Zakoni Kantona SarajevoZAKON O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA – BRANITELjA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA – BRANITELjA BOSNE I HERCEGOVINE
(“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 45/2012 – prečišćen tekst, 26/2014, 46/2017, 18/2019 i 20/2020)

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se prava, uvjeti i postupak za ostvarivanje prava, korištenje i prestanak prava, sredstva za finansiranje prava, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava članova porodica šehida, članova porodica poginulih, umrlih i nestalih branioca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, branioca, demobiliziranih branioca, dobrovoljaca, organizatora otpora, veterana i ratnih vojnih zarobljenika, kao lica zaslužnih u odbrambeno – oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton), kao i mirnodopskih vojnih invalida.

Lica iz stava 1. ovog člana, prava po ovom zakonu ostvaruju kao dopunska uz prava koja su za branioce i članove njihovih porodica utvrđena Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/04, 56/05-Ispravka, 70/07, 9/10 i 90/17) (u daljnjem tekstu: federalni zakon), Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, br. 70/05, 61/06, 9/10 i 90/17), Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, broj 54/19), Odlukom o posebnim pravima nositelja “Partizanske spomenice 1941” i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, broj 6/06), Zakonom o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca (“Službeni list Republike BiH”, br. 2/92, 6/94 i 13/94) i Zakonom o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata (“Službeni list RBiH”, broj 35/90).

Prava iz stava 1. ovog člana ostvaruju se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Član 2

Pod pojmom:

– porodica šehida i porodica poginulog, umrlog, nestalog branioca,

– branilac,

– dobrovoljac i organizator otpora,

– veteran,

– demobilizirani branioc,

– ratni vojni invalid,

– mirnodopski vojni invalid,

– dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja,

smatraju se lica koja su definisana čl. 2, 3. i 4. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/04, 56/05-Ispravka, 70/07, 9/10 i 90/17), (u daljem tekstu: federalni zakon).

Pod pojmom članova porodice šehida i porodica poginulog, umrlog, nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida smatraju se lica definisana članom 17. federalnog zakona.

Pod pojmom zajedničko domaćinstvo smatra se zajednica stanovanja, privređivanja i trošenja ostvarenih prihoda.

Pod pojmom dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja smatraju se lica koja su definisana članom 1. i 2. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/05).

Pod pojmom ratni vojni zarobljenik smatra se branilac koji je vršeći vojnu dužnost zarobljen od strane agresora na Republiku Bosnu i Hercegovinu.

Pod pojmom demobilizirani branioc i članovi porodice demobiliziranog branioca smatraju se lica definisana čl. 2. i 3. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, broj 54/19).

Član 3

Pojmovi utvrđeni u prethodnom članu i svim ostalim odredbama Zakona gdje se spominju u različitim padežima zamjenjuju se riječima u odgovarajućem padežu.

Sve imenice koje se odnose na nosioce pojedinih prava, upotrijebljene u ovom Zakonu samo u muškom ili samo u ženskom rodu, odnose se na oba spola.

Član 3a

Prava po ovom zakonu mogu ostvariti branioci koji su proveli u Oružanim snagama R BiH najmanje godinu dana i lice koje je kao maloljetno stupilo u Oružane snage R BiH u periodu datom u definiciji branioca po federalnom zakonu, pod uslovom da ne postoje okolnosti iz člana 36. federalnog zakona.

Član 4

Sa borcima-braniteljima, u smislu ovog zakona, izjednačeni su u pravima učesnici narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941.-1945. godine, čiji je status utvrđen rješenjem nadležnog organa.

II – PRAVA

Član 5

Lica iz člana 1. ovog Zakona imaju, prema načinu i obimu utvrđenim ovim zakonom, sljedeća prava:

1. Zdravstvena zaštita;

2. Banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija);

3. Naknada putnih troškova i troškova za liječenje u inostranstvu;

4. Prava po osnovu preostale radne sposobnosti;

5. Prioritet u zapošljavanju;

6. Subvencioniranje kamata kredita za otvaranje radnih mjesta;

7. Prvenstvo upisa u obrazovne ustanove i besplatno školovanje;

8. Stipendiranje;

9. Uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih barijera za ulazak i korištenje stana u invalidskim kolicima;

10. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost;

11. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta;

12. Pravo na izgradnju stana;

13. Subvencioniranje kamata kredita za rješavanje stambenog pitanja i dodjela sredstava za rješavanje stambenih potreba;

14. Dodjela sredstava za održivi povratak;

15. Pravo na stan u vlasništvu ili dodjelu stana na korištenje;

16. Besplatna i povlaštena vožnja;

17. Naknada troškova dženaze – sahrane;

18. Podizanje nišana – nadgrobnog spomenika;

19. Pravo na mjesečna novčana primanja;

20. Prednost pri zakupu i otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima;

21. Pravo na besplatne obavezne udžbenike za redovno školovanje, školski pribor i užinu;

22. Prednost pri smještaju u đačke i studentske domove;

23. Prednost pri korištenju programa nadležnih zavoda za zapošljavanje;

24. Prioritetno pravo za rješavanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima;

25. Pravo na besplatni priključak na infrastrukturalne mreže (voda, električna energija, gas);

26. Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći;

27. Pravo dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja na obavještavanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti;

28. Pravo na obezbjeđenje ogrijeva;

29. Novčana egzistencijalna naknada;

30. Personalna asistencija za ratne vojne invalide – paraplegičare i ratne vojne invalide 100% i grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica.

1. Zdravstvena zaštita

Član 6

Lica iz člana 1. ovog Zakona, ukoliko ne mogu ostvariti status osiguranog lica po propisima iz oblasti zdravstva, ostvaruju to pravo po ovom zakonu.

U slučajevima iz prethodnog stava obaveznik uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje je Ministarstvo za boračka pitanja Kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 7

Prošireni obim prava na zdravstvenu zaštitu za ratne vojne invalide propisan je Odlukom o proširenom obimu prava na korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 13/04, 11/06 i 38/18).

Član 8

Ratni vojni invalidi, članovi šehidske porodice – porodice poginulog branitelja i umrlog ratnog vojnog invalida, kao i članovi uže porodice ratnog vojnog invalida oslobađaju se od obaveze ličnog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona.

2. Banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija)

Član 9

Lica iz člana 1. ovog zakona, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, imaju pravo na banjsko i klimatsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju).

Član 10

Banjsko i klimatsko liječenje, prema ovom Zakonu, podrazumijeva liječenje koje je neophodno kao nastavak liječenja od zadobivene rane, povrede, ozljede ili bolesti koje su propisane kao indikacije za to liječenje, a koje se obavlja u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama u kojima se u liječenju primjenjuje i prirodni faktor, drugim zdravstvenim ustanovama u kojima se liječenje obavlja pretežno prirodnim faktorom, kao i u ustanovama i privrednim društvima osnovanim za liječenje, odmor i rekreaciju u kojima se u liječenju primjenjuje prirodni faktor.

Član 11

O potrebi za banjskim i klimatskim liječenjem, na osnovu zahtjeva lica iz člana 1. ovog Zakona i upute ljekara specijaliste, odlučuje ljekarska komisija koju imenuje ministar za boračka pitanja.

Izuzetno od odredbe prethodnog stava, ratni vojni invalid-paraplegičar, zajedno sa pratiocem, ima pravo na banjsko i klimatsko liječenje godišnje u trajanju od 21 dan, bez obzira na medicinski nalaz.

Član 12

Ministarstvo zaključuje ugovore o banjskom i klimatskom liječenju sa ustanovama i privrednim društvima iz člana 10. ovog Zakona.

Ugovorima iz prethodnog stava naročito se utvrđuje obim i kvalitet zdravstvenih i drugih usluga koje te ustanove i privredna društva pružaju korisnicima, cijene tih usluga i druga međusobna prava i obaveze.

Način, uvjete i kriterije za ostvarivanje ovog prava utvrđuje Ministar za boračka pitanja posebnim pravilnikom.

3. Naknada putnih troškova i troškova za liječenje u inostranstvu

Član 13

Ostvarivanje prava na naknadu troškova liječenja u inostranstvu ostvaruje se u skladu sa članom 27. stav 3. federalnog zakona.

Pored lica utvrđenih članom 27. stav 3. federalnog zakona, pravo na naknadu troškova liječenja u inostranstvu mogu ostvariti roditelji i bračni drug šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca i dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Ministar za boračka pitanja propisuje kriterije za ostvarivanje prava iz prethodnog stava.

Član 14

Pravo na naknadu troškova prijevoza za odlazak na liječenje i povratak po završetku liječenja kao i naknadu troškova smještaja do 10 dana, a ukoliko to liječenje nije moguće obaviti u Bosni i Hercegovini ostvaruju lica iz člana 13. ovog Zakona.

Ukoliko je lice iz prethodnog stava korisnik prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica ima pravo na naknadu troškova prevoza i boravka za lice koje sa njim putuje u pratnji.

Član 15

O nemogućnosti liječenja u Bosni i Hercegovini, potvrdu izdaje ljekarski konzilij Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

4. Prava po osnovu preostale radne sposobnosti

Član 16

Nezaposleni ratni vojni invalid, koji je zadobio ranu, povredu, ozljedu ili bolest po osnovu koje mu je priznat status ratnog vojnog invalida, na osnovu preostale radne sposobnosti ima pravo na profesionalnu rehabilitaciju, uključujući i školovanje za obavljanje poslova za koje se traži viša stručna sprema od one koju vojni invalid ima, ako prema općem obrazovanju, godinama života, zdravstvenom stanju i drugim okolnostima ima uvjete za uspješnu rehabilitaciju.

Član 17

Profesionalnom rehabilitacijom obezbjeđuje se osposobljavanje za vršenje ranijeg ili drugog odgovarajućeg zanimanja, stručno osposobljavanje za vršenje određenog zanimanja i stručno usavršavanje.

Član 18

Pravo na profesionalnu rehabilitaciju, po zahtjevu ratnog vojnog invalida, utvrđuje se na osnovu nalaza, ocjene i mišljenja komisije stručne ustanove za ocjenjivanje radne sposobnosti, u skladu sa propisima iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja.

Komisija iz prethodnog stava dužna je u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva izvršiti ocjenu radne sposobnosti i o tome u daljem roku od 8 dana pismeno izvijestiti ratnog vojnog invalida i općinsku službu za upravu nadležnu za boračko-invalidsku zaštitu (u daljem tekstu: općinska služba) u čijoj se službenoj evidenciji vodi ratni vojni invalid.

Član 19

Općinska služba je dužna uputiti ratnog vojnog invalida na profesionalnu rehabilitaciju najkasnije u roku od 30 dana od dana sticanja prava na profesionalnu rehabilitaciju.

Član 20

Kantonalni organi uprave i kantonalne upravne organizacije, Grad Sarajevo, općine sa područja Kantona (u daljem tekstu: općina), kao i sva pravna lica čiji je osnivač Kanton, Grad Sarajevo ili općina, odnosno koja se finansiraju iz budžeta sa učešćem od najmanje 25%, dužni su primiti na profesionalnu rehabilitaciju ratnog vojnog invalida kojeg uputi Ministarstvo za boračka pitanja na prijedlog općinske službe.

Subjekti iz prethodnog stava će svojim općim aktima urediti prava, obaveze i odgovornosti za ostvarivanje ovog prava.

Član 21

U pogledu dopunskih prava koja se odnose na profesionalnu rehabilitaciju, na ratne vojne invalide i mirnodopske vojne invalide primjenjuju se odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 9/10).

Član 22

Način ostvarivanja prava po osnovu preostale radne sposobnosti propisuje se posebnim pravilnikom koji donosi Ministar za boračka pitanja.

5. Prioritet u zapošljavanju

Član 23

Lica iz člana 1. i 2. ovog Zakona ostvaruju pravo na prvenstvo pri zapošljavanju, a pritom prioritet imaju djeca šehida-poginulih branioca, umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja.

Kantonalni organi uprave i kantonalne upravne organizacije, Grad Sarajevo, općine, kao i sva pravna lica čiji je osnivač Kanton, Grad Sarajevo ili općina, odnosno koja se finansiraju iz budžeta sa učešćem od najmanje 25%, dužni su prilikom prijema u radni odnos obezbijediti prioritet licima iz člana 1. ovog Zakona, kao i članovima uže porodice ratnog vojnog invalida.

