Zakoni Brčko Distrikta BiHZAKON O IGRAMA NA SREĆU I ZABAVNIM IGRAMA BRČKO DISTRIKTA BIH

ZAKON
O IGRAMA NA SREĆU I ZABAVNIM IGRAMA
(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 37/2004 i 19/2007)

I. OPĆE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se: uslovi, način i subjekti priređivanja igara, vrste igara, osnovna načela pravila i raspoređivanje prihoda od igara, naknada za priređivanje, učesnici igara, nadzor, kazne za prekršaje i druga pitanja od značaja za igre na sreću i zabavne igre u Brčko distriktu BiH (u daljnjem tekstu: Distrikt).

Priređivanje igara na sreću i zabavnih igara na teritoriji Distrikta realizuje se putem poslovnih jedinica entitetskih lutrija registrovanih u Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH, pravnih lica i samostalnih preduzetnika, registrovanih za priređivanje igara uz odobrenje koje izdaje Porezna uprava Direkcije za finansije Distrikta (u daljnjem tekstu: Porezna uprava).

Član 2

Igrom na sreću, u smislu ovog zakona, smatra se igra u kojoj se učesnicima pruža mogućnost sticanja dobitka u novcu, stvarima ili pravima, pri čemu krajnji rezultat igre ne ovisi o znanju ili umješnosti učesnika u igri, već od slučaja ili nekog neizvjesnog događaja.

Član 3

Igre na sreću priređuju se s ciljem obezbjeđenja dijela sredstava za zadovoljenje potreba u oblasti socijalno-humanitarnih djelatnosti, fizičke kulture, i sporta za programe aktivnosti omladine, kao i za druge namjene.

Član 4

Igre na sreću dijele se na: klasične i posebne igre na sreću.

Klasične igre na sreću su igre u kojima učestvuje veći broj učesnika s namjerom da budu jedini ili djelimični dobitnici unaprijed definisanog fonda dobitaka.

Posebne igre na sreću su igre gdje se pojedinac sam suprotstavlja priređivaču ili drugom igraču i očekuje dobitak zavisno od visine vlastitog uloga i pravila igre.

Klasične igre na sreću su igre u kojima se unaprijed utvrđuje visina fonda dobitaka i to:

1. lutrija: robna, novčana, robno-novčana, ekspres lutrija, instant lutrija;

2. loto, keno i druge varijante ove igre;

3. sportska prognoza – loto;

4. TV tombola – bingo;

5. tombola – bingo u zatvorenom prostoru.

Posebne igre na sreću su igre u kojima se unaprijed ne utvrđuje fond dobitaka i to:

1. igre u kasinu,

2. igre na automatima za igre na sreću

3. klađenje na razne rezultate, događaje i slično.

Član 5

Fond dobitaka je dio ukupno uplaćene mase sredstava u svakom kolu pojedine igre na sreću, odnosno vrijednosti emisije srećaka koja se isplaćuje u igri na sreću, u skladu sa ovim zakonom i pravilima igre.

Član 6

Priređivači klasičnih igara na sreću su poslovne jedinice entitetskih lutrija.

Tombolu – bingo u zatvorenom prostoru organizuju sportska društva i savezi iz Brčko distrikta BiH.

Član 7

Prava priređivanja posebnih igara na sreću stiču se na osnovu odobrenja Porezne uprave.

Član 8

Igra na sreću ima pravila po kojima se priređuje.

Pravila donosi priređivač igre na način predviđen ovim zakonom.

Član 9

Za isplatu dobitaka u klasičnim i posebnim igrama na sreću jamči priređivač cjelokupnom svojom imovinom.

Član 10

Zabavnim igrama se smatraju igre na računarima, simulatorima, video automatima, fliperima, bilijarima, pikadima i drugim sličnim automatima koji se stavljaju u pogon pomoću kovanog novca, žetona ili uz naplatu, a u kojima igrač ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima ili pravima.

Nagradni konkurs i nagradne igre koje priređuju pravna lica u cilju propagande, u smislu ovog zakona mogu se organizovati pod uslovom da se učešće u igri ne naplaćuje posebno, da se nagrade isplaćuju u proizvodima ili uslugama i da se pravila igre, uz prethodno odobrenje Porezne uprave, objave u dnevnoj štampi.

Član 11

Dopisne igre koje se zasnivaju na geometrijskoj progresiji, dopisivanju i uplaćivanju određenog iznosa i sve druge tzv. piramidalne igre nisu igre na sreću u smislu ovog zakona i zabranjene su na teritoriji Distrikta.

