Zakoni Bosne i HercegovineZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA BIH

ZAKONO ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

(“Sl. glasnik BiH”, br. 16/2002, 19/2002, 43/2004, 8/2006, 76/2006, 13/2007 – dr. odluka, 76/2007, 3/2008 – dr. odluka, 42/2008 – dr. odluka, 3/2010 – dr. odluka, 98/2012, 15/2014 – dr. odluka, 78/2014 – dr. odluka, 32/2017 – dr. odluka, 62/2017 – dr. odluka, 53/2017 – dr. odluka, 73/2017 – dr. odluka, 68/2019 – dr. odluka i 18/2020 – dr. odluka)

Član 1

Ovim zakonom uređuju se administrativne takse koje se plaćaju u postupcima pred institucijama u Bosni i Hercegovini i radnjama koje preduzimaju ove institucije.

Član 2

Administrativne takse plaćaju se za spise i radnje u upravnim stvarima kao i za druge predmete i radnje kod institucija Bosne i Hercegovine.

Član 3

Spisi i radnje za koje se plaća taksa kao i visina takse utvrđuje se Taksenom tarifom.

Tarifa administrativnih taksi propisuje se ovim zakonom.

Član 3a

Savjet ministara Bosne i Hercegovine može, kada to bude smatrao potrebnim, a u svrhu podmirenja troškova koji nastanu u radu ministarstva, pored taksi koje su već predviđene ovim zakonom utvrditi dodatne administrativne takse.

Nadležno ministarstvo može povećati i smanjiti administrativne takse koje su prethodno predviđene ovim zakonom.

Iznos takvih dodatnih odnosno izmijenjenih administrativnih taksi koje se mogu uvesti mora biti razuman.

Dodatne odnosno izmijenjene administrativne takse iz prethodnog stava uvode se odnosno mijenjaju podzakonskim aktima koje u propisanoj formi donosi dato nadležno ministarstvo.

Član 4

Takseni obaveznik je lice po čijem je zahtjevu pokrenut postupak ili se vrše radnje predviđene Taksenom tarifom.

Ako za istu taksu postoje dva ili više obaveznika njihova obaveza je zajednička.

Član 5

Ako Taksenom tarifom nije drugačije propisano, taksena obaveza nastaje:

1. za podneske – u trenutku kada se predaje, a podneske date u zapisnik- kada se zapisnik sastavlja;

2. za rješenje i druge isprave – u trenutku podnošenja zahtjeva za njihovo izdavanje;

3. za pravne radnje – u trenutku podnošenja zahtjeva za izvršenje tih radnji.

Član 6

Taksa se plaća u trenutku nastanka obaveze, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 7

Ako je Taksenom tarifom propisano da se taksa plaća prema vrijednosti predmeta, kao osnova za obračunavanje takse, uzima se vrijednost označena u podnesku ili ispravi ili vrijednost utvrđena procjenom organa koji vodi postupak kad postoji opravdan razlog za sumnju da vrijednost označena u podnesku ili ispravi ne odgovara stvarnoj vrijednosti.

Član 8

Kada se isprava za koju se plaća taksa po zahtjevu stranke izdaje u dva ili više primjeraka, za drugi i svaki daljnji primjerak plaća se taksa kao za prepis i ovjeru prepisa.

Taksa iz stava 1. ovog člana ne može biti veća od takse za prvi primjerak.

Član 9

U rješenju ili drugoj ispravi za koju je taksa plaćena mora se označiti da je taksa plaćena u kojem iznosu i po kojem tarifnom broju.

Član 10

Podnesci i drugi spisi, izuzev oslobođenih od plaćanja takse, ako nije plaćena ili nije dovoljno plaćena taksa, ne smiju biti primljeni direktno od stranke.

Ako podnesak za koji nije plaćena ili nije dovoljno plaćena taksa stigne poštom organ nadležan za odlučivanje po zahtjevu, pozvaće taksenog obaveznika opomenom da u roku od osam dana od dana prijema opomene plati redovnu taksu i taksu za opomenu.

Nadležni organ pokrenuće postupak i po podnesku iz stava 2. ovog člana za koje nije plaćena ili nije dovoljno plaćena taksa, ali rješenje ili drugi akt ne može biti uručen stranci prije nego što plati taksu po opomeni.

Član 11

Odredbe člana 10. stav 2. ovog zakona ne primjenjuju se na podneske i druge spise koji stignu poštom iz inostranstva, a za koje nije plaćena ili nije dovoljno plaćena taksa, niti na ostale spise i radnje koje podliježu konzularnim taksama. S tim podnescima i spisima postupiće se na način propisan članom 24. ovoga zakona.

Član 12

Spisi i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti ne podliježu taksi.

Član 13

Od plaćanja takse oslobođeni su:

1. institucije Bosne i Hercegovine, entiteti, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, kantoni, opštine, gradovi i njihovi organi;

2. humanitarne i dobrotvorne organizacije registrovane u Bosni i Hercegovini;

3. strana diplomatska i konzularna predstavništva u diplomatskim i konzularnim poslovima pod uslovima reciprociteta;

4. građani za Akt o zasnivanju radnog odnosa u institucijama iz člana 2. ovog zakona;

5. podnosioci prijava, sa prilozima, za ostvarivanje zakonom priznatih carinskih i poreskih olakšica;

6. Vize za strane državljane za učešće na sportskim manifestacijama, kulturnim i drugim događajima pod uslovom reciprociteta, o čemu Savjet ministara donosi posebnu odluku, na predlog resornog ministarstva ili drugog organa uprave Bosne i Hercegovine.

Član 14

Oslobođeni su od takse sljedeći spisi i radnje:

1. u postupku za vraćanje nepravilno naplaćenih taksi;

2. u postupku za ispravku grešaka u rješenjima, drugim ispravama i službenim popisima (evidencijama).

Član 15

U ispravama koje su oslobođene od plaćanja taksi mora se označiti radi čega se izdaju i na osnovu kojeg propisa su oslobođeni od takse.

Član 16

Strani državljani pod uslovima reciprociteta, imaju ista prava po propisima o taksama kao i državljani Bosne i Hercegovine.

Član 17

Takse se plaćaju državnim taksenim markama.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, takse se uplaćuju u gotovom novcu na uplatne račune, u skladu sa ovim zakonom i to:

1. ako takse iznose 50,00 KM i više i

2. ako je posebnim zakonom propisano da se taksa uplaćuje na propisani račun, bez obzira na iznos takse.

Ministarstvo finansija i trezora urediće posebnim pravilnikom izdavanje, ovlašćenje za maloprodaju, visinu provizije za maloprodaju, puštanje u promet, distribuciju, povlačenje iz upotrebe i zamjenu državnih taksenih marki.

Član 18

Prisilna naplata takse vrši se po propisima entiteta o prisilnoj naplati poreza građana odnosno po istim propisima o prisilnoj naplati poreza od pravnih lica.

Član 19

Lice koje je platilo taksu koju nije bilo dužno platiti ima pravo na povrat novca u visini naplaćene takse.

Postupak za povrat takse pokreće se po zahtjevu stranke.

Rješenje o povratu takse donosi organ kome je taksa plaćena.

Povrat takse vrši se na teret prihoda budžeta Bosne i Hercegovine čijoj je instituciji taksa plaćena.

Član 20

Pravo na naplatu takse zastarijeva u roku od dvije godine računajući od dana kada je taksu trebalo platiti, a pravo na povrat takse zastarijeva za dvije godine od kada je taksa plaćena.

Član 21

Nadzor primjene propisa o administrativnim taksama vrši Ministarstvo finansija i trezora.