Vlada Kantona posebnim propisom uređuje uvjete, kriterije i pravila utvrđivanja prednosti pri zapošljavanju kategorija koji po ovom zakonu ostvaruju to pravo, te propisuje kaznene odredbe za subjekte iz stava 2. ovog člana koji ne poštuju odredbe ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju ovih lica.

6. Subvencioniranje kamata kredita za otvaranje radnih mjesta

Član 24

Za otvaranje radnih mjesta, kojima bi pitanje zaposlenja riješila lica iz člana 1. ovog zakona, kao i članovi njihove uže porodice, mogu se subvencionirati kamate kredita ostvarenih po proceduri ovog Ministarstva putem komercijalnih banaka u svrhu pokretanja ili proširenja poslovne djelatnosti privrednim drušvima, samostalnim obrtima, boračkim zadrugama i drugim poslovnim subjektima (u daljnjem tekstu: firme).

Vlada Kantona posebnim propisom utvrđuje način i uvjete pod kojim će se odobravati subvencioniranje kamata za firme, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.

Član 25

Pod jednakim uvjetima utvrđenim posebnim propisima, lica iz člana 1. ovog Zakona, kao i njihova djeca, imaju pravo na prvenstvo upisa i besplatno školovanje u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Kanton ili Grad Sarajevo ili općina.

Lica iz člana 1. ovog Zakona imaju pravo na besplatno doškolovavanje, odnosno prekvalifikaciju radi sticanja neophodnog stepena obrazovanja koje im je potrebno radi obavljanja određenih poslova, a isto nije u mogućnosti da obavlja poslove na koje je bilo raspoređeno prije nastanka invalidnosti.

Djeci šehida i poginulih branioca, djeci ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja upisanim na visokoškolske ustanove, kao redovni i samofinansirajući studenti, omogućava se pravo školovanja na teret Budžeta Kantona, kao i prednost prilikom upisa, posebnom odlukom Vlade Kantona.

Obrazovne ustanove iz prethodnog stava će svojim pravilima ili drugim aktima utvrditi način i uvjete za korištenje ovog prava.

8. Stipendiranje

Član 26

Lica iz člana 1. ovog Zakona, kao i njihova djeca, imaju pravo na dodjelu stipendije za vrijeme redovnog školovanja i studija u srednjoškolskim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama.

Vlada Kantona će posebnim propisom utvrditi način i uvjete za ostvarivanje prava iz prethodnog stava.

9. Uklanjanje arhitektonsko – urbanističkih barijera za ulazak i korištenje stana u invalidskim kolicima

Član 27

Ratni vojni invalid I grupe, koji nije sposoban za kretanje bez invalidskih kolica, ima pravo na uklanjanje arhitektonsko – urbanističkih barijera za prilaz i ulazak u stambenu zgradu u kojoj stanuje, kao i za korištenje stana.

Pravo iz prethodnog stava može se ostvariti jednokratno, i to samo ako se radi o stambenoj jedinici sa riješenim svim imovinsko – pravnim odnosima.

10. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost

Član 28

Lica iz člana 1. ovog Zakona oslobađaju se obaveze plaćanja naknade za pogodnosti za izgradnju porodične stambene zgrade za vlastite potrebe netto građevinske površine do 200 m2 kada prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje, pod uvjetom da snose eventualne troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji nisu izmireni i o svom trošku izvrše opremanje građevinskog zemljišta prema uvjetima iz građevne dozvole pod nadzorom nadležne općinske službe za upravu.

Odredbe prethodnog stava odnose se i na dogradnju, nadziđivanje, preuređenje krovišta i potkrovlja, pretvaranje zajedničkih prostorija i rekonstrukciju kojom se povećava dotadašnja površina do 100 m2 netto građevinske površine.

Član 29

Lica iz člana 1. ovog Zakona oslobađaju se obaveze plaćanja naknade za pogodnosti i naknade za uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnog prostora netto građevinske površine do 100 m2.

11. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i naknade za uređenje građevinskog zemljišta

Član 30

Za lica iz člana 1. ovog Zakona, Ministarstvo snosi troškove plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na kojem pravo raspolaganja ima Kanton, Grad Sarajevo ili općina, te građevinsko zemljište kupljeno na slobodnom tržištu od fizičkih ili pravnih lica u svrhu izgradnje individualnog stambenog objekta za vlastite potrebe, površine do 400 m2, pod uvjetima iz čl. 33. i 34. ovog Zakona.

Za građevinsko zemljište kupljeno na slobodnom tržištu iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo snosi troškove plaćanja do visine utvrđene cijene gradskog građevinskog zemljišta na području općine na kojem se nalazi.

Pravo iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na izgrađene objekte koji su u postupku legalizacije.

Vlada Kantona posebnim aktom uređuje kriterije za prvenstvo korištenja ovog prava, način realizacije, postupak i uvjete pod kojima se sredstva za kupovinu građevinskog zemljišta za izgradnju individualnih stambenih objekata odobravaju, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.

Član 31

Licima iz člana 1. ovog Zakona, izuzev mirnodopskih vojnih invalida, dio troškova za nastale obaveze iz čl. 28. i 29. ovog Zakona za novu gradnju snosi Ministarstvo i općine, prema odobrenim budžetskim sredstvima i hronologiji podnijetih zahtjeva i to na slijedeći način:

1. Za izgradnju objekata individualnog stanovanja u površini do 200 m2 i kupovinu stana u novoizgrađenim zgradama kolektivnog stanovanja u površini od 20 m2 po jednom članu domaćinstva, a najviše do 100 m2 netto građevinske površine stana, troškove naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta-renta snosi Ministarstvo.

Općine svojom Odlukom o građevinskom zemljištu, a shodno odobrenim budžetskim sredstvima, svake kalendarske godine mogu utvrditi iznos subvencije za podmirenje troškova naknade za pogodnosti građevinskog zemljišta.

2. Za izgradnju objekata individualnog stanovanja i kupovinu stana u novoizgrađenim objektima kolektivnog stanovanja, dio ukupnih troškova uređenja građevinskog zemljišta snosi Ministarstvo.

Pod snošenjem dijela ukupnih troškova uređenja građevinskog zemljišta podrazumijeva se vrijednost od 20% utvrđene visine građevinske vrijednosti m2 netto stambene površine iz člana 66. Zakona o građevinskom zemljištu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 25/03) i to do površine do 20 m2 po svakom članu porodičnog domaćinstva, a najviše do 100 m2 netto građevinske površine objekta individualnog stanovanja ili stana u objektu kolektivnog stanovanja.