Član 12

Igre na sreću putem interneta nisu igre na sreću u smislu ovog zakona i zabranjene su na teritoriji Distrikta.

Član 13

Igre na sreću ne smiju se priređivati u slobodnoj zoni.

II. KLASIČNE IGRE NA SREĆU

1. NAČIN PRIREĐIVANJA

Član 14

Priređivanje klasičnih igara na sreću, pravila igre, izvlačenje dobitaka, fond dobitaka, isplate, štampanje srećaka – listića itd., obavljat će se prema zakonima entiteta, zavisno o kojoj lutriji se radi.

2. TOMBOLA – BINGO U ZATVORENOM PROSTORU

Član 15

Tombola – bingo u zatvorenom prostoru je igra na sreću koju priređuju sportska društva i savezi iz Brčko distrikta BiH na osnovu odobrenja Porezne uprave i ona se ne može javno prenositi.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje se na godinu dana pod uslovima da je podnosilac zahtjeva:

– registrovan za priređivanje ove vrste igre na sreću;

– vlasnik neophodne opreme za priređivanje ove igre na sreću;

– osigurao adekvatan prostor s tačno naznačenom adresom;

– omogućio fizički pristup igrača u prostoru u kojem se igra priređuje, a da se on ne nalazi u neposrednoj blizini vjerskih, historijskih i obrazovnih ustanova i objekata;

– donio pravila igre sa ugrađenim instrumentima kontrole.

Ostvarena sredstva se koriste isključivo za finansiranje sportske djelatnosti i o tome se

Poreznoj upravi podnose izvještaji.

Član 16

Priređivač tombole – bingo u zatvorenom prostoru može stavljati u promet samo tombolske kartice koje je ovjerila Porezna uprava.

Tombolske kartice se mogu isključivo prodavati – distribuirati u prostoru u kojem se igra priređuje.

Porezna uprava je dužna za svakoga priređivača tombole – bingo u zatvorenom prostoru voditi evidenciju o količinama i serijama izdatih tombolskih kartica.

Konačan rezultat igre obavezno se evidentira svakodnevno za svaku igru pojedinačno na posebnom obrascu (bordero).

Član 17

Tombola – bingo u zatvorenom prostoru se može priređivati jednom i više puta sedmično, a u skladu s pravilima igre.

III. POSEBNE IGRE NA SREĆU

1. PRAVILA IGRE

Član 18

Za svaku vrstu posebnih igara na sreću donose se pravila koja moraju odgovarati uobičajenim dobrim poslovnim običajima.

Pravila posebnih igara na sreću za svaku vrstu igre donosi priređivač igre.

Pravila posebnih igara na sreću moraju biti sastavljena na jezicima konstitutivnih naroda, latiničnim i ćiriličnim pismom, a za kasino prevedena na najmanje dva svjetska jezika, te moraju uvijek biti dostupna igračima.

U toku trajanja igre na sreću koju su igrači započeli po uplati iznosa za učestvovanje u jednoj igri na sreću, pravila igre ne mogu se mijenjati, te se do završetka ista igra odvija po istim pravilima.

Član 19

Pristup kasinu i mjestima gdje se odvijaju igre na sreću putem automata i kladionicama dopušten je samo punoljetnim licima koja su dokazala svoj identitet. Osobe u uniformi imaju pristup samo pri vršenju svoje službe ili uz saglasnost uprave kasina.

Posjetiocima kasina nije dopušteno nošenje tehničkih pomagala koja su prikladna da pribave njima ili drugima prednost u igri.

2. FOND DOBITAKA I ISPLATA

Član 20

Fond dobitaka kod posebnih igara na sreću ne utvrđuje se unaprijed.

Član 21

Automat za igre na sreću mora biti tako programiran da osigura minimalnu isplatu od 70% od ukupne uplate u periodu od tri mjeseca u što nije uključen rizik klađenja na već ostvaren dobitak.

Član 22

U kasinu se ne utvrđuje fond dobitaka.

Vrsta i visina dobitaka se isplaćuje na licu mjesta poslije svakog ciklusa igre.

Član 23

Ukoliko su na kraju radnog vremena ukupne uplate veće od isplate, ta razlika predstavlja dobitak, a u obrnutom slučaju gubitak.

3. IGRE U KASINU

Član 24

Kasino je namjenski prostor za priređivanje posebnih igara na sreću koje se priređuju na stolovima za igru s kuglicama, kockama ili kartama (rulet, boule, shernin der fer, black yack, trnente qurante, baccarat, carps i sl.).

