Zakoni Bosne i HercegovineZAKON O AGENCIJI ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON
O AGENCIJI ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE
(“Sl. glasnik BiH”, br. 56/2008)
GLAVA I – OPŠTE ODREDBE

Član 1

(Predmet Zakona)

(1) Ovim zakonom osniva se Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija) i utvrđuje se njena nadležnost, organizacija i upravljanje, kao i druga pitanja značajna za njen rad i zakonito funkcionisanje.

(2) Na sva pitanja organizacije i upravljanja, te druga pitanja značajna za funkcionisanje Agencije, kao što je donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije i drugih propisa, odnos između institucija Bosne i Hercegovine, te odnos prema pravnim i fizičkim licima, u mjeri u kojoj nisu propisana ovim zakonom, primjenjuje se Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, Zakon o upravi, Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine i Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

Član 2

(Pojmovi i izrazi)

Izrazi korišćeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

a) centralna evidencija je skup podataka koje prilikom vođenja upravnih postupaka prikupljaju nadležni i izvorni organi i elektronskim putem dostavljaju u baze podataka koje se nalaze u Agenciji,

b) razmjena podataka je proces prilikom kojeg se podaci prikupljeni u centralne evidencije elektronskim ili fizičkim putem dostavljaju prijemnom organu,

c) nadležni organ ili izvorni organ je institucija koja sarađuje sa Agencijom, odnosno institucija koja obrađuje podatke i koja je vlasnik podataka koji se dostavljaju u centralne registre ili koja Agenciji dostavlja zahtjeve za personalizaciju dokumenata ili koja prenosi svoje podatke putem mreže koju vodi Agencija,

d) prijemni organ je organ kojem Agencija, u skladu sa relevantnim zakonima BiH, omogućava pristup centralnim evidencijama koje vodi,

e) mreža za prenos podataka je tehnički sistem za elektronsko prenošenje podataka koji je u nadležnosti Agencije i koji omogućava prenos podataka na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama,

f) elektronski certifikat je potvrda u elektronskoj formi kojom se garantuje da je lice koje je potpisalo dokument izdat u elektronskoj formi svoj potpis verifikovalo kod ovlašćenog certifikacionog organa,

g) elektronski potpis je skup podataka u elektronskoj formi povezanih sa porukom koji služi kao potvrda autentičnosti te poruke i identifikacije potpisnika,

h) softverska aplikacija podrazumijeva skup kompjuterskih programa kojima se vrši unos, obrada, arhiviranje i distribucija podataka,

i) baza podataka je skup podataka organizovanih tako da specijalni računarski program namijenjen za rad sa bazama podataka može brzo i tačno unijeti, selektovati ili izvući željeni podatak,

j) personalizacija dokumenata je proces ispisa ličnih podataka nosioca dokumenta na obrazac dokumenta,

k) ICAO – međunarodna agencija za civilni avionski saobraćaj (skraćenica od originalnog naziva na engleskom: International Civil Aviation Organization) koja dokumentom ICAO 9303 definiše standarde u oblasti identifikacionih dokumenata.

Član 3

(Definicija Agencije)

(1) Agencija je upravna organizacija u okviru Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zadužena za oblast identifikacionih dokumenata, skladištenje, personalizaciju i transport dokumenata, te centralno vođenje evidencija i razmjenu podataka između nadležnih organa u Bosni i Hercegovini.

(2) Agencija sarađuje sa nadležnim organima u Bosni i Hercegovini koji su izvorni organi, te drugim organima koji koriste usluge Agencije u skladu sa ovim zakonom.

(3) Agencija djeluje isključivo na profesionalnim osnovama, ne zastupajući, ne štiteći i ne podrivajući interese bilo koje političke partije, registrovane organizacije ili udruženja, niti bilo kojeg konstitutivnog ili drugog naroda u Bosni i Hercegovini.

Član 4

(Finansiranje)

(1) Sredstva potrebna za finansiranje rada Agencije obezbjeđuju se iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.

(2) Prihodi Agencije ostvareni po osnovu utvrđenih cijena identifikacionih dokumenata i drugih ostvarenih naknada za pružene usluge predstavljaju prihode budžeta.

(3) Savjet ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Savjet ministara), na prijedlog Agencije, utvrđuje cijenu identifikacionih dokumenata, drugih dokumenata i usluga iz stava (2) ovog člana.

Član 5

(Uspostavljanje Agencije)

(1) Sjedište Agencije je u Banjaluci.

(2) Agencija ima osnovne organizacione jedinice koje mogu biti smještene i van sjedišta Agencije. Opis poslova, broj, naziv i mjesta u kojima su smještene osnovne organizacione jedinice van sjedišta Agencije biće propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije.

