Zakoni Bosne i HercegovineZAKON O CARINSKIM PREKRŠAJIMA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O CARINSKIM PREKRŠAJIMA BOSNE I HERCEGOVINE
(“Sl. glasnik BiH”, br. 88/2005)
OPŠTE ODREDBE

Član 1

(Predmet Zakona)

Ovim zakonom određuju se carinski prekršaji koje na carinskom području Bosne i Hercegovine, u primjeni Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 57/04) i propisa donijetih na osnovu tog zakona, učine pravna i fizička lica, propisuju kazne i mjere za učinjene prekršaje, kao i nadležnost za vođenje prekršajnog postupka.

Član 2

(Definicije)

(1) U primjeni ovog zakona pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) carinski prekršaj je svako kršenje ili pokušaj kršenja Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg drugog carinskog pravila ili propisa;

b) carinsko područje je područje koje je ograničeno carinskom linijom, a koja je identična sa granicom BiH;

c) uvozne dažbine su carine i druge dažbine sa istim efektom kao carinske dažbine naplative pri uvozu, ali ne uključujući naknade i troškove za izvršene usluge;

d) izvozne dažbine su carinske i druge dažbine sa istim efektom kao carinske dažbine naplative pri izvozu, ali ne uključujući naknade i troškove za izvršene usluge;

e) nadzor od carinskih organa znači radnju koju ti organi preduzimaju u opštem smislu sa ciljem obezbjeđivanja primjene carinskih propisa, i kada je to potrebno, drugih propisa koji se primjenjuju na robu koja podliježe carinskom nadzoru;

f) lice znači:

1) fizičko lice, što podrazumijeva i subjekat registrovan za obavljanje određene privredne djelatnosti koji nema status pravnog lica,

2) pravno lice i

3) udruženje lica, kojem je priznata sposobnost da vrši pravne radnje, ali koje nema status pravnog lica.

GLAVA I – RADNjE KOJE PREDSTAVLjAJU PREKRŠAJ I SANKCIJE

Odjeljak A – PREKRŠAJI I NOVČANE KAZNE

Član 3

(Zabranjena roba i roba opasna po život sa pribavljenom dozvolom)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 100.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice:

a) ako, izbjegavajući mjere carinskog nadzora, unese ili pokuša da unese robu preko carinske linije čiji je uvoz ili izvoz zabranjen, ograničen ili zahtijeva posjedovanje dozvole prema važećim propisima, (član 34. ZCPBiH);

b) ako, izbjegavajući mjere carinskog nadzora, unese ili pokuša da unese predmete ili supstance opasne po zdravlje i život ili koje predstavljaju ozbiljnu opasnost po javnu bezbjednost (član 34. ZCP BiH);

c) ako podnese ili dovede do podnošenja nadležnom carinskom organu, isprave, informacije, uvjerenja ili bilo kojeg drugog dokumenta koji je netačan, lažan ili krivotvoren s namjerom da izbjegne bilo kakve zabrane ili ograničenja navedena u stavu (1) tačka a) i b) ovog člana.

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 15.000 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 10.000 KM.

Član 4

(Opojne droge, oružje, municija ili eksploziv sa pribavljenom dozvolom)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 80.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice:

a) ako ne prijavi carinskom organu opojne droge ili sirovine u smislu propisa o opojnim drogama, za koje posjeduje urednu dozvolu za uvoz ili izvoz (član 34. ZCPBiH);

b) ako ne prijavi carinskom organu oružje, municiju ili eksplozive koje prenosi preko carinske linije, za koje je pribavilo dozvolu nadležnog organa za posjedovanje i prenošenje (član 34. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 5.000 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 8.000 KM.

Član 5

(Unošenje robe van graničnog prelaza)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.500 KM do 70.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako van graničnog prelaza unese ili pokuša da unese robu preko carinske linije (član 34. u vezi sa članom 3. stav 3. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 7.000 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 7.000 KM.