Kasino se sastoji od dijela za igre, ugostiteljskog dijela i pomoćnih prostora.

Član 25

Igre na sreću u kasinu mogu priređivati pravna lica registrovana za djelatnost kockarnica i kladionica sa sjedištem na teritoriji Distrikta koja se upisuju u sudski registar za obavljanje djelatnosti kockarnica i kladionica na osnovu saglasnosti Porezne uprave.

Član 26

Sredstva osnivačkog kapitala priređivača obezbjeđuju se u novcu prilikom osnivanja i ne mogu biti manja od 500.000,00 KM.

Ova sredstva ne smiju biti smanjena sve dok traje dozvola za rad te djelatnosti.

Priređivač je obavezan deponovati u banku koja ima sjedište ili poslovnu jedinicu u Distriktu na poseban račun depozit u iznosu od 500.000,00 KM ili obezbijediti bankarsku garanciju.

Porezna uprava jedanput godišnje utvrđuje iznose osnivačkog kapitala i depozita.

Član 27

Porezna uprava će izdati saglasnost za registraciju pravnog lica iz člana 25 ovog zakona ako to pravno lice:

1. podnese dokaze da je izvršilo polog novčanog dijela osnivačkog kapitala i početne rezerve sigurnosti u skladu sa važećim zakonskim propisima,

2. dostavi ugovor o osnivanju s podacima o osnivačima, visinu pojedinačnih uloga, ime, naziv osnivača i vjerodostojnu dokumentaciju o cjelokupnoj nepokretnoj imovini osnivača,

3. dostavi elaborat o osnivanju i poslovanju kasina,

4. dostavi pravila o radu kasina,

5. dostavi pravila za svaku vrstu igre na sreću koja će se priređivati u kasinu i

6. dostavi pregled i specifikaciju žetona.

Član 28

Za priređivanje igara u kasinu, pravna lica moraju ispunjavati sljedeće uslove:

1. da se kasino nalazi u posebnoj prostoriji ili u ugostiteljskom objektu koji ispunjava minimalno tehničke uslove za obavljanje djelatnosti,

2. da posjeduje dokaz da su suvlasnici prostora ili ovjeren ugovor o korištenju prostora za igru, kao i tlocrt istog, a koji skupa sa ugostiteljskim dijelom i pomoćnim prostorima čini prostorno i funkcionalno jedinstvenu cjelinu čija veličina ne može biti manja od 200 m2,

3. da su radnici posebno osposobljeni za rad u kasinu, da govore najmanje dva svjetska jezika i da su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme,

4. da je donesen pravilnik o radu kasina i pravila za svaku pojedinu vrstu igre koja se priređuje u kasinu,

5. da ima blagajnu i mjenjačnicu,

6. da ima osiguran audio i vizuelni nadzor uz kontinuirano snimanje,

7. da ima nadzor ulaska i izlaska,

8. da ima osiguranje i tjelesnu zaštitu igrača i posjetitelja u skladu sa Zakonom o zaštiti imovine i lica,

9. da ima poseban prostor za čuvanje novca i vrijednosti.

Član 29

Porezna uprava je dužna u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva i dokaza iz članova 27 i 28 ovog zakona donijeti rješenje kojim odlučuje o zahtjevu pravnog lica.

U roku iz stava 1 ovog člana Porezna uprava je dužna ispitati bonitet, kao i zakonitost i ispravnost dosadašnjeg poslovanja i ponašanja osnivača pravnog lica, odnosno vlasnika pravnog lica.

Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje se na period od godinu dana.

Priređivač je dužan, nakon podnošenja zahtjeva za produženje odobrenja, prezentovati izvještaj o poslovanju za prethodnu godinu.

Ukoliko rezultati poslovanja nisu zadovoljavajući, a što ocijeni Porezna uprava, zahtjev može biti odbijen.

Rješenjem kojim se daje odobrenje za priređivanje igara na sreću u kasinu daje se i saglasnost na pravila pojedinih igara koje se priređuju u kasinu.

Član 30

Pravno lice je dužno početi sa radom u roku od 15 dana od dana dobijanja odobrenja za rad od nadležnog odjeljenja Vlade.

Član 31

Poslovanje u kasinu se obavlja u stranim i domaćim sredstvima plaćanja, a finansijski rezultat se iskazuje u konvertibilnim markama.

Član 32

Sredstva početnih rezervi sigurnosti imaju karakter osiguranja dobitaka, a koriste se kad su iscrpljena sva ostala sredstva s kojima raspolaže priređivač.

