Zakoni Brčko Distrikta BiHZAKON O BORAVIŠNOJ TAKSI U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O BORAVIŠNOJ TAKSI U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE
(“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 37/2015)

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet zakona)

Ovim zakonom propisuju se obaveza plaćanja boravišne takse, obveznici plaćanja i naplate takse, način raspoređivanja i korištenja sredstava prikupljenih po osnovu naplate boravišne takse u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt).

Član 2

(Definicije)

Izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

a) „boravišna taksa“ je taksa koju plaća domaći ili strani državljanin koji se koristi uslugama smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska, odnosno turistička djelatnost;

b) „smještajni objekat“ je objekat u kojem uslugu smještaja pruža davalac usluga, kao npr. hotel, turistička naselja koja obuhvataju hotelska, apartmanska i slična naselja, apartmanski hotel, motel, odmarališta i slični objekti za kraći odmor, omladinski hostel, planinarski dom, kamp i prostor za kampiranje, prenoćište i pansion, ostali smještaj;

c) „davalac usluga“ je lice koje pruža usluge smještaja u skladu sa zakonom koji reguliše ugostiteljsku djelatnost;

d) „član uže porodice“ je bračni i vanbračni partner, njihova bračna, vanbračna i usvojena djeca, pastorčad, djeca uzeta pod starateljstvo, majka, otac, maćeha, očuh, usvojitelj, djed i nena po majci i ocu, braća i sestre.

DIO DRUGI – BORAVIŠNA TAKSA

POGLAVLJE I. PLAĆANJE, OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA I OLAKŠICE PRI PLAĆANJU BORAVIŠNE TAKSE

Član 3

(Plaćanje boravišne takse)

(1) Boravišna taksa se plaća za svaku ostvarenu uslugu smještaja.

(2) Strani državljani plaćaju boravišnu taksu pod istim uslovima kao i domaći državljani.

Član 4

(Oslobađanja od plaćanja boravišne takse)

Od plaćanja boravišne takse oslobođeni su:

a) djeca do 14 godina starosti;

b) slijepa, gluha i ostala lica sa teškim psiho-fizičkim invaliditetom;

c) učesnici školskih ekskurzija koje organizuju školske ustanove osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja;

d) lica koja na liječenje upute zdravstvene ustanove;

e) lica koja obavljaju sezonske poslove s prijavljenim boravkom u Distriktu;

f) lica koja organizovano borave u smještajnom objektu radi izvođenja nastave, istraživanja, ekoloških i sportskih aktivnosti;

g) strani državljani koji su u skladu s međunarodnim propisima, konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja takse;

h) članovi uže porodice stanovnika Distrikta;

i) putnici na putničkom brodu u međunarodnom riječnom saobraćaju, kad se brod nalazi na vezu u luci;

j) osobe koje uslugu smještaja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne zaštite;

k) studenti i učenici koji nemaju prebivalište u Distriktu.

Član 5

(Olakšice pri plaćanju boravišne takse)

Boravišnu taksu od 25% (dvadeset pet) od utvrđenog iznosa plaća:

a) lice od 15 do 18 godina starosti kada se koristi uslugama smještaja u smještajnom objektu organizovanom za smještaj u hostelima;

b) lice koje boravi u Distriktu preko 30 dana neprekidno.

Član 6

(Dokazivanje prava na oslobađanje i prava na olakšicu pri plaćanju boravišne takse)

(1) Lica iz članova 4 i 5 ovog zakona dužna su predočiti dokaze za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja boravišne takse, odnosno prava na olakšicu pri plaćanju boravišne takse.

(2) Dokazi za ostvarivanje prava iz članova 4 i 5 ovog zakona su:

a) lična karta;

b) putna isprava;

c) članska karta odgovarajućih udruženja građana za lica iz člana 4 tačke b) ovog zakona;

d) potvrda škole, preduzeća ili institucije;

e) ljekarsko uvjerenje ili slična isprava;

f) druga odgovarajuća isprava.

Član 7

(Visina boravišne takse)

Visinu boravišne takse utvrđuje Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na prijedlog šefa Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu (u daljnjem tekstu: Odjeljenje).

Član 8

(Sredstva od boravišne takse)

(1) Sredstva prikupljena po osnovu naplate boravišne takse prihod su Distrikta.

(2) Sredstva od naplaćene boravišne takse davalac smještaja uplaćuje na Jedinstveni račun Trezora Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: JRT) u roku od pet dana od isteka mjeseca u kojem su sredstva naplaćena.

Član 9

(Naplata boravišne takse)

(1) Davalac usluga naplaćuje boravišnu taksu istovremeno s naplatom usluge smještaja.

(2) Ako davalac usluga ne naplati boravišnu taksu, dužan je iznos nenaplaćene boravišne takse uplatiti iz svojih sredstava.

Član 10

(Iskazivanje iznosa boravišne takse)

(1) Davalac usluga dužan je u računu koji izdaje za usluge smještaja posebno iskazati:

a) iznos boravišne takse,

b) osnov za oslobađanje od plaćanja boravišne takse, odnosno osnov za olakšice prilikom plaćanja boravišne takse u slučaju iz članova 4 i 5 ovog zakona.

(2) Davalac usluga vodi posebnu evidenciju o iznosu uplaćene boravišne takse.

(3) Davalac usluga dužan je Odjeljenju, kao nadležnom organu javne uprave, dostaviti izvještaj o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec.

(4) Oblik, sadržaj i izgled evidencije iz stava 2 i izvještaja iz stava 3 ovog člana utvrđuje se podzakonskim aktom koji donosi direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

POGLAVLJE II. NADZOR

Član 11

(Nadzor)

Nadzor nad naplatom i uplatom boravišne takse na JRT vrši Direkcija za finansije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – Porezna uprava u skladu sa zakonom.

Član 12

(Nadzor nad provođenjem zakona)

Nadzor nad provođenjem ovog zakona vrši Odjeljenje.

POGLAVLJE III. KAZNENE ODREDBE

Član 13

(Kaznene odredbe)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice koje pruža usluge smještaja ako:

a) naplati boravišnu taksu u različitom iznosu za domaće i strane državljane suprotno članu 3 stavu 2 ovog zakona;

b) sredstva boravišne takse ne uplati na JRT, u skladu s članom 8 stavom 2 ovog zakona;

c) u svakom pojedinačnom slučaju ne naplati boravišnu taksu istovremeno s naplatom smještaja propisanu članom 9 stavom 1 ovog zakona;

d) ne postupi u skladu s članom 9 stavom 2 ovog zakona;

e) postupi suprotno članu 10 ovog zakona, odnosno ako:

1) u računu posebno ne iskaže iznos boravišne takse ili ne navede osnov za oslobađanje od plaćanja boravišne takse, odnosno osnov za olakšice prilikom plaćanja boravišne takse (član 10 stav 1 ovog zakona),

2) ne vodi posebnu evidenciju o iznosu uplaćene boravišne takse (član 10 stav 2 ovog zakona),

3) Odjeljenju ne dostavi izvještaj o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec (član 10 stav 3 ovog zakona).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 2.000,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kaznit će se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 KM do 2.000,00 KM.

Član 14

(Novčane kazne za prekršaje ostalih lica)

Za prekršaj iz člana 13 stava 1 ovog zakona kaznit će se ostala lica koja pružaju usluge smještaja u skladu sa zakonom koji reguliše ugostiteljsku djelatnost novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

DIO TREĆI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15

(Podzakonski akti)

Podzakonski akti za provođenje ovog zakona bit će doneseni u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 16

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021