskladištenje, prodaju i svaki drugi vid prometa, namirnica, sirovina i predmeta opće upotrebe;

b) prostorije, postrojenja, pribor i uređaje koji se koriste u proizvodnji, čuvanju i snabdijevanju stanovništva vodom za piće;

c) uvoz namirnica i predmeta opće upotrebe kao i uvoz sirovina namijenjenih za proizvodnju namirnica i predmeta opće upotrebe;

d) zdravstvenu i sanitarnu sposobnost i ispunjavanje posebnih uslova lica koja:

1) vrše proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće upotrebe kao i lica koja u vršenju svog posla dolaze u neposredan dodir sa namirnicama, predmetima opće upotrebe i vodom za piće,

2) su zaposlena u predškolskim, školskim i drugim ustanovama za djecu i omladinu,

3) se u zdravstvenim ustanovama bave pregledima, liječenjem, njegom i usluživanjem bolesnika kao i lica koja rade na proizvodnji, opremanju i izdavanju lijekova i na drugi način u toku rada dolaze u neposredan dodir sa lijekovima i drugim licima,

4) rade na pružanju higijenske njege i usluga kao što su berberi, frizeri, kozmetičari, pedikeri, maseri i drugi;

e) učenike i studente koji u toku praktičnog obrazovanja obavljaju poslove navedene u tački d ovog člana;

f) propisane sanitarno-higijenske mjere u objektima:

1) zdravstvenih ustanova,

2) predškolskih i školskih ustanova,

3) ustanova za zbrinjavanje starih i odraslih lica, rekreativnih i kulturnih ustanova,

4) objektima za održavanje lične higijene i uljepšavanje ljudskog tijela,

5) ugostiteljsko-turističkim objektima,

6) zanatsko-uslužnim i industrijskim objektima,

7) sredstvima javnog saobraćaja kao i drugim objektima za smještaj i okupljanje ljudi;

g) prostorne i urbanističke planove, uslove lokacije, izgradnju i rekonstrukciju kolektivno-stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata;

h) sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti;

i) lica koja dolaze u BiH iz zemalja u kojima vladaju zarazne bolesti opasne po zdravlje ljudi;

j) provođenje mjera za zaštitu zdravlja stanovništva od zaraznih bolesti u slučaju epidemija;

k) postupak sa tijelima umrlih lica, ekshumacije ranije umrlih;

l) izvore jonizirajućeg zračenja, postupak sa izvorima jonizirajućeg zračenja;

m) objekte, postrojenja i uređaje za ispuštanje otpadnih voda;

n) zaštitu i unapređenje čovjekove okoline;

o) upotrebu duhana i duhanskih proizvoda.

(2) Sanitarni inspektor obavlja i druge poslove sanitarnog nadzora u skladu sa zakonom i posebnim propisima.

Član 102

(Ovlaštenja i dužnosti sanitarnog inspektora)

(1) U vršenju inspekcijskog nadzora sanitarni inspektor ovlašten je i dužan da:

a) rješenjem izdaje sanitarnu saglasnost;

b) naredi otklanjanje nedostataka, u određenom roku, zbog kojih postoji opasnost po zdravlje ljudi;

c) naredi i nadgleda uništenje životnih namirnica koje mogu da ugroze zdravlje ljudi;

d) privremeno zabrani upotrebu poslovnih i drugih prostorija i uređaja kao i upotrebu sredstava javnog saobraćaja dok se ne otklone nedostaci koji ugrožavaju zdravlje ljudi ili zbog kojih je rad na tim mjestima štetan po zdravlje ljudi;

e) zabrani okupljanje građana na javnim mjestima kao i posjete bolesnicima u zdravstvenim ustanovama za vrijeme trajanja opasnosti od epidemije.

(2) Sanitarni inspektor je ovlašten preduzimati i druge mjere i radnje.

GLAVA XX – POLJOPRIVREDNA INSPEKCIJA

Član 103

(Oblasti nadzora poljoprivredne inspekcije)

(1) Poljoprivredna inspekcija obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na:

a) zaštitu poljoprivrednog zemljišta;

b) unapređenje stočarstva u cilju unapređenja u selekciji domaćih životinja;

c) sastav, uslove kvaliteta i označavanje mineralnih đubriva;

d) postupak zaštite novih sorti biljaka, pribavljanje i zaštitu oplemenjivačkog prava;

e) promet, izdavanje dozvola i upotrebu fitosanitarnih sredstva;

f) proizvodnju i promet sadnog i sjemenskog materijala;

g) ribolov, zaštitu i uzgoj riba u slatkim vodama;

h) proizvodnju duhana, vina i rakije i uslove za stavljanje u promet vina i rakije.