Ako se sredstva-početnih rezervi iz člana 26 ovog zakona smanje ispod 50%, priređivač prestaje sa radom.

Ako priređivač u roku od 30 dana od dana kada su početne rezerve smanjene ispod 50% ne popuni početnu rezervu u skladu s članom 26 ovog zakona, ukida se odobrenje za priređivanje igre na sreću u kasinu.

Član 33

Svaki objekat kasina mora imati ugrađen atestirani video nadzor koji se stavlja u funkciju početkom, a prestaje po završetku radnog vremena.

Stav 1 ovog člana se odnosi na tzv. ”živu igru” u kasinu, odnosno sve igre (rulet, black jack i dr.) u kojima kontinuirano i neposredno učestvuju radnici zaposleni u kasinu.

Priređivač je dužan video zapis čuvati na osiguranom mjestu najmanje sedam narednih dana.

Član 34

Priređivač ne može pravo priređivanja prenositi na drugo pravno lice. Odobrenje za kasino se daje za svaki kasino posebno.

Član 35

Zaposleni u kasinu ne smiju biti igrači u tom kasinu.

Zaposleni moraju kao poslovnu tajnu čuvati podatke o igračima do kojih su došli prilikom obavljanja svog posla.

Član 36

Uslove za ulazak u kasino određuje nosilac odobrenja, pri čemu pojedinim licima ili grupama može zabraniti ulaz, a da ne mora navesti razloge za takvu odluku. Igračima koji u toku igre na sreću prekrše pravila igre na sreću može se zabraniti daljnje učestvovanje u igri.

4. IGRE NA AUTOMATIMA ZA IGRE NA SREĆU

Član 37

Automati za igre na sreću su aparati koji su kompaktna, funkcionalna i nedjeljiva tehnička mašina s upravljanjem samo za jednog igrača.

Aparati za igre na sreću su i elektronski aparati uvezani u grupe na istom postolju i sa upravljanjem za jednog ili više igrača.

Automati se stavljaju u pogon ubacivanjem žetona, navijanjem putem ključa ili daljinskim upravljačem uz prethodno plaćanje i ubacivanje kovanog novca sa ciljem da ostvari dobitak u novcu koji zavisi isključivo od slučaja.

Član 38

Igre na sreću putem automata mogu priređivati:

– pravna lica koja dobiju odobrenje u skladu sa ovim zakonom i

– samostalne ugostiteljske radnje.

Član 39

Porezna uprava izdaje odobrenje za priređivanje igara na sreću na jednu godinu pravnom licu i svakoj podružnici pravnog lica pod sljedećim uslovima:

1. da je registrovan za priređivanje ove igre na sreću,

2. da je vlasnik aparata,

3. da su donesena pravila igre na sreću,

4. da je fond dobitaka u skladu sa ovim zakonom,

5. da je obezbijedio ateste za sve aparate,

6. da ima zapisnik ili rješenje općine o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova za svaki salon igara,

7. da posjeduje dokaze da je vlasnik poslovnog prostora ili da posjeduje ovjeren ugovor o zakupu,

8. da svaki salon ima najmanje 6 automata,

9. da dostavi uplatnicu o plaćenoj taksi za odobrenje i

10. da je upisan u sudski registar Brčko distrikta BiH.

Član 40

Porezna uprava izdaje odobrenje za priređivanje igara na sreću samostalnim ugostiteljskim radnjama i njihovim podružnicama iz člana 38 pod sljedećim uslovima:

1. da je registrovan za priređivanje ove igre na sreću,

2. da je obezbijeđen odvojeni prostor koji čini funkcionalnu cjelinu sa ukupnim prostorom ugostiteljskog objekta,

3. da je vlasnik automata,

4. da su donesena pravila igre,

5. da je fond dobitaka u skladu sa ovim zakonom,

6. da je uplatio taksu za izdavanje odobrenja za svaki automat za jednu godinu,

7. da ima atest za svaki automat,

8. da ima rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova,

9. da su nisko hazardni aparati, tj. da je dobitak limitiran malim iznosima, predviđenim pravilima priređivača.

Član 41

Ukupan broj klubova u kojima se priređuju igre na sreću na automatima, a koji mogu djelovati na teritoriju Distrikta, utvrđuje gradonačelnik, a na prijedlog Porezne uprave.

Član 42

Odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću ne može se prenositi na druga pravna ili fizička lica.

Član 43

Priređivači igara na sreću na automatima za igre na sreću mogu priređivati igre na sreću samo na tehnički ispravnim automatima, ispitanim i atestiranim, kao i označenim sa odgovarajućim naljepnicama Porezne uprave.

