Zakoni Brčko Distrikta BiHZAKON O DIREKCIJI ZA FINANSIJE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O DIREKCIJI ZA FINANSIJE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 19/2007, 35/2017, 3/2019 i 34/2019)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(Predmet zakona)

Ovim zakonom se uspostavlja Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Direkcija) i propisuje njeno osnivanje, organizacija, upravljanje i nadležnost.

Član 2

(Definicija)

U smislu ovog zakona izrazi koji se koriste imaju slijedeća značenja:

a) javni prihod – je prihod definisan članom 2 Zakona o budžetu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o budžetu);

b) investiranje finansijskih sredstava je deponovanje jednog dijela raspoloživih sredstava s JRT-a u poslovne banke, koja za određeni vremenski period nisu potrebna za izvršenje budžetskih obaveza;

c) budžet – je akt definisan članom 2 Zakona o budžetu;

d) glavna knjiga Trezora je sistematska evidencija transakcija i poslovnih aktivnosti, prihoda, izdataka, stanja imovine, izvora sredstava i obaveza Brčko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Distrikt), koja s JRT predstavlja osnovni sistem upravljanja javnim izdacima Distrikta;

e) JRT je sveobuhvatni račun Trezora koji se sastoji od depozitnih računa, računa za investiranje i zaštitu sredstava, transakcijskih računa i računa za posebne namjene, na kojem su zabilježene sve finansijske operacije i na kome se nalaze sva budžetska sredstva.

II. DIREKCIJA ZA FINANSIJE

Član 3

(Status)

Direkcija se uspostavlja kao organ javne uprave Distrikta u skladu sa Statutom Distrikta (u daljnjem tekstu: Statut).

Član 4

(Sjedište i pečat)

(1) Sjedište Direkcije je u Distriktu.

(2) Direkcija ima okrugli pečat koji sadrži tekst: “Bosna i Hercegovina Brčko distrikt Bosne i Hercegovine” kružno ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom, sa riječima “Direkcija za finansije” ispisan u sredini pečata, na oba pisma.

(3) Bliže odredbe o broju, veličini, obliku, sadržaju i upotrebi pečata utvrdit će se aktom Direkcije u skladu sa Zakonom o pečatu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 5

(Organizacija)

(1) Direkciju čine:

a) Kancelarija direktora;

b) Trezor;

c) Porezna uprava.

(2) Kancelariju direktora čine šef Kancelarije i stručni savjetnici direktora, čije nadležnosti se utvrđuju u organizacionom planu Direkcije.

(3) Trezor je odgovoran za planiranje, izvršenje, glavnu knjigu i kontrolu budžeta.

(4) Porezna uprava je odgovorna za utvrđivanje, kontrolu i naplatu poreznih prihoda.

(5) Djelokrug rada, ovlaštenja, odgovornosti kao i ostala pitanja od važnosti za funkcionisanje Trezora i Porezne uprave je regulisano posebnim zakonima.

Član 6

(Direktor)

(1) Direkcija ima direktora koji je odgovoran za upravljanje Direkcijom.

(2) Direktor predstavlja Direkciju.

(3) Direktor Direkcije ima izvršna ovlaštenja koja su mu povjerena zakonima Distrikta.

Član 7

(Dužnosti direktora)

(1) Direktor Direkcije je dužan osigurati adekvatno provođenje zakona iz oblasti finansija Distrikta.

(2) Direktor je odgovoran za pružanje statističkih podataka nadležnim tijelima, uključujući Agenciju za statistiku Bosne i Hercegovine.

Član 8

(Odgovornosti direktora)

(1) Direktor Direkcije je za svoj rad odgovoran gradonačelniku Distrikta (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) i Skupštini za pravilno rukovođenje i upravljanje Direkcijom.

(2) Direktor Direkcije je naročito odgovoran za:

a) ubiranje svih prihoda Distrikta;

b) investiranje finansijskih sredstava Distrikta;

c) dostavljanje prijedloga godišnjeg budžeta u skladu s instrukcijama gradonačelnika;

d) predviđanje i procjenu prihoda Distrikta kao i podnošenje izvještaja Skupštini o raspoloživosti prihoda za godišnji budžet Distrikta;

e) finansijsko stanje Distrikta.