Unutrašnju kontrolu primjene propisa o administrativnim taksama vrši svaka institucija u vršenju svoje djelatnosti.

Član 22

Taksu u gotovom novcu, bez obzira na iznos takse plaćaju i takseni obaveznici sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Bosni i Hercegovini kada se iz Bosne i Hercegovine obraćaju diplomatskim i konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u inostranstvu.

Taksa iz stava 1. ovog člana plaća se u konvertibilnim markama na uplatni račun prihoda od konzularnih taksi.

Takseni obaveznici koji iz inostranstva traže da im organi u Bosni i Hercegovini izvrše radnju podložnu plaćanju takse, plaćaju taksu u stranoj valuti po važećem kursu.

Član 23

Ako taksa koja se plaća kod diplomatskih i konzularnih predstavništava u Bosni i Hercegovini, u inostranstvu nije plaćena unaprijed u smislu člana 5. ovoga zakona, naplata će se izvršiti prije uručenja rješenja ili druge isprave taksenom obavezniku.

Član 24

U postupku kod diplomatskih i konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u inostranstvu oslobađaju se od plaćanja takse:

1. institucije u Bosni i Hercegovini;

2. spisi i radnje koji su po odredbama ovog zakona oslobođeni od taksi u Bosni i Hercegovini;

3. spisi i radnje čije je oslobađanje od taksi predviđeno međunarodnim ugovorima.

Član 25

U postupku kod diplomatskih i konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u inostranstvu državljani Bosne i Hercegovine koji imaju status izbjeglice u trećim zemljama plaćaju 50 % od propisane konzularne takse za putne isprave.

Član 26

Pored konzularne takse, takseni obaveznik tražilac usluge dužan je platiti i stvarne troškove prouzrokovane zahtjevom.

Član 27

Rješenje o povratu konzularnih taksi donosi šef diplomatskog, odnosno konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine u inostranstvu i izvršava ga na teret tekućih prihoda od tih taksi.

Član 28

Nadzor nad primjenom odredaba ovoga zakona i Tarife administrativnih taksa kod diplomatskih i konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u inostranstvu, vrši Ministarstvo finansija i trezora u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova.

Član 29

Ovlašćuje se ministar spoljnih poslova da u saradnji sa ministrom finansija i trezora može odrediti da diplomatska i konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine u inostranstvu naplaćuju konzularne takse od državljana pojedinih zemalja u istom iznosu u kojem te države i njihova predstavništva naplaćuju te takse od državljana Bosne i Hercegovine.

Član 30

Administrativne takse utvrđene u Tarifi su prihodi Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Budžet BiH).

Administrativne takse koje se plaćaju u gotovom novcu, u skladu sa članom 3. stav 2. ovog zakona, plaćaju se u konvertibilnim markama u Budžet BiH, u skladu sa naredbom o uplatnim računima Budžeta BiH, osim za diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine na koja se primjenjuje stav 3. ovog člana.

Administrativne takse utvrđene u Tarifi, u odjeljku Takse za rad diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine, plaćaju se na devizni račun diplomatsko-konzularnih predstavništava, koja ova sredstva prenose u Budžet BiH, u skladu sa naredbom o uplatnim računima Budžeta BiH.

Član 31

Sastavni dio ovoga zakona je Tarifa administrativnih taksi.

Član 32

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH” i objaviće se u službenim glasilima entiteta.

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o administrativnim taksama Bosne i Hercegovine

(“Sl. glasnik BiH”, br. 19/2002)

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u “‘Službenom glasniku BiH”.

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o administrativnim taksama

(“Sl. glasnik BiH”, br. 43/2004)

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a objaviće se i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Samostalni članovi Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o administrativnim taksama

(“Sl. glasnik BiH”, br. 8/2006)

Član 6

Do puštanja u promet državnih taksenih marki, plaćanje taksi vršiće se gotovim novcem.

Član 7

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a biće objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Samostalni član Zakona o izmjenama
Zakona o administrativnim taksama

(“Sl. glasnik BiH”, br. 76/2006)

Član 2

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

Samostalni član Odluke o izmjenama
Tarife administrativnih taksi

(“Sl. glasnik BiH”, br. 3/2010)

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenom glasniku BiH”.

Samostalni član Zakona o izmjenama i dopuni
Zakona o administrativnim taksama

(“Sl. glasnik BiH”, br. 98/2012)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH” i biće objavljen i u službenim glasilima eniteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, a primjenjuje se od 01. 01. 2013. godine.

Samostalni član Odluke o izmjenama
Tarife administrativnih taksi

(“Sl. glasnik BiH”, br. 15/2014)

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

Samostalni član Odluke o izmjeni i dopuni
Tarife administrativnih taksi

(“Sl. glasnik BiH”, br. 62/2017)

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku BiH”.

Samostalni član Odluke o dopuni
Tarife administrativnih taksi

(“Sl. glasnik BiH”, br. 53/2017)

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”.

Samostalni član Odluke o dopuni
Tarife administrativnih taksi

(“Sl. glasnik BiH”, br. 68/2019)

Član 2

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

Samostalni član Odluke o dopuni
Tarife administrativnih taksi

(“Sl. glasnik BiH”, br. 18/2020)

Član 2

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”.

TARIFA ADMINISTRATIVNIH TAKSI

I – TAKSA ZA SPISE I RADNjE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Taksa na spise i radnje institucija Bosne i Hercegovine u Bosni i Hercegovini iznose u KM, i to:

1. Podnesci

TAR. broj 1.

Za zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa 5 KM

Napomena:

Za podneske koji se upućuju ili predaju diplomatskim ili konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u inostranstvu plaća se taksa određena u odjeljku II. ove tarife.

TAR. broj 2.

Za žalbu protiv rješenja 10 KM

2. Rješenja

TAR. broj 3.

Za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 15 KM

Napomene:

1. Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više osoba, taksa se po ovom tarifnom broju plaća onoliko puta koliko ima lica kojima se rješenje dostavlja.

2. Za rješenja donesena po žalbama ne plaća se taksa.

3. Uvjerenja

TAR. broj 4.

Za uvjerenje, ako nije drugačije propisano 15 KM

4. Ovjere, prijepisi i izvodi

TAR. broj 5.

a) Za ovjeru potpisa i pečata u Ministarstvu civilnih poslova namijenjen za upotrebu u inostranstvu 5 KM

b) Za svaki dalji primjerak još po 2 KM

c) Za nadovjeru potpisa i pečata na originalu isprave u Ministarstvu spoljnih poslova 10 KM

d) Za nadovjeru kopija, prijepisa i prijevoda u Ministarstvu spoljnih poslova 5 KM

Napomena:

Nadovjera potpisa i pečata u skladu sa ovim tarifnim brojem, odnosi se na slučajeve u kojima nadležni organ uprave ovjerava domaću ispravu zbog njene upotrebe u inostranstvu

TAR. broj 6.

1) Za ovjeru originala isprava izdanih od diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine 4 KM

2) Za ovjeru kopija i prijevoda isprava izdanih od strane diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine 2 KM

Napomena:

Ovjere po ovom tarifnom broju vrši Ministarstvo spoljnih poslova.

TAR. broj 7.

Za ovjeru dokumenata izdanih od strane inostranih diplomatsko-konzularnih predstavništava u Bosni i Hercegovini 10 KM

Napomena:

Ovjere po ovom tarifnom broju vrši Ministarstvo spoljnih poslova.

TAR. broj 8.

Izdavanje izvoda iz MKV od strane Ministarstva spoljnih poslova 6 KM

5. Mišljenja

TAR. broj 9.