Pod kolektivnim stanovanjem podrazumijeva se kolektivna izgradnja koja se realizira putem “Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe” i ostale pravne subjekte koji grade na lokacijama koje su općinskim odlukama predviđene za kolektivnu izgradnju za boračku populaciju.

3. Općine svojom Odlukom o građevinskom zemljištu mogu predvidjeti mogućnost oslobađanja lica iz čl. 1. i 2. ovog Zakona od obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište.

12. Pravo na izgradnju stana

Član 32

Lica iz člana 1. ovog Zakona imaju pravo na izgradnju stana putem Fonda Kantona Sarajevo osnovanog za rješavanje stambenih potreba za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i demobilizirane borce i prognane osobe, prema načinu i uvjetima utvrđenim od strane Vlade Kantona.

13. Subvencioniranje kamata kredita za rješavanje stambenih potreba i dodjela sredstava za rješavanje stambenih potreba

Član 33

Lica iz člana 1. ovog Zakona, pod uvjetom da imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište na području Kantona, najmanje 10 godina neprekidno do dana objave javnog poziva za ostvarivanje ovog prava, imaju pravo na subvencioniranje kamata kredita ostvarenih po proceduri ovog Ministarstva putem komercijalnih banaka, kada prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje.

Pravo iz stava 1. ovog člana, mogu ostvariti i lica u cilju adekvatnog rješavanja stambenog pitanja primjereno porodičnoj situaciji i to za potrebe: završetka izgradnje stambene jedinice: sanacije, rekonstrukcije, adaptacije ili dogradnje stambene jedinice, preuređenja krovišta i potkrovlja u stambeni prostor i sl.

Član 34

Pravo iz prethodnog člana nemaju lica koja imaju ili su imala status raseljenog lica, izuzev interno raseljenih lica.

Član 35

Za rješavanje stambenih potreba dodjeljuju se i jednokratna bespovratna sredstva u građevinskom materijalu, sredstva za izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga i udruživanje sredstava za kupovinu stana licima iz člana 1. ovog Zakona, pod uvjetima propisanim u čl. 33. i 34. ovog Zakona.

Sredstva iz stava 1. ovog člana mogu se dodijeliti do visine iznosa 15.000 KM, osim za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članova porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 70/05, 61/06, 9/10 i 90/17) kojima se ova sredstva mogu dodijeliti do visine iznosa 30.000 KM, prilikom ostvarivanja prava na udruživanje sredstava za kupovinu stana.

Lica iz stava 2. ovog člana mogu ostvariti pravo iz stava 2. ovog člana i putem sanacije, rekonstrukcije, adaptacije ili dogradnju stambene jedinice, preuređenje krovišta i potkrovlja u stambeni prostor i sl., u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja i kada ne rješavaju stambeno pitanje prvi put.

Član 36

Vlada Kantona posebnim propisom uređuje kriterije za ostvarivanje prava, kriterije za prvenstvo korištenja prava, namjenu kredita čija će se kamata subvencionirati, visinu iznosa subvencije kamate, postupak i uvjete pod kojima se ovo pravo ostvaruje, uvjete za izbor najpovoljnijeg ponuđača – banke za dodjelu kredita, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje ovog prava.

Propisom iz stava 1. ovog člana utvrđuje se i vrsta, namjena, postupak i uvjeti, visina sredstava za dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje tog prava.

14. Dodjela sredstava za održivi povratak

Član 37

Lica iz člana 1. ovog Zakona, koja su ostvarila povratak u mjesta u kojima su imali prebivalište odnosno boravište prije početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu u svrhu obezbjeđenja uvjeta za održivi povratak u istom, imaju pravo na jednokratnu dodjelu sredstava za održivi povratak, pod uvjetom da su prebivalište, odnosno boravište na području Kantona imali i na dan 06.02.1999. godine, a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Član 38

Pravo iz prethodnog člana nemaju lica koja su na području Kantona riješila svoje stambeno pitanje.

Član 39

Vlada Kantona će posebnim propisom urediti vrstu i visinu sredstava iz člana 37. ovog Zakona, kriterije za prvenstvo korištenja prava, način realizacije, postupak i uvjete pod kojima se sredstva za održivi povratak dodjeljuju, kao i ostala pitanja od značaja za ostvarivanje prava.

15. Pravo na stan u vlasništvu ili dodjelu stana na korištenje

Član 40

Pod uvjetom da nemaju riješeno stambeno pitanje, te da imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište na području Kantona, a najkasnije do 06.02.1999. godine i dalje neprekidno, ratni vojni invalidi I grupe i ratni vojni invalidi koji su radno nesposobni po osnovu rane, povrede ili bolesti zadobijene za vrijeme službe u Oružanim snagama R BiH, kao i djeca šehida-poginulog borca-branitelja i umrlog ratnog vojnog invalida, koja su bez oba roditelja, imaju pravo na odgovarajući stan. Odgovarajućim stanom smatra se stan koji se dodjeljuje u vlasništvo i stan koji se dodjeljuje na korištenje, u skladu s uslovima propisanim ovim zakonom.

Pod uvjetima iz stava 1. ovog člana pravo na stan u vlasništvo mogu ostvariti i roditelji šehida – poginulih boraca – branitelja.

Pod uvjetom iz stava 1. ovog člana pravo na stan u vlasništvo imaju i nezaposlene supruge šehida-poginulog borca-branitelja koje ostvaruju pravo na porodičnu invalidninu.

Ukoliko lica iz stava 3. ovog člana raskinu radni odnos svojom voljom u periodu od 1. 4. 2007. godine do podnošenja zahtjeva za dodjelu stana u vlasništvo ili zasnuju radni odnos na neodređeno vrijeme u periodu od priznavanja prava na stan u vlasništvo do dana upisa vlasništva dodijeljenog stana kod nadležnog suda, dužna su izvršiti povrat sredstava koje je Ministarstvo platilo za kupnju predmetnog stana, na način i pod uvjetima koje utvrdi Ministarstvo posebnim rješenjem.