Član 9

(Mandat i imenovanje direktora)

(1) Imenovanje direktora provest će se po principima:

a) zakonitosti, odnosno imenovanje se mora obaviti na zakonit način u skladu s važećim zakonima i drugim propisima;

b) kvaliteta, odnosno principu izbora na osnovu kvaliteta putem izbora lica koje po svojim sposobnostima, iskustvu i kvalitetu odgovara poziciji direktora Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH;

c) otvorene konkurencije i transparentnosti;

d) nezavisne provjere, koji omogućava da imenovanje, u skladu sa zakonom, može provjeriti nezavisna treća strana koja nije učestvovala u postupku izbora;

e) zastupljenosti prilikom imenovanja.

(2) Direktor se imenuje na mandat od četiri godine, s tim da može biti ponovno izabran, ali ne više od dva mandata uzastopno.

(3) Gradonačelnik Brčko distrikta BiH imenuje Komisiju za izbor direktora (u daljnjem tekstu: Komisija) koja se sastoji od pet članova od kojih su tri člana državni službenici različitih odjela Vlade Brčko distrikta BiH i dva državna službenika iz Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH.

(4) Prilikom imenovanja članova Komisije gradonačelnik će voditi računa o tome da članovi komisije budu lica koja su upoznata s propisima o Direkciji za finansije, Trezoru odnosno Poreznoj upravi Brčko distrikta BiH. Sastav Komisije odgovarat će sastavu stanovništva Brčko distrikta BiH.

(5) Konkurs za imenovanje direktora objavljuje Komisija u tri dnevna lista dostupna na teritoriji Bosne i Hercegovine.

(6) Komisija utvrđuje da li prijavljeni kandidati ispunjavaju formalne uvjete konkursa, intervjuiše kandidate, ocjenjuje kandidate te utvrđuje rang-listu kandidata koju dostavlja gradonačelniku.

(7) Direktora imenuje gradonačelnik na prijedlog Komisije, a prema rang-listi kandidata koju priprema Komisija.

(8) Odluka o imenovanju direktora je konačna i protiv te odluke se može pokrenuti upravni spor.

(9) Gradonačelnik će proceduru imenovanja direktora, odnosno imenovanja Komisije inicirati najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata direktora. Postupak imenovanja direktora mora biti okončan najkasnije dva mjeseca prije isteka mandata direktora.

(10) Ukoliko postupak imenovanja direktora ne bude okončan ni do isteka mandata prethodnog direktora, direktor nastavlja obavljati svoju funkciju do okončanja postupka, ali ne duže šest mjeseci od dana isteka mandata.

(11) Direktor ima status rukovodećeg državnog službenika na mandatni period.

Član 10

(Razrješenje direktora)

(1) Direktor može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

a) ukoliko ne postupa u skladu s ovim i drugim zakonima kojima se utvrđuju ovlaštenja Direkcije za finansije;

b) ukoliko zloupotrijebi svoj položaj kako je to utvrđeno pravosnažnom sudskom odlukom;

c) ako prestane ispunjavati uvjete propisane za njegovo imenovanje;

d) ako svojim postupcima narušava ugled Direkcije za finansije;

e) na sopstveni zahtjev.

(2) Okolnosti iz stava 1 utvrđuje gradonačelnik te pokreće proceduru za razrješenje direktora s dužnosti.

(3) U slučaju razrješenja direktora prije isteka mandata, gradonačelnik će pokrenuti proceduru imenovanja novog direktora bez odlaganja. Na mjesto vršioca dužnosti direktora u trajanju od najduže šest mjeseci može biti imenovana osoba iz reda zaposlenika Direkcije za finansije, koja ispunjava uslove propisane za direktora.