Kontrola tehničke ispravnosti vrši se jednom godišnje, a po potrebi Porezna uprava može tražiti i vanredne kontrolne preglede.

Član 44

Samostalni preduzetnik ili pravno lice koga angažuje Porezna uprava za vršenje servisiranja automata igre na sreću ne može se baviti priređivanjem igara na sreću.

Član 45

Automati za igre na sreću ne mogu biti u upotrebi ako im brojčanici, odnosno programske ploče nisu plombirane.

Automati za igre na sreću koji se stavljaju u upotrebu moraju imati elektronske brojčanike kao automatske baze podataka (total registre) za upis i osiguranje podataka kao i utvrđen kontrolni i mehanički uređaj koji bilježi promet automata.

Član 46

Prije stavljanja automata za igre na sreću u upotrebu obavlja se atestiranje, o čemu se izdaje certifikat.

Član 47

Priređivač igre mora svaki automat za igre na sreću prije stavljanja u upotrebu ili povlačenje iz upotrebe, kao i premještanje, prijaviti Poreznoj upravi sedam (7) dana prije dana kada namjerava to učiniti.

Član 48

U upotrebi mogu biti automati za igre na sreću samo ako je na njima na vidnom mjestu istaknuta posebna naljepnica za označavanje i registraciju s podacima o vrsti naprave, lokaciji, roku važenja i serijskom broju naljepnice, te o priređivaču igara.

Priređivač igara preduzeće kod Porezne uprave posebne naljepnice za registraciju nakon dostavljenog dokaza o plaćenoj naknadi iz člana 64 stav 3 ovog zakona.

Evidenciju o izdatim posebnim naljepnicama vodi Porezna uprava.

5. KLAĐENJE

Član 49

Klađenje na sportske rezultate i druge neizvjesne događaje je posebna igra na sreću.

Član 50

Raznovrsna klađenja mogu priređivati pravna lica sa sjedištem u Distriktu, registrovana za ovu vrstu igre na sreću.

Pravna lica mogu priređivati raznovrsna klađenja u za to posebno uređenim prostorijama i na osnovu odobrenja Porezne uprave.

Član 51

Porezna uprava izdaje odobrenje za registraciju priređivanja sportskog klađenja na godinu dana.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja priređivači su dužni da prilože:

1. dokaz da su registrovani za priređivanje ove vrste igre na sreću,

2. dokaz o vlasništvu nad opremom,

3. rješenje općinskog organa o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova,

4. dokaz o uplati osnovnog kapitala, pologu rezervi sigurnosti ili bankarsku garanciju,

5. dokaz da je poslovni prostor vlasništvo priređivača ili ugovor o zakupu ovjeren od nadležnosti organa za svaku sportsku kladionicu,

6. dokaz da je uplaćena taksa za izdavanje odobrenja.

Član 52

Za svako novootvoreno uplatno mjesto kladioničar treba da uz zahtjev za odobrenje podnese dokaze iz prethodnog člana.

Član 53

Priređivač mora donijeti opća pravila koja obavezno moraju sadržavati sljedeće:

1. naziv i sjedište priređivača,

2. opis i vrijeme trajanja klađenja,

3. uslove za učestvovanje u klađenju,

4. minimalnu visinu uplate, kao i maksimalni iznos dobitka po jednom uplatnom listiću, odnosno uplate i dobitke tokom igre i način izvještavanja o istom,

5. opis uplatnog listića,

6. način i rok isplate novčanih dobitaka,

7. način na koji će se igrači upoznati s pravilima igre,

8. odredbe da osobe mlađe od 18 godina nemaju pravo učestvovanja u igri.

Član 54

Pravno lice kojem se daje odobrenje za priređivanje klađenja mora raspolagati osnovnim kapitalom najmanje u vrijednosti od 50.000,00 KM.

Radi osiguranja isplata dobitaka igračima i podmirenja obaveza, kladioničar mora neprekidno za svaku poslovnicu pojedinačno u periodu za koji je odobrenje dato, u banci sa sjedištem ili poslovnom jedinicom na teritoriji Distrikta, imati polog rezervi sigurnosti u iznosu od najmanje 50% od vrijednosti osnovnog kapitala iz stava 1 ovog člana ili da obezbijedi bankarsku garanciju na odnosni iznos.

Član 55

Svi listići koji su uplaćeni tokom godine moraju se sigurnosno arhivirati na elektronskom mediju i čuvati do kraja poslovne godine.