(3) Organizaciona jedinica Agencije van njenog sjedišta je i Centar za skladištenje, personalizaciju i transport ličnih dokumenata (u daljnjem tekstu: Centar), sa sjedištem u Banjaluci.

(4) Standardi funkcionisanja Centra, kao i sva druga pitanja značajna za funkcionisanje Centra, biće propisani podzakonskim aktima koje donosi Savjet ministara, na prijedlog direktora Agencije, dok će unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta Centra biti propisana Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije.

Član 6

(Radni odnosi u Agenciji)

(1) Zaposleni u Agenciji su državni službenici i zaposlenici, čiji se broj i struktura uređuju Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije.

(2) Radni odnosi državnih službenika koji rade u Agenciji uređuju se Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

(3) Radni odnosi ostalih zaposlenih unutar Agencije uređuju se Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

Član 7

(Nacionalna i polna zastupljenost)

(1) Struktura državnih službenika i ostalih zaposlenih u Agenciji odražava nacionalnu strukturu stanovništva Bosne i Hercegovine, i to prema posljednjem popisu stanovništva Bosne i Hercegovine.

(2) Direktor i zamjenik direktora ne mogu biti iz istog naroda.

(3) Agencija vodi računa o polnoj zastupljenosti zaposlenih.

GLAVA II – DJELOKRUG AGENCIJE

Član 8

(Djelokrug i nadležnosti Agencije)

(1) Agencija obavlja sljedeće poslove:

a) predlaže i sprovodi strategiju i politiku razvoja u Bosni i Hercegovini u oblasti identifikacionih dokumenata, a prema ICAO 9303 standardu i drugim relevantnim standardima;

b) vrši nabavku, skladištenje, personalizaciju, kontrolu kvaliteta i transport identifikacionih dokumenata za potrebe nadležnih organa Bosne i Hercegovine;

c) tehnički dizajnira i formira evidencije definisane ovim zakonom;

d) održava i upravlja bazama podataka u koje se pohranjuju podaci iz evidencija koje su definisane ovim zakonom i informacionih sistema, putem kojih se pristupa navedenim evidencijama;

e) obezbjeđuje adekvatnu infrastrukturu, posebne uslova za rad i zaštitu podataka, te druge tehničke preduslove za nesmetano funkcionisanje baza podataka koje su u njenoj nadležnosti i baza podataka koje su u nadležnosti drugih ministarstava, institucija i organa na njihov zahtjev i u skladu sa zakonom;

f) izdaje podatke o evidencijama i iz evidencija ovlašćenim institucijama i pravnim licima;

g) projektuje, razvija i održava softverska rješenja potrebna za vođenje evidencija u nadležnosti Agencije internim resursima, saradnjom sa izvornim organima, ili angažmanom kompanija;

h) razvija, održava i unapređuje telekomunikacione mreže za prenos podataka za potrebe Agencije, te drugih organa javne bezbjednosti u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama, a kako bi se omogućila efikasna razmjena podataka iz registara definisanih ovim zakonom;

i) utvrđuje standarde za opremu koju će nadležni, prijemni i izvorni organi nabavljati i koristiti u procesu obrade i razmjene podataka u skladu sa ovim zakonom;

j) utvrđuje stadarde, što je neophodno na lokacijama sa kojih se vrši pristup sistemu centralne evidencije i razmjene podataka kako bi se postigla bezbjednost i zaštita podataka i sistema;

k) sprovodi upravne postupke koji se tiču djelokruga Agencije u skladu sa važećim zakonskim propisima.

(2) Agencija je nadležna za personalizaciju i tehničku obradu sljedećih identifikacionih dokumenata:

a) ličnih karata,

b) ličnih karata za strance,

c) vozačkih dozvola,

d) putnih isprava,

e) dokumenata za registraciju vozila,

f) drugih identifikacionih dokumenata uz saglasnost nadležnih organa i posebnu odluku Savjeta ministara.

(3) Agencija vodi evidenciju:

a) jedinstvenih matičnih brojeva (JMB);

b) prebivališta i boravišta državljana Bosne i Hercegovine;

c) ličnih karata državljana Bosne i Hercegovine;

d) građanskih, službenih i diplomatskih pasoša;

e) vozačkih dozvola;

f) registracije motornih vozila i dokumenata za registraciju;

g) ličnih karata za strane državljane;

h) novčanih kazni i prekršajnu evidenciju;

i) druge evidencije za koje postoji saglasnost izvornih organa, a uz posebnu odluku Savjeta ministara.