Član 6

(Davanje netačnih podataka o robi i činjenicama pri uvozu)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 60.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice:

a) ako u ispravama koje se podnose uz prijavu za carinski postupak označi drugi kvalitet, vrstu, količinu, vrijednost ili porijeklo robe ili na drugi način omogući netačno prijavljivanje robe s namjerom izbjegavanja plaćanja uvoznih dažbina vezanih za carinski postupak ili njihovo plaćanje u manjem iznosu (član 34. i 59. ZCPBiH);

b) ako lažnim prikazivanjem činjenica ostvari ili pokuša da ostvari oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina (čl. 176. i 180. ZCPBiH);

c) ako prilikom ponovnog uvoza robe izvezene po članu 177. ZCP BiH lažno prikaže drugo stanje robe (član 178. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 6.000 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 6.000 KM.

Član 7

(Skrivena roba, neprijavljivanje drumskog motornog vozila i nepravilno postupanje sa robom u graničnom pojasu ili vazduhoplovu)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 50.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice:

a) ako preko graničnog prelaza unese ili pokuša da unese skrivenu robu (član 34. u vezi sa članom 3. stav 3. ZCPBiH);

b) ako bez prijave graničnoj carinskoj kancelariji uveze ili pokuša da uveze drumsko motorno vozilo na koje su utisnuti brojevi šasije ili motora pod kojim je ono registrovano kod nadleženih organa u Bosni i Hercegovini ili na koje su stavljene domaće registarske oznake (tablice) ili na osnovu saobraćajne dozvole u kojoj su izvršene ispravke oznake vozila (član 34. ZCPBiH);

c) ako u carinskom graničnom pojasu na moru, međunarodnim graničnim rijekama ili graničnim jezerima, sa plovnog objekta koji saobraća sa inostranstvom, bez odobrenja carinskih organa primi, pokuša da primi ili preda robu (član 35. ZCPBiH);

d) ako tokom leta bez opravdanog razloga izbaci teret iz vazduhoplova i o tome ne obavijesti nadležni carinski organ (član 35. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 5.000 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 10.000 KM.

Član 8

(Neprijavljivanje robe i nepravilno korišćenje robe uvezene po povlastici)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 40.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice:

a) ako carinskim organima ne prijavi robu koju unosi preko carinske linije (čl. 34. i 38. ZCPBiH);

b) ako robu uvezenu uz smanjenje ili oslobađanje plaćanja uvoznih dažbina ili uz primjenu tarifnih mjera propisanih drugim propisima Bosne i Hercegovine ili robu uvezenu uz povoljno tarifno postupanje koristi suprotno propisanim uslovima (čl. 17. i 18. ZCPBiH);

c) ako robu uvezenu na osnovu carinske povlastice otuđi prije propisanog roka ili je preda drugom na upotrebu ili je upotrijebi u druge svrhe, a ne u svrhe zbog kojih je ta roba oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina (član 176. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 4.000 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 8.000 KM.

Član 9

(Zabranjena roba)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 30.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice ako lažnim prikazivanjem činjenica ostvari ili pokuša ostvariti uvoz ili izvoz robe čiji je uvoz ili izvoz zabranjen, ili je ograničen posebnim propisima (član 34. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 3.000 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu 200 KM do 5.000 KM.

Član 10

(Nepredavanje robe, neprijavljivanje poštanske pošiljke i nepravilno raspolaganje robom u slobodnoj zoni)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 20.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice:

a) ako ne prijavi odnosno ne preda robu carinskoj kancelariji koju su odredili carinski organi ili na drugi način onemogući prijavljivanje odnosno predaju robe ili takvu robu preda u izmijenjenom stanju (član 35. ZCPBiH);

b) ako ne prijavi poštanske pošiljke koje podliježu obavezi prijavljivanja radi obavljanja carinskog postupka (član 35. ZCP BiH);

c) ako sa robom koja nije bh. porijekla, smještenoj u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu raspolaže na način suprotan članu 167. ZCPBiH (član 168. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 2.000 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 2.000 KM.