Taksa na podnesak kojim se traži mišljenje institucija Bosne i Hercegovine o različitim pitanjima primjene zakona Bosne i Hercegovine ili primjene međunarodnog prava 20 KM

6. Oblast međunarodnog cestovnog i vodnog transporta

TAR. broj 10.

Za dozvolu obavljanja međunarodnog drumskog prevoza putnika, i to:

1) Za prvu dozvolu preduzeću ili drugom pravnom licu da, na redovnoj liniji u međunarodnom drumskom transportu, može obavljati prevoz putnika ili vršiti tranzit motornim vozilima 300 KM.

2) Za drugu i svaku narednu dozvolu preduzeću ili drugom pravnom licu da, na redovnoj liniji u međunarodnom drumskom saobraćaju, može obavljati prevoz putnika ili vršiti tranzit motornim vozilima 40 KM.

Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovoga tarifnog broja plaća se taksa, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije uređena.

2. Strano fizičko ili pravno lice oslobađa se obaveze plaćanja takse po ovom tarifnom broju, pod uslovom reciprociteta.

TAR. broj 11.

Za dozvolu obavljanja naizmjeničnih vožnji u vanlinijskom međunarodnom cestovnom transportu putnika, i to:

1) u bilateralnom transportu po 120 KM

2) u tranzitnom transportu po 100 KM

Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovoga tarifnog broja plaća se taksa, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije uređeno.

2. Strano fizičko ili pravno lice oslobađa se obaveze plaćanja takse po ovom tarifnom broju, pod uslovima reciprociteta.

TAR. broj 12.

Za dozvolu ulaska praznih autobusa na teritoriju Bosne i Hercegovine, preuzimanje putnika i obavljanja ostalih vrsta međunarodnog vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom transportu 40 KM

Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se taksa, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije uređeno.

2. Strano fizičko ili pravno lice oslobađa se obaveze plaćanja takse po ovom tarifnom broju, pod uslovima reciprociteta.

TAR. broj 13.

Za dozvolu obavljanja međunarodnog drumskog prevoza stvari, i to:

1) za fizičko ili pravno lice, po svakoj bilateralnoj pojedinačnoj dozvoli 10 KM

2) za fizičko ili pravno lice, po svakoj dozvoli s višekratnom upotrebom, i to za:

a) SEMT dozvolu 500 KM

b) godišnju bilateralnu dozvolu 250 KM

Napomena:

1) Za spise i radnje iz ovoga tarifnog broja plaća se taksa, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije uređeno.

2) Strano fizičko ili pravno lice oslobađa se obaveze plaćanja takse po ovom tarifnom broju pod uslovima reciprociteta.

TAR. broj 14.

Za registrovanje – ovjeru jednog primjerka reda vožnje međuentitetske autobuske 20 KM

Za ovjeru svakoga drugog priloga 10 KM

Za rješenje o odobravanju reda vožnje međuentitetske autobuske linije 50 KM

TAR. broj 15.

Za rješenje, po zahtjevu za dozvolu vanrednog prijevoza stvari u međunarodnom cestovnom transportu, i to:

1) u bilateralnom prijevozu, za prijevoz jednim vučnim vozilom 30 KM

2) za svako sljedeće vučno vozilo, po istom rješenju 20 KM

3) u tranzitnom prijevozu, za prijevoz jednim vučnim vozilom 60 KM

4) za svako sljedeće vučno vozilo, po istom rješenju 30 KM

TAR. broj 16.

Za rješenje kojim se stranom fizičkom i pravnom licu odobrava obavljanje unutrašnjeg prijevoza stvari u cestovnom transportu, između pojedinih mjesta u Bosni i Hercegovini 90 KM

TAR. broj 17.

Za rješenje kojim se određuje ime, oznaka i pozivni znak broda:

1) domaćem pravnom ili fizičkom licu 2.000 KM

2) stranom pravnom ili fizičkom licu 3.000 KM

TAR. broj 18.

Za odobravanje, stranom pravnom ili fizičkom licu uplovljavanje u plovne puteve unutrašnjih i pomorskih voda Bosne i Hercegovine 3.000 KM

TAR. broj 19.

Za odobravanje stranom pravnom ili fizičkom licu, upisa broda u Upisnik brodova:

1) manje od 2.000 NRT 500 KM

2) od 2.000 do 5.000 NRT 750 KM

3) od 5.000 do 15.000 NRT 1.000 KM

4) od 15.000 do 30.000 NRT 1.500 KM

5) od 30.000 do 50.000 NRT 2.000 KM

6) više od 50.000 NRT 3.000 KM

TAR. broj 20.

Za dozvolu, stranom pravnom ili fizičkom licu, obavljanje kabotažnih prijevoza putnika i stvari po unutrašnjim plovnim putevima i plovnom putu na moru Bosne i Hercegovine 2.500 KM

TAR. broj 21.

Za rješenje kojim se odobrava prvi upis plovnih objekata unutrašnje i pomorske plovidbe u registar brodova odnosno očevidnik:

1) Za brodove, tegljače, potiskivače, putničke, mješovite brodove, tehničke brodove i druge plovne objekte 500 KM

2) za ostale plovne objekte, izuzev čamaca 350 KM

3) za čamce i plutajuće objekte 150 KM

Napomena:

Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se plovna javna plovila koja isključivo služe za službenu javnu svrhu.

TAR. broj 22.

Za rješenje o upisu i brisanju iz registracije brodova unutrašnje i pomorske plovidbe 500 KM

7. Putne isprave i državljanstvo

TAR. broj 23.

Za zahtjeve za izdavanje putne isprave od strane Ministarstva civilnih poslova 5 KM

TAR. broj 24.

Za zahtjev za izdavanje službenog pasoša 10 KM

TAR. broj 25.

Za zahtjev za prestanak državljanstva Bosne i Hercegovine izjavom o odricanju od državljanstva Bosne i Hercegovine 800 KM

Napomena

1. Taksa iz ovoga tarifnog broja plaća se u Bosni i Hercegovini u KM po službenom kursu na dan uplate.

2. Za članove uže porodice – bračni par i djeca, plaća se jedna taksa, a za punoljetnu djecu preko 23 godine starosti potrebno je dostaviti dokaze da su nezaposleni ili na redovnom školovanju.

8. Spoljna trgovina

TAR. broj 26.

Na izdana rješenja o registraciji stranih ulaganja član 5. tačka a (Zakona o politici direktnih stranih ulaganja – “Službeni glasnik BiH”, broj 17/98) iznos takse od 50 KM

TAR. broj 27.

Na rješenja za carinjenje robe bez prelaska carinske linije (član 9. tačka 3. Zakona o spoljnotrgovinskoj politici – “Službeni glasnik BiH”, broj 7/98) iznos takse od 50 KM

TAR. broj 28.

(brisano)

II – TAKSA NA SPISE I RADNjE DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA BOSNE I HERCEGOVINE

TAR. broj 29.

Za molbe i druge podneske diplomatskih i konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: DKP BiH) 10 DM

Napomena:

Taksa po ovom tarifnom broju plaća se za svaku upravnu radnju na zahtjev taksenog obaveznika, ako za tu radnju nije propisana posebna taksa.

TAR. broj 30.

Za putne isprave koje izdaju DKP BiH:

1) Za izdavanje putne isprave – pasoša 180 DM

2) Za izdavanje duplikata putne isprave – pasoša 360 DM

3) Za izdavanje putne isprave – pasoša za dijete 90 DM

4) Za izdavanje duplikata putne isprave za dijete 180 DM

5) Za izdavanje putnog lista 30 DM

6) Za upisivanje djeteta u pasoš roditelja 90 DM

7) Za upisivanje djeteta u putni list djeteta 15 DM

Napomena:

Lica koja imaju izbjeglički status plaćaju 50% propisane takse

TAR. broj 31.