Član 41

Lica koja ispunjavaju uvjete iz člana 40. ovog zakona imaju pravo da, ukoliko traže da im se riješi stambeno pitanje odmah po podnošenju zahtjeva za dodjelu stana u vlasništvo odnosno preko utvrđenog reda prvenstva, mogu svoje stambeno pitanje riješiti dodjelom stana na korištenje iz stambenog fonda čiji je vlasnik Kanton Sarajevo.

Lica iz stava 1. ovog člana koja se svojom voljom opredijele da stambeno pitanje riješe dodjelom stana na korištenje gube pravo na stan u vlasništvo i brišu se sa liste za dodjelu stana u vlasništvo.

Stan na korištenje dodjeljuje se korisniku do njegove smrti ugovorom o korištenju stana ili sve dok na drugi način ne riješi svoje stambeno pitanje.

Članovi porodičnog domaćinstva korisnika stana iz stava 3. ovog člana, koji su živjeli s njim u momentu podnošenja zahtjeva za dodjelu stana na korištenje, a iz prvog su nasljednog reda odnosno po pravu prvenstva, mogu nastaviti koristiti stan doživotno, odnosno kraće ukoliko ranije na drugi način riješe svoje stambeno pitanje.

Član 42

Ratni vojni invalidi I grupe i ratni vojni invalidi koji su radno nesposobni po osnovu ranjavanja ili ozljeđivanja za vrijeme službe u Oružanim snagama RBiH, kao i djeca šehida-poginulog borca – branitelja i umrlog ratnog vojnog invalida, koja su bez oba roditelja, čije je stambeno pitanje riješeno na način koje nezadovoljava njihove potrebe, ostvaruju pravo iz člana 40. ovog zakona pod uvjetom da stan kojim raspolažu prodaju po cijeni vrijednosti stana utvrđenoj od strane nadležnog sudskog vještaka, tako što će iznos od prodanog stana biti dio ukupne vrijednosti dodijeljenog stana.

Član 43

Lica iz člana 40. ovog Zakona, kojima je dodijeljen stan u vlasništvo, u slučaju namjere prodaje dodijeljenog stana imaju obavezu isti ponuditi u korist i za račun Ministarstva, Fondu za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i demobilizirane borce Kantona Sarajevo, odnosno drugom pravnom subjektu koji gradi na lokacijama za kolektivnu izgradnju za boračku populaciju, od kojeg je izvršena kupovina stana za potrebe korisnika u skladu sa ovim Zakonom.

Period za navedenu obavezu iz stava 1. ovog člana je deset godina od dana upisa prava vlasništva na dodijeljenom stanu, po cijeni koja ne može biti veća od vrijednosti koju je Ministarstvo snosilo za kupovinu stana, računajući po zvaničnom kursu KM u odnosu na euro.

Pravo preče kupnje iz stava 1. iz ovog člana, upisuje se prilikom upisa vlasništva dodijeljene stambene jedinice.

Član 44

Pravo iz člana 40. ovog Zakona gube ona lica koja bez opravdanog razloga odbiju ponuđeni odgovarajući stan.

Član 45

O priznanju prava iz čl. 40., 41., 42., 43. i 44. odlučuje Komisija za dodjelu stana u vlasništvo ili na korištenje, a po prigovoru na odluke ove komisije rješava Ministarstvo.

Ministar za boračka pitanja posebnim pravilnikom utvrđuje način, uvjete i kriterije prvenstva za ostvarivanje prava na stan u vlasništvo ili dodjelu stana na korištenje, rokove za podnošenje prigovora, dinamiku izgradnje i dodjelu stana u vlasništvo ili dodjelu stana na korištenje i druga pitanja od značaja za realizaciju ovih prava.

16. Besplatna i povlaštena vožnja

Član 46

Ratni vojni invalid i član porodice šehida i porodice poginulog, umrlog, nestalog branioca, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodice poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja imaju pravo na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona, ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

Lica iz stava 1. ovog člana besplatnu vožnju ostvaruju putem javnih prevoznika koji obavljaju javni linijski prevoz putnika u Kantonu, a ovo pravo mogu ostvariti samo kod jednog javnog prevoznika po svom izboru do početka primjene jedinstvenog tarifnog sistema za javni linijski prevoz na području Kantona u dijelu korištenja jedinstvene karte svih javnih prevoznika.

Pored ratnog vojnog invalida koji je korisnik prava na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, pravo na besplatnu vožnju ima i lice koje mu tu njegu i pomoć pruža.

Lica iz člana 1. ovog Zakona, imaju pravo na besplatnu vožnju do banjskog i klimatskog liječilišta iz čl. 10. i 11. ovog Zakona, kada je tamo upućen od strane Ministarstva.

Član 47

Ministarstvo snosi troškove prijevoza lica iz prethodnog člana po cijeni koju utvrdi Vlada Kantona.

Zahtjev za ostvarivanje ovog prava podnosi se općinskoj službi.

Općinska služba dostavlja spisak korisnika ovog prava javnom prevozniku koji obavlja javni linijski prevoz putnika u Kantonu po izboru korisnika, na osnovu kojeg se izdaju odgovarajući kuponi.

Period izdavanja i važnost kupona, kao i način realizacije ovog prava pobliže se reguliše ugovorom između Ministarstva i javnog prevoznika koji obavlja javni linijski prevoz putnika u Kantonu.

Član 48

Pravo na povlaštenu vožnju u javnom gradskom saobraćaju na području Kantona imaju branioci, ako ovo pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu, a prema raspoloživim budžetskim sredstvima.

Visinu povlastice za ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana, utvrđuje Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se općinskoj službi, a način, uvjete i kriterije za ostvarivanje ovog prava utvrđuje Ministar posebnim pravilnikom.

17. Naknada troškova dženaze – sahrane

Član 49

Članovi porodice odnosno lice koje je snosilo troškove sahrane – dženaze lica iz člana 1. ovog Zakona, ima pravo na naknadu troškova dženaze-sahrane u visini od tri prosječne neto plaće zaposlenih u Federaciji BiH iz prethodne godine, te u opravdanim slučajevima i stvarne troškove prijevoza u druga područja Bosne i Hercegovine.

Izuzetno, pravo iz stava 1. ovog člana, mogu ostvariti i lica koja snose troškove dženaze-sahrane za djecu šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca, bez obzira da li ostvaruju pravo na porodičnu invalidninu u skladu sa federalnim zakonom.