Član 11

(Izuzimanje robe od carinskog nadzora i izbjegavanje mjera carinskog nadzora)

(1) Novčanom kaznom u u iznosu od 200 KM do 10.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice:

a) ako robu za koju je carinskoj kancelariji podnesena carinska prijava preda drugom, takvu robu primi ili upotrijebi prije obavljenog pregleda (čl. 65. do 67. ZCPBiH);

b) ako robu za koju je prihvaćena carinska prijava preda drugom, takvu robu primi ili njome raspolaže na bilo koji drugi način, rije izmirenja carinskog duga (član 71. ZCPBiH);

c) ako robu prijavljenu za izvoz, provoz, spoljnu obradu ili uskladištenje izuzme od carinskog nadzora prije sprovedenog carinskog postupka (član 56. ZCPBiH);

d) ako povrijedi carinska obilježja s namjerom da izbjegne mjere carinskog nadzora (član 69. ZCPBiH);

e) ako robu smješetenu u carinsko skladište izuzme od carinskog nadzora (čl. 98. i 107. ZCPBiH);

f) ako izvrši istovar, pretovar ili robu izuzme sa mjesta na kojem se nalazi bez odobrenja carinskih organa (čl. 43. i 44. ZCPBiH);

g) ako izvozi robu u stanju drugačijem od onog u kojem je bila prilikom prihvatanja izvozne prijave (član 158. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 1.000 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 5.000 KM.

Član 12

(Prekršaji u putničkom saobraćaju)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 5.000 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice:

a) ako carinskim organima lažno prikaže da nosi robu koju je kao putnik privremeno iznio (čl. 37. i 38. ZCPBiH);

b) ako izlaznoj carinskoj kancelariji prijavi da privremeno iznosi robu koju ne nosi sa sobom (član 175. ZCPBiH);

c) ako carinskim organima prijavi stvari koje sa sobom nosi, ali onemogući sprovođenje carinskog postupka (član 34. ZCPBiH).

Član 13

(Davanje netačnih podataka o robi pri izvozu, podnošenje lažnih dokumenata za robu i nezakonito obavljanje djelatnosti u slobodnoj zoni)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 5.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice:

a) ako u ispravama koje se podnose uz prijavu označi drugi kvalitet, vrstu, količinu, vrijednost ili porijeklo robe s namjerom da pri izvozu robe ostvari olakšicu predviđenu posebnim propisom ili izbjegne plaćanje izvoznih dažbina (član 157. ZCPBiH);

b) ako podnese lažnu dokumentaciju za robu koja ulazi, napušta ili ostaje u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu (član 161. stav 4. ZCPBiH);

c) ako nastavlja da obavlja industrijsku, komercijalnu ili uslužnu djelatnost u slobodnoj zoni, poslije izrečene zabrane obavljanja Bosne i Hercegovine takvih djelatnosti od carinskih organa (član 166. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 150 KM do 600 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 1.200 KM.

Član 14

(Nepravilno postupanje s uskladištenom robom, čuvanje dokumentacije, istovar i putni pravac)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 2.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice:

a) ako se ne pridržava propisanih uslova za smještanje robe u carinskom skladištu (član 95. ZCPBiH);

b) ako sa uskladištenom robom ne postupa prema propisanim uslovima nadležnog carinskog organa (član 106. ZCPBiH);

c) ako ne obavijesti nadležni carinski organ o promjenama do kojih je došlo nakon davanja odobrenja (član 97. ZCPBiH);

d) ako izvrši privremeno skladištenje robe van mjesta ili protivno uslovima koje odredi nadležni carinski organ (član 48. ZCPBiH);

e) ako se ne pridržava propisanih uslova i rokova u postupku unutrašnje obrade, spoljne obrade, obrade pod carinskom kontrolom i privremenog uvoza (čl. 111, 112, 114, 115, 120, 128.- 136, 145. ZCPBiH);

f) ako ne obavijesti carinski organ o istovaru robe izvršenom zbog neposredne opasnosti (član 43. ZCPBiH);

g) ako onemogući pregled robe koja napušta carinsko područje BiH (član 175. ZCPBiH);

h) ako nakon prijavljivanja robe carinskim organima ne omogući pregled robe, uzimanje uzoraka ili na drugi način onemogući određivanje carinskog postupka ili namjene (član 65. ZCPBiH);

i) ako onemogući pregled robe, lica i prevoznih sredstava koji ulaze, napuštaju ili ostaju u slobodnoj zoni (član 161. ZCPBiH);

j) ako ne čuva dokumente koji se odnose na sprovedeni carinski postupak (član 15. ZCPBiH);

k) ako u bescarinskoj prodavnici prodaje robu licima koja ne ispunjavaju uslove za kupovinu te robe (član 95. ZCPBiH);

l) ako ne koristi putne pravce za prevoz robe koje su odredili carinski organi (član 35. ZCPBiH).