Za vize koje izdaju DKP BiH

1) Za izdavanje jednokratne ulazno-izlazne ili tranzitne vize 20 DM

2) Za izdavanje višekratne ulazno-izlazne ili tranzitne vize do 90 dana 50 DM

3) Za izdavanje višekratne ulazno-izlazne ili tranzitne vize preko 90 dana 70 DM

TAR. broj 32.

Za sastavljanje oporuke u DKP BiH:

1) U prostorijama DKP BiH 100 DM

2) Izvan prostorija predstavništva 200 DM

3) Za sastavljanje akta o opozivu oporuke ili davanje nasljedničke izjave 50 DM

TAR. broj 33.

Za svaki prijepis ili kopiju, načinjenu u DKP BiH s ovjerom:

1) Za prvu stranicu 10 DM

2) Za svaku dalju stranicu 5 DM

TAR. broj 34.

Za ovjeru potpisa na ispravi:

1) Za ovjeru potpisa građanina ili pravnog lica na ispravi 20 DM

2) Za ovjeru potpisa roditelja na punomoćju 30 DM

Napomena:

Taksa po ovom tarifnom broju plaća se za ovjeru svakog potpisa na ispravi izuzev ovjera potpisa roditelja.

TAR. broj 35.

Za ovjeru izjave sačinjene od strane DKP BiH:

1) Izjava 50 DM

2) Izjava o priznavanju očinstva 100 DM

TAR. broj 36.

Za ovjeru potpisa na zahtjev za primanje u državljanstvo Bosne i Hercegovine 600 DM

TAR. broj 37.

Za ovjeru potpisa na zahtjevu za otpust iz državljanstva Bosne i Hercegovine 150 EVRA

TAR. broj 38.

Za izjavu o odricanju iz državljanstva Bosne i Hercegovine 250 EVRA

TAR. broj 39.

Za uvjerenja, potvrde izvode iz matičnih knjiga ili sprovodnice za prijenos umrlog lica, koje izdaje DKP BiH, ako nije drugačije propisano 50 DM

III – TAKSE NA SPISE I RADNjE ZA STICANjE I ODRŽAVANjE PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

Administrativne takse za spise i radnje pred Institutom za intelektualnu svojinu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institut) iznose u KM, i to:

1. Patenti

Tar. broj 40.

(UKLjUČUJE OBJAVLjIVANjE I PRVE DVIJE GODINE ODRŽAVANjA)

a) Za prijavu patenta

10 KM

b) Za svaku stranicu sadržaja prijave više od trideset stranica

1 KM

c) Za svaki patentni zahtjev više od desetog

1 KM

Napomena:

a) Fizička lica – podnosioci prijave koji su ujedno pronalazači, plaćaju administrativnu taksu (u daljem tekstu: taksa) iz ovog tar. broja u iznosu umanjenom za

50%.

b) Članovi registrovanih udruženja inovatora s teritorije BiH plaćaju taksu iz ovog tar. broja u iznosu umanjenom za

90%

Tar. broj 41.

a) Za zahtjev za priznanje patenta sprovođenjem postupka potpunog ispitivanja prijave patenta

60 KM

b) Za zahtjev za priznanje patenta na osnovu prihvaćenih podnesenih rezultata potpunog ispitivanja prijave patenta

50 KM

c) Za zahtjev za odlaganje sprovođenja postupka potpunog ispitivanja prijave patenta i dodjelu konsenzualnog patenta

10 KM

d) Za prigovor na zahtjev za dodjelu konsenzualnog patenta

100 KM

e) Za zahtjev za priznanje patenta sprovođenjem postupka potpunog ispitivanja prijave patenta ako je zahtjev podnesen povodom prigovora na zahtjev za dodjelu konsenzualnog patenta

40 KM

Tar. broj 42.

Za objavljivanje zahtjeva za odlaganje sprovođenja postupka potpunog ispitivanja prijave patenta i dodjelu konsenzualnog patenta

10 KM

Tar. broj 43.

Za održavanje patenta:

a) I godina

5 KM* ova tarifa se odnosi samo na prijave podnesene do 31. 12. 2010. godine

b) II godina

5 KM ** ova tarifa se odnosi samo na prijave podnesene do 31. 12. 2010. godine

c) III godina

10 KM

d) IV godina

20 KM

e) V godina

30 KM

f) VI godina

40 KM

g) VII godina

50 KM

h) VIII godina

60 KM

i) IX godina

70 KM

j) X godina

80 KM

k) XI godina

100 KM

l) XII godina

120 KM

m) XIII godina

140 KM

n) XIV godina

160 KM

o) XV godina

180 KM

p) VI godina

200 KM

r) XVII godina

220 KM

s) XVIII godina

240 KM

t) XIX godina

260 KM

u) XX godina

280 KM

Za održavanje patenta ako je izdata svjedodžba o dodatnoj zaštiti:

a) XXI godina

800 KM

b) XXII godina

1.000 KM

c) XXIII godina

1.200 KM

d) XXIV godina

1.400 KM

e) XXV godina

1.600 KM

Napomena:

a) Fizička lica – podnosioci prijave koji su ujedno i pronalazači, plaćaju taksu iz ovog tar. broja u iznosu umanjenom za

50%.

b) Takse za održavanje prava iz proširenog evropskog patenta, odnosno evropskog patenta plaćaju se Institutu za godine koje slijede poslije godine u kojoj je podatak o priznanju evropskog patenta objavljen

c) Ako godišnja taksa iz ovog tar. broja nije plaćena u roku, može da se plati u naknadnom 6-mjesečnom roku, i to u iznosu redovne takse uvećane za

50%.

Tar. broj 44.

1. Za rješenje po zahtjevu:

a) za upisivanje u registar prenosa prava

30 KM

b) za upisivanje u registar i prestanak važenja licence

60 KM

c) za upisivanje ostalih promjena u registre, izuzev za predstavnike

30 KM

2. Za predlog za proglašavanje ništavnim rješenja o priznanju patenta

150 KM

3. Za zahtjev za ponovno uspostavljanje prava

100 KM

4. Za zahtjev za nastavak postupka

200 KM

5. Za uvjerenje o pravu prvenstva

20 KM

Napomena:

Fizička lica – podnosioci prijave koji su ujedno i pronalazači, plaćaju taksu iz tačke 5. ovog tar. broja u iznosu umanjenom za 50% ako je svrha podnošenje prijave PCT.

Tar. broj 45.

Za izvod iz registra

20 KM

Tar. broj 46.

Za zahtjev za prijevremeno objavljivanje

50 KM

Napomena:

Fizička lica – podnosioci prijave koji su ujedno i pronalazači, plaćaju taksu iz ovog tar. broja u iznosu umanjenom za

50%.

Tar. broj 47.

Za zahtjev za upisivanje proširenog evropskog patenta, odnosno evropskog patenta u registar patenata

50 KM

Tar. broj 48.

1. Za prosljeđivanje međunarodne prijave patenta (član 14. Pravilnika PCT)

10 KM

2. Za određivanje broja MKP (Međunarodna klasifikacija patenata)

10 KM

3. Za podnošenje zahtjeva za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti

200 KM

4. Za zahtjev za ispravku ili dopunu zahtjeva za priznanje prava prvenstva

10 KM

Tar. broj 49.