Postupak za priznavanje prava iz stava 1. ovog člana se može pokrenuti najdalje u roku od jedne godine od dana smrti lica.

18. Podizanje nišana – nadgrobnog spomenika

Član 50

Svim pripadnicima Oružanih snaga RBiH koji su poginuli ili umrli u toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu u periodu od 18.09.1991. do 22.04.1996. godine i ukopani na području Kantona, Kanton će podići nišane – nadgrobne spomenike, u skladu sa idejnim rješenjem jedinstvenog nadgrobnog spomenika – nišana za šehide – poginule borce – branitelje, te obezbijediti trajnu zaštitu i održavanje putem Javna ustanova “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” (u daljem tekstu: Fond Memorijala).

Izuzetno, mogu se podići nišani-nadgrobni spomenici i za pripadnike Oružanih snaga R BiH iz prethodnog stava koji su ukopani izvan područja Kantona, a prema raspoloživim novčanim sredstvima.

Članovi porodice poginulih branitelja iz stava 1. ovog člana, koji svojim sredstvima izvrše podizanje nišana-nadgrobnih spomenika imaju pravo na naknadu troškova u visini i po dinamici koju utvrdi Fond Memorijala, u skladu sa finansijskim sredstvima.

Član 51

Organizatorima otpora, veteranima, dobrovoljcima, dobitnicima ratnog priznanja i odlikovanja, ratnim vojnim invalidima bez obzira na stepen invalidnosti, Kanton Sarajevo putem Fonda Memorijala, podiže nišane – nadgrobne spomenike nakon njihove smrti, u skladu sa usvojenim tipiziranim idejnim rješenjem od strane Fonda Memorijala.

Pravo na podizanje nišana-nadgrobnih spomenika imaju i pripadnici Oružanih snaga RBiH “i ostalih jedinica i komandi čije je sjedište bilo u Sarajevu iz stava 1. ovog člana koji su ukopani izvan područja Kantona pod uvjetom da su bili pripadnici jedinica 1. Korpusa Armije RBiH i da su imali prebivalište na području Kantona Sarajevo.

Dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja obezbjeđuje se ukopno mjesto u “Aleji veterana” na groblju Vlakovo ili na nekoj drugoj lokaciji predviđenoj za ove namjene. Ovo pravo mogu ostvariti i lica iz čl. 1. i 2. ovog Zakona pod uvjetima i na način propisan posebnim pravilnikom koji donosi Ministar za boračka pitanja.

Roditeljima šehida i poginulih, umrlih i nestalih branioca, kojima je poginulo jedino dijete ili imaju jedno ili više djece koja su nesposobna za privređivanje, Ministarstvo putem Fonda memorijala, snosi troškove izrade i postavljanja nišana-nadgrobnog spomenika do visine sredstava utvrđene za lica iz stava 1. ovog člana.

19. Pravo na mjesečna novčana primanja

Član 52

Pod uvjetom da su prebivalište, odnosno boravište na području Kantona imali najmanje 10 godina neprekidno do dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodice poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i ratni vojni invalidi kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica imaju pravo na mjesečna novčana primanja.

Pravo iz prethodnog stava ima i nosilac “Partizanske spomenice 1941.”, pod uvjetom da je u periodu agresije 1992-1995. god, imao neprekidno boravište-prebivalište na području Kantona.

Osnovica za utvrđivanje iznosa mjesečnog novčanog primanja iz stava 1. ovog člana je prosječna neto plaća ostvarena u Kantonu u prethodnoj kalendarskoj godini.

Visinu procenta osnovice mjesečnih novčanih primanja iz stava 1. ovog člana, utvrđuje svake budžetske godine Vlada Kantona na prijedlog ministra Ministarstva za boračka pitanja, a u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Član 53

Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja koji su ujedno i ratni vojni invalidi kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, pravo na mjesečna novčana primanja ostvaruju samo po jednom osnovu.

Član 54

Pravo na mjesečna novčana primanja ostvaruju i članovi porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja u skladu sa stavom 2. i 3. člana 2. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/05, 61/06, 9/10 i 90/17).

Član 55

Pravo na mjesečna novčana primanja imaju djeca šehida-poginulog borca-branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa.

Ovo pravo ostvaruje se najduže do dvije godine nakon završetka redovnog školovanja, u skladu sa članom 37. tačaka 3. federalnog zakona i pod uvjetima iz člana 52. ovog Zakona.

Član 55a

– Pravo na mjesečna novčana primanja imaju djeca ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20 do 80% (u daljnjem tekstu: dječiji dodatak), bez obzira na imovinski cenzus i ukoliko ovo pravo ne ostvaruje po propisima o zaštiti porodice sa djecom.

– Dječiji dodatak isplaćuje se djeci do završetka redovnog školovanja, a najkasnije do navršenih 27.godina života. Dječiji dodatak isplaćuje se i za vrijeme dok je dijete usljed bolesti ili liječenja spriječeno da izvršava svoje obaveze u školi, odnosno fakultetu, a najkasnije do navršenih 27 godina života.

– Osnovica za utvrđivanje visine dječijeg dodatka je prosječna neto plaća ostvarena u Kantonu u prethodnoj godini.

– Visinu iznosa dječijeg dodatka utvrđuje Ministarstvo svake budžetske godine u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstavima, s tim da taj iznos ne može biti manji od 4,8% od osnovice iz stava (3) ovog člana.

20. Prednost pri zakupu i otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima

Član 56

Organizatori otpora, nosioci najviših ratnih priznanja i šehidske porodice – porodice poginulog borca – branitelja i umrlog ratnog vojnog invalida i ratnog vojnog invalida, imaju prednost pri zakupu i otkupu jednog poslovnog prostora u vlasništvu Kantona, Grada Sarajeva ili općine.

21. Pravo na besplatne obavezne udžbenike za redovno školovanje, školski pribor i užinu

Član 57

Djeci lica iz člana 1. ovog Zakona, koja pohađaju osnovnu školu, obezbijedit će se novčana pomoć za nabavku obaveznih udžbenika putem Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata – “IKRE” (u daljem tekstu: Fond “IKRE”).

Pravo na besplatan školski pribor i užinu imaju lica iz stava 1. ovog člana pod uvjetima i na način utvrđenim kriterijima kao i raspoloživim sredstvima Fonda “IKRE”.