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 500 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 800 KM.

https://advokat-prnjavorac.com

Član 15

(Nepravilno postupanje u slučaju nepredviđene okolnosti i više sile, povreda carinskih obilježja i prekoračenje roka predaje i drugi slučajevi onemogućavanja vršenja carinskog nadzora i davanja netačnih podataka)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 150 KM do 1.500 KM kazniće se za prekršaj pravno lice:

a) ako bez odgađanja ne obavijesti carinski organ da zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile ne može ispoštovati obavezu predviđenu članom 35. stav 1. ZCPBiH (član 36. ZCP BiH);

b) ako ne obavijesti nadležni carinski organ o teretu izbačenom iz vazduhoplova u slučaju opasnosti i mjestu gdje je teret izbačen (član 35. ZCPBiH);

c) ako povrijedi carinska obilježja (član 69. ZCPBiH);

d) ako prekorači rok za predaju robe određenoj carinskoj kancelariji (član 35. ZCPBiH);

e) ako nakon stavljanja robe u slobodan promet ne dopusti pregled dokumenata ili pregled robe carinskim organima (član 75. ZCP BiH);

f) ako ne vodi ili neuredno vodi evidenciju robe smještene u carinsko skladište, onemogući kontrolu knjige evidencije, inventuru jednog dijela ili cjelokupne robe smještene u carinsko skladište (čl. 102. i 103. ZCPBiH);

g) ako na propisan način ne vodi evidenciju o zalihama robe koja se nalazi u slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu (član 169. ZCP BiH);

h) ako podnese ili dovede do podnošenja nadležnom carinskom organu ispravu, informaciju, uvjerenje ili bilo koji drugi dokumenat koji je netačan, lažan ili falsifikovan, a koji nije imao za posljedicu izbjegavanje plaćanja dažbina odnosno njihovo plaćanje u manjem iznosu.

(2) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 500 KM.

(3) Za radnje iz stava (1) ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 500 KM.

Član 16

(Neprijavljivanje robe namijenjene za lične potrebe)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50 KM do 1.000 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice ako carinskom organu ne prijavi robu čiji uvoz nije zabranjen koju prenosi preko carinske linije, a koja je namijenjena za njegove lične potrebe ili za lične potrebe članova njegovog domaćinstva (član 34. ZCPBiH).

(2) Ako vrijednost robe koja je predmet prekršaja iz stava (1) ovog člana ne prelazi iznos od 500 KM, carinski radnik će na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 50 KM, a robu ocariniti. Ako izvršilac prekršaja odbije da plati kaznu, protiv njega se pokreće redovni prekršajni postupak.

Član 17

(Primanje, držanje i promet robe kojim je učinjen carinski prekršaj)

Pravno lice, subjekt registrovan za obavljanje određene privredne djelatnosti koje nema status pravnog lica, odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice koje robu kupi, proda, primi na poklon, prikrije, primi na čuvanje, upotrijebi ili primi na držanje po ma kom osnovu, za koju zna ili je moglo znati da je njome izvršen prekršaj iz čl. 3, 4, 5, 6, člana 7. stav (1) tač. a), b) i c), čl. 8, 9, 10. i člana 11. stav (1) tačka e) ovog zakona, kazniće se za prekršaj istom kaznom propisanom za učinioca prekršaja.

Odjeljak B – ZAŠTITNE MJERE

Član 18

(Zabrana obavljanja spoljnotrgovinskog prometa)

(1) Za prekršaj iz čl. 3. i 4. ovog zakona pravnom licu može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova uvoza, izvoza i provoza robe u trajanju od šest mjeseci do tri godine.