1. Za dodjelu patenta prema članu 41. Zakona o industrijskoj svojini (patent sa skraćenim trajanjem)

20 KM

2. Za dodjelu patenta prema članu 44. Zakona o industrijskoj svojini

30 KM

Napomena:

Ovaj tar. broj se odnosi samo na prijave podnesene do 31.12.2010. godine.

Tar. broj 50.

1. Za predlog za utvrđivanje da je dopunska prijava postala osnovna prijava patenta

30 KM

2. Za predlog za utvrđivanje da je dopunski patent postao osnovni patent

30 KM

Napomena:

Ovaj tar. broj se odnosi samo na prijave podnesene do 31. 12. 2010. godine.

Tar. broj 51.

Za zahtjev za pretvaranje prijave patenta u prijavu industrijskog dizajna

10 KM

Napomena:

Ovaj tar. broj se odnosi samo na prijave podnesene do 31.12.2010. godine.

Tar. broj 52.

Za zahtjev za prekoredno ispitivanje

50 KM

Napomena:

a) Ovaj tar. broj se odnosi samo na prijave podnesene do 31.12.2010. godine.

b) Fizička lica – podnosioci prijave koji su ujedno i pronalazači, plaćaju taksu iz ovog tar. broja u iznosu umanjenom za

50%.

2. Žigovi

Tar. broj 53.

1. Za prijavu žiga i objavljivanje podataka o žigu u “Službenom glasniku Instituta”:

a) Osnovna taksa

50 KM

b) Dodatna taksa za svaku klasu robe i usluga više od tri klase međunarodne klasifikacije robe i usluga ustanovljene Ničanskim aranžmanom (Ničanska klasifikacija)

5 KM

2. Za zahtjev za međunarodnu registraciju žiga

50 KM

3. Za zahtjev za teritorijalno proširenje međunarodnog žiga

10 KM, po državi.

4. Za zahtjev za sve ostale radnje prema Međunarodnoj kancelariji za intelektualnu svojinu – WIPO

100 KM

4. Za zahtjev za pretvaranje međunarodne registracije u nacionalnu i obratno

50 KM

Napomena:

Za prijavu kolektivnog žiga i žiga garancije takse iz ovog tar. broja plaćaju se u dvostrukom iznosu.

Tar. broj 54.

Za uređenje prijave žiga ako roba i usluge nisu klasifikovane prema Ničanskoj klasifikaciji:

a) po klasi

20 KM

b) po naznaci robe i usluge

10 KM

Tar. broj 55.

1. Za zahtjev za razdvajanje prijave žiga

50 KM

2. Za zahtjev za razdvajanje žiga

50 KM

3. Za izdvojenu prijavu

50 KM

4. Za izdvojeni žiga

50 KM

5. Za prigovor na objavljenu prijavu žiga

200 KM

6. Za mišljenje zainteresiranog lica

50 KM

Tar. broj 56.

Za održavanje prava na žig za period od 10 godina:

a) osnovna taksa

50 KM

b) dodatna taksa za svaku klasu robe i usluga više od tri klase Ničanske klasifikacije

10 KM

Napomena:

a) Za održavanje prava na kolektivni žig i žig garancije taksa iz ovog tar. broja plaća se u dvostrukom iznosu.

b) Ako taksa iz ovog tar. broja nije plaćena u zakonskom roku, može da se plati u roku od šest mjeseci nakon isteka datuma važenja žiga, i to u iznosu redovne takse uvećane za

50%.

Tar. broj 57.

Za rješenje po zahtjevu za upisivanje promjena u registar, i to:

a) promjene imena i/ili adrese

20 KM

b) prenos žiga, odnosno prava iz prijave

30 KM

c) upisivanje i prestanak važenja licence, podlicence, franšize, zaloge

60 KM

d) za zahtjev za ograničenje popisa robe i/ili usluga

20 KM

Tar. broj 58.

Za rješenje po zahtjevu:

a) za proglašavanje ništavnim rješenja o priznanju žiga

200 KM

b) za prestanak žiga zbog nekorišćenja

200 KM

Za zahtjev za ponovno upisivanje žiga u registar

200 KM

Tar. broj 59.

Za uvjerenje o pravu prvenstva

20 KM

Za izvod iz registra

10 KM

Tar. broj 60.

Za zahtjev da se u slučaju spora u vezi sa povredom prava prijava žiga ispita po hitnom postupku, i to za:

a) u slučaju sudskog spora ili pokrenutog inspekcijskog nadzora ili carinskog postupka

100 KM

b) ako je, saglasno drugim propisima, neophodno da se izvrši hitna registracija u određenom roku

100 KM

3. Industrijski dizajn

Tar. broj 61.

Za prijavu industrijskog dizajna i objavljivanje podataka iz prijave u “Službenom glasniku Instituta”:

a) osnovna taksa

30 KM

b) dodatna taksa za svaki industrijski dizajn kod višestruke prijave

20 KM

Napomena:

Podnosilac prijave, koji je ujedno i autor, plaća taksu iz ovog tar. broja u iznosu umanjenom za

50%.

Tar. broj 62.

Za zahtjev za međunarodno registrovanje industrijskog dizajna

50 KM

Tar. broj 63.

Za održavanje industrijskog dizajna u važnosti za prvih pet godina:

a) osnovna taksa za jedan industrijski dizajn

50 KM

b) dodatna taksa za svaki sljedeći industrijski dizajn kod višestruke prijave

20 KM

Napomena:

Podnosilac prijave, koji je ujedno i autor, plaća taksu iz ovog tar. broja u iznosu umanjenom za

50%.

Tar. broj 64.

Za zahtjev za produženje važenja industrijskog dizajna za period od pet godina:

a) osnovna taksa za jedan industrijski dizajn

100 KM

b) dodatna taksa za svaki sljedeći industrijski dizajn kod višestruke prijave

30 KM

Napomena:

Podnosilac prijave, koji je ujedno i autor, plaća taksu iz ovog tar. broja u iznosu umanjenom za

50%.

Tar. broj 65.

1. Za zahtjev za razdvajanje višestruke prijave industrijskog dizajn

40 KM

2. Za izdvojenu prijavu industrijskog dizajna

60 KM

3. Za zahtjev za razdvajanje registrovanog industrijskog dizajna

50 KM

4. Za izdvojenu registraciju industrijskog dizajna

70 KM

Tar. broj 66.

1. Za prigovor na objavljenu prijavu industrijskog dizajna

200 KM

2. Za mišljenje zainteresiranog lica

100 KM

Tar. broj 67.

Za rješenje po zahtjevu za upisivanje promjena u registar, i to:

a) promjene imena i/ili adrese

10 KM

b) prijenos industrijskog dizajna, odnosno prava iz prijave

30 KM

c) upisivanje i prestanak važenja licence, podlicence, franšize

60 KM

d) pisivanje i prestanak zaloge

80 KM

Tar. broj 68.

1. Za predlog za proglašavanje ništavnim rješenja o priznanju industrijskog dizajna priznatog na osnovu nacionalne prijave

200 KM

2. Za predlog za proglašavanje ništavnim rješenja o priznanju industrijskog dizajna na osnovu međunarodne registracije sa učinkom u BiH

300 KM

Napomena:

Predlagač plaća taksu iz tačke 2. ovog tar. broja zbog dodatnih troškova u vezi sa obavještenjem Međunarodnoj kancelariji o poništenju ako je učinak međunarodne registracije poništen u BiH.

Tar. broj 69.