(4) Agencija je isključivo nadležna za tehničko održavanje i elektronsko arhiviranje podataka i informacija koje se vode u evidencijama definisanim u stavu (3) ovog člana, kao javnog dobra na nivou Bosne i Hercegovine.

(5) Agencija nije vlasnik podataka pohranjenih u evidencijama definisanim u stavu (3) ovog člana, nego je to izvorni organ.

(6) Agencija je nadležna za digitalno potpisivanje u oblasti identifikacionih dokumenata, odnosno zadužena je za elektronske certifikate i elektronske potpise u vezi sa identifikacionim dokumentima, u skladu sa zakonom koji reguliše elektronski potpis.

(7) Agencija je nadležna za saradnju sa međunarodnim institucijama koje su zadužene za oblast identifikacionih dokumenata.

Član 9

(Pristup, prenos i razmjena podataka)

(1) Agencija će omogućiti nesmetan pristup, prenos i razmjenu podataka koji se vode u evidencijama utvrđenim u članu 8. stav (3) ovog Zakona, između nadležnih organa Bosne i Hercegovine.

(2) Agencija omogućava pristup podacima izvornim i prijemnim organima. Pristup podacima vrši se prema tehničkim i operativnim pravilima koje utvrđuje Agencija i objavljuje ih u “Službenom glasniku BiH”.

(3) Prenos podataka vrši se na zahtjev, u skladu sa sljedećim pravilima:

a) ako zahtjev podnosi izvorni organ odgovarajućih podataka i ako je u skladu sa zakonima koje izvorni organ primjenjuje, vezano za obradu odgovarajućih podataka;

b) ako zahtjev podnosi prijemni organ koji je izričito zakonski ovlašćen da pristupa takvim podacima ili ih prenosi;

c) ako zahtjev podnosi prijemni organ koji nije u mogućnosti da izvršava svoje zakonske obaveze bez pristupa traženim podacima;

d) organ koji podnosi zahtjev snosi odgovornost za zakonitost pristupa i korišćenje podataka;

e) svaki zahtjev mora sadržavati ime i prezime, funkciju i JMB lica u organu koji podnosi zahtjev i koji, odobrenjem zahtjeva, preuzima odgovornost za preuzete podatke. U zahtjevima pod tačkomc) moraju se navesti zakonske obaveze organa koji podnosi zahtjev kao i svrha zahtjeva;

f) Agencija mora elektronski dokumentovati sve zahtjeve i sve informacije koje su joj date na raspolaganje, najmanje 10 godina od dana podnošenja zahtjeva. Svaki javni organ može ostvariti pristup informacijama putem zahtjeva koji podnese. Organ Bosne i Hercegovine koji se bavi zaštitom podataka ima puni pristup ovim evidentiranim podacima, s ciljem obezbjeđivanja zakonitosti rada Agencije i zakonitosti zahtjeva;

g) direktor Agencije može odbiti ili zaustaviti prenos podataka u slučaju očiglednog kršenja zakona. O tome odmah mora biti obaviješten ministar civilnih poslova, koji donosi konačnu odluku o prenosu tih podataka.

Član 10

(Pružanje podrške i službena saradnja)

(1) Agencija prilikom obavljanja poslova iz člana 8. ovog zakona pruža podršku, sarađuje i koordinira rad sa nadležnim organima Bosne i Hercegovine, entiteta i kantona čiji se podaci vode u evidencijama i koji koriste mrežu za prenos podataka.

Član 11

(Povjerljivost i zaštita podataka)

(1) Lični podaci biće povjerljivi i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa zakonom koji reguliše oblast zaštite ličnih podataka i drugim relevantnim zakonima.

(2) Svi podaci i evidencije iz djelokruga Agencije su službena tajna, osim ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije propisano. Svi zaposleni u Agenciji dužni su da čuvaju sve podatke i evidencije do kojih dođu tokom rada u Agenciji kao službenu tajnu.

(3) Na prijedlog direktora Agencije, Savjet ministara donijeće propis o mjerama za zaštitu tajnosti i bezbjednosti podataka i evidencija u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka.

GLAVA III – ORGANIZACIJA I RUKOVOĐENjE

Član 12

(Organizaciona struktura)

(1) Unutrašnja organizacija Agencije uređuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije.

(2) Pravilnik iz stava (1) ovog člana donosi se u skladu sa članom 23. stavom (2) ovog zakona.

Član 13

(Direktor)

(1) Agencijom rukovodi direktor Agencije (u daljnjem tekstu: direktor).