(2) Zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova uvoza, izvoza i provoza robe može se izreći i odgovornom licu u pravnom licu u trajanju od šest mjeseci do tri godine.

Član 19

(Oduzimanje robe)

(1) Roba koja je predmet prekršaja iz čl. 3, 4, 5, 6, 7, i 8. stav (1) tačka a), člana 9. i člana 10. stav (1) tačka b), člana 12. stav (1) tačka a) i roba koja je predmet prekršaja iz člana 17. ovog zakona, ako je učinilac prekršaja izvršio neku od radnji predviđenih u čl. 3, 4, 5, 6,7. i člana 8. stav (1) tačka a), člana 9, člana 10. stav (1) tačka b) i člana 12. stav (1) tačka a), oduzeće se.

(2) Roba koja je predmet prekršaja iz čl. 3, 4, 5, 6, 7. i člana 8. stav (1) tačka a), člana 9, člana 10. stav (1) tačka b), člana 12. stav (1) tačka a) i roba koja je predmet prekršaja iz člana 17. ovog zakona, ako je učinilac prekršaja izvršio neku od radnji predviđenih u čl. 3, 4, 5, 6,7., članu 8. stav (1) tačka a), članu 9., članu 10. stav (1) tačka b) i članu 12. stav (1) tačka a) može se oduzeti i kada nije vlasništvo učinioca prekršaja.

(3) Ako se roba ne pronađe, od učinioca prekršaja naplatiće se njena protivrijednost koja, prema odredbama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, predstavlja carinsku vrijednost i sprovešće se postupak naplate voznih i izvoznih dažbina u smislu tog zakona.

(4) Smatraće se da roba nije pronađena ako se iz bilo kojih razloga ne može oduzeti.

(5) Za vrijednost nepronađene robe učinioci prekršaja odgovaraju solidarno.

(6) Roba koja je predmet carinskog prekršaja za koju je propisana zaštitna mjera oduzimanja robe, kao i roba za koju nije sproveden carinski postupak, može se staviti pod carinski nadzor do okončanja prekršajnog postupka, uz polaganje garancije u visini vrijednosti robe i dažbina kojima je ta roba opterećena ukoliko se radi o robi za koju je propisana zaštitna mjera oduzimanja robe, odnosno u visini iznosa dažbina kojima je ta roba opterećena, ukoliko se radi o robi za koju nije sproveden carinski postupak, a za koju nije propisano izricanje zaštitne mjere.

Član 20

(Oduzimanje prevoznog, odnosno prenosnog sredstva)

(1) Prevozno, odnosno prenosno sredstvo izgrađeno, prilagođeno, izmijenjeno ili podešeno na bilo koji način u svrhu skrivanja robe koja je predmet prekršaja iz čl. 3, 4, 5, 6. i člana 7. stav (1) tač. a) i b), ovog zakona, a za čiji je prevoz odnosno prenos iskorišćeno, može se oduzeti.

(2) Prevozno, odnosno prenosno sredstvo koje je isključivo upotrijebljeno za činjenje prekršaja iz člana 3, 4, 5, 6. i člana 7. stav (1) tač. a) i b) ovog zakona, a za čiji je prevoz odnosno prenos iskorišćeno, može se oduzeti.

(3) Ovim se ne isključuje pravo trećih lica za naknadu štete od učinioca prekršaja.

Član 21

(Posebni slučajevi oduzimanja robe i prevoznog sredstva)

(1) Roba ili prevozno, odnosno prenosno sredstvo kojim je izvršen prekršaj može se oduzeti i kad se postupak protiv učinioca prekršaja obustavi zbog toga što je u vrijeme izvršenja prekršaja bio maloljetan.

(2) Roba ili prevozno, odnosno prenosno sredstvo kojim je izvršen prekršaj može se oduzeti, odnosno naplatiti njihova vrijednost i kad se protiv učinioca ne može voditi prekršajni postupak zbog toga što je nepoznat ili nedostupan nadležnim organima, ili zbog postojanja drugih zakonskih smetnji, osim u slučaju nastupanja apsolutne zastarjelosti.