1. Za zahtjev za pretvaranje prijave industrijskog dizajna u prijavu patenta, odnosno konsenzualnog patenta

10 KM

2. Za izdavanje uvjerenja o pravu prvenstva:

a) za jedan primjerak uvjerenja

20 KM

b) za svaki dodatni primjerak uvjerenja

10 KM

3. Za izdavanje izvoda iz registra:

a) za jedan primjerak izvoda

20 KM

b) za svaki dodatni primjerak izvoda

10 KM

4. Za zahtjev stranke u postupku, odnosno podnosioca prijave za rješavanje prijave u hitnom postupku u slučaju sudskog spora, pokrenutog inspekcijskog nadzora ili carinskog postupka

50 KM

4. Geografska oznaka i ime porijekla

Tar. broj 70.

1. Za zahtjev za registrovanje geografske oznake ili imena porijekla

100 KM

2. Za zahtjev za upisivanje promjene imena i/ili adrese podnosioca ili nosioca prijave prava geografske oznake ili imena porijekla, ovlašćenog korisnika geografske oznake ili imena porijekla

20 KM

3. Za predlog za proglašavanje ništavnim rješenja o registrovanju geografske oznake ili imena porijekla, odnosno rješenja o priznanju statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake ili imena porijekla

200 KM

4. Za zahtjev za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake ili imena porijekla* (samo za ovlašćene korisnike koji su pravna lica)

10 KM

5. Za izvod iz registra geografskih oznaka ili imena porijekla

10 KM

6. Za zahtjev za produženje važenja statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake ili imena porijekla

10 KM

7. Za zahtjev za pretvaranje imena porijekla u prijavu geografske oznake, statusa ovlašćenog korisnika i obratno

50 KM

8. Za prigovor zainteresiranog lica na objavu prijave imena porijekla odnosno geografske oznake

200 KM

9. Za zahtjev za hitno ispitivanje prijave za priznanje statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake ako je podnesen zahtjev za međunarodnu registraciju i ako je saglasno drugim propisima neophodno u određenom roku izvršiti registraciju geografske oznake

50 KM

10. Za zahtjev za ukidanje rješenja o priznanju statusa ovlašćenog korisnika geografske oznake

100 KM

5. Topografija integrisanih kola

Tar. broj 71.

1. Za zahtjev za priznanje prava zaštite topografije

100 KM

2. Za rješenje po zahtjevu za upisivanje promjena u registar, i to:

a) promjene imena i/ili adrese

10 KM

b) prenos registrovanog prava, odnosno prava iz prijave

30 KM

c) upisivanje licence i zaloge

50 KM

3. Za predlog za proglašavanje ništavnim rješenja o priznanju prava zaštite topografije

150 KM

4. Za izvod iz registra topografije integrisanog kola

20 KM

6. Žalba

Tar. broj 72.

Za žalbu Komisiji za žalbe nnstituta

100 KM

Napomena:

Za rješenje doneseno po žalbi taksa se ne plaća.

7. Objavljivanje u “Službenom glasniku Instituta”

Tar. broj 73.

1. Za objavljivanje prijave patenta u “Službenom glasniku Instituta”

15 KM

*Ovaj tar. broj se odnosi samo na prijave podnesene do 31.12.2010.

2. Za objavljivanje podataka o priznatom patentu, odnosno konsenzualnom patentu u “Službenom glasniku Instituta”

20 KM

3. Za objavljivanje izmijenjenih patentnih zahtjeva nakon prigovora

10 KM

4. Za objavljivanje žiga i objavljivanje produženja važenja žiga u “Službenom glasniku Instituta”

10 KM

5. Za objavljivanje registrovanog industrijskog dizajna u “Službenom glasniku Instituta”:

a) do tri prikaza jednog industrijskog dizajna

10 KM

b) za svaki sljedeći prikaz jednog industrijskog dizajna

5 KM

c) za eventualno objavljivanje opisa karakterističnih osobenosti i obilježja industrijskog dizajna

10 KM

6. Za objavljivanje registrovane geografske oznake ili imena porijekla

10 KM

7. Za objavljivanje podataka o promjenama u registrima prijava i priznatih prava koje vodi Institut

10 KM

*Napomena: Podaci o promjeni predstavnika u registru prava se ne objavljuju.

8. Predstavnici za zaštitu industrijske svojine

Tar. broj 74.

a) Stručni ispit za predstavnika

200 KM

b) Popravni ispit za predstavnika

250 KM

c) Upisivanje u registar predstavnika

300 KM

d) Upisivanje promjena podataka u registru predstavnika

15 KM

e) Obnavljanje upisivanja u registar predstavnika za svaku godinu

50 KM

9. Pretraživanje baza podataka

Tar. broj 75.

1. Pretraživanje baza podataka prijavljenih i priznatih žigova za verbalni znak po kriterijumu identičnosti – po jednom upitu

10 KM

2. Pretraživanje baza podataka prijavljenih i priznatih žigova za verbalni znak po kriterijumu sličnosti – po jednom upitu:

a) ako su klase robe i usluga naznačene po Ničanskoj klasifikaciji

20 KM

b) ako klase robe i usluga nisu naznačene

100 KM

3. Pretraživanje baza podataka prijavljenih i priznatih žigova za figurativni znak – po jednom upitu:

a) ako su klase robe i usluga naznačene prema Ničanskoj klasifikaciji

20 KM

b) ako klase robe i usluga nisu naznačene

100 KM

c) pretraživanje baza podataka prijavljenih i priznatih žigova po podnosiocu/nosiocu – po jednom upitu

20 KM

d) pretraživanje baza podataka prijavljenih i priznatih žigova po posebno definisanom upitu

50 KM

4. Pretraživanje baza podataka prijava i priznatih patenata – po jednom kriterijumu

10 KM

(svaki upit sa separatorom “or” smatra se dodatnim kriterijumom)

5. Za zahtjev za izradu izvještaja o stanju tehnike

50 KM

6. Pretraživanje prijavljenih i registrovanih industrijskih dizajna u BiH po kriterijumima:

a) izgled industrijskog dizajna

50 KM

b) naziv predmeta zaštite (dizajn)

30 KM

c) bibliografski podaci o podnosiocu/nosiocu prava ili autoru

10 KM

7. Pretraživanje međunarodno registrovanih industrijskih dizajna sa učinkom u BiH po kriterijumima:

a) izgled industrijskog dizajna

80 KM

b) naziv predmeta zaštite (dizajna)

50 KM

c) bibliografski podaci o nosiocu prava ili autoru

10 KM

10. Štampanje patentnog spisa, isprave o priznatom pravu i ostale radnje i spisi

Tar. broj 76.

1. Štampanje patentnog spisa

20 KM

2. Štampanje isprave o patentu

20 KM

3. Štampanje isprave o žigu

20 KM

4. Štampanje isprave o geografskoj oznaci ili imenu porijekla

20 KM

5. Štampanje isprave o industrijskom dizajnu

20 KM

6. Štampanje isprave o topografiji integrisanog kola

20 KM

7. Za zaključak po predlogu za povrat u prijašnje stanje

30 KM

8. Za zahtjev za produženje roka koji se određuje u toku postupka

15 KM

9. Za upisivanje promjene predstavnika u registru prijava i priznatih prava ili upis novog predstavnika za određenu radnju

20 KM

10. Za potvrde, duplikate dokumenata i uvjerenja o podacima u vezi sa prijavljenim i priznatim pravima

10 KM

11. Na molbe, predloge i druge zahtjeve ako ovom tarifom nisu propisane druge takse

10 KM

12. Fotokopiranje dokumenata koji su vezani za prijavljena i priznata prava industrijske svojine (jedna stranica)

1 KM

IV – TAKSE NA SPISE I RADNjE U PODRUČJU CERTIFIKOVANjA

TAR. broj 77.