(2) Poljoprivredni inspektor obavlja i druge poslove inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom i posebnim propisima.

Član 104

(Ovlaštenja i dužnosti poljoprivrednog inspektora)

(1) Poljoprivredni inspektor, u vršenju inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i podzakonskih propisa, je ovlašten i dužan da:

a) vrši kontrolu iz oblasti poljoprivrednog zemljišta, bilja i biljnih proizvoda, mineralnih đubriva, fitosanitarnih sredstava, sjemena i sadnog materijala, duhana, vina i rakije, ribarstva, kao i druge vrste kontrola u skladu sa posebnim propisima;

b) odredi karantinski nadzor nad pojedinim vrstama bilja;

c) naredi stručni pregled zemljišta, objekata i bilja, radi otkrivanja karantinskih štetnih organizama;

d) zabrani vršenje određenih radnji, odnosno djelatnosti iz oblasti poljoprivrednog zemljišta, bilja i biljnih proizvoda, mineralnih đubriva, fitosanitarnih sredstava, sjemena i sadnog materijala, duhana, vina i rakije, kao i druge vrste zabrana u skladu sa posebnim propisima;

e) vrši provjeru ispunjenosti uslova za obavljanje poslova zaštite bilja.

(2) Poljoprivredni inspektor je ovlašten preduzeti i druge mjere i radnje.

GLAVA XXI – FITOSANITARNA INSPEKCIJA

Član 105

(Oblasti nadzora fitosanitarne inspekcije)

(1) Fitosanitarna inspekcija vrši nadzor nad primjenom zakona i propisa koji se odnose na:

a) zdravlje biljaka, biljnih proizvoda i drugih objekata u prometu preko državne granice prilikom uvoza, izvoza ili provoza;

b) fitofarmaceutska sredstava pri uvozu, izvozu ili provozu preko državne granice;

c) mineralna đubriva pri uvozu, izvozu ili provozu preko državne granice;

d) sjeme i sadni materijal poljoprivrednih biljaka pri uvozu, izvozu ili provozu preko državne granice;

e) zaštitu novih sorti biljaka u BiH.

(2) Fitosanitarni inspektor obavlja i druge poslove inspekcijskog nadzora određene zakonom i posebnim propisima.

Član 106

(Ovlaštenja i dužnosti fitosanitarnog inspektora)

(1) Fitosanitarni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora ovlašten je i dužan da:

a) prilikom uvoza, izvoza ili provoza preko državne granice i unutrašnjosti, vrši zdravstvenu kontrolu:

1) pošiljaka biljaka, biljnih proizvoda i regulisanih objekata,

2) fitofarmaceutskih sredstava,

3) mineralnih đubriva,

4) sjemena i sadnog materijala biljaka;

b) izdaje certifikate o zdravstvenom stanju biljaka, biljnih proizvoda i regulisanih objekata tzv. phytosanitarni certificat za pošiljke biljaka, biljnih proizvoda i regulisanih objekata u prometu preko državne granice pri uvozu, izvozu ili provozu;

c) zabrani uvoz ili provoz kod pretovara pošiljaka biljaka, biljnih proizvoda i regulisanih objekata kao i fitofarmaceutskih sredstava i mineralnih đubriva, ako se utvrdi da pošiljka ne ispunjava zakonom propisane uslove:

d) naredi preduzimanje i drugih mjera u cilju zaštite zdravlja biljaka, biljnih proizvoda i reguliranih objekata kao i kvaliteta fitofarmaceutskih sredstava i mineralnih đubriva;

e) rješenjem naloži uništavanje bilja i biljnih proizvoda u slučaju zaraženosti i opasnosti po zdravlje ljudi i okoline.

(2) Fitosanitarni inspektor je ovlašten preduzeti i druge mjere i radnje.