(2) Za rad Agencije i svoj rad, direktor je odgovoran ministru civilnih poslova i Savjetu ministara.

Član 14

(Zamjenik direktora)

(1) Direktor ima jednog zamjenika.

(2) Zamjenik direktora odgovoran je za svoj rad direktoru Agencije.

(3) Zamjenik direktora obavlja dužnosti direktora za vrijeme njegovog odsustva i obavlja druge dužnosti koje mu povjeri direktor.

Član 15

(Spriječenost direktora)

(1) Ako direktor nije u mogućnosti da ispunjava svoje dužnosti i odgovornosti, ispunjava ih zamjenik direktora, sve dok direktor ponovo ne bude u mogućnosti da ih preuzme ili do imenovanja novog direktora.

(2) Ako direktor ne može ponovo preuzeti svoje dužnosti i odgovornosti, pokrenuće se procedura izbora novog direktora, u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Savjeta ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.

Član 16

(Imenovanje direktora i zamjenika direktora)

(1) Direktora i zamjenika direktora imenuje Savjet ministara, u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Savjeta ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 37/03).

(2) Direktor i zamjenik direktora imenuju se na mandat od pet godina, uz mogućnost ponovnog izbora u narednom mandatu.

Član 17

(Posebni uslovi za imenovanje direktora i zamjenika direktora)

(1) Osim uslova utvrđenih Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Savjeta ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine, kandidat za direktora mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:

a) visoku stručnu spremu, tehnički fakultet – smjer informatike ili elektronskog poslovanja, ekonomski fakultet – smjer informatike, ili pravni fakultet;

b) minimalno dvije godine iskustva na rukovodećim poslovima u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija;

c) aktivno znanje engleskog jezika.

(2) Osim uslova utvrđenih Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Savjeta ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine, kandidat za zamjenika direktora mora ispunjavati sljedeće posebne uslove:

a) visoku stručnu spremu, tehnički, ekonomski fakultet;

b) minimalno dvije godine iskustva na rukovodećim poslovima u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija ili u organima javne uprave.

Član 18

(Uslovi za razrješenje direktora i zamjenika direktora)

Savjet ministara može razriješiti direktora i zamjenika direktora:

a) na njihov lični zahtjev;

b) ako ocijeni rad direktora i/ili zamjenika direktora, odnosno rad Agencije nezadovoljavajućim;

c) ako su trajno spriječeni da ispunjavaju svoje dužnosti i odgovornosti;

d) ako im je izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo u trajanju dužem od šest mjeseci.

Član 19

(Dužnosti i odgovornosti direktora)

(1) Direktor Agencije dužan je i odgovoran za:

a) predstavljanje Agencije;

b) izrađivanje godišnjeg plana rada prema smjernicama Ministarstva i Savjeta ministara, te drugih planova koji se tiču nadležnosti Agencije;

c) izrađivanje plana godišnjeg budžeta Agencije, u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine;

d) rukovođenje i usmjeravanje u obavljanju poslova iz nadležnosti Agencije;

e) učestvovanje u izradi državnog plana aktivnosti koji definiše pitanja u domenu razvoja identifikacionih dokumenata i resursa za prenos podataka u Bosni i Hercegovini;

f) predlaganje Ministarstvu pokretanja pregovora vezanih za zaključivanje međunarodnih sporazuma o saradnji u vezi sa pitanjima razvoja identifikacionih dokumenata i djelokruga Agencije utvrđenog članom 8. ovog zakona;

g) podnošenje godišnjeg izvještaja o radu Agencije, u skladu sa Zakonom o upravi;

h) izradu potrebnih analiza radi racionalnog rasporeda zaposlenih i tehničkih sredstava Agencije;

i) obezbjeđivanje saradnje sa Ministarstvom, nadležnim organima Bosne i Hercegovine za postupanje po ovom zakonu, te ostalim odgovarajućim organima i institucijama u Bosni i Hercegovini;

j) obezbjeđivanje sprovođenja međunarodnih sporazuma i konvencija iz oblasti identifikacionih dokumenata koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala.

(2) Osim dužnosti i odgovornosti iz stava (1) ovog člana, direktor obavlja i druge poslove, kao što su:

a) u skladu sa Zakonom o upravi, predlaganje Savjetu ministara Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, drugih propisa predviđenih zakonom, te propisa nužnih radi obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine;

b) raspoređivanje dužnosti zamjeniku direktora i rukovodiocima organizacionih jedinica Agencije u skladu sa zakonom, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i drugim propisima;

c) donošenje odluka o zapošljavanju, raspoređivanju i prestanku rada državnih službenika i zaposlenika u Agenciji, u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine;

d) pripremanje i sprovođenje programa specifičnih obuka i obrazovanja zaposlenih u Agenciji;

e) obavljanje drugih dužnosti propisanih zakonima i drugim propisima.