Za certifikate i potvrde o usklađenosti proizvoda 45,00KM

TAR. broj 78.

Za odobrenje za korištenje znaka usklađenosti proizvoda 30,00KM

TAR. broj 79.

Za rješenje o ovlaštenju lica za obavljanje poslova ispitivanja, certifikovanja i inspekcije proizvoda 40,00KM

V – TAKSE NA SPISE I RADNjE U PODRUČJU METROLOGIJE

TAR. broj 80.

Za potvrdu o ispunjavanju metroloških i drugih uslova za mjerila 70,00KM

TAR. broj 81.

Za rješenje o imenom znaku proizvođača predmeta od plemenitih metala 70,00KM.”

VI – TAKSE ZA SPISE I RADNjE U PODRUČJU AKREDITOVANjA

TAR. broj 82.

Za izdavanje akreditacije ili druge isprave kojom se utvrđuje kompetentnost za obavljanje određenih zadataka u području ocjenjivanja usklađenosti 50,00KM

VII – TAKSE NA SPISE I RADNjE U POSTUPKU INDIREKTNOG OPOREZIVANjA

TAR. broj 83.

Za zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave, podneske, ako u ovoj glavi nije propisana druga taksa 10,00 KM

TAR. broj 84.

Za rješenje i odobrenja koja se donose u redovnom upravnom postupku:

a) za odobrenja o otvaranju, proširenju ili preseljenju carinskog skladišta, 100,00 KM

b) za odobrenja za carinske postupke sa ekonomskim učinkom, 20,00 KM

c) za rješenja o izmjeni i dopuni odobrenja za carinske postupke sa ekonomskim učinkom, krajnju upotrebu, vanjsku obradu i za pojednostavljene postupke, 10,00 KM

d) za rješenja kojim se odlučuje o zahtjevu za izmjenu podataka o količini, vrsti, kvalitetu i vrijednosti robe, te drugih podataka u prijavi 50,00 KM

e) za ostala rješenja koja se donose u redovnom upravnom postupku 20,00 KM

f) za rješenja i/ili odobrenja koja se donose u skraćenom postupku 10,00 KM

Napomena:

1. pod proširenjem carinskog skladišta, prema ovom tarifnom broju, ne podrazumijeva se povećanje asortimana i vrijednosti robe smještene u već otvorenom skladištu,

2. ako se donosi jedno rješenje i/ili odobrenje po zahtjevu više lica, taksa po ovom tarifnom broju plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se rješenje i/ili odobrenje dostavlja.

TAR. broj 85.

Za žalbu protiv rješenja 10,00 KM

Napomena:

Za rješenja po žalbi ne plaća se taksa.

TAR. broj 86.

Za carinsku prijavu kojom se roba prijavljuje za carinski odobreno postupanje. 20,00 KM

Napomena:

1. Pod carinskom prijavom iz ovog tarifnog broja podrazumijeva se carinska prijava u smislu carinskih propisa, bilo u pisanom ili elektronskom obliku, uključujući i dodatnu (dopunsku) prijavu i kontrolni primjerak T5, manifest i druge prijave kojim se roba prijavljuje za carinski odobreno postupanje ili upotrebu.

2. Ispravama iz ovog tarifnog broja ne smatra se karnet TIR, karnet ATA i druge isprave propisane međunarodnim konvencijama i/ili sporazumima koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina.

3. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se svaki put kada se prijava podnosi carinskim organima.

4. Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se ako se poštanska pošiljka, u postupku prevoza, upućuje carinskom prijavom odredišnom carinskom organu. https://advokat-prnjavorac.com

TAR. broj 87.

Za carinsku prijavu kojom se roba prijavljuje za carinski postupak izvoza i ponovnog izvoza kojim se razdužuje carinski postupak s ekonomskim učinkom 10,00 KM

TAR. broj 88.

Za carinsku prijavu i obračun uvoznih dažbina za robu koju putnici nose sa sobom 10,00 KM

Napomena:

Carinskom prijavom u smislu ovog tarifnog broja podrazumijeva se i poštansko-carinska deklaracija i carinska prijava kojom se prijavljuju poštanske pošiljke za pravna i fizička lica.

TAR. broj 90.

Za izdavanje uvjerenja o direktnoj pošiljci 20,00 KM

TAR. broj 91.

Za obavezujuću informaciju o tarifnom razvrstavanju robe, odnosno obavezujuću informaciju o porijeklu robe, po jednom tarifnom stavu 70,00 KM

TAR. broj 92.

Za izdavanje odobrenja za status ovlašćenog izvoznika 100,00 KM

TAR. broj 93.

Za izdavanje propisanog Lista s podacima: INF 1, INF 3, INF 6, INF 7 i INF 8 i uvjerenja o carinskom statusu 20,00 KM

Napomena:

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se ako se izdaje po službenoj dužnosti.

TAR. broj 94.

Za odobrenje za ispunjenje uslova za izgradnju građevinskih objekata u slobodnoj zoni i slobodnom skladištu 100,00 KM

TAR. broj 95.

Za mišljenje o pravima i obavezama učesnika u postupku prikupljanja indirektnih poreza, koje izdaju organi uprave za indirektno oporezivanje, na zahtjev stranke 50,00 KM

TAR. broj 96.

Za ostala uvjerenja i potvrde u postupku indirektnog oporezivanja, ako nije drugačije propisano 20,00 KM

TAR. broj 97.

Za ovjeravanje fotokopije službenih akata ili drugih isprava, da su vjerne originalu 5,00 KM

TAR. broj 98.

Za ovjeravanje fotokopije službenih akata ili drugih isprava, da su za opomenu kojom se neko poziva da plati dužnu taksu 5,00 KM

VIII – TAKSE ZA USLUGE ARHIVA BOSNE I HERCEGOVINE

TAR. broj 99.

Registratursko sređivanje arhivske građe i izdavanje bezvrijednog registraturskog materijala, u zavisnosti od smještaja,stepena sređenosti, očuvanosti i sl., po dužnom metru 80,00-100,00 KM

TAR. broj 100.

Preuzimanje nesređene, nepopisane i rasute građe, po dužnom metru 80,00-100,00 KM

TAR. broj 101.

Aktivnosti koje nisu obuhvaćene po bruto satu Godišnjim planom rada, a po angažovanog zahtjevu korisnika za: izradu zaposlenika Arhiva liste kategorija, stručni nadzor i uputstva, vođenje evidencija

TAR. broj 102.

Prevod sa stranog jezika istražene arhivske građe, po jednoj stranici 10,00 KM

TAR. broj 103.

Arhiva iz fondova i zbirke, u upravnim stvarima kao dokazi:

a) uvjerenja 15,00 KM

b) potvrde i obavještenja 5,00 KM

c) ovjerene kopije 5,00 KM

IX – TAKSE ZA SPISE I RADNjE U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

TAR. broj 104.

Taksa na podnesak kojim se traži mišljenje o različitim pitanjima primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 20,00 KM

TAR. broj 105.

Za žalbe protiv odluka upravnih organa u postupku javnih nabavki:

a) za međunarodne vrijednosne razrede 100,00 KM

b) za domaće vrijednosne razrede 50,00 KM

c) ispod domaćih vrijednosnih razreda 20,00 KM.

X – TAKSE ZA IZDAVANjE OBRAZACA I RADNjE U POSTUPCIMA SA STRANCIMA

TAR. broj 106.