Odjeljak C – NAPLATA CARINE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI, OTKUP ROBE I PLAĆANjE KAZNE U RATAMA

Član 22

(Naplata carine)

(1) Ako se rješenjem o prekršaju za prekršaje navedene u ovom zakonu roba ne oduzima, odnosno ako je prekršajni postupak obustavljen ili se ne može voditi zbog toga što je učinilac nepoznat ili nedostupan nadležnim organima, ili zbog postojanja drugih zakonskih smetnji, carinski organ će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak naplate uvoznih i izvoznih dažbina.

(2) Ako se iznos dažbina ne može naplatiti od učinioca prekršaja, naplatiće se od držaoca robe.

Član 23

(Otkup robe)

(1) Licu koje je izvršilo prekršaj za koji je propisana zaštitna mjera oduzimanja robe, kao i vlasniku robe ako je roba oduzeta od nevlasnika, carinski organ može u opravdanim slučajevima vratiti robu, pod uslovom da plati vrijednost robe koja je bila predmet prekršaja i uvozne i izvozne dažbine.

(2) Prilikom ocjene opravdanosti vraćanja robe u smislu stava (1) ovog člana, cijeni se:

a) karakter i specifičnost robe,

b) namjena robe,

c) rok trajanja robe i dr.

(3) Vrijednost robe i dažbine utvrđuju se prema propisima koji važe na dan donošenja rješenja.

Član 24

(Plaćanje kazne i vrijednosti robe u ratama)

Carinski organ koji je vodio prekršajni postupak u prvom stepenu može, u opravdanim slučajevima, dozvoliti da se izrečena novčana kazna i vrijednost robe plate u ratama, s tim što rok otplate ne može biti duži od jedne godine.

GLAVA II – ORGAN ZA VOĐENjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Član 25

(Nadležnost za vođenje postupka)

(1) Carinsko-prekršajni postupak u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj u prvom stepenu vode sudovi za prekršaje, prema mjestu izvršenja prekršaja, a u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine Osnovni sud Brčko Distrikt.

(2) Organ nadležan za odlučivanje po žalbama na prvostepena rješenja je Okružni sud u Republici Srpskoj, Kantonalni sud u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine Apelacioni sud.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26

(Primjena procesnog zakona)

Pri vođenju carinsko-prekršajnog postupka primjenjivaće se procesno pravne odredbe Zakona o prekršajima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 12/94, 16/95, 40/98 i 96/03), Zakona o prekršajima kojima se povređuju federalni propisi (“Službene novine Federacije BiH”, br. 9/96 i 29/00) i Zakona o prekršajima Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, br. 8/00, 1/01 i 6/02), prema mjestu izvršenja prekršaja.

Član 27

(Zastarjelost)

Pri vođenju carinsko-prekršajnog postupka primjenjivaće se rokovi zastarjelosti predviđeni Zakonom o prekršajima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 20/04).

Član 28

(Prestanak važenja ranijih zakona)

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaju da važe Zakon o carinskim prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/00) i Zakon o carinskim prekršajima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 13/00).

Član 29

(Postupak koji nije okončan)

Svi slučajevi, odnosno postupci koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani, završiće se po odredbama ovog zakona.

Član 30

(Ograničenje u primjeni propisa)

(1) Do stupanja na snagu novog prekršajnog zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, prekršajni postupak u prvom stepenu vodi i rješenja donosi Komisija za carinske prekršaje u regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, sastavljena od tri člana od kojih je jedan član predsjednik.

(2) Predsjednik i članovi Komisije mogu imati zamjenika.

(3) Komisija može ovlastiti jednog od svojih članova za preduzimanje radnji u postupku.

(4) Predsjednika i članove Komisije, kao i njihove zamjenike, imenuje direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na prijedlog šefa Odsjeka za carine pri regionalnom centru.

(5) Predsjednik i članovi Komisije moraju imati položen pravosudni ispit ili ispit sudije za prekršaje kojima se povređuju federalni propisi.

(6) Do stupanja na snagu novog prekršajnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, organi nadležni za odlučivanje po žalbama na prvostepena rješenja su okružni sudovi u Republici Srpskoj, Federalno vijeće za prekršaje u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine Apelacioni sud.

Član 31

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021