GLAVA XXII – ŠUMARSKA INSPEKCIJA

Član 107

(Oblasti nadzora šumarske inspekcije)

(1) Šumarska inspekcija vrši nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa u šumarstvu i lovstvu koji se odnose na:

a) sprovođenje mjera i akata koje donose upravljači šuma;

b) šumsko-privredne osnove, godišnje planove gazdovanja, izvođenje projekata i poslovnih knjiga:

c) primjenu i provođenje standarda iz šumarstva;

č) realizaciju predviđenog obima sječa;

ć) promet drveta i drvnih sortimenata;

d) proizvodnju i promet šumskog sjemena i sadnog materijala;

dž) zaštitu šuma od biotskih i abiotskih faktora;

đ) zdravstvenu zaštitu šumskog bilja i šumskih proizvoda;

e) zaštitu šuma od požara;

f) uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači.

(2) Šumarski inspektor obavlja i druge poslove inspekcijskog nadzora u šumarstvu i lovstvu u skladu sa zakonom i posebnim propisima.

Član 108

(Ovlaštenja i dužnosti šumarskog inspektora)

(1) Šumarski inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora ovlašten je i dužan da:

a) pregleda sve šumske radove, objekte, uređaje i naprave, kao i sva mjesta gdje se vrši sječa, smještaj, prerađuju i izvoze iz šume i stavljaju u promet šumski proizvodi;

b) kontroliše primjenu i sprovođenje standarda iz šumarstva;

c) privremeno obustavi sječu koja nije u skladu sa odredbama zakona i podzakonskih akata, do konačne odluke nadležnog organa;

d) zaustavi i pregleda vozila kojim se prevoze šumski sortimenti;

e) naloži izvršavanje radova određenih šumsko-privrednim osnovama i programima, čije neizvršavanje bi prouzrokovalo štetne posljedice;

f) u hitnim slučajevima u kojima bi nastupila šteta po opći interes, naredi privremene mjere za sprečavanje šteta.

(2) Šumarski inspektor je ovlašten preduzeti i druge mjere i radnje.

GLAVA XXII – INSPEKTOR ZA UDRUŽENJA I FONDACIJE

Član 108a

(Oblast nadzora inspektora za udruženja i fondacije)

(1) Inspektor za udruženja i fondacije obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa koji se odnose na:

a) osnivanje udruženja i fondacije;

b) nadzor nad radom organa udruženja i fondacije;

c) ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti udruženja i fondacije;

d) obavljanje srodnih i nesrodnih privrednih djelatnosti;

e) ostvarivanje ciljeva udruženja i fondacija predviđenih statutom.

(2) Inspektor za udruženja i fondacije obavlja i druge poslove inspekcijskog nadzora u vezi s radom udruženja i fondacija u skladu sa zakonom i posebnim propisima.

Član 108b

(Ovlaštenja i dužnost inspektora za udruženja i fondacije)

(1) Inspektor za udruženja i fondacije u vršenju inspekcijskog nadzora ovlašten je i dužan da kontroliše:

a) prostorije sjedišta udruženja i fondacije;

b) postupanje u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o udruženjima i fondacijama) u pogledu prijave izmjena podataka relevantnih za upis u registar, a naročito izmjene i dopune statuta, ciljeva i djelatnosti, statusnih promjena, sjedišta, lica ovlaštenih za zastupanje;

c) naziv udruženja ili fondacije u skladu s nazivom upisanim u registar;

d) postupanje u skladu s ciljem i svrhom udruženja i fondacije kako je propisano statutom udruženja, odnosno fondacije;

e) obavljanje privrednih djelatnosti u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama;

f) održavanje sjednice skupštine udruženja ili upravnog odbora fondacije;

g) dostavljanje finansijskog izvještaja na način propisan Zakonom o udruženjima i fondacijama;

h) vođenje spiska članova udruženja na način propisan Zakonom o udruženjima i fondacijama.

(2) Inspektor za udruženja i fondacije je ovlašten preduzeti i druge mjere i radnje.

DIO OSMI – KAZNENE, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

GLAVA I – KAZNENE ODREDBE

Član 109

(Novčane kazne)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 KM kaznit će se pravno lice i preduzetnik ako;

a) inspektora onemogući ili spriječi u vršenju ovlaštenja (član 21 ovog zakona);

b) inspektoru ne omogući nesmetano vršenje inspekcijskog nadzora ili ne obezbijedi uslove neophodne za nesmetani rad i utvrđivanje činjeničnog stanja ili ne dostavi tačne tražene podatke u roku ili ometa inspektora u radu (član 25 ovog zakona);

c) ne omogući vršenje inspekcijskog pregleda (član 26 ovog zakona);

d) ne postupi po rješenju inspektora (član 33 ovog zakona).