(1) U postupcima sa strancima utvrđuju se sljedeće takse:

a) Za prijavu boravišta u Službi za poslove sa strancima ili policiji koju lično vrše stranac ili fizičko lice kod kojeg je stranac u posjeti 10,00 KM,

b) Za ovjeru knjige stranih gostiju 50,00 KM,

s) Za ovjeru pozivnog pisma kada je pozivalac pravno lice 50,00 KM,

d) Za ovjeru pozivnog pisma kada je pozivalac fizičko lice 20,00 KM,

e) Za produženje vize u zemlji 100,00 KM,

f) Za izdavanje odobrenja/produženja privremenog boravka 150,00 KM,

g) Za izdavanje odobrenja stalnog boravka 200,00 KM,

h) Za izmjenu rješenja o privremenom i stalnom boravku 20,00 KM,

i) Za izdavanje potvrde o prijavi rada za stranca iz člana 77. stav (1) tač. a), b), e), f), g), h), i), j), k) i m) i stav (2) Zakona o strancima 100,00 KM,

j) Za izdavanje potvrde o prijavi rada za stranca iz člana 77. stav (1) tač. c) i d) Zakona o strancima 5,00 KM,

k) Za ukidanje/skraćenje perioda zabrane ulaska i boravka u BiH 200,00 KM,

l) Za izdavanje lične karte za stranca 50,00 KM,

m) Za izdavanje potvrde o gubitku putne isprave 20,00 KM,

n) Za izdavanje putnog lista za stranca 50,00 KM.

(2) Od takse po ovom tarifnom broju za izdavanje odobrenja privremenog boravka i/ili za izdavanje putnog lista za stranca oslobođeni su stranci: žrtve organizovanog kriminala, odnosno trgovine ljudima koji imaju odobren privremeni boravak iz humanitarnih razloga u Bosni i Hercegovini ili stranci kojima je odobren izbjeglički status ili humanitarni boravak zbog primjene principa zabrane vraćanja ili privremeni prihvat u slučajevima masovnog priliva ili stranci koji su odustali od zahtjeva za azil u Bosni i Hercegovini ili stranci koji su u postupku izvršenja mjere prisilnog udaljenja iz Bosne i Hercegovine ukoliko njihove troškove snosi Bosna i Hercegovina.

XI. TAKSE ZA UPIS U REGISTAR IZVOZNIKA I UVOZNIKA DUVANSKIH PROIZVODA, REGISTAR VELEPRODAJE DUVANSKIH PROIZVODA, REGISTAR MARKI DUVANSKIH PROIZVODA KOJI SU STAVLjENI U PROMET U BOSNI I HERCEGOVINI I KLASIFIKACIJU DUVANSKIH PROIZVODA U GRUPE A, B i C

TAR. broj 108.*

U postupcima za upis u Registar izvoznika i uvoznika duvanskih proizvoda, Registar veleprodaje duvanskih proizvoda, Registar marki duvanskih proizvoda koji su stavljeni u promet u Bosni i Hercegovini i za klasifikaciju duvanskih proizvoda u grupe A, B i C, utvrđuju se sljedeće takse:

a) Za upis izvoznika u Registar izvoznika i uvoznika duvanskih proizvoda 100,00 KM, a za upis uvoznika 150.000,00 KM;

b) Za upis u Registar veleprodaje duvanskih proizvoda 150.000,00 KM;

c) Za upis u Registar marki cigareta i duvanskih proizvoda koji su stavljeni u promet u Bosni i Hercegovini 250,00 KM;

d) Za brisanje iz Registra izvoznika i uvoznika duvanskih proizvoda prije isteka roka prethodno izdatog rješenja za izvoznike 100,00 KM, a za uvoznike 1.000,00 KM;

e) Za brisanje iz Registra veleprodaje duvanskih proizvoda prije isteka roka prethodno izdatog rješenja 1.000,00 KM;

f) Za brisanje iz Registra marki duvanskih proizvoda koji su stavljeni u promet u Bosni i Hercegovini prije isteka roka prethodno izdatog rješenja 100,00 KM;

g) Za klasifikaciju duvanskih proizvoda u grupe A, B i C 3.000,00 KM;

h) Za svaku dodatnu marku cigareta, u istovremeno podnesenom zahtjevu, koje imaju istu recepturu, a drugu gramažu je 1.000,00 KM.

XI – TAKSE ZA RADNjE U POSTUPKU PRED KANCELARIJOM ZA NADZOR I AKREDITACIJU

TAR. broj 107.

Za upis u evidenciju ovjerilaca kod Kancelarije za nadzor i akreditaciju, 500 KM.

HII – TAKSE NA SPISE I RADNjE ZA UPIS U REGISTRE UDRUŽENjA, FONDACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, STRANIH MEĐUNARODNIH UDRUŽENjA I FONDACIJA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

TAR. broj 108.

a) na zahtjev za upis u registar udruženja 200,00 KM;

b) na zahtjev za upis u registar fondacija 200,00 KM;

s) na zahtjev za upis u registar stranih međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija 200,00 KM;

d) na zahtjev za upis promjena u registru udruženja i fondacija i stranih međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija 50,00 KM;

e) na zahtjev za upis brisanja iz registra udruženja i fondacija i stranih međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija 10,00 KM;

f) na zahtjev za izdavanje izvoda iz registra 20,00 KM;

g na zahtjev za izdavanje prijepisa rješenja 20,00 KM.

HIII – TAKSE NA SPISE I RADNjE ZA UPIS U REGISTAR PRAVNIH LICA KOJE OSNIVAJU INSTITUCIJE BOSNE I HERCEGOVINE

TAR. broj 109.

a) na zahtjev za upis u registar 200,00 KM;

b) na zahtjev za upis promjena u Registru 200,00 KM;

s) na zahtjev za upis brisanja iz Registra 200,00 KM;

d) na zahtjev za izdavanje izvoda iz Registra 20,00 KM;

e) na zahtjev za izdavanje prepisa Rješenja 20,00 KM.

HIV – TAKSE NA SPISE I RADNjE ZA UPIS U REGISTAR CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA, NjIHOVIH SAVEZA I ORGANIZACIONIH OBLIKA U BOSNI I HERCEGOVINI:

TAR. broj 110.

a) na zahtjev za upis u registar Subjekta upisa 50,00 KM;

b) na zahtjev za upis promjena u Registru 50,00 KM;

s) na zahtjev za upis brisanja iz Registra 50,00 KM;

d) na zahtjev za izdavanje izvoda iz Registra 10,00 KM;

e) na zahtjev za izdavanje prijepisa Rješenja 10,00 KM.

HV – TAKSA NA SPISE I RADNjE ZA ODOBRENjE UPOTREBE NAZIVA BOSNE I HERCEGOVINE:

TAR. broj 111.

a) na zahtjev za odobrenje upotrebe naziva Bosne i Hercegovine 200,00 KM.

XVI – TAKSA NA SPISE I RADNjE ZA POTVRĐIVANjE REPREZENTATIVNOG SINDIKATA

TAR. Broj 112.

a) na zahtjev za potvrđivanje reprezentativnog sindikata 200,00 KM.

XVII – TAKSA NA SPISE I RADNjE ZA PRIZNAVANjE I OSLOBAĐANjE OD POLAGANjA STRUČNOG UPRAVNOG ISPITA NA NIVOU BOSNE I HERCEGOVINE

TAR. Broj 113.

a) na zahtjev za priznavanje ili oslobađanje od polaganja stručnog upravnog ispita 50,00 KM

b) na zahtjev za izdavanje prepisa rješenja ili uvjerenja 20,00 KM.

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021