Dobitni i poništeni listići se uz čuvanje na elektronskom mediju moraju i fizički arhivirati i čuvati do kraja poslovne godine.

Član 56

Priređivanje klađenja u Distriktu može se isključivo obavljati putem računarskog sistema s kojima su uplatna mjesta direktno vezana središnjom bazom podataka.

Sjedište baze podataka mora biti podešeno na način da se uvijek za svako uplatno mjesto mogu izlistati sljedeći podaci:

– visina uplata,

– visina isplata dobitaka, iznos neisplaćenih dobitaka,

– broj poništenih listića i

– ukupni finansijski rezultat.

Sjedište baze podataka mora biti opremljeno računarskom opremom koja omogućava kontrolu poslovanja, tako da se u svakom slučaju može izvršiti uvid u ukupno poslovanje priređivača.

Svako uplatno mjesto mora biti najmanje 16 m2 površine i biti opremljeno metalnom kasom u kojoj su pohranjeni dokumenti regulisani ovim zakonom.

IV. ZABAVNE IGRE

Član 57

Zabavne igre se mogu priređivati:

– sa odobrenjem u skladu sa ovim zakonom ili

– bez odobrenja u skladu sa ovim zakonom.

Član 58

Zabavne igre sa odobrenjem Porezne uprave mogu priređivati pravna lica i samostalni preduzetnici pod sljedećim uslovima:

– da su registrovani za priređivanje ove igre,

– da su vlasnici sprava za igru,

– da instaliraju najmanje 5 tehnički ispravnih sprava,

– da imaju rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih uslova vlastitog ili iznajmljenog poslovnog prostora i

– da imaju dokaz o plaćenoj taksi za odobrenje.

Član 59

Zabavne igre bez odobrenja Porezne uprave mogu priređivati pravna lica i samostalni preduzetnici pod sljedećim uslovima:

– da su registrovani za priređivanje ove igre,

– da su vlasnici sprava za igru,

– da instaliraju najviše 4 tehnički ispravne sprave.

Član 60

Sprave za priređivanje zabavnih igara moraju prije stavljanja u upotrebu biti označene odgovarajućim naljepnicama Porezne uprave.

V. UČESNICI U IGRAMA NA SREĆU

Član 61

Učesnici u igrama na sreću su imaoci srećaka, talona, kartica, tiketa, žetona ili drugih dokaza o plaćenom učešću u igri, odnosno lica koja su ispunila uslove propisane pravilima igre na sreću.

Član 62

Učesnik u igrama na sreću koji ispunjava uslove predviđene pravilima igre može pravo na dobitak ostvariti samo u roku predviđenom pravilima igre, osim ako je do propuštanja roka došlo krivicom priređivača, kada to pravo ostvaruje u općem roku zastarjelosti.

Član 63

Rok iz prethodnog člana teče od dana objavljivanja zvaničnog izvještaja i ne može biti kraći od 60 dana, osim ako pravilima igre nije regulisano da se dobitak isplaćuje neposredno po završetku igre.

VI. NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU I ZABAVNIH IGARA

Član 64

Za klasične igre na sreću ne plaća se naknada za priređivanje, izuzev tombole – bingo u zatvorenom prostoru.

Za izdavanje jednogodišnjeg odobrenja za priređivanje ostalih i zabavnih igara, produženja odobrenja i za otvaranje novih lokacija plaća se naknada.

Naknada iz stava 2 ovog člana plaća se:

a) tombola – bingo u zatvorenom prostoru

– za odobrenje za otvaranje 10.000,00 KM

– za produženje odobrenja 5.000,00 KM

– za svaku novu lokaciju 10.000,00 KM

b) kasino

– za odobrenje za otvaranje kasina 250.000,00 KM

– za produženje odobrenja 100.000,00 KM

– za svaku novu lokaciju 250.000,00 KM

c) automati – pravna lica i samostalni preduzetnici

– za odobrenje po svakom aparatu 1.000,00 KM

– za produženje odobrenja po svakom aparatu 500,00 KM

d) kladionice

– za odobrenje za otvaranje 10.000,00 KM

– za produženje odobrenja 5.000,00 KM

– za otvaranje svake nove lokacije 10.000,00 KM

e) zabavne igre

– za odobrenje za otvaranje 300,00 KM

– za produženje odobrenja 200,00 KM

– za otvaranje svake nove lokacije 300,00 KM

Bez dokaza o plaćenoj naknadi ne može se izdati odobrenje i otpočeti sa radom.