(2) Za prekršaje iz stava 1 ovog člana, novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 1000,00 KM, kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, novčanom kaznom od 50,00 do 500,00 KM, kaznit će se subjekat nadzora – fizičko lice, kao i druga lica iz člana 26 ovog zakona.

Član 110

(Prekršajni nalog)

(1) Inspektor izdaje prekršajni nalog kada:

a) u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je načinjen prekršaj za koji je zakonom ili propisom određena fiksna novčana kazna;

b) odluči izreći minimalnu novčanu kazna određenu zakonom ili drugim propisom.

(2) Prekršajni nalog iz stava 1 ovog člana inspektor izdaje u skladu sa Zakonom o prekršajima u Brčko distriktu BiH.

GLAVA II – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 111

(Podzakonski akti)

Svi podzakonski akti, propisani ovim zakonom, donijet će se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 112

(Primjena propisa)

Do donošenja podzakonskih akata propisanih ovim zakonom primjenjuju sa podzakonski akti koji su na snazi u vrijeme stupanja na snagu ovog zakona, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 112a

(Ograničavajuće odredbe)

U članu 2 stavu 2, članovi 6, 7 i 8 ovog zakona primjenjivat će se od 1. 7. 2013. godine.

Član 113

(Slučajevi i postupci koji čekaju pravosnažno rješenje)

Svi postupci inspekcijskog nadzora, koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu pravosnažno okončani, završavaju se po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme stupanja na snagu ovog zakona.

Član 114

(Status postojećih zaposlenika)

(1) Inspektori koji ne ispunjavaju uslove školske spreme propisane članom 66 ovog zakona, dužni su ispuniti propisane uslove u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi ili im prestaje radni odnos po sili zakona.

(2) Službenici imenovani na poziciju inspektor za rad i radne odnose i inspektor zaštite na radu, raspoređuju se na poziciju inspektor rada.

(3) Gradonačelnik je dužan u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti rješenje o raspoređivanju službenika iz stava 2 ovog člana.

Član 114a

(Prelazne odredbe o imenovanju šefa Inspektorata)

(1) Gradonačelnik će pokrenuti proceduru imenovanja šefa Inspektorata u roku od trideset (30) dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Lice, koje je u momentu stupanja na snagu ovog zakona zaposleno na radnom mjestu šefa Inspektorata, nastavit će obavljati poslove tog radnog mjesta, kao rukovodeći državni službenik, do okončanja postupka izbora šefa Inspektorata u skladu s članom 14 ovog zakona.

(3) Lice iz stava 2 ovog člana može se prijaviti na javni konkurs za izbor šefa Inspektorata.

(4) Na pitanja radno-pravnog statusa lica iz stava 2 ovog člana, ukoliko ne bude imenovano na poziciju šefa Inspektorata u skladu s članom 14 ovog zakona, primjenjuju se odredbe o prekobrojnosti propisane Zakonom o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH.

Član 115

(Kontrola roba pri uvozu i izvozu)

Kontrola robe i usluga pri uvozu i izvozu ostaje u nadležnosti inspekcija u sastavu Inspektorata do uspostavljanja organa za te poslove na nivou BiH.

Član 116

(Prestanak primjene)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da se primjenjuju:

a) Zakon o tržišnoj inspekciji („Službene novine FBiH“ broj: 2/95);

b) Zakon o inspekciji rada („Službeni glasnik RS“ broj: 8/97);

c) Zakon o energetskoj inspekciji („Službeni glasnik RS“ broj: 12/93);

d) Zakon o sanitarnoj inspekciji („Službeni glasnik RS“ broj: 14/94);

e) Zakon o poljoprivrednoj inspekciji („Službeni list SRBiH“ broj: 29/77);

f) Zakon o prosvjetnoj inspekciji („Službeni list SRBiH“ broj: 28/77 i 16/82).

Član 117

Odredbe člana 66 stava 3 ovog zakona primjenjivat će se od 1. 1. 2009. godine.

Član 118

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog (8.) dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“.

Samostalni član Zakona o izmjenama
Zakona o inspekcijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 16/2018)

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu prvog narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Samostalni član Zakona o izmjenama
Zakona o inspekcijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 8/2019)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog (8.) dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a primjenjuje se od 1. 7. 2019. godine.

Samostalni član Zakona o dopuni
Zakona o inspekcijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 11/2020)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu prvog narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Samostalni član Zakona o izmjeni i dopuni
Zakona o inspekcijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 24/2020)

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021