Zakoni Republike SrpskeZakon o dopuni Zakona o doprinosima Republike Srpske

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O DOPRINOSIMA Republike Srpske

Službeni glasnik Republike Srpske broj 49/21 od 01.06.2021

 

Član 1.

 

U Zakonu o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/17 i 112/19) poslije člana 10. dodaje se novi član 10a, koji glasi:

„Član 10a.

 

(1) Osnovica doprinosa za lica koja su obveznici doprinosa iz člana 3. stav 1. tačka 1) ovog zakona ne može biti niža od najniže bruto plate u Republici, utvrđenoj u skladu sa propisima kojima se uređuje rad, a koja je važeća u mjesecu za koji se doprinosi obračunavaju.

(2) U slučaju da je lice zaposleno na nepuno radno vrijeme kod više pravnih ili fizičkih lica iz člana 3. stav 1. tačka 1) ovog zakona, a zbir ličnih primanja ne prelazi najnižu bruto platu iz stava 1. ovog člana, obračun i uplatu doprinosa vrše isplatioci srazmjerno obračunatim ličnim primanjima do iznosa najniže plate u Republici, utvrđenoj u skladu sa propisima kojima se uređuje rad, a koja je važeća u mjesecu za koji se doprinosi obračunavaju.

(3) Uslove, način obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa iz ovog člana ministar uređuje pravilnikom propisanim članom 27. ovog zakona.“

 

Član 2.

 

Ovaj zakon objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. jula 2021. godine.

 

 

 

Broj: 02/1-021-424/21                                                                            PREDSJEDNIK

Datum: 25. maja 2021. godine                                                        NARODNE SKUPŠTINE

 

Nedeljko Čubrilović

 

 

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021