(4) Na druga pitanja vezana za radno-pravni status direktora primjenjuje se Zakon o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH. U smislu političkog udruživanja i djelovanja, na direktora se primjenjuju ograničenja koja se po Zakonu o državnoj službi u organima javne uprave primjenjuju na rukovodeće državne službenike.

Član 11

(Sukob interesa)

Direktor Direkcije ne može obavljati nikakvu drugu funkciju u javnom ili privatnom sektoru za vrijeme trajanja njegovog imenovanja, niti može biti član političke stranke ili na bilo koji način uključen u neku političku aktivnost, a u skladu sa Zakonom o državnoj službi.

III. DJELOKRUG RADA DIREKCIJE

Član 12

(Nadležnost)

Nadležnosti Direkcije su:

a) prikupljanje i raspodjela javnih prihoda Distrikta;

b) provođenje politike u oblasti finansija Distrikta;

c) donošenje provedbenih propisa iz oblasti finansija i njihovo objavljivanje u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH;

d) provođenje zakona i drugih propisa;

e) davanje mišljenja o primjeni propisa iz oblasti finansija;

f) podnošenje izvještaja Skupštini o raspoloživosti prihoda za godišnji budžet;

g) učestvovanje u izradi budžeta u koordinaciji s dogradonačelnikom Distrikta;

h) dostavljanje izvještaja o izvršenju budžeta u skladu sa zakonom, a za potrebe gradonačelnika;

i) provođenje Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini za Distrikt;

j) uspostavljanje sistema interne kontrole i interne revizije u skladu s članovima 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 Zakona o budžetu;

k) nadzor u skladu s članovima 109, 110, 111 i 112 Zakona o budžetu.

l) obavljanje drugih nadležnosti u skladu sa Statutom i zakonom.

https://advokat-prnjavorac.com

Član 13

(Kontrola)

(1) Direkcija vrši kontrolu utroška i opterećenja sredstava Distrikta u skladu s budžetom.

(2) Direkcija može odobriti izdatke u skladu s budžetom.

Član 14

(Budžetska analiza)

(1) Direkcija dostavlja Vladi Distrikta (u daljnjem tekstu: Vlada) budžetsku analizu nacrta zakona i prijedloga odluka.

(2) Budžetska analiza se dostavlja u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva.

Član 15

(Izmjene budžeta)

(1) Direkcija nadzire prikupljanje prihoda i izvršenje rashoda u toku fiskalne godine.

(2) Direkcija inicira izmjene budžeta u skladu s članom 70 Zakona o budžetu.

(3) (brisano)

Član 16

(Izvještavanje)

Na kraju svake kalendarske godine Direkcija podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu Direkcije i program rada Direkcije za narednu godinu.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17

(Revizija)

(1) Rad Direkcije podložan je unutrašnjoj kontroli i reviziji u skladu sa zakonom.

(2) Direkcija je dužna sarađivati s licima određenim da vrše kontrolu i reviziju.

Član 18

(Primjena)

Odredbe članova 9 i 10 i člana 11 ovog zakona primjenjuju se i na direktora Trezora i direktora Porezne uprave.

Član 19

(Organizacioni plan)

Direktor Direkcije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donosi organizacioni plan Direkcije.

Član 19a

(Prijelazne odredbe)

(1) Gradonačelnik će imenovati Komisiju za izbor direktora Direkcije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Lice, koje je u momentu stupanja na snagu ovog zakona zaposleno na radnom mjestu direktora Direkcije, nastavit će obavljati poslove tog radnog mjesta, kao rukovodeći državni službenik, do okončanja postupka izbora direktora u skladu s članom 9 ovog zakona.

(3) Lice iz stava 2 ovog člana može se prijaviti na javni konkurs za izbor direktora Direkcije.

(4) Na pitanja radno-pravnog statusa lica iz stava 2 ovog člana, ukoliko ne bude imenovano na poziciju direktora Direkcije u skladu s članom 9 ovog zakona, primjenjuju se odredbe Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH.

Član 20

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Brčko distrikta BiH”.

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o Direkciji za finansije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 34/2019)

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a primjenjivat će se od 1.1.2020. godine.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021