VII. OPOREZIVANJE IGARA NA SREĆU

Član 65

Na igre na sreću plaćaju se:

– porez na dobitak od igara na sreću i

– porez od priređivanje igara na sreću.

1. POREZ NA DOBITKE

Član 66

Obveznik poreza na dobitke od igara na sreću je fizičko lice koje ostvari dobitak.

Porez na dobitak priređivač obračunava i odbija od svakog dobitka prije isplate ostatka dobitka dobitniku.

Priređivač igre na sreću uplaćuje porez na dobitak od igara na sreću prema mjestu prebivališta dobitnika.

Član 67

Osnovica poreza na dobitke je svaki pojedinačni dio dobitka koji prelazi iznos od 100,00 KM. Osnovica poreza na dobitak je iznos dobitka u novcu, vrijednost dobitaka u stvarima, pravima ili drugom naturalnom obliku.

Vrijednost dobitka u naturalnom obliku određuje se u novcu prema prometnoj vrijednosti svakog pojedinačnog dobitka u vrijeme sticanja prava na dobitak.

Nadležni organ Porezne uprave može provjeravati konkurentnost cijene i može da koriguje vrijednost naturalnog dobitka, ako utvrdi nezakonitosti kod nabavke roba.

Član 68

Stopa poreza na dobitak je proporcionalna i iznosi 10% (deset posto).

Član 69

Priređivač je obavezan da sve obustavljene iznose poreza na dobitak evidentira u svojim poslovnim knjigama i ukupan iznos obustavljen u toku kalendarskog mjeseca uplati na propisan račun Javnih prihoda u roku od 5 dana po isteku mjeseca.

Član 70

Porez na dobitak se plaća na klasične igre na sreću.

2. POREZ OD PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Član 71

Obveznici poreza od priređivanja igara na sreću su pravna lica i samostalni preduzetnici koji priređuju igre na sreću u skladu s ovim zakonom u igračnicama, salonima automata, kladionicama i putem klasičnih igara na sreću.

Član 72

Osnovica poreza od priređivanje igara na sreću je iznos primljenih uplata umanjen za isplaćene dobitke.

Za priređivače igara na sreću osnovica iz stava 1 ovog člana umanjuje se i za usluge štampanja srećaka, talona, tiketa, kartica i sličnih instrumenata pod uslovom da je na takvu uslugu obračunat i uplaćen porez na promet usluga.

Kod priređivača koji angažuju agente za prodaju, provizija agentima koja je oporezovana porezom na usluge umanjuje osnovicu poreza.

Kod priređivača igara na sreću – klađenje, osnovica za porez se umanjuje i za troškove telefonskih računa i interneta.

Član 73

Porez na priređivanje igara na sreću plaća se po proporcionalnoj stopi od 25% (dvadeset i pet posto) na sve igre na sreću na utvrđenu osnovicu iz člana 72 ovog zakona.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, porez od priređivanja igara na sreću plaća priređivač igara na sreću:

– putem automata u paušalnom mjesečnom iznosu od 50,00 KM po aparatu, odnosno upravljačkom mjestu.

3. POREZ OD PRIREĐIVANJA ZABAVNIH IGARA

Član 74

Porez na priređivanje zabavnih igara plaćaju:

– priređivači sa odobrenjem mjesečno 100,00 KM, a

– priređivači bez odobrenja po jednoj spravi 20,00 KM mjesečno.

VIII. NADZOR

Član 75

Nadzor nad provođenjem odredaba ovog zakona vrši Porezna uprava.

Pravno lice koje priređuje igre na sreću u kasinu obavezno je omogućiti nadzor cjelokupnog materijalno-finansijskog poslovanja svakodnevno.

Ovlašteni službenik iz stava 1 ovog člana ima pravo u obavljanju nadzora pregledati poslovne prostorije i sve postupke koji su vezani za priređivanje igara na sreću, naprave i pomagala za priređivanje igara na sreću, naprave za nadzor nad izvođenjem igara na sreću, audio i video naprave i pomagala, poslovne knjige, izvještaje, evidencije i druge dokumente ili podatke koji omogućavaju utvrđivanje stanja.