22. Prednost pri smještaju u đačke i studentske domove

Član 58

Đački i studentski domovi kojima je osnivač Kanton dužni su svojim aktima propisati da prioritet za smještaj u ove ustanove imaju lica iz člana 1. ovog Zakona kao i njihova djeca.

23. Prednost pri korištenju programa nadležnih zavoda za zapošljavanje

Član 59

Javna ustanova Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo dužna je svojim aktima propisati da prednost pri korištenju programa zapošljavanje imaju lica iz člana 1. ovog Zakona.

24. Prioritetno pravo za rješavanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima

Član 60

Prilikom rješavanja stambenog pitanja lica iz člana 1. ovog Zakona, imaju pravo na prioritetno rješavanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima.

Prioritet iz stava 1. ovog člana lica ostvaruju u svim pravnim subjektima, kada je riječ o rješavanju stambenog pitanja, a prema pravu prvenstva propisanom članom 29. stav 2. federalnog zakona i članom 3. stav 1. tačka 10. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/05, 61/06, 9/10 i 90/17).

25. Pravo na besplatni priključak na infrastrukturalne mreže (voda, električna energija, gas)

Član 61

Pravo na besplatni priključak na infrastrukturalne mreže (voda, električna energija, gas) imaju lica iz člana 1. ovog Zakona, pod uvjetom uvjetom da stambeno pitanje rješavaju prvi put i da stambeni objekat posjeduje elektro-energetsku saglasnost, odnosno adekvatnu saglasnost drugih javnih preduzeća.

Lica iz čl. 1. i 2. ovog Zakona, imaju pravo da stambeni objekat besplatno priključe na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, monofazni priključak (dužine kabla do 50 m) na elektrodistributivnu mrežu i gasovodnu mrežu pod uvjetima iz stava 1. ovog člana.

26. Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći

Član 62

Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći, u izuzetnim slučajevima, mogu ostvariti lica člana 1. ovog Zakona, u vidu:

1. plaćanja troškova vanrednog školovanja i paralelnog samofinansirajućeg,

2. dodjele prehrambenih i higijenskih artikala,

3. dodjele novčanih sredstava za rješavanje socijalnih potreba i

4. plaćanje troškova stanarine.

Ministar za boračka pitanja posebnim pravilnikom uređuje način, uvjete, kriterije, postupak i opravdanost zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći.

27. Pravo dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja na obavještavanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti

Član 63

Pravo na obavještavanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti ostvaruju dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja u skladu sa posebnim propisom koji donosi Vlada Kantona.

28. Pravo na obezbjeđenje ogrijeva

Član 64

Lica iz člana 1. ovog Zakona imaju pravo na obezbjeđenje ogrijeva.

Ministar za boračka pitanja posebnim pravilnikom uređuje način, uvjete, kriterije i postupak za ostvarivanje prava na obezbjeđenje ogrijeva.

29. Novčana egzistencijalna naknada

Član 64a

Novčana egzistencijalna naknada u smislu ovog zakona je mjesečna novčana naknada demobiliziranim braniocima koja se dodjeljuje pod uvjetima, na način i u visini propisanim ovim zakonom.

Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti demobilizirani branioc do navršavanja 57. godina života pod uvjetom da je bio pripadnik Oružanih snaga najmanje godinu dana, da je prijavljen kao nezaposleno lice kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, ukoliko ima prebivalište/boravište na području Kantona i ako ostvaruje mjesečne prihode u iznosu manjem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar 2018. godine.

Član 64b

Lice iz člana 64a. dužno je dokazati ispunjavanje svih navedenih uvjeta za ostvarivanje ovog prava, a Ministarstvo će donijeti uputstvo o načinu, uvjetima i dokumentaciji potrebnoj za ostvarivanje ovog prava.

Član 64c

Visina iznosa mjesečne novčane egzistencijalne naknade utvrđuje se u iznosu od 5 KM po mjesecu provedenom u Oružanim snagama.

Iznos naknade iz stava 1. ovog člana može biti i niži uz primjenu koeficijenta za obračun, ali ne može biti veći od visine egzistencijalne naknade utvrđene na federalnom nivou na bazi primjene koeficijenta za njen obračun koji kvartalno donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 64d

Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu pripada licima koji ispunjavaju uvjete za priznavanje ovog prava od prvog narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu prestaje:

a) smrću korisnika,

b) zasnivanjem radnog odnosa, ostvarivanjem prava na penziju, prijavom samostalne djelatnosti ličnim radom, ostvarivanjem prava na mjesečnu naknadu po federalnom propisu, ostvarivanjem prihoda po osnovu izdavanja u zakup nekretnina, ukoliko po navedenom demobilizirani branioc ostvaruje mjesečne prihode u većem iznosu od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar 2018. godine.

Pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu ne može se prenijeti na drugo lice.

Korisnik prava dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka promjene prijaviti prvostepenom organu svaku promjenu koja utiče na prestanak prava, a prvostepeni organ će po službenoj dužnosti na osnovu prijave korisnika ili saznanja na drugi način o razlozima za prestanak prava, donijeti rješenje o prestanku prava.

Član 64e

Novčana sredstva za ostvarivanje i korištenje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za lica iz člana 64a. ovog zakona obezbjeđuju se iz Budžeta Kantona.

Ukoliko iznos pojedinačne naknade iz člana 64.c ovog zakona, pomnožen sa brojem korisnika, bude zahtjevao veći iznos sredstava obezbjeđenih za te namjene u Budžetu Kantona, primjenjivaće se koeficijent za obračun.

Vlada Kantona nakon usvajanja budžeta, kvartalno donosi zaključak kojim se utvrđuje koeficijent za obračun i iznos novčane egzistencijalne naknade, u zavisnosti od broja korisnika na način da ukupan iznos potrebnih sredstava na nivou fiskalne godine ne prelazi iznos u Budžetu Kantona za te namjene.

Prvostepeni organ vodi kompletnu evidenciju o korisnicima prava, a Ministarstvo u okviru godišnjeg izvještaja o tome upoznaje Vladu Kantona.

Član 64f

Lice kome je isplaćeno novčano primanje prema ovom zakonu na koje nije imalo pravo, dužno je vratiti primljeni iznos.

Za nepravilne isplate koje su nastale kao greška organa koji je vodio postupak, nepravilno isplaćena sredstva nadoknađuje organ koji je učinio grešku i odgovarajući iznos doznačava na račun Budžeta Kantona.