(3) Direktor je odgovoran za zakonit rad Agencije, kao i za zakonito trošenje budžetskih i drugih sredstava namijenjenih finansiranju Agencije.

GLAVA IV – EVIDENCIJE

Član 20

(Evidencije koje vodi Agencija)

(1) Agencija vodi i tehnički održava evidencije o:

a) jedinstvenom matičnom broju;

b) prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine;

c) ličnim kartama i ličnim kartama za strance;

d) pasošima, službenim pasošima i diplomatskim pasošima;

e) vozačkim dozvolama;

f) registrovanim vozilima i dokumentima vezanim za registraciju vozila;

g) registru novčanih kazni i prekršajnoj evidenciji;

h) druge evidencije koje se Agenciji stave u nadležnost.

(2) Navedene evidencije mogu da vode i izvorni organi u okviru svoje nadležnosti, ali su obavezni da podatke trenutno dostavljaju Agenciji.

Član 21

(Vođenje i sadržaj evidencija)

(1) Posebnom odlukom Savjeta ministara, a na prijedlog direktora Agencije, za sve evidencije utvrđene članom 20. ovog zakona biće definisano sljedeće:

a) svrha evidencije;

b) sadržaj evidencije i međusobna veza evidencija kako bi se izbjeglo dupliranje istih podataka u različitim registrima;

c) izvorni organi koji dostavljaju podatke u skladu sa relevantnim zakonima;

d) način dostavljanja podataka;

e) načini i pravila razmjene podataka;

f) načini zaštite podataka;

g) posebne procedure razmjene i zaštite biometrijskih i drugih ličnih podataka;

h) druga pitanja značajna za vođenje evidencije.

GLAVA V – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22

(Imenovanja)

(1) Postupak imenovanja direktora i zamjenika direktora Agencije biće okončan najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Do stupanja na dužnost direktora Agencije, direktor Direkcije za implementaciju projekta CIPS (u daljnjem tekstu: Direkcija) obavljaće dužnost direktora Agencije i snosiće odgovornost u skladu sa ovim zakonom.

Član 23

(Pravni akti Agencije)

(1) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, Savjet ministara, na prijedlog direktora Agencije, donijeće sljedeće pravne akte:

a) Pravilnik o mjerama zaštite podataka i evidencija kao i odgovornosti u vezi sa zaštitom službene tajne;

b) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija;

c) Pravilnik o popisu opreme i prenosu vlasništva.

(2) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, direktor Agencije, uz saglasnost Savjeta ministara, donijeće sljedeće pravne akte:

a) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije;

b) Pravilnik o načinu pristupa evidencijama i razmjeni podataka.

(3) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, direktor Agencije donijeće sljedeće pravne akte:

a) pravilnike o radu organa interne kontrole;

b) Pravilnik o tehničkoj administraciji u Agenciji;

c) Pravilnik o administriranju mreže za prenos podataka;

d) Pravilnik o standardima funkcionisanja Centra, kao i sva druga pitanja značajna za funkcionisanje Centra.

Član 24

(Imovina i zaposleni Agencije)

(1) Imovina Direkcije, kao i oprema u organizacionim jedinicama Direkcije, te sva druga prava i obaveze Direkcije postaju imovina, prava i obaveze Agencije danom stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Oprema koja je nabavljena za potrebe projekta CIPS i drugih projekata i koja je u vlasništvu Direkcije, a koju koriste drugi organi za obavljanje svojih poslova, postaće oprema tih organa.

(3) Savjet ministara će, na prijedlog direktora Agencije, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra civilnih poslova i ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine, donijeti poseban Pravilnik o popisu opreme i prenosu vlasništva na organe definisane u stavu (2) ovog člana.

(4) Agencija će preuzeti državne službenike iz Direkcije za implementaciju projekta CIPS u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, a ostale zaposlene preuzeće u skladu sa Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

Član 25

(Prestanak važenja prethodnih zakona)

(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka (“Službeni glasnik BiH”, broj 32/01, 16/02, 32/07 i 44/07).

(2) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Odluka o osnivanju Direkcije za implementaciju projekta CIPS (“Službeni glasnik BiH”, broj 12/02).

(3) Do donošenja odgovarajućih propisa, Agencija primjenjuje podzakonske akte donesene na osnovu propisa iz st. (1) i (2) ovog člana, ako oni nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 26

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021