IX. KAZNENE ODREDBE

Član 76

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 50.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:

1. priređuje igru na sreću bez odgovarajućeg odobrenja (članovi 1, 7 i 15),

2. ako igre priređuje suprotno utvrđenim pravilima (član 8),

3. ne obezbijedi sredstva za isplatu fonda dobitaka (član 9),

4. priređuje igre na sreću suprotno odredbama zakona (članovi 11, 12 i 13),

5. pravila igre ne istakne na pogodno mjesto, pristupačno igračima (član 18),

6. prije izvlačenja ne utvrdi broj prodanih srećki (član 16),

7. dobitke ne isplaćuje u roku utvrđenom pravilima igre (član 22),

8. stavlja u promet tombolske kartice, koje nije ovjerila Porezna uprava (član 16),

9. sredstva ostvarena priređivanjem igre na sreću koristi suprotno predviđenoj namjeni (član 15),

10. dozvoli učestvovanje u igri licu koje nema pravo na igru ili ne zabrani prisustvo licu mlađem od 18 godina (članovi 19, 35 i 53),

11. ne obezbijedi, odnosno stalno ne održava sredstva za pokriće rizika gubitaka (članovi 26 i 54),

12. drži tehnički neispravne automate, veći broj automata nego što je dozvoljeno, automate bez kontrolnih uređaja uplata i isplata i automate bez plombiranog brojčanika (član 45 i 46),

13. priređuje igru na automatu za igre na sreću i sprave igre za zabavu koji nemaju posebne naljepnice izdate od Porezne uprave (član 48),

14. prilikom obavljanja nadzora ne omogući ovlaštenim organima pregled poslovne dokumentacije, poslovnih prostorija, pomagala, naprava ili onemogući nadzor cjelokupnog materijalno-finansijskog poslovanja (član 69).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 5.000,00 KM, te mu se može izreći zaštitna mjera zabrane vršenja određene dužnosti u trajanju od 6 mjeseci do 5 godina.

Pored novčane kazne pravnom licu za prekršaj iz stava 1 tačke 8, 12 i 13 može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja predmeta, a za prekršaj iz stava 1 tačke 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 i 14 zaštitna mjera zabrane pravnom licu da se bavi određenom privrednom djelatnošću u trajanju od 6 mjeseci do 5 godina.

Član 77

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 25.000,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako:

1. ne obezbijedi sredstva za isplatu fonda dobitaka (član 9),

2. priređuje igre na sreću suprotno odredbama ovog zakona (članovi 11, 12 i 13),

3. pravila igre ne istekne na pogodno mjesto, pristupno igračima (član 18),

4. drži tehnički neispravne automate, veći broj automata, nego što je dozvoljeno, automate bez kontrolnih uređaja uplata i isplata i automate bez plombiranog brojčanika (članovi 19, 35 i 53),

5. priređuje igru na automatu za igre na sreću i spravama za igre za zabavu koje nemaju posebne naljepnice izdate od Porezne uprave (član 48),

6. dozvoli učestvovanje u igri licu koje nema pravo na igru ili ne zabrani prisustvo licu koje nije punoljetno (član 19),

7. prilikom obavljanja nadzora ne omogući ovlaštenim organima pregled poslovne dokumentacije, poslovnih prostorija, pomagala, naprava ili onemogući nadzor cjelokupnog materijalno-finansijskog poslovanja (član 69).

Pored novčane kazne, fizičkom licu za prekršaje iz stava 1 tačke 4 i 5 može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja predmeta, a za prekršaje iz stava 1 tačke 1, 3, 6 i 7 zaštitna mjera zabrane vršenja samostalne djelatnosti u vremenu od 3 mjeseca do godinu dana.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 78

Organizovanje i priređivanje igara na sreću po odredbama ovog zakona izvršit će se najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, a odobrenja za priređivanje igara na sreću koja su izdata do stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi do isteka roka za koji su izdata.

Član 79

Raspodjela sredstava za namjene iz člana 3 ovog zakona vrši se po kriterijima koje utvrdi Vlada Distrikta.

Član 80

Za zahtjeve priređivača da organizuju igre na sreću koje nisu regulisane ovim zakonom, Porezna uprava će cijeniti njihovu opravdanost i u slučajevima pozitivnog mišljenja regulisati način priređivanja i obaveza priređivača.

Član 81

Podružnice javnih preduzeća Lutrije Federacije BiH i Lutrije Republike Srpske, koje obavljaju djelatnost u Brčko distriktu dužne su da u roku iz člana 78 ovog zakona uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovog zakona.

Član 82

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje se primjenjivati Zakon o igrama na sreću (“Sl. glasnik RS” broj 6/99) i Zakon o porezima na igre na sreću i zabavne igre (“Sl. glasnik RS” broj 5/99).

Član 83

Ovaj zakon stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Brčko distrikta BiH”.

Samostalni član Zakona o dopuni
Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama

(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 19/2007)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko distrikta BiH”.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021