30. Personalna asistencija za ratne vojne invalide – paraplegičare i ratne vojne invalide 100% I grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica

Član 64g

Ministarstvo će svake budžetske godine spram raspoloživih sredstava podržati projekte “Personalne asistencije za ratne vojne invalide – paraplegičare i ratne vojne invalide 100% I grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica” koji podstiču uključivanje lica sa invaliditetom u normalne životne aktivnosti, te vraćanje licima sa invaliditetom prava na dostojanstvo koje im je narušeno.

Kao personalni asistenti će biti angažovana nezaposlena osobe sa evidencije nadležne službe za zapošljavanje Kantona, sa naglaskom da to prvenstveno budu djeca ratnih vojnih invalida.

III – POSTUPAK ZA PRIZNAVANJE PRAVA

Član 65

Poslovi upravnog rješavanja u prvom stepenu o pravima i obavezama iz ovog zakona prenose se na općinske načelnike.

Član 66

O priznavanju prava iz čl. 6., 16., 27., 28., 29., 31. tač. 1. i 3., 46., 47., 48., 49., 52., 54., 55., 55a i 64a. ovog Zakona rješenje donosi općinski načelnik.

U drugostepenom upravnom postupku o pravima iz ovog zakona rješava Ministarstvo.

Prvostepena rješenja iz stava 1. ovog člana podliježu nadzoru koji obavlja Ministarstvo.

Član 67

Općinske službe vode službenu evidenciju o korisnicima prava po ovom zakonu.

IV – OSTVARIVANJE l PRESTANAK PRAVA

Član 68

Prava utvrđena ovim zakonom mogu se koristiti dok postoje propisani uvjeti za korištenje tih prava i ne mogu se nasljeđivati, niti prenositi na druga lica.

U slučaju smrti borca – branitelja BiH i ratnog vojnog invalida, prava po ovom zakonu nastavljaju koristiti članovi njegove uže porodice (bračni drug, djeca do navršenih 18 godina života, odnosno 25 godina života ako se nalaze na redovnom školovanju).

Član 69

Prestanak svojstva borca-branitelja BiH, ratnog vojnog invalida ili člana šehidske porodice-porodice poginulog borca i porodice umrlog ratnog vojnog invalida (korisnika prava na ličnu, odnosno porodičnu invalidninu) u skladu sa važećim Federalnim propisima, povlači i prestanak prava utvrđenih ovim zakonom, ukoliko su ta prava ostvarena na osnovu tog svojstva.

U slučaju odjave prebivališta ili boravišta sa područja Kantona, odnosno prijave prebivališta ili boravišta na drugom području unutar Bosne i Hercegovine, lica iz člana 1. ovog zakona nastavljaju koristiti prava po ovom zakonu, sve dok ta prava ne mogu ostvariti po propisima koji važe na području njihovog novog prebivališta.

Član 70

Korisnik prava po ovom zakonu dužan je prijaviti svaku promjenu koja povlači izmjenu ili prestanak prava utvrđenih ovim zakonom u roku od 15 dana od nastanka promjene.

V – SREDSTVA ZA FINANSIRANJE PRAVA

Član 71

Sredstva za finansiranje prava utvrđenih ovim zakonom obezbjeđuju se iz budžeta Kantona i općina.

VI – NADZOR

Član 72

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

VII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 73

U roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona Vlada Kantona i ministar za boračka pitanja donijet će akte iz svoje nadležnosti predviđene ovim zakonom.

Član 74

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona općinske službe će donijeti rješenja o priznavanju prava, ukoliko ispunjavaju uvjete iz člana 6. ovog zakona, za ratne vojne invalide i članove šehidske porodice-porodice poginulog borca-branitelja i porodice umrlog ratnog vojnog invalida, kojima je pravo na zdravstvenu zaštitu bilo priznato u skladu sa federalnim propisom.

Član 74a

Općinske službe donose rješenje o priznavanju prava iz člana 55a ovog Zakona, a pravo teče od dana podnošenja zahtjeva.

Član 75

Ratni vojni invalidi kojima je do stupanja na snagu ovog zakona posredstvom državnih organa izvršeno uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih barijera za ulazak i korištenje stana u invalidskim kolicima, smatraju se da su iskoristili pravo iz člana 26. ovog zakona.

Član 76

Lica iz člana 1. ovog zakona kojima su dodijeljene novčane pozajmice za otvaranje radnih mjesta i novčane pozajmice za rješavanje stambenih potreba, a nisu uredno izvršili povrat dodijeljenih sredstava ili ne izvršavaju redovno preuzete obaveze vraćanja dodijeljenih sredstava, do izmirenja svojih obaveza po ovom osnovu ne mogu ostvariti prava propisana ovim zakonom, izuzev prava iz člana 5. tačke 1., 2., 3., 4., 7., 9., 17., 18. i 27.

Član 76a

Lica iz člana 1. ovog zakona koja su ostvarila pravo na dodjelu jednokratne, beskamatne novčane pozajmice za rješavanje stambenog pitanja i nalaze se na listi, ali im se nije moglo udovoljiti zbog ograničenih budžetskih sredstava za tu namjenu, njihovi zahtjevi će se tretirati kao zahtjevi za subvencioniranje kamata kredita sa ostvarenim brojem bodova do 2019. godine po osnovu prava na dodjelu jednokratne, beskamatne novčane pozajmice za rješavanje stambenog pitanja.

Lica iz člana 1. ovog zakona koja su u postupku ostvarivanja prava na novčanu pozajmicu za otvaranje radnih mjesta, kojima bi pitanje zaposlenja riješila lica iz člana 1. ovog zakona, kao i članovi njihove uže porodice, njihovi zahtjevi koji su predati, ali postupak odobravanja još nije okončan će se tretirati kao zahtjevi za subvencioniranje kamata kredita ostvarenih po proceduri ovog Ministarstva putem komercijalnih banaka, a u svrhu pokretanja ili proširenja poslovne djelatnosti firme.

Član 77

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o dopunskim pravima boraca branitelja Bosne i Hercegovine

(“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 26/2014)

Član 5

Zadužuje se Zakonodavno-pravna komisija da utvrdi prečišćeni tekst ovoga Zakona.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021